INTERNETTET. billeder - oplysninger - fysiske personer. Persondataretten. Kunst og journalistik. Ytringsfrihed. Privat brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNETTET. billeder - oplysninger - fysiske personer. Persondataretten. Kunst og journalistik. Ytringsfrihed. Privat brug"

Transkript

1 INTERNETTET billeder - oplysninger - fysiske personer Persondataretten Ytringsfrihed Kunst og journalistik Privat brug Foreningen for Medieret & Entertainment OneWebDay Advokat Janne Glæsel

2 Hensynene bag Persondataloven Privatlivshensyn afvejes over andre, herunder kom m ercielle interesser Interesseafvejningsregel PDL 6, stk. 1, nr. 7 ( ikke følsomme almindelige oplysninger) 1

3 Persondatalovens om råde og definitioner Lovens anvendelsesområde fsv. privat sektor: Personoplysninger Elektronisk databehandling (hel eller delvis) og manuel behandling i registre Anden systematisk behandling (private eller økonomiske forhold) Visse behandlinger vedrørende virksomheder mv. (bl.a. regler om kreditoplysning og advarselsregistre) 2

4 Persondatalovens om råde og definitioner Personoplysninger, jf. 3, nr. 1 Def.: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person oplysninger om fysiske personer, - privatpersoner, forbrugere, om at en person er kontaktperson i et selskab, offentlige personer, m fl. 3

5 Persondatalovens om råde og definitioner Personoplysninger, jf. 3, nr. 1 (fortsat) Personoplysninger - også Bipersoner, optagelser fra overvågningskam eraer, afdøde personer, m.fl. Offentliggørelse af kattestamtavler på internettet? Personoplysninger er ikke anonyme oplysninger/ikke genkendelige personbilleder 4

6 5

7 Persondatalovens om råde og definitioner Undtagelser generelt, jf. 2 Anden lovgivning Aktiviteter af privat karakter Særregler for politi, anklagem yndighed, dom stole Folketinget og dets institutioner Efterretningstjenesterne 6

8 Persondatalovens om råde og definitioner Undtagelser medier, ytringsfrihed, kunstnerisk virksomhed, jf. 2 EMK art. 10 (informations- og ytringsfrihed) Behandlinger omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser - offentlig tilgængelige informationsdatabaser - redaktionelle inform ationsdatabaser Behandlinger omfattet af medieansvarslovens 1 - periodisk skift - lyd - og billedprogrammer - radio - TV - elektroniske informationssystemer - Ritzau m.fl. J ournalistisk behandling, kunstnerisk og litterær virksomhed 7

9 Behandlingsregler oversigt over persondatatyper PDL sondrer også mellem generelle og ikke-generelle kundeoplysninger i forhold til reglerne om MFL og mellem personer og forbrugere. at man er ryger? Følsomme data Racemæssig, el. etnisk baggr. politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening, helbredsmæssige og seksuelle forhold. 7 Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold fx: selvmordsforsøg, registreret partner, bortvisnings fra jobbet, personlighedstest 8 CPR-nummer Ikkefølsomme data CPR-NUMMER Behandling kræver lovhjemmel, samtykke el. at videregivelse er afgørende for identifikation og sædvanlig Fx: Økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, portrætfotos, situationsbilleder (harmløse), Videoklip med personer, stam oplysninger: navn, adresse, fødselsdato sam t øvrige num m eroplysningsdata

10 Behandlingsregler - Oversigt Behandlingsregler Grundlæggende principper, jf. 5 Generelle behandlingsregler, jf. 6-8 Almindelige oplysninger Følsomme oplysninger Andre følsomme oplysninger (semi følsomme oplysninger) Særlige behandlinger, bla. 11 CPR-numre 9

11 Persondatalovens om råde og definitioner Behandling, jf. 3, nr. 2 Def.: Enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand for, bla.: - indsamling - registrering - tekstbehandling - brug - videregivelse - offentliggørelse på internettet Undtagelsesbestem m elsen for bla. kunstnerisk virksom hed er netop en følge af det meget brede behandlingsbegreb 10

12 Behandlingsregler Betingelser for behandling af almindelige følsomme oplysninger, jf. 6, stk. 1 ikke 1. Udtrykkeligt sam tykke 2. Nødvendig for aftale (fx e-handelsaftale) 3. Retlig forpligtelse (fx skattekontrolloven) 4. Registreredes vitale interesse 5. Opgave i sam fundets interesse 6. Offentlig myndighedsudøvelse 7. Berettiget interesse (interesseafvejningsregel) 11

13 Behandlingsregler - interesseafvejningsreglen 6, stk. 1, nr. 7 Konkret interesseafvejning (ikke-følsomme oplysninger) Offentliggørelse af billeder på internettet? Offentliggørelse af m edarbejderinfo på hjem m esiden Offentliggørelse af postlister med personoplysninger Videregivelse af generelle kundeoplysninger (NB 36) Videregivelse ved m isbrug (fx hævekort) Samkøring og videregivelse af kreditoplysninger 12

14 Regler for behandling og Registreredes rettigheder Grundprincipper, jf. 5 skal altid iagttages 1. God databehandlingsskik 2. Indsamling til udtrykkeligt angivne og saglige formål (senere behandling ikke uforenelig) 3. Relevante og tilstrækkelige (ikke omfatte mere end nødvendigt - proportionalitet 4. Fornøden ajourføring og kontrol, urigtige/vildledende oplysninger slettes/berigtiges 5. Slette forældede oplysninger Oplysningspligt (overses ofte) og indsigtsret for den registrerede 13

15 Praksis om offentliggørelse på Internettet Interesseafvejning PDL 6, stk. 1, nr. 7 og 5 Situationsbilleder (harm løse) - en aktivitet eller situation er billedets form ål - kan offentliggøres uden samtykke PDL 6, st., 1, nr. 7 - må ikke være stødende - personerne m å ikke udnyttes fx kom m ercielt 14

16 Situationsbillede - Portrætbillede 15

17 Praksis om offentliggørelse på internettet J ohn Bull Pub i Aalborg (2002) Live video fra pubben på internettet Kom m ercielle hensyn bag videooptagelse Skiltning ved indgang Kun 3 meter af baren (15 m i alt :) Billeder gemmes ikke Kunder kan selv vælge videofrit om råde 16

18 J ohn Bull Pub i Aalborg Formål markedsføring - er sagligt Ikke lagring af billeder Almindelige oplysninger 6 Interesseafvejning ikke hjemmel - samtykke kræves Ikke krav om skriftligt samtykke, men skiltning ikke nok Forslag om særlig procedure/ m edlem skab osv. DT anbefalede, at optagelser kunne ses på skærm Situationsbillede - offentliggørelse kræver samtykke 17

19 Galleri - John Bull - Aalborg 18

20 Praksis om offentliggørelse på Internettet Situationsbilleder interesseafvejning god skik Billeder af - ansatte på arbejde - kunder i forretninger, banker m.fl. - besøgende på bar, natklub, diskotek vil som udgangspunkt kræve sam tykke Straffelovens 264a uberettiget fotografering af personer på ikkefrit tilgængeligt område 19

21 Praksis om offentliggørelse på Internettet Portræt interesseafvejning - god skik HR samtykke pga. de ulemper det kan medføre interesseafvejning interesse for offentligheden over for hensynet til den enkelte NB Informationskonsumption PDL 7, stk. 2, nr. 3 - offentliggørelse af den registrerede selv - gælder alle personoplysninger 20

22 Offentliggørelse af oplysninger om byrådsmedlemmer på hjemmeside (2001) Privat hjemmeside med oplysninger, herunder billeder om kommunalpolitikere Oplysningerne om vederlag, rejseaktivitet og udgifter Oplysninger indhentet via aktindsigt hjemmeside (ophavsret?) billeder fra kommunens Form ålet m ed hjem m esiden var at give politikerne igen m ed det, som de byder deres m edborgere. Oplysninger om vederlag blev offentliggjort m hp. at belyse, om belønning sker efter indsats eller mangel på samme 21

23 Byrådsm edlem m er Datatilsynet udtalte: billeder og oplysninger Billeder almindelige oplysninger 6 Politisk tilhørsforhold offentlige kilder 6 Ikke overtrædelse af Persondatalov - oplysningerne stam m er fra off. tilgængelige kilder - berettiget interesse - ikke-fortrolige oplysninger - hensyn til ytringsfrihed (politikere/ offentlige personer må tåle mere) - oplysningspligt 22

24 Udsendelse om Vollsm ose-om rådet Klage som følge af afslag på programtilladelse (2002) overvågningskam eraer i indkøbscentre bruges til at etablere kabelforbindelse til beboelsesområder og transmission af billeder + vise billeder på storskærme i centret kameraerne var markeret tydeligt mulighed for at færdes uden for kamerazoner borgerne var inddraget i produktionen og konkret TV-projekt også socialt sigte Datatilsyn Kunstnerisk/ journalistisk virksomhed 2, stk.10 samt ytringsfrihed 23

25 Bastard Film A/ S (BF) virksomhed? (2008) J ournalistisk Klage til DT fra ansatte (FOA) over BF s behandling af personoplysninger ifm. produktion af tv-udsendelse om forholdene på et bocenter Pressenævnet udtalte kritik af optagelse m ed skjult kam era Pressenævnet har ikke hjemmel til at indhente og kan derfor ikke udlevere ikke råbånd, journalistiske, notater m v. "Psykisk syge bliver fyldt med stærk medicin". 24

26 Bastard Film A/ S (BF) BF ville ikke oplyse om der opbevares flere optagelser BF Klage til DT forsøg på at på kildem ateriale BF henviste til 1) EMK, artikel 10, regler om kildebeskyttelse og editions regler 2) PDL 2, stk. 6 - massemediers informationsdatabaser 3) PDL 2, stk. 10 anvendelse udelukkende i journalistisk øjemed FOA henviste til, at behandlingen af optagelserne faldt ind under PDL indsigtsret og sanktioner for ikke imødekommelse Datatilsynet Behandling omfattet af 2, stk. 10 Journalistisk virksomhed 25

27 Praksis - kunstnerisk øjem ed Copenhagen Bombay - Doxwise (20 0 9) Klage over filmklip på - online dokumentarfilm - klager genkendelig [videoklip] Spørgsmål PDL 2, stk. 10/EMK art. 10 ( 6, stk. 1, nr. 7) Copenhagen Bombay afviste at slette klippet - Personlighedsretten 2007 : den enkeltes personlighedsretlige beskyttelse må vige i videre omfang end ellers, når denne skal vejes op imod kunstneriske interesser Klager anførte, at han ikke havde givet samtykke, ikke modtaget oplysning om optagelser - homoseksuelt miljø som klager ikke vil identificeres med 26

28 Praksis - kunstnerisk øjem ed Datatilsynet har i sin praksis ikke anset det for stridende imod informations- og ytringsfriheden i et vist omfang at lade offentliggørelse af ytringer på internettet være om fattet af persondataloven, dog forudsat at den ikke herved lægges unødige hindringer i vejen for udøvelse af inform ations- og ytringsfriheden Udelukkende kunstnerisk virksomhed - ikke subjektivt begreb ingen form elle objektive karakteristika - bevisbyrde Ingen alternativ regulering (dog straffelovens kap. 27) 27

29 Praksis - kunstnerisk øjem ed Datatilsynet fandt at 2, stk. 10, fandt anvendelse Afgrænset projekt støttet af Det Danske Filminstitut under forsøgspulje til støtte for dokum entar-filmprojekter, der anvender internettet på innovativ måde Filmklippet kan næppe siges i sig selv at tjene noget samfundsmæssigt eller politisk beskyttelsesværdigt formål - derfor nok ikke EMK art

30 DJ ØF s forlag (2004) PDL s anvendelse på faglitteratur DJ ØF udgivelse af fagbøger og tidsskrifter personoplysninger der anvendes IT, tekstbehandling indeholdende Forarbejder (lovforslag) til PDL bruger udtrykket skønlitterær virksom hed Registerudvalget bruger litterær virksomhed i betænkning Datatilsyn faglitteratur PDL 2, stk. 10, 2. pkt., finder også anvendelse på 29

31 Privat brug - Persondatalovens 2, stk. 3 PDL 2, stk. 3 - fysiske personer - rent privat brug Ingen dansk praksis Implementerer direktivets artikel 3, stk. 2, nr. 2 - nyskabelse korrespondance og føring af adressefortegnelse - snævert begreb - personlige og familierelaterede aktiviteter af sædvanlig og legitim karakter Politisk - velgørende formål? 30

32 Privat brug - Persondatalovens 2, stk. 3 Afgørelse fra EF-domstolen L-10 1/ 0 1 (Lindqvist) - frivillig arbejde som sognerådsmedlem - personoplysninger om andre sognerådsmedlemmer til brug for konfirmander Ikke privat brug - antal af modtagere selvstændigt kriterium (ikke erhvervskriterium eller offentlighedskriterium) - bemærkningerne til PDL 2, stk. 3, kan ikke opretholdes 31

33 Facebook sociale netværk sletning af profiler profiler oprettet af afdøde tredjeparts applikationer jurisdiktion Facebook tilkendegiver at ville respektere dansk ret Brugerne bliver dataansvarlige når de lægger billeder af andre personer ud 32

34 Persondataloven - sikkerhed og ansvar PDL sikkerheds- og ansvarsbestemmelser gælder for undtagelsestilfældene i PDL 2, stk DT har ingen kompetence Stk. 7: Informationsdatabaser (Medieansvarsloven 1, nr. 1 og 2) Stk. 8: Informationsdatabaser (Medieansvarslovens 1, nr. 3) Stk. 9: Manuelle udklip fra off. skrifter - journalistiske øjemed Stk. 10: J ournalistisk, kunstnerisk eller litterært øjem ed 33

35 Persondataloven - sikkerhed PDL 41 - behandlingssikkerhed (bkg. nr. 528 af 15. juni 2000 for den offentlige forvaltning - analog anvendelse) Instruks Fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger skal træffes for at undgå at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med loven 34

36 Persondataloven - sikkerhed IT-afdelingen/Den IT-ansvarlige Har virksomhedens IT-sikkerhedspolitik taget højde for persondatalovens krav om Fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at hindre: Ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse? At vedkommende får kendskab til oplysningerne? Misbrug og behandling i strid m ed loven? Særlige regler for hjemmearbejdspladser? Trådløse netværk Kryptering ved overførsel af følsom m e oplysninger fra hjemmesider Skriftlighed ved aftaler med databehandlere? 35

37 Persondataloven - sikkerhed Sikkerhedsbekendtgørelsen Antivirus, firewall, password (udskiftning, private shares, regler for afviste adgangsbesøg/ opfølgning Logning, løbende opdatering og sletning, bet. for overvågning Funktionsadskillelse, autorisationsregler Tilintetgørelse Kryptering. Hjemme -PC (VPN, antivirus firewall) Fysisk beskyttelse, adgangskontrol 36

38 Persondataloven - sikkerhed PDL 42 - Anvendelse af databehandlere - Outsourcing/ adm inistration - 41 gælder for databehandlere - Skriftlig aftale - Den dataansvarlige har ansvaret 37

39 Persondataloven - sikkerhed PDL 42 - Anvendelse af databehandlere - Outsourcing/ adm inistration - 41 gælder for databehandlere - Skriftlig aftale - Den dataansvarlige har ansvaret 38

40 Persondataloven - erstatning PDL 69 - præsumptionsansvar - direktiv art. 23 Den dataansvarlige skal erstatte skade, der er forvoldt ved behandling i strid med PDL, med mindre det godtgøres, at skaden ikke kunne være afværget ved den agtpågivenhed og omhu der må kræves ifm behandling af personoplysninger Politianmeldelse sagsanlæg ved dom stole 39

41 Persondataloven - sam m enspil - tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer, hvornår der må foretages tv-overvågning Definition vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller lignende apparat., jf. tv-overvågningsloven 1, stk. 2. HO: Private må ikke foretage overvågning af gade, vej, plads e.l., som benyttes til alm. færdsel 40

42 Persondataloven - sam m enspil m ed tv-overvågningsloven Personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, må kun videregives, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, videregivelsen følger af lov, eller videregivelsen sker i til politiet i krim inalitetsopklarende øjem ed, jf. persondataloven 26 a, stk. 1 Optagelser med personoplysninger optaget i kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre opbevaring af optagelsen udover 30-dages fristen er nødvendig for den dataansvarliges behandling af en konkret tvist - forudsætter underretning til den registrerede samt udlevering af kopi af optagelsen, jf. persondataloven 26 a, stk. 2 og 3 Optagelser med personoplysninger optaget i andet en kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for den dataansvarlige, at være i besiddelse af oplysningerne i en form, der gør det muligt at identificere den enkelte person, jf. persondataloven 5, stk. 5 41

43 Persondataloven - sam m enspil - tv-overvågningsloven Privates offentliggørelse og tv-overvågning på internettet - indbrud Tv-overvågning af kollegiekøkken mhp at forebygge køleskabstyveri Nordjyllands Politi s tv-overvågning af J om fru Ane Gade 42

44 Spørgsmål? Janne Glæsel Partner (H) Gorrissen Federspiel 43

45 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat Nyt om persondata Birgitte Toxværd, advokat 1 C-468-10 ASNEF og C-469/10 FECEMD 2 Oplysningskategorier Personnummer 11 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening,

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret

Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015. Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret Morgenmøde hos Bech-Bruun 27. april 2015 Nyheder indenfor arbejds- og ansættelsesret 2 Agenda Datadisciplin i HR Fortrydelse af opsigelse og redressering Retlig interesse ved Ligebehandlingsnævnet Ændringerne

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

Mediernes brug af skjult kamera på privat område

Mediernes brug af skjult kamera på privat område Menneskerettigheder 1.4 og 1.5 Presse og Radio 2 Strafferet 22.2 Mediernes brug af skjult kamera på privat område Ny retspraksis udvider mediernes muligheder for lovligt at optage og offentliggøre skjulte

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN

PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN Indhold Kapitel 1 ARBEJDSRET OG PERSONDATARET 2 Om at befinde sig i et krydsfelt Kapitel 2 LANDKORT OVER LOVGIVNINGEN 3 Om persondataloven og de beslægtede

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere