Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)"

Transkript

1 BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) I medfør af 15 b, stk. 3 og 5, 15 c, stk. 2, 15 d, stk. 1, 2 og 3, 80, stk. 1 og 2, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner og formål 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte regler for busser og lastbiler i en miljøzone, jf. lovens 15 b, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, herunder regler for udstedelse af miljøzonemærker og dispensationsmærker samt administration af miljøzonemærkeordningen. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Lastbil: En bil, der er drevet af en dieselmotor, og som er indregistreret som en lastbil, med en tilladt totalvægt på mere end kg. 2) Bus: En bil, der er drevet af en dieselmotor, og som er indrettet til at benyttes af mere end ni personer, føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på mere end kg. 3) Køretøj: Samtlige lastbiler og busser omfattet af denne bekendtgørelse. 4) Dieselmotor: Motor med kompressionstænding uanset brændstoffets sammensætning. 5) Dansk veterankøretøj: Dansk indregistreret lastbil eller bus, der er indregistreret til veterankørsel. 6) Udenlandsk veterankøretøj: Udenlandsk indregistreret lastbil eller bus, der er indregistreret første gang mindst 30 år før det tidspunkt, hvor køretøjet anvendes i en miljøzone. 7) Bruger af et køretøj: En person, som har varig rådighed over et køretøj, eller en person, som af personen med varig rådighed er givet rådighed over køretøjet. 8) Fører af et køretøj: Enhver person, som fører eller forsøger at føre et køretøj. 9) Fremstilleren: Enhver person, der fremstiller køretøjet til syn eller omsyn. 10) Miljøzone: Et område etableret i medfør af lovens 15 a, og efter reglerne i bekendtgørelse om miljøzoner. 11) Miljøzonemærke: Et grønt klistermærke i køretøjets forrude, der viser, at køretøjet lever op til miljøzonekravene. 12) Dispensationsmærke: Et rødt klistermærke i køretøjets forrude med angivelse af dispensationens udløbsdato. 13) Synsvirksomhed: En virksomhed, der har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen til at foretage syn af køretøjer, jf. bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer. 14) Mærkesekretariatet: En virksomhed eller privat organisation, som Miljøstyrelsen i nærmere bestemt omfang har bemyndiget til at administrere miljøzonemærkeordningen. 15) Trafikstyrelsens principgodkendelsesordning: Den ordning for principgodkendelse, der er beskrevet i bilag 1. 1

2 16) Euro 4 norm: Minimum udstødningsnorm i lovens 15 b, stk. 1, nr. 2, som køretøjer i miljøzonerne, skal opfylde. Kapitel 2 Tekniske krav til køretøjer i miljøzonerne 3. Et køretøj i en miljøzone skal opfylde miljøzonekravene i 4 og have opklæbet et miljøzonemærke i forruden, jf. dog 25 om dispensationsmærker. 4. Et køretøj skal som minimum opfylde udstødningsnormerne for Euro 4 eller være eftermonteret med et effektivt partikelfilter. Stk. 2. Kravet om eftermontering af et effektivt partikelfilter anses for overholdt, når partikelfilteret opfylder kravene i nr. 1, 2 eller 3: 1) Partikelfiltre, der er eftermonteret på køretøjer, som er indregistreret her i landet eller i udlandet, a) som er godkendt af Trafikstyrelsen eller en af Trafikstyrelsen bemyndiget organisation i overensstemmelse med Trafikstyrelsens principgodkendelsesordning for partikelfiltre, og b) hvor røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi på 0,2 m-1. 2) Partikelfiltre, der er eftermonteret på køretøjer, som er indregistreret her i landet før den 1. juli 2007, a) som maksimalt yder et modtryk på 20 kpa ved motorens maksimale effekt, b) som reducerer mindst 80 % af partikelemissionen målt ifølge anerkendte EU-metoder, og c) hvor røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi på 0,2 m-1. 3) Partikelfiltre, der er eftermonteret på køretøjer, som er indregistreret i udlandet, som a) maksimalt yder et modtryk på 20 kpa ved motorens maksimale effekt, b) reducerer mindst 80 % af partikelemissionen målt ifølge anerkendte EU-metoder og c) som ved løbende drift sikrer, at røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi på 0,2 m-1. Stk. 3. Det forudsættes i nr. 1-3, at der anvendes brændstof med et svovlindhold på maksimalt 50 ppm. Såfremt et filtersystem kræver tilsætning af særlige hjælpestoffer i brændstoffet, skal disse tilsættes automatisk under køretøjets normale drift. Dette gælder dog ikke for køretøjer, som er omfattet af en vognpark, hvor brændstofpåfyldning alene sker fra eget tankanlæg. Kapitel 3 Dokumentationskrav for opfyldelse af miljøzonekrav Dokumentationskrav for nyere køretøjer 5. Ejeren eller brugeren af et køretøj dokumenterer, at køretøjet som minimum opfylder Euro 4 normen ved at fremvise køretøjets registreringsattest, i de tilfælde hvor køretøjets euronorm fremgår deraf, eller hvis køretøjet er indregistreret 1. gang efter den 1. april 2008 eller inden for de seneste 12 måneder i et EU- eller EØS-land. Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et køretøj, der er indregistreret i udlandet, kan dog dokumentere, at køretøjet som minimum opfylder Euro 4 normen, ved at fremvise en erklæring fra en sagkyndig virksomhed, jf. 7, stk. 1, der bekræfter, at køretøjet opfylder udstødningsnormerne. Partikelfilterkrav for ældre danske køretøjer 6. Ejeren eller brugeren af et køretøj, der ikke lever op til minimumskravet om en Euro 4 norm, dokumenterer opfyldelsen af kravet om montering af et effektivt partikelfilter ved at fremvise en underskrevet erklæring fra filterproducenten eller dennes repræsentant om, at der er eftermonteret et partikelfilter, der er principgodkendt af Trafikstyrelsen eller en af Trafikstyrelsen bemyndiget organisation. Stk. 2. Hvis partikelfilteret er eftermonteret før den 1. juli 2007, dokumenterer ejeren eller brugeren opfyldelsen af kravet om montering af effektivt partikelfilter ved at fremvise 2

3 1) en erklæring underskrevet af filterproducenten eller dennes repræsentant om, at der før 1. juli 2007 er eftermonteret et partikelfilter, der er principgodkendt af Trafikstyrelsen eller en af Trafikstyrelsen bemyndiget organisation, eller 2) kvittering eller lignende, der godtgør, at det filter, der er monteret på køretøjet, er eftermonteret før den 1. juli Stk. 3. Kravet om røggastæthed, jf. 4, stk. 2, kontrolleres af synsvirksomhederne ved ethvert syn. Partikelfilterkrav for ældre udenlandske køretøjer 7. Ejeren eller brugeren af et udenlandsk køretøj, der ikke lever op til minimumskravet om en Euro 4 norm, dokumenterer opfyldelsen af kravet om eftermontering af et effektivt partikelfilter ved at fremvise en erklæring fra en sagkyndig virksomhed eller myndighed om, at der på køretøjet er eftermonteret et effektivt partikelfilter. Erklæringen skal være udstedt mindre end 18 måneder før køretøjets anvendelse i en dansk miljøzone, og være affattet på enten dansk, et af de nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk. Stk. 2. Føreren skal medbringe erklæringen, når køretøjet anvendes i en miljøzone. Stk. 3. Ejeren eller brugeren kan endvidere dokumentere opfyldelsen af kravet om montering af effektivt partikelfilter ved at fremvise en underskrevet erklæring fra filterproducenten eller dennes repræsentant om, at der er eftermonteret et partikelfilter, der er principgodkendt af Trafikstyrelsen eller en af Trafikstyrelsen bemyndiget organisation. Kapitel 4 Udstedelse og administration af miljøzonemærker Synsvirksomheder 8. Synsvirksomheder, der har tilladelse til at foretage syn af køretøjer i kategori 2 eller 4 i bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer, udfører de opgaver om miljøzonekontrol og udstedelse af miljøzonemærker, der er fastlagt i Stk. 2. Miljøstyrelsen sender efter anmodning fra synsvirksomheder vederlagsfrit og i fornødent omfang de miljøzonemærker, der skal udstedes efter 10, stk. 3, 12, stk. 2, og 13, stk. 1. Stk. 3. Udstedelse af et miljøzonemærke sker ved, at synsvirksomheden opklæber miljøzonemærket indvendigt nederst i forrudens venstre side. Udstedelse af miljøzonemærke ved syn 9. Den, der ønsker at få udstedt et miljøzonemærke, kan henvende sig til en synsvirksomhed og fremvise køretøjet og dokumentation for, at kravene i 3-7 er opfyldt. 10. En synsvirksomhed skal i forbindelse med syn af et køretøj efter anmodning fra fremstilleren, jf. bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kontrollere, om køretøjet opfylder kravet til udstødningsnormerne for minimum Euro 4, eller har eftermonteret et effektivt partikelfilter. Stk. 2. Ved syn af et køretøj, der er indregistreret i udlandet, og som ikke som minimum opfylder kravet om en Euro 4 norm, skal fremstilleren fremvise en erklæring fra en sagkyndig virksomhed om, at der er eftermonteret et effektivt partikelfilter på køretøjet, jf. 7. Stk. 3. Hvis synsvirksomheden konstaterer, at et køretøj opfylder kravene i 10, udsteder den et miljøzonemærke til køretøjet. Opretholdelse af miljøzonemærker ved syn 11. Ved ethvert syn af et køretøj med partikelfilter, der har et miljøzonemærke, skal synsvirksomheden af egen drift kontrollere, at røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi på 0,2 m-1, medmindre fremstilleren af køretøjet anmoder synsvirksomheden om at fjerne mærket. 3

4 Stk. 2. Hvis synsvirksomheden konstaterer, at kravet om røggastæthed ikke er opfyldt, skal synsvirksomheden fjerne miljøzonemærket fra køretøjet eller give synsresultatet»kan godkendes efter omsyn«, jf. bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer. Udstedelse af miljøzonemærke uden syn 12. Den, der ønsker at få udstedt et miljøzonemærke uden syn, kan henvende sig til en synsvirksomhed og fremvise køretøjet og dokumentation for, at udstødningsnormerne for minimum Euro 4 er opfyldt. Stk. 2. Hvis synsvirksomheden konstaterer, at køretøjet opfylder kravet, udsteder den et miljøzonemærke, jf. 10, stk. 3. Udstedelse af erstatningsmærker 13. Hvis et miljøzonemærke er væsentligt beskadiget, skal synsvirksomheden efter henvendelse fra fremstilleren uden syn udstede et nyt miljøzonemærke, hvis fremstilleren dokumenterer, at der tidligere er udstedt et miljøzonemærke til køretøjet ved at fremlægge en synsrapport eller kvittering med angivelse af nummeret på miljøzonemærket fra en synsvirksomhed eller fra Mærkesekretariatet. Stk. 2. Miljøzonemærker, der er udstedt til køretøjer, der har fået eftermonteret et effektivt partikelfilter, kan kun erstattes af synsvirksomheden uden syn, hvis mærket er udstedt inden for de seneste 12 måneder. Stk. 3. Synsvirksomheden kan ikke udstede erstatningsmærker til køretøjer med miljøzonemærker, der er udstedt i forbindelse med en dispensation, jf. 29, stk. 4. Fjernelse af væsentligt beskadigede mærker 14. Ejeren eller brugeren af et køretøj, der har et væsentligt beskadiget miljøzonemærke, skal snarest fjerne mærket eller anmode en synsvirksomhed om uden syn at fjerne mærket fra køretøjet. Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren af et køretøj, der har et væsentligt beskadiget miljøzonemærke, ikke anmoder om udstedelse af et nyt miljøzonemærke eller om fjernelse af mærket i forbindelse med syn af køretøjet, skal synsvirksomheden af egen drift fjerne mærket fra køretøjet. Mærkesekretariatet 15. De opgaver, som er fastlagt for Mærkesekretariatet i 16 20, udføres af den virksomhed eller private organisation, som Miljøstyrelsen har bemyndiget hertil, jf. lovens 15 d, stk. 2. Stk. 2. Miljøstyrelsen sender efter anmodning fra Mærkesekretariatet vederlagsfrit og i fornødent omfang de miljøzonemærker, der skal udstedes efter 17 og 19, stk Den, der ønsker at få udstedt et miljøzonemærke uden syn, og som alene på basis af skriftlig dokumentation kan dokumentere, at køretøjet som minimum opfylder udstødningsnormerne for Euro 4, kan indsende dokumentationen til Mærkesekretariatet og få udstedt et miljøzonemærke. Stk. 2. Mærkesekretariatet kontrollerer, at køretøjet ifølge den skriftlige dokumentation som minimum opfylder udstødningsnormerne for Euro 4, og for et udenlandsk køretøj, der ikke lever op til minimumskravet om en Euro 4 norm, at det har fået eftermonteret et effektivt partikelfilter, jf Mærkesekretariatet udsteder et miljøzonemærke, hvis det konstaterer, at køretøjet opfylder minimumskravet om en Euro 4 norm. Stk. 2. Mærkesekretariatet udsteder et miljøzonemærke, hvis det konstaterer, at der er eftermonteret et effektivt partikelfilter på et køretøj, der er indregistreret i udlandet. 18. Ved udstedelse af et miljøzonemærke, påfører Mærkesekretariatet køretøjets registreringsnummer på miljøzonemærket og sender det på forsvarlig vis til ansøgeren. Stk. 2. Den, der modtager miljøzonemærket, skal opklæbe mærket indvendigt nederst i forrudens venstre side. 4

5 Udstedelse af erstatningsmærker 19. Hvis et udstedt miljøzonemærke er væsentligt beskadiget, skal Mærkesekretariatet efter ansøgning fra ejeren eller brugeren udstede et nyt miljøzonemærke, hvis ejeren eller brugeren dokumenterer, at der tidligere er udstedt et miljøzonemærke til køretøjet ved at fremsende en synsrapport eller kvittering med angivelse af miljøzonemærkenummeret fra en synsvirksomhed eller Mærkesekretariatet. Stk. 2. Miljøzonemærker, der er udstedt til køretøjer, der har fået eftermonteret et effektivt partikelfilter, kan kun erstattes af Mærkesekretariatet, hvis mærket er udstedt inden for de seneste 12 måneder. I modsat fald kræves der fornyet dokumentation. 20. Mærkesekretariatet kan ikke udstede erstatningsmærker til køretøjer med miljøzonemærker, der er udstedt i forbindelse med en dispensation, jf. 29, stk. 4. Kapitel 5 Miljøzonekontrol og mærkeadministration for Forsvarets køretøjer 21. Forsvaret varetager de opgaver om miljøzonekontrol og mærkeadministration af Forsvarets køretøjer, som er fastlagt i Forsvaret kontrollerer, om et køretøj enten som minimum opfylder udstødningsnormerne for Euro 4, eller om der er eftermonteret et effektivt partikelfilter. Stk. 2. Hvis Forsvaret konstaterer, at køretøjet opfylder et af disse krav, udsteder de et miljøzonemærke til køretøjet. 23. Forsvaret skal opklæbe mærket indvendigt direkte på forruden nederst i venstre side. Stk. 2. Miljøstyrelsen sender efter anmodning fra Forsvaret miljøzonemærker vederlagsfrit og i fornødent omfang. Stk. 3. Forsvaret skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende oplysninger om de udstedte miljøzonemærker. 24. Forsvaret kontrollerer deres køretøjer mindst én gang årligt. Hvis Forsvaret konstaterer, at kravet om at røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi på 0,2 m-1 ikke er opfyldt, skal Forsvaret fjerne miljøzonemærket fra køretøjet. Kapitel 6 Dispensationer 25. Et køretøj, der ikke opfylder miljøzonekravene og derfor ikke har et miljøzonemærke, skal i en miljøzone have et dispensationsmærke opklæbet i forruden på baggrund af en dispensation tildelt af Miljøstyrelsen. 26. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et køretøj meddele dispensation fra kravene i lovens 15 b, stk. 1, nr. 2, hvis eftermontering af et partikelfilter på et køretøj vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarlig, eller hvis særlige forhold ved køretøjet tilsiger det og andre omstændigheder i øvrigt taler derfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø- og sundhed. Stk. 2. Miljøstyrelsen skal efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et køretøj meddele dispensation fra kravene om et effektivt partikelfilter, såfremt kravene rammer ansøgeren på en sådan måde, at det får karakter af et ekspropriativt indgreb. 27. En ansøgning om dispensation skal indeholde den fornødne dokumentation for, at Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse, herunder navnlig oplysninger om: 1) Begrundelse for ansøgningen. 2) Køretøjets udstødningsnorm. 3) Køretøjets alder og tekniske indretning. 5

6 4) Oplysninger om ansøgerens eventuelle øvrige køretøjer. Stk. 2. Miljøstyrelsen kan anmode om yderligere oplysninger, i det omfang det er nødvendigt til sagens oplysning. Stk. 3. Såfremt der søges om dispensation under henvisning til 26, stk. 2, skal ansøgningen indeholde oplysninger om omkostninger forbundet med montering af partikelfilter, årsregnskab for de foregående fem år samt beskrivelse af forretningsområde, herunder om det primære kørselsområde og kørslens art. Stk. 4. Al dokumentation skal være på dansk, et af de nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk. 28. En dispensation kan indeholde et eller flere vilkår, herunder blandt andet om, at dispensationen kun giver adgang til kørsel 1) i en afgrænset periode, 2) i en eller flere af de etablerede miljøzoner, 3) på bestemte ruter, eller 4) med et eller flere af ansøgers køretøjer. 29. Miljøstyrelsen udsteder et dispensationsmærke til det køretøj, der er omfattet af dispensationen. Stk. 2. Miljøstyrelsen angiver køretøjets registreringsnummer samt udløbstidspunktet for dispensationen på dispensationsmærket. Stk. 3. Den, der modtager et dispensationsmærke, skal opklæbe mærket indvendigt nederst i forrudens venstre side og fjerne mærket igen ved udløbet af dispensationsperioden. Stk. 4. Hvis et dispensationsmærke bliver væsentligt beskadiget og fjernes, kan Miljøstyrelsen efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af køretøjet udstede et nyt dispensationsmærke. 30. Dispensationen skal medbringes, når køretøjet er i en miljøzone. Kapitel 7 Veteranbiler 31. Føreren af et dansk veterankøretøj skal ved anvendelse af køretøjet i en miljøzone kunne fremvise dokumentation for, at køretøjet opfylder betingelserne for at være veterankøretøj, på enten dansk, et af de nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk. Stk. 2. Føreren af et udenlandsk veterankøretøj skal ved anvendelse af køretøjet i en miljøzone kunne fremvise dokumentation for, at køretøjet opfylder kravene for at være et udenlandsk veterankøretøj, på enten dansk, et af de nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk. Kapitel 8 Administrative bestemmelser 32. Synsvirksomhederne og Mærkesekretariatet skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende oplysninger om de udstedte miljøzonemærker. 33. Reglerne i forvaltningsloven og i lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse på sager, hvor der træffes afgørelse af Mærkesekretariatet og synsvirksomhederne efter denne bekendtgørelse. Tilsyn 34. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen omfattende alle køretøjer, der befinder sig, eller på et tidspunkt har befundet sig, i en miljøzone, dog bortset fra de tilfælde, der er omfattet af stk. 2 og 3. Stk. 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen i forhold til 1) køretøjer, der ejes eller bruges af listevirksomheder, der er beliggende inden for en miljøzone og som er mærket med (s) på listen i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, og 6

7 2) køretøjer, der ejes eller bruges af kommunalt ejede eller drevne anlæg, der er beliggende inden for en miljøzone, og som er omfattet af særreglen i godkendelsesbekendtgørelsens 6. Stk. 3. Miljøstyrelsens tilsyn omfatter alene de under stk. 2 nævnte køretøjer, når disse anvendes på de respektive virksomheder. Klage 35. Beføjelsen til at afgøre klager over afgørelser truffet af synsvirksomhederne delegeres til Trafikstyrelsen. Stk. 2. Klage over afgørelser truffet af Mærkesekretariatet sker til Miljøstyrelsen. Stk. 3. Trafikstyrelsen og Miljøstyrelsens afgørelser i klagesager kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kapitel 9 Straf 36. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder bestemmelserne i 3-7, eller 2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af 28. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 10 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kravet om at udenlandske køretøjer skal have et miljøzonemærke opklæbet i forruden, når de er i en miljøzone, gælder fra den 1. november Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 57 af 28. januar 2009 om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. ophæves. 38. Miljøzonemærker, der er udstedt af en synsvirksomhed i medfør af bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2007, bekendtgørelse nr. 598 af 23. juni 2008 og bekendtgørelsen nr. 57 af 28. januar 2009 om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v., og som opfylder kravene i lovens 15 b, stk. 1, nr. 2, bevarer deres gyldighed, medmindre synsvirksomheden træffer anden bestemmelse. Stk. 2. Dispensationer, som Miljøstyrelsen har meddelt i medfør af bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2007, bekendtgørelse nr. 598 af 23. juni 2008 og bekendtgørelsen nr. 57 af 28. januar 2009 om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v., bevarer deres gyldighed. Dispensationsmærker, der er udstedt af Miljøstyrelsen i medfør af bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2007, bekendtgørelse nr. 598 af 23. juni 2008 og bekendtgørelsen nr. 57 af 28. januar 2009 om parti- 7

8 kelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v., bevarer deres gyldighed. Miljøministeriet, den 24. juni 2011 KAREN ELLEMANN / Claus Torp 8

9 1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. 9

10 Bilag 1 Kravspecifikation Krav, som principgodkendte filtre skal overholde: Trafikstyrelsens principgodkendelsesordning: Partikelfilteret skal erstatte den eksisterende lyddæmper og skal yde mindst samme støjdæmpning. Kravet anses for overholdt såfremt test af kørselsstøj på motor med for filteret maksimal tilladelig effekt giver støjmåling på mindre end den i Detailforskrifter for Køretøjer krævede værdi ud fra motorstørrelsen. Målingen skal ske på det største filter, der søges godkendelse for. Filteret må maksimalt yde et modtryk på 20 kpa ved motorens maksimale effekt. Kravet anses for overholdt ved fremlæggelse af dokumentation for modtryksmåling på motor med for filteret maksimal tilladelig effekt. Filteret skal være konstrueret og eftermonteret, således at der ikke under drift og regenerering opstår fare for antændelse af omgivelser. Teknologisk Institut vurderer filterets konstruktion og monteringsvejledning. Filteret skal reducere mindst 80 % af partikelemissionen, målt i fortyndingstunnel ifølge EØF 88/77 (stationær 13-mode test) på en Euro 1 motor (direktiv 88/77 ændret ved 91/542 niveau A). Der anvendes referencebrændstof med et maksimalt svovlindhold på 50 ppm. De målte emissioner skal være repræsentative for emissionerne ved praktisk anvendelse. En reduktion på 80 % svarer til størrelsesordenen for skærpelsen fra Euro 3 til Euro 4. Prøvningen skal dog ske på en Euro 1 motor for samtidig at sikre at filteret fungerer ved høje emissioner. Der kan accepteres måling på anden motor, hvis resultatet forventes tilsvarende efter Teknologisk Instituts vurdering. Der skal tillige vedlægges måleresultater for CO, HC, NOx og NO 2. Filterfabrikanten fastsætter en maksimal grænseværdi for røgtætheden målt ved fri acceleration, hvor filteret vil være funktionsdygtigt. Filteret skal være forsynet med måleudtag før filteret, således at motorens vedligeholdelsestilstand kan overvåges. Fabrikanten kan angive flere krav til røgtæthed, såfremt den varierer med eks. filter- eller motorstørrelse. Ved løbende drift må røgtætheden efter filteret, målt ved fri acceleration som nærmere beskrevet for det periodiske syn, ikke overstige en K-værdi på 0,2 m-1. Fabrikanten indsender erklæring. Filterets tilstand skal løbende overvåges. Dette skal ske i form af en kontrollampe ved førerpladsen, der advarer mod for stort modtryk. Fabrikanten indsender relevant materiale. Såfremt filtersystemets funktion medfører forøgede emissioner under drift eller regenerering, skal disse forhold være belyst. Fabrikanten indsender relevant materiale. Filteret skal være konstrueret med henblik på at være funktionsdygtig i bilens normale levetid, når såvel filter som motor serviceres efter fabrikantens almindelige serviceforskrifter. Fabrikanten indsender erklæring. Der skal være udarbejdet en detaljeret servicevejledning, der også indeholder en arbejdsmiljøbeskrivelse, der lever op til Arbejdstilsynets anbefalinger. Der skal desuden foreligge en vejledning i forbindelse med bortskaffelse. 10

11 Arbejdsmiljøet ved servicering af partikelfiltre er meget vigtigt. Det kræves derfor, at fabrikanten udarbejder en detaljeret vejledning under hensyntagen til Arbejdstilsynets anbefalinger. Det forudsættes, at der anvendes brændstof med et svovlindhold på maksimalt 50 ppm. Kræver et filtersystem tilsætning af særlige hjælpestoffer i brændstoffet, skal disse tilsættes automatisk under bilens normale drift. Undtaget fra dette krav er køretøjer i en vognpark, hvor brændstofpåfyldning alene sker fra eget tankanlæg. Såfremt der anvendes additiver, foretager Teknologisk Institut en vurdering af tilsætningssystemet med henblik på sikkerhed for tilsætning af korrekt dosering med additiv. 11

Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1

Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1 Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1 I medfør af 15 b, stk. 5, 7 og 8, 15 c, stk. 2, 15 d, stk. 1, 2, 3 og 4, 67, 80, stk. 1 og

Læs mere

Miljøzonekontrol ved syn

Miljøzonekontrol ved syn Miljøzonekontrol ved syn Niels-Anders Nielsen Hvordan får man et miljøzonemærke? Principgodkendelse af partikelfiltre Vedligeholdelse af partikelfiltre Status for miljøzonemærket Reglerne Loven vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) BEK nr 1432 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-523-00005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1683

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 9 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Dansk Byggeris høringssvar til Udkast til ændring af teknisk miljøzonebekendtgørelse

Dansk Byggeris høringssvar til Udkast til ændring af teknisk miljøzonebekendtgørelse Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Slotsholmsgade 12 1612 København K 12. august 2019 J-nr.: 447559 / 2667441 Dansk Byggeris høringssvar til Udkast til ændring af teknisk miljøzonebekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1)

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1) BEK nr 855 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-620-00064 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1)

Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) BEK nr 655 af 20/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20701-00009 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Ny godkendelsesordning for kombinationssystemer

Ny godkendelsesordning for kombinationssystemer Ny godkendelsesordning for kombinationssystemer Niels-Anders Nielsen, chefkonsulent Trafikdage Kombinationssystem Baggrund og formål Ordningen udarbejdet med baggrund i forsøg og praktiske erfaringer fra

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor I medfør af 7, 7a, 44, 45, stk. 2, 80 og 110, stk. 3 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september

Læs mere

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1440 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.10.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05b Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012. Lovtidende A 2012 20. juni 2012. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) I medfør af 17, stk. 1, og 25, stk. 1, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.05.2004 J.nr: 1131338-10 Principgodkendelse nr. 06a Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler Bilag 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen NOTAT 14. juli 2006 Høringssvar om lovforslag om miljøzoner Journalnr. 001264-462209 Birte Busch Thomsen Miljøstyrelsen har den 28. juni 2006 fremsendt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1)

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1) LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1306097 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Baggrund: Baggrund: December 2009 nedsat udvalg bestående af: Plante direktoratet(formandskab), Miljø styrelsen,

Læs mere

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf Titel: Partikelfiltre til biler Forfatters titel: Diplomingeniør Navn: Peter Jessen Lundorf Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN 1603-9696

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1175 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-00056 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1158 af 07/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52104-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 525 af 21/05/2017 Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-626-00401 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Purefi A/S. Reduktion af NOx ved hjælp af diesel. Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1

Purefi A/S. Reduktion af NOx ved hjælp af diesel. Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1 Purefi A/S Reduktion af NOx ved hjælp af diesel Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1 Om Purefi Purefi A/S blev etableret i februar 2003. Purefi har udelukkende fokus på emissionsreducerende

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416.

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416. Lovtidende A 2013 Udgivet den 30. april 2013 17. april 2013. Nr. 416. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I medfør

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme I medfør af 2, stk. 3, 7, 22, stk. 2 og 3, 23, stk. 2, 61, stk. 1, og 62, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere