Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)"

Transkript

1 Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme ud af et stofmisbrug samt fagpersoner, der skal vejlede eller henvise til misbrugsbehandling i Odense Kommune. Grænsen mellem brug og misbrug er flydende. Derfor har Odense Kommune en bred definition af misbrug. Alle borgere som har sundhedsmæssige eller sociale problemstillinger i forbindelse med brug af stoffer kan få tilbud - fra råd og vejledning til længerevarende indsatser. Tilbud til borgere med alkoholmisbrug er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. Dog vil borgere som har et blandingsmisbrug af både stof og alkohol være omfattet. Herudover henvises til instrukser i alkoholbehandlingen i Odense Kommune. Kvalitetsstandarden fastsætter serviceniveauet for Odense Kommunens stofmisbrugsbehandling. Servicelovens 101 beskriver rammer og krav til kommunernes sociale misbrugsbehandling. Kvalitetsstandardens mål er at give klar og tydelig information om, hvordan Odense Kommune med baggrund i lovgivningen har valgt at tilbyde behandling. Kvalitetsstandarden beskriver både, hvordan man som borger kommer i kontakt med og anvender behandlingstilbuddene, og hvad der indholdsmæssigt kan forventes af tilbuddene. Odense Kommunes værdimæssige ramme om social stofmisbrugsbehandling Værdimæssigt grundlag (politik, strategi, vision og mission) Odense Kommune har to overordnede rammer for tilbud til borgere med stofmisbrug: Udsattepolitikken og Strategi for mere sundhed og mindre misbrug. Udsattepolitikkens målgruppe er borgere, der er i risiko for at blive udsatte eller som allerede er udsatte. Strategiens målgruppe er bredere og rummer alle borgere med eksperimenterende brug, overforbrug og misbrug. Odense Kommunes vision i Udsattepolitikken er overordnet at opnå en højere grad af social lighed og retfærdighed for borgere i Odense Kommune. Der er i visionen bl.a. følgende formuleringer, som er retningsgivende for den sociale stofmisbrugsbehandling: De tilbud, som gives, skal åbne mulighed for størst tænkelig social inklusion, som betyder at indlemme i det sociale eller samfundsmæssige fællesskab Det enkelte menneske skal sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt samt accept af den enkeltes ret til egne valg og med fokus på omsorg og retssikkerhed Der skal i samarbejde med borgeren sikres individuelt tilrettelagte tilbud, der er sammenhængende, koordinerede, fagligt bæredygtige og som bygger på inddragelse og hjælp til selvhjælp 1/16

2 Borgeren skal mødes i øjenhøjde med borgerens egen definition af det gode liv og med mulighed for at kunne tage og fastholde ansvaret selv Læs mere i Udsattepolitikken på Odense.dk Strategi for mere sundhed og mindre misbrug understøtter Udsattepolitikkens vision med konkrete visioner på misbrugsområdet: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer Vi skal skabe rammer og tilbud, der hjælper den enkelte borger til en sund livsstil Tilbud er synlige og tilgængelige Der er effekt af tilbud til borgere med misbrug ved at misbruget stoppes/begrænses og borgeren rehabiliteres Borgerens ressourcer og ønsker er i centrum i indsatsen Alle borgere, som har søgt støtte til at komme ud af misbrug har én plan I Odense er der gode inkluderende netværk til borgere med misbrug, færdigbehandlede og pårørende Læs mere i Strategi for mere sundhed og mindre misbrug Socialcentrets mission på Behandlingsområdet Socialcentret leverer en helhedsorienteret psykosocial- og sundhedsfaglig indsats til borgere med misbrug, eksperimenterende brug og afhængighed af rusmidler. Indsatsen tager udgangspunkt i, hvad der virker og har afsæt i den rehabiliterende tilgang, hvor borgernes egne mål og ønske om at mestre eget liv er i fokus. 2/16

3 Lovgivning Servicelovens 101 beskriver kommunernes forpligtelser i forbindelse med stofmisbrugsbehandling. Ifølge loven skal kommunen tilbyde behandling senest 14 dage efter den 1. henvendelse (behandlingsgaranti). Der er mulighed for at vælge mellem kommunal, anden offentlig eller privat behandling, hvis det valgte tilbud er godkendt og er af samme karakter, som det kommunen har visiteret til (Frit valg). Skal der i forbindelse med behandlingsindsatsen iværksættes medicinsk behandling, sker denne ud fra sundhedslovens 142. Den sundhedsmæssige del af misbrugsbehandlingen er ikke omfattet af behandlingsgaranti og er ikke beskrevet i denne kvalitetsstandard. Kommunen er forpligtet til at tilbyde gratis medicinsk behandling for stofmisbrug efter følgende vejledninger: Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 18. juni 2008 Sundhedsstyrelsen vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i behandling af 1. juni 2008 Den medicinske behandling er en integreret del af kommunens samlede behandlingstilbud og er med til at understøtte den sociale behandling. Det er Behandlingscenter Odense, der sikrer sammenhæng mellem den sociale og den medicinske behandling. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk.2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk.3. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk.4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk.5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk.6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Serviceloven 101 Alle, der henvender sig til Behandlingscenter Odense med ønske om at komme i misbrugsbehandling, vil blive tilbudt en koordineret handleplan jf. servicelovens /16

4 Visitation og tilbud Den sociale behandlingsindsats består i Odense Kommune af en række forskellige tilbud. Tilbuddene er tilrettelagt efter alder, type og grad af misbrug og efter grad af motivation. Behandlingscenter Odense har to modtageenheder. 1. Behandlingscenter Odense (Ungeafdelingen) Dette tilbud er for borgere under 30 år og for alle hash- eller khatbrugere Henvendelse skal ske i Slotsgade 7, Gården 5000 Odense C Åbningstider for personlig henvendelse: Mandag Onsdag: Torsdag: Fredag: Telefonisk henvendelse: Mandag onsdag: og Torsdag: og Fredag: På tlf Herudover er der i ungeafdelingen anonym behandling for alle aldersgrupper, anonymt rådgivingstilbud for unge, indsatser på ungdomsuddannelser i Odense og en særlig behandlingsindsats for unge under 18 år. 2. Behandlingscenter Odense (voksenafdeling) Dette tilbud er til alle borgere over 30 år, og som har brug af kokain eller af andre narkotiske rusmidler samt alle borgere med brug af heroin. Henvendelse skal ske i Grønlandsgade 13 B 5000 Odense C Fax: Mail: Tlf.: Telefonisk og personlig henvendelse Mandag torsdag: og Fredag: Modtagelsen i de to afdelinger visiterer til øvrige tilbud i Behandlingscenter Odense 4/16

5 Visitation til døgntilbud foregår ligeledes ved henvendelse i enten i Grønlandsgade eller Slotsgade og bygger ligesom visitation til øvrige tilbud på udredning af sundhedsmæssige og sociale forhold. Ved ønske om anonym behandling rettes henvendelse på telefonnummer (se målgruppe og beskrivelse under tilbud). Det er altid en mulighed at invitere en pårørende med til samtalerne i Behandlingscenter Odense. Akut henvendelse Ved akut opståede problemer med stofmisbrug ring 112 eller benyt giftlinjen på Bispebjerg hospital, som er en landsdækkende service. Giftlinjen har telefonnummer Visitation Ved første henvendelse til et af de ovenstående visitationssteder vil der blive aftalt tid til en visitationssamtale i behandlingscentret. Såfremt man ikke selv henvender sig, men er henvist fra andet sted, kan der inden visitationssamtalen tilbydes en forsamtale med henblik på at øge motivation for opstart af behandling. Visitationssamtalen handler om at udrede type og grad af behov for social misbrugsbehandling. I løbet af den første periode vil der for nogle borgere blive foretaget en sundhedsundersøgelse af ca. 1 times varighed og alle udredes via metoden ASI (Se bilag). ASI-udredning varer ca. 1½ time. I slutningen af den første periode udarbejdes en opfølgning (follow up) af ca. ½ times varighed, inden der visiteres til videre forløb. Sammen med follow up udarbejder borgeren og medarbejderen en evaluering af målopfyldelsen/effekten af forløbet. Efterfølgende opfølgning vil ligge i andet visiteret forløb. For unge under 18 år gennemføres også en 50 udredning. Hvis der på baggrund af ASI-udredningen er indikation på psykiske problemstillinger, foretages der en screening af ca. 1 times varighed. Se endvidere afsnittet Samarbejde med psykiatrien. På baggrund af udredningen udarbejdes der sammen med borgeren en indstilling til behandlingscentrets visitationsudvalg. Udvalget vurderer på baggrund af udredningen og træffer afgørelse om hvilken indsats, der er den rette. Borgeren får skriftlig besked om beslutningen samt en klagevejledning. På baggrund af beslutningen tilbydes en behandlingsindsats. Tilbud visiteres på baggrund af borgerens rusmiddelbrug, sociale situation, ønsker og tidligere erfaring med behandling. Det primære mål er, at sikre god effekt af behandlingstilbuddet i forhold til de fastsatte mål. I løbet af et behandlingsforløb kan både borger og Behandlingscenter Odense vurdere, om der er behov for at visitere til et andet tilbud. I tilfælde af dette udarbejdes der sammen med borgeren en ny indstilling, der behandles på visitationsmøde. Der er visitationsmøde to gange om ugen på ungeområdet og 2 gange om måneden på voksenområdet. Borgeren tilbydes at deltage i visitationsmødet. Behandlingsgaranti Behandlingscenter Odense skal tilbyde social behandling inden for 14 dage efter første henvendelse. Tilbud om behandling gives skriftligt. Inden for 14 dage vil der blive udarbejdet en behandlingsplan i samarbejde mellem borger og behandler. Planen beskriver indsats, varighed og sted. 5/16

6 Tilbud om 141 handleplan Alle borgere i de visiterede tilbud tilbydes en 141-handleplan, der koordinerer indsatser og tilbud (jf. servicelovens 141). Handleplanen er et redskab, der sætter rammen for den samlede indsats, som borgeren tilbydes. Målet med en handleplan er at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats med udgangspunkt i egne ønsker til forandring og behov inden for følgende områder: Behandlingstilbud i forhold til misbrug Familie og børn Socialt netværk Beskæftigelse og/eller uddannelse Økonomi Kriminalitet Fysisk helbred Psykisk helbred Bolig Hvis borgeren ved første fremmøde i misbrugsbehandlingen ikke allerede har en 141 handleplan skal behandlingscentret, som en del af Odense Kommune tilbyde at udarbejde denne med udgangspunkt i udredningen og indstillingen til visitationsmødet inden for den første måned. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen sørger behandlingscentret for, at der skabes en god kobling til indsatserne beskrevet i handleplanen. Det er behandlingscentrets ansvar at behandlingsindsatsen er koordineret med øvrige indsatser. Hvis handleplanen er 6 måneder gammel, tilbyder behandlingscentret en samtale i forbindelse med follow up, hvor handleplanen gennemgås og evt. tilpasses. Tilbud om handleplan kræver, at borgeren er i et ikke-anonymt tilbud. Tilrettelæggelse af tilbud Alle forløb i Behandlingscenter Odense er individuelt tilrettelagte dog med udgangspunkt i standarder/retningslinjer, som er beskrevet herunder. Alle tilbud er gratis, men forudsætter som udgangspunkt visitation. Stofbehandlingen tilbyder ambulant rådgivning om og behandling af brug af hash, kokain, heroin og andre narkotiske rusmidler. Der ydes som udgangspunkt ikke behandling af misbrug, der skyldes lægeordineret medicin eller indtagelse af præstationsfremmende stoffer. Alle tilbud har fokus på sociale problemer som følge af brugen af rusmidler Indsatserne i behandlingscentret skal dække forskellige formål, behov og ønsker for behandlingsindsatsen. Derfor er viften af tilbud sammensat af forskellige indsatser og metoder. Behandlingscentret er ansvarlig for, at der arbejdes med relevante temaer under behandlingsforløbet. Derfor er der i behandlingsplanen krav om konkretisering af behandlingsindsatsens mål og 6/16

7 delmål. Temaerne for disse mål fastsættes af borgeren og kan fx være en kombination af nedenstående ønsker: at styrke indre motivation til forandring at styrke gode sociale relationer fx ift. familie og børn at kunne håndtere skam og skyldfølelse at styrke håndtering af egne tilbagefaldsmønstre at kunne håndtere negative tanker og handlemønstre at styrke sundhedsmæssige forhold (både socialt, psykisk og fysisk) at muliggøre beskæftigelse og/eller uddannelse at fastholde bolig at undgå kriminel adfærd Personale i Behandlingscenter Odense I behandlingscenter Odense er der ansat forskellige typer personale, der alle har de relevante social- eller sundhedsfaglige grunduddannelser. Det kan være socialrådgiver, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, pædagog, læge, ergoterapeut eller psykolog. Personalet har efter- og videreuddannelse i blandt andet den systemiske grunduddannelse, kognitiv grunduddannelse, konflikthåndtering eller motiverende samtale (MI) og NADA (Se uddybende beskrivelser af metoder bagerst i dokumentet)) Medicinsk behandling Behandlingscentrets tilbud Der tilbydes substitutionsbehandling som supplement til tilbuddene, hvis borgerens mulighed for stoffrihed ikke fra start er mulig. Der ydes en ambulant og individuelt tilrettelagt indsats med fokus på medicinsk stabilisering, afhjælpning af somatiske og psykiske problemer samt understøttelse af sociale problemer, så fx kriminalitet og hjemløshed mindskes. Substitutionsbehandlingen varetages af behandlingscentrets læger og foregår ved at borgerens rusmiddelbrug substitueres ved hjælp af medicin. Medicinen medvirker til at trangen mindskes og der opleves ingen rus. Substitutionsbehandlingen skal understøtte den samlede behandlingsindsats, herunder den sociale indsats og den psyko-sociale behandling. Den medicinske behandling er reguleret af sundhedslovens 142. Visiterede tilbud Alle visiterede forløb journaliseres og dokumenteres i en elektronisk klientjournal (EKJ). Borgeren kan til enhver tid søge om aktindsigt i egen behandlingsjournal. 7/16

8 Ambulant behandling målrettet stoffrihed og/eller reduktion Borgere der under udredningen ønsker stoffrihed, og som er motiveret for en målrettet behandlingsindsats over for rusmiddelbrug samt uafhængighed af substitutionsmedicin tilbydes stoffri behandling. Stoffri behandling er et intensivt behandlingsforløb. Til unge tilbydes 2-8 individuelle samtaler om måneden eller gruppeforløb 4 gange om måneden af maksimalt 1 times varighed. Endeligt tilbydes der NADA-behandling 12 gange pr. måned. Forløbet kan suppleres af et madlavningsgruppeforløb. På voksenområdet tilbydes 2 samtaler af ½ times varighed om ugen samt gruppeforløb svarende til borgerens behov. For hash- og khatbrug tilbydes forløb i grupper en gang om ugen. For unge under 18 år er der i behandlingsforløbet et udvidet samarbejde med forældrene. Formålet med stoffri behandling er, at borgeren støttes og fastholdes i motivation for at ophøre misbrug uden substitutionsbehandling. Målet er altid stoffrihed. Der gennemføres follow up hver 3. måned. Follow up bruges til at gøre status på behandlingsforløbet og der følges op på de individuelt tilrettelagte mål i behandlingsplanen. Sammen med follow up udarbejder borgeren og medarbejderen en evaluering af målopfyldelsen/effekten af forløbet. Ambulant behandling målrettet stabilisering og skadesreduktion Borgere der under udredning ikke selv har ønske om at indgå i stoffri behandling, eller som for nuværende ikke kan profitere at stoffri behandling tilbydes et stabiliseringsforløb. Tilbuddet retter sig derfor til borgere, der har ønske om at modtage et længerevarende psykosocialt tilbud. Tilbuddets socialfaglige indsats består af individuelle samtaleforløb af varierende intensitet og hyppighed fra ad hoc-samtaler til mere strukturerede samtaleforløb. Endvidere tilbydes der gruppeforløb tilpasset borgerens behov. Der udarbejdes inden for den første måned efter opstart en behandlingsplan i samarbejde med borgeren og der beskrives konkrete mål med indsatsen, som retningsgivende for indholdet i tilbuddet. Formålet med tilbuddet er at stabilisere borgeren. Stabilisering skal muliggøre reduktion eller ophør af brug af rusmidler og substitutionsmedicin. Hvis borgeren ikke kan stabiliseres, arbejdes der for brobygning til tilbud om skadesreduktion eller heroinklinik. Der følges op på behandlingsplanen i forbindelse med follow up med henblik på justeringer af tilbud og mål med behandlingstilbuddet. Follow up foretages hver 3. mdr. Ud over samtaler tilbydes også NADA og/eller social adfærdstræning. Som et supplement til behandlingen tilbydes desuden overvåget medicinindtag, alkoholtest, nedtrapning, prævention, hepatitis-vaccination, EKG-måling, sundhedssamtaler, substitutionskonvertering. 8/16

9 Heroinklinikken Tilbud om lægeordineret heroin tilbydes borgere, der har et fortsat misbrug af Opioid, hvor der i tidligere tilbud ikke har været tilstrækkelig effekt af anden substitutionsbehandling. Det er kun borgere i længerevarende substitutionsbehandling, der kan visiteres til heroinbehandling. Visitation til heroinklinikken sker via behandlingscentrets visitationsmøde. Der er ikke direkte visitation til heroinklinikken. Visitationen sker altid fra et af Behandlingscenter Odenses øvrige tilbud. Tilbuddets socialfaglige indsats består af individuelle samtaleforløb af varierende intensitet og hyppighed fra ad hoc-samtaler til mere strukturerede samtaleforløb. Endvidere tilbydes der gruppeforløb tilpasset borgerens behov. Borgeren skal fremmøde to gange dagligt for at indtage heroin. Formålet er en medicinsk stabilisering og en reduktion af brug af rusmidlerne og skader/konsekvenser af rusmiddelbrugen. Målet er at fastholde og stabilisere behandlingen, så borgeren kan overgå til anden behandling. Der udarbejdes inden for de første 14 dage efter opstart en behandlingsplan i samarbejde med borgeren, der beskriver de konkrete mål med indsatsen, som vil være retningsgivende for indholdet i tilbuddet. Der kan både arbejdes med stoffrihed og reduktion som mål. Som supplement til behandlingen er der krav om overvåget medicinindtag og der tilbydes alkoholtest, nedtrapning, prævention, hepatitis-vaccination, EKG-måling, sundhedssamtaler, substitutionskonvertering. Der følges op på behandlingsplanen i forbindelse med follow up. Der tages stilling til, om der stadig er indikation for heroinbehandling jf. retningslinjer fra Sundhedsministeriet. Follow up foretages hver 3. måned. Der udarbejdes en individuel behandlingsplan med udgangspunkt i borgerens egne mål inden for den første måned i heroinklinikken: Denne plan er retningsgivende for behandlingen. Der følges op på behandlingsplanen hver 6. måned og hvis der sker radikale forandringer i borgeren liv. Alternativ medicinudlevering Tilbuddet er til borgere med et årelangt rusmiddelbrug, kaotisk blandingsmisbrug og en kaotisk adfærd. Borgeren er socialt, psykisk og fysisk belastet som konsekvens af rusmiddelbrugen. Tilbud om alternativ medicinudlevering tilbydes, hvis det ikke er muligt at møde borgeren på en af behandlingscenterets adresser. Indholdet i tilbuddet ligner herudover det ambulante skadesreducerende tilbud, hvorfra det visiteres til tilbuddet. Der tilbydes samtaler efter behov. Ikke visiterede og anonyme tilbud med selvhenvendelse Rådgivningsforløb Rådgivning om rusmidler og eksperimenterende brug tilbydes særligt til unge. Rådgivningsforløbet kan foregå anonymt, men unge under 18 år skal altid have forældres samtykke efter første samtale. 9/16

10 Tilbuddet består af 1-5 individuelle samtaler. Tilbuddet kan foregå på en ungdomsuddannelse, i behandlingscentret eller andet aftalt sted. Samtalerne foretages af ansatte i behandlingscenteret, der har viden om stoffer, stoffers virkning og om Ungeafdelingens behandlingstilbud Formålet med tilbuddet er at give mulighed for at tale om rusmidler og trivsel i hverdagen. Målet med rådgivningsforløbet er at afklare rusmiddelbrugen og at motivere til at reducere eller stoppe rusmiddelbrugen. Et individuelt mål med rådgivningen sættes ved start af borgeren selv. Mere information om tilbuddet findes på hjemmesiden Der deles også flyers ud på ungdomsuddannelserne i Odense. Alle kan henvende sig til rådgivningstilbuddet. Der vil ikke blive udarbejdet behandlingsplan eller handleplan, da tilbuddet gives anonymt. Der sker ikke opfølgning i forbindelse med et rådgivningstilbud, men er der behov for yderlig indsats, visiteres der til behandlingscentrets øvrige tilbud. Ikke-personhenførbare data registreres til statistisk og analytisk brug. Anonym behandling (PAS) Anonym behandling tilbydes til borgere, der ønsker anonymitet. Dette hensyn kan særligt være et ønske for borgere i arbejde eller under uddannelse. Behandlingen foregår hovedsagelig i grupper 1 aften om ugen i 2 timer. Forløbet varer 12 uger. Der arbejdes ud fra individuelle mål, som fastsættes i samarbejde med behandleren. Målene vil typisk rette sig mod ophør eller reduktion med henblik på at fastholde arbejde eller uddannelse. Der er ingen registrering eller opfølgning, da tilbuddet gives anonymt. Ikke-personhenførbare data registreres til statistisk og analytisk brug. Der er mulighed for at modtage mindfulness som opfølgning på behandlingen efter behov Der vil ved henvendelse blive tilbudt en indskrivningssamtale og efterfølgende behandler- og gruppesamtaler. Mere information om tilbuddet kan hentes på heltanonymodense.dk Tilbud til særlige målgrupper Borgere i behandling for rusmiddelafhængighed, der også er alkoholafhængige eller har overforbrug af alkohol Alle borgere i behandlingscenter Odense modtager en helhedsorienteret behandlingsindsats. I tilfælde, hvor der er behov for både et tilbud rettet mod alkohol og rusmidler koordineres indsatsen. Behandlingen vil foregå samtidigt og kan tilbydes på den af behandlingstilbuddenes adresser, hvor borgeren helst ønsker det. Behandling til gravide der har rusmiddelbrug Odense Kommune har i samarbejde med Odense Universitets Hospital etableret et Gravideteam, der bygger på en samarbejdsaftale. Teamet har en særlig indsats på tværs af Social- og Arbejds- 10/16

11 markedsforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhedsplejersker og Familieambulatoriet på Odense Universitets Hospital, for at sikre en sammenhængende og forebyggende indsats for gravide med rusmiddelbrug. Der er herudover en aktiv forebyggende præventionsindsats i behandlingscentret. Gravide med rusmiddelbrug opfordres til at kontakte Familieambulatoriet på Odense Universitetshospital. Hovedtilbuddet er til gravide, for at forebygge fosterskader af rusmiddelbrugen. Der er også et tilbud til børn/familier, der under graviditeten har været udsat for forbrug/misbrug af vanedannende medicin eller rusmidler. Behandlingscentret hjælper gerne med at tage kontakt til Familieambulatoriet og har også mulighed for at ledsage den gravide til første kontakt på Familieambulatoriet eller efter behov. Samarbejde med Behandlingspsykiatrien Ungeafdelingen i Behandlingscenter Odense samarbejder med Behandlingspsykiatrien om borgere med indikation på psykiske problemstillinger. Såfremt screeningsresultatet ved indskrivningen giver anledning til videre psykiatrisk udredning, er der indgået samarbejdsaftale mellem parterne om herom. Fra 2015 er samarbejdet mellem Misbrugsbehandlingen og Behandlingspsykiatrien udvidet ved Regeringens Sundhedsaftale. Aftalen indebærer, at der fra årsskiftet udarbejdes koordinerede indsatsplaner for borgere med både misbrug og psykiatriske diagnoser. Indsats til børn under 18 år, hvis forældre har rusmiddelbrug som de er i behandling for Fokus på hjemmeboende børn sker på baggrund af ASI-udredningen. Der planlægges herudfra individuelle forløb. Der er beskrevet procedure vedrørende samarbejdet om hjemmeboende børn med BUF. Information og rådgivning til pårørende I behandlingscenter Odenses ungeafdelingen er det muligt for familie, venner og kærester til unge med rusmiddelbrug at henvende sig for råd og vejledning. Behandlingscenter Odense afholder 2 årlige infoaftener for pårørende til borgere i behandlingscentret samt alle andre pårørende til borgere med rusmiddelbrug. Opfølgningsprocedure Borgere i Behandlingscenter Odense opfordres til ved indskrivning at give fuldmagt til, at behandlingscentret tager kontakt med henblik på opfølgning efter et afsluttet forløb. Fuldmagten fornyes ved længerevarende forløb. Der sikres opfølgning på alle visiterede og planmæssigt afsluttede forløb. Indholdet i opfølgningen er status på behandlingsplanen: Hvordan det er gået siden forløbet blev afsluttet, hvordan mål og effekt af behandlingstilbuddet hænger sammen med evt. nuværende forløb. Behandlingscentret har med opfølgningen et ønske om at undersøge om borgeren har haft gavn af det visiterede tilbud. Hvis det ikke er tilfældet, kan der tilbydes vejledningen i mulige andre tilbud, som sikrer koblingen til eksisterende tilbud mv. Samtalen dokumenteres i EKJ. Der foretages opfølgning efter 1 og 6 måneder efter afsluttet forløb 11/16

12 Brugerinddragelse i Behandlingscenter Odense Alle borgere inddrages i visitationsmødet, i tilrettelæggelse af egne forløb og formulering af de mål, som der skal arbejdes med. Herudover er det altid muligt at få en aftaletid med en afdelingsleder i behandlingscenteret. Nedenfor er der yderligere beskrevet forskellige muligheder for at yde indflydelse på behandlingscenterets virksomhed. For unge i behandling holdes teammøder/klientkonferencer ugentligt, hvor behandlingens effekt drøftes. Samarbejde med frivillige og brugerorganisationer På ungeområdet samarbejdes der med andre tilbud i kommunen, regionen og med frivillige foreninger, der understøtter et godt ungdomsliv. I samarbejde med NA (Anonyme Narkomaner) tilbydes borgeren, efter endt behandling, støtte til at indgå i et netværk af frivillige tidligere stofbrugere, der ikke længere har misbrug Der er indgået samarbejdsaftale med den frivillige organisation Lysets venner om deltagelse i fællesskab med tidligere misbrugere i Værestedet Lyset. Brugerråd Behandlingscenter Odense har et brugerråd, hvor man som indskrevet i behandling har mulighed for at deltage. Der er altid muligt at give ris/ros i Behandlingscenter Odenses opstillede postkasser. Brugertilfredshedsmåling Der udføres en årlig brugertilfredshedsundersøgelse i Behandlingscenter Odense. Behandlingscenter Odense følger anbefalingen for det Nationale råd for Socialt udsatte om at 75% af de adspurgte borgere skal opleve at de får et reelt tilbud om individuel og helhedsorienteret medicinsk og psykosocial behandlingsindsats med fokus på øget livskvalitet og personlig/social mestring. Klageadgang Borgere, der modtager tilbud i Behandlingscenter Odense har altid mulighed for at gå til medarbejderne og afdelingsledere, hvis der er forhold, som de er utilfredse med. Behandlingscenter Odense er forpligtet til at vejlede borgerene om, hvordan der kan klages, og hvem der skal klages til. Det er udarbejdet en klagevejledning, som udleveres til alle borgere ifbm visitationen. Der gælder forskellige regler alt efter, om der klages over den sundhedsfaglige behandling, en afgørelse vedrørende den sociale del af tilbuddet eller hvordan den sociale del af tilbuddet er sat sammen. Sundhedsfaglige klager kan f. eks. dreje sig om: hvor tit medicinen bliver udleveret eller mulighed for tage-med-hjem-ordning. Denne type klager omfatter også klager over læger og sygeplejersker. Klagen kan sendes til Patientombudet* eller afleveres i Behandlingscentret. Klagen skal sendes inden 2 år efter behandlingen er afsluttet. Du kan klage mundtligt eller skriftligt til. *Finsensvej Frederiksberg Telefon: /16

13 Hjemmeside: Anke af afgørelser vedrørende den sociale del af tilbuddet kan f.eks. dreje sig om, hvorvidt man kan få døgnbehandling eller ambulant behandling. Klagen skal sendes til behandlingscentret, som genvurderer sagen. Hvis afgørelsen ikke bliver ændret, sender behandlingscentret klagen til Ankestyrelsen. Der skal klages senest 4 uger efter afgørelsen blev truffet. Klager vedrørende hvordan tilbuddet er sat sammen kan f.eks. dreje sig om, hvilken afdeling man er tilknyttet eller hvor tit man skal til samtale på behandlingscentret. Denne type klager omfatter også klager over behandlingscentrets personale. Klagen skal afleveres hos Behandlingscentret, som videresender den til Socialcentret. Reglerne for betaling for kost og logi mv. Tilbuddene i Behandlingscenter Odense er gratis. Det vil i mindre omfang være mulighed for at få kaffe og brød ved særlige lejligheder. Ved disse lejligheder er der heller ikke egenbetaling. Der er egenbetaling for kost og logi i forbindelse med visitation til døgnbehandling Monitorering Alle oplysninger om behandlingens effekt for den enkelte borger samles ind ved hjælp af ASI, follow up samt registreringer i stofmisbrugsdatabasen (SMDB). Der monitoreres løbende på indsatsen jf. strategi for mere sundhed. Der afrapporteres til det politiske system ift. målopfyldelsen. Herudover er der opstillet følgende mål for indsatsen: A) andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er enten stoffri eller har reduceret deres misbrug er mindst 50 % B) andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder I. Opfølgning på gengangere (recidiv) afventer en endelig definition, der gør en baseline mulig, inden der kan opstilles måltal. Odense Kommune, Socialcentret er i dialog med Socialstyrelsen, der en ansvarlig for definitionen. Der udarbejdes en manual for monitorering af indsatsen, hvori kilde, afgrænsning og definitioner præciseres. Opfølgning på kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden skal indeholde opdaterede oplysninger om tilbud og indsatser. Ved radikale ændringer i ovenstående beskrivelser vil disse ændringer blive tilføjet. Ændringer offentliggøres på behandlingscenterets hjemmeside stofbehandlingen.dk. Mindst en gang årligt gennemgås standarden. Kvalitetsstandarden skal ifølge loven revideres hvert 2. år 13/16

14 Bilag Metoder Behandlingscenter Odense anvender en række forskellige metoder og teknikker i samtaler om reduktion og ophør af brugen af rusmidler: Motivational Interviewing (MI) på dansk Motiverende samtale MI er en metode, der skal fremme egen motivation for forandring. Metoden tager udgangspunkt i ambivalensen i forandringsprocessen og forsøger at styrke sproget ift. egne ønsker, evne og grunde til og behov for forandring. Andet element i metoden er at omsætte de nye motiver og ønsker til handlinger, som kan gennemføres. Kognitive behandlingsformer Der findes fire anvendte kognitive behandlingsformer: 1. psykoedukation 2. social færdighedstræning 3. kognitiv behandling 4. kognitiv optræning Fælles for metoderne er, at de har fokus på refleksion, analyse og bevidsthed om egne handlemønstre. Målet med den kognitive tilgang er at øge evnen til at have en mere hensigtsmæssig adfærd i givne situationer. Det betyder, at der via den kognitive behandling søges at afdække højrisikosituationer, stoftrang, tilbagefald, alternativer og målsætning. Systemisk tilgang Den systemiske tilgang ser på brug af rusmidler i sammenhæng med alle andre elementer i livet. Tilgangen bygger på anerkendelse, fokus på ressourcer og at finde mulighederne frem i alle personer. Vigtige elementer i den systemiske tilgang er: Fokus på selvbilledet (hvordan ser jeg mig selv?) nysgerrighed som eneste mulighed for at få forståelse af den andens virkelighed 14/16

15 sprog som virkelighedsskaber anerkendelse af det positive, de gode historier og det der virker Den socialpædagogiske relation En metode til at støtte borgeren i at klare hverdagen uden af ende i problematiske konflikter, herunder redskaber til problemløsning Mindfulness Mindfulness handler om at styrke evnen til at skabe nærvær og fuld opmærksomhed på øjeblikket. Gennem Mindfulness opnås større bevidsthed om en selv og egne reaktioner. Mindfulness er træning i at agere fremfor at reagere i givne situationer NADA (National Acupuncture Detoxification Association) NADA foregår som en psyko-socialt tilbud, hvor fem nåle indføres i akupunkturpunkter i begge ører. Behandlingen vare ca. 45 minutter i rolige omgivelser og gentages i løbet af og som supplement til det visiterede behandlingsforløb. NADA arbejder for at lindre stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer ASI og follow up ASI (Addiction Severity Index) er en systematiske udredningsmetode, der afdækker belastningsgrad både i forhold til rusmiddelbrug, sociale forhold og sundhedsmæssige forhold. ASI består af en lang række spørgsmål, som besvares ved opstart i behandling. Nogle af spørgsmålene følges der op på i follow up. Således tydeliggøres udviklingen undervejs i behandlingsforløbet KL-screening Et screeningsværktøj, der gør det muligt at screene og udrede for psykiatriske problemstillinger 15/16

16 Bilag Takster Taksterne er omkostningsbaserede og fastsat ud fra tilbuddets gennemsnitlige og langsigtede omkostninger. Taksterne er reguleret under udviklingsaftalen og styringsaftalen for 2013 for Region Syddanmark. Takstområde Ungeafdelingen Modtagelse og stoffribehandling Stabilisering Harmreduktion Alternativ medicin udlevering Socialfaglig takst/heroin-klinikken Døgntakst 2013 i 2013-pris og lønfremskrivning 111 kr. 283 kr. 161 kr. 158 kr. 249 kr. 40 kr. 16/16

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 stk. 1 og 2 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14

III. Igangværende projekter... 14 i. U18... 14 ii. Væksthuset... 14 iii. RO PÅ... 14 iv. Satellitten... 14 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard for social behandling ved stofmisbrug ved Behandlingscenter Odense... 1 Lovgrundlag... 1 1. Målgruppen... 2 2. Mål med indsatsen, herunder værdier og normer i indsatsen...

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opgaver på stofmisbrugsområdet... 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling... 4 2. Målgruppe... 5 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opgaver på stofmisbrugsområdet... 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling... 4 2. Målgruppe... 5 3. Kvalitetsstandarder for den sociale behandling for stofmisbrug i Glostrup Kommune, november 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opgaver på stofmisbrugsområdet... 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling...

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug 1 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug... 1 De væsentligste paragraffer:...

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling Forord ved Rådmanden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Borgere, pårørende og fagpersonale i Odense Kommune skal have adgang til klar og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere