STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-"

Transkript

1 STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn /w,/

2 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

3 Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de Adge publkatoner seren Statstske Meddelelser om de kommunale fnanser, senest Statstske Meddelelser 978:3 for regnskabsaret 975/76 Det kommunale regnskabsar er fra og med 977 omlagt tl at folge kalenderáret, og samtdg er der ndfort et nyt budget og regnskabssystem for prmer og amtskommunerne Det nye regnskabssystem gor det vanskelgt umddelbart at sammenlgne tallene med de tdlgere offentlggjorte oplysnnger om de kommunale regnskaber I de forste tabeller dette tabelverk er der dog forsogt en sammenstllng af tallene med tdlgere Ar RegnskabsAret 976/77 omfatter som folge af omlegnngen kun peroden aprl 3 december 976 Danmarks Statstk har derfor kke fundet det hensgtmaessg at offentlggore detaljerede oplysnnger for denne perode Der vl sáledes kke fremkomme yderlgere oplysnnger om 976/77, end hvad der publceres denne meddelelse Nerverende publkaton er udarbejdet 5 kontor under ledelse af cand polt N O Lndskrog Danmarks Statstk N V Skak Nelsen /Torben Krsten Prs: 30,00 kr nkl 0'4% moms Fotosats: SatsSystem Arhus ApS Tryk: Danmarks Statstks trykker Udkommet apr 980

4

5 Indhold I Indlednng Baggrunden for det nye budget og regnskabssystem Prncpperne for det nye budget og regnskabssystem 3 Kontoplanens struktur II Indsamlng og bearbejdnng Indsamlng Bearbejdnng III Oversgt over tabellerne A Hele landet B Kommunegrupper C De enkelte prmmrkommuner D De enkelte amtskommuner E Bemærknngerne tl tabellerne Contents Sde Page 7 Introducton 7 7 Background for the new accounts system Prncples of the new accounts system 8 3 Structure of the chart accounts 9 II Collecton and processng 9 Collecton 9 Processng 0 III Lst of tables 0 A Denmark 0 B Muncpalty groups 0 C The ndvdual muncpaltes 0 D The ndvdual countes E Notes to the tables IV Tabelafsnt A Tabel B Tabel 3 8 C Tabel 9,9 D Tabel , 06 IV Tables A Tables B Tables 3 8 C Tables 9, 9 D Tables 3 8

6

7 kommunen 7 Tekstafsnt tl Statstsk Meddelelse om de kommunale regnskaber for 977 I Indlednng Baggrunden for det nye budget og regnskabssystem Kommunalreformen 970 havde tl formal at skabe starre og mere bæredygtge kommuner og amtskommuner Kommunalreformens gennemforelse medforte dog ngen ændrnger de kommunale budget og regnskabssystemer Man opererede fortsat med et sognekommunalt, et kobstadskommunalt og et amtskommunalt regnskab, lgesom Kobenhavns og Frederksberg kommuner hver for sg benyttede deres egne regnskabssystemer Dsse regnskabssystemer var opbygget efter de samme prncpper, som er gældende for erhvervsvrksomheder Regnskabet var opdelt et drftsregnskab og et kaptalregnskab, hvor der skete en aktverng af anlægsudgfterne og en forrentnng og afskrvnng af dsse over drftsregnskabet Dette medforte betydelge vanskelgheder for en sammenlgnng of udgfts og ndtægtsstrukturen mellem de enkelte kommuner og amtskommuner Samtdg samlede den kommunalpoltske nteresse for regnskabet sg om fordelngen af drftsoverskuddet, hvlket gen medforte et uoverskuelgt system af fondsdannelser En overskuelg oversgt over save) kommunens ressourceforbrug som dens fnanselle mulgheder pa lengere sgt end det nærmest folgende budgeter blev meget vanskelg at udarbejde I kolvandet pa kommunalreformen gennemfortes forste halvdel af 970'erne en betydelg ændrng of byrde og opgavefordelngen mellem staten, kommunerne og amtskommunerne, der medforte en fordgelse of de kommunale udgfters betydnng nden for den samlede offentlge sektor Dsse ændrnger skabte bâde fra kommunal og statslg sde, des et behov for et mere gennemskuelgt regnskabssystem, des for et system, der mulggjorde en okonomsk planægnng over fere âr lndenrgsmnsteret nedsatte derfor et udvalg, der skulle udforme prncpperne for et nyt budget og regnskabssystem Dette system skulle vere ens for bade kommuner og amtskommuner Udvalget afgav betænknng sommeren 974, og efterâret samme âr nedsattes et budget og regnskabsrâd, der skulle udarbejde den detaljerede kontoplan samt hertl knyttede konterngsregler Saved kontoplan som konterngsregler skulle vere oblgatorske for bade kommuner og amtskommuner Det nye system trádte kraft den januar 977 Kobenhavns kommune overgk dog forst fra og med 978 tl dette system Danmarks Statstk har pa grundlag af Kobenhavns kommunes regnskab for 977 forsogt at omforme dette efter den nye kontoplan Dette har, specelt for artsnddelngen, jf nedenfor, kun veered mulgt et vst omfang, hvorfor oplysnnger for denne kommune ma tages med nogen forbehold Hovedprncpperne for det nye budget og regnskabssystem Det nye system ndf0rer et totalregnskab (drfts, anlægsog kaptalregnskab), hvor samtlge ndtægter ska medga tl fnanserng of samtlge udgfter Man forlader sáledes det tdlgere komplcerede system af fondsdannelser Det blver herefter forbndelse med budgetvedtagelsen ogsa n0dvendgt at tage bevllngsmæssg stllng tl kaptalbevægelserne Der ndfores et bruttoposterngsprncp, hvorefter udgfter og ndtagter holdes adsklte 3 Regnskabet ska kun vse de udgfter /ndtægter, der medfewer udbetalnger /ndbetalnger fra /tl kommunens kasse Der ska som folge heraf kke foretages forrentnng og afskrvnng pa den kommunens ejendomme nvesterede kaptal Dette ndebærer samtdg, at der kke vl vare behov for at aktvere anlægsudgfterne pá kommunens status Denne blver herefter udelukkende af fnansel art, dvs at den kun er en oversgt over kommunens samlede tlgodehavender og geld 4 Der ndfores en tværgâende konterng of udgfts og ndtægtsarter Dette medforer, at der kan foretages en opstllng over kommunens samlede ressourceforbrug for det pa Ion, kob of varer og tjenester, overforsler mv og dettes fnanserng va skatter, statsrefusoner, generelle tlskud og andre ndtægter 5 Det er oblgatorsk for kommunerne at udarbejde 3 ârge budgetoverslag Kommunalbestyrelserne og amtsrâdene far herved mulghed for at bedomme og tage stllng tl ud vklngen og amtskommunen en 4 Org Perode Sammen med budgetoverslagene ska der forelgge en personaleoversgt dækkende det samme tdsrum

8 8 3 Kontoplanens struktur Den nye kontoplan bestär af to hovedelementer, des en spe cfkaton af den samlede kommunale vrksomhed pa de enkelte udgfts og ndtægtsomräder (funktoner), des en opdelng af udgfterne og ndtmgterne pa real0konomske storrelser, fx Ion, varek0b, overffrsler, fnansndtægter m m (arter) Kontoplanen bestär af 0 cfre plus overskrfter Cffer kontoplanen Indhold Hovedkontonummer 0 = Byudvklng, bolg og mljtöforanstaltnnger = Forsynngsvrksomheder, kollektv trafk, havne mv = Vejvæsen 3 = Undervsnng og kultur 4 = Sygehusvæsen 5 = Socal og sundhedsvæsen 6 = Admnstraton og planlægnng 7 = Renter 8 = Fnansforskydnnger og fnanserng 9 = Fnansel status Overskrft angver hovedfunktonen Den er kontoplanen kun angvet ved en tekst og 3 Funktonsnummer Angver sammen med hovedkontonummeret en detaljeret opdelng pa udgfts og ndtægtsomrdder 4»Dranst, nummer = Drftsvrksomhed = Statsrefuson 3 = Anlægsvrksomhed 4 = Renter 5 = Fnansforskydnnger 6 = Afdrag pa Ian 7 = Fnanserng (optagelse of Ian, generelle tlskud og skatter) 8 = Aktver 9 = Passver Overskrft Denne overskrft angver ejerforholdet for de nsttutoner, der er medtaget kommunens regnskab Pá hovedkonto 5, socal og sundhedsvæsen ska det med tekst angves, hvorvdt en nsttuton er kommunens egen, er selvejende eller prvat eller ejes af en anden offentlg myndghed 5 og 6 Angver omkostnngsstedet Dsse cfre er kke autorserede 7 og 8 Grupperngsnumre Numrene 0 0 og er forbeholdt ndenrgsmnsteret Dette er gjort for at gve de centrale myndgheder mulghed for at uddrage specelle oplysnnger fra det kommunale regnskab De Ovrge numre kan anvendes frt of den enkelte kommune og amtskommune For anlægsvrksomheden er der autorseret særlge grupperngsnumre Dsse er dog f0rst fuldt gmdende fra og med regnskabsáret Hovedartsnummer Ved budgetlægnngen er kommunerne kun plg tge at anvende hovedarten, hvormod 0 cffer (arten) ska anvendes regnskabet 0 = lkkeartsfordelte anlægsudgfter = Lonnnger = VarekvJb 3 = Anskaffelser 4 = Fremmede tjenesteydelser 5 = Tlskud og overfdrsler 6 = Fnansudgfter 7 = Drfts og anlægsndtægter 8 = Fnansndtægter 9 = Interne udgfter og ndtægter 0 Artsnummer Gver en yderlgere opdelng af 9 cffer, hovedarten 9 og 0 cffer ska anvendes regnskabet Hovedart 0 (kkeartsfordelte anlægsudgfter) og (Ifannnger) er kke opdelt pa arter Hovedart 0 má kke anvendes regnskabet Eksempler pá kontoplanens anvendelse: En kommunes drftsudgft tl undervsnngsmdler folkeskolen: Cffer: Nummer: Anlægsudgfter tl nventar tl en ny skole: Cffer: Nummer: Udgft tl forbgaende hjælp folge bstandsloven: 0 5 Cffer: Nummer: Forskudsbelob vedrrlrende kommunal ndkomstskat: Cffer: Nummer: Det nye budget og regnskabssystem bestär foruden af den autorserede kontoplan med dertl knyttede konterngsregler af en række autorserede oversgter og blag samt af bemærknnger tl uddybnng af oversgternes og blagenes Indhold Indholdet af dsse oversgter og blag er fastlagt af ndenrgsmnsteret De vgtgste oversgter og blag er: Benvnelse Sammendrag of budget /regnskab Bevllngs og regnskabs oversgter Specfkatoner tl budget og regnskab Fnansel status lndhold Specfkaton af kontoplanen pá hovedfunktonsnveau grupperet efter»dranst«nummer Sammendraget af budgettet ska ogsa gve oplysnnger om budgetoverslagsarene Mndstekravet tl specfkatonsgraden er af ndenrgsmnsteret fastsat tl de 4 forste cfre kontoplanen Specfkatonsgraden er lg med den autorserede kontoplan (funktonsnummer,»dranst«nummer og de autorserede grupperngsnumre) med tfvljelse af hovedarter budgetspecfkatonen og hovedarter og arter regnskabsspecfkatonen Specfkaton af hovedkonto 9 pa funktoner og»dranst«numre Denne udarbejdes kun forbndelse med regnskabsafslutnngen

9 9 Hovedarts/artsoversgt Personaleoversgt for budgetâret og budgetoverslagsârene/ regnskabsâret Lkvdtetsbudget Specfkaton af de samlede drfts, anlægs og kaptalposter pa hovedarter budgettet og hovedarter og arter regnskabet Oversgt over det forventede/faktske personaleforbrug og den hertl svarende lonudgft specfceret pa funktonsnveau Oversgt over de forventede udbetalnger og ndbetalnger budgetâret Investerngsoversgt Specfkaton af de enkelte anlægsarbejder, med en redegorelse for samspllet mellem anlægsbevllngerne og de for de enkelte budgetâr afsatte râdghedsbelob Investerngsoversgten skal tllge angve anlægsarbejdernes fordelng over budgetoverslagsperoden Summeret pa funktonsnveau vser oversgten anlægsudgfterne som anfort budgetsammendraget II Indsamlng og bearbejdnng Indsamlng Den centrale faststtelse af de oblgatorske oversgters ndhold fastlægger samtdg de rammer, nden for hvlke den statstske bearbejdelse kan fnde sted Dette betyder, at bearbejdelsen ma koncentrere sg om funktonerne ( 3 cf fer),»dranst «værderne (4 cffer), de autorserede grupperngsnumre (dele af 7 og 8 cffer) samt hovedarter og arter (9 og 0 cffer) Specfkatonsoversgten tl regnskabet og den fnanselle status ndeholder dsse dele af kontoplanen Danmarks Statstk har tl brug for dense publkaton modtaget dsse over sgter fra hver kommune og amtskommune For de kommuner og amtskommuner der anvender Korn munedatas okonomsystem, er oplysnngerne leveret tl Dan marks Statstk pâ magnetbând drekte fra Kommunedata PA tlsvarende made er oplysnngerne fra de kommuner og amtskommuner, der anvender det af Arhus kommunes edbcentral udarbejdede system, ndsamlet Fyns og Rngkobng amtskommuner, der kke benytter dsse edb centraler tl deres regnskabsforng, har lgeledes leveret regnskabsspecfkatonerne pâ magnetbând For de ovrge ca 30 kommuner har Danmarks Statstk foretaget regstrerng af oplysnngerne ud fra dsse kommuners regnskaber Kobenhavns kommune folger som nvnt kke det nye regnskabssystem for fra og med 978 Danmarks Statstk har ud fra kommunens trykte regnskab og noterne hertl forsogt at omforme oplysnngerne tl det nye system For funktons, dranst og grupperngsnumrene har det stor udstræknng været mulgt at foretage en sâdan konverterng, hvormod det for arternes vedkommende kun har været mulgt begrnset omfang, jf bemærknngerne tl tabel 6 Bearbejdnng (folge kontoplanens struktur er der mange tlfælde en éntydg sammenhæng mellem de enkelte kontoplandele Den nye kontoplanstruktur har sammen med den betydelge udvdelse of antallet of kontonumre bevrket, at næsten alle kommuner og amtskommuner har haft problemer med at overholde kontoplanens formelle regler Danmarks Statstk har derfor, for at kunne producere sammenhængende tabeller for de enkelte kontoplandele, udarbejdet et fejlsognngsprogram, der renser kontoplanerne for dsse uoverensstemmelser Hovedstrukturen dette program er folgende: Summen af udgfter og ndtægter ska name lge store Sammenhæng mellem de enkelte kontoplandele: Funkton Dranst Grupperng Art og 3 Vsse autorserede 0 59, 7 79, gruppernger Autorserede 84 gruppernger , Autorserede 65, 85 gruppernger Autorserede 66, 86 gruppernger og ,8 3 Masknel konverterng af kontonumre, der kke længere er valde Den lobende ajourforng af kontoplanen, der foretages af budget og regnskabsrâdet, medforer nogle tlfælde, at kommunerne benytter forskellge kontonumre tl samme opgave Gennem den masknelle konverterng skres en ensartet opdelng af funktonsnumrene I forbndelse med det nye budget og regnskabssystem har Danmarks Statstk udvklet et tabelprogram, der gor det mulgt at producere tabeller, som kombnerer de forskellge kontoplandele Det er sâledes mulgt at opstlle en tabel, der fx vser artsfordelngen af drftsudgfterne tl folkeskolen, eller anvendelsen af art 4, admnstratve tjenesteydelser, pâ hver enkelt funkton Endvdere er der tabelprogrammet ndlagt en række koder, der gor det mulgt at kombnere kommunerne pâ fere forskellge mâder: Storrelsesgrupperng, som anvendt af Kommunernes Landsforenng debatoplægget» Kommunerne og erhvervsudvklngen

10 Statstske tabel 0 Samtlge amtskommuner, Kobenhavn og Frederksberg, ovrge prmærkommuner 3 Samtlge amtskommuner, samtlge prmærkommuner 4 Kommunerne grupperet efter den af Danmarks Statstk befolknngsstatstkken anvendte»geokode «(grupperng efter urbanserngsgrad) 5 Kommunerne grupperet efter den af Danmarks Statstk befolknngsstatstkken anvendte»geokode,, (grupperng efter urbanserngsgrad nden for det enkelte amt) 6 Samtlge prmer og amtskommuner summeret amtsvs 7 Samtlge prmærkommuner summeret amtsvs Samtdg er der udvklet et program tl udarbejdelse of tdsserer Her er ogsâ ndarbejdet de 3 arge budgetsammendrag, som kommuner og amtskommuner pa et mere summarsk nveau ska udarbejde A Hele landet Tabel De prmer og amtskommunale fnanser 975/ Tabel De prmer og amtskommunale egentlge drftsudgfter 975/ B Kommunegrupper Tabel 3 De prmer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pa funktoner og kommunegrupper Tabel 4 De prmer og amtskommunale anlægsudgfter 977, fordelt pa de vgtgste funktoner og kommunegrupper Tabel 5 De prmer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pa hovedarter, arter og kommunegrupper Tabel 6 Vsse funktoner under socal og sundhedsvæsen 977, fordelt pa grupperng og kommunegrupper Tabel 7 Generelle tlskud og refusoner fra staten tl prmer og amtskommuner 977, fordelt pa kommunegrupper Tabel 8 De prmer og amtskommunale skatter 977, fordelt pa skattearter og kommunegrupper C De enkelte prmærkommuner Tabel 9 De enkelte prmærkommuners drfts og anlægsudgfter 977, fordelt pa de vgtgste udgftsomrader Absolutte tal Tabel 0 De enkelte prmerkommuners drfts og anlægsudgfter 977, fordelt pa de vgtgste udgftsomrader Kr pr ndbygger Tabel De enkelte prmærkommuners drfts og anlægsudgfter og deres fnanserng 977 Tabel De enkelte prmærkommuners drfts og anlegsudgfter og deres fnanserng 977 procent af de samlede drfts og anlegsudgfter D De enkelte amtskommuner Tabel 3 De enkelte amtskommuners drfts og anlægsudgfter 977, fordelt pa de vgtgste udgftsomrader Absolutte tal Tabel 4 De enkelte amtskommuners drfts og anlægsudgfter 977, fordelt pa de vgtgste udgftsomrader Kr pr ndbygger Tabel 5 De enkelte amtskommuners (og Kobenhavns og Frederksbergs) udgfter tl sygehusvæsen 977, fordelt pa de vgtgste arter Tabel 6 De enkelte amtskommuners (og Kobenhavns og Frederksbergs) udgfter tl sygeskrng 977, fordelt pa grupperng Tabel 7 De enkelte amtskommuners drfts og anlægsudgfter og deres fnanserng 977 III Oversgt over tabellerne Tabel 8 De enkelte amtskommuners drfts og anlaegsudgfter og deres fnanserng 977 procent af de samlede drfts og anlægsudgfter Tabel 9 Vsse vgtge prmærkommunale udgftsomrader set forhold tl relevante befolknngsgrupper for hver prmerkommune 977 Bemaerknnger tl tabellerne Tabellerne er opgjort pa den made, at udgfterne omfatter hovedarterne 6 og 9, mens ndtegterne refererer sg tl hovedarterne 7 og 8 Oplysnngerne for de enkelte kommunegrupper tabellerne 38 vl kke alle tlfelde stemme med totalbelobene lerne, det afrundngen tl mll kr er foretaget pa de enkelte belob I tabellerne vedrorende de enkelte prmer og amtskommuner kan de offentlggjorte tal afvge fra de kommunernes trykte regnskaber forekommende oplysnnger pa grund af de kontoændrnger, der er sket forbndelse med fejlsognngen Oplysnngerne for samtlge amtskommuner omfatter alle tlfelde ogsâ Hovedstadsradets udgfter og ndtegter Der ma ovrgt tages et generelt forbehold for oplysnngerne verorende Kobenhavns kommune, det denne kommune som nevnt ovenfor forst fra regnskabsaret 978 folger samme kontoplan som de ovrge prmer og amtskommuner Tabel I denne tabel er forsogt en sammenlgnng mellem det nye og gamle regnskabssystem Tallene for 975/76 har tdlgere veret offentlggjort Meddelelser 978:7 Oplysnnger om 976 har kke tdlgere veret offentlggjort De meddelte oplysnnger omfatter kun peroden /43/ 976 og er beregnet pa grundlag af et representatvt udsnt af kommuner Tl sammenlgnng er endvdere opgvet tal for de budgetterede udgfter og ndtegter for 977 Mere detaljerede oplysnnger er offentlggjort Statstske Efterretnnger 977, nr A43 vedrorende budgetterne for 977 Tabel Se bemerknnger tl tabel Tabel 5 Renteudgfter og rentendtægter omfatter denne tabel forrentnng af forsynngsvrksomhedernes mellemværende med kommunen, det dsse vrksomheder regnskabsmassg forstand betragtes som eksterne forhold tl kommunen

11 Interne udgfter og ndtagter ska prncppet balancere flar de kke gor det, er forklarngen, at belobene pa de kont, hvortl de overfores, en del tlfade konteres som eksterne udgfter Kobenhavns kommune folger som navnt kke det nye regnskabssystem 977 Danmarks Statstk har ud fra det trykte regnskab og noterne hertl forsogt at ndplacere udgfts og ndtagtsarterne overensstemmelse med den nye kontoplan Det har for drftskontenes vedkommende stor udstraknng varet mulgt at pacere lonudgfterne, pensonsudgfterne, overforserne tl enkeltpersoner ovrgt samt drftsndtagterne pa de respektve funktoner, de ovrge drftsudgfter er vasentlgst placeret under art 49, Andre tjenesteydelser For anlagskontene er samtlge belob, bortset fra kob af jord og bygnnger under hovedfunktonen Jordforsynng, rubrceret under art 45, Anlag, reparatoner og vedlgeholdelse Tabel 6 Ud fra noterne tl Kobenhavns kommunes regnskab samt oplysnnger fra kommunen har det varet mulgt at pacere udgfterne og ndtægterne pa de forskellge autorserede gruppernger Tabel 9 I Kobenhavns kommune ndgâr under folkeskoleudgfter ne ogsá denne kommunes udgfter tl gymnaseskolen, det det kke af det forelggende regnskabsmaterale er mulgt at sklle dsse funktoner fra hnanden I Kobenhavn og Frederksberg kommuners samlede drftsudgfter og anlaegsudgfter ndgâr udgfterne tl dsse kommuners sygehusvasen Under Kobenhavns kommunes admnstratonsud gfter ndgâr pensoner tl tdlgere ansatte under Koben havns Sporveje med et belob pa 86 mll kr Tabel 0 Admnstratonsudgfterne kan kun et vst omfang sammenlgnes fra kommune tl kommune Des vl udgfterne vare pavrket af den enkelte kommunes admnstratve opbygnng (centralserngsgrad), des kan opfattelsen af, hvad der betragtes som admnstratonsudgfter, ogsâ efter det nye regnskabssystems ndforelse, varere fra kommune tl kommune Det ma endelg bemarkes, at Kobenhavns og Frederksberg kommuner tllge fungerer som amtskommuner, jf ovrgt bemaerknngerne tl tabel 9 Tabel I tabellen er ndtagterne kke angvet med negatvt fortegn, men af kolonnenumrene fremgár det, hvorledes de forskellge kolonner er defneret forhold tl hnanden Tabel Se bemarknngerne tl tabel Det ska bemarkes, at procenterne er angvet forhold tl de samlede drfts og anlagsudgfter, brutto Tabel 4 Jf bemarknngerne tl tabel 0 Tabel 5 Tabellen omfatter hele hovedkonto 4 Sygehusvasen Tabel 7 og 8 Se bemarknngerne tl tabel og Tabel 9 For yderlgere at gve mulgheder for en sammenlgnng prmaerkommunerne mellem er denne tabel udgfterne tl en rakke formal sammenholdt med antallet af personer pr januar 977, som dsse formal sarlg grad retter sg mod Udgfterne kolonne omfatter hovedfunktonen Folkeskolevasen Udgfterne kolonne omfatter hovedfunktonen Dagpleje og dagnsttutoner for born Udgfterne kolonne 3 omfatter funktonen Kontanthjalp Udgfterne kolonne 4 omfatter hovedfunktonen Insttutoner for aldre og handcappede og funktonerne Praktsk bstand hjemmet, Hjalpemdler og omsorgsarbejde samt Hjemmesygepleje

12

13 IV Tabelafsnt

14 4 Tabel De prmer og amtskommunale fnanser 975/ Local government fnance 975/ Amtskommuner Kobenhavn og Frederksberg Regnskab 975/76 Regnskab 976/(77) Regnskab 977 Budget Regnskab /76 Regnskab 976/(77) Regnskab 977 Budget 977 mll kr Forsynngsvrksomheder, drft Offentlge pensoner, bornetlskud Andre egentlge drftsudgfter Drftsudgfter alt Forsynngsvrksomheder, anlæg Andre anlægsudgfter Drfts og anlægsudgfter alt Drftsndtægter, forsynngs vrksomheder _ =75 =035 =407 =99 Andre drftsndfeg ter _ 950 = 09 = 93 = = 459 = 08 Anlægsndtægter 7 9 _ _ 3 Drfts og anlægsudgfter, netto Renteudgfter Rentendtægter _ Refusoner _ =5 478 =4 08 : 5 3 =5 645 Generelle tlskud =3 =3 370 =5 387 =5 30 _ 70 = 07 = 77 = 75 At fnansere Kommunal ndkomstskat Grundskyld og dæknngsafgfter Andre skatter Skatter alt Nettolantagnng Fnansforskydnnger _ _ 35 _ Heraf: ForOgelse af lkvde beholdnnger _

15 5 QSvrge prmaerkommuner Hele landet Regnskab 975/76 Regnskab 976/(77) Regnskab 977 Budget 977 Regnskab 975/76 Regnskab 976/(77) Regnskab 977 Budget 977 mll kr _ _ 3 69 _ _ _ _ 68 5 =0 06 =5 708 =3 453 =4 073 =6 088 = = _ 8 97 = _ 786 _ =

16 6 Tabel De prmer og amtskommunale egentlge' drftsudgfter 975/ Actual current expendture of local governments 975/ Amtskommuner Kobenhavn og Frederksberg Regnskab 975/76 Regnskab 976/(77) Regnskab 977 Budget Regnskab /76 mll kr Regnskab 976/(77) Regnskab 977 Admnstraton Kontanthjælp Praktsk bstand hjemmet 9 35 Hjlpemdler og omsorgsarb Dagnsttutoner for born Insttutoner for wdre og handcappede Bolgskrng Andre socale udgfter Sygehusvæsen Dagpenge Sygeskrng Hjemmesygepleje 5 34 Bornetandpleje (vrge sundhedsudgfter Folkeskolevæsen Frtdsundervsnng mv Gymnaser mv Bbloteker, museer mv Vejvæsen Spldevand og renovaton Parker og drætsanlæg Andre udgfter Andre egentlge drfts udgfter alt Budget ' Ekskl forsynngsvrksomheder, offentlge pensoner og bornetlskud

17 7 0vrge prma=,rkommuner Hele landet Regnskab 975/76 Regnskab 976/(77) Regnskab 977 Budget 977 Regnskab 975/76 Regnskab 976/(77) Regnskab 977 Budget 977 mll kr J J l JS } JJJ

18 8 label 3a De prmer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pá funktoner og kommunegrupper Current expendture of local governments, by purpose 977 Amtskommuner' Kobenhavn og Frederksberg Ovrge prmrkommuner Hele landet Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Drftsvrksomhed alt Byudvklng, bolg og mljoforanstaltnnger alt Jordforsynng alt Fælles formal Belef Erhvervsformal Offentlge formal Ubestemte formal Faste ejendomme alt Felles formal Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Sanerng 3 Frtdsomrader alt Fælles formal Parker og legepladser Skove og naturomrader Strandomrâder Kolonhaver Frtdsfaclteter alt Fælles formal Stadon, drætsanlæg Idræts og svommehaller Frluftsbade Campngpladser og vandrehjem Andre frtdsfaclteter Krkegárde Naturfrednng Spldevandsantæg alt Fælles formal Hovedkloaker og pumpestatoner med Detalkloaker med Rensnngsanlæg med Hovedkloaker og pumpestatoner uden Detalkloaker uden Rensnngsanlæg uden betalngsvedtægt betalngsvedtægt betalngsvedtægt betalngsvedtægt betalngsvedtægt 6 6 betalngsvedtægt Renovaton mv alt Felles formal Renovaton Konverterngsanlæg Lossepladser Bortskaffelse of ole og kemkaleaffald mv Vandlrabsvæsen ' Inkl hovedstadsradet mll kr

19 9 Tabel 3a De prmer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pá funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Amtskommuner Kobenhavn og Frederksberg ovrge prmarkommuner Hele landet Udgfter Indtægter Udgfter Indtagter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr Qvrge mlj0foranstaltnnger Dverse udgfter og ndtagter Forsynngsvrksomheder, kollektv trafk, havne mv alt Forsynngsvrksomheder alt Gasforsynngsvrksomhed Elforsynngsvrksomhed Varmeforsynngsvrksomhed Vandforsynngsvrksomhed Slagtehuse og kodkontrol Andre forsynngsvrksomh Brandvæsen og cvlforsvar alt Brandvæsen Cvlforsvar Kollektv trafk alt Fælles formal Busdrft Skolebusdrft, 7 7 Færgedrft Lufthavne Jernbanedrft 3 6 Havne 4 5 Vejvæsen alt Falles funktoner Fordelngskont Kommunale gader og veje Hovedlandeveje ekskl motorveje Motorveje Undervsnng og kultur alt,, e?\ffolkeskolevæsen alt Folkeskoler Forskellge servceforanst Syge og hjemmeundervsnng Skolepsykolog Amtscentraler Centerskoler Observatonsskoler Skolebbloteker 6 8 Kommunale bdrag tl statslge og prvate skoler Frtdsundervsnng mv alt Falles formal Ungdomsskoler Ungdomskostskoler Interessegrupper for born og unge Ungdomsklubber Lokaler vedr born og unge Kommunale stotteordnnger uden for frtdsloven 0 Almen frtdsundervsnng for voksne og aftenh0jskoler Inkl hovedstadsradet

20 0 Tabel 3a De prm er og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt ph funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Amtskommuner, Kobenhavn og Frederksberg ovrge prmaerkommuner Hele landet Foredragsrækker Specalundervsnng og Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr erhvervsmæssge kurser Lokaler vedr voksne Supplerende kulturelle arrangementer Elevtlskud 4 44 Proveforberedende enkeltfagsundervsnng for voksne Gymnaser mv alt Fælles formal 7 7 Gymnaseskoler Amtskommunale bdrag tl statslge og prvate skoler Faglge uddannelser alt Amtskommunale bdrag tl lærlngeundervsnng Andre faglge uddannelser 7 9 Folkebbloteksvaesen alt Folkebbloteker Centralbbloteksfunkton Insttutonsbetjenng Kulturel vrksomhed alt Museer Bografer 8 8 Teatre Muskarrangementer Andre kulturelle opgaver Sygehusvaesen alt Sygehuse Uddannelsesnsttutoner Servcefunktoner Selvstændge ambulatorer Fodselshjælp og svanger og klnkker 39 5 skabshygejne Efterbehandlngsnsttutoner Socal og sundhedsvaesen alt Bstand og pleje alt Kontanthjælp Praktsk bstand hjemmet Hjælpemdler og omsorgs arbejde Dagpleje og dagnsttutoner Udgfter tl frpladser for for born alt born og unge Dagpleje Vuggestuer Bornehaver Integrerede nsttutoner Frtdshjem Legesteder Ink! hovedstadsradet

21 Tabel 3a De prmer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pá funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Amtskommuner' Kobenhavn og Frederksberg Ovrge prmmrkommuner Hele landet Udgfter Indtmgter Udgfter Indtmgter Udgfter Indtægter Udgfter Indtmgter Klubber Andre socalpædagogske frtdsforanstaltnnger Dognpleje og dognnsttutoner for born og unge alt Dognpleje Insttutoner tl bekmmpelse af narkotkamsbrug Dognnsttutoner for born og unge samt svangreog modrehjem Insttutoner for ades og handcappede alt Integrerede nsttutoner Plejehjem Daghjem Dagcentre Beskyttede bolger Smrlge plejehjem Revalderngsnsttutoner Forsorgshjem og tlsvarende nsttutoner Hjaelpemddelcentraler R3dgvnngsnsttutoner Offentlge pensoner alt Invaldepenson mv Folkepenson mv Enkepenson mv Bornetlskud og andre famleydelser alt Bornetlskud Andre famleydelser Offentlg sygeskrng Dagpenge alt Dagpenge under sygdom Dagpenge ved svangerskab og Wse! Dagpenge ved ulykkestlfmlde Sundhedsudgfteralt _ Hjemmesygepleje Sundhedspleje Skolelmgeordnng Komm bornetandklnkker Tlskud tl borns tandbehandlng 6 6 Amtskomm bornetandpleje 6 6 La=geundersogelse af born 3 3 Vaccnatoner 8 8 Epdemske og venerske sygdomme Andresundhedsudgfter mll kr I Inkl hovedstadsradet

22 Tabel 3a De prmer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pá funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Amtskommuner' Kobenhavn og Frederksberg Q vrge prmmrkommuner Hele landet Udgfter Indtmgter Udgfter Indtmgter Udgfter Indtmgter Udgfter Indtmgter mll kr Bolgst0tte mv alt Bolgskrng Udlgnngsordnng vedr bolgskrng hovedstads Tab pá garanter henhold omradet Pensonstbolger Lejede pensonstbolger Pensonstkollektver tl lov om bolgbygger 3 3 Arbejdsformdlng 59 6 Beskæftgelse af arbejdslose Tlskud tl socale formal Admnstraton, planlagnng og fallesudgfter alt Reles funktoner alt Admnstratonsbygnnger Kommunalbestyrelses og amtsradsmedlemmer Komm unalbestyrelsens / amtsradets sekretarat Indtægter henhold tl forskellge love fövrge fmllesformal Planlagnng og sektorforvaltnng alt Forvaltnng af forsynngsvrksomhederne Teknsk forvaltnng Skole og kulturforvaltnng Sygehusforvaltnngen 5 7 Socal og sundhedsforvaltn Skatteforvaltnngen fökonomsk forvaltnng Byggeforvaltnngen Kommssoner, rad og noun Valg 5 6 ' Inkl hovedstadsradet

23

24 4 Tabel 3b De prmaer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pa funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Hovedstads Bykommuner med Bykommuner med Bykommuner med regonen over Ovrgt' ndbyggere ndbyggere ndbyggere Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr Drftsvrksomhed alt O Byudvklng, bolg og mlj0foranstaltnnger alt Jordforsynng alt Fælles formál Belef Erhvervsformál Offentlge formál Ubestemte formál Faste ejendomme alt Fælles formál Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Sanerng Frtdsomráder alt Fælles formál Parker og legepladser Skove og naturomráder Strandomráder Kolonhaver Frtdsfaclteter alt Fælles formál Stadon, drætsanlæg Idræts og svommehaller Frluftsbade Campngpladser og vandrehjem Andre frtdsfaclteter Krkegárde Naturfrednng Spldevandsanlæg alt Fælles formál Hovedkloaker og pumpestatoner med betalngsvedtægt Detalkloaker med betalngsvedtægt Rensnngsanlæg med betalngsvedtægt Hovedkloaker og pumpestatoner uden betalngsvedtægt Detalkloaker uden betalngsvedtægt Rensnngsanlæg uden betalngsvedtægt Renovaton mv alt Fælles formâl Renovaton Konverterngsanlæg Lossepladser Bortskaffelse of ole og kemkaleaffald mv Vandltbbsvaesen ' Prmmrkommunerne KObenhavns, Frederksborg og Rosklde amter Uden for hovedstadsregonen

25 5 Bykommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner over 50% af befolkn 33,3 50% af befolkn under 33,3% af befolkn uden bymæssg ndbyggere bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bebyggelse Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr

26 6 Tabel 3b De prmer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pá funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Hovedstads Bykommuner med Bykommuner med Bykommuner med regonen over ovrgt ndbyggere ndbyggere ndbyggere Udgfter Indtægter Udgfter Indta=gter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr (òvrge mljoforanstaltnnger Dverse udgfter og ndtmgter Forsynngsvrksomheder, kollektv trafk, havne mv alt Forsynngsvrksomheder alt Gasforsyn ngsv rksom hed EIforsynngsvrksomhed Varmeforsynngsvrksomhed Vandforsynngsvrksomhed Slagtehuse og kodkontrol 9 9 Andre forsynngsvrksomh Brandvasen og cvlforsvar alt Brandvæsen Cvlforsvar Kollektv trafk alt Falles formal _ Busdrft Skolebusdrft Fo_rgedrft Lufthavne Jernbanedrft 4 Havne 5 4 Vejvasen alt Fælles funktoner Fordelngskont Kommunale gader og veje Hovedlandeveje ekskl motorveje Motorveje 3 Undervsnng og kultur alt Folkeskolevæsen alt Folkeskoler Forskellge servceforanst Syge og hjemmeundervsnng Skolepsykolog Amtscentraler Centerskoler Observatonsskoler Skolebbloteker 37 4 Kommunale bdrag tl statslge og prvate skoler Frtdsundervsnng mv alt Fælles formal Ungdomsskoler Ungdomskostskoler lnteressegrupper for born og unge 4 5 Ungdomsklubber 8 5 Lokaler vedr born og unge Kommunale stotteordnnger uden for frtdsloven Almen frtdsundervsnng for voksne og aftenhojskoler Prmaerkornmunerne Kobenhavns, Frederksborg og Rosklde amter Uden for hovedstadsregonen

27 7 Bykommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner over 50% af befolkn 33,3 50% of befolkn under 33,3% of befolkn uden bymæssg ndbyggere bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bebyggelse Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr

28 8 Tabel 3b De prmar og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pá funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Hovedstads Bykommuner med Bykommuner med Bykommuner med regonen over ovrgt' ndbyggere ndbyggere ndbyggere Udgfter Indtægter Udgfter Indtmgter Udgfter Indtmgter Udgfter Indtægter Foredragsrmkker Specalundervsnng og erhvervsma=ssge kurser Lokaler vedr voksne 4 Supplerende kulturelle arrangementer Elevtlskud Proveforberedende enkeltfagsundervsnng for voksne Gymnaser mv alt 4 Fælles formal Gymnaseskoler 4 Amtskommunale bdrag tl statslge og prvate skoler mll kr Faglge uddannelser alt 3 Amtskommunale bdrag tl Imrlngeundervsnng Andre faglge uddannelser 3 Folkebbloteksvæsen alt Folkebbloteker Centralbbloteksfunkton 4 3 lnsttutonsbetjenng Kulturel vrksomhed alt Museer Bografer Teatre Muskarrangementer Andre kulturelle opgaver Sygehusvaesen alt Sygehuse Uddannelsesnsttutoner Servcefunktoner _ Selvstmndge ambulatorer og klnkker Fodselshjmlp og svangerskabshygejne Efterbehandlngsnsttutoner 5 Socal og sundhedsvmsen alt Bstand og pleje alt Kontanthjælp Praktsk bstand hjemmet Hjmlpemdler og omsorgsarbejde Dagpleje og dagnsttutoner for born alt Udgfter tl frpladser for born og unge Dagpleje Vuggestuer Bornehaver Integrerede nsttutoner Frtdshjem Legesteder ' Prmmrkommunerne Kobenhavns, Frederksborg og Rosklde amter z Uden for hovedstadsregonen _

29 9 Bykommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner over 50% af befolkn 33,3 50% af befolkn under 33,3% af befolkn uden bymæssg ndbyggere bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bebyggelse Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr

30 30 Tabel 3b De prmer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pä funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Hovedstads Bykommuner med Bykommuner med Bykommuner med regonen over ovrgtl ndbyggere ndbyggere ndbyggere Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Klubber Andre socalpædagogske frtdsforanstaltnnger 8 Dognpleje og d0gnnsttutoner for born og unge alt Dognpleje Insttutoner tl bekæmpelse of narkotkamsbrug Dognnsttutoner for born og unge samt svangreog modrehjem Insttutoner for aeldre og handcappede alt Integrerede nsttutoner Plejehjem Daghjem Dagcentre Beskyttede bolger Særlge plejehjem Revalderngsnsttutoner Forsorgshjem og tlsvarende nsttutoner Hjælpemddelcentraler RAdgvnngsnsttutoner mll kr Offentlge pensoner alt Invaldepenson mv Folkepenson mv Enkepenson mv Bornetlskud og andre famleydelser alt Bornetlskud Andre famleydelser Offentlg sygeskrng Dagpenge alt Dagpenge under sygdom Dagpenge ved svangerskab og fodsel Dagpenge ved ulykkestlfælde 3 Sundhedsudgfter alt Hjemmesygepleje Sundhedspleje Skolelægeordnng Komm bornetandklnkker Tlskud tl horns tandbehandlng Amtskomm bornetandpleje Lægeundersogelse of born Vaccnatoner Epdemske og venerske sygdomme Andre sundhedsudgfter Prmmrkommunerne Kobenhavns, Frederksborg og Rosklde amter Uden for hovedstadsregonen

31 3 Bykommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner over 50% af befolkn 33,3 50% af befolkn under 33,3% af befolkn uden bymæssg ndbyggere bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bebyggelse Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr

32 3 Tabel 3b De prmaer og amtskommunale drftsudgfter 977, fordelt pá funktoner og kommunegrupper (fortsat) Current expendture of local governments, by purpose 977 (contnued) Hovedstads Bykommuner med Bykommuner med regonen over Bykommuner med Ovrgtl ndbyggere ndbyggere ndbyggere Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr Bolgst0tte mv alt Bolgskrng Udlgnngsordnng vedr bolgskrng hovedstadsomrádet 7 5 Pensonstbolger Lejede pensonstbolger Pensonstkollektver Tab pá garanter henhold tl lov om bolgbygger Arbejdsformdlng Beskæftgelse af arbejdslose 7 9 Tlskud tl socale formal Admnstraton, planlægnng og fællesudgfter alt Falles funktoner alt Admnstratonsbygnnger,, Kommunalbestyrelses og amtsrádsmedlemmer Kommunalbestyrelsens/ amtsrádets sekretarat Indtægter henhold tl forskellge love Ovrìge fællesformál Planlægnng og sektorforvaltnng alt Forvaltnng af forsynngsvrksomhederne Teknsk forvaltnng Skole og kulturforvaltnng Sygehusforvaltnngen Socal og sundhedsforvaltn Skatteforvaltnngen Okonomsk forvaltnng Byggeforvaltnngen Kommssoner, rd og nævn 9 3 Valg 6 3 Prmmrkommunerne Kpbenhavns, Frederksborg og Rosklde amter Uden for hovedstadsregonen

33 33 Bykommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner med Landkommuner over 50% af befolkn 33,3 50% af befolkn under 33,3% af befolkn uden bymæssg ndbyggere bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bymæssg bebyggelse bebyggelse Udgfter Indtægter Udgfter Indtgter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter Udgfter Indtægter mll kr

34 34 Tabel 4 De prmer og amtskommunale anlmgsudgfter 977, fordelt pá de vgtgste funktoner og kommune Captal expendture of local governments, by man purpose 977 Amts Kobenhavn Hovedstads Bykommuner Bykommuner kommunere og regonen med med Frederksberg ovrgtz over ndbyggere3 ndbyggere3 mll kr Anlægsvrksomhed alt Byudvklng bolg og mljr foranstaltnnger alt Heraf: Jordforsynng Faste elendomme Frtdsomräder 9 3 Frtdsfaclteter Spldevandsanlaeg Renovaton Forsynngsvrksomheder, kollektv trafk, havne mv alt Heraf: Forsynngsvrksomheder alt Heraf: El forsynng Varmeforsynng Vandforsynng Kollektvtrafk Vejvæsen alt Heraf: Kommunale gader og veje Undervsnng og kultur alt Herat: Folkeskolevæsen Gymnaser mv 4 Folkebbloteksvæsen Sygehusvæsen alt Socal og sundhedsvaesen lat Heraf: Dagmsttutoner for born Insttut oner for ældre Bornetandklnkker 0 4 Pensonstbol ger Admnstraton og planlaegnng alt ' Inkl hovedstadsrädet Prm&rkommunerne Kobenhavns, Frederksborg amter novedstadsregonen og Rosklde 3 Udell for

35 35 grupper Bykommuner med ndbyggere3 Bykommuner med ndbyggere3 Landkommuner med over 50% af befolknngen bymæssg bebyggelse3 Landkommuner med 33,350% af befolknngen bymæssg bebyggelse3 Landkommuner med under 33,3% af befolknngen bymæssg bebyggelse3 Landkommuner uden bymæssg bebyggelse3 Hele landet mll kr

36 36 label 5 De prmaer og amtskommunale drftsudgfter og drftsndtaagter 977, fordelt pá hovedarter og arter Captal expendture of local governments, by knd 977 Amts Kobenhavn Hovedstads Bykommuner Bykommuner kommuner' og regonen med med Frederksberg uvrgt over ndbyggere3 ndbyggere3 Arter alt LMnnnger Varek0b alt Kontorartkler mv 6 50 Fodevarer Braendsel og drvmdler Rengorngsart og vaskemdler Laegelge artkler Undervsnngsmdler Byggemateraler Vejmateraler Andreforbrugsvarer Anskaffelser alt Inventar Boger mv Samlnger 6 6 Maskner Kurende materel Apparatur og nstrumenter mv Teknske anlaeg og nstallatoner Kub af jord og bygnnger Andre anskaffelser Fremmede tjenesteydelser alt Admnstratve tjenesteydelser Transportudgfter Sundhedsmæss tjenesteydelser Santære tjenesteydelser Anlæg, rep og vedlgeholdelse Betalnger tl staten Betalnger tl andre kommuner og amtskommuner Skatter, afgfter og forskrnger Andre tjenesteydelser Tlskud og overf0rsler alt Penson og understottelse Andre overforsler tl personer Andre tlskud og overforsler Fnansudgfter I alt Renteudgfter Drftsndtaegter, ekskl refuson Lejendtmgter Salg af produkter og ydelser Afgfter og gebyrer Indtægter fra dagpengefonden Betalnger fra staten Betalnger fra andre kommuner og amtskommuner Salg of jord og bygnnger 3 4 Andre ndtægter FnansndtEegter alt 7 Rentendtmgter 7 9 Interne udgfter og ndtaegter alt _ 58 _ 96 _ Overforte lonnnger Overfortvarekob Overfurte anskaffelser 3 3 Overforte tjenesteydelser Interne Indtmgter Anm Se bemmrknngerne sde ' Ink' hovedstadsrddet Prmmrkommunerne Kobenhavns, Frederksborg og Rosklde amter 3 Uden for hovedstadsregonen mll kr

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1980

Statistisk tiársoversigt 1980 Statstsk társoversgt 1980 Indhold Befolknngen 3 Bolgforhold 16 Omsætnng of fast ejendom 17 Bygge- og anlægsvrksomhed 21 Industr 26 Energ 32 Landbrug 34 Skovbrug 39 Fsker 40 Samfærdsel 42 Udenrgshandel

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

De kommunale. finanser 1975/76. i regnskabsáret <42. finance STATISTISKE MEDDELELSER. Local government 1978:7 1975/76. in the financial year

De kommunale. finanser 1975/76. i regnskabsáret <42. finance STATISTISKE MEDDELELSER. Local government 1978:7 1975/76. in the financial year STATSTSKE MEDDELELSER 978:7 De kommunale fnanser regnskabsáret 975/76 Local government fnance n the fnancal year 975/76 r,., ' ^, DANMARKS STATSTK Kobenhavn 978

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Folke- og boligtællingen

Folke- og boligtællingen Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A10 Rbe amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 e/ ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501 -0616-3 Rbe amtskommune

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Bilag. Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen. Oversigt over ndringer til budget 2015-2018. økonomiafdelingen/ikil 2-06-2014

Bilag. Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen. Oversigt over ndringer til budget 2015-2018. økonomiafdelingen/ikil 2-06-2014 se Blag 2 Socaludvalget, overforselsudgfter - udenfor servcerammen Postve beløb = merudgfter Negatve beløb = mndreudgfter Oversgt over ndrnger tl budget -2018 Kr. - prsnveau 2016 2017 2018 A Tlpasnng af

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Statistisk tiársoversigt

Statistisk tiársoversigt Danmarks Statstk Statstsk társoversgt 1984 25 árgang DANMARKS STATISTIK KOBENHAVN 1984?1-5 4r;1`r ;; I Sgnaturforklarng /) - 0 0,0 F Gentagelse Nul Mndre end 1/2 of den anvendte enhed Tal kan efter sagens

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333)

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333) 407 Natonalregnskabet Natonalregnskabstallene bygger på en række statstske oplysnnger, som man forsøger at samle tl et helhedsbllede dels af tlgangen af varer og tjenester, tlvejebragt gennem erhvervenes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Nordjyllands amtskommune

Nordjyllands amtskommune Folke- og bolgtaellngen 1. Januar 1981 A15 Nordjyllands amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 C '....rn... r, ISBN 87-501- 0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Folke- og boligtaellingen. 1. Januar 1981 A14. Viborg amtskommune

Folke- og boligtaellingen. 1. Januar 1981 A14. Viborg amtskommune Folke- og bolgtaellngen 1. Januar 1981 A14 Vborg amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 ,: ".. Y.r fn.. ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtæilngen 1981 ISBN 87-501 -0622-8

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Folke- og boligtællingen. 1. Januar 1981 A13. Arhus amtskommune

Folke- og boligtællingen. 1. Januar 1981 A13. Arhus amtskommune Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A13 Arhus amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 .:ANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET ISBN 87-501- 0600-7 Alle publkatoner vedrorende folke- og bolgtællngen 1981

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 04. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 400 SÉRE TOME 04 0re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 935 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 935 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1990

Statistisk tiársoversigt 1990 Statstsk társoversgt 1990 Statstcal ten year revew 1990 DAN MARKS STATSTK V 0?TSeoc 13 Statstsk trsoversgt 1990 Udgvet of Danmarks Statstk September 1990 31 árgang SBN 87 501 0780 1 SSN 0070 3583 Oplag:

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbedspapr* Mads Svendsen-Tune 13. marts 2008 Undersøgelse af prs- og ndkomstelastcteter forbrugssystemet - estmeret med AIDS Resumé: For at efterse nestnngsstrukturen forbrugssystemet

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE REKKE LTRA A NR e SÉRE Lettre A No et BOL OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS KOBSTÆDER AARET CONDTONS DHABTATON ET DE LOCATON DANS LES VLLES DE PROVNCE

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

mediestatistik Dansk kultur- og 1980-1992 Kulturministeriet Kirkeministeriet Ministeriet for Kommunikation og Statistics 1980-1992 Danmarks Statistik

mediestatistik Dansk kultur- og 1980-1992 Kulturministeriet Kirkeministeriet Ministeriet for Kommunikation og Statistics 1980-1992 Danmarks Statistik Dansk kultur- og medestatstk 980-992 Dansh Cultural and Meda Statstcs 980-992 Danmarks Statstk Krkemnsteret Kulturmnsteret Mnsteret for Kommunkaton og Tursme F. / t r, 7 > v. 2 2 Dansk kultur- og medestatstk

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling

Barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Punkt 22. Barselsudlgnngsordnngen - Regnskab 2014. Tllægsbevllng 2008-15243 Magstraten ndstller, efter anbefalng fra Drektørgruppen,at byrådet godkender, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 349.000 kr.

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere