TILSYNSRAPPORT. Egebækskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Egebækskolen"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Egebækskolen 17. november 2010

2 Børn og Unge Tilsynsrapport Institutionens navn: Egebækskolen Ansvarligt område: Børn og Unge Dato for tilsyn: 17. november 2010 Institutionen repræsenteret Ved: Forstander Tine Theker Stryhn Afdelingsleder for døgn Michael Hass 2 medarbejdere 2 forældre 2 unge Tilsynet foretaget af: Chef for Familieafdelingen Flemming Nielsen Chef for Sundhedstjenesten Annette Nordgaard 2

3 Tilsynets samlede vurdering Egebækskolen er en institution med gode fysiske rammer. Det giver mange muligheder for at tilbyde et godt socialpædagogisk tilbud til målgruppen. De udendørs rammer er fint udnyttet med store græsarealer. De udendørs rammer består af skov og græsarealer, der rummer rige udfoldelsesmuligheder til boldspil og andre ting, der kan understøtte børnenes leg. Institutionen fremstår pænt og velholdt. Udenomsarealerne er i pæn stand. Der er igangsat etablering af parkeringspladser ved skoven til højre ved indkørslen. Tilsynet bemærker, at selvom der har været store bygningsmæssige ændringer, fremstår udearealerne på nuværende tidspunkt forholdsvis reetableret. Der er konstateret skimmelsvamp i begge huse og der igangsættes ombygning til foråret 2011, hvor den generelle standard løftes. I forhold til det seneste tilsynsbesøg har institutionen fået nyt navn: Nemlig Egebækskolen. Der har også siden sidste tilsynsbesøg været en række økonomiske udfordringer for institutionen. Disse vurderes på nuværende tidspunkt, at være under kontrol. 1. Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske De udendørs rammer er fint udnyttet med store græsarealer. Rammer De udendørs rammer består af skov og græsarealer, der rummer rige udfoldelsesmuligheder til boldspil og andre ting, der kan understøtte børnenes leg. 1.b Indretning c Udnyttelse af fysiske rammer Udendørsarealerne bliver brugt til undervisning og natur, til teknik, fodbold, rundbold, og hvad man ellers kan foretage sig på de store arealer. 1.d Sikring af flugtveje Der er flugtveje overalt i institutionen, ved trapperne. Der hvor børn, kan de gå ud af vinduerne direkte. 1.e Alarmer Der er røgalarmer overalt. 1.f Andet Intet. 1.g Tilsynets Ingen 3

4 2. Hygiejne og rengøring 2.a Personlig hygiejne De børn, vi ser, fremtræder rene og pæne. 2.b Rengøringsplaner Døgnafdelingen har ansat egen husassistent, der står for rengøringen. 2.c Andet Der er heller ingen bemærkning til kvaliteten af rengøringen. Institutionen fremtræder ren, pæn og hyggelig. 2.d Tilsynets Ingen 3. Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er beredskabsplan. 3.b Evakueringsplan Der er evakueringsplan. 3.c Brandtilsyn Der er aftaler om brandtilsyn med Hørsholm-Rudersdal Brandvæsen og med Falck, der checker og udskifter udstyr. 3.d Brandøvelse Der er gennemført brandøvelse samt indført faste procedurer med gentagelse en gang årligt. 3.e Førstehjælp Ad hoc for 4 medarbejdere om året. 3.f Andet Intet. 3.g Tilsynets Ingen 4. Bygningssyn 4.a Seneste bygningssyn Husene bliver efter gennemsyn gennemrenoveret pga. skimmelsvamp. 4.b Andet Der vil blive plantet ny fredsskov og etableret parkeringsplads til højre ved indkørslen fra Egebækvej. Der er skimmelsvamp i begge huse, hvorfor 2 døgnpladser aktuelt ikke kan udnyttes. Der er etableret relevant afdækning til disse lokaler. 4.c Tilsynets 4

5 5. Virksomhedsplan 5.a Virksomhedsplan Tilsynet noterer sig virksomhedens mål om økonomistyring af den og mål samlede organisation, fokus på nedbringelse af sygefraværet på skoledelen, ændring af skolestrukturen således at børnene i døgnklasserne integreres på relevante klassetrin samt endelig forbedring af de fysiske rammer. 5.b Andet Fremover udarbejdes virksomhedsplan for døgnafdelingen mens der for skoleafdelingen udarbejdes skoleredegørelse som på øvrige skoler. 5.c Tilsynets 6. Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Det aktuelle forbrug ultimo oktober er 87,7 %, hvilket er meget tilfredsstillende forrige års underskud taget i betragtning. 6.b Andet Skolens ledelse frygter, at den på landsplan generelle tendens til mindre efterspørgsel på døgnpladser, også vil påvirke Egebækskolen og påpeger at det fra skolens synspunkt er problematisk, at der foretages budgetregulering i forhold til belægningsprocenten, da der skal opretholdes døgnbemanding i 2 huse. 6.c Tilsynets 5

6 7. Forretningsgange i forbindelse med institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer Det er Tine og Michael, der administrerer økonomien. Der er lagt institutionens økonomi budgetter i husene og på skolen til daglig drift. 7.b Rudersdal Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Rudersdal Kommunes kasse- og regnskabsregulativ følges. 7.c Bankkonto Der er almindelig bankkonto. 7.d Hvem kan indkøbe til institutionen Små indkøb varetages af pædagogerne, større anskaffelser skal over ledelsen. 7.e Skriftlig procedure Indkøbene sker dels i husene dels på skolen dels centralt ved større indkøb. 7.f Andet Intet. 7.g Tilsynets 8. Målgrupper 8.a Antal indskrevne Der er normeret til 16 børn, der bor i 2 selvstændigt beliggende huse med 8 børn i hver. Aktuelt er der indskrevet 14 børn. Som tidligere nævnt er der lukket 2 pladser ned på grund af skimmelsvamp i det ene hus. 8.b Alder og køn 6-15 år af begge køn. Kønsfordeling 3 piger og 12 drenge. 9 børn kommer fra Rudersdal Kommune, og 6 fra andre kommuner. 8.c Målgruppe og kerneydelse 8.d Overensstemmelse ml. institutionens tilbud i forhold til nuværende/ kommende målgruppe Egebækskolens målgruppe er normalt begavede børn, diagnostisk set med forstyrrelser inden for tilknytning og adfærd. Adfærdsmæssigt udmønter børnenes vanskeligheder sig i relationsmæssige vanskeligheder samt en ofte udad reagerende og dyssocial adfærd. Der er overensstemmelse med målgruppe. 8.e Andet Intet. 8.f Tilsynets 6

7 9. Pædagogisk praksis (nedskrevne målsætninger) 9.a Overordnet Egebækskolen skal sikre implementering af Rudersdals målsætning Kommunes kendetegn og børnepolitik, således at de afspejler sig i organisationskulturen og er synlige og operative i Egebækskolens virksomhedsplan. Egebækskolen arbejder tager udgangspunkt i inklusionstankegangen. 9.b Pædagogisk målsætning 9.c Målsætning for afdelingerne/stuerne 9.d Hvordan praktiseres målsætninger 9.e Visioner og udviklingsmål Egebækskolens vision er, at ethvert barn, der har tilbud på Egebækskolen, får en ny chance til at mestre eget liv. Egebækskolens mission er, at tilbyde et behandlingstilbud, der kan rumme, støtte og udvikle det enkelte barn med præcis de udviklingsudfordringer og potentialer, det enkelte barn har. Den pædagogiske tilgang er systemisk og narrativ. Egebækskolen ønsker at åbne sig mod skoler og fritidstilbud i området og give grundlag for at børnene kan skabe venskaber udenfor Egebækskolen. Børnene skal føle sig inkluderet, hvilket vi skal være meget bevidste om. Der sigtes mod et langt tættere samarbejde med familierne og nye børn og forældre tilbydes fremover at indgå i familieforløb med henblik på udvikling og forandringer i familierne. Børnene involveres via møder i behandlingsplaner og kontrakter. De unge hjælpes til jobsøgning til fritidsjob. Døgnklasserne er nedlagt og børnene er integreret på relevante klassetrin på Egebækskolen og derudover går 1 i normalskole og 2 nye er på vej til dette. Det er et mål at alle får en fritidsaktivitet udenfor skolen Ledelse og organisation er en disciplin på linje med den pædagogiske og psykologiske del i en dialektisk og systemisk sammenhæng, hvor ramme og hovedopgave kræver en tydelig organiseret ledelse og styring af organisationen, hvor alle ansatte opfatter sig som en del af helheden. Denne filosofi falder i tråd med Rudersdals Kommunes ledelsesprofil om fremsynet ledelse, der beskriver udviklingen af det store fællesskab (kommunen) såvel som det lille fællesskab (Egebækskolen) og dets gensidige afhængighed. Egebækskolen arbejder konstant med at udvikle pædagogiske metoder med udgangspunkt i den nyeste viden. Der arbejdes med udredning og knyttes mange forskellige pædagogiske metoder til indsatsen eksempelvis det kognitive, det psykodynamiske, det sociale, det narrative, det systemiske 9.f Andet Intet. 7

8 9.g Tilsynets 10. Barn / ung 10.a Hvordan er barnets til- Hvert barn har tilknyttet en primærpædagog for at styrke knytning til de voksne relationen til det enkelte barn. Derudover er der opmærksomhed organiseret på at alle børnene er "vores børn". 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver 10.c Har børnene faste pligter 10.d Børnemøder / ungemøder Børnene deltager i indkøb, borddækning, madlavning og tøjvask. Efter individuel formåen. Der er børne-/unge-møder en gang om måneden. På disse møder er der mulighed for drøftelse af eventuelle problemstillinger set fra de børnenes/de unges side. 10.e Medindflydelse Barnet/unge inddrages når der skrives behandlingsoplæg og når der laves udviklingsplan 10.f Samtale med barn/ung Som udgangspunkt deltager barn/unge på Statusmøderne 10.g Andet Intet. 10.h Tilsynets 11. Forretningsgang vedr. børnenes økonomi 11. a Udbetaling af lomme- Følger vejledende takster og aftaler. og tøjpenge; Hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge 11.c Anden udbetaling til børnene Børnene får almen vejledning om økonomi d Skriftlig procedure Der er skriftlig procedure. 11.e Andet Intet. 11.f Tilsynets 12. Planer 8

9 12. a Har alle behandlings- Plan: 12.b Referater fra behandlingsmøder Der er individuelle planer for alle børn og unge. Der afholdes 2 statusmøder om året og statusrapport sendes til kommunerne (mål for både skole og døgn). Planer, status og døgnrapport skrives på fællesnettet "skoleintra". 12.c Løbende justering af Planerne justeres løbende planerne 12.d Andet Intet 12.e Tilsynets 13. Kost 13.a Tilberedning centralt/ Det tilstræbes, at maden tilberedes fra bunden i husene, hvorved lokalt det sikres at der udvikles en hyggelig kultur omkring måltidet med duft, lyde osv. Der serveres kold mad til frokost og varm med til aften. 13.b Kostplan Egebækskolen har en overordnet kostplan, som revideres løbende. 13.c Brugers indflydelse og medvirken Børnene kan ønske specielle menuer, der bliver efterkommet, ligesom de kan vælge deres menu til deres fødselsdag. 13.d Andet Det er en løbende proces, at der arbejdes med en sund og varieret kost og udfordrer børnenes vaner. Man vurderer individuelt, hvad det enkelte barn kan spise, og om de eventuelt skal presses til prøve noget nyt. Der har været fokus på mindre sukker og sund kost i øvrigt ved bland andet at koordinere hvilke "hyggemåltider" personalet igangsætter. Der er frokost til alle på skolen. Børnene deltager i at lave mad. 13.e Tilsynets 14. Seksualitet 14.a Regler og retnings- Mange af børnene på Egebækskolen er grænseoverskridende. linier Personalet er meget opmærksomme på, at der ikke sker grænseoverskridende handlinger i forhold til andre børn og/eller voksne. 14.b Seksualoplysning / undervisning Der tilbydes seksualoplysning og -undervisning, og det er individuelt, hvad hvert enkelt barn derudover får rådgivning og vejledning om. Medarbejderne er opmærksomme på, at de ikke overskrider 9

10 børnenes grænser. Personalet har således altid tøj på, når de sover om natten, og er respektfulde hvis børnene skal have hjælp om natten. Der er flere teenagere og de må ikke være kærester indbyrdes. 14.c Prævention Der er opmærksomhed på, hvilke unge der har behov for prævention. 14.d Andet Intet 14.e Tilsynets Ingen 15. Alkohol / narkotika 15.a Information Der må ikke ryges, drikkes eller indtages stoffer. 15.b Opbevaring c Andet Aktuelt er det ikke et problem. Personalet er opmærksomt på at rusmidler kan blive et problem i takt med at skolens unge integreres mere i normalskole og fritidsliv. 15.d Tilsynets 16. Medicingivning og opbevaring 16.a Cirkulære vedr. Tilsynet har konstateret, at retningslinjerne fra Rudersdal medicin Kommune følges. 16.b Opbevaring Tilsynet har konstateret, at retningslinjerne fra Rudersdal Kommune følges. 16.c Andet Intet 16.d Tilsynets 17. Skriftligt materiale til nye børn / unge / forældre 17.a Oplysninger om Personalet orienterer sig via det elektroniske internt kommunika- kommunikationssystem: "skoleintra" tionssystem 17.b Oplysning om regler og retningslinier Der er regler og retningslinier bekendt af alle. Der er udarbejdet et kriseberedskab i forhold til hændelser med vold på arbejdspladsen samt en ambulanceplan. 10

11 17.c Tilbudsportal og hjemmeside Skolens hjemmeside er ikke opdateret, og Egebækskolen afventer Rudersdal Kommunes nye hjemmeside koncept. 17.d Andet Intet 17.e Tilsynets Tilsynet anbefaler at Egebækskolen snarest opdaterer skolens hjemmeside og udpeger en ansvarlig it-redaktør med henblik på løbende opdatering og brug af hjemmesiden, som medie og kommunikationsstrategi i forhold til både forældre, samarbejdspartnere og omverdenen i øvrigt. Det anbefales endvidere at der snarest udarbejdes en pjece med information om Egebækskolen. I foråret Forældresamarbejde / forældremøde / institutionen 18.a Forældrebestyrelse Der er en bestyrelse på skolen og her er der en repræsentant fra døgnet. Der bliver holdt møde 6 gange om året. 18.b Opfølgning på sager fra forældremøder Der er opfølgning. Alle får et referat. Der bliver udsendt dagsorden inden mødet. 18.c Tilgængelighed Fremgår på skole intra 18.d Forældreindflydelse Forældrene kan komme med supplerende dagsordenspunkter. De forældre, der er medlem af forældrerådet, deltager sammen med deres børn i aftenspisning i kantinen før forældrerådsmødet. Forældrene har indflydelse på de overordnede rammer på Egebækskolen, men ikke på hvordan der arbejdes med det enkelte barn. Forældrene har mulighed for selv at tage børnene til læge eller tandlæge og i øvrigt være med i så stort et omfang, som de kan. Forældrene peger på, at de indimellem kunne ønske sig en tættere kontakt til pædagogerne i huset frem for kontakt gennem socialrådgiveren på fællesmøder. Man ønsker således direkte kontakt med den voksne, der har haft konkrete oplevelser med barnet i løbet af dagen eller i situationen. Forældrene peger samtidig på, at det er meget svært at få engageret forældregruppen, som ikke tager det rigtig alvorligt. Der har været størst succes med udefrakommende oplægsholdere. 18.e Forældresamarbejde Egebækskolen vurderer løbende forældresamarbejdet. 18.f Andet Egebækskolen tilstræber temaer på de forældremøder, der bliver holdt. I år har der været to tidligere anbragte unge for at fortælle om deres ophold og hvad de laver nu. Der har været en forælder til et anbragt barn og fortælle om følelser og erfaringer med at have sit barn anbragt. 11

12 18.g Tilsynets Der er behov for fortsat opmærksomhed på hvordan de anbragte børn og unges forældre løbende inddrages i institutionens drift og deres børns liv. 19. Forældrene / Børnene 19.a Forældrenes holdning Tilsynet har talt med 2 forældre: 19.b Børnenes holdning Tilsynet har talt med 2 børn: X fortæller at det var meget svært for hende og hendes barn at starte på Egebækskolen, men nu fungerer det rigtig godt. X ser at hendes barn er i god udvikling og oplever et fint samarbejde med personalet på skolen. X deltager i samarbejdsmøder på skolen hver 3. uge og fortæller at det er med til at støtte hendes egen udvikling og derved sikre at hun og hendes barn ikke udvikler sig væk fra hinanden, men støtter planen om på sigt at kunne få sit barn hjem. Y fortæller at det er planen at hendes søn skal hjem til hende og bo til sommer. Også Y oplever et fint samarbejde med skolen, hvor hendes søn har boet i 7 år. Hun er glad for og tryg ved de voksne der er omkring hendes barn. Børnene udtrykker at de ved, hvorfor de bor på Egebækskolen og at de kan mærke at det er godt for dem selvom de godt kunne ønske, at det ikke var nødvendigt. Børnene fortæller at der bliver talt pænt og ordentligt til dem og at de bliver behandlet godt. Der holdes samling i huset om eftermiddagen efter skole og efter aftensmaden, hvor det aftales hvilke aktiviteter børnene skal. Børnene peger på, at der er en stram struktur for aktiviteter eftermiddag og aften. Samtidig påpeger børnene at de er meget opmærksomme på børn der har regler, der afviger fra den stramme struktur. Børnene udviser stort ansvar for de andre børn på institutionen. Børnene kan godt lide at komme i salen, hvor der kan foregå fysisk aktivitet som de synes er sjovt, men det sker for sjældent. Børnene udtrykker samstemmende utilfredshed med reglerne omkring adgang til mobiltelefon og computer. A oplyser at hun har mistet en veninde på grund af den sparsomme kontakt hun har været i stand til at opretholde. Vennerne udenfor Egebækskolen kommunikerer intensivt med hinanden via de elektroniske medier, hvorfor det ikke er sjovt at være holdt udenfor dette fællesskab. Begge børn udtrykker at de gerne vil have mulighed for at færdes mere udenfor Egebækskolen. B fortæller at han kommer i ungdomsklubben en gang om ugen. A skal starte på at læse dansk i en 9. klasse i lokalområdet til 12

13 januar. 19.c Andet Intet. 19.d Tilsynets Regler for mobiltelefon og computeradgang bør drøftes og afklares med de unge så det sikres at børnene ikke ekskluderes fra at skabe og vedligeholde kontakter udenfor Egebækskolen. 20. Skole 20.a Godkendelse af Døgnklasserne blev nedlagt juni 2010 og alle døgnbørnene er undervisningsplaner fordelt i de øvrige skolegrupper. Det er vigtigt, at specialviden fastholdes, således at Egebækskolen fortsat kan tilbyde behandling af behandlingskrævende børn og unge. Der er stor opmærksomhed på en helhedsorienteret plan for hvert enkelt barn. 20.b Årlig opsamling og Rapportering 20.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem Der er godkendte undervisningsplaner. Der er elevplaner. Der er overlap og overlevering mellem husene og skole hele ugen d Andet Intet. 20.e Tilsynets 21. Magtanvendelse 21.a Antal magtanvendel- Magtanvendelse følger cirkulærebestemmelse. ser siden sidste tilsyn Antal magtanvendelser: Der har i 2010 være 5 tilfælde af magtanvendelse. 21.b Antal magtanvendelser jf. 2, stk. 1 og c Procedure fo r opfølgning på magtanvendelser Det er Tine Theker Stryhn, der er ansvarlig. Det er afdelingslederen for døgn der underskriver og følger op på dem. Der arbejdes hele tiden med at undgå magtanvendelser, man prøver at ændre mønstre, hvis man ser nogen og sikrer, at medarbejderne får supervision i det omfang, det er nødvendigt bagefter for at forhindre gentagne magtanvendelser. 13

14 21.d Andet Intet 21.e Tilsynets Egebækskolen skal være opmærksom på, at alle medarbejdere er bekendt med bekendtgørelsen vedrørende magtanvendelser og følgerne af magtanvendelser overfor børn og unge på institutionen. Det må anbefales, at der jævnligt og systematisk undervises i magtanvendelsesreglerne. 22. Klagesager 22.a De af forvaltningen Ingen klager. kendte klager siden sidste tilsyn 22.b Andet Intet. 22.c Tilsynets 23. Personale 23.a Personalesammen- Forstander Tine Theker Stryhn sætning: Faggrupper, Afdelingsleder for døgn Michael Hass, uddannet, ikke- Socialrådgiver, uddannet Psykolog, Pædagoger, Skolelærer, Pedel, Økonoma, Sekretær, Husassistenter. 23.b Brug af vikarer Der bruges et minimum af vikar. Det er tilknyttet et fast vikarkorps, så børnene kender de voksne der er på arbejde. 23.c Tilgang og afgang af personale. Personaleflow 23.d Arbejdstilrettelæggelse e Stillingsbeskrivelser f Lokalaftaler g Andet Intet 23.h Tilsynets Ingen 14

15 24. Personalepolitik 24.a Kompetence og ansvarsfordeling Forstander og afdelingsleder, leder og fordeler arbejdet i samarbejde med personalet. 24.b Uddelegering af opgaver Sker til husene og skolen. 24.c Personalemøder Der holdes temadage 3-4 gange årligt. P-Møde/konferencer hver 14 dag i 5 timer 24.d MUS Der udarbejdes APV er. Der gennemførers MUS-samtaler. 24.e Kursusfordeling 24.f Supervision Der gives supervision af interne psykologer 24.g Introduktionsforløb for nye medarbejdere Der er et introduktionsforløb for nye medarbejdere og de følges af en fast medarbejder. 24.h Andet Der holdes nytårskur. 24.i Tilsynets Ingen 25. Sygefraværspolitik 25.a Opgørelse over Der arbejdes løbende på at nedbringe sygefraværet. Men der er i Sygdom (statistik) forvejen et lavt sygefravær på døgnafdelingen. 25.b Politik ved højt fravær Rudersdal Kommunes sygepolitik følges. 25.c Andet Intet. 54.d Tilsynets 26. Rygepolitik 26.a Skriftlig/mundtlig Vi følger Rudersdal Kommunes rygepolitik. politik Der arbejdes på en løsning for rygerne, med hensyn til et rygested. 26.b Andet Intet. 26.c Tilsynets 15

16 27. Alkoholpolitik 27.a Skriftlig/mundtlig Vi følger Rudersdal Kommunes alkoholpolitik. politik 27.b Andet Intet. 27.c Tilsynets 28. Udannelsespolitik og kompetenceudvikling 28.a Interne kurser Der afholdes temadage. 28.b Eksterne kurser Januar 2011starter døgnpersonalet på ekstern uddannelse. Der er medarbejder på ICDP 1 28.c Andet Intet. 28.d Tilsynets 29. APV 29.a Generelt Overvejende meget positive tilkendegivelser ud for de enkelte punkter i APV-skemaerne. 29.b Fysisk arbejdsmiljø Do. 29.c Psykisk arbejdsmiljø Do. 29.d Arbejdsskader Ingen 29.e Andet Intet 29.f Tilsynets Ingen 30. Hjælpemidler for personale 30.a Efterspørges nye Der er p.t. ingen medarbejdere, der har brug for hjælpemidler. hjælpemidler 16

17 30.b Andet Intet. 30.c Tilsynets 31. Samarbejde med Rudersdal Kommune 31.a Visitation Vi har et tæt samarbejde med Rudersdal Kommune specielt familieafdelingen og skoleafdelingen. 31.b Andet Intet 31.c Tilsynets 32. Tillidsmandsrepræsentant og Sikkerhedsrepræsentant 32.a Navn Tillidsmandsrepræsentant: Rune Schumann Sikkerhedsrepræsentant: Kristian Bjærg 32.b Aktiv/passiv c Væsentlige/aktuelle emner, der har været fokus på siden sidst Der arbejdes med APV fra oktober mdr. 32.d Andet Intet. 32.e Tilsynets Resumé og tilsynets og anbefalinger i 2009 Resume Tilsynet bemærker at der er god overensstemmelse mellem det ledelse, personale, forældrerepræsentanter og børn fortæller om Egebækskolen som et godt og solidt tilbud. Egebækskolen fremtræder således som en veldrevet døgninstitution. Andre fra tilsynet: Ingen. Anbefaling: 17

18 I forhold til anvendelse af og forståelsen for magtanvendelser synes ledelse og medarbejdere ikke helt i overensstemmelse med hinanden. Ledelsen hævder således, at der er helt styr på magtanvendelser, mens den samme opfattelse ikke helt fremgår fra medarbejderside. Det må derfor anbefales, at der bliver sat fokus på magtanvendelsesbekendtgørelsen, således at alle medarbejdere bliver klædt på til det daglige arbejde på en døgninstitution. Tilsynet har forståelse for, at en stram struktur er vigtig i arbejdet med børn og unge i institutionens målgruppe. Alligevel synes der efter interview af unge på institutionen behov for en drøftelse af den stramme struktur i forhold til børn og unges anvendelse af mobiltelefon og computer. Den stramme struktur skal ikke være en årsag til at relationer til familie og øvrige netværk ikke kan fastholdes. Tilsynet anbefaler, at der stadig er fokus på forældresamarbejdet, der af de deltagende forældre ikke opleves fuldt ud fungerende. Der er en række erfaringer med, hvornår forældresamarbejdet fungere bedst fx i forbindelse med udefrakommende oplægsholdere. Der bør således arbejdes videre med forældresamarbejdet med udgangspunkt i at etablere et velfungerende forældresamarbejde. 18

19 19

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Virksomhedsplan. Egebækskolen 2011

Virksomhedsplan. Egebækskolen 2011 Virksomhedsplan Egebækskolen 2011 1 FAKTAOPLYSNINGER OM EGEBÆKSKOLEN Oplysninger Daglig ledelse: Leder: Tine Theker Stryhn Tel. 4596 9000 e-mail tts@rudersdal.dk Afdelingsleder skole: Hanne Bindseil Møller

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE OPHOLDSSTEDET MUNKHOLM VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE M U N K H O L M V E J 7, F A R R E 7 3 2 3 G I V E V E J L E K O M M U N E 4 0 8 2 7

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 14. september Gården SL 107 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynskonsulent Dorte Hammerich og Konsulent Sidsel Sørensen,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring

Høringsforslag Forvaltningens kommentar Forslag til ændring Politik for mad, måltider og bevægelse i fritidsinstitutioner og klubber Forord Mad, måltider og bevægelse er vigtige elementer i børns hverdag. Mange børn tager hjemmefra om morgenen uden at have spist,

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet.

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Tinghøj er en kommunal institution efter Lov om Social Service 67,1. Under Tinghøj er yderligere organiseret:

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 pladser for børn og unge i alderen 4 til 18 år. Journalnummer Dato

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert

TILSYNSRAPPORT: Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander Karsten Grubert Center for Særlig Social Indsats Dato: 10. marts 2016 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Diverse datoer for tilsynet Indledning Konklusion Højvangen 10 3060 Espergærde Forstander

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 7. august 2014 Daghøjskolen på Københavnsvej 266 SL 104 Side2/15 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720, Aakirkeby Telefon: Leder: Steen Noer Tilsynsdato: 15. november 2012 Tilstede ved tilsyn:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Børn og Unge Centret Villaen

TILSYNSRAPPORT. Børn og Unge Centret Villaen TILSYNSRAPPORT Børn og Unge Centret Villaen 25. juni 2009 Børn og Unge Tilsynsrapport Institutionens navn: Børn og Unge Centret Villaen Ansvarligt område: Børn og Unge Dato for tilsyn: 25. juni 2009 Institutionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Birkerød Parkvej 4.5.2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Birkerød Parkvej 18 3460

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Døgncentret Chr. IX s Børnehjem - 20. september 2012 10. oktober 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir )

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) 1 Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) Vi har arbejdet med de tilbagemeldinger vi modtog i december.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre.

Bilag Status på Børnehuset Baggrund for Børnehus i Rødovre. Bilag Status på Børnehuset Ligesom andre samfundsmæssige strømninger er også det sociale arbejde med børn og familier underlagt skiftende retninger. I vækstårene i 90 erne var der politisk vilje og ønske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 3. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2009 gennemført 3 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere