Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning"

Transkript

1 Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning

2 Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem indtægter og udgifter, fremme udvikling og målrette indsats og handlinger for Odense Golfklub. Siden den nuværende bestyrelse tiltrådte den 13. august 2012, har fokus været at arbejde med det økonomiske afsæt den tidligere bestyrelse igangsatte. De positive resultater kan ses på hjemmesiden. Siden sidste generalforsamling er der arbejdet konstruktivt på at fastholde strategien med målrettede handlinger og visioner for fremtiden. Vinteren er brugt på den fremtidige planlægning med udvikling og nyskabelse, budget og årsregnskab samt målrettede handlinger, der tilsigter et positiv resultat. Strategi Odense Golfklubs strategi har det overordnede mål, at igangsætte målrettede handlinger, der kan styrke og udvikle Odense Golfklub. Målsætning: Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner, samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed. Mål: At sikre en sund økonomi med fokus på at handle på det der er bedst for de fleste Bestyrelsen har sammenholdt årsopgaver, som vi har valgt at kalde årshjul, mellem personale og bestyrelsen. Dette er bestyrelsens fokusområder fremover. Indsatsområderne er de aktiviteter der skal arbejdes med i Odense Golfklub. Valgte hovedområder er økonomi, kommunikation, udvalg, sponsor og medlemmer. Herunder uddybende status på strategiområder. Fokusområderne: Personale Mål: at sikre en god arbejdsplads med udviklings muligheder. Årsplan, arbejdsforhold, arbejdsområder, arbejdsopgaver, behov og gensidig forståelse styrkes gennem kommunikation og åbenhed. Der er afholdt MUS-samtaler, ændret i personalesammensætning, omrokkering af kontorlokaler og ændring af opgaver i sekretariatet. Tina Maria er bestyrelsens repræsentant på området Personale. Bestyrelse Mål: at sikrer at bestyrelsens opgaver behandles fortroligt og korrekt samt at fordeling og ansvar overholdes og respekteres. Årsplan, bestyrelsesmøder og stuktur, opgavefordeling, rammeaftaler for de enkelte områder, ansvarsfordeling mellem bestyrelse og personale Der er fastlagt bestyrelsesmøder, referat, nyhedsbreve, gennemgået økonomi med bank, kreditforening og forsikring, set på udvalgsområder, lejeaftaler samt gennemgået opgaver og ansvar. Tina Maria er bestyrelsens repræsentant på området Bestyrelse.

3 Indsatsområderne: Økonomi Mål: at sikre stabil økonomi, der afspejler ansvarlig styring af Odense Golfklubs udvikling, handlinger og investeringer. Bestyrelsen arbejder fortsat med at skabe en god balance mellem Odense Golfklubs indtægter og udgifter, alene med det formål at skabe et økonomisk råderum. Det regnskabsmæssige overskud for 2013 blev på kr. mod et budgetteret resultat på kr. og et resultat i 2012 på kr. Odense Golfklubs indtægter udgjorde kr., hvilket er kr. mindre end i 2012, men kr. bedre end budgettet. Indtægter fra kontingenter m.v. er på niveau med 2012 og over budget, og det er positivt i en tid, hvor der er stor konkurrence fra andre fynske klubber samt en relativ stor naturlig afgang af medlemmer hvert år, der gør det svært at opretholde Odense Golfklubs indtægter. Desværre er indtægter fra bane, greenfee og salg af træningslektioner faldet i Odense Golfklubs udgifter udgjorde kr. mod kr. i 2012 svarende til en stigning på kr. og i forhold til budget kr. mindre. Stigningen i udgifterne kan primært henføres til baneudgifter samt lønninger. Afskrivningerne udgjorde kr. mod kr. i På de finansielle poster fik vi en stor besparelse på kr., idet vi er begunstiget af de lave renter på vores realkreditlån. Primo regnskabsåret er der foretaget en låneomlægning, der sikrer Odense Golfklub en lav rente mange år frem. Likviditet Det likviditetsmæssige overskud for 2013 blev kr. mod kr. i De gode likviditetsmæssige resultater for både 2012 og 2013 har betydet at Odense Golfklub ikke længere har behov for en kassekredit og der har samtidig været midler til at indfri vores anlægslån, som primo regnskabsåret var på kr. Ultimo 2013 udgør indestående i banken kr. mod kr. ultimo Forventninger til fremtiden Den gode sammenhæng mellem Odense Golfklubs indtægter og udgifter, som det er lykkedes at få skabt, vil tilstræbes opretholdt i Golfbanen er Odense Golfklubs vigtigste aktiv og vores målsætning er, at Odense Golfklub skal have en af de bedste golfbaner. Derfor har bestyrelsen besluttet at investere i en golfbanerapport, der skal klarlægge fremtidens golfbane i Odense Golfklub. Indtil golfbanerapporten foreligger vil der ikke blive foretaget de store investeringer i golfbanen ud over den sæsonmæssige pleje samt eftersåning af fairways. For 2014 budgetterer Odense Golfklub med et overskud på ca kr. På indtægtssiden budgetteres der med kr., hvilket er en stigning i forhold til 2013 på kr. På udgiftssiden budgetteres der med kr., hvilket er en stigning i forhold til 2013 på kr.. Stigningen kan primært henføres til pleje af golfbanen herunder eftersåning samt udskiftning af maskiner. Målsætningen omkring økonomien er stadig, at vi skal stå stærkt primo 2015, hvilket indebærer at Odense Golfklub delvist med egne midler kan foretage væsentlige forbedringer på Odense Golfklubs anlæg de kommende år. Klaus er bestyrelsens repræsentant på området Økonomi.

4 Medlemmer Mål: at fastholde en åben og positiv dialog med medlemmer samt udvikle sociale og sportslige aktiviteter. Odense Golfklub kan konstatere, at selvom der over året er tale om ret store ændringer i de enkelte medlemskategorier, så er det i årets løb lykkedes at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Odense Golfklub oplevede en betydelig opmærksomhed på Golfens Dag, hvor der aldrig tidligere er kommet så mange interesserede, og må glædes over at der ved årets afslutning er kommet 225 nye medlemmer. Halvdelen af disse kommer som prøvemedlemmer, en betydelig stigning i antallet af nye golfmedlemmer, der indmelder sig under denne ordning. Der er tale om en tredobling over en 2-årig periode. Fokus er på, at fastholde de nye golfspilleres interesse, hvilket bestyrelsen er opmærksom på. Kategorien studerende er i stigning, så det var en positiv beslutning at appellere til denne gruppe. Den yngste gruppe medlemmer arbejder trænerne aktivt med og ønsket er at øge denne yngste gruppe med flere medlemmer. Passiv+ ordningen fungerer som et klippekort med adgang til at spille 10 runder golf i Odense Golfklub. Der er desværre meget få, der har benyttet sig af denne mulighed. Tag en ven med på banen er fortsat et initiativ i 2014, og har været godt benyttet i Åbnings- og Afslutningsturneringerne har været fuldtegnede, øvrige turneringer var desværre ikke. Bestyrelsen har igen afholdt et medlemsmøde i efteråret der blev afviklet som et caféarrangement. Målet med caféarrangementet var at inddrage og indsamle ideer og ønsker fra jer medlemmer, om hvilke områder der fremover skulle styrkes gennem strategien. På Cafemødet fik bestyrelsen ikke mange nye input eller ønsker fra medlemmerne til blandt andet nye turneringer. Bestyrelsen tager gerne imod ideer og forslag til udvikling af andre turneringsformer, fokus på det sociale, det sportslige mv.. Odense Golfklub afholdt for 19. år i træk Stiften Cup og er glade for at denne store fynske turnering fortsætter i næste sæson. Bestyrelsen har i årets løb besluttet at udarbejde et Årsmagasin 2013 til medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere. Magasinet forventes klar til april (se senere) Mogens er bestyrelsens repræsentant på området Medlemmer. Sponsor Mål: at sikre sponsorater til Odense Golfklub, der giver mulighed for at synliggøre sponsorer og Odense Golfklub positivt, til fælles økonomisk gevinst. Sponsorudvalget arbejder året igennem med at tilbyde sponsorerne maksimal synlighed i Odense Golfklub. Odense Golfklub kan i dag tilbyde mange spændende muligheder for sponsorer, så deres profilering bliver så synlige som muligt i Odense Golfklub; via storskærm i hallen og på hjemmesiden. Der arbejdes på en fornyelse af hjemmeside, der vil give sponsorerne en endnu skarpere profil, samtidig er det nye tiltag med sponsorskilte på P-pladsen og nye tiltag med sponsorpakker, er blevet godt modtaget af sponsorerne. Mange af Odense Golfklubs sponsorer, har været trofaste i mange år, på trods af finanskrisen - og de penge der bliver indtjent til klubben, er ikke uden betydning. Bestyrelsen vil herfra gerne takke sponsorer. Alle medlemmer kan rette henvendelse med gode ideer og emner til udvalget eller bestyrelsen. Lars er bestyrelsens repræsentant på ovenstående område Sponsor.

5 Udvalg Mål: at tilgodese alle udvalg ligeværdigt og medvirke til at fremme de sociale og sportslige relationer. Odense Golf Klub har 6 udvalg og en regionsgolfansvarlig (Bane-, Begynder-, Elite-, Handicap-, Junior- og Turneringsudvalg, samt en koordinator der er ansvarlig for regionsgolf i alle rækker). Derudover er der 4 klubber i klubben (Mandagsseniorer, Onsdagsdamer, Torsdagsherrer og Bjørnebanden). Udvalgsarbejdet er en vigtig del af Odense Golfklub, hvorfor der er stor respekt for og kontakt til alle udvalgene. Der blev i starten af 2013 i forbindelse med at de to trænere flyttede i sekretariatet, indrettet et lokale på første sal til udvalgene og klubber i klubben med mulighed for mødeafholdelse og udarbejdelse af turneringsplanlægning og opsamling inkl. indtastning af scorekort o.l.. Der har været deltagelse i møde med begynderudvalget med henblik på fælles fodslag mellem bestyrelsens målsætning om, at gøre nogle tiltag for at fastholde nye medlemmer. Bestyrelsen vil gerne deltage 1 gang årligt i et møde i alle udvalgene for at formidle bestyrelsens tanker og få ideer med retur til bestyrelsen. Bestyrelsen har desuden deltaget i et af Klubber i klubbens månedsmøder for at holdte tæt kontakt og give samt få nye informationer. I oktober blev der afholdt møde med repræsentanter for alle udvalg, klubber i klubben, de fastansatte og bestyrelsen. Det var et meget informationsrigt møde, hvor alle fik gode ideer af hinanden. I november blev der afholdt budgetmøde med alle udvalg, hvor forventningerne til den kommende sæson blev afstemt. På café/medlemsmødet, der også blev afholdt i november, kom der flere gode ideer, som bestyrelse og udvalg arbejder videre med. Alle udvalgenes Forretningsordener inkl. opgave beskrivelse og angivelse af udvalgsmedlemmer er tilgængelige på Odense Golfklubs hjemmeside. Vibeke er bestyrelsens repræsentant på området Udvalg. Kommunikation Mål: at synliggøre Odense Golfklub samt højne kommunikation internt og eksternt. Odense Golfklubs elite begyndte sæsonen 2013 med nyt tøj, med hjælp fra vores Golfshop og Zebula v/jan Holm Pedersen. Fra Zebula fik vi Nike T-shirts og Golfshoppen hjalp os med Back Tee tøj. Hen over efteråret havde vi hjælp af Martin Gregersen, som hjalp os med forskellige marketings opgaver i form af konkurrencer og reklamer samt pressedækning. Vi fik også lavet 2 Roll-Up, der står ved vores sekretariat og som benyttes ved arrangementer for at skabe synlighed. Dennis Jacobsen tilbød efterfølgende sin hjælp og har gennemgået Odense Golfklubs hjemmeside. Hjemmesiden opdateres og fornys til glæde for medlemmer og gæster. 1. marts kommer en ny og opdateret Golfbox der skulle blive bedre på specielt turneringsmodulet. Intern kommunikation i Odense Golfklub er meget vigtigt og et udgangspunkt for åbenhed og adfærd der tilkendegiver, at det Odense Golfklub ønske er at alle mødes med respekt og er velkommen. Der vil fremover være en mere massiv kontakt til pressen med henblik på at synliggøre Odense Golfklub. Rud er bestyrelsens repræsentant på området Kommunikation.

6 Øvrige overskrifter Budgetplanlægning Der har været afholdt møde med alle udvalg i Odense Golfklub i efteråret, hvor der var mulighed for at præsentere ønsker og midler for det kommende år. Bestyrelsen har på den baggrund planlagt budget for 2014 med omtanke for de nødvendige handlinger. Sekretariat Sekretariatet har været igennem en tilpasningsperiode efter omlægninger sidste år, hvor det var nødvendigt at foretage en del ændringer. Sekretariatet er nu kun bemandet med personale ansat ved Odense Golfklub. Golfmanager, golftrænere og bogholder er nu samlet på kontoret, hvor vidensdeling og daglig fælleskab øger arbejdsglæde og minimerer arbejdsbyrder. Det betyder, at det fremover kun er personalet der bruger sekretariatskontoret. Sekretariatets arbejdsopgaver; Golfmanegers hovedopgaver er økonomi og budget samt øge sponsordelen og ledelsesopgaver. Hvor bogholder varetager det almindelige bogholderi. Golftrænerne er behjælpelig med administrative opgaver mv. i det omfang tiden giver mulighed for det. Chefgreenkeeperen med øvrigt personale varetager baneanlæggene og diverse forefaldne opgaver. Klublokale til udvalg og klubber i klubben Kontoret på 1. sal er til rådighed for de udvalg der har behov for at udføre administrative opgaver. Computer og printer er bærbar og opkoblet til netadgang. Det betyder at kontorfunktionerne kan flyttes til forhallen, hvor skranken er en mulig arbejdsplads ved turneringer o.l.. Kontoret kan benyttes af alle udvalg samtidig med, at det er muligt at benytte lokalet til mindre møder. Restaurant og Golfshop Der er genforhandlet kontrakt med åbenhed og nødvendige tilpasninger. Odense Golfklubs bygninger gennemgår en energiscreening her i foråret 2014, hvor en efterfølgende rapport beskriver foreslåede ændringer og besparelsesmuligheder. Der igangsættes via et modul i Golfbox en medlemsundersøgelse, der både inddrager Odense Golfklub, Golfshop og Restaurant. Tanken er at medlemmernes svar tilkendegiver hvilke indsatser der fremover prioriteres. Aktiviteter Golfens dag og åbent hus arrangement i april 2013 blev rigtig godt besøgt. Mange frivillige var mødt frem og hjalp denne dag. Det betød en del nye medlemmer og mange prøvemedlemmer. Årets Sportslørdag i Odense Idrætshal blev også rigtig godt besøgt. Personale og frivillige fra Odense Golfklub bidrog til en positiv omtale og oplevelse for de mange fremmødte. Aktiviteter i Odense Golfklub afholdt i 2013 var annonceret åbne, der betød at ikke medlemmer havde mulighed for at deltage i aktiviteterne. Dette initiativ fortsætter i Derfor vil der på Odense Golfbane være gæstegolfspillere, hvor også medlemmer af Odense Golfklub kan opfordre øvrige golfspillere til at deltage.

7 Bestyrelsen har besøgt en del af udvalgene efter ønske for at give en kort medlemsorientering og komme i dialog. Bestyrelsesbesøg er igen i år et tilbud. Årsmagasin Bestyrelsen besluttede i 2013, efter opfordringer, at igangsætte arbejdet med at udforme et årsmagasin. Ideen med Årsmagasinet er at gengive hverdagen i Odense Golfklub set fra personalets side, samt udvalgenes opgaver, golfens glæde for medlemmer og gæster, og beskrive de mange bindeled der får Odense Golfklub til at fungere. Odense Golfklub har tidligere haft et klubblad, der udkom 4-5 gange om året. Før internettets tid var dette et værdsat blad, men med udviklingen, hurtige nyheder og omkostninger, standsede udgivelsen. Hovedsigtet med årsmagasinet er at give et billede af de mange aktiviteter i sæson 2013 fra alle sider i Odense Golfklub, beskrive mål for fremtiden og synliggøre de planlagte aktiviteter med turneringskalender for I vinterens løb er der indsamlet materiale, fra de mange der har bidraget, og tanken er at årsmagasinet skal være færdig ved sæsonstart Forventningen er, at vi kan gøre årsmagasinet annonce finansieret, og det er bestyrelsens plan, at det første gang kan udsendes til alle medlemmer og samarbejdspartnere. Ambitionen er at Årsmagasinet skal udkomme hvert år. Golfbox og selvhjælp Odense Golfklub har investeret i 2 touchscreens i forhallen, som gør det nemt for medlemmer og greenfee gæster, at få adgang til Golfbox. Og som noget nyt er nu opsat anden betalingsterminal, der er fuldt integreret med tidsbestillingen i Golfbox, hvilket har været et krav fra Nets, da tidligere betalingsterminal ikke var godkendt til selvbetjening uden for sekretariatets åbningstid. I forbindelse med bekræftelse af starttid skal der ske betaling af greenfee og eventuel caddycar, og her kan man som greenfee gæst vælge kontant betaling og lægge beløbet i en greenfee kuvert, betaling med greenfee billet og lægge denne i en greenfee kuvert eller betaling med kreditkort. Ved betalingen kan man herefter vælge at betale en fuld greenfee eller en reduceret pris som den fynske ordning, gæst til et medlem eller fra en af venskabsklubberne. Som noget helt nyt i år, skal deltagerne i begynderudvalgets tirsdagsturneringer booke spilletid på Pilebanen. Det kommer til at fungere på helt samme måde, som når man deltager i mandagsseniorerne, onsdagsdamerne eller torsdagsherrerne, og tidsbestillingen vil KUN være aktiv om tirsdagen, og kun for de værende registreret som begynderhjælpere eller kaniner. Ikke bookede tider kan spilles efter boldrende. Et helt nyt turneringsmodul tages i brug fra og med denne sæson, men hvad det kommer til at betyde, vides ikke for nuværende, da modulet i skrivende stund endnu ikke er sat i drift. Det betyder at det er muligt at være selvhjulpen i Odense Golfklub, men det er desværre ikke muligt at give en personlig service til alle medlemmer og gæster, hvorfor bestyrelsen opfordrer til at medlemmer benytter de muligheder der stilles til rådighed og være behjælpelig overfor hinanden - medlemmer såvel som gæster i Odense Golfklub. De fynske golfklubber Der afholdes et møde årligt med formænd i de fynske golfklubber, hvor der evalueres på det seneste år og diskuteres fælles mål og tiltag for det kommende år. Odense Golfklub har aftalt en greenfee ordning med de fynske golfklubber, der giver mulighed for at spille på hverdage til 200 kr. på de fynske golfbaner med undtagelse af Ærø.

8 Netværk Gennem Odense Golfklub er der dannet et netværk, hvor der afholdes møder en gang månedligt. Netværket er åbent for alle de ønsker at være medlem af netværket. Der er mulighed for at være gæst de første mødegange. Det er ikke et krav at det skal være golfspillere. Odense Golfklubs sponsorudvalg er repræsenteret i netværket. Trænerteamet Der har i 2013 endnu engang været en god træningsiver blandt Odense Golfklubs medlemmer. Der har været mange individuelle lektioner, mange deltagere på golfskole og en masse til fælles træning. Trænerne er utroligt glade for den træningsmentalitet medlemmer i Odense Golfklub har, de prioriterer at træne og er dygtige til det. Trænerne har haft mange prøvemedlemmer, som fra begyndelsen bliver skolet virkeligt godt, både når det gælder det svingtekniske og selve spillet på banen. De nye medlemmer deltagere både i individuelle lektioner og fællestræning. Trænerteamet blev flyttet ned i sekretariatet i stueetagen i sæsonen Det er de virkelig glade for, de er glade for et tæt samarbejde med Golfmanager Hans Henrik og Bogholder Vivi. Det har øget samarbejde og sparring, som er til stor gavn for Odense Golfklubs medlemmer. Trænerteamet assisterer nu også medlemmerne på andre områder end træningen, til stor tilfredshed. Golfstatus Elitetruppen består af 30 spillere fordelt ud på to dame hold og tre herrehold. Der er en god stemning og et træningsmiljø i truppen hvilket lover godt for sæsonen 2014 Elite Eliten havde et rigtigt godt år. Damer Odense Golfklubs damer var i finalen om Danmarksmesterskabet efter en flot semifinalesejr over forhåndsfavoritterne fra Hillerød Golfklub. De vandt dermed sølv som er det bedste holdresultat Odense Golfklub har opnået i 10 år. Herrerne Odense Golfklubs bedste herrespillere spillede godt, men kvalificerede sig ikke til oprykning fra 2. division. Målsætningen i 2014 er en oprykning til 1. division for herrerne. Ynglinge Odense Golfklubs ynglingehold år vandt DM gulv i juniorholdturneringen. Individuelt Odense Golfklub havde en række gode resultater på højde med de bedste amatører i Danmark både på damesiden og herresiden. DM midage Lene Holm vandt på flotteste vis en guldmedalje til DM for midage-spillere og Tony Jensen vandt en flot sølvmedalje. DM for midage spillere skal afvikles i Odense Golfklub 2014 og her er der en klar målsætning om at vinde medaljer.

9 Juniorer Odense Golfklub har stor deltagelse af juniorer og miniputter i træningen, samt ved den årlige sommerlejr. Juniorerne har ikke oplevet en stor medlemstilgang. Der ydes en indsats med forskellige tiltag for at få flere juniorer til Odense Golfklub. De nuværende juniorer er blevet mere aktive og glade. Håbet er at det vil tiltrække flere. Det er de unge aktive juniormedlemmer, der skal invitere venner med, så de derigennem opleve Odense Golfklub.. Arrangementer Trænerteamet har i sæsonen 2013 afholdt forskellige arrangementer: Golfathon, Short game championship og Golf medley. Til alle arrangementerne har oplevelsen været stor opbakning fra medlemmerne, som har gjort arrangementerne virkelige sjove og sociale. Trænerteamet planlægger også et par arrangementer i sæsonen Banen Sæsonen 2013 begyndte med 3 nye medarbejdere i greenkeeper teamet, voksenelev Hans Larsen, da tidligere voksenelev blev færdiguddannet, og greenkeeper Morten Jensen og Thomas Petersen, der erstatter en greenkeeper der valgte at søge nye udfordringer. De største udførte opgaver i 2013 var at en del drænarbejde på baneanlægget blev udført, samt anlagt ny sø på hul 6 og søen på hul 7 blev udvidet. En del arbejde med bunkers der blev renoveret og drænet eller fjernet. Beplantningen blev tyndet en del for at give lys og luft til de træer som skal have de vækstbetingelser for at kunne trives. Sol er nu bedre end regn, der betød at klippe sæsonen 2013 er gået rigtigt godt. Den gode sommer gjorde at arbejde blev en del lettere. I 2013 var også året hvor der kom en ny Lov om brug af pesticider. Odense Golfklub var godt forberedt og havde gjort mange tiltag for at bruge så lidt pesticider som muligt, der betød at den nye lov og gældende regler overholdes. Efteråret og vinteren er brugt på at tynde ud omkring teesteder og greens samt vedligehold og reparation af maskinpark. Tak Bestyrelsen vil gerne i denne beretning takke for den hjælp, inspiration og støtte der gives fra jer alle til Odense Golfklub. En særlig tak til de mange frivillige der bruger tiden i Odense Golfklub. Sidst en stor ros til personalet for positiv indstilling, konstruktivt arbejde og fine resultater.

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 18. januar 2013 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit

Nyhedsbrev for Hvideklit Nyhedsbrev for Hvideklit Nyt fra bestyrelsen Nr. 9 september 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Klubdag 3 Juniorer og begyndere 4 Nyt fra proen 5 Økonomi 6 Banen nyt fra green-keeper Både Green-fee

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

** Vigtige datoer april/maj **

** Vigtige datoer april/maj ** Redaktion: Kommunikationsudvalget * Indlæg mailes til nyt@norddjursgolf.dk * Deadline den. 15. i md. Dette er 2. udgave af Nyhedsmailen for Norddjurs Golfklub april udgivelsen. Vi vil bestræbe os på at

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Referat fra 0RDINÆR GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 19. NOVEMBER 2013 KL. 19.00

Referat fra 0RDINÆR GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 19. NOVEMBER 2013 KL. 19.00 Referat fra 0RDINÆR GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 19. NOVEMBER 2013 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet (prorummet) i Smørum Golfklub. Forplejning: Kaffe/te og æblekage Vores golfmanager

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 04-11-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 04-11-2014 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 04-11-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ), Arni Fridriksson (AF), Peter

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere