Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Golfklub. Bestyrelsens skriftlige beretning"

Transkript

1 Odense Golfklub 2014 Bestyrelsens skriftlige beretning

2 Bestyrelsens skriftlige beretning 2014 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at skabe balance mellem indtægter og udgifter, fremme udvikling og målrette indsats og handlinger for Odense Golfklub. Siden den nuværende bestyrelse tiltrådte den 13. august 2012, har fokus været at arbejde med det økonomiske afsæt den tidligere bestyrelse igangsatte. De positive resultater kan ses på hjemmesiden. Siden sidste generalforsamling er der arbejdet konstruktivt på at fastholde strategien med målrettede handlinger og visioner for fremtiden. Vinteren er brugt på den fremtidige planlægning med udvikling og nyskabelse, budget og årsregnskab samt målrettede handlinger, der tilsigter et positiv resultat. Strategi Odense Golfklubs strategi har det overordnede mål, at igangsætte målrettede handlinger, der kan styrke og udvikle Odense Golfklub. Målsætning: Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner, samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed. Mål: At sikre en sund økonomi med fokus på at handle på det der er bedst for de fleste Bestyrelsen har sammenholdt årsopgaver, som vi har valgt at kalde årshjul, mellem personale og bestyrelsen. Dette er bestyrelsens fokusområder fremover. Indsatsområderne er de aktiviteter der skal arbejdes med i Odense Golfklub. Valgte hovedområder er økonomi, kommunikation, udvalg, sponsor og medlemmer. Herunder uddybende status på strategiområder. Fokusområderne: Personale Mål: at sikre en god arbejdsplads med udviklings muligheder. Årsplan, arbejdsforhold, arbejdsområder, arbejdsopgaver, behov og gensidig forståelse styrkes gennem kommunikation og åbenhed. Der er afholdt MUS-samtaler, ændret i personalesammensætning, omrokkering af kontorlokaler og ændring af opgaver i sekretariatet. Tina Maria er bestyrelsens repræsentant på området Personale. Bestyrelse Mål: at sikrer at bestyrelsens opgaver behandles fortroligt og korrekt samt at fordeling og ansvar overholdes og respekteres. Årsplan, bestyrelsesmøder og stuktur, opgavefordeling, rammeaftaler for de enkelte områder, ansvarsfordeling mellem bestyrelse og personale Der er fastlagt bestyrelsesmøder, referat, nyhedsbreve, gennemgået økonomi med bank, kreditforening og forsikring, set på udvalgsområder, lejeaftaler samt gennemgået opgaver og ansvar. Tina Maria er bestyrelsens repræsentant på området Bestyrelse.

3 Indsatsområderne: Økonomi Mål: at sikre stabil økonomi, der afspejler ansvarlig styring af Odense Golfklubs udvikling, handlinger og investeringer. Bestyrelsen arbejder fortsat med at skabe en god balance mellem Odense Golfklubs indtægter og udgifter, alene med det formål at skabe et økonomisk råderum. Det regnskabsmæssige overskud for 2013 blev på kr. mod et budgetteret resultat på kr. og et resultat i 2012 på kr. Odense Golfklubs indtægter udgjorde kr., hvilket er kr. mindre end i 2012, men kr. bedre end budgettet. Indtægter fra kontingenter m.v. er på niveau med 2012 og over budget, og det er positivt i en tid, hvor der er stor konkurrence fra andre fynske klubber samt en relativ stor naturlig afgang af medlemmer hvert år, der gør det svært at opretholde Odense Golfklubs indtægter. Desværre er indtægter fra bane, greenfee og salg af træningslektioner faldet i Odense Golfklubs udgifter udgjorde kr. mod kr. i 2012 svarende til en stigning på kr. og i forhold til budget kr. mindre. Stigningen i udgifterne kan primært henføres til baneudgifter samt lønninger. Afskrivningerne udgjorde kr. mod kr. i På de finansielle poster fik vi en stor besparelse på kr., idet vi er begunstiget af de lave renter på vores realkreditlån. Primo regnskabsåret er der foretaget en låneomlægning, der sikrer Odense Golfklub en lav rente mange år frem. Likviditet Det likviditetsmæssige overskud for 2013 blev kr. mod kr. i De gode likviditetsmæssige resultater for både 2012 og 2013 har betydet at Odense Golfklub ikke længere har behov for en kassekredit og der har samtidig været midler til at indfri vores anlægslån, som primo regnskabsåret var på kr. Ultimo 2013 udgør indestående i banken kr. mod kr. ultimo Forventninger til fremtiden Den gode sammenhæng mellem Odense Golfklubs indtægter og udgifter, som det er lykkedes at få skabt, vil tilstræbes opretholdt i Golfbanen er Odense Golfklubs vigtigste aktiv og vores målsætning er, at Odense Golfklub skal have en af de bedste golfbaner. Derfor har bestyrelsen besluttet at investere i en golfbanerapport, der skal klarlægge fremtidens golfbane i Odense Golfklub. Indtil golfbanerapporten foreligger vil der ikke blive foretaget de store investeringer i golfbanen ud over den sæsonmæssige pleje samt eftersåning af fairways. For 2014 budgetterer Odense Golfklub med et overskud på ca kr. På indtægtssiden budgetteres der med kr., hvilket er en stigning i forhold til 2013 på kr. På udgiftssiden budgetteres der med kr., hvilket er en stigning i forhold til 2013 på kr.. Stigningen kan primært henføres til pleje af golfbanen herunder eftersåning samt udskiftning af maskiner. Målsætningen omkring økonomien er stadig, at vi skal stå stærkt primo 2015, hvilket indebærer at Odense Golfklub delvist med egne midler kan foretage væsentlige forbedringer på Odense Golfklubs anlæg de kommende år. Klaus er bestyrelsens repræsentant på området Økonomi.

4 Medlemmer Mål: at fastholde en åben og positiv dialog med medlemmer samt udvikle sociale og sportslige aktiviteter. Odense Golfklub kan konstatere, at selvom der over året er tale om ret store ændringer i de enkelte medlemskategorier, så er det i årets løb lykkedes at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Odense Golfklub oplevede en betydelig opmærksomhed på Golfens Dag, hvor der aldrig tidligere er kommet så mange interesserede, og må glædes over at der ved årets afslutning er kommet 225 nye medlemmer. Halvdelen af disse kommer som prøvemedlemmer, en betydelig stigning i antallet af nye golfmedlemmer, der indmelder sig under denne ordning. Der er tale om en tredobling over en 2-årig periode. Fokus er på, at fastholde de nye golfspilleres interesse, hvilket bestyrelsen er opmærksom på. Kategorien studerende er i stigning, så det var en positiv beslutning at appellere til denne gruppe. Den yngste gruppe medlemmer arbejder trænerne aktivt med og ønsket er at øge denne yngste gruppe med flere medlemmer. Passiv+ ordningen fungerer som et klippekort med adgang til at spille 10 runder golf i Odense Golfklub. Der er desværre meget få, der har benyttet sig af denne mulighed. Tag en ven med på banen er fortsat et initiativ i 2014, og har været godt benyttet i Åbnings- og Afslutningsturneringerne har været fuldtegnede, øvrige turneringer var desværre ikke. Bestyrelsen har igen afholdt et medlemsmøde i efteråret der blev afviklet som et caféarrangement. Målet med caféarrangementet var at inddrage og indsamle ideer og ønsker fra jer medlemmer, om hvilke områder der fremover skulle styrkes gennem strategien. På Cafemødet fik bestyrelsen ikke mange nye input eller ønsker fra medlemmerne til blandt andet nye turneringer. Bestyrelsen tager gerne imod ideer og forslag til udvikling af andre turneringsformer, fokus på det sociale, det sportslige mv.. Odense Golfklub afholdt for 19. år i træk Stiften Cup og er glade for at denne store fynske turnering fortsætter i næste sæson. Bestyrelsen har i årets løb besluttet at udarbejde et Årsmagasin 2013 til medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere. Magasinet forventes klar til april (se senere) Mogens er bestyrelsens repræsentant på området Medlemmer. Sponsor Mål: at sikre sponsorater til Odense Golfklub, der giver mulighed for at synliggøre sponsorer og Odense Golfklub positivt, til fælles økonomisk gevinst. Sponsorudvalget arbejder året igennem med at tilbyde sponsorerne maksimal synlighed i Odense Golfklub. Odense Golfklub kan i dag tilbyde mange spændende muligheder for sponsorer, så deres profilering bliver så synlige som muligt i Odense Golfklub; via storskærm i hallen og på hjemmesiden. Der arbejdes på en fornyelse af hjemmeside, der vil give sponsorerne en endnu skarpere profil, samtidig er det nye tiltag med sponsorskilte på P-pladsen og nye tiltag med sponsorpakker, er blevet godt modtaget af sponsorerne. Mange af Odense Golfklubs sponsorer, har været trofaste i mange år, på trods af finanskrisen - og de penge der bliver indtjent til klubben, er ikke uden betydning. Bestyrelsen vil herfra gerne takke sponsorer. Alle medlemmer kan rette henvendelse med gode ideer og emner til udvalget eller bestyrelsen. Lars er bestyrelsens repræsentant på ovenstående område Sponsor.

5 Udvalg Mål: at tilgodese alle udvalg ligeværdigt og medvirke til at fremme de sociale og sportslige relationer. Odense Golf Klub har 6 udvalg og en regionsgolfansvarlig (Bane-, Begynder-, Elite-, Handicap-, Junior- og Turneringsudvalg, samt en koordinator der er ansvarlig for regionsgolf i alle rækker). Derudover er der 4 klubber i klubben (Mandagsseniorer, Onsdagsdamer, Torsdagsherrer og Bjørnebanden). Udvalgsarbejdet er en vigtig del af Odense Golfklub, hvorfor der er stor respekt for og kontakt til alle udvalgene. Der blev i starten af 2013 i forbindelse med at de to trænere flyttede i sekretariatet, indrettet et lokale på første sal til udvalgene og klubber i klubben med mulighed for mødeafholdelse og udarbejdelse af turneringsplanlægning og opsamling inkl. indtastning af scorekort o.l.. Der har været deltagelse i møde med begynderudvalget med henblik på fælles fodslag mellem bestyrelsens målsætning om, at gøre nogle tiltag for at fastholde nye medlemmer. Bestyrelsen vil gerne deltage 1 gang årligt i et møde i alle udvalgene for at formidle bestyrelsens tanker og få ideer med retur til bestyrelsen. Bestyrelsen har desuden deltaget i et af Klubber i klubbens månedsmøder for at holdte tæt kontakt og give samt få nye informationer. I oktober blev der afholdt møde med repræsentanter for alle udvalg, klubber i klubben, de fastansatte og bestyrelsen. Det var et meget informationsrigt møde, hvor alle fik gode ideer af hinanden. I november blev der afholdt budgetmøde med alle udvalg, hvor forventningerne til den kommende sæson blev afstemt. På café/medlemsmødet, der også blev afholdt i november, kom der flere gode ideer, som bestyrelse og udvalg arbejder videre med. Alle udvalgenes Forretningsordener inkl. opgave beskrivelse og angivelse af udvalgsmedlemmer er tilgængelige på Odense Golfklubs hjemmeside. Vibeke er bestyrelsens repræsentant på området Udvalg. Kommunikation Mål: at synliggøre Odense Golfklub samt højne kommunikation internt og eksternt. Odense Golfklubs elite begyndte sæsonen 2013 med nyt tøj, med hjælp fra vores Golfshop og Zebula v/jan Holm Pedersen. Fra Zebula fik vi Nike T-shirts og Golfshoppen hjalp os med Back Tee tøj. Hen over efteråret havde vi hjælp af Martin Gregersen, som hjalp os med forskellige marketings opgaver i form af konkurrencer og reklamer samt pressedækning. Vi fik også lavet 2 Roll-Up, der står ved vores sekretariat og som benyttes ved arrangementer for at skabe synlighed. Dennis Jacobsen tilbød efterfølgende sin hjælp og har gennemgået Odense Golfklubs hjemmeside. Hjemmesiden opdateres og fornys til glæde for medlemmer og gæster. 1. marts kommer en ny og opdateret Golfbox der skulle blive bedre på specielt turneringsmodulet. Intern kommunikation i Odense Golfklub er meget vigtigt og et udgangspunkt for åbenhed og adfærd der tilkendegiver, at det Odense Golfklub ønske er at alle mødes med respekt og er velkommen. Der vil fremover være en mere massiv kontakt til pressen med henblik på at synliggøre Odense Golfklub. Rud er bestyrelsens repræsentant på området Kommunikation.

6 Øvrige overskrifter Budgetplanlægning Der har været afholdt møde med alle udvalg i Odense Golfklub i efteråret, hvor der var mulighed for at præsentere ønsker og midler for det kommende år. Bestyrelsen har på den baggrund planlagt budget for 2014 med omtanke for de nødvendige handlinger. Sekretariat Sekretariatet har været igennem en tilpasningsperiode efter omlægninger sidste år, hvor det var nødvendigt at foretage en del ændringer. Sekretariatet er nu kun bemandet med personale ansat ved Odense Golfklub. Golfmanager, golftrænere og bogholder er nu samlet på kontoret, hvor vidensdeling og daglig fælleskab øger arbejdsglæde og minimerer arbejdsbyrder. Det betyder, at det fremover kun er personalet der bruger sekretariatskontoret. Sekretariatets arbejdsopgaver; Golfmanegers hovedopgaver er økonomi og budget samt øge sponsordelen og ledelsesopgaver. Hvor bogholder varetager det almindelige bogholderi. Golftrænerne er behjælpelig med administrative opgaver mv. i det omfang tiden giver mulighed for det. Chefgreenkeeperen med øvrigt personale varetager baneanlæggene og diverse forefaldne opgaver. Klublokale til udvalg og klubber i klubben Kontoret på 1. sal er til rådighed for de udvalg der har behov for at udføre administrative opgaver. Computer og printer er bærbar og opkoblet til netadgang. Det betyder at kontorfunktionerne kan flyttes til forhallen, hvor skranken er en mulig arbejdsplads ved turneringer o.l.. Kontoret kan benyttes af alle udvalg samtidig med, at det er muligt at benytte lokalet til mindre møder. Restaurant og Golfshop Der er genforhandlet kontrakt med åbenhed og nødvendige tilpasninger. Odense Golfklubs bygninger gennemgår en energiscreening her i foråret 2014, hvor en efterfølgende rapport beskriver foreslåede ændringer og besparelsesmuligheder. Der igangsættes via et modul i Golfbox en medlemsundersøgelse, der både inddrager Odense Golfklub, Golfshop og Restaurant. Tanken er at medlemmernes svar tilkendegiver hvilke indsatser der fremover prioriteres. Aktiviteter Golfens dag og åbent hus arrangement i april 2013 blev rigtig godt besøgt. Mange frivillige var mødt frem og hjalp denne dag. Det betød en del nye medlemmer og mange prøvemedlemmer. Årets Sportslørdag i Odense Idrætshal blev også rigtig godt besøgt. Personale og frivillige fra Odense Golfklub bidrog til en positiv omtale og oplevelse for de mange fremmødte. Aktiviteter i Odense Golfklub afholdt i 2013 var annonceret åbne, der betød at ikke medlemmer havde mulighed for at deltage i aktiviteterne. Dette initiativ fortsætter i Derfor vil der på Odense Golfbane være gæstegolfspillere, hvor også medlemmer af Odense Golfklub kan opfordre øvrige golfspillere til at deltage.

7 Bestyrelsen har besøgt en del af udvalgene efter ønske for at give en kort medlemsorientering og komme i dialog. Bestyrelsesbesøg er igen i år et tilbud. Årsmagasin Bestyrelsen besluttede i 2013, efter opfordringer, at igangsætte arbejdet med at udforme et årsmagasin. Ideen med Årsmagasinet er at gengive hverdagen i Odense Golfklub set fra personalets side, samt udvalgenes opgaver, golfens glæde for medlemmer og gæster, og beskrive de mange bindeled der får Odense Golfklub til at fungere. Odense Golfklub har tidligere haft et klubblad, der udkom 4-5 gange om året. Før internettets tid var dette et værdsat blad, men med udviklingen, hurtige nyheder og omkostninger, standsede udgivelsen. Hovedsigtet med årsmagasinet er at give et billede af de mange aktiviteter i sæson 2013 fra alle sider i Odense Golfklub, beskrive mål for fremtiden og synliggøre de planlagte aktiviteter med turneringskalender for I vinterens løb er der indsamlet materiale, fra de mange der har bidraget, og tanken er at årsmagasinet skal være færdig ved sæsonstart Forventningen er, at vi kan gøre årsmagasinet annonce finansieret, og det er bestyrelsens plan, at det første gang kan udsendes til alle medlemmer og samarbejdspartnere. Ambitionen er at Årsmagasinet skal udkomme hvert år. Golfbox og selvhjælp Odense Golfklub har investeret i 2 touchscreens i forhallen, som gør det nemt for medlemmer og greenfee gæster, at få adgang til Golfbox. Og som noget nyt er nu opsat anden betalingsterminal, der er fuldt integreret med tidsbestillingen i Golfbox, hvilket har været et krav fra Nets, da tidligere betalingsterminal ikke var godkendt til selvbetjening uden for sekretariatets åbningstid. I forbindelse med bekræftelse af starttid skal der ske betaling af greenfee og eventuel caddycar, og her kan man som greenfee gæst vælge kontant betaling og lægge beløbet i en greenfee kuvert, betaling med greenfee billet og lægge denne i en greenfee kuvert eller betaling med kreditkort. Ved betalingen kan man herefter vælge at betale en fuld greenfee eller en reduceret pris som den fynske ordning, gæst til et medlem eller fra en af venskabsklubberne. Som noget helt nyt i år, skal deltagerne i begynderudvalgets tirsdagsturneringer booke spilletid på Pilebanen. Det kommer til at fungere på helt samme måde, som når man deltager i mandagsseniorerne, onsdagsdamerne eller torsdagsherrerne, og tidsbestillingen vil KUN være aktiv om tirsdagen, og kun for de værende registreret som begynderhjælpere eller kaniner. Ikke bookede tider kan spilles efter boldrende. Et helt nyt turneringsmodul tages i brug fra og med denne sæson, men hvad det kommer til at betyde, vides ikke for nuværende, da modulet i skrivende stund endnu ikke er sat i drift. Det betyder at det er muligt at være selvhjulpen i Odense Golfklub, men det er desværre ikke muligt at give en personlig service til alle medlemmer og gæster, hvorfor bestyrelsen opfordrer til at medlemmer benytter de muligheder der stilles til rådighed og være behjælpelig overfor hinanden - medlemmer såvel som gæster i Odense Golfklub. De fynske golfklubber Der afholdes et møde årligt med formænd i de fynske golfklubber, hvor der evalueres på det seneste år og diskuteres fælles mål og tiltag for det kommende år. Odense Golfklub har aftalt en greenfee ordning med de fynske golfklubber, der giver mulighed for at spille på hverdage til 200 kr. på de fynske golfbaner med undtagelse af Ærø.

8 Netværk Gennem Odense Golfklub er der dannet et netværk, hvor der afholdes møder en gang månedligt. Netværket er åbent for alle de ønsker at være medlem af netværket. Der er mulighed for at være gæst de første mødegange. Det er ikke et krav at det skal være golfspillere. Odense Golfklubs sponsorudvalg er repræsenteret i netværket. Trænerteamet Der har i 2013 endnu engang været en god træningsiver blandt Odense Golfklubs medlemmer. Der har været mange individuelle lektioner, mange deltagere på golfskole og en masse til fælles træning. Trænerne er utroligt glade for den træningsmentalitet medlemmer i Odense Golfklub har, de prioriterer at træne og er dygtige til det. Trænerne har haft mange prøvemedlemmer, som fra begyndelsen bliver skolet virkeligt godt, både når det gælder det svingtekniske og selve spillet på banen. De nye medlemmer deltagere både i individuelle lektioner og fællestræning. Trænerteamet blev flyttet ned i sekretariatet i stueetagen i sæsonen Det er de virkelig glade for, de er glade for et tæt samarbejde med Golfmanager Hans Henrik og Bogholder Vivi. Det har øget samarbejde og sparring, som er til stor gavn for Odense Golfklubs medlemmer. Trænerteamet assisterer nu også medlemmerne på andre områder end træningen, til stor tilfredshed. Golfstatus Elitetruppen består af 30 spillere fordelt ud på to dame hold og tre herrehold. Der er en god stemning og et træningsmiljø i truppen hvilket lover godt for sæsonen 2014 Elite Eliten havde et rigtigt godt år. Damer Odense Golfklubs damer var i finalen om Danmarksmesterskabet efter en flot semifinalesejr over forhåndsfavoritterne fra Hillerød Golfklub. De vandt dermed sølv som er det bedste holdresultat Odense Golfklub har opnået i 10 år. Herrerne Odense Golfklubs bedste herrespillere spillede godt, men kvalificerede sig ikke til oprykning fra 2. division. Målsætningen i 2014 er en oprykning til 1. division for herrerne. Ynglinge Odense Golfklubs ynglingehold år vandt DM gulv i juniorholdturneringen. Individuelt Odense Golfklub havde en række gode resultater på højde med de bedste amatører i Danmark både på damesiden og herresiden. DM midage Lene Holm vandt på flotteste vis en guldmedalje til DM for midage-spillere og Tony Jensen vandt en flot sølvmedalje. DM for midage spillere skal afvikles i Odense Golfklub 2014 og her er der en klar målsætning om at vinde medaljer.

9 Juniorer Odense Golfklub har stor deltagelse af juniorer og miniputter i træningen, samt ved den årlige sommerlejr. Juniorerne har ikke oplevet en stor medlemstilgang. Der ydes en indsats med forskellige tiltag for at få flere juniorer til Odense Golfklub. De nuværende juniorer er blevet mere aktive og glade. Håbet er at det vil tiltrække flere. Det er de unge aktive juniormedlemmer, der skal invitere venner med, så de derigennem opleve Odense Golfklub.. Arrangementer Trænerteamet har i sæsonen 2013 afholdt forskellige arrangementer: Golfathon, Short game championship og Golf medley. Til alle arrangementerne har oplevelsen været stor opbakning fra medlemmerne, som har gjort arrangementerne virkelige sjove og sociale. Trænerteamet planlægger også et par arrangementer i sæsonen Banen Sæsonen 2013 begyndte med 3 nye medarbejdere i greenkeeper teamet, voksenelev Hans Larsen, da tidligere voksenelev blev færdiguddannet, og greenkeeper Morten Jensen og Thomas Petersen, der erstatter en greenkeeper der valgte at søge nye udfordringer. De største udførte opgaver i 2013 var at en del drænarbejde på baneanlægget blev udført, samt anlagt ny sø på hul 6 og søen på hul 7 blev udvidet. En del arbejde med bunkers der blev renoveret og drænet eller fjernet. Beplantningen blev tyndet en del for at give lys og luft til de træer som skal have de vækstbetingelser for at kunne trives. Sol er nu bedre end regn, der betød at klippe sæsonen 2013 er gået rigtigt godt. Den gode sommer gjorde at arbejde blev en del lettere. I 2013 var også året hvor der kom en ny Lov om brug af pesticider. Odense Golfklub var godt forberedt og havde gjort mange tiltag for at bruge så lidt pesticider som muligt, der betød at den nye lov og gældende regler overholdes. Efteråret og vinteren er brugt på at tynde ud omkring teesteder og greens samt vedligehold og reparation af maskinpark. Tak Bestyrelsen vil gerne i denne beretning takke for den hjælp, inspiration og støtte der gives fra jer alle til Odense Golfklub. En særlig tak til de mange frivillige der bruger tiden i Odense Golfklub. Sidst en stor ros til personalet for positiv indstilling, konstruktivt arbejde og fine resultater.

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

2012 blev et historisk godt år. Det regnskabsmæssige overskud blev på kr. mod et budgetteret resultat på kr.

2012 blev et historisk godt år. Det regnskabsmæssige overskud blev på kr. mod et budgetteret resultat på kr. Bestyrelsens skriftlige beretning 2012 Fokus på bestyrelsesarbejdet har været koncentreret omkring økonomi med udgangspunkt i at øge indtægtsniveau, fremme udvikling og målrette indsats og handlinger for

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Odense Golfklubs skriftlige beretning

Odense Golfklubs skriftlige beretning Odense Golfklubs skriftlige beretning Denne skriftlige beretning fra bestyrelsen i Odense Golfklub indeholder informationer om de overordnede forhold i Odense Golfklub, de strategiske fokusområder og nogle

Læs mere

Strategi: Mål vedrørende økonomi:

Strategi: Mål vedrørende økonomi: Bestyrelsens beretning marts 2015 Året i Odense Golfklub har været et spændende og travlt år. Fokus har været på udvikling og sund økonomi. Herunder kan læses lidt om de aktiviteter der har præget året

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Dato og tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 17.30 Sted: I Fælleshuset på Præsteager Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub Bestyrelsens skriftlige beretning for 2015 Indledning Siden sidste generalforsamling er der arbejdet konstruktivt og målrettet på at fastholde strategien gennem målrettede handlinger

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 GENERALFORSAMLING 2016 SØNDAG DEN 13. MARTS KLOKKEN 13:00 PHØNIX SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Tina Maria Lund Kristensen orienterede om, at bestyrelsens oprindelige kandidat til

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt

Dagsorden: Sportsudvalget. 1. Sidste referat. 11. Klubberne i klubben. 2. Eventuelt Emne Bestyrelsesmøde Dato: 10. april 2013 kl. 17:30 21.15 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Johnny Hansen (JH) Michael Nielsen

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 21. november 2013 kl.16:00 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Honorær sekretær Uffe Steffensen

Læs mere

Dagsorden: Etablering af et rekrutteringsudvalg Prøvemedlem Sidste referat. 2. Eventuelt. 11. Klubberne i klubben

Dagsorden: Etablering af et rekrutteringsudvalg Prøvemedlem Sidste referat. 2. Eventuelt. 11. Klubberne i klubben Emne Bestyrelsesmøde Dato: 14. marts 2011 kl. 17.30 21.30 Sted: Skovbo Golfklub store lokale Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Torben Binderup-Jensen (TBJ) Thomas Gadegaard (TG)

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse Medlemsundersøgelse AGENDA Validitet af data Antal respondenter, køn, alder, medlemstyper, og handicap. Banen og træningsfaciliteterne 18-huls banen, par 3 banen, drivingrange, indspilsgreen puttinggreen.

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 GENERALFORSAMLING 2015 SØNDAG DEN 29. MARTS KLOKKEN 13:00 PHØNIX SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort til 83 72 fremmødte og 11 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den Klubhuset fra kl

Referat fra bestyrelsesmøde den Klubhuset fra kl Referat fra bestyrelsesmøde den 15.5.2013 Klubhuset fra kl. 18.30 23.00 Ref. Margit Rodkjær Deltager: Kristian Bech Andersen (KBA) formand Aage Bak (AAB) Lynge Østergaard (LØ) næstformand Finn Bisgaard

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015. Mødedeltagere: Lars Poulsen (LP), Povl Munk (PM), John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Helle Rahbek Thomsen (HRT), og suppleanter Christian Roskjær (CR),

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. marts 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Beretning Hedensted Golfklub 2012/13

Beretning Hedensted Golfklub 2012/13 Beretning Hedensted Golfklub /13 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9. Økonomi

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Odense Golfklubs bestyrelses beretning 2016

Odense Golfklubs bestyrelses beretning 2016 Odense Golfklubs bestyrelses beretning 2016 Denne års beretning fra bestyrelsen i Odense Golfklub indeholder en tekst fra sekretariatet, greenkeeperne og trænerteamet samt tekst omhandlende strategiområderne:

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 25. april 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 18.30 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. Under punkt 1 og 2 også Nick Bosholdt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 22. april 2013 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er vi meget opmærksomme på den udvikling, der i øjeblikket sker på Djursland på golfområdet. Djursland

Læs mere

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING

Velkommen til. Kr.995,- Prøvemedlem skab. Yngling/senior GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Velkommen til Prøvemedlem skab. Yngling/senior 2017 Kr.995,- GODE OPLEVELSER RELATIONER - UDVIKLING Sådan kommer du i gang med at spille golf som YNGLING eller SENIOR i Viborg Golfklub. 2 Kig op til Kjeld

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. november 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. november 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. november 2015. Mødedeltagere: Povl Munk (PM), John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Henrik Eeg Knudsen (HEK), Kalle Jensen (KJ), Helle Rahbek Thomsen (HRT), suppleant

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 Odsherred Golfklub Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 1 Overordnede mål og strategier Det helt overordnede mål for Odsherred Golfklub i 2014 bliver at skaffe nye medlemmer. Det nuværende antal medlemmer

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

2012 Randers Fjord Golfklub

2012 Randers Fjord Golfklub Randers Fjord Golfklub skal være en visionær golfklub i Østjylland, som tilbyder sine medlemmer medlemskab af en moderne og velfungerende golfklub med alle ønskelige faciliteter, en sund økonomi og frem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Dato og tid: Mandag den 3. oktober 2016 kl. 17.30 Sted: I klubhuset Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen Leif Bo

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Til stede: William Grahn, Peter Fredgaard, Michael Tvede, Charlotte Malling, Erling Jensen, Stig Borg, Arne Larsen (Klubchef).

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Leth Dagsorden:

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/ Dato: 4. april 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/ Dato: 4. april 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 4/4-17.00 Dato: 4. april 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Endnu et begivenhedsrigt år er gået og tiden er inde til et tilbageblik på 2014. Året har budt på store udfordringer og heldigvis har vi

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 6. oktober 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere