Generalforsamling. d kl i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt"

Transkript

1 Generalforsamling d kl i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012 bliver i sagens natur forholdsvis kort i og med den bestyrelse, der sidder her i dag, kun har siddet godt og vel 5 uger i 2012.Efter den ekstraordinære generalforsamling d. 26/ har den siddende bestyrelse tegnet os 9, der sidder her i dag inkl. suppleanter. Fra den første dag, stod vi mere eller mindre uden folk i stalden og heldigvis stod beslagsmed Jan Christensen klar til at træde til på vikarbasis, og ret kort tid efter får vi også en aftale på plads med dyrepasser Henriette Nielsen. Begge har ydet og yder fortsat en stor indsats for at få hverdagen til at køre godt i stalden. Et af de helt store punkter i mistillidsvotummet var bekymring for økonomien i klubben, derfor havde det meget høj prioritet hos os. Det viste sig, at der var kun sporadisk bogført siden februar Derfor var det umuligt at få et overblik - og vi valgte at indlede et samarbejde med Pia S. Jensen som er bogholder og har været en årrække i Vejle Rideklub, netop som bogholder og administrator. Der har ligget en kæmpe opgave i at få styr på alle ender i forhold til økonomi og regnskab, men takket være Pias store indsats, lykkedes det at fremkomme med et årsregnskab for Desværre viste det sig, at vores bekymring for økonomien var velbegrundet. Det vil fremgå ved regnskabsfremlæggelsen, at der er en del forskydninger i driften, som der fremadrettet skal arbejdes hårdt på at få styr på igen. Rent driftsmæssigt var det børneattester og regnskabsbilag, der blev overleveret fra den tidligere bestyrelse. Der var desværre ikke hjælp at hente i interne referater el. lign., da der ikke var blevet skrevet interne referater i 2012, som man ellers har pligt til som bestyrelse. Elevskolen fik ny underviser, nemlig rideinstruktør Line Kehlet, et kendt ansigt i rideklubben. Selve heste/ponybeholdningen på elevskolen var ikke up to date, det begyndte vi at kigge på. Nogle heste var halte og nogle var blevet trætte af at være elevhest. Processen har strakt sig ind i 2013, hvor der er sket en del udskiftning, så vi kan sikre, at eleverne på elevskolen har noget godt heste/ponymateriale at lære at ride på. Handicapafdelingen kørte videre fint som hidtil med Hanne Skafte i spidsen og med Line Kehlet som assistent Det siger sig selv, at vi har skullet forholde os til rigtig mange ting på meget kort tid og det kunne vi simpelthen ikke have klaret uden den kæmpe 1

2 opbakning, vi har fået fra klubbens medlemmer og de ildsjæle, der har sin gang her på HDR. Det er med stor respekt og anerkendelse at vi takker jer for jeres kæmpe indsats og medvirken til at få klubånden tilbage og holde klubben kørende. Vi vil samtidig gerne takke HDR S venner for support og økonomisk opbakning. En opbakning som i den grad har betydning for de frivilliges arbejde her på HDR. De sponsorerede en hest til elevskolen og vi har netop her i aften modtaget endnu et sponsorat fra Vennerne på til ny elevhest. Også en tak til Centret der har troet på os og støttet os i tiden efter den ekstraordinære generalforsamling. Vi vil også gerne sige en stor tak, og stor ros skal lyde til de stævnansvarlige og alle de, der har givet en hånd med til stævner. I har virkelig skabt et godt resultat økonomisk og sat Hedensted Rideklub på landkortet, så vi får ryttere fra nær og fjern til at komme til stævne hos os. I har stor andel i, at vi tør se lysere på fremtiden. Der ligger fortsat et stort arbejde foran os i Hedensted Rideklub, og vi har som siddende bestyrelse selvfølgelig gjort os en masse tanker og idéer til fremtidige tiltag. Vi vil rigtig gerne forbedre stedet og arbejder hårdt på at få styr på sparetiltag, så vi får styr på økonomien og kan lave nogle forbedringer for alle medlemmer af Hedensted Rideklub. Af konkrete forbedringer kan vi nævne, at vi gerne vil have lavet de udendørs dressurbaner samt den udendørs springbane og for at presse os selv, har vi søgt og fået 2 udendørs stævner i 2013, det første i juni. Vi vil også gerne have fornyet de indendørs bunde samt en del andre forbedringer, så der er nok at gå i gang med her i Vores vision er bla. at få Hedensted Rideklub gjort til et ridecenter med super gode faciliteter, så medlemmerne får de bedste forhold. 3. Fremlæggelse af regnskab, fremlagt af Pia Jensen, bogholder Regnskabet er delt ud. Det har været en stor opgave for Pia og bestyrelsen at få overblik over økonomien, idet der ikke har været bogført det meste af Regnskabet gennemgåes med følgende kommentarer fra Pia: Der har ikke været flere hest i stalden men der har været en mærkbar prisstigning. Mere i lokaletilskud. (60.000) beregnes på det foregående år. Tilskud fra udviklingspuljen fra kommunen på kr. til pony games udstyr. Cafeteriet: omsætning på kr., overskud kr. Der er snakket i bestyrelsen om at overskuddet burde være større i forhold til den arbejdsmængde og antallet af timer der lægges, det skal optimeres i fællesskab med bestyrelsen og cafeterieudvalget. Stævner har lavet kr. hvilket er ret flot. Besparelser har slået igennnem hvilket er ret flot. 2

3 El udgiften er faldet meget (skyldes ren besparelse) Ekstra isolering i stuehuset og en anden afregningsform i stuehuset. Renovation er steget meget. Skyldes at man i sommerferien har lejet containere og når man ikke afaldssorterer så koster det at komme af med det! Kraftfoder og hø, halm er steget helt vildt i (med det samme antal heste i stalden) Der har åbenbart ikke været holdt øje med forbruget og hvad der er sket er ikke til at forklare. Det er ikke været muligt at holde øje med forbruget idet der ikke er bogført. Ekstra forbrug skal der afregnes for. Forbruget er allerede faldet og det er tydeligt at det betaler sig at holde øje med forbruget og være mere nøje med at der udfodres med de rigtige mængder. Der foretages lageroptælling hver måned. Det får ikke lov at løbe løbsk mere. Afskrivninger på heste var ret højt sidste år. Underskud på kr. Kommentarer på udgifter til stævner, udgifterne er næsten fordoblet.noget af forklaringen er at der er indkøbt store mængder spåner sidste år og ca. halvdelen står stadig på lager, der hænger en del rosetter og der er lejet mange ret dyre stævnebokse. 4. Fastsættelse af gældsoptagelse Generalforsamlingen skal give tilsagn om kredit hvis det bliver nødvendigt. Godkendt af generalforsamlingen. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, vedtaget. 6. Fremlæggelse af nye vedtægter Karen Tang Petersen fremlægger. 1. Klubbens navn er "Hedensted og Omegns Rideklub", fork: HDR. Klubbens hjemsted er Hedensted Kommune. 3

4 2. Klubbens formål er at samle alle aldersgrupper i Hedensted og omegn, med har interesse i ridesporten og give dem mulighed for udøvelse af deres sport og kammeratligt samvær i deres fritid i Hedensted og omegn, og særligt at skabe aktiviteter for børn og unge, og opdrage disse i det forpligtende fællesskab. 3. Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- Forbund, hvorfor klubben og det enkelte medlem er forpligtede til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser 4. I rideklubben kan optages senior og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 16 år. De er valgbare til bestyrelsen ved forældrerepræsentant eller værge. Medlemskabet betales for et kalenderår ad gangen og er gældende fra den dato, hvor der er indgået betaling på klubbens bankkonto, dog kan stemmeret på klubbens generalforsamling først opnås efter minimum 1 måneds medlemskab. Ingen kan påbegynde aktiviteter uden at være medlem af klubben. Udmeldelse af klubben kan kun ske til den 1. januar ved skriftlig henvendelse til kassereren. Der ydes ikke refusion/nedslag for indbetalt kontingent. Et medlem, der er slettet pga restance kan kun optages som medlem igen ved betaling af restancen 5. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlinger, og er valgbare til bestyrelsen. 6. Hvert enkelt medlem skal medvirke til, at klubbens ordensregler, lukketider og regler om god horsemanship overholdes. En enig bestyrelse kan udelukke/opsige et medlem fra klubbens aktiviteter i et tidsrum af maksimum 2 måneder. En udelukkelse skal begrundes skriftligt og kan først effektueres, når pågældende medlem har haft mulighed for at tale sin sag på et møde med bestyrelsen. Eksklusion af et medlem kan alene vedtages af en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. En midlertidig udelukkelse kan ankes til det lokale DRF distriktsråd og en egentlig eksklusion til DRFs Klageudvalg. 4

5 7. Medlemskontingent for indeværende år fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling 8. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer. Valget af disse, der sker ved den ordinære generalforsamling, gælder for 2 år ad gangen og således, at der hvert år afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv dens forretningsorden. Såfremt der er 6 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer og ingen tilbageværende suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv til det 7. medlem, alternativt må et medlem udtræde. Bestyrelsen sammenkaldes på forlangende af 2 bestyrelsesmedlemmer eller formanden. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender og disponerer i enhver henseende på klubbens vegne. Alle beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således at formandens stemme afgør flertallet, når stemmerne i øvrigt står lige. Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted. Ingen beslutning er gyldig, hvis ikke mindst 4 bestyrelses medlemmer har været til stede. Senest 8 dage før hvert møde i bestyrelsen skal der offentliggøres dagsorden på aktivitetsadressen og på klubbens hjemmeside og der offentliggøres på samme måde orienterende referat senest 8 dage efter. Bestyrelsesansvar: at der til stadighed er overblik over, hvad der er sket og vedtaget i foreningen, idet sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol, denne skal foreligge i underskreven stand for hvert møde. Som minimum bør forhandlingsprotokollen angive, hvad der er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen. Mht økonomi skal der forelægges bestyrelsen et bogført regnskab for hvert kvartal samt et overblik over likviditeten. Et bestyrelsesmedlem skal optræde som bestyrelsesmedlem på samme måde, som medlemmet ville gøre i sin egen forretning eller i sit eget hjem med sin egen personlige økonomi. Normen er den adfærd, der kan forventes af en helt almindelig samvittighedsfuld borger. (al opførsel her ud over er personligt ansvarspådragende) 9. Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder et sæt ordensregler for klubben. 10. Klubbens drift gennemføres ved indtægt gennem den daglige drift af rideklubben, afholdelse af stævner og lignende aktiviteter samt ved tilskud fra det offentlige. 5

6 Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i pengeinstitut o.l. at optage kassekredit eller andre former for nødvendig driftskredit til brug ved klubbens virksomhed. Generalforsamlingen fastsætter hvert år den maximale låneramme for gældsoptagelsen, men kun til klubbens formål og træffer bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Bestyrelsen kan meddele prokura. 11. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen og medlemmerne fremsatte forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst 7 dages varsel via opslag på klubbens aktivitetsadresse, på klubbens hjemmeside og ved annoncer i den lokale avis. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer. Det enkelte medlems stemmeret kan kun finde anvendelse på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Forældre/værge repræsenteret på generalforsamlingen kan afgive stemme for medlemmer under 18 år. Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal, Dagsorden er følgende: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskabsaflæggelse Fastsættelse af gældsoptagelse Fastsættelse af kontingent Behandling af eventuelt fremkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse. Valg af bestyrelse Valg af 2 suppleanter Valg af udvalg Valg af revisor og 1 suppleant Eventuelt Hvis et medlem forlanger det, skal skriftlig afstemning anvendes 12. Bestyrelsen bemyndiges til at bringe vedtægterne i overensstemmelse med Dansk Rideforbunds krav. Eventuelle ændringer ud over ændringer vedtaget i Dansk Rideforbund, kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er optaget på dagsordenen og får 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes DRF til godkendelse. 13. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer via mail. 6

7 14. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og har samme myndighed som den ordinære. Den kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt henvender sig til formanden og forlanger dette med skriftlig angivelse af ønsket dagsorden. 15. Bestyrelsen må ikke have professionelle ryttere som medlemmer. 16. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Dersom klubben opløses, anvendes et muligt overskud efter bestyrelsens bestemmelse til ridesportslige formål i Hedensted Kommune. 7. Indkomne forslag Indkommet forslag fra Dorrit Kirckhoff Hansen a) Forslag om at alle medlemmer skal lægge 2 x 3 timer frivilligt arbejde i klubben i forbindelse med stævner. Drøftet, skal koordineres i et andet forum en anden dag (Ann Worm er tovholder)generalforsamlingen beder bestyrelsen arbejde videre med ideen. b) Forslag om sponsorudvalg - Et udvalg som sørger for præmier til alle stævner. Drøftet, tages senere c) Forslag om PR-organisator i forhold til stævneresultater - en person, som samler alle stævneresultater. Hanne Bruun vil gerne påtage sig rollen. Stævneresultater sendes til Hanne Bruun. Info og mail vil komme til at stå på hjemmesiden under stævneresultater snarest. 7

8 8. Valg af bestyrelsen På valg er Annette Mortensen, modtager genvalg Rikke Mahaffy, modtager genvalg Lars Mau, modtager genvalg Heidi Høgdall, modtager genvalg Agnethe Pagh, modtager ikke genvalg Anne Sofie Damgaard Jensen, modtager ikke genvalg Christina Bendorf, modtager ikke genvalg Mia Dickow, Svend Erik Nielsen og Bitten Kjærgaard blev valgt ind. Efter valget er følgende nu bestyrelsesmedlemmer: Annette Mortensen, Rikke Mahaffy, Lars Mau, Heidi Høghdall, Mia Dickow, Svend Erik Nielsen, og Bitten Kjærgaard. ( Rikke M., Lars M., og Heidi H. er valgt for 1 år, de resterende for 2 år) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Ann Worm, modtager genvalg Karen Tang, modtager ikke genvalg Lone Vindshøj blev valgt som suppleant. Ann er 1. supp., Lone er 2. supp. 8.A Valg af revisor og revisorsuppleant Mogens Svendsen og Hans Jørgen Skov. 9. Forslag til udvalg og valg hertil 1: Cafeterieudvalg, Søren Mortensen, Tina Mau, Alice Bredahl, Oluova Johannesen, Mia Rodding, Oda, Kirsten Kahr. Tina Matzen 2: Stævneudvalg: Herunder dressur- og springudvalg Inge Burgaard, Christina Bendorf, Mads Mortensen, 8

9 Koordinatorforslag fra Lars Hansen, der gøres lidt fodarbejde for at finde flere medlemmer, samt en der overordnet koordinerer. 3: Aktivitetsudvalg: Line Kehlet, Lotte Henriksen, Else Dalum, Helena Alex, Hanne Paludan og Alice Lindhardsen 4: Handicapudvalg: Hanne Skafte og Heidi Høghdall 5: Teknikudvalg: Finn Rodding, Lars Mau, Henrik Christensen, Lars Hansen, El Kurt 6: Sponsorudvalg: Chanette Pedersen og Dorrit Hansen 7: Juniorudvalg: bestyrelsen vender tilbage med navnene 8: Baneudvalg: Holger Poulsen og Lars Hansen 9. Evt. Hanne Bruun, kommenterer om uro i rideklubben og fornemmer den gode stemning er tilbage. Gode informationer på hjemmesiden Mads Mortensen: spørger til om man har tænkt på at hjemmesiden trænger til nyt design og oplyser at ASPIT kan lave gratis opdatering af hjemmesiden, det vil så være elever der skal arbejde med det. Annette Mortensen siger tak til nu afgåede bestyrelsesmedlemmer Christina Bendorf, Karen Tang Petersen, Agnete Pagh og Anne Sofie Damgaard Jensen. Heidi Høghdall siger stor tak til Helena Alex (webmaster) for den store opgave og oplyser at det ikke altid er hendes skyld at dokumenter ikke kommer på hjemmesiden til tiden. Heidi oplyser også at bestyrelsen til tider sender rigtig meget materiale så det kan være svært for webmaster at følge med. Torben Lindskjold oplyser at han nu sidder i fritidsudvalget. Fritidsudvalget har fulgt med i rideklubben og fryder sig over der nu igen er positiv omtale og flotte stævneresultater i aviserne. Vi har ikke været udfarende til at blande os i klubbens gøren og laden, men vi er meget stolte over at have HDR som en velfungerende klub i kommunen og vi kan se den tidligere klubånd er tilbage og nu står man i kø for at komme med i et udvalg og i bestyrelsen. Helena Alex// Referent

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere