Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium"

Transkript

1 Skolens værdigrundlag Ikast-Brande Gymnasium tilbyder to gymnasiale uddannelser, som giver eleverne de mest optimale muligheder for at studere videre og som samtidig er et frugtbart vækstmiljø for personlig udvikling. Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast-Brande Gymnasium Gennem faglig viden, indsigt og metode vil vi udfordre og dygtiggøre hver enkelt elev. Seriøsiteten ser vi som forudsætning for fordybelse og koncentration, for evnen og modet til at stille spørgsmål ved overleverede sandheder og for muligheden for at kunne orientere sig i en stadig større uoverskuelighed af informationer. Sammenhold indebærer, at tilegnelse og udvikling af kundskaber, kompetencer og kreativitet i høj grad sker i samtale, samarbejde og samvær med andre. Sammenholdet påbyder den unge at kæmpe om meninger og idéer, indebærer evnen til at reflektere over eget udgangspunkt og kræver respekt for andres viden og erfaringer. Seriøsitet og sammenhold udgør de to ben ved Ikast-Brande Gymnasium, som medvirker til en balanceret dannelse af eleverne til ansvarlige mennesker og deltagere i den lokale, nationale og internationale samfundsudvikling. Heraf følger, at elever og ansatte på Ikast-Brande Gymnasium interesserer sig for hinanden, og at omgangsformen nok er uformel, men altid præget af engagement, ansvar og gensidig respekt. Studie- og ordensregler Det er Ikast-Brande Gymnasiums mål at sikre eleverne de mest optimale muligheder for at studere videre og samtidigt et frugtbart vækstmiljø for personlig udvikling. Det er hensigten med studie- og ordensregler at underbygge og muliggøre denne målsætning. Derfor forventer vi af vores elever, at de: trives med faglige udfordringer er nysgerrige og videbegærlige er velforberedte til og engagerede i timerne vil fordybelse og koncentration Desuden sætter vi pris på, at vore elever præger skolens øvrige liv, råd, udvalg, frivillige kreative, sociale og fællesskabsfremmende aktiviteter. På samme måde værdsætter vi, når eleverne aktivt udnytter deres gode evner og demokratiske sindelag uden for skolen. Ikast Gymnasium & HF er en stor arbejdsplads for elever, lærere og tekniskadministrativt personale. I overensstemmelse med skolens mål og værdigrundlag er det skolens politik, at alle tre grupper udviser respekt og tolerance indbyrdes og for hinanden. Dette gælder både i den skemalagte og den forlagte undervisning, som f.eks. ekskursioner, rejser, o. lign. Disse værdier udtrykkes i skolens eneste overordnede ordensregel: Livet på skolen skal være præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og gæstfrihed. Skolens bygninger og inventar behandles med samme hensyntagen. 1

2 Skolen har desuden få konkrete ordensregler, som forventes overholdt: Skolen har et regelsæt for elevernes deltagelse i undervisningen, jf. regler vedr. fravær Tilsvarende findes klare retningslinjer for snyd, jf. regler vedr. snyd Rygning er i skoletiden kun tilladt udendørs Indtagelse af øl, vin og spiritus samt rusmidler i øvrigt er ikke tilladt i forbindelse med skolegang, jf. skolens rusmiddelpolitik nedenfor Enhver form for vold fysisk eller psykisk er uacceptabel Hver elev skriver under på et særligt regelsæt for brug af skolens computere, jf. nedenfor Skolen har brandforholds- og evakueringsregler, som alle er forpligtet til at orientere sig i, jf. nedenfor I forbindelse med studierejser gælder et særligt regelsæt, som er kendt og accepteret af alle, jf. nedenfor Eleverne sørger for, at klasselokalerne og fællesarealet er ryddeligt og at stolene bliver sat op på bordene efter sidste undervisningsblok Sanktioner Overtrædelse af ovenstående vil efter overtrædelsens alvor og rektors skøn medføre: samtale og eller mundtlig påtale skriftlig advarsel bortvisning i en kortere e er længere periode i indtil 10 dage på et skoleår (eleven noteres fraværende), herunder udelukkelse fra konkrete arrangementer, som fester, ekskursioner, rejser i graverende eller gentagne tilfælde bortvisning fra undervisningen Hvis eleven er under 18 år meddeles sanktionerne til forældrene. Rektor afgør og udfører sanktionerne, idet sanktionen skal være rimelig og relevant i forhold til overtrædelsen. Ovenstående sanktioner er i hvert enkelt tilfælde tilpasset de respektive gyldighedsområder. Sanktioner for f.eks. fravær, brug af rusmidler, mv. kan ses nedenfor Procedure Studie- og ordensreglerne fremgår af skolens hjemmeside og elevernes ABC. Studie- og ordensreglerne introduceres til og gennemgås med alle nye elever. Dette sker på hytteture, i introduktionsperioden og på fællesmøde. Desuden orienteres forældre på Girafmøderne. Studie- og ordensreglerne evalueres hvert andet år. Klage Elever og forældre, hvis eleven er under 18 år kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse, jf. V nedenfor. Klageinstansen er Undervisningsministeriet. Klagen indgives senest to uger efter meddelelsen af afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentaren vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. Ikrafttrædelse Studie- og ordensreglerne træder i kraft den 1. august Kurt Møller Pedersen Rektor 2

3 Bilag I: Studie- og ordensregler i forbindelse med ekskursioner Vi forventer, at I optræder engagerede og aktivt påtager jer ansvar for, at alle får en god tur. Det betyder, at: I altid møder friske op til de aftalte tidspunkter ifølge programmet og eventuelle senere indgåede aftaler I respekterer de regler og normer, der gælder de steder vi besøger og generelt optræder som fornuftige gæster i et andet land. Dette gælder specielt, når I har fri I sætter jer grundigt ind i vandrehjemmets/hotellets bestemmelser. Bl.a. må der ikke ryges og drikkes på værelserne i de fleste lande I såvel under rejse som ophold udviser fornuftig adfærd, hvilket bl.a. betyder: o I aldrig må gå alene rundt i byen o I altid hjælper en kammerat, der har behov herfor II: Edb-ordensregler Vi er mange brugere af skolens maskiner, og det er derfor nødvendigt med klare regler for brug af skolens Edb-udstyr. Skolens elever skriver i starten af skoleåret under på, at de er bekendt med følgende Edb-ordensregler: Skolens computere er først og fremmest beregnet til undervisningsbrug. Chat og , som er skolen uvedkommende, kommer i anden række. Hver elev har via sit personlige brugernavn og password adgang til et personligt bibliotek på serveren, som kun er beregnet til skolerelevant arbejde. Man må ikke udlåne sit brugernavn og password til andre. Der må ikke downloades ulovlige filer (herunder de fleste mp3-filer). Private bærbare må ikke logge sig på skolens netværk uden, at de har et aktivt antivirus-program og firewall. Når man er på nettet, skal man overholde den almindelige net-etik. Hvis disse regler mod forventning ikke overholdes lukkes ens brugernavn og password for en kortere eller længere periode. Skolens mail må ikke bruges til spam. I øvrigt gælder samme sanktioner som omtalt under Studie- og ordensregler III: Fraværsregler På Ikast-Brande Gymnasium mener vi, at elevernes dygtiggørelse og udvikling er det afgørende. Seriøsitet og sammenhold er skolens to grundpiller. Heraf følger, at Undervisningen gør en forskel. Undervisningstiden er dyrebar, og den skal alle i fællesskab værne om. Fraværsreglerne har således til formål at støtte et positivt og studiefremmende studie- og læringsmiljø. Disse holdninger udtrykkes i dette regelsæt vedr. mødepligt. 3

4 Der er mødepligt til alle timer i alle fag og til alle fællesarrangementer, mv. Alle har pligt til at møde rettidigt og at aflevere skriftlige opgaver til tiden i henhold til koordineringskalenderen Skolen sikrer klarhed og åbenhed vedr. mødepligt ved hjælp af nedenstående procedure. Hver lærer registrerer fremmødet i sine klasser/hold; registreringen sker i timens begyndelse. Forsømmelseslisterne indleveres til administrationen. Alt fravær registreres uanset årsag Administrationen foretager en månedlig opgørelse af forsømmelser for hver klasse og hver elev. Der tages højde for fravær i følgende tilfælde: o deltagelse i ekskursioner, studierejse, idræts- og korstævner o arbejde som tutor o deltagelse i elevrådsmøde med rektor og skoleudvalgsmøder o besøg hos studievejleder og informationsmøder på videregående studier Hvis handicap eller skader medfører, at en elev ikke kan deltage i dele af undervisningen, kan eleven fritages ved aflevering af lægeerklæring (betales af eleven). Samtidig orienteres eleven om konsekvenserne af den manglende deltagelse i undervisningen. Ved fravær afleveres en fraværsseddel på kontoret Elever kan følge med i og kontrollere sit evt. fravær på skolens intranet (GAS-portal) Sanktioner Skolen griber ind over for forsømmelser i forhold til en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Hvis eleven er under 18 år, vil forældre/værger blive orienteret i tilfælde af advarsel eller sanktioner. I tilfælde af begyndende fravær indkaldeseleventilsamtale med skolens studievejledere, som orienterer om fraværsreglerne samt drøfter elevens studiemæssige forhold. Der er tale om en blanding af en hjælpeforanstaltning og et gult kort. Hvis fraværet fortsætter gives en skriftlig advarsel. Advarslen er skolens påmindelse om at bringe forsømmelserne ned. Advarslen baseres på den objektive registrering af fravær, dvs. uden hensyntagen til særlige forhold som f.eks. sygdom. Advarslen gives i forbindelse med en samtale med rektor eller ledende inspektor og skal underskrives af eleven. I tilfælde af fortsatte forsømmelser herefter indkaldes til en samtale, hvor følgende sanktioner iværksættes: 1. Henvisning til at aflægge prøve i fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer. Allerede givne årskarakterer bortfalder. 2. Eleven vil normalt blive opfattet som studieinaktiv, og evt. SU vil blive stoppet. SU kan opnås igen, hvis elevens deltagelse i undervisningen tilsiger det. 3. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Eleven har mulighed for at tilmelde sig eksamen indenfor de givne frister. 4. Skolen fører protokolover samtlige sanktioner. 4

5 IV: Snyd med skriftlige opgaver På Ikast-Brande Gymnasium accepterer vi ikke snyd. Men nogle gange vil elever være i tvivl om, hvad snyd er. For der er gråzoner, som umuligt kan regelsættes. Faktisk er der mange situationer, hvor henvisning til andre kilder, citater og anden brug af kilder er både hensigtsmæssig og fagligt fornuftig. Det kræver blot, at man ved, hvad man gør, og at de gængse normer overholdes. Derfor vil lærerne i introduktionsperioden tale med eleverne om, hvad der er afskrift/citat/redigering/kildeangivelse, mv. Dette sker i samarbejde med studievejledernes gennemgang af studie-og notatteknik. Idet følgende defineres snyd som de situationer, hvor en elev afleverer en downloaded opgave som sin egen, eller hvor en elev afleverer en afskrift af anden elevs opgave som sin egen. En opgave forstås i denne sammenhæng som enhver form for afleveringspligtigt skriftligt produkt. Der er altså her tale om et bevidst forsøg på at snyde. I tilfælde af snyd følges denne procedure: Når læreren opdager og afgør snyderiet i forbindelse med ordinært skriftligt arbejde, orienteres rektor. Følgende sanktioner vil blive gennemført: Opgaven erklæres ugyldig Skriftlig advarsel Hvis yderligere snyderi forekommer, aflægger eleven prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning. Snyderi i forbindelse med danskopgaven, historieopgaven, større skriftlig opgave, projektopgaven, synopsisopgaven eller årsprøver medfører, at besvarelsen erklæres ugyldig. Eleven skal som udgangspunkt gå det pågældende klassetrin om, men rektor kan i helt særlige tilfælde skønne, at eleven skal gives mulighed for at aflægge prøve samme år i alle fag. Snyderi i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år. V: Oprykning Elevers oprykning til næste klassetrin er betinget af et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Skolen vurderer ved skoleårets afslutning hver enkelt elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Elever har krav på oprykning med et gennemsnit på 6,0 af eksaminer, årsprøver, projektopgaver og lign. Med et gennemsnit på under 6,0 kan elever nægtes oprykning. Elever får mulighed for at udtale sig før den endelige beslutning træffes af rektor. VI: Rusmiddelpolitik Baggrund Der har de seneste årtier været stort fokus på unges alkoholforbrug både internationalt og i Danmark. Det er en kendsgerning, at unges forbrug har været stigende, og det er også en kendsgerning, at danske unge mellem 15 og 16 år har det største alkoholforbrug i Europa. Danske unge har også et af det største forbrug af hash. Endelig er det en kedelig kendsgerning, at brugen af alkohol og rusmidler er forbundet med store risici: Betydelige sundhedsmæssige og sociale problemer på længere sigt og stærkt forøget risiko for slagsmål, vold, kørsel i spirituspåvirket tilstand, uønsket samleje, voldtægt, mv. på det korte sigt. I skolesammenhæng har det særlig interesse, at unges indlæringsevne svækkes pga. overdreven brug af rusmidler i weekends. 5

6 På denne baggrund har Ikast-Brande Gymnasium udarbejdet en rusmiddelpolitik. Formål Formålet med denne rusmiddelpolitik er at bidrage til at fremme gode alkoholvaner at orientere om rusmidler at tematisere social ansvarlighed i forbindelse med fester at fremme en kultur, hvor det opfattes som naturligt og legitimt at handle, hvis der er mistanke om misbrug blandt kammerater at formulere et værdibaseret regelsæt for skolen at formulere en procedure for dialogisk opfølgning på og procedurer for denne politik Værdier Skolen er rammen om undervisning og læring. Desuden ønsker vi, at Ikast-Brande Gymnasium som provinsgymnasium giver plads til fællesskab, oplevelser og sociale og kulturelle arrangementer i og udenfor skoletiden. Vi ønsker i denne forbindelse at fremme oplysning om alkohol og andre rusmidler. Målet er ikke forbud mod alkohol, men et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og kendskab til rusmidler samt et socialt og fagligt miljø, der giver optimal arbejdsglæde og udbytte for den enkelte. Procedurer Rusmiddelpolitikken fremgår af skolens hjemmeside og elevernes ABC. Ansvarlig: Rektor. Rusmiddelpolitikken introduceres og gennemgås med alle nye elever. Desuden orienteres forældre på Girafmøderne. Ansvarlig: lærerteams. Introduktion til idéen om gode alkoholvaner umiddelbar før intro-festen. Ansvarlig: Rektor. Rusmiddelpolitikken evalueres hvert andet år. Ansvarlig: Rektor. Eleverne udarbejder forslag til det gode skolemiljø. Herunder udarbejdes forslag til forskellige typer af arrangementer med og uden alkohol. Ansvarlig: Elevrådet i samarbejde med fest- og caféudvalg. Elever og lærere hjælper elever, der er blevet beruset før eller under fester. Dette kan ske ved at hjælpe vedkommende hjem i taxi på egen regning/sørge for at vedkommende bliver afhentet af forældre eller ved at kontakte den ansvarlige lærer. Elever og lærere hjælper elever, som man mener har misbrugsproblemer. Første skridt er den direkte kontakt. Dernæst, hvis tingene ikke bliver bedre, henvender man sig til studievejlederne og/eller rektor. Det er skolens eksplicitte mål at hjælpe elever, som har misbrugsproblemer. Hjælpen kan bestå af den direkte kontakt, råd og vejledning, men også af tilbud om egentlig behandling. Ansvarlig: alle. Studievejledere og rektor. Hovedregel Rusmidler er uforenelige med undervisning og skolegang, hvorfor enhver indtagelse af rusmidler er forbudt. Skolegang omfatter undervisningstiden, intro-ture, ekskursioner, idrætsstævner, korture, mv. Brud på denne regel vil medføre hjemsendelse fra undervisningen og bortvisning i kortere eller længere tid efter rektors vurdering. Brug af illegale rusmidler vil medføre anmeldelse og efterfølgende bortvisning i kortere eller længere tid efter rektors vurdering. Salg af illegale rusmidler vil medføre anmeldelse og bortvisning fra skolen. Uddybning Ekskursioner og studierejser er forlagt undervisning, og således omfattet af rusmiddelpolitikken. Det samme gælder, hvis eleverne optræder på steder eller i situationer, der forbinder dem med skolen. Ved ekskursioner og studierejser gælder vedlagte regelsæt. Dispensationer I forbindelse med jubilæer, dimission o. lign. kan rektor dispensere fra hovedreglen. 6

7 Ved fester accepteres det, at øl og vin indtages under betryggende forhold og i øvrigt i overensstemmelse med politiets bestemmelse. Rektor og festudvalg fastsætter de nærmere regler for skolens fester. Caféudvalg, Aktivitetsudvalg og rektor fastsætter antal og art af fredagshyggearrangementer, herunder hvornår der kan serveres øl. VII: Rutiner og forholdsregler ved brand og eksplosion på Ikast-Brande Gymnasium. Forudsætninger: Enhver lærer fører sin forsømmelsesregistrering i begyndelsen af en lektion. Enhver ansat ved, hvor hovednødudgangene i stuetagen er. Enhver lærer kender de ekstraordinære nødudgange og placeringen af brandslukningsmidler i de lokaler, læreren benytter (se evt. vedhæftede oversigt.) Fagsekretærer i eksperimentelle fag samt i billedkunst, sikkerhedsrepræsentanten, ledelsen og pedellerne har deltaget i et af Falckarrangeret brandslukningskursus afholdt på skolen. Procedure: Nedenstående regler vil blive gennemgået mindst én gang om året for både elever og ansatte. De vil endvidere fremgå af elevhåndbogen og skolens hjemmeside. Ved brand: A: 1. Hvis brandalarmen lyder (og Falck er alarmeret pr. automatik), får læreren eleverne ud i skolegården på den mest hensigtsmæssige måde og roligt. Sørg for at få alle med. Er ilden i det lokale, man opholder sig i, lukkes døren, når rummet forlades. Læreren tager dagens forsømmelsesliste med. 2. I skolegården samles læreren med sit hold/sin klasse og konstaterer ved hjælp af forsømmelseslisten, at alle elever, der var med i timen, er til stede. I tilfælde af manglende elever orienteres ledelsen hurtigst muligt og så vidt muligt også brandfolkene. B: 1. En lærer, der konstaterer en brand, får eleverne ud (jfr. pkt. A1) og orienterer kontoret via intern telefon i den rækkefølge, læreren skønner hensigtsmæssigt. Ved henvendelse til kontoret oplyses så vidt muligt om ildens lokalitet, udbredelse og voldsomhed. 2. Kontoret alarmerer Falck og giver flest mulige oplysninger. En ledelsesrepræsentant orienteres straks. Derefter foretages et alkald, hvor evt. yderligere forholdsregler kan gives, f.eks. hvilke(n)hovednødudgang(e), der er mest hensigtsmæssige. Vær om nødvendigt behjælpelig med oplysninger til brandmandskabet om lokale forhold, du har specielt kendskab til. 7

Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast Brande Gymnasium.

Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast Brande Gymnasium. Skolens værdigrundlag Ikast Brande Gymnasium tilbyder tre uddannelser, nemlig Almen Studentereksamen (stx), Højere Forberedelseseksamen (hf), IB Diploma Programme (IB) samt Pre-IB. Herved gives eleverne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Ikast «Brande Gymnasium. Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium

Ikast «Brande Gymnasium. Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium Studie- og ordensregler for Ikast Brande Skolens værdigrundlag Ikast Brande tilbyder fire uddannelser, nemlig Almen Studentereksamen (stx), Højere Forberedelseseksamen (hf), IB Diploma Programme (IB),

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner:

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner: Studie- Ordensregler SAG 15/16 Studieregler Det forventes at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. januar 2015

Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. januar 2015 Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. januar 2015 Indledning Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat af rektor i henhold til gældende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Revideret april 2016 Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 7 Pædagogisk

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf.

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf. Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler for HTX

Studie- og ordensregler for HTX Studie- og ordensregler for HTX Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i gymnasiale uddannelser samt tilhørende

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning, bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC Studie- og ordensregler for gymnasierne på ZBC bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier, bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale

Læs mere

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Vi forventer følgende af kommende rektor: Vi ønsker os en rektor, der respekterer skolens helt særlige karakter og er enig i skolens værdigrundlag. Rektor skal

Læs mere