ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Om akkrediteringsrapporten... 4 Indstilling... 5 Begrundelse for indstilling... 5 Akkrediteringspanelet... 5 Grundoplysninger... 6 Uddannelsestal... 6 Kriterium I: Behov og relevans... 7 Kriterium II: Videngrundlag... 8 Kriterium III: Mål for læringsudbytte... 9 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 3

4 Om akkrediteringsrapporten Denne rapport omhandler det engelsksprogede udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) på Cphbusiness i Lyngby og skal læses på følgende baggrund: Cphbusiness udbyder også uddannelsen på dansk i Lyngby, og det dansksprogede udbud har for nyligt været igennem en akkrediteringsproces. I juni 2015 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv akkreditering for det dansksprogede udbud. Beskrivelser og vurderinger af forhold, som ifølge Cphbusiness er fælles for både det dansksprogede og det engelsksprogede udbud, og som findes i rapporten om det dansksprogede udbud, er også lagt til grund for den samlede vurdering og indstilling for det engelsksprogede udbud i nærværende rapport. Som supplement til beskrivelserne og vurderingerne i akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud har nærværende rapport særskilt fokus på: De forhold, som ifølge dokumentationsmaterialet er udtryk for forskelle mellem det dansksprogede og det engelsksprogede udbud De særlige forhold, som er vigtige for kvaliteten af et engelsksproget udbud, og som derfor altid skal belyses, når et engelsksproget udbud skal akkrediteres, jf. Tillæg til Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud, juni 2015 for engelsksprogede uddannelser og udbud, juli Nærværende rapport skal, for at opnå en fyldestgørende beskrivelse og vurdering af det engelsksprogede udbud, læses i sammenhæng med akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 4

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller det engelsksprogede udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) på Copenhagen Business Academy i Lyngby til: Begrundelse for indstilling Positiv uddannelsesakkreditering Den samlede indstilling er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er baseret på et tilstrækkeligt dækkende videngrundlag, der løbende opdateres, og at udbuddet er tilrettelagt af en undervisergruppe, som har relevante faglige og erhvervsmæssige kompetencer. Panelet vurderer også, at de studerende på udbudsstedet på tilfredsstillende vis har kontakt til det relevante videngrundlag. Institutionen har tilrettelagt undervisning og vejledning af de studerende på udbuddet tilfredsstillende, så der skabes sammenhæng mellem de studerendes adgangsforudsætninger og uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen gennemfører interview med alle kvalificerede internationale ansøgere for at sikre, at de har de fornødne engelskkundskaber. Udbuddets faglige indhold er relevant, og forløbet er tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid. Datamatikeruddannelsen har både generelt på landsplan og på udbudsstedet i Lyngby et problem med frafald. Det er dog panelets vurdering, at de strategier og tiltag, som Cphbusiness har iværksat, er hensigtsmæssige med hensyn til at reducere frafaldet mest muligt. Cphbusiness har fremlagt aktuelle gennemførelses- og frafaldstal for udbuddet, der viser en positiv udvikling, og som sandsynliggør, at de nyere tiltag, der er iværksat for at reducere frafaldet, har en positiv effekt. Panelet vurderer også, at undervisningen er pædagogisk kvalificeret, og at underviserne på udbuddet har de fornødne engelskkundskaber. Endelig vurderer panelet, at institutionen kvalitetssikrer udbuddet, at undervisningsmaterialer samt centrale dokumenter med grundlæggende information om uddannelsen er tilgængelige på engelsk, og at de studerende finder en praktikplads. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Tonni Hyldgaard, datamatikerstuderende ved KEA Københavns Erhvervsakademi. Tonni Hyldgaard er tidligere formand for De Studerendes Råd Digital samt medlem af Danske Studerendes Fællesråd. Lars Zwisler, cand.merc., uddannelsesleder på professionsbacheloruddannelsen i katastrofe- og risikomanagement på Professionshøjskolen Metropol. Lars Zwisler er tidligere uddannelsesleder på både handelsøkonom- og datamatikeruddannelsen på Handelsskolen Sjælland Syd (nu Zealand Business College). Han er derudover censor på flere erhvervsakademi- og diplomuddannelser og er tidligere panelmedlem i forbindelse med akkreditering af datamatikeruddannelsen. Flemming Højsgaard, ingeniør, tidligere sekretariatschef i produktforretningen i KMD. Flemming Højsgaard er tidligere medlem af uddannelsesudvalget for datamatikeruddannelsen på University College Nordjylland. Han er desuden tidligere panelmedlem i forbindelse med en række akkrediteringer, herunder akkrediteringen af diplomuddannelsen i webudvikling. Medlemmerne af akkrediteringspanelet har tidligere deltaget i akkrediteringen af det dansksprogede udbud. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 5

6 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen bliver udbudt på Nørgaardsvej 30, 2800 Kgs. Lyngby, hvor det dansksprogede udbud også udbydes. Sprog Undervisningen foregår på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det it-faglige område. Uddannelsestal Uddannelser og udbud Antal nye studerende optaget på uddannelsen eller udbuddet de seneste tre år Antal indskrevne studerende de seneste tre år Antal dimittender de seneste tre år Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 6

7 Kriterium I: Behov og relevans Uddannelsen er relevant i forhold til arbejdsmarkedets behov. Uddybning: dimittenderne finder relevant beskæftigelse eller videre uddannelse, institutionen indgår i en løbende dialog med aftagere og andre relevante interessenter med henblik på fortsat at sikre uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. Kriteriet vurderes ikke i denne rapport på grund af utilstrækkeligt datagrundlag. Det tilgængelige datagrundlag for ledighedsopgørelsen omfatter aktuelt både dimittender fra det dansksprogede og det engelsksprogede udbud, som er ledige, står til rådighed for det danske arbejdsmarked og som er registreret som aktivt jobsøgende. Data giver således ikke mulighed for at foretage en selvstændig vurdering af ledigheden blandt dimittender fra det engelsksprogede udbud. Dette forhold har været afgørende for ikke at bruge datagrundlaget i denne rapport, idet dimittender fra det engelsksprogede udbud formodes at udgøre en mindre del af de registrerede dimittender, der indgår i ledighedsopgørelsen, da en del af dimittenderne fra engelsksprogede udbud antages at forlade Danmark efter endt uddannelse. Tallet for ledigheden blandt udbuddets dimittender er desuden en væsentlig oplysning for vurderingen af de øvrige forhold, der indgår i kriteriet. Derfor vurderes det, at der på baggrund af det tilgængelige datamateriale heller ikke kan foretages en tilstrækkelig valid vurdering af de øvrige forhold i kriterium 1. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 7

8 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilknyttet et relevant fagligt miljø, og at udbuddet er baseret på et tilstrækkeligt dækkende videngrundlag, der løbende opdateres. Uddannelsen er således tilrettelagt af en undervisergruppe, som har relevante faglige og erhvervsmæssige kompetencer, og som løbende holder sig fagligt opdateret med viden om udviklingstendenser inden for datamatikernes beskæftigelsesområde, viden fra udviklingsprojekter af relevans for beskæftigelsesområdet og viden fra relevante forskningsfelter, som dækker uddannelsens fire kerneområder: programmering, systemudvikling, teknologi og virksomheder. Panelet vurderer også, at de studerende på udbudsstedet på tilfredsstillende vis har kontakt til det relevante videngrundlag, om end kontakten er af begrænset omfang. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Står relevante undervisere bag udbuddet? Institutionen oplyser, at det er den samme undervisergruppe, der varetager undervisningen på hhv. det dansksprogede og det engelsksprogede udbud (redegørelsen, s. 7). Samtlige undervisere underviser på engelsk. Det er ligeledes de samme undervisere, der står bag tilrettelæggelsen af hhv. det dansksprogede og det engelsksprogede udbud. Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud for en uddybning af undervisernes kompetencer og løbende faglige opdatering. Akkrediteringspanelet vurderet på den baggrund, at relevante undervisere står bag udbuddet. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Studieforløbet er tilrettelagt ens på hhv. det dansksprogede og det engelsksprogede udbud med gæsteforelæsere som de studerendes primære kontakt til videngrundlaget. Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud. Foredragene gennemføres på engelsk. Institutionen oplyser, at enkelte foredrag, der kun har været afholdt på dansk, har omhandlet studieteknik, dvs. ikke faglige emner (redegørelsen, s. 7). Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende på udbudsstedet har kontakt til det relevante videngrundlag, men bemærker, at kontakten er af begrænset omfang. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 8

9 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har tilrettelagt undervisning og vejledning af de studerende på udbuddet tilfredsstillende, så der skabes sammenhæng mellem de studerendes adgangsforudsætninger og uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen gennemfører interview med alle kvalificerede internationale ansøgere for at sikre, at de har de fornødne engelskkundskaber. Akkrediteringspanelet har kun forholdt sig til denne del af kriteriet, da mål for læringsudbytte er fastlagt af Uddannelses- og Forskningsministeriet i uddannelsens bekendtgørelse, og udbuddet følger den nationalt fastlagte studieordning uden lokale tilpasninger af læringsmål for uddannelsens elementer og af uddannelsens struktur. Derfor er der ikke behov for at vurdere det enkelte udbuds praksis med hensyn til disse punkter. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvad er adgangsgrundlaget for internationale studerende? Adgangsgrundlaget for internationale studerende svarer til adgangsgrundlaget for danske studerende. Dvs. at internationale studerende skal have bestået en uddannelse, der ækvivalerer med en uddannelse på gymnasialt niveau eller en relevant erhvervsuddannelse. Herudover stilles der krav om, at de studerende har haft matematik på et niveau, der som minimum svarer til B-niveau (Bekendtgørelse nr. 248 af om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser). Institutionen informerer om dette på engelsk på institutionens hjemmeside. Institutionen oplyser, at den herudover gennemfører en særlig indsats over for de internationale studerende med henblik på at sikre, at de har tilstrækkelige engelskkundskaber til at gennemføre uddannelsen. Institutionen gennemfører i den forbindelse interview med hver enkelt kvalificeret ansøger i de studerendes hjemlande eller via Skype. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at de studerendes adgangsforudsætninger modsvarer uddannelsens krav. Bygger udbuddet videre på adgangsgrundlaget? Udbuddets indhold og de særlige tilrettelæggelsesformer, som institutionen anvender for at understøtte læring hos studerende med forskellige forudsætninger, fx inddragelse af dygtige studerende som ressourcer i undervisningen, skalering af opgaver til den enkelte studerendes niveau, tutorordning og mentorsamtaler, svarer til det dansksprogede udbud, hvorfor der henvises til den dansksprogede rapport. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at udbuddet bygger videre på adgangsgrundlaget. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 9

10 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid. Panelet vurderer også, at det faglige indhold er relevant, og at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige og understøtter, at de studerende kan nå målene for læringsudbytte. Datamatikeruddannelsen har både generelt på landsplan og på udbudsstedet i Lyngby et problem med frafald. Det er dog panelets vurdering, at de strategier og tiltag, som Cphbusiness har iværksat, er hensigtsmæssige med hensyn til at reducere frafaldet mest muligt. Cphbusiness har fremlagt aktuelle gennemførelses- og frafaldstal for udbuddet, der viser en positiv udvikling og sandsynliggør, at de nyere tiltag, der er iværksat for at reducere frafaldet, har en positiv effekt. Panelet vurderer, at undervisningen er pædagogisk kvalificeret, og at underviserne på udbuddet har de fornødne engelskkundskaber. Endelig vurderer panelet, at der er mulighed for at gennemføre dele af forløbet i udlandet inden for normeret studietid, og at praktikforløbet udgør en integreret del af det samlede uddannelsesforløb. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvilke strategier og tiltag er iværksat for at afhjælpe eventuel lav gennemførelse? I tabellen nedenfor vises tal for de studerendes gennemførelse af udbuddet. Det fremgår, at andelen af de studerende i 2012, der færdiggjorde uddannelsen på normeret tid, er 44 %. Dette tal er af samme størrelsesorden som tallet for det dansksprogede udbud (42 % i 2012) (redegørelsen, s. 2). Tallene viser desuden, at gennemførelsesgraden på det engelsksprogede udbud er steget fra 32 % i 2010 til 44 % i Som det også beskrives i rapporten om det dansksprogede udbud, har datamatikeruddannelsen både generelt på landsplan og på udbudsstedet i Lyngby et problem med højt frafald og lav gennemførelsesgrad. Det er dog akkrediteringspanelets vurdering, at de strategier og tiltag, som Cphbusiness har iværksat, er hensigtsmæssige med hensyn til at øge gennemførelsesgraden og reducere frafaldet mest muligt. Der henvises til rapporten om det dansksprogede udbud for en uddybning af institutionens tiltag. Den stigning i antallet af studerende, der gennemfører på normeret tid, som tallene viser, er efter panelets vurdering udtryk for, at udbuddets tiltag er relevante og har en positiv effekt. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 10

11 Frafald og gennemførelse for studerende optaget i på datamatikeruddannelsen (engelsksproget) i Lyngby Optagelsesår Antal optagne Frafaldne efter første år 39 % 21 % 22 % Færdiguddannede på normeret studietid 32 % 42 % 44 % Frafaldne inden for normeret studietid 52 % 38 % 44 % Fortsat indskrevne efter normeret studietid 16 % 21 % 13 % Tallene i de øverste to linjer viser antallet af optagne studerende og andelen heraf, der er faldet fra uddannelsen efter et år. De nederste tre linjer viser status for de studerendes gennemførelse opgjort efter normeret studietid, dvs. andelene, der er hhv. færdiguddannet, faldet fra og fortsat indskrevet (summen af disse tre kategorier er 100 %). (Redegørelsen, s. 2). Hvilke strategier og tiltag er iværksat for at afhjælpe eventuelt højt frafald? Tabellen ovenfor viser også udviklingen med hensyn til frafaldet på udbuddet. Det fremgår, at frafaldet opgjort efter uddannelsens normerede varighed i 2012 er 44 %. Ligesom det gælder for gennemførelsestallene, jf. ovenfor, er frafaldet af samme størrelsesorden på det dansk- og det engelsksprogede udbud, nemlig hhv. 41 % og 44 % i 2012 (redegørelsen, s. 2). Tallene viser endvidere et fald i frafaldet på det engelsksprogede udbud fra 52 % i 2010 til 44 % i Som nævnt ovenfor anser akkrediteringspanelet denne udvikling som et udtryk for, at institutionens tiltag for at reducere frafaldet har en positiv effekt. Der henvises til rapporten om det dansksprogede udbud for en uddybning af udbuddets indsats. Panelet bemærker også positivt, at frafaldet efter første studieår er faldet fra 39 % i 2010 til 9 % i 2014 (redegørelsen, s. 2). Har underviserne de rette sproglige kompetencer? Uddannelsen i Lyngby har i mere end ti år været udbudt både på dansk og på engelsk. Hovedparten af underviserne har varetaget undervisning på engelsk i hele perioden, siden udbuddet blev etableret. 8 af de i alt 11 fastansatte undervisere har mere end ti års erfaring med at undervise på engelsk, og de øvrige 3 har mere end fem års erfaring. I forbindelse med etableringen af udbuddet på engelsk blev samtlige undervisere, der skulle undervise på engelsk, testet med hensyn til deres engelskkundskaber. Testen blev foretaget af en ekstern konsulent, som i forbindelse med testen udarbejdede en opkvalificeringsplan for underviserne. Som en del af denne opkvalificering var enkelte undervisere på ophold i England, og nogle undervisere gennemførte et tilpasset kursus fra Cambridge Institute (supplerende dokumentation oktober 2015, s. 1). I forbindelse med nyansættelser skal ansøgerne gennemføre dele af ansættelsessamtalen på engelsk samt gennemføre prøveundervisning på engelsk. Undervisere, der måtte ønske det, tilbydes løbende interne opkvalificeringskurser inden for undervisning på engelsk (rapporten om det dansksprogede udbud, s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at underviserne har de rette sproglige kompetencer til at undervise på udbuddet. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 11

12 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen løbende indsamler og analyserer relevant information om uddannelseskvaliteten, herunder både studerendes og eksterne interessenters vurdering af uddannelsen og undervisningen. I den forbindelse er også undervisernes engelskkundskaber omfattet af de studerendes evalueringer. Informationerne anvendes til løbende kvalitetssikring og-udvikling af uddannelsens indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse. Institutionen kvalitetssikrer også løbende såvel udbuddets fysiske faciliteter og ressourcer som praktikforløbene, og at undervisningsmaterialer samt centrale dokumenter med grundlæggende information om uddannelsen er tilgængelige på engelsk. Udbuddet understøtter endvidere, at studerende på engelsksprogede linjer finder en praktikplads. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvordan evaluerer de studerende undervisernes sprogkundskaber i engelsk? Institutionen oplyser, at der gennemføres årlige undervisningsevalueringer som spørgeskemaundersøgelser med det formål at belyse de studerendes generelle oplevelse af de enkelte underviseres undervisning. Ifølge institutionen anvendes undersøgelserne primært til at lokalisere eventuelle kvalitetssvigt i den enkelte undervisers undervisning set fra de studerendes perspektiv. I spørgeskemaet indgår der ikke spørgsmål, der direkte belyser undervisernes sprogkundskaber, men de studerende kan vælge at kommentere undervisernes kompetencer i fritekst, hvis de vurderer, at det er relevant. Undersøgelsesresultaterne anvendes bl.a. i forbindelse med den årlige MUS med den enkelte underviser og i enkelte tilfælde i forbindelse med dialog med det enkelte team om undervisningens kvalitet (rapporten om det dansksprogede udbud, s ). Institutionen oplyser, at evalueringsresultaterne ikke har påvist egentlige problemer med undervisernes kompetencer til at undervise på engelsk, men at der i sjældne tilfælde er blevet påpeget accentproblemer hos enkelte undervisere (redegørelsen, s. 7). Akkrediteringspanelet vurderer, at undervisernes engelskkundskaber er omfattet af undervisningsevalueringerne, om end det er en mindre svaghed, at spørgeskemaet ikke indeholder spørgsmål, der fokuserer direkte på emnet. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 12

13 Sikrer udbuddet, at centrale dokumenter og undervisningsmaterialer er tilgængelige på engelsk? Institutionen oplyser, at alle centrale dokumenter findes i en engelsksproget version, herunder studieordningen, eksamenskataloget, eksamensaviserne og praktikvejledningen (redegørelsen, s. 7). Al kommunikation på Fronter foregår på både dansk og engelsk (redegørelsen, s. 3). Stort set al litteratur på det dansksprogede udbud er engelsksproget, hvorfor den anvendte litteratur stort set er den samme på hhv. det engelsksprogede og det dansksprogede udbud. Undervisningsmaterialet vurderes løbende af de studerende i forbindelse med de årlige undervisningsevalueringer (bilag til rapporten om det dansksprogede udbud). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet sikrer, at undervisningsmaterialer samt centrale dokumenter med grundlæggende information om uddannelsen er tilgængelige på engelsk. Understøtter udbuddet praktikpladser til studerende på de engelsksprogede linjer? Alle studerende på det engelsksprogede udbud får en praktikplads. Institutionen redegør for, at der aktuelt er der flere virksomheder, som ønsker at modtage studerende i praktik, end der er studerende, der skal i praktik (redegørelsen, s. 6). Udbuddet har tidligere oplevet, at det har været lidt vanskeligere for de internationale studerende at finde praktikplads end for de danske studerende, bl.a. fordi de ikke i samme grad som de danske studerende har deres eget netværk at trække på. Derfor har udbuddets vejledere typisk ydet en lidt større indsats for at hjælpe de internationale studerende med at finde en praktikplads. Udbuddet tilbyder desuden hjælp til CV-skrivning. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen understøtter, at studerende på engelsksprogede linjer finder praktikplads. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 13

14 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 852 af (bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt redegørelsen og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Akkrediteringspanelet og AI har gennemført interviews med studerende, undervisere og ledelse på uddannelsesinstitutionen. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og besøget samt akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Hvis institutionen har indsendt et høringssvar, der har givet anledning til ændringer i vurderinger i rapporten, vil det fremgå i det følgende afsnit om sagsbehandling. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering, betinget positiv uddannelsesakkreditering eller afslag på uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Fra AI har chefkonsulent Birgitte Thomsen stået for at gennemføre akkrediteringsprocessen og at udarbejde rapporten i samarbejde med områdechef Inge Enroth, der har det overordnede ansvar. Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 14

15 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget 13. oktober Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen 17. november Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde 14. januar Dokumentation samlet oversigt Redegørelse Studieordning (redegørelsen, side 12-37) Supplerende dokumentation, oktober Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) (engelsksproget), Copenhagen Business Academy i Lyngby Side 15

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Att.: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i E-konceptudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0226/IMB DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (alle kriterier) i

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Akademichef Mette Greisen Sendt pr. e-mail: megr@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

UCSJ Kvalitet. Januar 2015

UCSJ Kvalitet. Januar 2015 Januar 2015 Koncept for UCSJ s uddannelsesgennemgange... 1 1. INTRODUKTION... 1 2 HOVEDELEMENTER I KONCEPTET... 2 3 GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN... 3 1. Forberedelse... 3 2. Program for uddannelsens evalueringsdag...

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17, stk. 1.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17, stk. 1. Erhvervsakademi Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 9. december 2015 truffet afgørelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: jaf@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: University College Nordjylland Att.: Pia Lindkvist Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@act2learn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resource Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-646 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR LABORATORIEOMRÅDET (LABORANT AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST I HOLSTEBRO

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR LABORATORIEOMRÅDET (LABORANT AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST I HOLSTEBRO Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR LABORATORIEOMRÅDET (LABORANT AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST I HOLSTEBRO Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Professionshøjskolen VIA University College Att.: Centerchef Hanne Bundgaard Sendt pr. e-mail: hab@viauc.dk evu@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Uddannelsesleder Fritz Hansen Sendt pr. e-mail: frha@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Projektleder Torben Nielsen Sendt pr. e-mail: tn@update.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i visuel journalistik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland. Att: uddannelsesansvarlig Pia Lindkvist uddannelseskonsulent Mette Holmgaard

Professionshøjskolen University College Nordjylland. Att: uddannelsesansvarlig Pia Lindkvist uddannelseskonsulent Mette Holmgaard Professionshøjskolen University College Nordjylland Att: uddannelsesansvarlig Pia Lindkvist uddannelseskonsulent Mette Holmgaard Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@ucnact2learn.dk mbh@ucnact2learn.dk Positiv

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i gastronomi ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud 30. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere