Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 1 af 8 Tilstandsformer og -overgange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 1 af 8 Tilstandsformer og -overgange"

Transkript

1 Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 1 af 8 Sidste gang: Naturkræfter og bindinger. I dag: Tilstandsformer og overgange samt lidt om diverse kulstofforbindelsers betydning for nanoteknologien. Tilstandsformer Ved en given temperatur T og under et givet tryk P vil et stof være i en af de 3 tilstandsformer, som er kendetegnet ved styrken af de interatomare/intermolekylære bindinger: Faststoffasen: Atomerne danner stærke indbyrdes bindinger og sidder tæt sammen (stor massefylde). Atomerne er arrangeret i et fast mønster, og det faste stof har derfor en fast form. Væskefasen: De svage bindinger mellem molekylerne brydes og gendannes løbende, og afstanden mellem molekylerne er større end i faststoffasen 1 (mellemstor massefylde). Væsken har ingen fast form, men tilpasser sig beholderen. Givet T og P har væsken dog et fast rumfang. Gas- eller dampfasen: Gasmolekylerne bevæger sig stort set frit rundt mellem hinanden (lille massefylde). Gassen udfylder ethvert tilgængeligt rumfang. Dertil kommer den såkaldt 4. tilstandsform plasma, som optræder, når T er så høj, at elektronerne ikke længere er bundet til atomkernerne. Blandbare væsker Faste stoffer kan ikke blande sig med hinanden, hvorimod gasser i samme beholder altid vil blande sig med hinanden. To væsker vil være indbyrdes ikke-blandbare, delvist blandbare eller blandbare alt efter styrken af bindingerne de to væskers molekyler imellem. Når man ser væsker lejre sig i adskilte lag over hinanden, er der således tale om ikkeblandbare væsker, som er lagdelt i kraft af deres forskellige massefylder. Polære molekyler (som har et permanent elektrisk dipolmoment) er vandopløselige (hydrofile), i modsætning til ikke-polære molekyler, som er hydrofobe. 1 Dette gælder dog ikke for vand.

2 Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 2 af 8 Fasediagrammer Et fasediagram viser, hvilken fase, der er stabil ved et givet P og en given T [F1]. Ved koge-/fortætningspunktskurven er der således ligevægt mellem væske og damp, og ved smelte-/frysepunktskurven er der ligevægt mellem faststof og væske. Ved tripelpunktet er der ligevægt mellem alle tre faser. Damptryk Betragt en væske anbragt i en lukket, lufttom beholder. En del af de væskemolekyler, som befinder sig nær overfladen, vil have energi nok til at overvinde overfladespændingen og fordampe, hvorved trykket i beholderen vil stige. Denne trykforøgelse vil modvirke væskemolekylernes løsrivelse, og ved damptrykket indstiller der sig en ligevægt mellem fordampning og fortætning. Fasegrænsen mellem væske- og gasfasen angiver således damptrykket som funktion af T, og fasegrænsen mellem faststof- og gasfasen angiver tilsvarende sublimationsdamptrykket. Temperaturstigning En T-forøgelse indebærer, at atomerne/molekylerne får større energi og dermed bevæger sig med større fart, sådan at de får lettere ved at rive sig løs og desuden får større afstand imellem sig. Dette forklarer, hvorfor damptrykket er en voksende funktion af T, og hvorfor et materiale alt andet lige udvider sig, når det bliver opvarmet. Kogning En væske anbragt i en åben beholder vil ligeledes fordampe fra sin overflade. Hvis T øges til den T, for hvilken damptrykket er lig trykket i væsken, kan fordampningen finde sted fra hele væsken, og væsken koger. Derfor er kogende vand kendetegnet ved bobler af vanddamp. Jo større trykket er, jo sværere er det for eks. et vandmolekyle at rive sig løs, og derfor stiger kogepunktet/damptrykket i takt med trykket. 1 Således koger vand ved ca. 70 C på toppen af Everest, hvor trykket blot er ca. 3 atm.

3 Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 3 af 8 Kritisk temperatur Når en væske i en lukket beholder varmes op, stiger trykket og tætheden af dampen, indtil tætheden af dampen og væsken ved den kritiske temperatur T c er den samme. Ved T c forsvinder grænsefladen mellem væsken og dampen, og en superkritisk væske er dannet. T c (P 3 ) er således den højeste T (det laveste P), ved hvilken materialet kan være på væskeform. Smeltning At øge et fast stofs T svarer til at tilføre atomerne energi, sådan at disses vibrationer om deres ligevægtsposition øges. Ved tilstrækkelig høj T bliver vibrationerne så kraftige, at gitteret ødelægges, og det faste stof overgår på enten væske- eller dampform afhængig af trykket. Fasediagram for vand [F2] viser det smelte- og kogepunkt, som Celcius-temperaturskalaen er defineret efter. Tripelpunktet ligger ved 273,16K, hvilket har givet en vis forvirring mht. omregning mellem Kelvin- og Celciusskalaerne: T = T + 273,15K. K Is lettere end vand Den negative hældning af smeltepunktskurven skyldes, at vand har den næsten unikke egenskab, at det trækker sig sammen, når det smelter. Is er så porøst, at der i is ved 0 C er længere mellem vandmolekylerne end i flydende vand ved 0 C. Da vand således fylder mindre end is, vil et forøget P gøre det mere favorabelt for is at smelte til vand, svarende til at smeltepunktstemperaturen falder med forøget tryk. Vand er tungest ved ca. 4 C, hvilket bevirker at processen, med at vinterafkølet overfladevand synker til bunds, ophører, når vandet når 4 C. I stedet for at en sø bliver bundfrossen, samles isen således på overfladen, hvilket gør det muligt at overleve for fisk og andre dyr. At vand udvider sig, når det fryser, forårsager desuden forvitring i form af frostsprængte klipper (samt fliser, asfalt o. lign.). C

4 Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 4 af 8 Vandegenskaber affødt af brintbindinger Vand har høje smelte- og kogepunkter sammenlignet med andre molekyler af samme størrelse, og det kræver abnormt meget energi at smelte is og fordampe vand. Varmekapaciteten af vand, som er et udtryk for den energi, det kræver at hæve vands T, er den højeste for nogen væske på nær ammoniak ( NH 3 ). Alle disse abnorme egenskaber skyldes brintbindingerne mellem vandmolekylerne, som er forholdsvist stærke pga. den meget skæve elektronfordeling mellem iltatomet og de to brintatomer (vands store dipolmoment). At øge vands T svarer således til at sætte vandmolekylerne i bevægelse og kræver derfor overvindelse af brintbindingerne. Disse egenskaber ved vand har afgørende betydning for livet på jorden. Vands høje kogepunkt gør eks., at der findes flydende vand, hvilket er selve grundlaget for livet her på jorden. CO2 fordamper eks. allerede ved 78,5 C. Derudover er det vands store fordampningsvarme, som gør svedafsondring til så effektiv en afkølingsmekanisme, og den store varmekapacitet stabiliserer T i havene og dermed klimaet. Faste stoffers struktur Krystallinsk eller amorft Faste stoffer med atomerne arrangeret i et ordnet, periodisk gitter er krystallinske (eks. metaller, bordsalt og diamant) i modsætning til amorfe strukturer, hvor atomerne er arrangeret uden periodicitet [F3]. Forskellige typer af krystaller Efter typen af bindinger inddeles krystaller i: Ioniske krystaller: Eks. NaCl (bordsalt). Isolatorer, fordi alle elektroner er bundet til et bestemt atom og dermed ikke er frie til at lede en elektrisk strøm. Nemt opløselige i polære væsker såsom vand, idet de polære molekyler tiltrækker ionerne og får dem til at bryde deres ionbindinger. Kovalente krystaller: Eks. diamant (kulstof i tetraederstruktur). C:1s 2s 2p har valens fire og danner kovalente bindinger med fire nabokulstofatomer [F4]. Isolatorer, fordi alle elektroner indgår i bindinger.

5 Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 5 af 8 Metaller: Atomernes yderste elektroner er så løst bundne, at de i realiteten udgør en kvasi-fri elektrongas [F5]. Metallet holdes sammen af den elektriske tiltrækning mellem elektrongassen og metalionerne. Elektriske ledere. Da lysabsorptionen i en elektrisk leder er meget kraftig, er metaller dels uigennemsigtige, og dels vil det lys, som reflekterer fra et metal, blive reflekteret meget tæt ved overfladen. Da lys reflekteret fra samme plan forstærkes ved konstruktiv interferens, forklarer dette begrebet metalglans (når man polerer en overflade, fjerner man ujævnheder og sørger derved for at så meget reflekteret lys som muligt kommer fra én og samme plan). <PAUSE> Kulstofforbindelser Diamant: Krystal med tetraederstruktur. Hårdt. Gennemsigtigt. Isolator med båndgab i UV-området 2 (ligesom glas ). Grafit: Krystal bestående af kulstofark i lag [F6, F7]. Porøst pga. de svage Van der Waals-bindinger, der er imellem kulstoflagene. Hvert kulstofatom danner kovalente bindinger med tre nabokulstofatomer, og afgiver dermed én elektron (fra en p -orbital) til et elektronfællesskab bestående af delokaliserede π - elektroner. Sort. Halvleder med båndgab under det synlige område. 2 5,47eV.

6 Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 6 af 8 Fullerener: Molekyler, eks. C60, C70 og C 84 [F8]. Fremkommer ved at erstatte nogle af sekskanterne (benzenringene) med femkanter, idet grafitlaget herved opnår krumning. Alle valenselektroner indgår i enten enkelt- eller dobbeltbindinger [F9]. Opkaldt efter den amerikanske arkitekt Robert Buckminster Fuller, som i 1967 tegnede den såkaldt geodætiske kuppel, der har samme form som den ene halvdel af det først i 1985 opdagede C 60. C 60, som har samme form som en fodbold og derfor også kaldes buckyball, er en isolator. Faste stoffer ved stuetemperatur. Kulstofnanorør: Makromolekyle, som fremkommer ved at rulle et grafitlag sammen til et rør med en diameter på 1 10nm og en længde på adskillige μ m [F10, F11]. Fremstilles kunstigt med én (Single Walled Nano Tubes) eller flere vægge (Multi Walled Nano Tubes). Som i grafit afgiver hvert kulstofatom én π -elektron, og kulstofnanorør er derfor ledere eller halvledere alt efter hvordan grafitlaget rulles sammen. Har stort potentiale som nanoteknologiens mindre, billigere og bedre elektroniske komponenter i forhold til den traditionelle Si -baserede teknologi. Si -baserede transistorer er således i såvel teori som praksis ved at nå den mindst opnåelige størrelse, og computerchips er derved ved at nå den maksimale hurtighed med den nuværende teknologi. Med nanoteknologi baseret på eks. kulstofnanorør er det således muligt at gå fra μm - til nm -skalaen. FED Et eksempel på en nanoteknologisk anvendelse af kulstofnanorør er konstruktionen af flade fjernsynsskærme baseret på Field Emission Displays. En traditionel fjernsyns-/computerskærm er baseret på Cathode Ray Tubeteknologien, hvor en stråle af elektroner løsrives fra en glødetråd, hvorfra de vha. et elektrisk felt accelereres og skannes over en fosforescerende skærm bestående af røde, grønne og blå pixels [F12]. Denne efterhånden ganske gamle teknologi 3 har en række svagheder, idet løsrivelsesprocessen er meget energikrævende, og idet elektronafbøjningen dels kræver meget plads og dels er forholdsvis upræcis (lille opløsning). 3 De første fjernsyn blev sat til salg i 1928 i USA.

7 Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 7 af 8 Traditionelle fladskærme løser disse problemer ved at operere med en lysstofflade, hvis lys filtreres, typisk vha. flydende krystaller (Liquid Crystal Display). Denne teknologi har også sine begrænsninger i eks. pris, opløsning og opdatering samt i det forhold, at det filtrerede lys er forholdsvis retningsbestemt i modsætning til det fosforescerende lys, som udsendes i alle retninger. FED anvender også fosforescens, idet elektronerne løsrives fra kulstofnanorør placeret umiddelbart bag de forskellige pixels. I FED er energiforbruget til løsrivelse af elektroner meget lille (15 V mod V for en CRT skærm), og pga. kulstofnanorørenes størrelse kan skærmene laves med en opløsning, der er bedre, end hvad det menneskelige øje kan opfatte. Herudover kan kulstofnanorør anvendes som f.eks. nanofibre (en brudstyrke 100 gange større end ståls med blot en fjerdedel massetæthed) eller nanoledninger. Polymerer En anden gruppe af organiske/kulstofholdige makromolekyler, som spiller en rolle inden for nanoteknologien, er plastikmolekyler/polymerer. Polymerer fremkommer ved polymerisation af kulstofbaserede monomerer, for PA og PPPs vedkommende af hhv. acetylen, CH 2 2, og benzen, CH 6 6 [F13]. PA og PPP tilhører gruppen af π -konjugerede polymerer, idet hvert kulstofatom afgiver én π -elektron, og er derfor halvledere. Ved forurening af en konjugeret polymer med visse andre molekyler er det muligt at opnå ledningsevner på niveau med metaller! PLEDs Halvlederkomponenter, og især lysdioder, baseret på polymerer har en række fordele frem for traditionelle inorganiske/ Si -baserede komponenter. Eks. er lysudbyttet i forhold til strøm i en Polymer Light Emitting Diode væsentligt større end i en traditionel LED, og det båndgab, som bestemmer lysdiodens farve, kan forholdsvist let designes ved sammensætning af den rette polymer eller ved forurening. Det har således været et problem at fremstille pålidelige, blå inorganiske LED. Desuden er PLEDs nemme og dermed billige at producere.

8 Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 8 af 8 Da det vha. en polymer-inkjetprinter er muligt at printe PLED-pixels, er PLEDteknologien et konkurrerende alternativ til FED-teknologien. I et PLED-display, som kan opereres ved blot 2 3V, er det således selve pixelen, der lyser. Desuden vil et sådant PLED-display være så fleksibelt, at sammenrullelige skærme bliver en mulighed. PLED-teknologien rummer således perspektiver såsom elektroniske aviser, PLEDbaserede tapeter, farvestrålende tøj i ordets bogstaveligste forstand, osv. osv. PLEDs anvendes allerede i dag i mindre displays i biler, mobiltelefoner e. lign., og store PLED-fladskærme forventes på markedet inden for de nærmeste år. Næste gang: Aminosyrer, proteiner og enzymer samt noget om arvemateriale og DNA.

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Molekyler & Mere Godt Kemi

Molekyler & Mere Godt Kemi Molekyler & Mere Godt Kemi Elektronparbindinger Molekylgeometri Elektronegativitet Ethanol Buchminster Fulleren Carbondioid Asbest influenza vaccine Diamant Indhold. 1. Molekyler og Kovalente Bindinger....

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

En Verden i Plast. Plastens abz

En Verden i Plast. Plastens abz En Verden i Plast Plastens abz Redaktion: Plastindustrien i Danmark Bestilling: Plastindustrien i Danmark Nørre Voldgade 48, 1358 København K e-mail: pd@plastindustrien.dk Oplag: 50.000 / 1999 Pris: Kr.

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget 14 TEMA: TRE TIGERSPRING FOR MATERIALEFORSKNINGEN Hvis man skal forstå forskellen på en glas og en væske er det ikke nok at vide, hvordan atomerne sidder placeret, man skal også vide hvordan de bevæger

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere