HØRINGSSVAR. april i år. Driftsherrer. specifi- Side maj Telefax Bygherreforeningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSSVAR. april i år. Driftsherrer. specifi- Side 1. 5. maj 2013. Telefax 70207. Bygherreforeningen. www.bygherreforeningen.dk"

Transkript

1 HØRINGSSVAR Kommentarer til Cuneco vedr. CCS Dette høringssvar indeholder Bygherreforeningens umiddelbare reaktioner på det fremlagte materiale om CCS, en række dialoger r afholdt i løbet af året mhp. at ko- i ordinere vores udviklingsprojekter vedr. FM, samt høringsmødet i Charlottehaven april i år. Hvad er CCS? Endnu en efterlysning af en samlet konceptbeskrivelse I vores høringssvar fra april 2013 behandlede vi en række forhold, som på p den ene side gav os håb om, at udviklingen af CCS gik i en retning, som vi forventede ville kunne skabe værdi for Bygherrer og Driftsherrer, men som samtidig gentog en række tidligere fremførtee og stærkt kritiske kommentarer til CCS. Vores synspunkt s var det, at gennem at besvare de rejste spørgsmål, ville man bevæge sigg i retning af at skabe reel værdi for byggesektorens virksomheder herunder ogsåå for Bygog Driftsherrer. Side 1 5. maj 2013 Bygherreforeningen Borgergade København K Telefon Telefax I vores høringssvar, og ved flere andre lejligheder, har vi efterlyst en samlet, sam- CCS. menhængende og konsistent beskrivelse af det overordnedee koncept forr Altså, vi savner fortsat svar på følgende spørgsmål: 1. Hvilke specifikke behov og funktioner f skal CCS dække? 2. Hvem skal benytte CCS? 3. Inden for hvilke områder eller domæner skal det benyttes? 4. Til hvilke formål? 5. Hvornår i hvilke workflows? Vi har endnu ikke set fyldestgørendee svar på disse relevantee spørgsmål. Det er bydende nødvendigt at få en samlett konceptbeskrivelse af CCS, som samtidig er en seriøs besvarelse af ovennævntee fem spørgsmål. Hvilket domæne dækker CCS? Vi har efterspurgt en beskrivelse af, hvilket domæne CCS (og de delleverancer vi hidtil er blevet præsenteret for) var tiltænkt at dække. Vores spørgsmål var v baseret på den teoretiske og praktiske viden, at klassifikation kun kan foretages menings-m specifi- fuldt inden for et velafgrænset domæne og mhp.. at understøtte bestemte, cerede funktioner. Dettee synspunkt er vi enige med Cunecos eget ekspertpanel i. I starten blev det meldt ud, at CCS skulle dækkee hele byggeriet fra vugge til grav, hvilket ikke udgør en operationel domæneafgrænsning men på det seneste hø- der ringsmøde fremførte Gunnar Friborg (som svar på et spørgsmål om, hvorfor ikke havde deltaget udførende eller byg- og driftsherrer i de grupper, der havde produceret de nu foreliggende bygningsdelstabeller) at CCS (eller var det måske kun de foreliggende tabeller?) kun dækkede projektering!

2 6. Skal det forstås sådan, at CCS domæne ene og alene er projektering? Side 2 Hvis det er tilfældet, løser forslaget selvsagt ikke De udførendes og Bygherrens og Driftsherrens behov! Hvordan skaber CCS værdi og for hvem? Vi har efterspurgt en beskrivelse af værdiskabelsen ved udvikling, implementering og anvendelse af CCS. Vi ønsker derfor også på følgende spørgsmål: 7. Hvilken værdi skaber CCS? 8. For hvem? 9. I forbindelse med hvilke arbejdsprocesser? Klassifikation, håndtering af digitale objekter eller elektronisk dokumenthåndtering? I vores tidligere fremsendte høringssvar skrev vi bl.a.: Overordnet finder Bygherreforeningen det kursskifte, der er sket fra DBK, meget positivt herunder det fokus på tre mekanismer klassifikation, specifikation og ID-systematik som præger CCS. Vi opfattede de udmeldinger der senere kom ikke mindst i dialogen med Torben Klitgaard og Søren Spile i vinteren som et udtryk for, at man havde forstået vigtigheden af at adskille mekanismer for Identifikation fra Specifikation, fra Navngivning og Klassifikation og håndtering af egenskaber for objekter, som en forudsætning for at udvikle enkle og letforståelige løsninger. Tilsyneladende er det alligevel ikke tilfældet. Det foreliggende forslag opretholder fortsat en referencesystematik, og lader fortsat den være bærende for informationer om objekttypers funktioner, detaljering og lokation. Det har følgende alvorlige konsekvenser: Det giver en uhensigtsmæssig og kompleks og for brugerne uoverskuelig kodning. Det har i praksis den konsekvens, at store og vigtige funktionsområder ikke bliver understøttet af CCS herunder priskalkulation, produktionsplanlægning, projektstyring, KS og en lang række Bygningsdrifts- og FMfunktioner, fordi disse kræver at man opererer på individniveau, og ikke på typeniveau, som CCS gør i den foreliggende udgave. Det er beskrevet, at man kan løse dette projektspecifikt men så har man jo netop kun en projektspecifik løsning, som skal opfindes og aftales fra gang til gang, og ikke en standardiseret løsning der dækker hele byggebranchen fra vugge til grav. Det giver anledning til følgende spørgsmål: 10. Hvordan vil man med den foreslåede løsning sikre, at behovene for priskalkulation, produktionsplanlægning, projektstyring, KS og en lang række Bygningsdrifts- og FM-funktioner tilgodeses med standardiserede løsninger? International standardisering Bygherreforeningen er en varm fortaler for, at vi i Danmark baserer vores løsninger på internationale standarder. Derfor udtrykte vi stor skepsis over for CCS s enegang på klassifikationsområdet. Vi skrev bl.a.: Hvad angår international standardisering kan vi konstatere, at man vælger et spor (EN 81346) ud af tre mulige og skal pege på den mulige fare for isolation i den danske byggesektor, hvis man i udlandet går andre veje.

3 Vi anbefalede endvidere, at man overvejede at droppe EN og fokuserede på ISO hhv. IFC (incl. IFD og IDM mv.). Vi har siden med stor interesse fulgt arbejdet med en revision af ISO , og har med stor tilfredshed konstateret, at ISO-gruppen er helt enig med os i det uhensigtsmæssige i at basere byggeriets klassifikationsløsninger på s referencesystematik. Det er derfor skuffende at konstatere, at afgrænsningen i forhold til denne ELstandard ikke er reel. Man vælger fortsat at benytte referencesystematikken på områder, hvor ISO-udvalget IKKE anbefaler det. Konsekvensen er, at der fortsat er en overvejende sandsynlighed for, at CCS ikke vil være kompatibel med andre nationers klassifikationer. Det rejser følgende spørgsmål: Side Er Cuneco stadig fortaler for, at vi i Danmark skal have et klassifikationssystem, som er kompatibelt med den internationale trend på området og med ISO ? 12. Hvorfor fastholder man referencesystematikken som metode til klassifikation af funktioner, systemtilhørsforhold og lokation? 13. Hvorfor udvælger man netop disse elementer og egenskaber som særligt relevante? 14. Hvordan vil man håndtere alle mulige andre views, MWD s og egenskaber? 15. Hvorfor har man stadig ikke beskrevet en generel metode for benyttelse af egenskabsdata? 16. Forestiller man sig at alle andre, relevante, klassificerende egenskaber skal håndteres på samme måde som funktion, system- og delsystemtype, undertype, del-af relation, lokation? Princip og metode for klassifikation I vores tidligere kommentar skrev vi: Til at belyse klassifikation kan det være en god ide at benytte views som princip, som forslaget bygger på. Men som generelt princip har den valgte løsning en række uheldige konsekvenser, idet kun et stærkt begrænset antal views tillægges en særlig betydning (uden at det er dokumenteret, at der er særligt brug for dem), mens det ikke nævnes, hvordan andre lige så relevante views kan indarbejdes (fx fag og arbejder views for byg- og driftsherrer). Som alternativ til at pege på tre views bør det overvejes at udvikle en metode til håndtering af anvendelsen af views ikke kun i forbindelse med klassifikation, men mere generelt til støtte for informationshåndteringen. Vi har ikke fået noget tilfredsstillende svar på dette, og må derfor gentage spørgsmålet: 17. Hvorfor er netop de ovennævnte views udpeget til at være klassificerende? 18. Hvordan vil man håndtere alle mulige andre relevante views? 19. Har man undersøgt, om man har nok skilletegn og symboler (præfixer) til at håndtere flerheden af andre, relevante egenskaber eller egenskabsdatasæt efter denne metodik? (#, ##, ###, #### - =, ==, ===, - +, ++, +++,,, - $, $$, $$$ -,, -,, osv.) 20. Har man sikret sig at man vil være kompatibel med andre, tro klassifikationer med dette valg? Hvordan understøtter CCS moderne, databasebaserede projekteringsværktøjer og objektbaseret modellering? I vores tidligere kommentar skrev vi: Desuden savner vi en beskrivelse af, hvordan arbejdet med modelbaserede værktøjer og IKT-baseret informationshåndtering skal understøttes af enten klassifikationstabeller eller af specifikation med udfolde-

4 de egenskabsdatasæt eller begge dele. Med rigdommen af egenskaber for selv de enkleste byggeobjekter, er det vanskeligt at forestille sig en klassifikationssystematik med lige så mange klassifikationstabeller eller facetter, som der kan etableres relevante views. Side Hvilke overvejelser har man gjort sig om, hvordan CCS kan understøtte digital bygningsmodellering? 22. Hvilken værdi kan CCS bidrage med på modelleringsområdet? Fokusområder for klassifikationsarbejdet I vores tidligere kommentar skrev vi: Bygherreforeningen ser tre oplagte fokusområder i det fremtidige arbejde for at kunne skabe værdi: Grænsefladen mellem drift og programmering samt konceptuelt design grænsefladen mellem udførelse/drift med fokus på dokumentation og driftsdata samt grænsefladen projektering/udførelse med fokus på tilbudsberegning og produktionsforberedelse. Vi har ikke fået nogen reaktion på vores refleksion, men kan konstatere, at disse områder overhovedet ikke er blevet behandlet i løbet af det seneste år, og at den foreliggende løsning på bygningsdelstabeller ikke tilfredsstiller behovene på disse områder. Det kan måske forstås som et resultat af, at man ikke har inddraget personer med kendskab til disse områder i arbejdet, men det forklarer ikke hvorfor man ikke behandler disse områder. Vi må derfor igen spørge: 23. Hvorfor er grænsefladen mellem udførelse/drift med fokus på dokumentation og driftsdata samt grænsefladen projektering/udførelse med fokus på tilbudsberegning og produktionsforberedelse ikke behandlet i det foreliggende arbejde? 24. Mener man, at den foreliggende løsning tilgodeser disse funktionsområder? 25. Hvis ja, hvordan? Steady as the rock of Gibraltar Ved de seneste præsentationer af CCS er der blevet lagt stor vægt på vigtigheden af at udvikle en stabil kode der ikke ændrer sig gennem et projektforløb. Vi har gjort gældende at det umiddelbart er i strid med systemtankegangen og med det faktum, at en design- og byggeproces er en successiv konkretiseringsproces. Sagt på en anden måde: bygningsdelenes funktioner, geometri og egenskaber forandrer sig løbende gennem det samlede forløb. Vi har flere gange stillet spørgsmålet om, hvilke reflektioner, det har givet anledning til under udviklingsarbejdet men hidtil uden svar. Vi må derfor fortsat spørge: 26. Hvilke overvejelser har man gjort sig om forholdet mellem ønsket om en stabil kode, og den sucessive konkretisering, som er karakteristisk ved såvel den arkitektoniske som den ingeniørmæssige arbejdsproces? 27. Er der ikke en fare for at en rigid implementering af den stabile kode som hoved-inddelingskriterum tvinger klassifikationen op på et så højt abstraktionsniveau, at det bliver for overordnet og generelt til at kunne løse en række af de ønskede opgaver? (Se spørgsmål 10 og den umiddelbart forestående tekst). Kommentarer og videre dialog Vi har vurderet at vores kommentarer ikke umiddelbart passer ind i den opstillede kommentarskabelon, og håber at dette kortfattede notat kan anvendes. I modsat fald vil vi gerne kontaktes.

5 I lyset af de mange udestående spørgsmål fra tidligere fremsendte kommentarer, vedlægger vi vores seneste høringssvar til behandling også i denne høringsrunde. Side 5 Bygherreforeningen indgår gerne i en videre dialog om såvel ovenstående generelle synspunkter som i en dialog om konstruktive forslag til det videre arbejde. Vi bidrager også meget gerne med formidling af den viden på området, der er akkumuleret i medlemsvirksomhederne og i forbindelse med vores gennemførte projekter til en fælles udvikling på klassifikationsområdet.

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere