Et rederikontor år 1888

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et rederikontor år 1888"

Transkript

1 Et rederikontor år 1888 Ved Kåre Lauring / Handels- og Søfartsmuseets årbøger er der tidligere bragt forskellige erindringer fra livet om bord i handelsflådens skibe, såvel sejl- som damp- og motorskibe. Om livet på et rederikontor hører vi derimod mindre. Dette råder vi bod på ved denne lille dagligdagsberetning skrevet afj. Sønderhousen, der som lærling blev ansat den 1. december 1888 i firmaet C.K. Hansen, som på det tidspunkt drev kulhandel såvel som rederivirksomhed. Beretningen er kommet museet i hænde gennem generalkonsul, skibsreder Preben Harhoff, der selv i tiden havde sit virke i firmaet. J. Sønderhousen, Randers gade 8, Telefon Tria 1423 Firmaet C.K. Hansen somjeg erindrer det ved min Ansættelse som Lærling 1. December Chefer Amerik Vicekonsul Olof Hansen 1 Østerr Ungar Generalkonsul Johan Hansen senr. 2 Sønnerne Grosserer Johan Hansen jr. og Gross. Robert Hansen, Grosserer Ludvig Methllng, Leder af Exportbaadene til Hull (Thos Wllson Sons & Co Ltd) og Leith (James Currie & Co). Konsulatsekretær (senere Skibsmægler) CA. Ohsten Korrespondance og Havarier te. Fuldmægtig Fr. Petersen, Havari, Kul og Mæglerafdeling. Kasserer Stefan Thorarensen (som talte 6 Sprog perfekt). Speditør C.F. Helneth Waterclerks te Kapt. V. Tronier og Chr. Aanonsen samt Kontorbud Mikkelsen. Paa den anden Side af Gangen som det da hed, altsaa paa højre Side fra Indgangen, boede Bogholder Hansen med Af- 73

2 Johan Hansen sen. og Olof Hansen fotograferet omkring 1870, to år efter at de i fællesskab havde overtaget C.K. Hansen. Mr. Johan Hansen Snr. undmr. Oloj Hansen photographed around 1870, two years ajter they had taken over C.K. Hansen together. IS

3 tenassistance af Skuespiller Johs. Ring 3 og Assist. ved Orlogsværftet Jean Thonning, samt som en Slags Kulforvalter Carl Hansen, en Broder til Konsul Olof Hansen. Mæglerkontoret paa Toldboden, som dengang ikke sorterede direkte under Firmaet, Skibsmægler R. Worsøe assisteret af sine to Sønner James W. og Henry W., som begge efter Faderens Død i Begyndelsen af Halvfemserne blev ansatte I Firmaet. I Slutningen af Aaret 1889 ansattes som Assistent ved Speditionen og Exportbaadene Andreas Bech og I 1890 Bogholder C. Melson og et Par Aar senere som hans Assistent Chr. Norden og som Waterclerk te Olaf Nicolaysen, nogle Aar senere Poul Rubeck og 1898 efter Overtagelsen af D/S»Thingvalla«L.N. Kock og Chr. Mollerup, Skibslnsp. J.N. Schnicker som første Sklbsinspekt. I Dannebrog samt en ganske ung Mand Halfdan Hendriksen 4 (den senere Handelsminister), som dog atter forlod Firmaet sammen med»thingvalla«, da D.F.D.S. overtog dette næste Aar. Omkring Aarhundredeskiftet til Begyndelsen af det 20. Aarh. var Kontortiden fra Kl. 8-9 Morgen til KL 7 Aften med 1 l Æ til 2 Timers Middag skiftevis, saaledes at der stadig er nogen paa Kontoret (Kassetiden var saaledes fra 9 til 2 og 5 til 7). Efter Kl. 7, naar Posten var expederet, den skulde som Regel bringes op paa Hovedposthuset I Kjøbmagergade for at naa Nattoget til Udlandet, var der skiftevis Vagt til Kl. 9 Aften, saalænge blev Telegrammerne udbragt. Der fandtes kun en Telefon (N 72), bortset fra Expeditions^ Kontoret Havnegade 35 (som dog kun var aabent hver Torsdag og Fredag Formiddag, her var Telefon N 71), den hang paa Væggen i et lille Rum I Bagkontoret, under en Trappe som førte op til Mezzaninen, den blev i de første Par Aar ikke meget benyttet, det var hovedsagelig Godsanmeldelser og Skibsforespørgsler, det ældre Personale undlod saavidt mulig at benytte den, og det var utænkeligt for Ex. at kalde Cheferne til Telefonen. 75

4 Naa i Slutningen af Firserne og Begyndelsen af Halvfemserne var Telefonen ogsaa meget upaalidelig og ofte utydelig. Krydsning af Ledningen (alle var Luftledninger) 3 var hyppige, og ofte kunde man høre en ganske uvedkommende Samtale mellem andre Abonenter. Rapportering af Dampere til Firmaet foregik fra Helsingør pr. Telegram fra vort derværende»kontor«(vin & Skibshandlerfirmaet Chr. Schierbecks Eft. Indehavere Chr. Munck & Hass), naar en Damper observeredes ved Lappegrund Fyrskib 6 eller passerede Helsingør, og I Løbet afen lille Timestid havde vi Telegrammet paa Kontoret (Telegrafstationen var dengang paa Toldboden i Havnevæsenets Bygning). Fra Dragør fik vi ligeledes Telegr. fra Lodskontoret (Lodsbogholder Jans), naar en Damper sydfra passerede Dragør med»kulsignal«7, da kunde det undertiden knibe med, at Telegrammet kom før Damperen, men saa fik vi ogsaa Rapport fra Færgefolkene (Færgemand Aanonsen) paa Toldboden, som holdt stadig Udkig efter Skibene, og saasnart de opdagede en fremmed Damper, kom en Mand løbende, aabnede Døren paa klem og raabte»damper nordfra«eller»damper sydfra«, dersom det var til Kulpladsen, og saa fo'r en af Waterclerkene, eller en anden af Personalet ned til Færgestedet; var det en Damper, som søgte ind for Kulforsyning, gjaldt det om at komme først ombord, da Kaptainen dengang ofte selv bestemte, hvem der skulde være Leverandør. Ofte maatte man tage en Aare med, naar Konkurrenten (Alfred Christensen eller Schach Steenberg) var kommet samtidig; man maa huske, at dengang foregik al Trafik I Havnen med Ro eller Sejlbaade, det sidste dog kun, naar det gjaldt Ture til Yderrheden eller Sundet med Proviant te. Naar en Damper saa kom til Kulpladsen, hvor Formand Harpsøe regerede, sammen med som Regel en 5-6 Kularbeidere, blev der, dersom der skulde bruges mere Mandskab, paa en paa Pladsen dertil anbragt Mast eller Flagstang, hejst et Antal tomme Kurve, svarende til det Antal Mandskab, der ønskedes, 76

5 Kontorstaben ved C.K. Hansen fotograferet omkring Første række fra v. ses: Lederen af pramafdelingen kaptajn Dan Hansen, leder af Kulforsyningen Peter Hansen, begge helbrødre til Olof Hansen, hovedbogholder Jens Skou og en uidentificeret medarbejder. Rækken bagved: Kasserer Stefan Thorarensen, fuldmægtig Nienstedt, Olof Hansen, bogholder Foss og speditionschef Heineth. The office staff at C.K. Hansen photographed around First rowfrom left to right: Captain Dan Hansen, head ofthe barge section; Mr. Peter Hansen, head ofcoal supply (both brothers of Olof Hansen); Mr.Jens Skou, chief accountant; and an unidentified colleague. Back row from left to right: Mr. Stefan Thorarensen, cashier; Mr. Nienstedt, head clerk; Mr. Olof Hansen; Mr. Foss, accountant; and Mr. Heineth, head of forwarding. dette observeredes fra Toldbodbommen, hvor alle ledige Kulog Havnearbeidere, de saakaldte Havnesjovere holdt til. Toldbodbommen var I de Tider et meget søgt Opholdssted for alle Shipping Interesserede. Midt 1 Halvfemserne blev der dog arrangeret en privat direkte Telefon fra Kontoret til Kulpladsen, det fremmede Arbeidet ganske betydelig. 77

6 Foruden de forannævnte Exportruter til Hull og Leith havde Firmaet en Rute, som dengang ogsaa spillede en betydelig Rolle, nemlig Ruten Stettin-København med, som det hed, Postdampskibet»Titania«8 (Rederi Rud. Christ. Gribel, Stettin), som afgik 2 Gange ugentlig, Mandag og Torsdag Eftm.»Titania«var vistnok et af Burmeister 8c Wains først byggede Jernskibe 1870 eller 71 og efter Datidens Forhold et elegant Passagerskib, det havde virkelig smukke Linier; det blev skruet ned af Isen I Stettinerhaffet i Slutningen af Halvfemserne. Det kom hertil Søndag Morgen, og om Sommeren kunde der være et Par Hundrede Passagerer med de saakaldte Pølsetyskere. Kaptainen som var Medejer, ligesom Firm. C.K.H. og flere danske Firmaer, hed Ziemcke, han var en mærkelig selvbevidst Preusertype, han var dus med baade de gamle og unge Chefer, os andre talte han Ikke gerne med; saaledes blev der mig fortalt, kom han en tidlig Morgen Ind på Kontoret, hvor der kun sad en Mand, Idet han aabnede Døren udbrød»kein Mensch hier«, hvorpaa vedkommende omgaaende svarede»glauben Sie vieleicht ich bin ein Affe«. I Begyndelsen af Halvfemserne, da det var gaaet stærkt tilbage for Ruten (D.F.D.S. havde begyndt en Rute med nye moderne Skibe paa Stettin) hørte man ofte Ziemcke mumle, naar han stod og ventede paa Papirerne:»Ingen bryder sich um Titania. Titania ingenting, Titania garnichts. Robert han pferd, han murer sich«. Robert Hansen havde Expeditionen, og han interesserede sig efter Z's Mening for meget for Sport bl.a. Cycling, som dengang var i sin vorden. En anden Linie, som ogsaa blev ledet af Robert H. 9, var Ruten Kbhvn/Havre-Rouen via Goteborg (Rederi Johnsson, Sternhagen Co Goteborg) med Afsejling omtrent hvert 14 Dag. Desuden var der en Linie Kbhvn/LIverpool (A. Coker 8c Co) med mere uregelmæssig Afgang. Kasserer Thorarensen døde 1895, og Robert Hansen overtog da Kassen, ogjeg fik tildelt Ledelsen af de foran nævnte Linier. Konsul Olof Hansen døde Maj 1897, hvorefter Johan H. Jr. og 78

7 Interiør fra C.K. Hansens kontor i I døren t.v. ses Johan Hansen jr. og i baggrunden mellem to vinduesfag ses firmaets befragtningschef A.P. Møller, der var ansat i C.K. Hansen fra 1904 til 1912, samtidig med at han grundlagde D/S Svendborg i 1904 og D/S Office mterior ut C.K. Hunsen in Mr. Johan Hansen Jnr. can be seen in the doorway on the left, and in the background between the two windows is the head of chartering in the firm, Mr. A.P. Møller. The latter was employed by C.K. Hansen from, 1904 to 1912, at the same time as he founded the firms DIS Svendborg (1904) and Dl S Robert H. blev Chefer, ogjeg blev Kasserer. Forretningsgangen var meget forskellig fra nu, saaledes var den gamle Generalkonsul Joh.H.sen absolut Hovedkasserer (han førte ogsaa Konto Kuranten) alle større Ind- og Udbetalinger gik p-ennem Hovedkassen saaledes Udstedelse af Checks, som ganske vist dengang ikke var saa hyppig forekommende som nu. Ogsaa Gageudbetalingen foretoges af Generalkonsulen i mange Aar, jeg tror Indtil 1907/8. 79

8 Efter at D/S»Thingvalla«I Efteraaret 1898 var overgaaet til D.F.D.S., blev L.N. Kock Kasserer i D/S Dannebrog, men da han I de første Aar sad helt ovre ved Vinduet i Hovedkontoret og senere rykkede ind i Hjørnekontoret til venstre, havde jeg ogsaa Udbetaling af alle mindre Regninger for»dannebrog«-»1896«og»neptun.«saaledes alle Lods- og Havneudgifter, Kaptalns Anvisninger, som vi saa afregnede efter Kassetid. Nattevagten blev i de første Par Aar passet skiftevis af Chr. Aanonsen og V. Tronier; de 2 Værelser i Mezzaninen I Hjørnet Toldbodvej nr. 5 (nu Esplanaden). I denne villa, der nu er overtaget af rederiet A.P. Møller, havde firmaet C.K. Hansen til huse fra grundlæggelsen i 1854 og frem til 1922, hvor firmaet flyttede til Amaliegade 35. (Foto: Budtz Muller & Co. ca ) No. 5 Toldbodvej (now called Esplanaden). The shipping firm of C.K. Hansen occupied this detached house from the time the firm was founded in 1854 until 1922 when it moved to newpremises in no. 35 Amaliegude. The house has since been taken over by the A.P. Møller shipping company. (Photo: Budtz Muller fcf Co. approximately ). 80

9 mod Toldbodvej og den saakaldte Lumskebugten var Indrettet som Soveværelser. Nede fra Gaden I Hjørnet indtil M.B. Cohns Elendom førte Ringeledning op til Soveværelset, saaledes at Færgefolkene nede fra Gaden ved at trække I Snoren kunde ringe Vagten op og rapportere, naar Skib kom ind. Disse Meldinger blev selvfølgelig ikke altid modtaget med Glæde 1 de tidlige Morgen- eller Nattetimer, det rygtedes da ogsaa, at naar Folkene havde ringet, skyndte de sig ud paa Gaden for Ikke at faa et Glas Vand i Hovedet, navnlig kunde Tronier være meget»spøgefuld«i den Retning, det paastodes, at han ikke nøjedes med Vand fra Karaflen!! I 1892 flyttede Tronier ind i Mezzaninlejligheden med Familien og overtog dermed hele Nattevagten. Søndagsvagt havde vi de første Par Aar hveranden Søndag, men efterhaanden som Personalet udvidedes, blev det til hver 3 d!e og senere hver 4 de Søndag. Der skulde altid være 2 Mand paa Vagten en ældre og en yngre, den unge skulde bl.a. Kl. 12 hente Posten paa Hovedpostkontoret paa Købmagergade, for ofte kom Olof Hansen tidt ind om Eftermiddagen for at høre nyt, og Posten aabnedes dengang altid af Cheferne. Noter 3 Olof Hansen Amerikansk Vicekonsul, ansat i firmaet C.K. Hansen 1858, meddirektør fra 1868, medstifter af D/S Dannebrog Johan Hansen Generalkonsul for Østrig-Ungarn Medindehaver af firmaet C.K. Hansen fra 1864, medstifter af D/S Dannebrog 1 Johannes Ring Oprindeligt udlært som skibsmægler i firmaet C.K. Hansen, blev derefter skuespiller. Debutterede som Rosenkrantz i Hamlet på Det kgl. Teater i Fra 1888 til 1918 ved Folketeatret derefter ved Det Nye Teater og Betty Nansen. Formand for Skuespillerforeningen

10 4 Halfdan Hendriksen Ansattes den 1. marts 1897 i rederiet Thingvalla og fulgte derefter dette rederi gennem firmaet C.K. Hansen til D.F.D.S udnævnt til kontorchef i D.F.D.S.'s afdeling for Island og Færøerne. Fra 1910 selvstændig erhvervsdrivende. Indvalgt i Folketinget for de konservative i 1926 og repræsenterede derefter dette parti i henholdsvis Folketing og Landsting frem til Handelsminister fra 9. oktober 1940 frem til regeringens opløsning den 29. august I 1888 havde K.T.A.S abonnenter, som med luftledninger var forbundet med hovedcentralen, der i 1884 til 1896 befandt sig i Vimmelskaftet nr I årene 1895 til 1919 lå Fyrskib nr. XVII på Lappegrunden lige nord for Helsingør. 7 Kulsignalet var et to bogstavssignal»hb«(behøver kul). Efter signalet kunne så følge navnet på den by, hvor man ønskede kullene, i dette tilfælde København. 8 S/S»Titania«af Stettin, 412 brt. Bygget på B&W 1871 som byggenummer 60 til Stettin Copenhagen Dampfschiff Gesellschaft v/lønfril Griebel, Stettin. 9 Robert Hansen Indtrådt i firmaet C.K. Hansen 1881, meddirektør fra 1897, død ved en rideulykke. A Shipping Office in 1 Summary ln the yearbooks ofthe Danish Maritime Museum we have previously published memoirs dealing with life on board ships of the merchant navy, sailing ships as well as steamers and motor vessels. However, we have heard much less about life in the offices of the shipping companies. In order to rectify this we take the opportunity of presenting these brief recollections of office life in a shipping company about 100 years ago. The firm is C.K. Hansen, which was founded in 1854 and which from 1883 also included the Dannebrog Steamship Co.. By the beginning of World War I the latter was the second largest steamship company in Denmark. In addition to its shipping activities the firm of C.K. Hansen was also one of Denmark's leading coal firms, spedalizing in the delivery of bunker coal to ships passing Copenhagen on their way to and from the Baltic Sea. It is this particular branch ofthe firm's activities that these memoirs deal with. 82

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT

HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT HELSINGØRS SØHANDEL - DENS STORHED OG DENS ENDELIGT Af KENNO PEDERSEN Arkivaren ved Helsingør Bymuseum følger her Henning Henningsens arbejde om Øresundstolden op med en artikel, der viser, at Sundtoldens

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Den sidste rejse. skrot, genbrug og designermøbler. Kåre Lauring

Den sidste rejse. skrot, genbrug og designermøbler. Kåre Lauring Kåre Lauring Den sidste rejse skrot, genbrug og designermøbler 22. april 2005 nåede DSB s gamle motorfærge KONG FREDERIK IX, under navnet RIKY, frem til Alang Beach i Indien, hvor ophugningsfirmaet Shreeji

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere