Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S onsdag den 12. marts 2014 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til andelshaverne med nogle indledende praktiske bemærkninger og gik herefter over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Christoffersen, suppleant i bestyrelsen, som dirigent. Forsamlingen bakkede valget op. Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt korrekt ifølge vedtægterne 5 stk1. Dagsorden blev oplæst og godkendt. Der var skriftligt afbud fra suppleant Benny Henriksen og revisor Bjarne Pedersen, Partner Revision. 2. Valg af referent og stemmetællere Lene Vind fra administrationen blev valgt som referent. H.C. Sørensen, Søren Andersen og Niels Kolbye tilbød sig som stemmetællere. 3. Ledelsens beretning samt orientering om driften Erik Frølund indledte med at byde de japanske andelshavere og deres gæster velkommen med en japansk oversættelse og præsenterede derefter bestyrelsen og administrationen: Næstformand Erik Christiansen, jurist, direktør, med selvstændig virksomhed her i Hvidovre EBO-Consult. Administrator for fjernvarmeselskaberne i Hvidovre. Formand for Middelgrundens Vindmøllelaug. Bestyrelsesmedlem Hans Christian Sørensen, civilingeniør, selvstændig konsulentvirksomhed Spok Aps. Consult. Bestyrelsesmedlem i Middelgrundens Vindmøllelaug, samt medlem af Danmarks Vindmølleforening. Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen, direktør, med selvstændig virksomhed her i Hvidovre, KLS- Grafisk Hus Danmarks første CO2 fri trykkeri. Bestyrelsesmedlem Frank Allan Olsen, civilingeniør M-direktør, selvstændig vindmøllevirksomhed B2Wind,- Tidligere Vindkraftchef i Dong Energy. Bestyrelsessuppleant Erik Christoffersen Maskinarbejder Tidl. Afdelingsformand i Metal Kbh. Bestyrelsessuppleant Benny Henriksen Tidl. Administrationschef i VVS branchen. Administrator og kontakt til andelshaverne Lene Vind, journalist Økonomi og overdragelse Marian Schønning - Bogholder Teknisk servicemedarbejder Pernille Susgaard Flymekaniker/produktionsplanlægning

2 Formand Erik Frølund-Thomsen, reparatør, bestyrelsesmedlem i distributionsselskabet Avedøre Fjernvarme. Tidligere underviser i arbejdsmiljø. Og tidligere byrådsmedlem her i Hvidovre. Fjerde driftsår Så kom vi gennem det fjerde driftsår og nu godt på vej ind i det femte år på rimelig vis. Trods dårligt vindår og lave afregningspriser, så må vi konstatere, at det da går meget godt med vort laug. Produktionen har i 2013 været på ,933 kwh, lidt mindre end vi havde forventet. Der kan også i kortere perioder forekomme negative afregningspriser, når der på markedet produceres for meget strøm, det arbejder vi stærkt på at få løst i samarbejde med Vindenergi Danmark, der sælger vores strøm, ved at få lukket møllen ned i disse perioder. Vi kan dog stadig levere et fornuftigt afkast, og driften ser ud til at gå som forventet. Selv de kraftige storme som Bodil, og hvad de nu hedder, har møllen klaret perfekt. Økonomi Ser vi tilbage over de sidste fire år, så har vi fuldt ud overholdt det afkast, som blev stillet i udsigt i prospektet, det er 11 %. Det er glædeligt for os alle. Mere om økonomien vil blive belyst under pkt. 4, af næstformanden Erik Christiansen. Drift af møllen På driftssiden har bestyrelsen et fast fokus omkring den mest optimale drift, og har i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at få den bedst mulige service af møllen i de kommende år. I den sammenhæng kan det nævnes, at garantiperioden udløber den 1. marts 2015, så vi vil bruge mellemtiden til at vurdere den fremtidige servicestruktur. Vi har bedt Danmarks Vindmølleforenings tekniske afdeling, ved Strange Skriver, som vi har et godt samarbejde med, om at foretage et tjek på møllens tilstand. Vi har fået et fornuftigt tilbud på denne service, og vi regner med, at teknikeren vil foretage tjekket så tæt på garantiperiodens udløb som muligt, i starten af februar 2015, med en rapport om vores mølles tilstand. Besøg fra Europa og den anden side af kloden 2013 har igen budt på mange udenlandske besøg, fra Thailand, Korea og Japan, samt toneangivende energifolk fra det meste af Europa, i forbindelse med det europæiske projekt REScoop, som I kan se i nyhedsbrevet. Det er en fornøjelse, at vi stadig kan tiltrække mennesker her fra kontinentet, og fra den anden side af kloden. Men det er mest fornøjeligt, når vi får tilbagemeldinger om, at de besøgende har kunnet bruge vore input til at skabe vedvarende energi på deres vilkår, men med en ballast fra Danmark. Ny administration Som I sikkert har bemærket i det nyligt fremsendte Nyhedsbrev, der i øvrigt har fået et nyt design, så har vi foretaget ændringer i administrationen. Frem til 1. januar 2014 havde vi Miljøpunktet Indre By/Christianshavn som administrator. Vi har valgt en ordning, således at Lene Vind, som I sikkert kan huske fra den tidligere administration, nu er vores daglige administrator med kontakt til andelshaverne. Lene Vind har valgt at forlade Miljøpunktet for at etablere sin egen kommunikationsvirksomhed, og vi synes, at Lene gjorde det så godt i sit tidligere job, at vi gerne ville indgå en aftale om nyt samarbejde med hende om administration fra 1. januar Samtidig er vores bogholder Marian Schønning, der hele tiden har været vores bogholder, nu også ansvarlig for salg og overdragelser. Vi tror på, at ændringen både vil være et kvalitetsløft og minimere udgifterne til administration. I forbindelse med ændringen er hele vort arkiv flyttet til Hvidovre på Arnold Nielsens Boulevard, hvor vi har lejet os ind i et godt og sikkert kælderlokale. Jeg og næstformanden har brugt tid på at etablere arkivet, så det fremtræder let overskueligt.

3 Vindstød I har alle her ved mødets start fået udleveret en information om vores samarbejdspartner Vindenergi Danmark/ Vindstød, der sælger vores strøm på spotmarkedet, i øvrigt sælger de strømmen fra møller her i Danmark. Bestyrelsen kan varmt anbefale Vindstød. Vi håber I vil se på, om det ikke kunne være en god ide, at få leveret jeres strøm fra Vindstød. En lille bøn Kære andelshavere, i forbindelse med vores administrations kontakt til jer på mail og med post, samt ved overførsel af afkast til jeres bank, får vi desværre stadig mange retur, det er tidskrævende og omkostningsfuldt. Vi vil opfordre til, at I straks meddeler administrationen, når I ændrer postadresse, mailadresse, bank og konto nr. På forhånd tak. Tak Jeg vil slutte med at takke mine kolleger i bestyrelsen, suppleanterne og vores tekniske medarbejder der har deltaget i bestyrelsesmøderne, for et særdeles godt og berigende samarbejde i det forgangne år. Bestyrelsen har på behørigvis taget afsked med medarbejderne i den tidligere administration. Og på samme vis budt den nye administration velkommen i vores midte. Vi ser med glæde frem til de kommende års spændende samarbejde med Lene Vind og Marian Schønning. Tak til jer alle. Alt i alt ser fremtiden lys ud, og vi finder os godt rustet til fremtidens opgaver. Med disse ord, vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling. Tak fordi I lyttede. Beretningen blev godkendt af de tilstedeværende andelshavere. 4. Regnskab og budget Næstformand Erik Christiansen gennemgik resultat og budget for Budgetlægningen har været forsigtig, så på trods af vejret, har der kun været budgetlagt kroner ved siden af. Administrationsudgifterne har været lavere end forventet. Budgettet på primær drift er kun kroner under budget. Udbetalingen for 2. halvdel af 2013 er som budgetlagt 235 kroner. Gennemgang af graf over produktionen. Møllen producerer væsentlig mere end forudsat i prospektet. Grafen viser også at el-prisen har været faldende, men ingen kan spå om elpriserne! Servicepriserne ligger lavt, fordi møllen stadig er under garantien. Forventningen er dog, at serviceudgifterne vil stige, når møllen bliver ældre. Alt tyder på at tilbagebetalingsprisen bliver 10 år og ikke 11, som forudsagt i prospektet. Spørgsmål fra salen: Spg: Ole Friis: Budgetlagt 12 mio. kwh timer i 2014 er det en tendens? Bliver vejret ikke mere ekstrem? Bliver man nødt til at tage den ud af drift? Erik Christiansen: Voldsomme forhold kan påvirke produktionen, men de seneste to år har vindens energihold været dårlig. Men vi kan kun gisne. Pernille Susgaard: Forholdene har været mere ekstreme i begge retninger. Dagene op til orkanen Bodil var rigtig gode, men så lukkede møllen ned. Hans C. Sørensen: De fleste møller stopper ved 25 m/sek. Det gør Hvidovre Vindmøllelaugs mølle også. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Budgettet for 2014 er næsten identisk med budgettet fra året før. Der er dog et fald på administrationen og en mindre stigning til bogholderi. Vi håber på at kunne udbetale 15 kroner mere til andelshaverne i år.

4 Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. Pause med kaffe, te og kage 6. Valg af ledelse i lige år: Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen er på valg og genopstiller Begge blev genvalgt Valg af to suppleanter Formanden ledede denne valghandling, idét at dirigenten Erik Christoffersen var på valg. Erik Christoffersen og Benny Henriksen genopstiller som suppleanter Begge blev genvalgt 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant Niels Kolbye og Steen Molander, og Jens Bak, revisorsuppleant, er på valg og alle modtager genvalg, således at Jens Bak stiller op som intern revisor og Niels Kolbye som suppleant Alle tre personer er genvalgt 8. Eventuelt Spørgsmål fra salen: Niels Kolbye: Opfordrer bestyrelsen til at investere de to millioner kroner et bedre sted end i banken. Ole Friis: Måske i solceller? Erik Christiansen: Vi har i øjeblikket 1,15 % i banken og det mener vi, at det er en rimelig god rente. Pengene skal være til rådighed, hvis der kommer store udgifter f.eks. til et gearskifte. Jens: Jeg kommer fra et lille andelsselskab og vi får større rente i vores andelsselskab. Erik Christiansen: Vi kan godt sætte pengene i en lille, usikker bank og spekulere i renterne, men vi vil gerne holde os til den bedste bank. Tonny Andersen: Hvad sker der med andelene, når vi ikke er mere? Jeg kan jo godt forestille mig, at det bliver dyrere at være andelshaver i fremtiden. Erik Christiansen: Når du er død, er det dine arvinger, som har mulighed for at få glæde af andelene. Merethe Norre: Forstår godt, at det vil være smart at sende nyhedsbrevet ud med , men jeg vil gerne modtage det med posten, for det ser helt uldent ud, når jeg printer det. Svar; Erik Frølund-Thomsen; Det er vi kede af at høre, vi tilstræber at servicere jer alle på bedste vis, men vi vil se på denne problemstilling. Peter Christensen: Hvordan er lauget stillet, hvis banken går fallit.

5 Erik Frølund-Thomsen: Arbejdernes Landsbank går både med seler, livrem og faldskærm. Vi har tjekket deres forhold og kan sige, at det er en ganske solid bank vi samarbejder med, banken har 15 milliarder i formue. Erik Christoffersen: Der bliver ikke udlånt penge til boligspekulanter i AL. Jørn Rasmussen: Prøv at gå ind og kig på investeringsforeningen Langholt de giver en god forrentning. Erik Frølund-Thomsen: Det lyder fornuftigt, og vi lytter meget gerne til gode forslag, men her er det jo dine egne penge du taler om. Bestyrelsen forvalter med ansvar jeres penge og vi har ikke lyst til at skulle til at sige, vi lyttede til et godt råd, men nu er kassen desværre tom. Jeg kan her berolige jer med, at vi i bestyrelsen ingen tanker har om at gamble med jeres penge. Der var stor tilkendegivelse fra de tilstedeværende andelshavere med formandens bemærkninger. Erik Frølund-Thomsen takkede dirigenten og ønskede alle en fantastisk god sommer den er jo allerede startet. Han fortalte, at der er mølledag den 3. søndag i juni, men at det desværre ikke kan lade sig gøre i laugets egen mølle. Der kan kun komme to op i møllen ad gangen og den ene er elevatorføreren. Men der er åbent hus i Middelgrundens Vindmøllelaug. Der vil være information på deres hjemmeside. Hvidovre 12. marts 2014 Dirigent Erik Christoffersen Referent Lene Vind

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der

Læs mere

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration:

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration: Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 13. marts 2012 i Hvidovre Medborgerhus Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk

Læs mere

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere