Beretning for CB-regnskab 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for CB-regnskab 2002"

Transkript

1 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner i overensstemmelse med intentionerne i den nye lov om biblioteksvirksomhed og indfri de fynske bibliotekers forventninger til en tidssvarende og faglig offensiv centralbiblioteksservice. Dette betød særlig fokus på et mediemæssigt tidssvarende cb-tilbud, der matcher intentionerne i den nye lov og ligestiller medierne. en udvikling af det digitale bibliotekstilbud med bl.a. nye nettjenester, licenssamarbejde og åbning af musikudlån udover kommunegrænsen en kompetent og professionelt medarbejderstab i en udviklingsorienteret organisation en aktiv samarbejdspartner i de nye netværk. Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer: Udbygningen af især de digitale fysiske medier som CD, CD-ROM, DVD og med vægten lagt på musikken er sket efter hensigten i den nye lov om biblioteksvirksomhed og med en øget vægt set i forhold til tidligere år. Tilfredshedsundersøgelsen blev foretaget på et bredere felt end det af Biblioteksstyrelsen udmeldte program. Odense Centralbibliotek delte området op i tre kategorier: Voksne, Børn og Musik. Titelspredningen på børn blev topscorer med skalaen 4-4,5 tæt fulgt af musikområdet. Voksenområdet ligger stadig under 4, men tilfredsheden er opadgående. Fuldtekst publikationer fik 3,3 men blev ikke benyttet af 18 kommuner. Niveauet på lydbogsområdet er generelt for lavt, men tilfredsheden fra 2001 er dog steget med ca. 1 point. Lånesamarbejde og formidling af materialer samt informationstjeneste: Odense Kommune besluttede at være med i åbningen af lånesamarbejdet på musikområdet. Et analysearbejde for forbedring af ekspeditionstiderne blev iværksat og fristen for at effektuere bestillinger indenfor 24 timer blev overholdt. Tilfredsheden med den tid, der går fra bestilling til modtagelse af materialer følger mønstret på spørgsmålet om titelspredningen på henholdsvis børn, voksne og musik. Responsen på informationstjenestens kvalitet holder niveauet på 4,2, hvor svartiden er blevet bedre. Kvaliteten af IT-rådgivning og antallet og kvaliteten af undervisningssessioner er opadgående, men ligger stadig lidt under 4. Samordning af folkebibliotekssamarbejde samt råd og vejledning: 1

2 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 En aktiv indsats for at øge samarbejder på tværs af kommuner og arbejdet med modeller for samarbejdsaftaler/overenskomster på hel eller delvis samarbejde blev iværksat. På medieområdet blev der udarbejdet et fælles tilbud på indkøb og klargøring. Dette blev dog ikke iværksat på grund af manglende tilmelding. På det kommunale område henvendte Gudme Kommune sig for at få tilbud på en driftsafvikling af deres biblioteksvæsen. Ørbæk Kommune henvendte sig ligeledes for at få en aftale i stand. For Gudmes vedkommende blev samarbejdet en realitet pr På baggrund af udmelding om mellemkommunal betaling fik Årslev kommune udarbejdet et tilbud på samarbejde. Dette blev ikke udmøntet, da de endelige beregninger viste, at der ikke var grundlag for en mellemkommunal udligning. Understøttelse og koordinering af biblioteksmedarbejdernes kompetenceudvikling samt samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker: Året bar meget præg af de interne sidemandskurser, der blev afviklet i samarbejde med Netværk 3. Træner- og projektledernes kurser var efterspurgte og fyldte meget i det samlede kompetenceudviklingsbillede. Sideløbende med dette tilbud indgik Odense Centralbibliotek i samarbejde med 18 fynske kommuner samt uddannelsesinstitutionen TietgenSkolen i et projekt Regionalt samarbejde om uddannelsesplanlægning for biblioteksansatte på Fyn. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet. Med TietgenSkolen som tovholder blev der afholdt en del møder for at få gennemført en uddannelse af bibliotekslederne til at kunne afdække personalets uddannelsesmæssige behov. Formålet var at skabe et fælles afsæt for kompetenceudvikling på Fyn. Successen var ikke overvældende, da det viste sig at være en barriere, at fynske biblioteker er meget forskellig på både størrelse og kultur. Selv med fælles håndslag på en seriøs opbakning fra lederne lykkedes det ikke at opnå en acceptabel tilfredshed på projektet. Dertil kommer at Odense Centralbiblioteks egne kurser åbnes for alle de fynske - og netværk 3 s biblioteker. Kørselsordning: Der blev sat ekstra fokus på kørselsordningen som følge af dels et øget interurbanlån især på grund af de nye musikudlån og dels flere deltagere i FYNBIB-samarbejdet med de deraf afledte clearingsbehov mellem kommunerne. Ønsket om i alt tre kørsler, hvoraf den ene betales af kommunerne - trådte i kraft Ikke-obligatoriske opgaver: Odense Centralbiblioteks største succes er IT-samarbejdet - også kaldet FYNBIB. I alt 19 fynske kommuner deltager i samarbejdet. 2

3 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 På F/I-området har OC været på forkant med biblioteksudviklingen: biblioteket som læringscenter. Vollsmose Bibliotek spiller en aktiv rolle i integrationsarbejdet i Kvarterløftsplanen og Odense Kommune. Børnebiblioteket er en fast samarbejdspartner til børnekulturkonsulenten, som er ansat i Odense kommune med midler fra Kulturministeriet i et modelkommuneprojekt. Særlige projekter: Odense Centralbiblioteker deltager i projekt Konsulenter for biblioteksbetjening af etniske minoriteter, der er støttet af Biblioteksstyrelsen. Dette projekt indhøster stor anerkendelse i Odense kommune og har i netværk 3 stor bevågenhed og gennemslagskraft. Odense Centralbibliotek har i årets løb deltaget i flere internationale-, nationale- og regionale samarbejder. Dette har bl.a. betydet et samlet kompetenceløft, hvor f.eks. Odense Centralbibliotek har øget sin deltagelse i det digitale netværkssamarbejde med 50%. Det er glædeligt at konstatere, at resultatet af tilfredshedsundersøgelsen er forbedret i forhold til tidligere år. 3

4 CB Årsrapport 2002 Standardtabeller Tabeller Bibliotek Målrapportering Økonomioversigt på formål VR År: 2002 Aktivitetsoplysninger CB: Odense Centralbibliotek Brugerundersøgelse VR-kontaktperson på biblioteket Navn: Administrationsleder Morten Kreilgaard Telefon: Gem filen som: Send filen til: Fremsendelse OC2002.xls

5 Odense Centralbibliotek CB VR 2002 Målrapporetering 2002 Formål Resultatkrav Resultatmål 2002 Vedligeholdelse og trinvis A) Fortsat selektion og indkøb af bøger, udbygning af centralbibliotekets tidsskrifter m.v. og opbygning af cb-samling materialebestand og af nye medier: CD, CD- ROM, DVD overbygningsfunktion med nye medier Logistik i forbindelse med formidling af centralbibliotekets materialer til andre biblioteker. Skal videreudvikle den allerede igangsatte praksis for Voksenområdets ekspedition af bestillinger Tværkommunale samarbejdsmodeller indenfor biblioteksområdet i Fyns Amt Personaleudvikling på Fyn B) De fynske biblioteker inddrages i definition og afgrænsning af overbygningsfunktion på medie- området Koordinering af funktionerne i de forskellige involverede afdelinger med henblik på yderligere effektivisering og kvalitetssikring af håndteringen af bestillinger fra andre biblioteker Udvikle og initiere forskellige bibliotekssamarbejdsmodeller (f.eks. biblioteksforbund eller driftsoverenkomst) blandt interesserede kommuner m.h.p. at gøre det samlede bibliotekstilbud på Fyn attraktivt, effektivt, fleksibelt og rationelt At udbygge og målrette et regionalt uddannelsessamarbejde på Fyn med det formål at kunne udarbejde regionale fælles tiltag på kompe- tenceudviklingsområdet. Gennem kurser/ temadage/inspirationsdage "sparres" og understøttes amtets børnebibliotekarer i at kunne fungere i børnekulturfunktioner A) Fortsat udbygning af samlinger med henblik på regional, trinvis overbygningsfunktion på alle aftalte medieområder. B) Stigende tilfredshed bl. de fynske biblioteker mht. overbygningssamlinger generelt Stigende tilfredshed blandt de fynske biblioteker med henblik på opfølgning af den tilsvarende undersøgelse fra 2001 Implementering af samarbejdsmodel/ driftsaftale med 2-4 biblioteker/kommuner/ institutioner. Note: Alle kommuner (Årslev kommune), der havde fået et varsel om evt. betaling har fået tilbuddet om et samarbejde, men ønskede det ikke. Derimod kom der henvendelse fra Gudme og Ørbæk kommuner, som ønskede at indgå en aftale. Gudme kommune ønskede et forbund med Odense kommune, mens Ørbæk har udsat deres At få afdækket alle kommuners handlingsplan på personalets kompetenceområde og få dem samlet I en regional handlingsplan for kompetenceudvikling Stigende tilfredshed med de afviklede aktiviteternote: 18 kommuner deltog i projekt Uddannelsesplanlægning. Formålet med projektet var at få udviklet en fælles model for afdækning af behov, som allekunne bruge. Men forskelligheder og interesser er for store til en struktureret fælles model. OC benytter de almindelige kendte samarbejdmodeller, som f.eks. et udddannelsesudvalg med repræsentanter fra de fynske kommuner og giver i vid udstrækning adgang til OC's uddannelsesaktiviteter. Tilfredshedsgraden synes ikke at rykke sig i forhold til regnskab Målopfyldelsesprocent Øget adgang til centralbiblioteket Kompetenceudvikling og andet socialt og kulturelt samarbejde i europæisk perspektiv: OC's deltagelse i mål 3 - programmet Åbningstiderne justeres og udvides i OC's hovedbibliotek med henblik på at forbedre den fysiske mulighed for at benytte centralbibliotekets samlinger og øvrige tilbud Med afsæt i opnåede erfaringer med EU-programmet ADAPT fortsat kompetenceudvikling og andet internationalt udviklings- og erfarings- samarbejde med danske og europæiske partnere Hovedbiblioteket er tilgængeligt for publikum alle ugens syv dage i seks måneder om året: Januar -marts og oktober-december. I sommerhalvåret (april-september) holdes åbent seks dage om ugen Gennemførelse af aktiviteter. Evaluering af opnåe- de resultater og videreudvikling. Forberedelse af ny ansøgning. Note: Ansøgningen fra BS blev ikke imødekommet. 0 Den Fynske Lydbogssamling "Fynbib.dk": "Host"-funktioner vedr. katalogsamarbejde og driftsafvikling af bibliotekssystemer Indkøb af materialer ved EU-udbud: Bøger, AV, tidsskrifter - fælles udbud for OC og de fynske biblioteker, der måtte ønske det Fynsbibliografi samt registrering af fynske aviser Udvidelse af lydbogssamlingen til også at omfatte DR-Audioer og lyd-cd'ere Tilbud om og tilslutning til drift og udvikling af "Fynbib.dk". Flere kunder f.eks. folke-, skole- og uddannelsesbiblioteker samt institutioner Besparelser/rationalisering og professionalisering for OC og de fynske biblioteker Fortsættelse af Fynsbibliografien efter retningslinierne fra Dansk Lokalbibliografisk Udvalg. EDB-registrering af de fynske dagblade med adgang til oplysningerne via OC's hjemmeside integreres i projektet Fortsat samlingsopbygning Samlet antal IT-kunder min. 15 Udbud af bøger m.m. for OC med tilbud til de fynske biblioteker om deltagelse heri Fortsat registrering og vedligeholdelse/udbygning af databasen/databaser

6 Økonomioversigt på formål CB VR 2002 CB-tilskud Øvrige indtægter Udgifter, løn Udgifter, materialer Resultat Pct.del af CB-tilskuddet anvendt til formålet Anskaffelse og vedligeholdelse af materialer Lånesamarbejde og formidling af materialer Informationstjeneste Råd og vejledning Samordning af folkebibliotekssamarbejdet Understøttelse og koordinering af kompetenceudvikling Samarbejde med institutioner og andre biblioteker end folkebiblioteker Kørselsordning Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner Ikke obligatoriske opgaver Særlige projekter I alt

7 Odense Centralbibliotek CB VR 2002 Aktivitetsoplysninger Bibliotekets totale anskaffelser af materialer Antal Enhedsomkostninger opdelt på kategorier Bøger Seriepublikationer, abonnementer Lydbøger Musikoptagelser Levende billeder Multimediematerialer Andre materialer Online ressourcer, licenser fra eksterne leverandører Total Samordning Antal 2002 Bibliteksledermøderne 2 Møder i det rådgivende udvalg 0 3. Kompetenceudvikling Antal 2002 Møder i erfagrupper/ faglige udvalg 6 Faglige undervisnings- og kursussessioner 6 Totale antal kursusdeltagere 136 Faglige publikationer, inklusive de elektroniske 0 4. Kørselsordning Antal 2002 Betjente folkebiblioteker 26 Gennemsnitlige ugentlige besøg på folkebiblioteker i centralbiblioteksområdet (det 2 samlede antal ugentlige kørsler til hovedbibliotekerne i hver kommune divideret med antallet af bibliotekskommuner)

8 Odense Centralbibliotek CB VR 2002 Brugerundersøgelse Hovedspørgsmålsnummer Spørgsmål: Kategorier: Skala fra 1 til 5 (eksklusiv nr. 6: Bruger ikke denne ydelse) Gennemsnit med 1 dec. Antal besvarelser (eksklusiv nr. 6: Bruger ikke denne ydelse) 1 a) Hvor tilfreds er du med Bøger 4,5 22 titelspredningen (bredden) i Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 4,2 15 centralbibliotekets Lydbøger 4 22 materialebestand på Musikoptagelser 4 22 Børneområdet, fordelt på Levende billeder (videofilm) 4,3 19 Multimediematerialer 4 19 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst 3,3 4 Digitale dokumenter, fuld tekst 3,3 4 b) Hvor tilfreds er du med Bøger 3,9 22 titelspredningen (bredden) i Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 4,1 22 centralbibliotekets Lydbøger 3,2 22 materialebestand på Voksenområdet, fordelt på Musikoptagelser 4,4 22 Levende billeder (videofilm) 3,9 21 Multimediematerialer 3,9 18 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst 4,3 7 Digitale dokumenter, fuld tekst 4,3 8 c) Hvor tilfreds er du med Bøger 4,3 22 titelspredningen (bredden) i Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 3,3 18 centralbibliotekets Lydbøger 4 10 materialebestand på Musikområdet, fordelt på Musikoptagelser 4,5 21 Levende billeder (videofilm) 4,1 19 Multimediematerialer 4,1 16 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst 4,5 6 Digitale dokumenter, fuld tekst 4,6 7 2 a) Desuden beder vi jer om at Bøger 4,2 22 give udtryk for jeres tilfredshed med den tid der går, før I modtager et reserveret / bestilt materiale fra centralbiblioteket på Børneområdet. Vurderingen ønskes angivet for hver Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 4 16 Lydbøger 3,7 22 Musikoptagelser 4,1 19 Levende billeder (videofilm) 3,7 18 Multimediematerialer 3,5 19 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst 3,6 6 Digitale dokumenter, fuld tekst 5 4 b) Desuden beder vi jer om at Bøger 3,5 22 give udtryk for jeres tilfredshed Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 3,5 21 med den tid der går, før I Lydbøger 2,8 22 modtager et reserveret / bestilt materiale fra centralbiblioteket Musikoptagelser 3,6 19 på Voksenområdet. Levende billeder (videofilm) 3,4 20 Vurderingen ønskes angivet Multimediematerialer 3,5 19 for hver Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst 4 4 Digitale dokumenter, fuld tekst 4 5 c) Desuden beder vi jer om at give udtryk for jeres tilfredshed med den tid der går, før I modtager et reserveret / bestilt materiale fra centralbiblioteket på Musikområdet. Vurderingen ønskes angivet for hver Bøger 4,1 22 Seriepublikationer (aviser, tidsskrifter) 3,9 17 Lydbøger 3,6 11 Musikoptagelser 4 22 Levende billeder (videofilm) 4,1 16 Multimediematerialer 3,7 14 Elektroniske seriepublikationer, fuld tekst 4 5 Digitale dokumenter, fuld tekst I det følgende beder vi jer om Kvaliteten af svarene på spørgsmål til vores 4,3 22 at angive jeres tilfredshed med informationstjeneste centralbibliotekets ydelser, hvor tilfredse er I med: Svartid: Den tid der går, før I modtager svar på spørgsmål til vores informationstjeneste 4,2 22 Kvaliteten af vores rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål på Børneområdet Kvaliteten af vores rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål på Voksenområdet Kvaliteten af vores rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål på Musikområdet Kvaliteten af vores rådgivning og vejledning i IT spørgsmål Kvaliteten af vores rådgivning og vejledning i forsøgsog udviklingsprojekter Vores initiativer for samordning af folkebiblioteksvirksomheden i centralbiblioteksområdet 4,3 14 4,1 17 4,5 17 3,7 18 3,6 17 3,6 22 Kvaliteten af biblioteksledermøderne 3,7 22 Omfanget af vores biblioteksfaglige undervisnings- og 3,6 22 kursussessioner Kvaliteten af vores biblioteksfaglige undervisnings- og 3,9 21 kursussessioner Omfanget af vores faglige udvalg/erfa-grupper 3,4 18 Kvaliteten af vores faglige udvalg/erfa-grupper 3,5 17 Frekvensen i vores kørselsordning 4,7 21 Prisen for vores kørselsordning 4,3 21 Vores åbningstid for jeres henvendelser 4,4 22 Muligheden for at blive betjent af vores personale 3,7 22 Betjeningens kvalitet 4, Vi vil gerne vide, hvordan du Opbygning og vedligeholdelse af materialebestand 33,8 22 synes, centralbiblioteket skal Lånesamarbejde og formidling af materialer 11,5 22 prioritere sin fremtidige Informationstjeneste 9,1 22 indsats. Hvis Rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige 6,2 22 centralbiblioteksbudgettet til spørgsmål næste år var på netop kr, Rådgivning og vejledning i IT 7,2 22 hvordan skulle de så fordeles på nedenstående Rådgivning og vejledning i forsøgs- og 4,8 22 serviceområder set ud fra dit udviklingsprojekter biblioteks behov. Angivelser Initiativer til folkebibliotekssamarbejde i 8,7 22 skal tilsammen netop give centralbiblioteksområdet kr. Biblioteksfaglige undervisnings- og kursussessioner 10,1 22 Faglige udvalg/erfa-grupper 4,1 22 Understøtte og koordinere biblioteksmedarbejdernes kompetenceudvikling i CB-området 7,3 22 Samarbejde med institutioner og andre biblioteker 4,1 22 end folkebiblioteker Kørselsordning 10,1 22 Andet Er der andre områder Erhvervsservice, Samarbejde omkring elektroniske centralbiblioteket skal varetage tjenester/licenser - også på børneområdet. i fremtiden end de ovenstående?

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Høringsparter 26. marts 2007 J. nr. 406-1 jth Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Statens kontrakt med centralbibliotekskommunerne udløber med udgangen af

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet:

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: 12. juni 2014 Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Ishøj

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde Digital formidling - med udgangspunkt i Ting 16. september 2010 5. og sidste møde Morgensang Dagens program Partnerskaber Gaveboden er åben Danskernes Digitale Bibliotek Netværk Evaluering evalueringsskema

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: &9(+)816à()&-&0-8)/)6 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området:

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005

Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005 Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode...

Læs mere

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Deltagere: Ann Poulsen (AP), Lone Hedelund (LH), Niels Dejgaard (ND), Poul Høst Pedersen (PHP), Kambiz Hormoozi (KH),

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Niels Schmidt Skolekonsulent 89593029 nis@norddjurs.dk

Niels Schmidt Skolekonsulent 89593029 nis@norddjurs.dk Lillian Byrialsen Læsekonsulent Lissy Nørgård Konsulent for skolebiblioteksområdet og den pædagogiske it 89593176 lilb@norddjurs.dk 89592655 ln@norddjurs.dk Niels Schmidt Skolekonsulent 89593029 nis@norddjurs.dk

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Tilfredshed med bibliotekerne 2003

Tilfredshed med bibliotekerne 2003 hed med bibliotekerne Hvor tilfreds er du med udvalget af... 5 4 Klassisk musik Lydbøger Cd-rom Aviser og tidsskrifter B ørne b øge r Web-bestilling/fornyelse Fa gb øg e r Hjemmeside tilfreds Moder n e

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001

Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001 VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Vejledning om indberetning

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN HILLERØD BIBLIOTEKERNE 2016

VIRKSOMHEDSPLAN HILLERØD BIBLIOTEKERNE 2016 VIRKSOMHEDSPLAN HILLERØD BIBLIOTEKERNE 2016 Forord Årets Læseinitiativpris I 2015 blev Hillerød Bibliotek hædret med Årets Læseinitiativpris for delprojektet Læsebølgen i Kongevænget. Prisen blev uddelt

Læs mere

Rapport. Inddragelse af bibliotekets interessenter som led i konkretisering og implementering af visionen for BiBLiOTEKET.

Rapport. Inddragelse af bibliotekets interessenter som led i konkretisering og implementering af visionen for BiBLiOTEKET. Rapport Inddragelse af bibliotekets interessenter som led i konkretisering og implementering af visionen for BiBLiOTEKET. Maj 2012 Indhold 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af den gennemførte inddragelse...

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Roskilde Centralbibliotek har i lighed med de 5 andre centralbiblioteker følgende lovbundne mission for centralbiblioteksvirksomheden:

Roskilde Centralbibliotek har i lighed med de 5 andre centralbiblioteker følgende lovbundne mission for centralbiblioteksvirksomheden: CB-strategi Roskilde Centralbibliotek 2016-2019 Mission og Rammesætning Roskilde Centralbibliotek har i lighed med de 5 andre centralbiblioteker følgende lovbundne mission for centralbiblioteksvirksomheden:

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde Maj 2016 Jobprofil Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde 1. Indledning Bus & Tog ønsker at ansætte en ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Bilag 2. Bibliotekstyper. Til: Kopi til: Århus Kommune. Den 28. juni 2007

Bilag 2. Bibliotekstyper. Til: Kopi til: Århus Kommune. Den 28. juni 2007 Bilag 2 Emne: Til: Kopi til: Biblioteks- og Borgerserviceenheder Den 28. juni 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Bibliotekstyper A. Borgerservice og Bibliotekscentre

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2016 Om IA Sprog Pædagogikken vil som sædvanlig få fokus, men 2016 bliver også præget af en strømlining af forretningsgange og kommunikationsveje på IA Sprog. Det sker ikke mindst ved hjælp

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007

Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007 Carl Nielsen Børnehave årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09

Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09 Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09 Tværmagistratslig Malene Poulsen d. 05-11-2009 Sted: Rådhuset, lokale 381 Til stede: Reza Taremian/BYR/M0/AAK Ali Nuur/BYR/M0/AAK Jessie Vestskov/AMA/M1/AAK

Læs mere

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN?

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? STATSLIGE BIBLIOTEKER Rapport VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Evaluering af implementeringen af Lov om Biblioteksvirksomhed 19. februar 2004 Deres notater VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Rapport, Statslige

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere