REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015."

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar Torsdag den 5. februar 2015 klokken blev der afholdt generalforsamling i Foreningen af Danske Herregaardsjægere. Der var frokost kl og herefter generalforsamling fra kl Der deltog ca. 50 medlemmer og dagsordenen var i henhold til foreningens love: Dagsorden i henhold til foreningens love. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved elevudvalgsformanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Aleksander Terkelsen, Peter Bissø og Morten Truelsen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor. 8. Eventuelt. Herunder selve referatet, der følger ovenstående dagsordens punkter. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Smærup og forsamlingen kvitterede med klapsalver. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 2. Formandens Beretning Beretningen blev omdelt på dagen og herunder følger blot i punktform de emner som beretningen omhandlede samt enkelte relevante kommentarer, der er noteret i forbindelse med diskussioner opstået under formandens beretning. Præsentation ved formand Kristian Stenkjær Formandens beretning Beretningen blev gennemgået punkt for punkt 1) Kasserer og bogholder Kasserer Morten Truelsen og vores nye bogholder Paw Helms har gjort et formidabelt stykke arbejde. Der er nu fuldstændig styr på vores økonomi, medlems kartoteket og annonceindtægterne. Det vil også klart fremgå når de fremlægger vores regnskab. Tusind tak for denne indsats. Det blev fra salen kommenteret, at det var et flot stykke arbejde, som Morten Truelsen og Paw Helms havde lavet. 2) Nye udvalgsmedlemmer Nicholai Koudal Pedersen er også indtrådt som medlem af elevudvalget sideløbende med sit engagement i medieudvalget, tak til Nicholai for det. Han arbejder sammen med Jacob Larsen i medieudvalget hvor de vil prøve at få styr på de gode historier omkring de professionelle jagtvæsner; et arbejde som indbefatter alle som kommer

2 overens med gode historier eller hændelser, som kan eksponeres på vores hjemmeside eller i vores blad. Lars Rolsted er indtrådt som elevudvalgssekretær i stedet for Anders Jørgensen. Bestyrelsen takkede Anders Jørgensen for hans indsats i elevudvalget. 3) Medie udvalget, nyt blad m.m. Vores blad har fået en ny profil og er nu et rigtigt internetblad. Nicolai Pedersen er vores redaktør og har ansvar for at bladet bliver skrevet og redigeret. Til dette arbejde har han hjælp fra Nicolai Vigger Knudsen fra Danmarks Jægerforbund (DJ), Herregaardsjægerne har en aftale med DJ om den hjælp, samarbejdet fungerer fint og resultatet af vores nye blad taler for sig selv, ud over hjælp til bladet har Nicolai Vigger Knudsen også overtaget ansvaret for vores hjemmeside fra Benny Larsen. Tak til Benny for hans indsats gennem mange år. 4) Auktion 2014 Auktionen 2014 blev kørt af Jacob Larsen i samarbejde med Gamekeeper A/S ved Henrik Mortensen. Auktionen var igen en stor succes og der blev indsamlet kr Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til alle donorer. Det er denne beredvillighed til at donere, der muliggør, at vi fortsat kan skabe en række projekter til gavn for såvel de professionelle jagtvæsner som hele jagtens sag i Danmark. Jacob Larsen supplerede: Auktionen 2015 kører på samme måde som i Sekretæren på Julianelyst kommer til at stå for indsamlingen af donationer. Der udleveredes en blanket, til generalforsamlingens deltagere, hvor man kunne tilkendegøre såfremt man ønskede at donere. Det planlægges, at pengene fra auktionen bl.a. bruges til en dataindsamling fra medlemmerne. Medlemmerne involveres i processen. 5) Møde men Danmarks Jægerforbund (DJ) vedr. samarbejde omkring sekretariat for foreningen Danske Herregaardsjægere Mødet blev afholdt på Rohden med DJ direktør Michael Stevens og Niels Søndergaard, Aleksander Terkildsen og undertegnede. Mødet var konstruktivt og DJ var meget imødekommende, så hvis vi en dag vil benytte os af DJ i forhold til administration af foreningens forskellige aktiviteter er vi velkomne. 6) Bestyrelses møder 2014 Bestyrelsen har i 2014 holdt 4 bestyrelsesmøder og 2 telefonmøder. Et af møderne blev afholdt på Danmarks Jægerforbund, Kalø, hvor vi på dag 2 fik et kursus i foreningsarbejde. Det var interessant og lærerigt, især i forhold til hvordan forskellige problemstillinger skal analyseres inden man går til handling i forhold til løsning af de udfordringer en forening kan stå over for. Den aktuelle situation som vores forening står over for blev analyseret og diskuteret og jeg tror alle fik et bedre overblik i forhold til vores styrker og svagheder, tak til Niels Søndergaard (DJ)som stod for dette kursus. Jacob Larsen supplerede med detaljeret beskrivelse af hvordan bestyrelsen i dag arbejder mere professionelt. Formanden mener, at der i fremtiden vil være behov for et hjortevildtudvalg i foreningen. 7) Samarbejde i en arbejdsgruppe bestående af Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevare, Skovforeningen og Bæredygtigjagt

3 I de sidste to år har Aleksander siddet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Skovforeningen og Bæredygtig Jagt. Resultatet af arbejdet er blevet et forslag til en mærkningsordning Idéen er at tilgangen til denne mærkningsordning skal følge de jagtetiske regler og i hovedtræk principperne i Interne retningslinjer vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner udarbejdet i maj 2000 af Tolvmandsektionen, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund. I retningslinjerne står: Retningslinjerne er ledetråde, der løbende skal tilpasses de konkrete forhold, og må således ikke blive en endegyldig facitliste for den enkeltes jagtmoral og forpligtelse til at forbedre og beskytte sit jagtrevir generelt. Herregaardsjægernes bestyrelse mener, at en eventuel ordning skal have til formål: 1. at medvirke til at bevare muligheden for jagt på udsat fjervildt på længere sigt. 2. at lette den administrative byrde for det enkelte jagtvæsen, ved en simpel standardisering af egenkontrol og sporbarhed. 3. at skabe en simpel procedure for relevante myndigheders lovpligtige kontrol af det enkelte jagtvæsen. 4. at dokumentere, at jagtvæsenernes praksis i forbindelse med udsætning af fjervildt og efterfølgende jagtudøvelse foregår på etisk og fagligt forsvarlige principper. 5. at medvirke til at tilvejebringe finansiering af indsatser for rådgivning og facilitering vedrørende ordningen. 6. at sikre, at alle aktiviteter fra jord til bord er i overensstemmelse med særlige aftalte regler med relation til fortsat mulighed for omsætning af vildt. Idéen om en mærkningsordning vil blive gennemgået i detaljer, på mødet som Bæredygtig jagt afholder fredag den 6. marts 2015 på landboforeningen Gefion i Sorø, det er vigtigt at ejere og deres skytter møder op og deltager i denne debat. Danmarks Jægerforbund udsender i februar en reminder på, at man skal tilmelde sig inden den 23. februar 2015, hvis man vil med. Det blev kommenteret fra salen at: "Det er rart at det er blevet til en mærkningsordning og ikke en certificeringsordning". 8) Biotopplanudvalget Biotopplanudvalget er et udvalg som er nedsat af Naturstyrelsen. Her arbejdes med spørgsmål omkring Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Jeg har sæde i udvalget, der har ikke været møder i Jeg forsøger at gøre opmærksom på vigtigheden af vores udvalg og håber at vi kan samles og diskutere hvordan vi får biotopplanreglerne til at matche reglerne om grundbetalingsreglerne, som landbrugsstøtteordningen nu hedder, det er efter min mening af stor betydning for biotopplanernes implementering på jagtrevirene. Der diskuteredes, på baggrund af uddybende spørgsmål, omkring den manglende overensstemmelse mellem biotoplansreglerne og landbrugsstøtteordningen. Enkelte medlemmer supplerede med egne erfaringer i forhold til biotopplaner. 9) Uddannelse af nye jægere I 2014 havde vi igen flere markvandringer rundt på jagtvæsnerne med god succes henover sommeren.

4 Bestyrelsen mener at uddannelse af nye jægere er vigtig, hvis jagten i Danmark skal bevares i sin nuværende form, og ser derfor frem til mere samarbejde på dette område i fremtiden. Bestyrelsen ser en stor mulighed i at private ejendommes jagtvæsner, med deres veluddannede personale, kunne indgå i et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen og Forsvaret om arealer og personale i et koordineret Offentligt og Privat Partner Ship (OPP hedder det på nudansk). Og det ville være en naturlig del af en sådan nyjæger-uddannelsesstruktur. 10) Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse til Herregaardsjæger Antallet af Naturtekniker elever som vælger specialet Biotop og vildtpleje på Skovskolen er faldet lidt og ligger nu mellem elever i øjeblikket så jeg håber at vi kan producere ca.10 elever til Vildtforvalteruddannelsen på DJ, Kalø, hver andet år i fremtiden. Den anbefaling vi gav de elever som vælger herregaardsjæger vejen, om at vælge erhvervsøkonomi på niveau F, (første del, af merkonom uddannelsen) på 4 skoleophold, er nu en realitet. Så Herregaardsjægere som dimitterer i fremtiden vil have denne del erhvervsøkonomi med i deres uddannelse. Hvis jagten på herregårde i fremtiden skal drives, er det vigtigt med veluddannet personale. Det er også vigtigt at vores uddannelse er så moderne at man kan bygge videre på den, tage forskellige overbygninger til vildtforvalteruddannelsen på lige fod med f.eks. Skov og Landskabs ingeniør m.m. Det er vigtigt i fremtiden at uddanne vores nye kollegaer på en måde, så nogen af dem bliver at finde i de styrelser og administrationer, som forvalter jagten og naturen i vores samfund. Ellers bliver det svært at fastholde jagten som den udøves på større ejendomme og jagtvæsnerne landet over. Herregaardsjægerne vil derfor forsat arbejde med denne udvikling af vores uddannelse. Dirigenten anbefalede at kommentarer til dette punkt blev udskudt til elevudvalgsformanden beretning. Anbefalingen blev accepteret. 11) Blyfri riffelammunition Dansk Jagtakademi har med opbakning fra Herregårdsjægerforeningen, Klelund og Lille Vildmose forestået indsamling af data for effektiviteten af riffelkugler med fokus på blyfri kugler. Der er på pilotbasis indsamlet data fra ca. 70 dyr over jagtsæsonen 2012/2013/ primært fra kronvildt, men også dåvildt, råvildt og vildsvin. Det indsamlede materiale vil blive bearbejdet i 2015, efter endnu en jagtsæson juni Fonden har støttet projektet økonomisk. Der afholdes, på baggrund af det indsamlede materiale, en international konference den 28. april 2015 i Vingsted. 12) Skovhagl/stålhagl til jagt i skoven Dansk Jagtakademi har med opbakning fra Skovforeningen og Herregårdsjægerforeningen forestået indsamling af data i forhold til at belyse jagt med stålhagl i skoven, hvad er erfaringen fra træindustrien og træproducenterne i branchen og hvor stort er problemet? 15. juni Fonden har støttet projektet økonomisk.

5 Det blev forslået, at foreningen kontakter vildthandlerne og beder dem undersøge, hvorvidt der tegner sig en tendens, som peger på hvilken type hagl, der laver mest kød skade på vildtet. Forslaget blev taget til efterretning. 13) Påvirkning af søers og vandhullers vandmiljø ved udsætning og fodring af gråænder Et forskningsprojekt til belysning af en forbedret forvaltning af vores søer og vandhuller via udredning og forskning, forsøges igangsat af: Martin Søndergaard (Aarhus Universitet, Bioscience) & Niels Kanstrup (Dansk Jagtakademi) Jeg følger projektet nøje og har tilbudt at hjælpe med kontakt til jagtvæsner, hvis projektet bliver en realitet. 14) Afsætning af skudt vildt Kvaliteten på især fuglevildtet har været meget fin i den sidste sæson og det er meget glædeligt. Alt vildt fra sæsonen er solgt. Det er selvfølgelig positivt at fuglevildt som fasaner og gråænder nu endelig kan sælges til familien Danmark i detailbutikkerne. Desværre, nu hvor markedsføring på flere områder er lykkedes for den professionelle omsætning af fuglevildt, kommer kun ca. halvdelen af det normale vildt frem til den autoriserede vildtbehandlingsvirksomhed. Det ser ud til at den nye fortolkning af fødevarestyrelsens bekendtgørelser på området, fra foråret 2013, har bevirket en halvering af den mængde fuglevildt, der når frem til de autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder. Fortsætter tendensen er der fare for at mængden af autoriseret vildt, der sælges til vildtbehandlingsvirksomhederne, kommer så langt ned, at det ikke er rentabelt at slagte det og oparbejde det, i den måle stok det er nødvendigt, i forhold til afsætning af vildt fra større jagter. Der blev igen sidste år taget initiativ til et møde med Kivan Food (før Bjarne Frost Vildt) vedr. samarbejde og afsætning. Denne gang med Bæredygtig jagt, hvor tingende blev diskuteret. Det bliver nok nødvendigt at holde et nyt møde igen i det kommende år. 15) Samarbejde med andre institutioner og organisationer Vi samarbejder, som beskrevet ovenfor, i stor udstrækning med Danmarks Jægerforbund først og fremmest med Vildtforvaltningsskolen hvor foreningens elevudvalgsformand og jeg sidder med i det Rådgivende udvalg for Vildtforvalteruddannelsen. Dernæst sidder jeg også med i Vildtforvaltningsskolens Skoleråd som i princippet er garant for at skolen lever op til den aftale man har med Miljøministeriet vedrørende skolens faglige og pædagogiske forpligtigelser. Derudover er jeg med i en række DJ s udvalg: Markvildt udvalget, som i øjeblikket arbejder med at udarbejde en politik på udsætning af fuglevildtområdet Hjortevildt udvalget, som i øjeblikket arbejder med at udarbejde en politik på hjortevildtforvaltningsområdet. Formanden ønskede, at foreningen nedsætter et hjorteudvalg, således foreningen kan hjælpe Danmarks Jægerforbund med at komme med et professionelt bud på en fremtidig forvaltningsplan for dansk hjortevildt. Det blev specificeret at: ved hjortevildt forstås kronvildt, dåvildt og sika.

6 Spørgsmål: hvad er foreningen for Danske Herregaardsjægeres holdning, til hvor mange fugle der må udsættes og hvad vil vi kæmpe for? Formanden besvarede: Vi vil gerne kunne hæve grænsen, men realistisk skal vi nok være glade for at fastholde status quo. 16) Regler for anvendelse af ormemidler Landbrug & Fødevarer skulle søge en dispensation for anvendelse af ormemidler efter at fasankyllinger er udsat i skoven. Landbrug & Fødevarer har endnu ikke forsøgt, så jeg går ud fra, at de finder det urealistisk at forsøge at søge dispensation på nuværende tidspunkt. 17) Giftdræbte rovfugle Interesseorganisationerne Dansk Ornitologisk forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Danske Herregaardsjægere og Danmarks Jægerforbund har i november 2014 afholdt et møde. Vi blev enige om at medvirke til, at udarbejdet en vejledning, som generelt skal sætte fokus på problemet. På ovennævnte baggrund vil vi gerne opfordre Miljøministeriet til øget bevågenhed omkring denne problemstilling. Vi vil opfordre til, at der udarbejdes en intern vejledning til politiet og Naturstyrelsens enheder, som skaber ensartethed i sagsbehandlingen. Derudover bør der udarbejdes en vejledning til borgere, der finder døde rovfugle under mistænkelige forhold i naturen. Dette skal reducere risiko for at borgeren bliver forgiftet ved kontakt med dødfundne rovfugle. Vejledningen skal indeholde information om, at der ses med alvor på sager med mistanke om forgiftninger i naturen, og de vil blive efterforsket, og man derfor skal medvirke til at bevare bevismaterialet. Alene det signal, vil efter vores vurdering have stor forebyggende effekt. 18) Forvaltningsplaner for harer og agerhøns Forvaltningsplaner for hare og agerhøne er udarbejdet i regi af Institut for Bioscience, Århus Universitet (tidligere DMU). Den praktiske udførelse er lagt i hænderne på Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund. DJ har opstartet en storstilet organisation af markvildtlav, hvor teori skal udmøntes i praksis - forhåbentlig til glæde for vores markvildt. Mit håb er, at det store fagligt velfunderede arbejde som Herregaardsjægermedlemmer udfører med implementering af biotopplaner ude på jagtrevirerne, vil kunne inspirere disse markvildtslav. Dels på det praktiske område, med vildtplejetiltag m.m. og i nogle områder evt. også ved at indgå i et samarbejde på tværs af markskel og grænser mellem jagtrevirer, store som små. Her kan et engagement af professionelle jagtvæsner tilføre projektet en masse praktisk viden og jagtvæsnerne vil få en rigtig positiv reklame. 19) Samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital vedr. kortlægning af udbredelsen af TBE-virus Der er i sidste jagtsæson indsamlet næsten 1000 blodprøver fra rådyr nedlagt under almindelig jagt. Blodprøverne er tages i forbindelse med brækning af dyrene. Blodets indhold af TBE-virus er i øjeblikket ved at blive analyseret for antistoffer mod sygdommen i blodet. Det er et interessant arbejde og det indsamlede materiale vil også kunne bruges i forbindelse med andre undersøgelser af råvildtets sundhedstilstand.

7 Arbejdet fortsætter og udvides i næste fase med undersøgelse af flåter fra områder hvor der er fundet rådyr med antistoffer for TBE. Mennesker men stor kontakt til naturen som indimellem har haft flåter vil også indgå i undersøgelsen med blodprøver, også husdyr, især får, vil blive undersøgt. Foreningens medlemmer får stor ros for deres arbejde med indsamling af materiale. IK Beretningen blev godkendt af forsamlingen Elevudvalgsformandens beretning Året startede med elevekskursion på Giesegård. Tak til Kim Sørensen og Giesegård. Egnethedsprøven blev afholdt på Bregentved 27/1. Der var 8 elever, en dumpede. Generelt var eleverne godt forberedt, men der var plads til forbedringer omkring jagtprøven og plantekendskab. I årets løb har der været nogle dispensations ansøgninger, hvor nogle har fået positivt andre negativt svar. Vi er som regel meget enige i udvalget og er også enige om at være ret tilbageholdende med dispensationer. Det nyeste tiltag er at vi igen har åbnet for elever til Herregaardsjæger uddannelsen med en anden baggrund end skov og naturtekniker med speciale i biotop og vildtpleje. Det betyder at folk med en håndværks eller landbrugsmæssig baggrund har mulighed for at søge optagelse til uddannelsen. Det vi kræver er følgende: Vi skal se svendebrev samt anbefalinger. Efter det første elev år skal egnethedsprøven bestås. Man skal have 3 elev år på godkendte steder. I løbet af de tre år skal man have bestået følgende kurser: Motorsavscertifikat Sprøjtecertifikat Opdrætskursus Udsætningskursus Hygiejnekursus Der kommer 10 elever fra Herregaardsjæger uddannelsen på vildtforvalterkurset, som starter på kalø 17 februar. De skal bo og undervises på Kalø landbrugsskole, da vildforvaltningsskolen er under nedrivning. Der blev kommenteret fra salen at: måske man burde beskrive, hvad der kan give dispensation?" Kommentaren blev taget til efterretning. Elevekskursion på Ravnholt v/ Peter Andreasen den 8. april 2015, nærmere info følger. Klokken blev der serveret frokost Klokken startede generalforsamlingen igen. Elevudvalgsformandens beretning godkendes

8 Peter Smærup, som ansvarlig for vildtforvalteruddannelsen 2015, berettede om planerne for uddannelsen, der starter i uge Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. PAW udleverede og gennemgik økonomien. Regnskabet der var godkendt af revisoren, blev godkendt af forsamlingen. 4. Fastsættelse af kontingent Forslaget fra bestyrelsen for en kontingentforhøjelse blev diskuteret og bestyrelsen vil arbejde videre med de indkommende forslag. Pt. fortages der ingen kontingentændring. Der var blandt andet forslag til andre mulige indtjeningskilder for at undgå kontingentforhøjelse. 5. Indkomne forslag. Der var ikke fremsendt forslag 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Aleksander Terkelsen, Peter Bissø og Morten Truelsen. Alle opstillede blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor. Alle opstillede blev genvalgt. Nuværende revisor er: Lars Kjeldgaard Suppleanter til bestyrelsen er: Peter Lyndrup og Troels Baunhøj 8. Eventuelt. Sommerskydning Der afholdes sommerskydning på Sofienholm v/jesper Dellgren den 21. april 2015, nærmere info følger. Jagtvogn godkendt Der ligger nu godkendelser på en række jagtvogne, der kan anvendes til transport i forbindelse med jagt. Mulige sanktioner Det blev diskuteret hvorledes foreningen i fremtiden skal forholde sig til medlemmer, der overtræder gældende regler omkring udsætning af fuglevildt. Der var en generel holdning til, at medlemmer af foreningen, samt disses arbejdsgivere skal være opmærksomme på at gældende lovgivning på området, altid overholdes. Navneændring Der blev diskuteret om man skulle ændre foreningens navn fra Foreningen Danske Herregaardsjægere til et mere nutidigt navn, der bl.a. symbolisere at foreningen er en moderne forening. Generalforsamlingen afsluttes klokken 15.30

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Årgang 58 januar 2013

Årgang 58 januar 2013 Årgang 58 januar 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Årgang 58 april 2013

Årgang 58 april 2013 Årgang 58 april 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Årgang 56 april 2011

Årgang 56 april 2011 Årgang 56 april 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center.

Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. Referat for det 9. ordinære repræsentantskabsmøde i Jægernes Naturfond fredag den 12. juni 2009 på Odense Congress Center. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Arne Greve Arne Greve blev valgt til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014 DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere