REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar 2015."

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø Den 5. februar Torsdag den 5. februar 2015 klokken blev der afholdt generalforsamling i Foreningen af Danske Herregaardsjægere. Der var frokost kl og herefter generalforsamling fra kl Der deltog ca. 50 medlemmer og dagsordenen var i henhold til foreningens love: Dagsorden i henhold til foreningens love. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved elevudvalgsformanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Aleksander Terkelsen, Peter Bissø og Morten Truelsen. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor. 8. Eventuelt. Herunder selve referatet, der følger ovenstående dagsordens punkter. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Smærup og forsamlingen kvitterede med klapsalver. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 2. Formandens Beretning Beretningen blev omdelt på dagen og herunder følger blot i punktform de emner som beretningen omhandlede samt enkelte relevante kommentarer, der er noteret i forbindelse med diskussioner opstået under formandens beretning. Præsentation ved formand Kristian Stenkjær Formandens beretning Beretningen blev gennemgået punkt for punkt 1) Kasserer og bogholder Kasserer Morten Truelsen og vores nye bogholder Paw Helms har gjort et formidabelt stykke arbejde. Der er nu fuldstændig styr på vores økonomi, medlems kartoteket og annonceindtægterne. Det vil også klart fremgå når de fremlægger vores regnskab. Tusind tak for denne indsats. Det blev fra salen kommenteret, at det var et flot stykke arbejde, som Morten Truelsen og Paw Helms havde lavet. 2) Nye udvalgsmedlemmer Nicholai Koudal Pedersen er også indtrådt som medlem af elevudvalget sideløbende med sit engagement i medieudvalget, tak til Nicholai for det. Han arbejder sammen med Jacob Larsen i medieudvalget hvor de vil prøve at få styr på de gode historier omkring de professionelle jagtvæsner; et arbejde som indbefatter alle som kommer

2 overens med gode historier eller hændelser, som kan eksponeres på vores hjemmeside eller i vores blad. Lars Rolsted er indtrådt som elevudvalgssekretær i stedet for Anders Jørgensen. Bestyrelsen takkede Anders Jørgensen for hans indsats i elevudvalget. 3) Medie udvalget, nyt blad m.m. Vores blad har fået en ny profil og er nu et rigtigt internetblad. Nicolai Pedersen er vores redaktør og har ansvar for at bladet bliver skrevet og redigeret. Til dette arbejde har han hjælp fra Nicolai Vigger Knudsen fra Danmarks Jægerforbund (DJ), Herregaardsjægerne har en aftale med DJ om den hjælp, samarbejdet fungerer fint og resultatet af vores nye blad taler for sig selv, ud over hjælp til bladet har Nicolai Vigger Knudsen også overtaget ansvaret for vores hjemmeside fra Benny Larsen. Tak til Benny for hans indsats gennem mange år. 4) Auktion 2014 Auktionen 2014 blev kørt af Jacob Larsen i samarbejde med Gamekeeper A/S ved Henrik Mortensen. Auktionen var igen en stor succes og der blev indsamlet kr Vi vil gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til alle donorer. Det er denne beredvillighed til at donere, der muliggør, at vi fortsat kan skabe en række projekter til gavn for såvel de professionelle jagtvæsner som hele jagtens sag i Danmark. Jacob Larsen supplerede: Auktionen 2015 kører på samme måde som i Sekretæren på Julianelyst kommer til at stå for indsamlingen af donationer. Der udleveredes en blanket, til generalforsamlingens deltagere, hvor man kunne tilkendegøre såfremt man ønskede at donere. Det planlægges, at pengene fra auktionen bl.a. bruges til en dataindsamling fra medlemmerne. Medlemmerne involveres i processen. 5) Møde men Danmarks Jægerforbund (DJ) vedr. samarbejde omkring sekretariat for foreningen Danske Herregaardsjægere Mødet blev afholdt på Rohden med DJ direktør Michael Stevens og Niels Søndergaard, Aleksander Terkildsen og undertegnede. Mødet var konstruktivt og DJ var meget imødekommende, så hvis vi en dag vil benytte os af DJ i forhold til administration af foreningens forskellige aktiviteter er vi velkomne. 6) Bestyrelses møder 2014 Bestyrelsen har i 2014 holdt 4 bestyrelsesmøder og 2 telefonmøder. Et af møderne blev afholdt på Danmarks Jægerforbund, Kalø, hvor vi på dag 2 fik et kursus i foreningsarbejde. Det var interessant og lærerigt, især i forhold til hvordan forskellige problemstillinger skal analyseres inden man går til handling i forhold til løsning af de udfordringer en forening kan stå over for. Den aktuelle situation som vores forening står over for blev analyseret og diskuteret og jeg tror alle fik et bedre overblik i forhold til vores styrker og svagheder, tak til Niels Søndergaard (DJ)som stod for dette kursus. Jacob Larsen supplerede med detaljeret beskrivelse af hvordan bestyrelsen i dag arbejder mere professionelt. Formanden mener, at der i fremtiden vil være behov for et hjortevildtudvalg i foreningen. 7) Samarbejde i en arbejdsgruppe bestående af Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevare, Skovforeningen og Bæredygtigjagt

3 I de sidste to år har Aleksander siddet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Skovforeningen og Bæredygtig Jagt. Resultatet af arbejdet er blevet et forslag til en mærkningsordning Idéen er at tilgangen til denne mærkningsordning skal følge de jagtetiske regler og i hovedtræk principperne i Interne retningslinjer vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner udarbejdet i maj 2000 af Tolvmandsektionen, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund. I retningslinjerne står: Retningslinjerne er ledetråde, der løbende skal tilpasses de konkrete forhold, og må således ikke blive en endegyldig facitliste for den enkeltes jagtmoral og forpligtelse til at forbedre og beskytte sit jagtrevir generelt. Herregaardsjægernes bestyrelse mener, at en eventuel ordning skal have til formål: 1. at medvirke til at bevare muligheden for jagt på udsat fjervildt på længere sigt. 2. at lette den administrative byrde for det enkelte jagtvæsen, ved en simpel standardisering af egenkontrol og sporbarhed. 3. at skabe en simpel procedure for relevante myndigheders lovpligtige kontrol af det enkelte jagtvæsen. 4. at dokumentere, at jagtvæsenernes praksis i forbindelse med udsætning af fjervildt og efterfølgende jagtudøvelse foregår på etisk og fagligt forsvarlige principper. 5. at medvirke til at tilvejebringe finansiering af indsatser for rådgivning og facilitering vedrørende ordningen. 6. at sikre, at alle aktiviteter fra jord til bord er i overensstemmelse med særlige aftalte regler med relation til fortsat mulighed for omsætning af vildt. Idéen om en mærkningsordning vil blive gennemgået i detaljer, på mødet som Bæredygtig jagt afholder fredag den 6. marts 2015 på landboforeningen Gefion i Sorø, det er vigtigt at ejere og deres skytter møder op og deltager i denne debat. Danmarks Jægerforbund udsender i februar en reminder på, at man skal tilmelde sig inden den 23. februar 2015, hvis man vil med. Det blev kommenteret fra salen at: "Det er rart at det er blevet til en mærkningsordning og ikke en certificeringsordning". 8) Biotopplanudvalget Biotopplanudvalget er et udvalg som er nedsat af Naturstyrelsen. Her arbejdes med spørgsmål omkring Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Jeg har sæde i udvalget, der har ikke været møder i Jeg forsøger at gøre opmærksom på vigtigheden af vores udvalg og håber at vi kan samles og diskutere hvordan vi får biotopplanreglerne til at matche reglerne om grundbetalingsreglerne, som landbrugsstøtteordningen nu hedder, det er efter min mening af stor betydning for biotopplanernes implementering på jagtrevirene. Der diskuteredes, på baggrund af uddybende spørgsmål, omkring den manglende overensstemmelse mellem biotoplansreglerne og landbrugsstøtteordningen. Enkelte medlemmer supplerede med egne erfaringer i forhold til biotopplaner. 9) Uddannelse af nye jægere I 2014 havde vi igen flere markvandringer rundt på jagtvæsnerne med god succes henover sommeren.

4 Bestyrelsen mener at uddannelse af nye jægere er vigtig, hvis jagten i Danmark skal bevares i sin nuværende form, og ser derfor frem til mere samarbejde på dette område i fremtiden. Bestyrelsen ser en stor mulighed i at private ejendommes jagtvæsner, med deres veluddannede personale, kunne indgå i et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen og Forsvaret om arealer og personale i et koordineret Offentligt og Privat Partner Ship (OPP hedder det på nudansk). Og det ville være en naturlig del af en sådan nyjæger-uddannelsesstruktur. 10) Samarbejdet med Skov & Landskab og Danmarks Jægerforbund omkring vores uddannelse til Herregaardsjæger Antallet af Naturtekniker elever som vælger specialet Biotop og vildtpleje på Skovskolen er faldet lidt og ligger nu mellem elever i øjeblikket så jeg håber at vi kan producere ca.10 elever til Vildtforvalteruddannelsen på DJ, Kalø, hver andet år i fremtiden. Den anbefaling vi gav de elever som vælger herregaardsjæger vejen, om at vælge erhvervsøkonomi på niveau F, (første del, af merkonom uddannelsen) på 4 skoleophold, er nu en realitet. Så Herregaardsjægere som dimitterer i fremtiden vil have denne del erhvervsøkonomi med i deres uddannelse. Hvis jagten på herregårde i fremtiden skal drives, er det vigtigt med veluddannet personale. Det er også vigtigt at vores uddannelse er så moderne at man kan bygge videre på den, tage forskellige overbygninger til vildtforvalteruddannelsen på lige fod med f.eks. Skov og Landskabs ingeniør m.m. Det er vigtigt i fremtiden at uddanne vores nye kollegaer på en måde, så nogen af dem bliver at finde i de styrelser og administrationer, som forvalter jagten og naturen i vores samfund. Ellers bliver det svært at fastholde jagten som den udøves på større ejendomme og jagtvæsnerne landet over. Herregaardsjægerne vil derfor forsat arbejde med denne udvikling af vores uddannelse. Dirigenten anbefalede at kommentarer til dette punkt blev udskudt til elevudvalgsformanden beretning. Anbefalingen blev accepteret. 11) Blyfri riffelammunition Dansk Jagtakademi har med opbakning fra Herregårdsjægerforeningen, Klelund og Lille Vildmose forestået indsamling af data for effektiviteten af riffelkugler med fokus på blyfri kugler. Der er på pilotbasis indsamlet data fra ca. 70 dyr over jagtsæsonen 2012/2013/ primært fra kronvildt, men også dåvildt, råvildt og vildsvin. Det indsamlede materiale vil blive bearbejdet i 2015, efter endnu en jagtsæson juni Fonden har støttet projektet økonomisk. Der afholdes, på baggrund af det indsamlede materiale, en international konference den 28. april 2015 i Vingsted. 12) Skovhagl/stålhagl til jagt i skoven Dansk Jagtakademi har med opbakning fra Skovforeningen og Herregårdsjægerforeningen forestået indsamling af data i forhold til at belyse jagt med stålhagl i skoven, hvad er erfaringen fra træindustrien og træproducenterne i branchen og hvor stort er problemet? 15. juni Fonden har støttet projektet økonomisk.

5 Det blev forslået, at foreningen kontakter vildthandlerne og beder dem undersøge, hvorvidt der tegner sig en tendens, som peger på hvilken type hagl, der laver mest kød skade på vildtet. Forslaget blev taget til efterretning. 13) Påvirkning af søers og vandhullers vandmiljø ved udsætning og fodring af gråænder Et forskningsprojekt til belysning af en forbedret forvaltning af vores søer og vandhuller via udredning og forskning, forsøges igangsat af: Martin Søndergaard (Aarhus Universitet, Bioscience) & Niels Kanstrup (Dansk Jagtakademi) Jeg følger projektet nøje og har tilbudt at hjælpe med kontakt til jagtvæsner, hvis projektet bliver en realitet. 14) Afsætning af skudt vildt Kvaliteten på især fuglevildtet har været meget fin i den sidste sæson og det er meget glædeligt. Alt vildt fra sæsonen er solgt. Det er selvfølgelig positivt at fuglevildt som fasaner og gråænder nu endelig kan sælges til familien Danmark i detailbutikkerne. Desværre, nu hvor markedsføring på flere områder er lykkedes for den professionelle omsætning af fuglevildt, kommer kun ca. halvdelen af det normale vildt frem til den autoriserede vildtbehandlingsvirksomhed. Det ser ud til at den nye fortolkning af fødevarestyrelsens bekendtgørelser på området, fra foråret 2013, har bevirket en halvering af den mængde fuglevildt, der når frem til de autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder. Fortsætter tendensen er der fare for at mængden af autoriseret vildt, der sælges til vildtbehandlingsvirksomhederne, kommer så langt ned, at det ikke er rentabelt at slagte det og oparbejde det, i den måle stok det er nødvendigt, i forhold til afsætning af vildt fra større jagter. Der blev igen sidste år taget initiativ til et møde med Kivan Food (før Bjarne Frost Vildt) vedr. samarbejde og afsætning. Denne gang med Bæredygtig jagt, hvor tingende blev diskuteret. Det bliver nok nødvendigt at holde et nyt møde igen i det kommende år. 15) Samarbejde med andre institutioner og organisationer Vi samarbejder, som beskrevet ovenfor, i stor udstrækning med Danmarks Jægerforbund først og fremmest med Vildtforvaltningsskolen hvor foreningens elevudvalgsformand og jeg sidder med i det Rådgivende udvalg for Vildtforvalteruddannelsen. Dernæst sidder jeg også med i Vildtforvaltningsskolens Skoleråd som i princippet er garant for at skolen lever op til den aftale man har med Miljøministeriet vedrørende skolens faglige og pædagogiske forpligtigelser. Derudover er jeg med i en række DJ s udvalg: Markvildt udvalget, som i øjeblikket arbejder med at udarbejde en politik på udsætning af fuglevildtområdet Hjortevildt udvalget, som i øjeblikket arbejder med at udarbejde en politik på hjortevildtforvaltningsområdet. Formanden ønskede, at foreningen nedsætter et hjorteudvalg, således foreningen kan hjælpe Danmarks Jægerforbund med at komme med et professionelt bud på en fremtidig forvaltningsplan for dansk hjortevildt. Det blev specificeret at: ved hjortevildt forstås kronvildt, dåvildt og sika.

6 Spørgsmål: hvad er foreningen for Danske Herregaardsjægeres holdning, til hvor mange fugle der må udsættes og hvad vil vi kæmpe for? Formanden besvarede: Vi vil gerne kunne hæve grænsen, men realistisk skal vi nok være glade for at fastholde status quo. 16) Regler for anvendelse af ormemidler Landbrug & Fødevarer skulle søge en dispensation for anvendelse af ormemidler efter at fasankyllinger er udsat i skoven. Landbrug & Fødevarer har endnu ikke forsøgt, så jeg går ud fra, at de finder det urealistisk at forsøge at søge dispensation på nuværende tidspunkt. 17) Giftdræbte rovfugle Interesseorganisationerne Dansk Ornitologisk forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Danske Herregaardsjægere og Danmarks Jægerforbund har i november 2014 afholdt et møde. Vi blev enige om at medvirke til, at udarbejdet en vejledning, som generelt skal sætte fokus på problemet. På ovennævnte baggrund vil vi gerne opfordre Miljøministeriet til øget bevågenhed omkring denne problemstilling. Vi vil opfordre til, at der udarbejdes en intern vejledning til politiet og Naturstyrelsens enheder, som skaber ensartethed i sagsbehandlingen. Derudover bør der udarbejdes en vejledning til borgere, der finder døde rovfugle under mistænkelige forhold i naturen. Dette skal reducere risiko for at borgeren bliver forgiftet ved kontakt med dødfundne rovfugle. Vejledningen skal indeholde information om, at der ses med alvor på sager med mistanke om forgiftninger i naturen, og de vil blive efterforsket, og man derfor skal medvirke til at bevare bevismaterialet. Alene det signal, vil efter vores vurdering have stor forebyggende effekt. 18) Forvaltningsplaner for harer og agerhøns Forvaltningsplaner for hare og agerhøne er udarbejdet i regi af Institut for Bioscience, Århus Universitet (tidligere DMU). Den praktiske udførelse er lagt i hænderne på Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund. DJ har opstartet en storstilet organisation af markvildtlav, hvor teori skal udmøntes i praksis - forhåbentlig til glæde for vores markvildt. Mit håb er, at det store fagligt velfunderede arbejde som Herregaardsjægermedlemmer udfører med implementering af biotopplaner ude på jagtrevirerne, vil kunne inspirere disse markvildtslav. Dels på det praktiske område, med vildtplejetiltag m.m. og i nogle områder evt. også ved at indgå i et samarbejde på tværs af markskel og grænser mellem jagtrevirer, store som små. Her kan et engagement af professionelle jagtvæsner tilføre projektet en masse praktisk viden og jagtvæsnerne vil få en rigtig positiv reklame. 19) Samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital vedr. kortlægning af udbredelsen af TBE-virus Der er i sidste jagtsæson indsamlet næsten 1000 blodprøver fra rådyr nedlagt under almindelig jagt. Blodprøverne er tages i forbindelse med brækning af dyrene. Blodets indhold af TBE-virus er i øjeblikket ved at blive analyseret for antistoffer mod sygdommen i blodet. Det er et interessant arbejde og det indsamlede materiale vil også kunne bruges i forbindelse med andre undersøgelser af råvildtets sundhedstilstand.

7 Arbejdet fortsætter og udvides i næste fase med undersøgelse af flåter fra områder hvor der er fundet rådyr med antistoffer for TBE. Mennesker men stor kontakt til naturen som indimellem har haft flåter vil også indgå i undersøgelsen med blodprøver, også husdyr, især får, vil blive undersøgt. Foreningens medlemmer får stor ros for deres arbejde med indsamling af materiale. IK Beretningen blev godkendt af forsamlingen Elevudvalgsformandens beretning Året startede med elevekskursion på Giesegård. Tak til Kim Sørensen og Giesegård. Egnethedsprøven blev afholdt på Bregentved 27/1. Der var 8 elever, en dumpede. Generelt var eleverne godt forberedt, men der var plads til forbedringer omkring jagtprøven og plantekendskab. I årets løb har der været nogle dispensations ansøgninger, hvor nogle har fået positivt andre negativt svar. Vi er som regel meget enige i udvalget og er også enige om at være ret tilbageholdende med dispensationer. Det nyeste tiltag er at vi igen har åbnet for elever til Herregaardsjæger uddannelsen med en anden baggrund end skov og naturtekniker med speciale i biotop og vildtpleje. Det betyder at folk med en håndværks eller landbrugsmæssig baggrund har mulighed for at søge optagelse til uddannelsen. Det vi kræver er følgende: Vi skal se svendebrev samt anbefalinger. Efter det første elev år skal egnethedsprøven bestås. Man skal have 3 elev år på godkendte steder. I løbet af de tre år skal man have bestået følgende kurser: Motorsavscertifikat Sprøjtecertifikat Opdrætskursus Udsætningskursus Hygiejnekursus Der kommer 10 elever fra Herregaardsjæger uddannelsen på vildtforvalterkurset, som starter på kalø 17 februar. De skal bo og undervises på Kalø landbrugsskole, da vildforvaltningsskolen er under nedrivning. Der blev kommenteret fra salen at: måske man burde beskrive, hvad der kan give dispensation?" Kommentaren blev taget til efterretning. Elevekskursion på Ravnholt v/ Peter Andreasen den 8. april 2015, nærmere info følger. Klokken blev der serveret frokost Klokken startede generalforsamlingen igen. Elevudvalgsformandens beretning godkendes

8 Peter Smærup, som ansvarlig for vildtforvalteruddannelsen 2015, berettede om planerne for uddannelsen, der starter i uge Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. PAW udleverede og gennemgik økonomien. Regnskabet der var godkendt af revisoren, blev godkendt af forsamlingen. 4. Fastsættelse af kontingent Forslaget fra bestyrelsen for en kontingentforhøjelse blev diskuteret og bestyrelsen vil arbejde videre med de indkommende forslag. Pt. fortages der ingen kontingentændring. Der var blandt andet forslag til andre mulige indtjeningskilder for at undgå kontingentforhøjelse. 5. Indkomne forslag. Der var ikke fremsendt forslag 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Aleksander Terkelsen, Peter Bissø og Morten Truelsen. Alle opstillede blev genvalgt. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor. Alle opstillede blev genvalgt. Nuværende revisor er: Lars Kjeldgaard Suppleanter til bestyrelsen er: Peter Lyndrup og Troels Baunhøj 8. Eventuelt. Sommerskydning Der afholdes sommerskydning på Sofienholm v/jesper Dellgren den 21. april 2015, nærmere info følger. Jagtvogn godkendt Der ligger nu godkendelser på en række jagtvogne, der kan anvendes til transport i forbindelse med jagt. Mulige sanktioner Det blev diskuteret hvorledes foreningen i fremtiden skal forholde sig til medlemmer, der overtræder gældende regler omkring udsætning af fuglevildt. Der var en generel holdning til, at medlemmer af foreningen, samt disses arbejdsgivere skal være opmærksomme på at gældende lovgivning på området, altid overholdes. Navneændring Der blev diskuteret om man skulle ændre foreningens navn fra Foreningen Danske Herregaardsjægere til et mere nutidigt navn, der bl.a. symbolisere at foreningen er en moderne forening. Generalforsamlingen afsluttes klokken 15.30

Referat af Danske Herregårdsjægeres Generalforsamling 2016

Referat af Danske Herregårdsjægeres Generalforsamling 2016 Referat af Danske Herregårdsjægeres Generalforsamling 2016 GENERALFORSAMLING Dagsorden i henhold til foreningens love. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø den 5. februar 2014.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø den 5. februar 2014. REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Foreningen Danske Herregaardsjægere Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø den 5. februar 2014. Onsdag den 5. februar blev der afholdt generalforsamling i Foreningen

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Årgang 58 januar 2013

Årgang 58 januar 2013 Årgang 58 januar 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Årgang 59 oktober 2014

Årgang 59 oktober 2014 Årgang 59 oktober 2014 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00

Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Referat Hjortevildtudvalgsmøde Den 24. august 2015 kl. 17.00-20.00 Sted Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Mødedeltagere Lars Jensen, (HB) Formand Claus Lind Christensen (Formand DJ) Knud

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Årgang 57 april 2012

Årgang 57 april 2012 Årgang 57 april 2012 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerlundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Årgang 56 oktober 2011

Årgang 56 oktober 2011 Årgang 56 oktober 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug

Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Vedtægter for Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug 1. Navn og hjemsted Laugets navn er Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug. Laugets hjemsted er området

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Årgang 57 oktober 2012

Årgang 57 oktober 2012 Årgang 57 oktober 2012 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerlundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

LMO Formidlingsprojekt om sikker vildt- og biodiversitetspleje. 27-04-16 250.000

LMO Formidlingsprojekt om sikker vildt- og biodiversitetspleje. 27-04-16 250.000 Uddelinger Jagt og Vildt 1.1.2001-17.05.2016 Navn Beskrivelse Behandling Bevilget beløb kr. LMO Formidlingsprojekt om sikker vildt- og biodiversitetspleje. 27-04-16 250.000 Nationalmuseet, Ulla Odgaard

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling 14. april 2010 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Generalforsamling 2013 Brødeskovparken

Generalforsamling 2013 Brødeskovparken Generalforsamling 2013 Brødeskovparken 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2012 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere