Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)"

Transkript

1 Børne- og Undervisningsudvalget L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) I. Indledning Lovforslaget blev den 9. december 2011 sendt i høring hos 36 myndigheder og organisationer m.v. og offentliggjort på Høringsportalen. Af de 36 hørte myndigheder og organisationer m.v. har 23 afgivet høringssvar inden fristens udløb den 5. januar 2012 kl Herudover har 4 organisationer uopfordret afgivet en udtalelse om lovforslaget inden høringsfristens udløb. Der vedlægges en oversigt over de myndigheder og organisationer m.v., der har afgivet høringssvar, og de organisationer, der uopfordret har afgivet en udtalelse. II. De væsentligste bemærkninger til lovforslaget 1. Generelle bemærkninger Der er almindelig tilslutning til en mere inkluderende folkeskole. Mange organisationer, herunder Danmarks Lærerforening, Danske Handicaporganisationer og DI giver dog udtryk for, at den foreslåede afgrænsning af specialundervisningen ikke bør blive til en spareøvelse. Mange organisationer, herunder Børnerådet, Danmarks Lærerforening, Danske Handicaporganisationer og DI peger også på, at det må sikres, at alle elever får et undervisningstilbud, der såvel fagligt som socialt kan tilgodese deres behov. Børnerådet og Danske Skoleelever gør opmærksom på, at der i forbindelse med en mere inkluderende folkeskole også må tages hensyn til de andre børn i klassen. Efterskoleforeningen, Foreningen af Frie Fagskoler og Frie Skolers Lærerforening gør af tilskudsmæssige grunde indsigelse mod, at det fremgår af lovbemærkningerne, at der parallelitet mellem specielundervisningsbegrebet i folkeskolen og specialundervisningsbegrebet på de frie skoler. 2. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser a) Børn der har behov for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentligt KL og Skolelederforeningen finder, at den foreslåede afgrænsning af specialundervisningen er hensigtsmæssig, således at støtten til børn, der har behov for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentligt, skal gives inden for rammerne af den almindelige undervisning. Skolelederforeningen peger på, at der venter den enkelte skole et stort arbejde med at gøre rummeligheden større. Det kan kun ske gennem et tæt og konstruktivt samarbejde mellem pædagogiskpsykologisk rådgivning forældre, lærere og skoleledelsen.

2 Danske Handicaporganisationer finder, at den foreslåede afgrænsning af specialundervisningen sandsynligvis vil føre til en afprofessionalisering af området. Danske Handicaporganisationer henviser til, at det efter forslaget kun er skolelederen, der kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet. Danske Handicaporganisationer foreslår derfor, at forældre til børn, der har behov for støtte, fortsat bør kunne anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering af deres barn. ABA-foreningen, Børnerådet, Danmarks Lærerforening, Landsforeningen Autisme, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Skole og Forældre og Socialpædagogernes Landsforbund foreslår også, at forældre til børn med behov for støtte bør kunne anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering. Dansk Psykolog Forening finder det problematisk, at den pædagogisk-psykologiske vurdering alene er knyttet til specialundervisning. Foreningen gør opmærksom på, at pædagogisk-psykologisk rådgivning har en række andre opgaver i kommunerne. En afgørende forudsætning for et godt inklusionsarbejde er, at skolerne kan trække på pædagogisk-psykologisk rådgivnings faglige specialviden om fx elever med opmærksomhedsforstyrrelser, socialkognitive problemer, angst eller faglige indlæringsproblemer. Dansk Psykolog Forening foreslår, at skolelederen ved en lovbestemmelse skal forpligtes til at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning i fornødent omfang i forbindelse med inklusionsarbejdet over for en enkelt elev eller en gruppe af elever. ABA-foreningen og Landsforeningen Autisme foreslår, at afgrænsningen for, hvad der er specialundervisning, bør nedsættes for børn med en diagnose med generelle indlærings- og adfærdsvanskeligheder, fx diagnoserne autisme, Aspergers Syndrom, ADHD og dysleksi. Disse børn kan kun hjælpes ved en individualiseret og specialiseret indsats. Afskaffelsen af specialundervisningen vil få store konsekvenser for disse børn. Danske Skoleelever er bange for, at den foreslåede afgrænsning af specialundervisningen vil gå ud over de elever, der ikke har behov for støtte. Danske Skoleelever foreslår derfor, at eleverne bør opdeles efter niveau i en række timer, således at alle elever på alle niveauer kan få en undervisning, der stimulerer dem fagligt. Skolelederforeningen peger på, at undervisningstimer ofte bruges om lektioner a 45 minutter. Foreningen foreslår derfor, at det tydeliggøres i loven, at 9 undervisningstimer a 60 minutter svarer til 12 lektioner a 45 minutter. Klagenævnet for vidtgående specialundervisning ønsker også en tydeliggørelse. Ministeriet er enig i, at det også fremover i en række tilfælde vil være relevant at foretage en pædagogisk-psykologisk vurdering af børn, der har brug for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentligt for at kunne tilrettelægge et fyldestgørende undervisningstilbud. Det fremgår derfor af lovbemærkningerne, at skolens leder kan vurdere, at der er behov for en pædagogisk-psykologisk vurdering af nogle af de børn, der har brug for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentligt. Det vil derfor komme til at fremgå af specialundervisningsbekendtgørelsen, at skolens leder efter samråd med forældrene kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet. Skolens leder vil således efter samråd med forældrene kunne anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet, hvis skolens leder finder, at der er behov herfor. Hvis forældre til børn, der har behov for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentlig, finder, at der er behov for en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet, kan de anmode skolens leder om at henvise barnet til pædagogisk-psykologisk rådgivning. Skolelederen skal herefter foretage en vurdering 2

3 af, om der er et fagligt grundlag for at henvise barnet til pædagogisk-psykologisk rådgivning. Det vil komme til at fremgå af specialundervisningsbekendtgørelsen. For så vidt angår børn, som forældrene ønsker henvist til specialklasse eller specialskole, kan forældrene efter de gældende regler anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering af deres barn. Det samme gælder, hvis forældrene finder, at barnets undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Det er ikke hensigten at ændre disse regler i specialundervisningsbekendtgørelsen. Ministeriet er enigt med Dansk Psykolog Forening i, at en afgørende forudsætning for et godt inklusionsarbejde er, at skolerne kan trække på pædagogisk-psykologisk rådgivnings faglige specialviden. Det fremgår af folkeskoleloven, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen. Det er derfor overladt til kommunalbestyrelsen at bestemme, hvilke arbejdsopgaver der ud over de lovbestemte arbejdsopgaver skal varetages af pædagogisk-psykologisk rådgivning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at pædagogisk-psykologisk rådgivning er organiseret meget forskelligt i kommunerne, ligesom pædagogisk-psykologiske arbejdsopgaver er forskellige fra kommune til kommune. Ministeriet finder ikke, at der er behov for en bestemmelse om, at skolelederen skal forpligtes til at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning ved fastsættelsen af støtten til børn med behov for mindre end 9 undervisningstimer ugentlig. Det fremgår af rapporten»specialundervisning i folkeskolen - veje til en bedre organisering og styring«fra juni 2010, at mange skoleledere oplever, at ventetiden på en pædagogisk-psykologisk vurdering er for lang. Der er desuden et udbredt ønske blandt skoleledere om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning i højere grad end i dag er synlige og tilstede på skolerne. På den baggrund blev det foreslået i rapporten, at kommunerne overvejer forskellige organisationsformer for pædagogisk-psykologisk rådgivning, herunder især at pædagogisk-psykologisk rådgivning organiseres ud fra, hvad skolelederne efterspørger dvs. at gøre pædagogisk-psykologisk rådgivning mere efterspørgselsstyret. Som en opfølgning på rapportens anbefalinger blev det i aftalen om kommunernes økonomi for 2011 aftalt, at kommunerne for at realisere målsætningen om inklusion blandt andet vil gøre pædagogiskpsykologisk rådgivning mere efterspørgselsstyret. Efter de gældende regler modtager børn, der har behov for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentligt, undervisning i den almindelige klasse, men får støtte i nogle timer eller modtager særligt tilrettelagt undervisning i et eller flere fag. Det gælder også for børn med diagnoser. Efter lovforslaget skal disse børn med særlige behov primært have støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning. Det vil fortsat være kommunernes ansvar at give disse børn et fyldestgørende undervisningstilbud i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf. For at understøtte disse børns udvikling og læring kan der anvendes undervisningsdifferentiering, holddannelse og supplerende undervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning. Der kan også efter lokal afgørelse anvendes tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe det enkelte barn og klassen som helhed. Børnene kan også i samme omfang som hidtil tilbydes relevante hjælpemidler fx it-rygsække. 3

4 Ministeriet finder derfor ikke grundlag for at indføre særlige bestemmelser for børn med diagnoser, således at disse børn skulle modtage specialundervisning, selv om deres behov for støtte er mindre end 9 undervisningstimer ugentligt. Det er afgørende for en god inklusion af børn, at barnet har udbytte af undervisningen og deltager aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse. Der bør derfor også indgå i inklusionsarbejdet, som Danske Skoleelever peger på, hvordan barnet indgår i klassens fællesskab. Ministeriet finder ikke grundlag for at indføre særlige regler om niveaudeling af børn, som foreslået af Danske Skoleelever. Efter de gældende regler kan der anvendes undervisningsdifferentiering og holddannelse, således at undervisningen rummer udfordringer for alle børn. Danske Handicaporganisationer er bekymret for, at den foreslåede afgrænsning af specialundervisningen sandsynligvis vil føre til en afprofessionalisering af området. Ministeriet er enigt i, at den foreslåede afgrænsning af specialundervisningen ikke bør føre til, at børn med fx mindre almindelige funktionsnedsættelser får et ringere undervisningstilbud. Det fremgår således af lovforslagets bemærkninger, at kommunalbestyrelsen fortsat vil være forpligtet til at sikre kommunens børn og unge et fyldestgørende undervisningstilbud med de nødvendige støtteforanstaltninger, hvad enten støttebehovet falder inden for den foreslåede afgrænsning af specialundervisningen, eller behovet for støtte er mindre. Herudover vil der blive oprettet et nyt, nationalt ressourcecenter for inklusion, som vil sikre ny og relevant viden til skolerne om undervisningen af børn med særlige behov. Desuden har kommunerne mulighed for at indhente rådgivning og bistand til udredning af barnet fra Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). Ministeriet er enigt med Skolelederforeningen i, at undervisningstimer i folkeskolen både anvendes om timer a 60 minutter og timer a 45 minutter (lektioner). Da folkeskoleloven siden 2003 kun anvender undervisningstimer i betydningen timer a 60 minutter, finder ministeriet ikke grundlag for at indsætte ordet lektioner. b) Den supplerende undervisning og anden særlig tilrettelagt undervisning i henhold til folkeskolelovens 5, stk. 6 Danmarks Lærerforening peger på, at den supplerende undervisning og anden særlig tilrettelagt undervisning efter folkeskolelovens 5, stk. 6, kun kan gives midlertidigt. Efter lærerforeningens opfattelse kan der være behov for, at den supplerende undervisning m.v. gives i længere tid. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark er enig heri. Danmarks Lærerforening foreslår desuden, at det præciseres, hvilken supplerende undervisning og anden særlig tilrettelagt undervisning det forventes, at den enkelte skole skal kunne tilbyde til eleverne. Lærerforeningen foreslår desuden, at skolelederens afgørelse om supplerende undervisning m.v. afgives skriftligt med en redegørelse for, hvad der ligger til grund for afgørelsen. Økonomiske betragtninger må ikke være afgørende for afgørelsen. ABA-foreningen og Landsforeningen Autisme peger på, at børn med autismespektrumforstyrrelser og ADHD ikke kan klare sig med midlertidig faglig støtte i henhold til folkeskolelovens 5, stk. 6. Det vil i langt de fleste tilfælde være tale om et varigt behov. Ministeriet er enigt i, at der kan være behov for, at supplerende undervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning kan gives i længere tid. Det vil derfor ved en ændring af folkeskolelovens 5, stk. 6, 2. 4

5 pkt., komme til at fremgå af lovforslaget, at den supplerende undervisning m.v. ikke kun kan gives midlertidigt. Efter de gældende regler tilbyder skolelederen den supplerende undervisning m.v. efter folkeskolens 5, stk. 6, 2. pkt., efter en skønsmæssig vurdering ud fra skolens kendskab til det pågældende barns behov. Det bør også indgå i skolelederens overvejelser, om der er andre muligheder, fx undervisningsdifferentiering, holddannelse, tolærerordninger m.v., for at understøtte disse børns læring og faglige udbytte af undervisningen. Den supplerende undervisning i et eller flere fag eller anden faglig støtte i henhold til folkeskolelovens 5, stk. 6, er et tilbud til eleven. Ud over, at forældrene skal inddrages i skolelederens afgørelse om at tilbyde supplerende undervisning, skal eleven også inddrages. Det følger af folkeskolelovens 2, stk. 3, hvoraf det fremgår, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til lovforslaget. Efter ministeriets opfattelse vil det være uhensigtsmæssigt, hvis den supplerende undervisning m.v. skulle sættes ind i faste rammer, herunder faste økonomiske rammer. Det vil ifølge lovforslaget fortsat være kommunernes ansvar at give disse børn et fyldestgørende undervisningstilbud i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf, men det er hensigten, at støtten skal kunne tilrettelægges fleksibelt. Ministeriet er enigt i, at det vil være hensigtsmæssigt, at forældre til børn, der får supplerende undervisning har mulighed for at få en skriftlig begrundelse, når skolelederen træffer sin afgørelse. Det fremgår af forvaltningslovens 23, stk. 1, at den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen. Efter forvaltningslovens 24, stk. 1, skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Efter de gældende regler i forvaltningsloven kan forældrene således forlange en skriftlig begrundelse for skolelederens afgørelse om supplerende undervisning m.v. til deres barn. Skolelederen skal i fornødent omfang orientere forældrene om muligheden for at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen om supplerende undervisning efter reglerne i forvaltningslovens 7, stk. 1. Dette vil komme til at fremgå af lovforslagets bemærkninger. c) Ændring af den foreslåede 3 a om støtte til børn Danmarks Lærerforening foreslår, at den foreslåede 3 a ændres således, at ordene tilbydes der supplerende undervisning eller anden særlig tilrettelagt undervisning i henhold til 5, stk. 6, ændres til: skal der tilbydes supplerende undervisning eller anden særlig tilrettelagt undervisning i henhold til 5, stk. 6,. Dansk Center for Undervisningsmiljø foreslår, at det kommer til at fremgå af lovforslagets 3 a, at foranstaltninger skal sikre et optimeret og godt undervisningsmiljø særligt med fokus på betydningen af de fysiske og æstetiske rammer samt gode psykiske relationer i et trygt og inkluderende fællesskab. 5

6 Ministeriet er enigt i, at det bør fremgå, at skolelederen skal tilbyde supplerende undervisning mv., når barnet har behov for det for at få udbytte af skolegangen. Ministeriet vil derfor indsætte ordet skal i 3 a i lovforslaget, som foreslået af Danmarks Lærerforening. Det er hensigten med den foreslåede bestemmelse i 3 a at fastsætte bestemmelser om, hvad der skal tilbydes et barn, der har behov for støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse. Det har imidlertid ikke været hensigten, at der samtidig skulle fastsættes regler om et optimeret og godt undervisningsmiljø. Disse regler fremgår af lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Det fremgår således af lovens 1, stk. 1, at elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø. Ministeriet skal i denne forbindelse bemærke, at det er afgørende for en god inklusion af børn, at barnet har udbytte af den almindelige undervisning med nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer og deltager aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse. d) Folkeskoleloven 12, stk. 2, om henvisning til specialundervisning Danske Skoleelever ønsker folkeskolelovens 12, stk. 2, opretholdt i sit hidtidige omfang. Danske Skoleelever har henvist til, at elever forsat bør have en grad af indflydelse ved henvisning til specialundervisning. Dansk Psykolog Forening ønsker også bestemmelsen opretholdt. Den gældende bestemmelse i folkeskolelovens 12, stk. 2, har følgende ordlyd: Henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter, sker efter pædagogiskpsykologisk rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene. Ved henvisning til specialundervisning i enkelte fag kan inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning dog undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Som det fremgår af lovforslaget foreslås det, at anden og tredje sætning udgår, da disse bestemmelser alene vedrører henvisning af elever til specialundervisning i enkelte fag. Specialundervisning i enkelte fag kan efter lovforslaget ikke gives som specialundervisning, men skal gives som supplerende undervisning eller anden særlig tilrettelagt undervisning efter folkeskolelovens 5, stk. 6. Den første sætning vil efter lovforslaget blive opretholdt, således at henvisningen til specialundervisning skal ske efter indhentet pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene. e) Klageadgang Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark foreslår, at det igen bliver muligt at indbringe skolelederens afgørelser om støtte for kommunalbestyrelsen. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det bliver muligt at indbringe skolelederens afgørelse for en anden myndighed. Skole og Forældre gør opmærksom på, at afgørelsen om støtte til elever med behov for mindre end 9 undervisningstimer ugentlig træffes af skolelederen, der oftest ikke har nogen specialpædagogisk erfaring. Forældrene har intet krav på at blive hørt. Skole og Forældre foreslår derfor, at skolebestyrelsen 6

7 skal forpligtes til at udarbejde en inklusionspolitik, der skal sikre, at alle elever får et undervisningstilbud, som svarer til deres behov. Skole og Forældre foreslår desuden, at de kommunale kvalitetsrapporter skal rumme en redegørelse for, hvordan kommunen og skolerne griber inklusionsopgaven an. Det er ikke hensigten med lovforslaget at ændre mulighederne for at indbringe skolelederens afgørelse for kommunalbestyrelsen. Det fremgår af den gældende bestemmelse i folkeskolelovens 45, stk. 2, at skolelederen træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Skolelederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen. Dette betyder, at skolelederens konkrete afgørelser om fx supplerende undervisning til en bestemt elev, ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Der er kun mulighed for at indbringe skolelederes afgørelse om støtte i den overvejende del af undervisningstiden og henvisning m.v. til en specialklasse på skolen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Folkeskolens almindelige ordning er således, at skolelederens afgørelser, fx afgørelser om supplerende støtte og disciplinære foranstaltninger, ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. For at tydeliggøre skolebestyrelsens muligheder for at fastsætte en inklusionspolitik vil det komme til at fremgå af vejledningen til specialundervisningsbekendtgørelsen, at skolebestyrelserne har mulighed herfor i henhold til de gældende regler i folkeskolelovens 44. Det vil endvidere komme til at fremgå af vejledningen til specialundervisningsbekendtgørelsen, at skolebestyrelserne kan fastsætte en inklusionspolitik i henhold til de gældende regler i folkeskolelovens 44. Efter de gældende bestemmelser i folkeskolelovens 44, stk. 1, nr. 1-3, fastsætter skolebestyrelsen principper for skolens virksomhed, herunder om elevernes timetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser. Desuden fastsætter skolebestyrelsen principper for samarbejdet mellem skole og hjem og underretningen af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen. Det er således inden for de nævnte rammer muligt for skolebestyrelserne at fastsætte en inklusionspolitik. Ministeriet finder ikke grundlag for at ændre bestemmelsen, således at det bliver en pligt for skolebestyrelserne at fastsætte en inklusionspolitik. Bestemmelserne om kvalitetsrapporter fremgår af folkeskolelovens 40 a, og bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Det fremgår af 5, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen, at kvalitetsrapporten skal omfatte en sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau på hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen med angivelse af styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer. Der skal indgå en særskilt vurdering af eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder, den specialpædagogiske bistand og undervisningen i dansk som andetsprog. Efter de gældende regler skal kvalitetsrapporten altid omfatte en helhedsvurdering af det faglige niveau på skolerne, herunder inklusionsindsatsen. Det er også muligt efter de gældende regler, at der efter kommunalbestyrelsens bestemmelse særligt fokuseres på inklusionsindsatsen. Ministeriet finder ikke grundlag for at ændre reglerne om kvalitetsrapporter. 7

8 Det vil blive tydeliggjort vejledningen til specialundervisningsbekendtgørelsen, at der efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kan fokuseres på inklusionsindsatsen i kvalitetsrapporten. f) De økonomiske konsekvenser af lovforslaget Danske Handicaporganisationer peger på, at inklusionen skal ske gennem investering ikke ved besparelser. Danske Skoleelever finder, at staten bør etablerer en lånepulje for kommunerne til at gennemføre inklusionen på forsvarlig vis. Det vil blive tydeliggjort i de økonomiske bemærkninger til lovforslaget, at kommunerne blandt andet forventes at prioritere frigivne ressourcer fra specialundervisningsområdet til øget inklusion i folkeskolen samt til en generel styrkelse af den almindelige undervisning, for at skabe pædagogiske miljøer, hvor flere børn deltager i klassefællesskabet og styrkes fagligt. Med henblik på at følge op på og dokumentere omstillingen vil staten i samarbejde med kommunerne udvikle en relevant dokumentationsmetode, der ikke påfører kommunerne yderligere dokumentationskrav, samt formulere konkrete målsætninger for området. Det fremgår af folkeskolelovens 2, stk. 1, og 49, stk. 1, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, samt at alle udgifter til folkeskolens undervisning påhviler kommunerne. Efter folkeskolelovens 40, stk. 2, nr. 1, fastlægger kommunalbestyrelsen mål og ramme for skolernes virksomhed, herunder bevillingerne til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Det er således op til den enkelte kommunalbestyrelse at fastlægge bevillingerne til skolevæsenet. Ministeriet er enigt i, at det vil understøtte omstillingen til en mere inkluderende folkeskole, hvis den enkelte kommune investerer heri f.eks. ved at afsætte penge til kompetenceudvikling. Danske Skoleelevers forslag om en lånepulje til at gennemføre inklusionen på forsvarlig vis, ligger imidlertid uden for lovforslagets rammer. g) Evaluering af inklusionen i kommunerne Danske Handicaporganisationer foreslår, at regeringen i samarbejde med kommunerne følger udviklingen på inklusionsområdet ved at gennemføre en evaluering af inklusionen. Danske Handicaporganisationer foreslår, at undersøgelsen Uddannelsesresultater og mønstre for børn og unge med handicap fra 2009 gentages. Skole og Forældre foreslår også en evaluering. Som det fremgår af de økonomiske bemærkninger til lovforslaget, forventes kommunerne blandt andet at prioritere frigivne ressourcer fra specialundervisningsområdet til øget inklusion i folkeskolen samt til en generel styrkelse af almenundervisningen. Med henblik på at følge op på og dokumentere omstillingen vil staten i samarbejde med kommunerne udvikle en relevant dokumentationsmetode, der ikke påfører kommunerne yderligere dokumentationskrav, samt formulere konkrete målsætninger for området. Der vil i denne opfølgning på omstillingen også kunne indgå uddannelsesresultater for de inkluderede børn. Den nærmere udmøntning drøftes med KL. En eventuel gentagelse af undersøgelsen Uddannelsesresultater og mønstre for børn og unge med handicap fra 2009 vil indgå i ministeriets overvejelser i forbindelse med prioriteringen af ministeriets forsøgs- og udviklingsmidler. 8

9 h) Særlige undervisningsmidler til børn med behov for støtte Danske Handicaporganisationer peger på, at kommunerne efter folkeskolelovens 19, stk. 1, skal stille de nødvendige hjælpemidler vederlagsfrit til rådighed for eleverne i skoletiden. Kommunerne er derimod ikke forpligtet til at stille hjælpemidler til rådighed i fritiden. Danske Handicaporganisationer finder dette urimeligt og foreslår det ændret. ABA-foreningen finder, at lovforslaget fratager børn med behov for støtte i mindre end 9 undervisningstimer ugentlig muligheden for at få særlige undervisningsmidler. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark foreslår, at tildeling af kompenserende hjælpemidler til børn med særlige behov, fx it-udstyr, skal tildeles centralt i kommunen. Det skal desuden sikres, at den enkelte skole råder over den nødvendige pædagogiske og tekniske kunnen. Desuden skal børnene have mulighed for at bruge det kompenserende hjælpemiddel i hjemmet. Ministeriet er enigt i at det er afgørende, at børn med funktionsnedsættelse har de nødvendige tekniske hjælpemidler. Efter folkeskolelovens 19, stk. 1, 1. pkt., skal de nødvendige undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Denne bestemmelse omfatter også særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, der er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven. Hvis de særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er nødvendige til elevens forberedelse af undervisningen i hjemmet, kan de særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler hjemtages. Det er normalt skolens leder, der træffer afgørelse om, hvorvidt dette er tilfælde. Lovforslaget ændrer ikke ved disse retningslinjer, der gælder for alle elever i folkeskolen, herunder specialundervisningselever. Efter folkeskolelovens 3, stk. 4, kan folkeskolen tilbyde eleverne undervisning i deres fritid. Instrumenter og udstyr, som anvendes ved denne undervisning, og som hjemtages af eleverne til eget brug, skal ikke stilles vederlagsfrit til rådighed, jf. folkeskolelovens 19, stk. 1, 2. pkt. Det er ikke med lovforslaget hensigten at ændre denne bestemmelse. i) Øvrige forslag Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund peger på, at inklusionen lettere vil kunne gennemføres, hvis skolelederne fik større frihed til at anvende pædagoger. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der foretages en ligestillingsvurdering af specialundervisningsområdet med henblik på at belyse, hvordan de foreslåede bestemmelser påvirker henholdsvis drenge og pigers lige adgang til inkluderende undervisning i folkeskolen. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der foretages en undersøgelse af, hvorvidt børn med anden etnisk baggrund end dansk vil blive ringere stillet som følge af en gennemførelse af lovforslaget. Efter folkeskolelovens 28 varetages undervisningen i klasse af lærere, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen. Der er dog mulighed for, at undervisningen i forbindelse med samordning af undervisningen i børnehaveklasse og klassetrin også kan varetages af pædagoger, jf. folke- 9

10 skolelovens 30. Det falder uden for lovforslagets rammer at ændre de gældende kvalifikationskrav for undervisningen i klasse. Ministeriet skal bemærke, at de foreslåede bestemmelser i lovforslaget om henholdsvis specialundervisning og støtte til børn, der har brug for støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, alene omhandler børn med behov for støtte. Barnets køn og etniske baggrund er uden betydning for tildeling af støtten. Ministeriet finder derfor ikke grundlag for at foretage en ligestillingsvurdering af specialundervisningsområdet. Ministeriet finder heller ikke grundlag for at foretage en undersøgelse, om børn med anden etnisk baggrund end dansk stilles ringere som følge af lovforslagets gennemførelse. 3. Bemærkninger om de frie skoler og frie kostskoler a) Definition af specialundervisningsbegrebet Efterskoleforeningen, Foreningen af Frie Fagskoler og Frie Skolers Lærerforening gør af tilskudsmæssige grunde indsigelse mod, at det fremgår af lovbemærkningerne, at der er parallelitet mellem specielundervisningsbegrebet i folkeskolen og specialundervisningsbegrebet for de frie skoler. Efterskoleforeningen og Foreningen af Frie Fagskoler ønsker bemærkningerne om paralleliteten strøget af lovbemærkningerne og området underlagt en nærmere analyse. Dansk Friskoleforening og Frie Skolers Lærerforening finder, at forslaget om, at specialundervisning alene omfatter et behov på mere end 9 undervisningstimer ugentligt vanskeliggør inkluderende specialundervisning, såfremt skolerne som følge heraf mister tilskud. Efterskoleforeningen, Foreningen af Frie Fagskoler og Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark finder, at forslaget om, at specialundervisningsbegrebet på frie kostskoler følger folkeskolens specialundervisningsbegreb, så det fremover alene omfatter et behov for mere end 9 undervisningstimer ugentligt, vil have alvorlige økonomiske konsekvenser for frie kostskoler, specielt for skoler med et samlet særligt undervisningstilbud. Foreningerne frygter, at disse skoler efter forslaget ikke kan opretholde deres undervisningstilbud, såfremt der ikke kan søges om tilskud for elever med mindre behov end 9 timer for specialundervisning. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark finder det uheldigt, at frie skoler med ordblinde elever efter forslaget ikke fremover kan søge om tilskud til hjælpemidler, fx it-rygsække, og ønsker denne mulighed bevaret. Danmarks Privatskoleforening peger på behov for fleksibilitet for den enkelte skole til at tilrettelægge undervisningen for elever med særlige behov. Lilleskolerne tilslutter sig høringssvarene fra Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen og Danmarks Privatskoleforening. b) Lovforslagets ikrafttræden Dansk Friskoleforening finder ikrafttrædelsesbestemmelsen uklar og påpeger, at de frie grundskoler skal søge om specialundervisningstilskud i ministeriet senest den 1. februar, samt at det i lovforslagets 2 foreslås, at folkeskoleelever visiteret frem til 31. marts 2012 bevarer den specialpædagogiske bistand i skoleåret 2012/13. 10

11 Dansk Friskoleforening ønsker en lignende ordning for frie skoler, hvilket vil indebære, at de hidtidige regler videreføres i skoleåret 2012/13. Dansk Friskoleforening henviser til, at foreningen er stillet i udsigt, at omlægningen på de frie grundskolers område vil indgå i et udvalgsarbejde, hvor skoleforeningerne vil blive inddraget. Ministeriet er indstillet på at bevare de nuværende tilskudsmodeller for specialundervisning m.v. for de frie skoleformer uændret i det kommende skoleår. Samtidig igangsættes et udredningsarbejde i samarbejde med blandt andet skoleforeningerne med henblik på en omlægning af tilskudssystemet for specialundervisning for frie grundskoler, efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Der er dog ikke er lagt op til at afskære støtten til it-rygsække, og der heller ikke er lagt op til, at der samlet skal gives mindre støtte til specialundervisning i de frie skoler. Der vil derfor blive indsat i lovforslaget som 2 og 3, at den nye afgrænsning af specialundervisningen først får virkning på det frie skoleområde fra skoleåret Skolerne vil derfor kunne ansøge om og modtage tilskud til specialundervisning m.v. efter de i dag gældende regler. De i høringseksemplaret af lovudkastet anførte lovbemærkninger om de frie skoler udgår. 11

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012

Inklusion og specialundervisning. 12. juni 2012 Inklusion og specialundervisning 12. juni 2012 1 Lov nr. L 103 Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole. Loven

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg)

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 131 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Maj 2012 Forord Baggrund for vejledningen. Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet. Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning

Læs mere

2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj Forslag. til

2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj Forslag. til 2011/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 084.51K.391 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune

Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune Procedureretningslinje for indstilling, visitation og revisitering til specialpædagogisk bistand Jammerbugt Kommune Indhold Indstilling til PPV og rådgivning... 2 Handlinger... 2 Lovgivning Indstilling...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler (Udskydelse af

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

2.2. Bemærkninger til lovforslagets 1 (friskoler og private grundskoler m.v.)

2.2. Bemærkninger til lovforslagets 1 (friskoler og private grundskoler m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 73 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 000.97M.311 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge Til Ministeriet for Børn, undervisning og Ligestilling DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 8.4.2016 Høring vedr. lov om kommunale særlige tilbud

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Principper for inklusion

Principper for inklusion Principper for inklusion Inspiration til kommunens skolebestyrelser En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Hvorfor arbejde med principper for inklusion? Skolernes Udviklingsudvalg har taget initiativ

Læs mere

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010

Ressourcecenter for inklusion af uopmærksomme og impulsive børn 8. november 2010 Vision: Ud fra en overordnet målsætning om at styrke inklusion af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD og lettere autisme tilstande, går Ishøj og Vallensbæk Kommune sammen om at etablere et

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning Punkt 4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning 2018-019018 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Godkendelse af specialundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere