Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014"

Transkript

1 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle erfaringer, ideer og viden omkring de udfordringer de enkelte oplever. Gennem foredrag, kurser og workshops ønsker man at styrke familier og deres børns muligheder. Projekt Fastsættelse og udvikling. Der fortsættes i samme retning som hidtil. Der afholdes cafemøder og fortsat fokuserer på at kombinere disse med foredrag. Alle medlemmer kan deltage i foredrag. Medlemmerne efterspørger kurser/workshops, hvor de både kan få en masse viden i forhold til hvordan de kan forstå samt tackle de problemstillinger de møder og samtidig aktivt kan arbejde med de redskaber, de bliver præsenteret for. Der er 175 medlemmer, alle bosat i Glostrup Kommune. Der er 15 frivillige. Foreningen oplyser at kan nås en stor gruppe af deres medlemmer ved at kunne tilbyde følgende: Kursus forløb sensitive børn, del 1 og 2 del, Angst kursusforløb, Søskende grupper og Foredrag / workshops Søges om: Der søges om kr. til ovennævnte kurser, foredrag og workshop og søskende grupper. De er i prioritet rækkefølge. Der søges også om lån af lokale. Administrationen foreslår, at der bevilges til kursusforløb- sensitive børn del 1+2 = kr. samt foredrag Angst hos børn kr. i alt kr. Foreningen fik kr. i foråret 2014 for Administrationen vurderer, at foreningen har mange gode tilbud til målgruppen og de har gjort et stort arbejde for at gøre opmærksom på tilbuddene. Administrationen er meget tilfreds med, at foreningen nu er begyndt at opkræve deltagerbetaling. Dette gør at der er penge til flere aktiviteter og at de ligesom øvrige foreninger har egenbetaling. 2. Glostrup Lænkeforeningen. Foreningens formål er at støtte personer, som ønsker behandling for alkoholoverforbrug/- misbrug. Støtten omfatter tillige evt. pårørende. Foreningen har aktuelt 52 medlemmer heraf 23 bosiddende i Glostrup Kommune. Der ydes en frivillig indsats i forhold til samtlige brugere uanset, om disse er medlem. Støtten ydes i form af særlig personlig støtte til enkelt personer, såfremt der er behov. Denne støtte ydes af en af foreningens kontaktpersoner. Støtten ydes gennem almindeligt socialt samvær med henblik på etablering af nyt netværk. Herunder tilbud om deltagelse i diverse sociale aktiviteter. Indeholdt i projektet er desuden deltagelse i uddannelse af kontaktpersoner og aktiviteter arrangeret af Landsforeningen Lænken. Foreningen har pt. 10 frivillige, som er aktive i det frivillige arbejde. Ingen er lønnede. Søgt tilskud: Der søges om i alt kr. til netværksskabende aktiviteter og kurser. Administrationen foreslår, at Glostrup Lænkeforening bevilges kr. i 2015 til netværksskabende aktiviteter og kurser. Foreningen har modtaget kr. i foråret 2014 for Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at der tilbydes sociale aktiviteter i alkoholfrie rammer for på den måde at undgå tilbagefald. 1

2 3. Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF). Projekt titel Udviklingshæmmede kan også yde frivilligt socialt arbejde. ULF er en forening for og drevet af udviklingshæmmede, da de gerne vil være en aktiv del af samfundet på lige fod med alle andre. Det primære formål er at prøve at skabe en god frivillighedskultur. I alle ULF s bestående kredsbestyrelser, er udviklingshæmmede frivillige. De tager initiativ til, hvilke aktiviteter ULF skal lave og de planlægger, koordinerer og afholder aktiviteterne. Det gøres i samarbejde med STU/ CSV. For at fastholde og motivere frivillige udviklingshæmmede og hjælpe dem til at udvikle sig og blive bedre til det frivillige arbejde, er det nødvendigt, at en lønnet medarbejder fra landssekretariatet deltager i alle møder og aktiviteter. Det betyder, at de frivillige aktiviteter ikke som udgangspunkt kræver assistance fra det pædagogiske personale. Foreningen vil gerne styrke det lokale frivillige arbejde i kommunen. Det er hensigten, at ULF vil skabe et lokalt forum, hvor ULF ere bliver bedre til at mestre deres eget liv og udvikler sig til aktive medborgere, der bidrager til nærområdet med frivilligt socialt arbejde. Søgt tilskud: Der søges om kr. til støtte til afholdelse af introduktionsforedrag og efterfølgende planlægnings-møder samt til en række arrangementer. Administrationen foreslår, at der gives kr. i tilskud til afholdelse af introduktionsforedrag og efterfølgende planlægningsmøder og materialer/porto. Der gives ikke til transport, forplejning og lokaleleje. Det er muligt at låne et lokale gratis i kommunen. Administrationen mener, at det er vigtigt, at støtte sådanne projekter så også udviklingshæmmede får mulighed for at bruge deres resurser og for at udføre frivilligt socialt arbejde. Foreningen vil efterfølgende kontakte Glostrup Kommune og aftale hvordan aktiviteterne konkret skal tilrettelægges og omkring fremtidigt samarbejde. Center for Social Service ser frem til det kommende samarbejde. 4. Unge for Ligeværd Storkøbenhavn og Ligeværd København. Foreningens formål er at være en klub for unge med særlige behov og sikre mulighed for aktiviteter og samvær samt oplevelser ved udflugter mv. Foreningen arbejder for ligeværdige vilkår for børn/unge og medborger med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen støtter ved at være bisidder for unge med særlige behov og deres familie. Der er 109 medlemmer, heraf 9 fra Glostrup Kommune. Projektets formål: Skabe og sikre et lokalt mødested/klub(brøndby), oplyse om unges vilkår og vanskeligheder, nye aktiviteter for gruppen år. Søges tilskud til: Drift, udflugter og aktiviteter, foredrag og debatmøder samt opstart af ny klub kr. Administrationen foreslår, at der gives tilskud i alt kr. fordelt på kr. til drift, debataften og netværksmøder. Beløbet er beregnet ud fra udgift til 9 medlemmer fra Glostrup Kommune samt kr. opstart af ny klub for årige og 5000 kr. til debataften i Glostrup om inklusion. Der gives ikke tilskud til transport og udflugter. 2

3 Administrationen vurderer, at det er et vigtigt tilbud til kommunens borgere. Der findes ikke et lignede sted i kommunen. Debataften i Glostrup om inklusion er ikke fastlagt, der forventes at samtlige interessenter vil blive inddraget fx foreningen Familierum, faglige organisationer, Kommunens ansatte og politikkere m.fl. 5. Angstforeningen. Foreningens formål er, at virke som landsdækkende patientforening for angstramte ved at varetage deres interesser, udbrede viden om og forebygge angstlidelser samt informere om behandlingen af disse. De har disse tilbud og aktiviteter: AngstAvisen, AngstTelefonen, Telefonrådgivning, Selvhjælpsgrupper og forskellige foredrag. Formålet med telefonrådgivningen er at yde støtte til angste og deres pårørende, så de bedre kan tackle de problemer de møder i forhold til angst i hverdagen. Der ydes vejledning om, hvor i landet man kan få behandling gratis og om hvordan man kan få tilskud til behandling. Der er også en del forældre der ringer vedrørende deres børn/teenagere, og de får en så professionel vejledning som muligt. Der søges tilskud til kampagne om panikangst i Glostrup kommune, der går ud på at gøre flere sundhedspersonaler oma. opmærksomme på panikangst og på, at der findes billig og effektiv behandling for det. Kampagnen vil dels bestå i at sende materiale om panikangst ud til sundhedspersonale i Glostrup kommune (læger, speciallæger, psykologer, PPR, sagsbehandlere i sygedagpenge og kontanthjælpsafsnit, jobcentre, biblioteker, uddannelsessteder med rådgivninger, psykiatriske afdelinger mfl.), hvor panikangste kommer og dels i at indrykke avisartikler i aviser om cases. Desuden vil vi om muligt holde et foredrag om panikangst. Der forsøges via kampagnen, at nå ud til de ca. 6 % af Glostrup kommunes borgere, der iflg. Sundhedsstyrelsens statistikker rammes af panikangst. Med en befolkning på indbyggere har ca personer i Glostrup panikangst. Foreningen har 1410 medlemmer, heraf 14 fra Glostrup Kommune. Rådgivningen er åben for alle, så det er forventeligt at langt flere vil benytte dette tilbud. Søgt tilskud: Angstforeningens telefonrådgivning kr. og Mini-kampagne om panikangst i Glostrup kommune kr. Administrationen foreslår, at der gives 6300 kr., til telefonrådgivning og mini kampagne i Glostrup(3152 kr.). Administrationen vurderer, at telefonrådgivningen er et godt tilbud for patienter, pårørende og andre interesseret. De de kan få vejledning og evt. visiteres til selvhjælpsgruppe. Selvhjælpsgruppen er for ikke- psykotisk angst. Center for Social Service oplyser, at det er vigtigt tilbud som ikke tilbydes i andre foreninger i Glostrup Kommune. Mini-kampagnen er vigtigt, da det statistisk formodes, at der er en del der lider af panikangst i Glostrup. 6. Børns Voksenvenner, København. Foreningen dækker hele Vestegnen således, at en voksenven til et barn i Glostrup Kommune, kan komme fra en af de øvrige Vestegnskommuner. Foreningen er af forebyggende karakter. Børns voksenvenner skaber rammerne for venskaber mellem børn med spinkelt familienetværk og frivillige, resursestærke voksne. De skaber venskaber mellem enlige mødre med små børn, der ikke 3

4 har familie, og frivillige resursestærke Familieveninde. I forhold til at sandsynliggøre, at foreningen har brugere fra Glostrup Kommune har foreningen oplyst, at foreningen ikke kan konkretisere, hvilke børn det drejer sig om. De har ikke notatpligt og har for så vidt kun en selvpålagt tavshedspligt, idet de garanterer familierne, at deres oplysninger holdes fortroligt. Foreningen har 45 medlemmer, hvoraf 3 er bosiddende i Glostrup Kommune. Der forventes 2-4 nye venskaber årligt. I indeværende år har to drenge fået voksenven, og en pige med handicappede pårørende har fået en voksenven. Søgt tilskud: Der søges om et tilskud på kr. til voksenven program og Familievenindeprogram med tilhørende projekter i voksenvenprogrammet, et tilbud om at raske børn med handicappede pårørende kan få en voksenven. Administrationen foreslår, at Børns Voksenvenner bevilliges tilskud på kr. pga. beløbsrammen. Administrationen vurderer, at de enkelte venskaber har stor betydning for det enkelte barns udvikling, lang i ungdoms-og voksenlivet. Flere børn i Glostrup Kommune står på venteliste til en voksenven. Foreningen har løbende orienteret kommunen om deres initiativer og belyst betydningen af disse venskaber. Center for Familie og forebyggelse har kendskab til, at flere familier har en meget positiv kontakt til foreningen. 7. KLO (Kultur og Litteratur Orientering) er stiftet og drives af syns- og læsehandicappede selv, i samarbejde med normaltlæsende. Det er et lydbogsbibliotek med den filosofi, at blinde og andre synshandicappede skal have glæde af den trykte tekst. Formålet med projektet er fortsat udvikling og vedligeholdelse af speciallydbogsbibliotek. Der indlæses faglitteratur til børn, unge og voksne, der har problemer med den trykte tekst pga., at de er blinde, ordblinde eller har andet handicap. Specielt unge i folkeskolen, på videreuddannelse samt ny læring i voksenalderen prioriteres højt. Der indlæses for den enkelte studerende eller udlånes fra lydbogsbiblioteket. Foreningen har 2000 medlemmer heraf ingen i Glostrup Kommune. Borgere i Glostrup Kommune med synshandicap har gavn af projektet. Der er 15 frivillige, som indlæser bøgerne. Der indlæses ca. 150 nye titler årligt. Søgt tilskud: Der søges kr. til projekt lydbøger. Administrationen foreslår, at KLO bevilliges det søgte tilskud på kr. Glostrup Bibliotek henviser til speciallydbogsbiblioteket i de tilfælde, hvor de ikke selv kan skaffe materialet til borgerne. 8. Astma-Allergi foreningen. Foreningen afholder aktiviteter for alle børn og unge til forbedring af deres livskvalitet, tilbyder folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven samt tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, forældre/børn aktiviteter samt andre oplysende og sociale tiltag for alle til fremme af foreningens formål. Projekt Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma-Allergi Foreningen. Projektets formål er, at undervise deltagerne i brugen af deres medicinske præparater på en korrekt og fornuftig måde, således at deres handicap ikke skaber konsekvenser for deres 4

5 udfoldelse i hverdagen. Lejren afholdes 12 dage i skolernes sommerferie 2015, alle aktiviteter i lejren, bortset fra undervisningen ved de professionelle, planlægges og udføres af frivillig arbejdskraft. Der deltager i alt omkring personer, heraf to fra Glostrup Kommune. Der er egen betaling til lejren. Søgt tilskud: Der søges om 5200 kr. til den frivillige indsats i projektet. Administrationen foreslår, at projekt Luftballonen får kr. i tilskud til den frivillige indsats, minus forplejning. Borgerne fra Glostrup Kommune vil få stor gavn af lejropholdet, gennem anvisninger og viden om egen sygdom og egen formåen, bidrager det til at de får mod på at deltage i aktiviteter i og uden for kommunen. 9. Dansk Blindesamfund. Kredsen Storkøbenhavn Syd dækker 10 Vestegnskommunerne herunder Glostrup kommune. Foreningen er drevet af blinde og svagsynede. Der ydes rådgivning, netværksgrupper og forskelligartet aktiviteter som er tilrettelagt for målgruppen. I kredsen er der endvidere en hjælpetjeneste som består af frivillige seende hjælpere, som yder hjælp til medlemmerne, der hvor det offentlige ikke gør. Foreningen forventer, at der deltager ca. 25 til møde for nye medlemmer, heraf ca. 5 fra Glostrup Kommune og ca. 70 til påskefrokost, heraf ca. 15 Glostrup Kommune. Søgt tilskud: Der søges om kr. Der søges til udgift til møde for nye medlemmer kr., Hjælpetjenesten kr., Telefon kr. og påskefrokost, musikken kr. Administrationen foreslår, at Dansk Blindesamfund bevilliges tilskud på 6300 kr. til ovennævnte. Tilskudet er udregnet på deltagelse af ca. 5 medlemmer fra Glostrup Kommune. Administrationen vurderer, at det er et vigtigt tilbud til denne gruppe borgere, så isolation og ensomhed undgås. 10. Scleroseforeningen Storkbh.-Vest. Foreningen dækker Albertslund, Glostrup, Ballerup, Herlev, Høje Taastrup og Rødovre. Formålet er at gøre hverdagen lettere for en gruppe mennesker med sclerose og deres pårørende. Det gøres ved at skabe fora, hvor diagnosticerede, pårørende og andre i målgruppen kan mødes med andre på deres egne præmisser. Gennem deres arrangementer gives der viden om den nyeste forskning og behandlingsmuligheder, konkrete værktøjer til at blive selvhjulpen, skabe netværk, opdatering vedr. sociallovgivningen m.m. Der er 1004 medlemmer, heraf bor 120 i Glostrup Kommune. Der forventes at deltage prs. Til hvert arrangement, heraf 5-10 personer fra Glostrup Kommune. Søgt tilskud: Der søges kr. til aktiviteter og arrangementer i Administrationen foreslår, at foreningen bevilges tilskud på kr. pga. af restbeløb størrelse. Foreningen modtog i foråret 2014 tilskud på 2000 kr. til aktiviteter og arrangementer i Administrationen vurderer, at tilbuddet er vigtigt for målgruppen og, at borgerne gennem kendskab til sygdommen og det sociale netværk får mulighed for bedre at kunne takle egen sygdom. 5

6 11. FBU (ForældreLandsforeningen) Hovedstaden Midt og Øst. FBU Midt dækker 15 kommuner heriblandt Glostrup Kommune. Projektets formål er: -at yde støtte og rådgivning til forældre, hvis børn modtager støtte i henhold til servicelovens børneparagraffer, herunder anbringelse uden for hjemmet -at støtte forældrene til anbragte børn og unge til bedre at kunne samarbejde med forvaltninger og anbringelsessteder -At støtte forældre til at danne netværk og give forældre og børn gode oplevelser sammen. Det forventes, at der deltager 45 medlemmer i projektet, hvoraf 2 bor i Glostrup Kommune. Søgt tilskud: Der søges om et tilskud på kr. til administration, støttearbejde og aktiviteter (samlet udgift kr.). Administrationen foreslår, at FBU, Hovedstaden Midt og Øst bevilliges et tilskud på kr. svarende til to Glostrup borgeres deltagelse. Tilskuddet gives til aktiviteter for medlemmerne. 12. Døveforeningen af Foreningens primære mål er, at skabe et tilbud, en bred vifte af aktiviteter til døve og hørehæmmede som samtidig er afhængig af tegnsprog som kommunikationsmiddel. Projektet Frivillighed, social forebyggelse og kultur af og for døve. Foreningen skaber et tilbud som virker forebyggende og styrkende ift. Udsatte døve. Foreningen er ikke blot et mødested for hygge og samvær, men i ligeså høj grad et forum for netværksdannelse, interaktion og social trivsel. Tiltagene skal sikre mod potentiel social isolation. Der er 804 medlemmer her af 9 i Glostrup Kommune. Søges om: Der søges om kr. til administration, medlemstilbud og besøgsvennetjeneste. Der gives ikke tilskud til husleje, løn, diæter og transport. Administrationen foreslår, at der bevilges kr. Foreningen oplyser, at der er skiftende antal medlemmer, der deltager i aktiviteterne, derfor gives tilskud, der dækker 5 personers deltagelse. Administrationen vurderer, at disse tilbud, hvor der benyttes tegnsprogstolk er vigtigt for medlemmerne af denne forening. 13. Positivgruppen. Formål med foreningen er at støtte hivpositives sociale netværk, være rammen om sociale aktiviteter og fællesskab, der bryder ensomheden og isolationen som mange Hiv-smittede oplever. Projekt Positivgruppens værested for Hiv- positive mænd. Husets medlemmer og frivillige står selv for mange af aktiviteterne. Der er faste arrangementer med aftenmøde/spisning, jul og påske arrangementer, IT-undervisning, tema og debat aftner og kulturelle og sociale aktiviteter. Foreningen huser en introduktionsgruppe, der understøttes af Rådgivning Øst, samt en kunstgruppe i samarbejde med Hiv- Danmark. Desuden er der en have-, køkken- og motionsgruppe, hvor et medlem instruerer. Der forventes at deltage 45, heraf 3 fra Glostrup Kommune. Der er 25 frivillige. 6

7 Søges tilskud til: Positivgruppens værested for Hiv- positive mænd 4000 kr. Administrationen foreslår, at der bevilges kr. Administrationen vurderer, at det er et vigtigt tilbud til borgere i kommunen, der er Hiv-positive. Treårige bevillinger, første år er bevilliget i 2014, resterende to år 2015 og Ældresagen, Besøgsvenner i Glostrup. Formålet med projektet er, at besøge ensomme og isolerede ældre borgere i eget hjem eller på plejehjem. Det er ældre, der på grund af handicap ikke kan komme ud og dele oplevelser med andre. Borgerne besøges ugentligt, og dette besøg hjælper med at gøre tilværelse mere indholdsrig for den ældre. Det er ikke et krav, at besøgsven eller besøgsmodtager er medlem af Ældre Sagen. Der er 12 besøgsvenner i alderen fra 25 år, der besøger 12 borgere. Søgt tilskud: Der søges en treårig bevilling. Der er bevilget for første år i foråret Der søges om 1678 kr. for 2015 og 1678 kr. for Tilskuddet søges til et mobilabonnement til lederen for besøgsvenner. Administrationen foreslår, at Ældresagen, Glostrup bevilges de søgte tilskud på 1678 kr. for 2015 og 1678 kr. for Foreningen har modtaget tilskud fra 2012, og forventer at fortsætte i mange år, derfor vurderer administrationen, at de er berettiget til en treårig bevilling. Tilbuddet er af meget stor værdi for de borgere der får besøg, det kan være det eneste besøg borgeren får pga. af manglende familie og andet socialt netværk. Leder af besøgsvennerne udfører et væsentligt arbejde med at få de rette personer ført sammen, til gavn for begge parter. Udover samtaler i telefonen deltager lederen i det første besøg. 15. Det Udgående Team. DUT er et tilbud under Lænke-ambulatorierne. Formålet er: a. at forbedre sammenhængen mellem patienters afrusning/indlæggelse med alkoholrelaterede lidelser på sygehuse og alkoholbehandlingen, således at flere patienter får påbegyndt en egentlig misbrugsbehandling. b. At rådgive /vejlede borgere generelt samt pårørende (herunder forældre, ægtefæller, børn/unge) om muligheder for hjælp/behandling i forhold til alkoholproblemer. c. At den frivillige teamdeltager som rollemodel kan være med til at katalysere tro på og håb om forandring i forhold til alkoholmisbrugeren. Endvidere at fungere som støtte/aflastning og sparringspartner til professionelle (fx hospitals- og socialforvaltningspersonale, praktiserende læger mm) i forhold til de alkoholrelaterede problemstillinger, de står i. DUT tilbyder en motiverende samtale om alkoholproblemet, information om behandlings/støttemuligheder, følgeordning til behandlingssteder og selvhjælpsgrupper, 7

8 telefonrådgivning og hjemmebesøg. Teamets frivillige deltager desuden i undervisning og oplysningsarbejde. Teamet er et samarbejde mellem en ansat teamleder (sygeplejerske) med psykiatrisk og misbrugserfaring og 15 frivillige, der kender til alkoholproblemer fra deres eget liv. Teamets frivillige har været i relevant behandling for deres misbrug og repræsenterer såvel Lænke-ambulatorierne som Blå Kors og AA. Samtalerne varetages af to frivillige eller en frivillig sammen med den ansatte teamleder. DUT har faste vagter på sygehusenes psykiatriske afdelinger. Søgt tilskud: Der søges om en treårig bevilling. Der er bevilget for første år i foråret Der søges om kr. i 2015 og kr. i 2016 til internatkurser, foredrag, undervisningshonorar, undervisningsmateriale og erfaringsmøder for de frivillige. Administrationen foreslår, at Det Udgående Team bevilges det søgte tilskud på 6000 kr og 2016 til dækning af internatkurser, foredrag, undervisningshonorar, undervisningsmateriale og erfaringsmøder for de frivillige. Administrationen vurderer, at det er vigtigt at støtte de frivillige i deres faglige og personlige udvikling til gavn for målgruppen. 16. Ejby Seniorklub. Foreningens formål er at tilbyde socialt samvær for seniorer i Glostrup Kommune. Foreningen er åben for alle seniorer i kommunen over 60 år. Der arrangeres banko og foredrag samt museumsbesøg og udflugter. Deltagerantallet er stadigt stigende 35 til 60 personer pr. arrangement. Der er otte frivillige. Søges om: Der søges om en treårig bevilling på kr. om året til foreningens aktiviteter og administration. Der er bevilget for første år i foråret Administrationen foreslår, at der bevilges det søgte tilskud 3000 kr. i 2015 og 2016 til aktiviteter, drift og administration. Administrationen vurderer, at klubben bidrager til at samle og skabe socialt netværk specielt for borgerne i Ejby. Klubben modtager ikke andre tilskud. De øvrige seniorklubber (seniorklubben afd.9, seniorklubben Kildegården, seniorklubben Gyvelvej, seniorklubben Lilliendalsvej og seniorklubben Vestergården) i kommunen modtager tilskud enten fra deres boligforening eller deres boligafdeling. 17. Høreforeningen, Glostrup. Foreningens formål er, at varetage medlemmernes behov for høreomsorg og skabe et fællesskab m/ netværk til ligestillede. Rådgive om vejen til bedre livskvalitet med høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Foredrag af faglig og kulturel karakter. Samarbejde med andre lokale foreninger og samarbejde Høje Taastrup lokalafdeling. Deltage i kommunale events m/ infostand. At repræsentere foreningen, hvor lejligheden byder sig. Foreningen har 75 medlemmer, heraf bor 75 i Glostrup Kommune. Søges om: Der søges om en treårig bevilling. Der er bevilget for første år i foråret Der søges om kr. til 2015 til aktiviteter/foredrag, årsmøde og administration kr. til 2016 aktiviteter/foredrag og administration 8

9 Administrationen foreslår, at bevilge de søgte tilskud for de resterende to år. Foreningen har modtaget et årligt tilskud siden 2008, derfor vurdere administrationen, at de er berettiget til en treårig bevilling. I 2015 bevilges kr. til aktiviteter/foredrag, årsmøde og administration. I 2016 bevilges kr. aktiviteter/foredrag, årsmøde og administration. administrationen vurderer, at det er et vigtigt tilbud til kommunens hørehæmmede borgere. Ansøger der har trukket sin ansøgning tilbage. Klub Fredensborg, afd. under Dansk Landsforening for Laryngectomerede/ Strubeløse. Foreningen har trukket deres ansøgning, da der ingen medlemmer er fra Glostrup Kommune. De er blevet anbefalet at søge, hvis de får medlemmer fra Glostrup Kommune. 9

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Læs vejledning på side 4, før udfyldelse af skemaet. 1. Foreningens navn, kontakt- og kontoinformationer

Læs mere

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus

Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt Hvordan virker ressourceforløb? Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalgets høring - Førtidspensions- og fleksjobreformen med fokus på ressourceforløb

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Albertslund KOL Forening

Albertslund KOL Forening Albertslund KOL Forening Til Velfærdsudvalget. Albertslund 11.4.16 I de sidste 4 år har Kol foreningen modtaget 18 midler til blandt andet dækning af honorar til fysioterapeuter. Dette har gjort, at vi

Læs mere

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016 Bedre Psykiatri Ballerup/ Gladsaxe/Herlev/Furesø v/kirsten Balle Bøgebakken 9 kirsten.balle@hotmail.com FitforKids Herlev v/richard Højland Jernbane Alle 39 2720 Vanløse richard@fitforkids.dk Lokalafdelingen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM POLIOFORENINGEN PolioForeningen har som formål at forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio, således at disse

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Dansk Blindesamfund. Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND

Dansk Blindesamfund. Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND At få et alvorligt synstab eller at blive blind betyder store forandringer i det liv, man plejer at leve. I den situation

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune

Social- og Borgerservice. Projekt UDE-HOS. - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Social- og Borgerservice Projekt UDE-HOS - En særlig socialpsykiatrisk 99 indsats i Frederikssund Kommune Projekt UDE-HOS et særligt tilbud efter Servicelovens 99 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Kort

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012

Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 Status på handleplan for psykiatriplan 2012-2014 december 2012 I denne handleplan beskrives, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de målsætninger, der er nedfældet i psykiatriplan

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Arbejde. Støtte. Handleplan Bolig. Ret og pligt Fritid L R R VE JV Æ S NGE MED

Arbejde. Støtte. Handleplan Bolig. Ret og pligt Fritid L R R VE JV Æ S NGE MED Uddann else Arbejde Handleplan Bolig g in Vejledn LIGEVÆRD MERE VÆRD Støtte Ret og pligt Fritid 51 r e d e h g i l u m e n i d l i Find vej t BEHOV E IG L R Æ S NGE MED U IL T R E IS VE JV ORD LIGEVÆRD

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Find vej til dine muligheder

Find vej til dine muligheder Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Find vej til dine muligheder Vejviser til unge med særlige behov Hvad betyder de fine ord? Hvordan gør jeg, når jeg skal i kontakt

Læs mere

Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering

Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering Etårige bevillinger 1. Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp er en landsdækkende humanitær organisation, som

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier:

Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier: Indsendt fre, 01/08/2016-11:09 Indsendt af anonym bruger: [152.115.71.186] Indsendte værdier: Ansøgers navn: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) Ansøgers e-mail adresse: me@spiseforstyrrelser.dk

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8) PPR 2011-2012 Nr. 1 Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer Inklusion: Fokus på børn med særlige forudsætninger Der

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer.

Fra ung til voksen. Til unge med særlige behov og deres forældre. Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Til unge med særlige behov og deres forældre Når du fylder 18 år, vil der ske mange ændringer. Du bliver myndig og skal i det omfang, det er muligt, tage ansvar for din egen tilværelse. Støtte- og hjælpemuligheder

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Målsætning Primæransvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge og forebyggelse af vold på arbejdspladser. Målsætning. Målsætning

Målsætning Primæransvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge og forebyggelse af vold på arbejdspladser. Målsætning. Målsætning BTI Bedre tverrfaglig Innsats Klækken Hotell, Norge Juni 2011 Bjarne Møller Socialt Udviklingscenter SUS Bjarne Møller Uddannet pædagog. Praksiserfaringer fra arbejde med udsatte børn og unge - børnehaver,

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Hvem kan få bevilget et fleksjob?

Hvem kan få bevilget et fleksjob? 13 medlemmer i 2006 54 medlemmer i 2009 Hvad er skånejob? Skånejob er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid men du skal modtage førtidspension

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner

Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Rammerne for en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Ældre Sagen om ordningen Spisevenner Målgruppe og målsætning: Spisevenner er målrettet borgere + 65 år eller førtidspensionister, der

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Forslag til revision af Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.01.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Information til Pårørende

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Information til Pårørende SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende Information til Pårørende Information til pårørende Vi tilbyder Rådgivninger/telefonrådgivninger landsdækkende og lokalt

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Helhed og sammenhæng for anbragte minoritetsbørn

Helhed og sammenhæng for anbragte minoritetsbørn Helhed og sammenhæng for anbragte minoritetsbørn Til kommunalpolitikere og forvaltningsledelsen En tryg opvækst for barnet Børn, som anbringes uden for hjemmet, ligner på mange måder hinanden. De kommer

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling 2008/1 BSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Özlem Sara Cekic

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Ansøgningsskema. 5. Problemstilling/udfordring Beskriv kort, hvilket problem eller udfordring projektet/aktiviteten skal være med til at løse:

Ansøgningsskema. 5. Problemstilling/udfordring Beskriv kort, hvilket problem eller udfordring projektet/aktiviteten skal være med til at løse: Ansøgningsskema 1. Oplysninger om ansøger Ansøgers navn: Anders Riisager Forening/institution: Taastrup FC Adresse:Sydskellet 1 Postnummer:2630 Telefon:40208170 CVR-nummer:26456673 By:Taastrup Email:ar@kemi.dtu.dk

Læs mere