Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Vejledning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Vejledning 2007"

Transkript

1 Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Vejledning 2007

2 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Udarbejdet af Forbrugerombudsmanden Januar 2007 SIDE 2

3 I Resumé Den nye markedsføringslovs 9 om oplysningspligt ved salgsfremmende foranstaltninger (stk.1) og en særlig oplysningspligt ved markedsføring af slagtilbud (stk. 2) træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves den gamle markedsføringslovs forbud mod henholdsvis tilgift ( 6) og mængdebegrænsning ( 7). Formålet med oplysningskravene i den nye bestemmelse er at sikre gennemsigtighed. Efter høring af de berørte organisationer m.v. informeres i denne vejledning om Forbrugerombudsmandens synspunkter vedrørende de krav, der i medfør af lovens 9 som hovedregel kan stilles til markedsføringen og brugen af salgsfremmende foranstaltninger under enhver form. Orienteringen beskriver også forholdet til markedsføringslovens øvrige bestemmelser. En salgsfremmende foranstaltning omfatter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tiltag ud over det sædvanlige, der typisk anvendes i et begrænset tidsrum og/eller under bestemte betingelser, og som normalt har til formål at fremme afsætningen af varer og tjenesteydelser ved at give forbrugeren indtryk af en økonomisk fordel. De betingelser, der gælder for at få andel i tilbuddet, skal være korrekte, klart formuleret og relevante. Betingelserne må ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger og bør af klarhedshensyn ikke indeholde unødig information. Eventuelle forbehold eller begrænsninger i et tilbud skal markedsføres således, at forbeholdet fremgår ligeså tydeligt som selve tilbuddet. Betingelserne skal være let tilgængelige dvs. at forbrugeren umiddelbart og uden vanskeligheder skal kunne sætte sig ind i disse inden købet af den vare/tjenesteydelse, som den salgsfremmende foranstaltning er knyttet til. Tilgængelighedskravet betyder herefter som udgangspunkt samtidigt og i samme medie, hvor markedsføringen finder sted. De nærmere krav, der stilles til tilgængeligheden, varierer afhængigt af produktets og den salgsfremmende foranstaltnings karakter, og det medie det markedsføres i. Består den salgsfremmende foranstaltning i en tillægsydelse, skal handelsværdien af denne klart oplyses. Kan handelsværdien ikke oplyses, skal der gives en detaljeret beskrivelse af tillægsydelsen. Ved salgsfremmende foranstaltninger, der ikke består af en tillægsydelse fx alle former for rabatter og ved almindelige prisnedsættelser skal oplysning om før/nu priser o.l. gives som led i det almindelige krav om en beskrivelse af, hvad et tilbud omfatter. Ved markedsføring af slagtilbud, jf. lovens 9, stk. 2, skal der i markedsføringen tages et klart og tydeligt forbehold for begrænset antal, hvis den erhvervsdrivende har rimelig grund til at antage, at efterspørgslen ikke vil kunne imødekommes. Er antallet meget begrænset, bør det i annoncen oplyses, hvor mange eksemplarer af produktet, der udbydes. Selve forbeholdet/ oplysningen skal stå i umiddelbar tilknytning til slagtilbuddet. Et generelt forbehold fx på foreller bagsiden af en tilbudsavis vil derfor ikke imødekomme oplysningskravet. Et forbehold om at en vare ikke er på lager og derfor skal hjemtages, vil som regel ikke fritage den erhvervsdrivende for at sikre varens tilstedeværelse eller tage forbehold efter 9, stk. 2 SIDE 3

4 Udover oplysningspligten i 9 skal erhvervsdrivende ved brug af salgsfremmende foranstaltninger - som ved enhver form markedsføring også være opmærksomme på markedsføringslovens øvrige bestemmelser, der gælder ved siden af eller i kombination med 9. Dette gælder især forbudene i markedsføringslovens 10 og 11 mod rabatkuponer m.v. og præmiekonkurrencer. Erhvervsdrivende skal desuden være opmærksomme på særlige eller supplerende regler vedrørende brug af salgsfremmende foranstaltninger over for børn og unge, eller foranstaltninger, der indeholder alkoholholdige drikkevarer. Fra 1. januar 2007 ophæves det hidtidige forbud mod mængdebegrænsning. Erhvervsdrivende vil herefter igen kunne sætte et loft for, hvor stort et antal enheder den enkelte kunde må købe af en vare. SIDE 4

5 I Indhold Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud 1. Indledning Om begrebet salgsfremmende foranstaltning Hvad ligger der nærmere i tilbudsbetingelserne Nærmere om begreberne klare og let tilgængelige Begrebet værdien af eventuelle tillægsydelser Kravet om at værdien af eventuelle tillægsydelser skal være klart oplyst Salgsfremmende foranstaltninger, der indeholder alkoholholdige drikkevarer Særligt vedrørende 9, stk. 2, om slagtilbud Særligt vedrørende forholdet til andre af markedsføringslovens bestemmelser Særligt vedrørende brug af salgsfremmende foranstaltninger over for børn og unge Ophævelse af forbuddet mod mængdebegrænsning SIDE 5

6 1. Indledning Den nye markedsføringslovs 9 om oplysningspligt ved salgsfremmende foranstaltninger træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves den gamle markedsføringslovs forbud mod henholdsvis tilgift ( 6) og mængdebegrænsning ( 7). Forslaget til den nye bestemmelse blev fremsat som led i regeringens ønske om regelforenkling og modernisering af markedsføringsloven. Ifølge lovbemærkningerne skete fremsættelsen tillige ud fra et ønske om at lovliggøre brugen af salgsfremmende foranstaltninger, forudsat de ikke udformes i strid med god markedsføringsskik ( 1), eller forbuddet mod vildledning og utilbørlige fremgangsmåder ( 3), og i øvrigt er udformet således, at forbrugerne får mulighed for reelt at vurdere fordele og ulemper ved de tilbud, som rummer en salgsfremmende foranstaltning. Den nye bestemmelse om oplysningspligt vil sikre større gennemsigtighed i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser og dermed et bedre beslutningsgrundlag for forbrugeren. Ved fremsættelsen den 6. oktober 2005 af forslaget til den nye markedsføringslov (L13/2005), var udtrykket salgsfremmende foranstaltning især tiltænkt som samlebegreb for tilgift, rabatmærker, og konkurrencer, som var reguleret af den tidligere markedsføringslovs 6, 8 og 9. Ved forslagets fremsættelse var det tanken, at de tre hidtidige specialforbud alle skulle ophæves og afløses af den nye 9. Ved forslagets vedtagelse blev imidlertid alene tilgiftsforbuddet ophævet, idet forbuddene vedrørende rabatmærker mv. og købsbetingede konkurrencer blev opretholdt. Hensigten med denne vejledning er at informere om Forbrugerombudsmandens synspunkter vedrørende de krav, der i medfør af lovens 9 som hovedregel kan stilles til markedsføringen og brugen af salgsfremmende foranstaltninger under enhver form. Formålet er at hjælpe de erhvervsdrivende til forståelse af bestemmelsen og sikre overholdelse af de nye regler, som på mange måder ændrer og liberaliserer den hidtidige retstilstand samtidig med, at der stilles nye krav til de erhvervsdrivendes oplysningspligt. Det skal samtidig præciseres, at det må vurderes konkret for det enkelte markedsføringstiltag, om bestemmelsen er opfyldt. Vejledningen beskriver også forholdet til markedsføringslovens øvrige bestemmelser. Dette gælder i særlig grad de opretholdte specialforbud i markedsføringslovens 10 og 11 om rabatkuponer og -mærker samt præmiekonkurrencer, lovens 1 om god markedsføringsskik, vildledningsforbuddet i 3, lovens 5 om sammenlignende reklame med særtilbud samt de til disse bestemmelser knyttede vejledninger og retningslinjer. Vejledningen indeholder i slutningen et særligt afsnit om anvendelse af salgsfremmende foranstaltninger over for børn og unge. SIDE 6

7 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD Overtrædelse af markedsføringslovens 9 er strafsanktioneret, jf. markedsføringslovens 30, stk. 3. Markedsføringsloven kan læses på 1. Forud for udarbejdelsen af vejledningen har Forbrugerombudsmanden indhentet og modtaget bidrag fra de berørte organisationer mv., ligesom vejledningen forinden udsendelse har været sendt i høring hos disse. Markedsføringslovens 9 har følgende ordlyd:» 9. En salgsfremmende foranstaltning skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne er klare og let tilgængelige for forbrugeren og værdien af eventuelle tillægsydelser klart er oplyst. Stk. 2. Tilbyder en erhvervsdrivende en vare eller tjenesteydelse til en bestemt pris, og har den erhvervsdrivende rimelig grund til at antage, at denne ikke vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen i en mængde, som er rimelig i forhold til tilbuddet og omfanget af dets markedsføring, skal den erhvervsdrivende tage et klart forbehold herom i markedsføringen. 9, der alene regulerer foranstaltninger over for forbrugere, anvender således en bestemt terminologi og bestemte begreber, som kan være genstand for fortolkning. Til brug for forståelsen heraf følger nedenfor Forbrugerombudsmandens fortolkning af disse. 1 SIDE 7

8 2. Om begrebet salgsfremmende foranstaltning Begrebet eller udtrykket salgsfremmende foranstaltning er ikke defineret i markedsføringsloven eller dennes forarbejder. Markedsføringsloven gælder enhver form for markedsføring. En salgsfremmende foranstaltning dækker ikke fx det blotte forhold, at man sætter en vare til salg eventuelt med en markant og fremtrædende placering. Der skal være tale om tiltag, der iværksættes for at gøre afsætningen af varer eller tjenesteydelser mere tillokkende og særligt attraktivt for forbrugeren, end de ville have været uden foranstaltningen. Ud fra en formålsfortolkning og en sproglig fortolkning omfatter begrebet efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tiltag ud over det sædvanlige, der typisk anvendes i et begrænset tidsrum og/eller under bestemte betingelser, og som normalt har til formål at fremme afsætningen af varer og tjenesteydelser ved at give forbrugeren indtryk af en økonomisk fordel. Af kendte salgsfremmende foranstaltninger kan især nævnes tilgift, som er tilladt efter den 1. januar 2007, gratis reklamegaver, såsom fx vareprøver, kvantumsrabatter og andre rabatter, konkurrencer, lodtrækninger og rabatkuponer, som fortsat er reguleret i markedsføringslovens 10 og 11 samt slagtilbud, jf. også lovens 9, stk. 2. Desuden kan nævnes loyalitetsprogrammer/kundebindingsprogrammer, herunder rabat- og bonussystemer, som ligeledes efter omstændighederne er tilladt 2. Men også et udsalg, dagens/ugens/månedens tilbud, vintertilbud, tre raske dage og lignende er en salgsfremmende foranstaltning. Den salgsfremmende foranstaltning kan således bestå i en biydelse til den tilbudte hovedydelse, fx som en tilgift, eller angå selve hovedydelsen, fx en prisnedsættelse, eller være en kombination heraf. En tak for hjælpen -gave, er også en salgsfremmende foranstaltning, såfremt den markedsføres som sådan. På grund af sin generelle udformning tager bestemmelsen imidlertid også højde for andre og nye markedsføringsmetoder og dækker principielt ethvert tiltag, der iværksættes for at gøre afsætningen af et produkt hvad enten det er en vare eller en tjenesteydelse særligt attraktivt for forbrugeren, og hvortil der normalt er knyttet ét eller flere forbehold. 2 se Forbrugerombudsmandens vejledning herom. SIDE 8

9 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD 3. Hvad ligger der nærmere i tilbudsbetingelserne Det fremgår af forarbejderne til 9, stk. 1, at bestemmelsen supplerer lovens generelle krav om god markedsføringsskik og forbuddet mod vildledning ved at opstille specifikke krav til oplysning i forbindelse med anvendelse af salgsfremmende foranstaltninger. Forbrugerombudsmanden fortolker forarbejderne således, at der efter 9, stk. 1, kan gribes ind over for en salgsfremmende foranstaltning, der ikke angiver fx en begrænsning i tilbuddet, men som udover dette forhold ikke strider mod god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, eksempelvis fordi den i øvrigt ikke ud fra almindelige, samfundsmæssige hensyn må anses for at være i strid med god markedsføringsskik. Forarbejderne angiver videre, at hvis brugen af salgsfremmende metoder som fx tilgift og rabatter kombineres med bestemmelsens oplysningskrav, vil forbrugerne få mulighed for selv at vurdere hele tilbuddet og dermed tage stilling til, om det reelt er det mest fordelagtige tilbud for vedkommende. Bestemmelsen angiver ikke specifikt, hvilke oplysninger der skal gives, idet det vil afhænge af den konkrete markedsføring. Det anføres dog supplerende i forarbejderne, at eksempelvis vil en erhvervsdrivende, som benytter salgsfremmende foranstaltninger, være forpligtet til klart at beskrive eventuelle betingelser, som knytter sig til den salgsfremmende foranstaltning. Det kan fx være tidsmæssige eller andre begrænsninger i tilbuddet, krav om at forbrugeren selv skal betale visse omkostninger, eller særlige betingelser som man skal opfylde for at få del i tilbuddet. Til en salgsfremmende foranstaltning er der sædvanligvis knyttet en række betingelser for at få andel i tilbuddet. Formålet med den nye bestemmelse er især at sikre gennemsigtighed for forbrugeren, hvis den erhvervsdrivende benytter sig af salgsfremmende foranstaltninger. Det skal derfor beskrives, hvad tilbuddet med en salgsfremmende foranstaltning omfatter eller går ud på, om nødvendigt med en beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved tilbuddet. Forbrugeren skal have mulighed for på et reelt og velinformeret grundlag at bedømme, om den fordel, der tilbydes ved den salgsfremmende foranstaltning, også er attraktiv for ham eller hende, eller om der er knyttet betingelser eller begrænsninger til tilbuddet, som indeholder foranstaltningen, der gør dette mindre eller muligvis slet ikke attraktivt. Det kan være tidsmæssige begrænsninger i tilbuddet fx ugens tilbud eller geografiske begrænsninger fx at tilbuddet kun gælder visse dele af landet eller visse postnumre. Der kan også være tale om aldersmæssige begrænsninger eller krav om, at forbrugeren skal købe noget, selv skal betale visse omkostninger eller modydelser (som leveringsomkostninger og porto samt andre omkostninger ved udnyttelse af tilbuddet), eller særlige betingelser, som man skal opfylde for at få del i tilbuddet. Hvis mængden af tillægsydelser mv. er begrænset, eller der er andre kvantitative begrænsninger, skal der oplyses om det (fx: De første 100 kunder får en gratis kop kaffe og et rundstykke ). Består den salgsfremmende foranstaltning i en tillægsydelse, der skal udleveres eller udføres af en anden erhvervsdrivende eller på en anden adresse end den, hvor handlen indgås, skal dette klart oplyses med angivelse af denne anden erhvervsdrivende eller adressen. Som et eksempel herpå kan nævnes situationer, hvor en forbruger i tillæg til et køb tilbydes et kroophold eller lignende hos en anden erhvervsdrivende. Hvis forbrugeren derudover for at få kroopholdet skal betale visse omkostninger selv, fx skal købe alle sine måltider på kroen og/eller benytte et bestemt busselskab til transporten til kroen, vil der også klart skulle oplyses herom. Der vil i dette tilfælde skulle oplyses om navnet på og kontaktoplysninger for kroen samt om prisniveauet for de måltider, der er tale om. Tilsvarende vil der skulle oplyses navnet på og kontaktoplysninger for busselskabet samt prisen på busrejsen. SIDE 9

10 Generelt gælder det, at yderligere omkostninger, der skal betales for at opnå den salgsfremmende foranstaltning, klart skal oplyses, og det uanset hvem forbrugeren skal udrede omkostningerne til. Tilbyder et tidsskrift fx deres abonnenter, at de vil kunne opnå en bestemt rabat, når abonnenterne handler i bestemte butikker, vil tidsskriftet skulle give en beskrivelse af tilbuddet, herunder hvor stor en rabat, der ydes, og i hvilke forretninger. Er muligheden for at opnå rabat begrænset til en bestemt periode, skal dette også oplyses. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse tillige på markedsføringslovens 16 om organiseret rabat 3. Er den salgsfremmende foranstaltning et tilbud om en meget billig mobiltelefon, der kan erhverves under visse betingelser, såsom fx tegning af et abonnement med en binding på 6 måneder, skal forbrugeren oplyses om disse betingelser. Se endvidere retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet 4. Bonusordninger som salgsfremmende foranstaltning kan have særlige vilkår. Kan en erhvervsdrivende fx foretage ændringer i bonusordningen, efter at forbrugeren har tilsluttet sig, eksempelvis nedsætte gyldighedsperioden eller værdien for optjente bonuspoint, skal der oplyses herom. Hvis en erhvervsdrivende benytter en konkurrence som salgsfremmende foranstaltning, skal denne overholde markedsføringslovens 11, (se nærmere herom i vejledning om konkurrencer 5 ), og der skal oplyses om betingelserne. Det kan være oplysninger om, hvor omfattende konkurrencen er, herunder eventuelle geografiske begrænsninger eller begrænsninger i, hvem der kan deltage. Endvidere skal der oplyses om udvælgelsesproceduren i forbindelse med tildelingen af præmierne. I markedsføringslovens 5, stk. 3, om sammenlignende reklame, der indeholder særtilbud, er det specifikt angivet, hvilke oplysninger der skal gives. Det skal således klart fremgå, hvornår tilbuddet ophører eller efter omstændighederne, at tilbuddet kun gælder, så længe de pågældende varer og tjenesteydelser er til rådighed. Gælder særtilbuddet endnu ikke på annonceringstidspunktet, skal det tillige oplyses, hvornår perioden for den særlige pris eller for andre særlige betingelser begynder 6. 3 Efter 16 skal erhvervsdrivende, der yder organiseret rabat i form af rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller bestemte persongrupper, skilte med det, både når den organiserede rabat ydes for varer og for tjenesteydelser, der er omfattet af markedsføringslovens 13, stk m%20god%20markedsfoeringsskik%20paa%20teleomraadet%20%20juni% pdf Se også Forbrugerombudsmandens vejledning om prismarkedsføring: andens%20retningslinjer%20for%20prismarkedsfring%20juli% pdf SIDE 10

11 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD 4. Nærmere om begreberne klare og let tilgængelige Bestemmelsens forarbejder definerer ikke, hvad der ligger i, at tilbudsbetingelserne skal være klare og let tilgængelige for forbrugerne. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at kravet om, at tilbudsbetingelserne skal være klare, betyder, at de skal være korrekte, klart formuleret og relevante. Betingelserne må ikke kunne give anledning til misforståelser, tvetydigheder eller fejlfortolkninger og bør af klarhedshensyn ikke indeholde unødig information. Kravet skærpes ved væsentlige begrænsninger i et tilbud, eller når det vedrører produkter med en svært forståelig prisstruktur og/eller abonnementsvilkår (fx teleprodukter) eller kontraktvilkår (fx bonusordninger). Opmærksomheden henledes desuden på, at det følger af Forbrugerombudsmandens praksis, at eventuelle forbehold eller begrænsninger i et tilbud skal markedsføres således, at disse fremgår med tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt som selve tilbuddet. Betingelserne skal være let tilgængelige. Det indebærer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugeren umiddelbart og uden vanskeligheder skal kunne sætte sig ind i disse inden købet af den vare/tjenesteydelse, som den salgsfremmende foranstaltning er knyttet til. Det fremgår ikke af lovteksten eller bemærkningerne, hvornår betingelserne skal være let tilgængelige. Ifølge lovbemærkningerne har bestemmelsen imidlertid til formål at sikre, at forbrugerne har tilstrækkelig information til at vurdere tilbud, som indeholder salgsfremmende foranstaltninger. Ud fra en formålsfortolkning er det derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugeren såvel i markedsførings- som i købssituationen skal kunne foretage sin afvejning af tilbuddet. At betingelserne skal være let tilgængelige betyder herefter som udgangspunkt samtidigt og i samme medie, hvor markedsføringen finder sted. De krav, der stilles til tilgængeligheden, gælder som udgangspunkt uanset, hvilket medie der anvendes i markedsføringen. Efter Forbrugerombudsmandens faste praksis betyder dette principielt, at også i såkaldt flygtige medier medier med en særlig gennemslagskraft og en yderst begrænset mulighed for modtageren til at studere reklamebudskabet endnu en gang (fx fjernsyn) stilles der samme krav til tydelig oplysning om betingelser for et tilbud som ved anden form for markedsføring. Hvis den erhvervsdrivende vil være sikker på at opfylde tilgængelighedskravet skal alle betingelser derfor fremgå direkte af reklamen. Er det imidlertid på grund af mediets art ikke muligt at gengive alle betingelser i reklamen, men nødvendigt at henvise til et andet medie, er det afgørende, at reklamen, herunder omtalen af den salgsfremmende foranstaltning, er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og betingelser/begrænsninger. Dette indebærer, at fordele og ulemper skal markedsføres med tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt i forhold til forbrugeren. I modsat fald vil reklamen kunne være vildledende, jf. markedsføringslovens 3 uanset om vilkårene er beskrevet udførligt og let tilgængeligt et andet sted. Om tilgængelighedskravet i det enkelte tilfælde er opfyldt, vil altid bero på en konkret vurdering af markedsføringsforanstaltningen og herunder af betingelserne for tilbuddet og deres betydning for forbrugerens mulighed for at afveje tilbuddet. Ved traditionel markedsføring betyder kravet om tilgængelighed, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt, hvis man ved at læse en annonce i et dagblad, i en tilbudsavis eller et lignede trykt medie bliver henvist til at søge nærmere oplysninger om tilbudsbetingelserne på en webside eller ved at rette telefonisk henvendelse til udbyderen. Tilbudsbetingelserne må klart fremgå af selve annoncen. Ved elektronisk markedsføring og salg (på internettet eller et andet elektronisk medie) er kravet om let tilgængelighed opfyldt, hvis oplysningerne fremgår direkte af fx internetsiden. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil det endvidere være acceptabelt at blive henvist til at SIDE 11

12 hente oplysningerne via det samme medie. Det kræves dog også her, at selve tilbuddet ved den første præsentation/omtale er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret, inklusive en eventuel tillægsydelse, og samtidig skal det være klart angivet, hvis der er knyttet betingelser til tilbuddet. Hvis en vare markedsføres (og evt. sælges) på den angivne måde på internettet, vurderer Forbrugerombudsmanden, at tilgængelighedskravet eksempelvis vil være opfyldt, hvis det fremgår klart og tydeligt, at linket henviser til tilbudsbetingelserne, og man ved et enkelt klik kan komme frem til dem. Tilbudsbetingelserne skal så dér gengives klart og i deres helhed. Det er umiddelbart Forbrugerombudsmandens opfattelse, at tilgængelighedskravet ved annoncering via sms, der er et kommunikationsmedium med begrænset plads, kan opfyldes ved, at forbrugeren henvises til en voic eller til at sende en sms til et bestemt nummer for at få tilsendt en yderligere sms, hvoraf betingelserne fremgår. Også i brugen af denne kommunikationsform kræves det, at selve tilbuddet ved den første præsentation/omtale er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og betingelser/begrænsninger, og at der samtidig er gjort opmærksom på, at de tilknyttede betingelser i deres helhed kan hentes via voic eller sms. Der skal være tale om frikald, eller at forbrugeren højst påføres almindelige standardtakster, og forbrugeren må ikke udsættes for urimelig ventetid. Tilbudsbetingelserne skal endvidere ikke have et større omfang, end de kan opfattes af forbrugeren ved ét opkald, og de skal gengives klart. Forpligtelsen til at oplyse om betingelserne i deres helhed vil også kunne opfyldes ved, at forbrugeren i den første sms tilbydes at kunne rekvirere disse pr. telefon, brev eller . Det bemærkes, at e-handelslovens 9, stk. 2, gælder for online-tjenesteydelser, herunder for internettet, WAP, elektronisk post og SMS, der har et kommercielt sigte, og som leveres på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. Det følger af bestemmelsen, at når reklametilbud som fx rabatter, tilgift og gaver er tilladt, skal betingelserne for deltagelse i disse foranstaltninger være let tilgængelige og fremlægges klart og tydeligt. Bestemmelsen har efter Forbrugerombudsmandens umiddelbare opfattelse fremover alene praktisk betydning i forhold til reklametilbud rettet mod erhvervsdrivende, idet tilbud rettet mod forbrugere nu er reguleret af markedsføringslovens 9. For reklamer i radio og fjernsyn er der i medfør af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed fastsat særlige regler i bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn 7. Bl.a. skal reklamer være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer. Forbrugerombudsmanden fører uanset medie tilsyn med, at annoncørerne overholder markedsføringsloven. Tilgængelighedskravet gælder som nævnt også i selve købssituationen dvs. at betingelserne enten må fremgå af varens emballage, ved tydelig skiltning eller af en folder i umiddelbar nærhed af varen. Ved tjenesteydelser vil kravet typisk kunne opfyldes ved skiltning. Kravet vil derimod ikke være opfyldt, hvis man alene kan få oplyst tilbudsbetingelserne ved at kontakte en af butikkens ekspedienter, eller hvis det er nødvendigt at åbne emballagen på produktet for at kunne gøre sig bekendt med tilbudsbetingelserne. Fx vil oplysninger på bagsiden af en flaskeetikette eller på indersiden af låget af en æske pålægschokolade eller lignende ikke opfylde tilgængelighedskravet. Markedsføringen i form af en såkaldt teaser kan efter omstændighederne have en så ukonkretiseret og uspecificeret form med hensyn til indholdet af en tillægsydelse, at der efter Forbru- 7 SIDE 12

13 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD gerombudsmandens opfattelse ikke kan stilles krav om yderlige oplysninger vedrørende vilkår, betingelser mv. i selve teaseren. Det vil fx kunne være tilfældet, hvor der alene reklameres med, at man kan få gaver eller rejser uden nærmere specifikation. I sådanne særlige tilfælde vil den erhvervsdrivende kunne henvise forbrugeren til at læse mere om tilbuddets nærmere indhold (og begrænsninger) andetsteds, hvor reglerne i 9 fuldt ud skal iagttages. SIDE 13

14 5. Begrebet værdien af eventuelle tillægsydelser Af forarbejderne til 9 fremgår, at det som udgangspunkt er handelsværdien af tillægsydelsen, der skal angives. Videre hedder det, at den erhvervsdrivende i mangel af en handelsværdi kan give en detaljeret beskrivelse af tillægsydelsen, som giver forbrugeren mulighed for at vurdere dens reelle værdi Begrebet tillægsydelse er ikke defineret i forarbejderne, hvor der alene er nævnt tilgift som eksempel på en tillægsydelse. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan en tillægsydelse defineres som det, man får oven i købet af varen eller anskaffelsen af tjenesteydelsen. Det kan være en ekstra vare eller tjenesteydelse, eller de præmier, der udloddes ved en konkurrence, som overholder reglerne i markedsføringslovens 11. Der er imidlertid ikke nødvendigvis knyttet en tillægsydelse til en salgsfremmende foranstaltning. Ved alle former for rabatter og ved almindelige prisnedsættelser som fx ugens/dagens/ månedens tilbud, udsalg, tre raske dage osv. er der ingen tillægsydelse. Her er det ydelsen i sig selv, der er fordelagtig, og oplysning om før/nu priser og/eller eventuelle besparelser ved at købe varen på udsalg, tilbud osv. skal gives som led i det almindelige krav om beskrivelse af, hvad tilbuddet omfatter og går ud på. Der henvises til Forbrugerombudsmandens tilkendegivelse herom i afsnittet i det foranstående om tilbudsbetingelserne. Ved prisnedsættelser skal den erhvervsdrivende være opmærksom på reglerne for prisoplysninger, herunder bekendtgørelse om mærkning eller skiltning samt annoncering med kortvarige generelle prisnedsættelser for varer 8. Opmærksomheden henledes her også på Forbrugerombudsmandens vejledning om prismarkedsføring 9, og de krav, herunder vedrørende dokumentation, der stilles ved angivelse af besparelsesudsagn og før/nu priser. Handelsværdien er den pris, tillægsydelsen normalt sælges til hos den erhvervsdrivende. Findes en handelsværdi ikke, vil prissætningen efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne ske ud fra de mekanismer, herunder avance- og afgiftsberegning, man sædvanligvis anvender ved fastsættelsen af en handelsværdi for en vare eller en tjenesteydelse. Det gælder også, selv om tilgiften ikke normalt er til salg i butikkerne - fx fordi tillægsydelsen alene er fremstillet med det formål at skulle tjene som en tillægsydelse. Hvis den erhvervsdrivende sammenligner med andres normalpris eller en markedspris, skal dette oplyses, og det må kunne dokumenteres, at varen sælges til den angivne pris på den del af markedet, det er rimeligt at sammenligne sig med, se nærmere prismarkedsføringsvejledningen (jf. note 9 ovenfor). Selv om en tillægsydelse kan prissættes, kan det være nødvendigt med yderlige oplysninger om ydelsen. Svarer tillægsydelsen - fx en bog eller en DVD-film - umiddelbart til et produkt, der allerede udbydes på markedet, vil det således klart skulle oplyses, hvis bogen eller DVDfilmen er af ringere kvalitet eller på anden måde adskiller sig fra den tilsvarende kurante bog eller DVD, som udbydes til salg på markedet. Det kan fx være tilfældet, hvis bogen er trykt på papir af en ringere kvalitet, eller DVD-filmen ikke indeholder det samme ekstramateriale som den tilsvarende DVD. Kan en handelsværdi imidlertid ikke oplyses i disse tilfælde, skal der mandens%20retningslinjer%20for%20prismarkedsfring%20juli% pdf SIDE 14

15 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD gives en detaljeret beskrivelse af bogen eller filmen, som også indeholder de nævnte oplysninger. En detaljeret beskrivelse af tillægsydelsen kan også være relevant, hvis den består af 2. sorterings-varer, vare- eller kollektionsprøver eller varer fra tidligere års kollektioner. For så vidt angår vareprøver, vil man bl.a. kunne oplyse om mængden af vareprøvens indhold set i relation til værdien og mængden af den vare, som tillægsydelsen er en prøve på. Som udgangspunkt er der hverken over- eller undergrænser for værdien af en tillægsydelse, men denne vil typisk være af lavere værdi end hovedydelsen. Det vil bero på den konkrete markedsføring, hvilken del af et tilbud, der må anses for tillægsydelsen. Hovedproduktets pris må dog ikke skjules eller gøres uklar af den salgsfremmende foranstaltning. Det er endvidere ikke et krav, at tillægsydelsen skal kunne købes uden hovedydelsen, ligesom det ikke er et krav, at der er en naturlig sammenhæng mellem hovedydelsen og tillægsydelsen. Den hidtidige praksis vedrørende såkaldt lovligt kombinationssalg er således ikke længere relevant. Ved salg af varer i sampakninger (vare-bundling) er der normalt ikke tale om en tillægsydelse, men derimod en form for rabat. Det er prisen for sampakningen, der skal oplyses. Hvis sampakningen i sig selv eller markedsføringen af denne har karakter af eller giver indtryk af salg af et produkt inklusive en tillægsydelse, gælder dog de almindelige oplysningskrav i markedsføringslovens 9. Værdien af en tillægsydelse, der består i deltagelse i en lovlig præmiekonkurrence, vil skulle angives ved oplysning om antal, karakter og værdi af de udbudte præmier. Ved oplysning om værdien af tillægsydelser, der består i tildeling af bonuspoint som led i en bonusordning, skal det angives, hvad bonuspointene kan bruges til fx en rabat eller køb af varer, der så skal værdiansættes eller beskrives detaljeret som oplyst i det foregående. Hvis der er tale om en bonusordning, som må karakteriseres som et stort kompliceret system, fx et flybonusprogram, kan den erhvervsdrivende efter omstændighederne nøjes med at give en kortfattet, men klar, loyal og afbalanceret beskrivelse af ordningen. Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor en detaljeret beskrivelse af, hvad bonuspointene kan anvendes til, bliver meget omfattende og helt unødig byrdefuld for den erhvervsdrivende. I sådanne tilfælde skal forbrugeren kunne rekvirere den fulde beskrivelse af bonusordningen ved en skriftlig eller telefonisk henvendelse til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal oplyse om denne mulighed i den kortfattede beskrivelse, hvor der i øvrigt også vil kunne henvises til en hjemmeside. Hvis en erhvervsdrivende vil lade forbrugeren indløse rabatmærker, der opfylder markedsføringslovens 10, stk. 2, med en vare eller tjenesteydelse, der har større værdi end det kontantbeløb, der fremgår af mærkerne, skal der både oplyses om værdien af denne og om kontantindløsningsværdien. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse generelt på markedsføringslovens 10 om rabatkuponer og -mærker (der gælder ved siden af 9) og til Forbrugerombudsmandens vejledning herom 10, ligesom der henvises til punkt 9 nedenfor. 10 [ophævet] SIDE 15

16 6. Kravet om at værdien af eventuelle tillægsydelser skal være klart oplyst Der stilles de samme klarheds- og tilgængelighedskrav til oplysninger om værdien af tillægsydelsen som til kravet om, at tilbudsbetingelserne skal være klare og let tilgængelige, jf. afsnittet i det foranstående. Dette indebærer, at oplysningerne skal være korrekte, relevante, og ikke kunne give anledning til misforståelser, og oplysningerne skal desuden være umiddelbart tilgængelige såvel ved markedsføringen fx ved annoncering som ved afsætning/salg af tjenesteydelsen eller varen. De skal endvidere angives på en sådan måde, at disse har tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt som markedsføringens hovedbudskab. Oplysningspligten kan fx ikke anses for opfyldt, hvis man i forbindelse med markedsføringen af tilbuddet blot skriver så sparer du X kr., hvor oplysningen om det sparede beløb i øvrigt udgør tillægsydelsens værdi. Som eksempel kan nævnes, at tillægsydelsen er en flaske shampoo til en handelsværdi af 10 kr. Det vil ikke her være fyldestgørende at angive, at hvis tilbuddet købes, sparer man 10 kr. Handelsværdien på de 10 kr. skal specifikt angives. SIDE 16

17 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD 7. Salgsfremmende foranstaltninger, der indeholder alkoholholdige drikkevarer Om salgsfremmende foranstaltninger, der indeholder alkoholholdige drikkevarer bemærkes, at restaurationsloven 11 har som overordnet hensyn at iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn i forbindelse med udskænkning af alkohol. Foranstaltninger af denne art vil kunne modarbejde disse hensyn og fremme et umådeholdent spiritusforbrug, således at der sker en uhæmmet udskænkning også for unge mennesker og for berusede. Opmærksomheden henledes på, at markedsføring af alkoholholdige drikkevarer reguleres af markedsføringslovens 1 og 8, stk. 2. Branchen her et eget frivilligt regelsæt fra 1999 Regler om markedsføring af alkoholholdige drikkevarer 12. Om alkoholreklamer i radio og tv henvises også til bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og tv 13. Vedrørende markedsføring over for børn og unge henvises til punkt SIDE 17

18 8. Særligt vedrørende 9, stk. 2, om slagtilbud Markedsføring af slagtilbud har som anden prismarkedsføring hidtil været reguleret af markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik og vildledningsforbuddet i 3. Et slagtilbud er et særlig godt tilbud, som markedsføres markant, og som ofte i sig selv er egnet til at få kunder i butikken. Forbrugerombudsmandens hidtidige praksis på området er i vid udstrækning kommet til udtryk i vejledningen om prismarkedsføring. Slagtilbud er nu direkte reguleret i lovens 9, stk. 2, der har følgende ordlyd:» Stk. 2. Tilbyder en erhvervsdrivende en vare eller tjenesteydelse til en bestemt pris, og har den erhvervsdrivende rimelig grund til at antage, at denne ikke vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen i en mængde, som er rimelig i forhold til tilbuddet og omfanget af dets markedsføring, skal den erhvervsdrivende tage et klart forbehold herom i markedsføringen. Formålet med indførelsen af det nye, udtrykkelige oplysningskrav er ifølge forarbejderne til 9, stk. 2, at sikre, at en erhvervsdrivende tydeligt oplyser om begrænsninger i tilbud på særlig favorable vilkår. Derved sikres forbrugerne det bedst mulige grundlag for at vurdere deres muligheder for at købe en vare eller erhverve en tjenesteydelse til den favorable pris og ikke gå forgæves efter denne. En klar information om, at tilbuddet kun findes i begrænset antal, forudsættes endvidere efter forarbejderne at stå i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Det nye krav ændrer ikke på den gældende praksis på området, men anerkender denne. Det vil sige, at en erhvervsdrivende, som markedsfører et slagtilbud uden at kunne dække den forventede efterspørgsel, skal skrive begrænset antal eller så længe lager haves i markedsføringen af tilbuddet. Bestemmelsen er desuden i overensstemmelse med direktivet om urimelig handelspraksis, som indeholder en tilsvarende regulering af slagtilbud (bait advertising) i direktivets bilag 1, nr. 5. Direktivet vil blive implementeret ved en ændring af markedsføringsloven med ikrafttræden den 1. december Endelig fremgår det af forarbejderne, at oplysningskravet indtræder, hvis den erhvervsdrivende har rimelig grund til at antage, at vedkommende ikke har en tilstrækkelig mængde varer til salg til at imødekomme den efterspørgsel, som tilbuddet vil skabe. I vurderingen af, om der i markedsføringen skal tages forbehold for begrænset antal, skal der lægges vægt på varens eller tjenesteydelsens art, kvalitet og pris samt omfanget af den reklame, der er gjort for tilbuddet. Det vil ifølge forarbejderne have betydning, om tilbuddet eksempelvis kun er markedsført en enkelt gang i et lokalblad, eller der har været en massiv markedsføringskampagne i husstandsomdelte tilbudsaviser og i tv-reklamer. Det følger således af forarbejderne, at en erhvervsdrivende altid skal foretage en konkret vurdering af, om denne har tilstrækkeligt mange varer til at imødekomme den efterspørgsel, der må forventes efter markedsføringen af slagtilbuddet. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan det i denne forbindelse også udover varens eller tjenesteydelsens art, kvalitet, pris og omfanget af reklamen være relevant at lægge vægt på, om den erhvervsdrivende tidligere har været udsat for leverandørsvigt med samme leverandør, eller at et tilsvarende produkt har været udsolgt på meget kort tid. Det vil også have betydning, om der er tale om en udpræget sæsonvare. Har en erhvervsdrivende herefter rimelig grund til at antage, at efterspørgslen ikke vil kunne imødekommes, skal der i markedsføringen tages et klart forbehold for begrænset antal. Det kan gøres ved at skrive fx så længe lager haves eller begrænset mængde. Er antallet meget begrænset, bør det i annoncen oplyses, hvor mange eksemplarer af produktet, der udbydes. Efter Forbrugerombudsmandens hidtidige praksis skal et forbehold fremgå klart og iøjnefaldende af tilbudsmaterialet. SIDE 18

19 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD Et forbehold i markedsføringen om, at en vare ikke er på lager og derfor skal hjemtages, vil efter Forbrugerombudsmandens mening som regel ikke kunne fritage den erhvervsdrivende for at sikre varens tilstedeværelse i tilstrækkeligt omfang eller tage de nødvendige forbehold efter 9, stk. 2. Kravet om, at selve oplysningen skal stå i umiddelbar tilknytning til slagtilbuddet, betyder efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbeholdet skal være specifikt, og et generelt forbehold fx på for- eller bagsiden af en tilbudsavis vil derfor ikke imødekomme oplysningskravet. SIDE 19

20 9. Særligt vedrørende forholdet til andre af markedsføringslovens bestemmelser 9 regulerer erhvervsdrivendes oplysningspligt ved anvendelse af salgsfremmende foranstaltninger. Bruger erhvervsdrivende sådanne, skal de som ved enhver anden form for markedsføring også være opmærksomme på markedsføringslovens øvrige bestemmelser, som gælder ved siden af eller i kombination med 9. Vedrørende salgsfremmende foranstaltninger gælder dette ikke mindst de opretholdte forbud i markedsføringslovens 10 og 11 mod rabatkuponer og -mærker samt præmiekonkurrencer. 10 forbyder således rabatgivning mv. ved brug af mærker, kuponer eller lignende, der stilles til rådighed af erhvervsdrivende forud for køb af en vare eller tjenesteydelse. Erhvervsdrivende må dog ved salg af en vare eller tjenesteydelse godt give rabat mv. i form af mærker, kuponer eller lignende til senere indløsning, såfremt hvert enkelt mærke på tydelig måde er forsynet med udstederens navn eller firma og med en angivelse af en værdi i dansk mønt. Når mærker til et beløb som for tiden andrager 20 kr. kræves indløst, skal rabatmærkeudstederen indløse mærkerne her i landet til den pålydende værdi. Se nærmere bekendtgørelse om indløsning af rabatmærker 14. Hvor markedsføringslovens 9 stiller krav om oplysninger vedrørende den salgsfremmende foranstaltning i sig selv, stiller 10, stk. 2, et supplerende krav om, hvad der skal stå på selve rabatmærket. Opmærksomheden henledes på, at specialforbuddet i 10 nu omfatter alle erhvervsdrivende. Den hidtidige undtagelse for flybonusprogrammer er ophævet pr. 1. juli forbyder som udgangspunkt brug af salgsfremmende foranstaltninger i form af tilfældighedsprægede og købsbetingede konkurrencer, lodtrækninger og lignende. Konkurrencer, lodtrækninger og lignende som ikke er betinget af køb må dog gerne anvendes, hvis oplysningspligten i 9 i øvrigt iagttages. Det gælder også konkurrencer betingede af køb, hvor der skal præsteres noget reelt og individuelt, som bedømmes uvildigt, eller hvor den enkelte gevinsts og den samlede størrelse af gevinstsummen er beskeden (se nærmere bekendtgørelse om beløbsgrænser i konkurrencer 15 ). Om de nærmere regler vedrørende brug af rabatmærker og præmiekonkurrencer, se Forbrugerombudsmandens vejledninger herom 16. Desuden suppleres 9 af markedsføringslovens almindelige vildledningsforbud i 3 og lovens generalklausul i 1 om god markedsføringsskik. Dette indebærer, at selv om oplysningskravene i 9 er opfyldt, vil Forbrugerombudsmanden alligevel kunne gribe ind over for forholdet, hvis det i øvrigt er urigtigt, vildledende eller mangelfuldt mv. efter lovens 3. I afsnittet ovenfor om værdien af eventuelle tillægsydelser er 14 [ophævet] 15 [ophævet] 16 [ophævet]. (Den hidtidige omtale i vejledningerne af mængdebegrænsning og tilgift er udtaget. Det bemærkes endvidere, at tilgiftsbetragtningen i forbindelse med rabatmærkers indløsning og undtagelsen for flybonusprogrammer ikke længere er gældende. Vejledningerne vil blive opdateret og revideret ved førstkommende lejlighed.) SIDE 20

21 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD nævnt et eksempel med en specialfremstillet bog. Hvis en sådan tidligere er udgivet under en anden titel, uden at dette oplyses i forbindelse med beskrivelsen af tilbuddet, vil der kunne være tale om en mangelfuld og vildledende markedsføring, der er i strid med 3. Som en anden mulig overtrædelse af 3 kan nævnes den situation, at hovedydelsen i det solgte produkt er af en anden og/eller ringere kvalitet (fx et kopiprodukt) eller evt. sælges i et mindre kvantum, end forbrugeren umiddelbart måtte opfatte efter beskrivelsen. Desuden kan oplysninger om før og nu-priser på hovedydelsen være urigtige og vildledende. Sidstnævnte kunne være tilfældet, hvis en fladskærm blev solgt sammen med en DVD-afspiller med angivelse af en besparelse på 5000 kr. på fladskærmen, hvor det viser sig, at fladskærmen aldrig har været udbudt til salg til den oplyste før-pris. Tilsvarende vil man selv om oplysningspligten i 9 er opfyldt kunne gribe ind efter markedsføringslovens 1, hvis forholdet i øvrigt ikke opfylder kravene til god markedsføringsskik. Det fremgår således af Forbrugerombudsmandens vejledning om prismarkedsføring, at en forretning slet ikke bør annoncere med tilbud på en vare, hvis man ikke er sikker på, at varen kan være til stede i forretningen, når tilbuddet starter. Hvis varen ikke er fremme i forretningen, bør indehaveren tilbyde de forbrugere, der går forgæves, mulighed for at få varen til den annoncerede pris, når den kommer frem - eller tilbyde en tilsvarende eller bedre vare til samme pris. 1 kan også være relevant, hvis fx en tjenesteydelse tilbydes som tillægsydelse til en vare, eksempelvis i form af et billigt abonnement, men standardvilkårene for abonnementet er urimelige. I så fald vil forholdet kunne forbydes som stridende mod god markedsføringsskik. Et tredje eksempel kan være en salgsfremmende foranstaltning, hvis indhold strider mod etiske krav til markedsføringen. Hvis en aftale fx kan være forbundet med risici og have uoprettelige konsekvenser, vil det kunne være uetisk og i strid med god markedsføringsskik at søge efterspørgslen fremmet ved salgsfremmende foranstaltninger som eksempelvis gaver. Man risikerer herved, at forbrugernes fokus flyttes fra de relevante oplysninger om selve ydelsen samt deres egen motivation. Se nærmere sag om en plastikkirurgisk klinik 17. Lovens 5, stk. 3, om sammenlignende reklame med særtilbud, der er omtalt under afsnittet om tilbudsbetingelser, får formentlig kun praktisk betydning i forhold til reklame rettet mod andre erhvervsdrivende. 9 regulerer ikke tiltag over for erhvervsdrivende. Om forhandlerpræmiering er lovlig, skal således fortsat bedømmes i relation til lovens 1 om god markedsføringsskik og 3 om vildledning og urimeligt mangelfulde angivelser, og hidtidig praksis omkring forhandlerpræmiering er derfor fortsat relevant. Der henvises til Forbrugerombudsmandens vejledning om forhandlerpræmiering 18. Endelig henledes opmærksomheden på, at der for særlige produkter, som fx medicin og fødevarer, er fastsat specifikke regler om markedsføring %20forhandlerprmiering%20%20november% pdf SIDE 21

22 10. Særligt vedrørende brug af salgsfremmende foranstaltninger over for børn og unge Markedsføringslovens 8 fastsætter en særlig norm for markedsføring rettet mod børn og unge, idet der skal udvises særlig hensyntagen til denne målgruppes manglende erfaring og større godtroenhed. Det betyder, at beskrivelsen af den salgsfremmende foranstaltning (tilbuddet og tilbudsbetingelserne) generelt skal være mere præcis og realistisk end i tiltag rettet mod voksne, og de erhvervsdrivende skal udvise tilbageholdenhed og forsigtighed ved brug af markedsføringsmetoder, som kan forskyde fokus fra den vare eller ydelse, der ønskes solgt. Det kan være gaver eller konkurrencer med gode gevinster, hvor der skal tages hensyn til, at børn og unge er nemme at lokke med tilbud, som fx inkluderer en gave. Gratis eller billig alkohol vil ikke kunne indgå i en salgsfremmende foranstaltning over for unge med det formål at agere som blikfang for at sælge et andet produkt. Det følger direkte af 8, stk. 2, der bl.a. forbyder, at markedsføring rettet mod børn og unge direkte eller indirekte opfordrer til anvendelse af alkohol. Opmærksomheden henledes på Forbrugerombudsmandens vejledning Børn, unge og markedsføring fra juli Vejledningen indeholder bl.a. afsnit om loyalitetsprogrammer og præmiekonkurrencer, gaver og lignende, ligesom den opregner andre retningslinjer, vejledninger mv., særlovgivning og frivillige regelsæt, som indeholder særlige regler om børn og unge. Se også fælles nordisk holdning til markedsføring af mobile indholdstjenester unge%20og%20markedsfring.pdf [opdateret i 2014] 20 [ophævet] SIDE 22

23 SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG SLAGTILBUD 11. Ophævelse af forbuddet mod mængdebegrænsning Fra 1. januar 2007 ophæves, jf. markedsføringslovens 32, tillige det hidtidige forbud mod mængdebegrænsning fx: "Max. 3 stk. pr. kunde", som blev indført ved en ændring af loven i Fra den 1. januar vil erhvervsdrivende således igen kunne sætte et loft for, hvor stort et antal enheder den enkelte kunde må købe af en vare. Såfremt erhvervsdrivende benytter sig af denne mulighed som typisk anvendes i forbindelse med slagtilbud skal oplysningskravene i 9 i givet fald følges og i øvrigt ske under iagttagelse af lovens almindelige regler, herunder 10 om rabatkuponer mv. SIDE 23

Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud

Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Salgsfremmende foranstaltninger og slagtilbud Forbrugerombudsmandens vejledning januar 2007 Resumé Den nye markedsføringslovs 9 om oplysningspligt ved salgsfremmende foranstaltninger (stk.1) og en særlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt Lovforslag nr. L XX Folketinget 2010-11 Fremsat den XX af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

REGLER FOR MARKEDSFØRING AF BONUS

REGLER FOR MARKEDSFØRING AF BONUS REGLER FOR MARKEDSFØRING AF BONUS Særligt med henvisning til spillelovens forbrugerbeskyttende formål har området for tilladelsesindehavernes markedsføring af og tilbud om bonus stor bevågenhed hos Spillemyndigheden.

Læs mere

LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN?

LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN? LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN? 2. november 2015 Jane Frederikke Land, advokat (H) Daiga Grunte-Sonne, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum 1) 2010/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 10/05177 Fremsat den

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 3. december 2009 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 BESPARELSESUDSAGN VED MARKEDSFØRING AF FYRVÆRKERI Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation

Læs mere

Særlige markedsføringsforbud

Særlige markedsføringsforbud Særlige markedsføringsforbud Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 18 September 2003 Specialforbudene Forholdet til generalklausulen Specialforbud udelukker ikke supplerende

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame

Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame Copenhagen Business School, 16 September 2004 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 ICC reklamekodeks Sandfærdig fremstilling Må ikke indeholde

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK ALLERØD KOMMUNE MAJ 2013 1. Formål Formålet med en reklame- og sponsorpolitik er, at sikre: At ansatte, politikere, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 31. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 31. august 2007 Klage over tv-reklame for Viasat A/S Dokumentarkanaler sendt på TV 2/Danmark Canal

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføringslovens regler... 5 2.1. Markedsføringslovens 8...5 2.2. Markedsføringslovens 1... 9 2.3. Afsluttende

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår

Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Forbrugerombudsmandens vejledning for anvendelse af garantiudsagn til forbrugere i reklamer og aftalevilkår Juni 2003 Vejledning En garanti skal indebære bedre forhold end forbrugerens lovbefæstede rettigheder.

Læs mere

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 24. februar 2005 Klage over tv-reklame for Telmore- ubegrænset sendt på TV 2 Frank Visler har ved mail

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 28. september 2005

TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 28. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 28. september 2005 Tv-reklame for Hi3G Denmark ApS, Non-stop hits sendt på TV 2 Radio- og tv-nævnet har den

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum 1) Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum 1) Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

1. Indledning 2. Afklaring af begreberne reklamering, sponsering (sponsorater) og gaver 3. Håndtering af reklamer

1. Indledning 2. Afklaring af begreberne reklamering, sponsering (sponsorater) og gaver 3. Håndtering af reklamer 13. august 2007 Retningslinier for Brøndby Kommunes anvendelse af lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre 1. Indledning

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 26. januar 2009 08/02484-252 /Anne Zerman Nielsen Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 Indledning 1. Afgrænsninger

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 12. oktober 2007 Klage over tv-reklame for Janssen-Cilag A/S, Imodium Plus, sendt på TV 2 Maj Ritter

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Detailhandlens syn på rabatkuponer o.l. Af Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv

Detailhandlens syn på rabatkuponer o.l. Af Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv Detailhandlens syn på rabatkuponer o.l. Af Lone Rasmussen, markedschef i Dansk Erhverv Dansk Erhverv Repræsenterer ca. 17.000 medlemsvirksomheder Mere end 100 brancheforeninger Største organisation for

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 13. januar 2006

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 13. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 13. januar 2006 Klage over tv-reklame for TDC, Webspeed sendt på TV 2/Danmark A/S Mediesekretariatet Karsten Pedersen har

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Markedsføringsret. Markedsføringsloven. Anvendelsesområdet

Markedsføringsret. Markedsføringsloven. Anvendelsesområdet Markedsføringsret Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel

Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel Et hul ved syningen på handskens pegefinger var en mangel. Forbrugeren kunne derfor ophæve købet af handskerne. Den erhvervsdrivende var berettiget

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for Mercuri Urval A/S Skandinavisk Tobakskompagni sendt på

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Skjult reklame.... 5 3. Spam...6 4. Børn og unge.... 8 5. Vildledende reklame.... 9 6. Ansvar for markedsføringens

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

- 2 - Suzuki Peter: Skilt: Suzuki Grand Vitara 4x4. Kvinde: Ja tak, men ved du hvad den koster. Suzuki Peter:

- 2 - Suzuki Peter: Skilt: Suzuki Grand Vitara 4x4. Kvinde: Ja tak, men ved du hvad den koster. Suzuki Peter: RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 20. marts 2006 Klage over tv-reklamen Grand Vitara for Suzuki udsendt på TV 2 DANMARK A/S Per Madsen har ved mail af 4. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 19. maj 2005

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 19. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 19. maj 2005 Tv-reklame for Dell, Marts tilbud sendt på TV 2 Tim Brandt har ved mail af 17. marts 2005 indgivet

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik

Reklame- og sponsorpolitik Reklame- og sponsorpolitik Indhold Indledning 3 Retningslinier for salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte 4 Bilag 1. De lovmæssige rammer 6 Reklameloven 6 Reklamelovens muligheder 6 Rammer

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse af lov om forbrugerforum

Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse af lov om forbrugerforum Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Susanne Aamund Amagerfælledvej 56 2300 København S 26. januar 2011 Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen.

Design Generelt. Udformningen. Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Design Generelt Inden man fremstiller et design skal man finde ud af 4 ting: Målgruppen. Med dette forstås hvem den skal hende vende sig til. Er det 15 årige, unge, teenagere, gamle, pensionister, osv.

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere