Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af kapitel 15 om regler for behandling af faglig strid i overenskomst 2007 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde. Fagligt Fælles Forbund har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Gynther Honnens og faglig sekretær Allan Due Pedersen. Dansk Byggeri har udpeget chefkonsulent Hardy Käehne og konsulent Jann Frei. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand efter indstilling af parterne udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 18. maj 2010 i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, København.

2 2 Parternes påstande Klageren har påstået indklagede tilpligtet at anerkende, at de af indklagede afgivne advarsler af den 21. august 2009 til A, B, C og D er ugyldige. Endvidere, at indklagede tilpligtes til Fagligt Fælles Forbund at betale ,20 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder A, B, C og D arbejdede i 2009 for Hans Jørgensen & Søn efter en akkordaftale af 1. juli 2009 på arbejdspladsen IKEA. I Hans Jørgensen & Søns regler for de ansatte er anført bl.a.: Alkoholpolitik Firmaets alkoholpolitik indebærer, at medarbejderen IKKE må indtage eller være påvirket af alkoholiske drikke i arbejdstiden og der må ikke på kontorer og arbejdspladser forefindes alkoholiske drikke. Der kan dispenseres ved rejsegilde og lignende arrangementer. Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre bortvisning uden yderligere varsel. I Informationsfolder for Byggepladsen vedrørende byggepladsen IKEA er der under overskriften Forbud på byggepladsen anført bl.a.: Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer på byggepladsen er strengt forbudt og vil ikke blive accepteret. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggepladsen. Det er ubestridt, at de fire klagere fredag den 21. august 2009 i frokostpausen kl udenfor byggepladsen sammen drak hver en øl. Parterne er enige om, at frokostpausen kl er medarbejderbetalt.

3 3 Murermester Niels Petersen skrev den 21. august 2009 en advarsel til hver af de ansatte, hvori det anføres: Du tildeles hermed skriftlig advarsel, på grund af indtagelse af alkohol i arbejdstiden, på Hans Jørgensen & Søn s byggeplads IKEA, Ørbækvej. Ved gentagelse vil du blive bortvist / afskediget uden yderligere varsel. Klageren fik samme dag besked på, at de ikke skulle arbejde længere på byggepladsen IKEA, men arbejde på en anden af Hans Jørgensen & Søns byggepladser, Provstegårdshjemmet. Klagernes påstand om betaling af ,20 kr. vedrører forskellen på klagernes indtjening på Provstegårdshjemmet og det, de pågældende ville have tjent under akkorden på IKEA fra den 24. august og indtil afslutningen af akkordarbejdet den 8. september Indklagede bestrider ikke opgørelsen af beløbene. Forklaringer Der er under forhandlingen afgivet forklaring af murersvend C og murermester Niels Petersen. C har forklaret bl.a., at arbejdsgiveren forud for arbejdet på IKEA var bekendt med, at de ansatte af og til drak en øl i arbejdstiden. Der var ingen alkoholproblemer i virksomheden. På byggepladsen IKEA var han ikke med i akkorden fra starten af, så han deltog ikke i det indledende møde vedrørende IKEA med murermester Niels Petersen. Han var bekendt med informations-folderen vedrørende IKEA, der var ophængt på byggepladsen. Det arbejde, de havde på IKEA, var almindeligt arbejde, opsætning af vægfliser med videre. Der var ikke tale om farligt arbejde. Fredag den 21. august 2009 tilbød D dem en øl i frokostpausen i anledning af, at han om mandagen skulle til svendeprøve. De gik uden for hegnet og en m væk fra indgangen ved noget buskads, hvor de drak øllen. De gik udenfor, fordi de vidste, at de ikke måtte drikke på arbejdspladsen. De stod sådan set og skjulte sig. Mens de stod der kom sikkerhedskoordinator Britt Kielstrup Hansen forbi dem. Derefter gik de tilbage og spiste frokost i skuret på byggepladsen. Da de kom ud af skuret bad Britt Kielstrup Hansen dem forlade byggepladsen under henvisning til, at de havde drukket alkohol. B ringede derefter til murermester Niels Petersen. B sagde bagefter, at det var noget pis, og at de af Niels Petersen havde fået besked på, at de skulle forlade byggepladsen. Senere på formiddagen rin-

4 4 gede Niels Petersen til B og sagde, at de ikke skulle komme på IKEA mere, men møde op på en anden byggeplads. Der kom andre murere fra virksomheden og overtog deres akkordarbejde på IKEA. Han modtog den skriftlige advarsel om lørdagen. Han har ikke hørt om, at andre ansatte skulle have drukket øl under arbejdet på IKEA. Niels Petersen har forklaret bl.a., at han var ansvarlig for IKEA byggepladsen. Der var hegn hele vejen udenom byggepladsen. Skurene stod inde på byggepladsen. Informationsfolderen vedrørende IKEA hang på opslagstavler i alle stuer og lå også rundt omkring. Den var blevet udfærdiget, fordi IKEA krævede, at arbejdsgiverne skulle orientere de ansatte om de særlige regler. Forbud på byggepladsen er formuleret i overensstemmelse med IKEAS krav. Ved opstarten af akkordarbejdet den 2. juni 2009 blev alle medarbejdere orienteret om de særlige regler. Han sagde, at han godt vidste, at der i Hans Jørgensen & Søn i ny og næ blev drukket øl til maden, men at det ikke ville blive tolereret her på IKEA. Medarbejderne accepterede det og sagde ok, sådan er svenskerne. Den 21. august blev han ringet op af B, der fortalte, at de var blevet bortvist fra byggepladsen. B var ked af situationen. Han fik efterfølgende en fra Britt Kielstrup Hansen om, at hun havde bortvist de fire ansatte. Hans daværende afdelingschef Arne Lylover sagde, at han skulle bortvise de fire fra virksomheden. Han svarede, at det ville han ikke, men han ville henvise dem til en anden arbejdsplads og finde nogle andre murere til at erstatte dem på IKEA. Han tog ud på byggepladsen og forklarede de fire om beslutningen. De protesterede ikke mod det. Parternes argumentation Klageren har til støtte for påstanden vedrørende advarslerne anført, at de indeholder forkerte faktuelle oplysninger, idet øllen ikke blev indtaget i arbejdstiden og heller ikke på byggepladsen. Advarslen er således af formelle grunde ukorrekt. Også materielt, idet de ansatte ikke kan siges at have misligholdt deres forpligtelser. Det er endvidere fast arbejdsretlig praksis, at alkoholforbud eller begrænsninger heri, der angår medarbejderbetalte pauser, kun er berettiget, hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at forbudet eller begrænsningerne er driftsmæssigt begrundet. Indklagede har hverken påberåbt eller dokumenteret, at dette er tilfældet i den foreliggende sag. Vedrørende påstanden om erstatning for løntab har klageren anført, at de fire ansatte blev hindret i at færdiggøre akkorden, hvilket er i modstrid med overenskomstens 19, stk. 8. Efter denne bestemmelse har de ansatte ret og pligt til at fuldføre akkorden, og det kan kun afskæres, hvis der foreligger grov misligholdelse,

5 5 hvilket ikke er tilfældet. De ansatte har derfor krav på erstatning, jf. Hovedaftalens 4, stk. 2. Overenskomstens 22 er ikke relevant, idet den vedrører anvisning til andet arbejde i tilfælde af afbrydelse af akkorden. Den foreliggende situation vedrører ikke afbrydelse, men ophævelse af akkorden. Endelig bemærkes, at selvom voldgiftsretten måtte finde advarslen berettiget, så kan arbejdsgiveren ikke tillige bortvise de ansatte fra akkorden. Indklagede har til støtte for påstanden anført, at nærværende sag ikke drejer sig om, hvorvidt virksomhedens totalforbud mod alkoholindtagelse er berettiget eller ej, men om en overtrædelse af totalforbudet. Det må efter Niels Petersens forklaring lægges til grund, at virksomheden ved starten af arbejdet udtrykkeligt oplyste, at der på IKEA byggepladsen var skærpede regler vedrørende alkohol, det vil sige totalforbud også vedrørende pauser, og at alle de ansatte, der skulle arbejde på denne byggeplads, accepterede dette. Der var reelt tale om, at de fire ansatte bevidst foretog en omgåelse af forbudet, ved i pausen at gå lige uden for hegnet og indtage en øl, mens de forsøgte at skjule sig. Det var derfor helt berettiget at tildele dem en advarsel og sende dem til en anden arbejdsplads. Erstatningskravet kan ikke tages til følge, for efter overenskomstens 22 har medarbejderne ikke krav på erstatning, hvis de under arbejdets gang anvises til andet arbejde. Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er opnået flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Der er vedrørende karakteren af alkoholforbudet på byggepladsen IKEA alene afgivet forklaring af murermester Niels Petersen. Efter hans forklaring accepterede medarbejderne, at der på denne byggeplads var særlige regler herunder totalt alkoholforbud, således at der heller ikke måtte drikkes øl til maden. Dette må forstås således, at der heller ikke måtte indtages alkohol i de medarbejderbetalte pauser. Under disse omstændigheder må de fire ansattes indtagelse af en øl i frokostpausen lige uden for hegnet, og hvor de efterfølgende gik tilbage på arbejdspladsen og spiste, betragtes som en overtrædelse af alkoholforbudet, uanset at det formelt set skete uden for arbejdspladsen. Som følge heraf var det berettiget af arbejdsgiveren at tildele de pågældende ansatte en advarsel. Det fremgår af advarslen, at de ansatte ved gentagelse ville blive bortvist eller afskediget uden yder-

6 6 ligere varsel. Efter denne formulering afskar advarslen ikke arbejdsgiveren fra som sket at henvise de fire ansatte til en af virksomhedens andre byggepladser. Da denne forflyttelse også må betragtes som berettiget, jf. Forbud på byggepladsen i Informationsfolder for Byggepladsen frifindes indklagede for begge påstande. Thi bestemmes Indklagede, Hans Jørgensen & Søn, frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 25. maj 2010 Mogens Kroman

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere