DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner"

Transkript

1 DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner April 2014

2 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Statens Serum Institut (SSI). Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) c/o Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK 8200 Aarhus N Telefon: (+45) E mail: Web adresse: vest.dk - 2 -

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DIAGNOSE -OG INKLUSIONSKRITERIER...4 DEFINITION AF VARIABLE...5 Generelt...5 Cpr.nr...5 Patientnavn...5 Symptomdebut...5 Akut indlagt...6 Apopleksiafsnit...6 Overflyttet til anden afdeling...6 INDLÆGGELSESSTATUS...6 Civilstand...7 Boligform...7 Alkohol...7 Rygning...7 KENDT SYGDOM: Tidligere eller i forbindelse med aktuelle indlæggelse...7 Diabetes mellitus...7 Atrieflimren...7 AMI...7 Hypertension...8 Tidligere apopleksi...8 Tidligere TCI...8 Perifer arteriel sygdom (PAD)...8 APOPLEKSIENS SVÆRHEDSGRAD VED INDLÆGGELSEN...8 Scandinavian Stroke Scale...8 INTERVENTIONER/ BEHANDLING UNDER INDLÆGGELSEN...9 Undersøgt med CT/MR-scanning...9 Undersøgt med ultralyd/ct/mr- angiografi af halskar...9 Vurdering ved en ergoterapeut...9 Vurdering ved en fysioterapeut...10 Tidlig mobilisering...10 Vurdering af ernæringsrisiko...11 Dysfagiscreening...11 Trombocythæmmende behandling...12 Oral antikoagulansbehandling...12 Behandlet med trombolyse...13 Behandlet med trombektomi...14 UDSKRIVELSE...14 Udskrivelse...14 Udskrivelsesdiagnose...15 BILAGSFORTEGNELSE

4 DIAGNOSE -OG INKLUSIONSKRITERIER Alle patienter >18 år med akut apopleksi eller transitorisk iskæmisk anfald (TIA), der har haft et indlæggelsesforløb af kortere eller længere varighed, skal indberettes til Dansk Apopleksiregister. Akut defineres som symptomdebut indenfor den sidste uge. Apopleksi er i Dansk Apopleksiregister defineret i henhold til kriterier fra WHO, d.v.s. at der ved apopleksi forstås en tilstand på formodet vaskulær basis karakteriseret ved hurtig udvikling af kliniske symptomer på tab af fokal eller evt. global neurologisk funktion med en symptomvarighed på mere end 24 timer eller førende til patientens død. TIA er defineret som fokale neurologiske udfaldssymptomer af under 24 timers varighed på formodet vaskulær basis. I Dansk Apopleksiregister omfatter definitionen af apopleksi patienter med intracerebral hæmorrhagi, iskæmisk apopleksi og apopleksi uden specifikation af type. Registreringen omfatter følgende ICD-10 koder: I 61 Hjerneblødning I 63 Hjerneinfarkt I 64 Slagtilfælde uden oplysning om blødning eller infarkt G 45 Transitorisk anfald af cerebral iskæmi - alle DG 45 diagnoserne medtages undtagen Amarurosis fugax G 45.3 og Global forbigående Amnesi G 45.4 De ovennævnte ICD-10 koder skal være registreret som aktionsdiagnose apopleksi (DI61, DI63, og DI64, G45, aktionsdiagnosen Rehabilitering, anden (DZ501) i kombination med bidiagnose DI61, DI63, og DI64 eller aktionsdiagnosen. Patienter med subdural hæmatom, epidural blødning, retinainfarkt, infarkt og ICH (intracerebral hæmatom) forårsaget af subarachnoidalblødning, traume, infektion eller en intracerebral malign proces er således ikke omfattet af ovennævnte definition. Ligeledes omfatter definitionen ikke patienter med udelukkende diffuse symptomer, f.eks. isoleret svimmelhed eller hovedpine, eller asymptomatiske patienter med infarkt påvist ved CT eller MR skanning. Alle patienter som opfylder ovennævnte kriterier, uanset indlæggelsesafdeling bør indberettes til Dansk Apopleksiregister. Registreringen starter ved ankomst til sygehuset på den første afdeling patienten har kontakt til uanset hvilken afdeling patienten indlægges akut på. I tilfælde, hvor registrering er påbegyndt i forbindelse med mistanke om apopleksi, men diagnosen senere frafaldes, skal patienten ikke indberettes til Dansk Apopleksiregister. I tilfælde, hvor samme patient får flere apopleksi eller TIA tilfælde under samme indlæggelsesforløb, skal der kun udfyldes ét registreringsskema. Er patienten derimod blevet udskrevet/afsluttet efter apopleksi/tia, skal der foretages en ny registrering såfremt patienten genindlægges med en ny apopleksi/tia, hvis apopleksien/tia er opstået 24 timer efter den forrige apopleksi/tia samt at det kan udelukkes at der er tale om en forværring af den forrige apopleksi

5 Der er i Dansk Apopleksiregister lagt vægt på at få indsamlet et afgrænset datasæt, som kan anvendes til at belyse væsentlige elementer af håndteringen af apopleksipatienter. Det er ikke målsætningen og ej heller praktisk muligt at foretage en detaljeret registrering af det enkelte patientforløb, som fuldstændigt afspejler alle aspekter af det specifikke forløb. Nedenstående variable med tilhørende definitioner vil således forhåbentlig være relevante og dækkende for det absolutte flertal af apopleksipatienter, men ikke nødvendigvis for alle. Indberetning til Dansk Apopleksiregister vedrører alle patienter, som behandles i det offentlige sundhedssystem i Danmark, såfremt de i øvrigt opfylder inklusionskriterierne i relation til de enkelte sygdomsområder. For udlændinge indberettes data svarende til indlæggelsesforløbet i Danmark; men der vil ikke være mulighed for opfølgning i forhold til indikatorer, der ligger ud over indlæggelsesforløbet. DEFINITION AF VARIABLE Generelt Det er et gennemgående princip, at data i registreringsskemaet skal være i overensstemmelse med oplysninger i journalen og således afspejle det aktuelle sygdomsforløb. Der kan i helt særlige situationer være en tilsyneladende mangel på overensstemmelse mellem skema og journal, uden at der er tale om en fejlregistrering. Sådanne uoverensstemmelser, som skyldes den manglende detaljeringsgrad af registreringsskemaet, kan f.eks. opstå i situationer, hvor det efter en klinisk vurdering af en meget dårlig patient i den initiale fase angives som ikke relevant at foretage en vurdering af fysio- eller ergoterapeut, men hvor patienten senere i indlæggelsesforløbet kommer sig så meget at en vurdering alligevel gennemføres. Da Dansk Apopleksiregister primært er fokuseret mod indikatorer som udspiller sig i den tidlige fase af indlæggelsesforløbet, vil det i sådanne tilfælde være mest rimeligt at fastholde den tidlige kliniske vurdering på registreringsskemaet, skønt patienten sent i sit forløb mod forventning alligevel er fundet egnet til en vurdering af fysio- eller ergoterapeut. Cpr.nr. Angives med alle 10 cifre (dd-mm-åå-lbnr.) Patientnavn Både fornavn og efternavn angives. Symptomdebut Angives som dd-mm-åå samt tt-mm. Såfremt den præcise dato/tidspunkt for symptomdebut ikke kendes, kan der anvendes et skøn. I tilfælde, hvor apopleksien er opstået om natten, men først erkendt om morgenen, anvendes sidste tidspunkt, hvor patienten med sikkerhed ikke havde udviklet apopleksi. Ved ophobede TIA episoder angives dato/tidspunkt for første episode indenfor de sidste 30 dage. I tilfælde af at TIA er efterfulgt af apopleksi med evt. trombolyse/evt behandling, vil det således være apopleksi-episoden som indberettes Variablen er af central betydning for Dansk Apopleksiregister og er derfor obligatorisk at udfylde. Ophobede TIA episoder Angives som Ja, Nej eller Uoplyst. Udfyldes hos TIA patienter og angive, hvorvidt patienten har haft 1 TIA episode - 5 -

6 indenfor de sidste 30 dage forud for første kontakt til sekundær sektoren. Det tilfælde som har størst behandlingsmæssige implikationer vil have fortrinsstilling i registreringen. Akut indlagt Angives som dd-mm-åå samt tt-mm. Klokkeslæt (tt-mm) angiver tidspunktet, hvor patienten indlægges på sygehusets modtageafdeling. Endvidere sygehuskode (4 cifre) og afdelingskode (3 cifre + ved afsnitsniveau 4 cifre i alt) i henhold til Sundhedsstyrelsens klassifikation. Angiver første indlæggelsessted. Dette kan f.eks. være skadestue, medicinsk visitationsafsnit, intern medicinsk afdeling eller et apopleksiafsnit afhængigt af lokale og patientspecifikke forhold. For TIA patienter som evt. kun ses ambulant, angives dato for første ambulante kontakt i sekundærsektoren. Såfremt patienten allerede er indlagt på tidspunktet for symptomdebut, f.eks. i forbindelse med et kirurgisk indgreb, vil tidspunkt for symptomdebut og tidspunkt for indlæggelse være identisk. Den afdeling, hvorpå patienten befinder sig ved udvikling af symptomerne skal da anføres som første indlæggelsessted. Apopleksiafsnit Angives som Ja, Nej eller Uoplyst. Et apopleksiafsnit er en sygehusafdeling/-afsnit, der udelukkende eller næsten udelukkende beskæftiger sig med udredning og behandling af patienter med apopleksi, og som er karakteriseret ved tværfaglige teams, et personale med særlig interesse for apopleksi, medinddragelse af pårørende og stadig kompetenceudvikling af personalet. Standarden på 90 % er udtryk for, at der er nogle patienter for hvem, det ikke er fagligt relevant f.eks. patienter med konkurrerende lidelser for hvem det vil være mest korrekt, at de blev behandlet på anden specialafdeling inden overflytning til apopleksiafsnit. Ved opgørelsen af indikatoren ekskluderes de patienter, som udskrives eller dør inden 2. indlæggelsesdag. Overflyttet til anden afdeling Angives som dd-mm-åå. Angiver overflytning fra f.eks. skadestue, medicinsk visitationsafsnit eller intern medicinsk afdeling til apopleksiafsnit. Angiver også overflytning fra apopleksiafsnit. Har patienten været overflyttet flere gange under sit indlæggelsesforløb angives kun den første overflytning. Hvis patienten i forbindelse med det aktuelle patientforløb overflyttes til anden afdeling/hospital, som herefter skal varetage den videre dataindsamling og indberetning i forhold til apopleksiforløbet, kan der foretages en teknisk flytning af patientforløbet i Klinisk Måle System (KMS). Til brug for denne tekniske flytning skal der angives navn på både sygehus og afdeling, som patienten overflyttes til. Der henvises endvidere til brugervejledningen for KMS. INDLÆGGELSESSTATUS/ STATUS VED 1. AMBULANTE KONTAKT - 6 -

7 Civilstand Angives som Samboende, Bor alene, Andet eller Uoplyst. Samboende angiver at patienten bor sammen med en anden voksen person som udgør en afgørende del af patientens sociale netværk. Der kan både være tale om en ægtefælle, partner, voksne børn og ven eller veninde. Andet angiver at patienten ikke klart kan placeres i en af de øvrige kategorier, f.eks. patienter bosiddende på plejehjem. Boligform Angives som Hus/lejlighed (privat bolig) Plejebolig, Andet eller Uoplyst. Hus /lejlighed/ angiver både eje- og lejebolig. Plejebolig angiver plejehjem (inkl. korttids-/aflastningsplads eller ældrebolig). Omfatter boliger der visiteres af kommunen). Andet angiver at patienten ikke klart kan placeres i en af de øvrige kategorier, f.eks. hvis patienten er hjemløs. Alkohol Angiver patientens sædvanlige forbrug i en normal uge forud for debut af aktuelle apopleksi. Angives som 7/14 eller færre genstande pr. uge for henholdsvis kvinder og mænd, Over 7/14 genstande pr. uge for henholdsvis kvinder og mænd eller Uoplyst. "Uoplyst" dækker også over journalformuleringer som fx. "Intet misbrug", "Nihil", "Kun ved festlige lejligheder", "Periodisk misbrug", "Tidligere misbrug" eller andet hvor forbruget ikke med sikkerhed kan bestemmes. Rygning Angiver patientens rygevaner forud for debut af aktuelle apopleksi. Angives som Ryger (1 cigaret/daglig eller derover), Tidligere ryger (i over ½ år), Aldrig ryger eller Uoplyst. "Uoplyst" dækker også over journalformuleringer som fx. "Nihil", "Kun ved festlige lejligheder" eller andet, hvor forbruget ikke med sikkerhed kan bestemmes. KENDT SYGDOM: Tidligere eller i forbindelse med aktuelle indlæggelse/1. ambulante kontakt Diabetes mellitus Angives som Ja, Nej eller Uoplyst. Angiver erkendt diabetes mellitus, diagnosticeret enten forud eller i forbindelse med aktuelle indlæggelse. Diagnosen skal være anført som anamnese eller på anden måde være dokumenteret i patientjournalen. Atrieflimren Angives som Ja, Nej eller Uoplyst. Angiver erkendt atrieflimren, diagnosticeret enten forud eller i forbindelse med aktuelle indlæggelse. Både kroniske og paroksystiske tilfælde inkluderes. Diagnosen skal være dokumenteret af lægelige akter. AMI Angives som Ja, Nej eller Uoplyst

8 Angiver erkendt akut myokardie infarkt, diagnosticeret enten forud eller i forbindelse med aktuelle indlæggelse. Diagnosen skal være anført som anamnese eller på anden måde være dokumenteret i patientjournalen. Hypertension Angives som Ja, Nej eller Uoplyst. Angiver erkendt hypertension, diagnosticeret enten forud eller i forbindelse med aktuelle indlæggelse. Diagnosen skal være anført som anamnese eller på anden måde være dokumenteret i patientjournalen. Tidligere apopleksi Angives som Ja, Nej eller Uoplyst. Angiver erkendt tidligere apopleksi. Diagnosen skal være anført som anamnese eller på anden måde være dokumenteret i patientjournalen. Tidligere TCI Angives som Ja, Nej eller Uoplyst. Angiver erkendt tidligere episode med transitorisk cerebral iskæmi. Diagnosen skal være anført som anamnese eller på anden måde være dokumenteret i patientjournalen. Perifer arteriel sygdom (PAD) Angives som Ja, Nej eller Uoplyst. Angiver erkendt PAD, diagnosticeret enten forud eller i forbindelse med aktuelle indlæggelse. Diagnosen skal være anført som anamnese eller på anden måde være dokumenteret i patientjournalen. Omfatter asymptomatisk PAD (ankel-arm index < 0,9), claudicatio intermittens samt kritisk iskæmi med hvilesmerter, sår og gangræn. Omfatter også tidligere karkirurgisk intervention. APOPLEKSIENS SVÆRHEDSGRAD VED INDLÆGGELSEN /1. AMBULANTE KONTAKT Scandinavian Stroke Scale Angives som score for hvert delelement samt totalscore i henhold til Bilag 1. Angiver apopleksiens sværhedsgrad ved indlæggelsen. Foretages hurtigst muligt efter indlæggelse. Hvis skema udfyldes senere i forløbet eller evt. ved udskrivelse og score for delelementer ikke kendes, kan totalscore angives. Scoringen gennemføres bedside, og bør udføres prospektivt. Hvis SSS-scoren ikke er udfyldt på Dansk Apopleksiregister-skemaet er det dog i orden at anvende prospektivt registrerede data fra journalen, dvs. at SSS-vurderingen foreligger f.eks. på et scoringsskema, hvor dato for scoring, de enkelte delscore (arm 4 osv.) og sum-score er registeret, men disse data er bare ikke blevet overført til Dansk Apopleksiregister - skemaet

9 INTERVENTIONER/ BEHANDLING UNDER INDLÆGGELSEN Undersøgt med CT/MR-scanning Angives for alle patienter, inkl. patienter med TIA. Angives som Ja, Nej, Ikke faglig relevant eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åå). Angiver hvorvidt patienten har undergået CT/MR-scanning efter indlæggelse med henblik på diagnosticering af apopleksi. Svarkategorien Nej anvendes i situationer, hvor der ikke er foretaget scanning selv om undersøgelsen kunne være relevant, f.eks. hvis patienten er indlagt på et sygehus uden faciliteter til CT/MR-scanning. Svarkategorien Ikke faglig relevant anvendes i situationer, hvor det var åbenlyst formålsløst at foretage scanning, f.eks. hvis patienten er død umiddelbart efter indlæggelse. Undersøgt med ultralyd/ct/mr- angiografi af halskar Angives for alle patienter, inkl. patienter med TIA. Angives som Ja, Nej, Ikke faglig relevant eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åå). Angiver hvorvidt patientens halskar er undersøgt med ultralyd eller CT/MR- angiografi. Undersøgelsen skal være dokumenteret i patientjournalen. Svarkategorien Nej anvendes i alle de situationer, hvor der ikke er foretaget en undersøgelse selv om dette kunne være relevant. Svarkategorien Ikke faglig relevant anvendes i situationer, hvor det ikke vil have nogen klinisk konsekvens at gennemføre en undersøgelse, f.eks. fordi patienten har en kort forventet restlevetid, alvorlige sequelae efter tidligere insulter eller non-carotis relateret minor stroke. Variablen angiver således ikke hvorvidt patienten har behov for eller har undergået en operation, men blot hvorvidt der er foretaget en undersøgelse. Vurdering ved en ergoterapeut Angives kun for patienter med apopleksi. Angives som Ja, Nej, Ikke faglig relevant eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åå). Angiver hvornår patienten er vurderet ved en ergoterapeut 1.gang jf. gældende kliniske retningslinje/vejledning i Dansk Apopleksiregister for vurdering ved ergoterapeut. Vejledningen til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi fremgår af Bilag 2 og det tilhørende skema som kan benyttes ved dokumentation af vurderingen fremgår af Bilag 3. Ved en vurdering forstås, at der ved første ergoterapeutisk undersøgelse tages stilling til patientens behandlingsbehov ud fra hovedområderne i vejledningen med henblik på afklaring af omfang og type af rehabilitering samt tidspunkt for påbegyndelse af ergoterapi. Det vil sige, at hovedområderne vurderes ud fra den enkelte patients symptombillede og de lokale retningslinjer. Denne vurdering er forudsætningen for stillingtagen til patientens videre behandlingsplan samt for iværksættelse af behandling hurtigst muligt. Vurderingen skal være dokumenteret i patientjournalen. Svarkategorien Nej anvendes i alle de situationer, hvor der ved udskrivelse af patienten ikke er foretaget vurdering ved en ergoterapeut selv om dette kunne være relevant. Svarkategorien Ikke faglig relevant anvendes i situationer, hvor det var åbenlyst formålsløst at foretage en vurdering, f.eks. fordi patienten var moribund eller - 9 -

10 symptomfri indenfor kort tid eller hvor anden ikke standard behandling i den akutte fase prioriteres højere. Variablen Vurdering ved ergoterapeut angiver således ikke hvorvidt patienten har behov for eller har modtaget rehabilitering, men blot hvorvidt der er foretaget en vurdering samt udarbejdet en konkret plan. Vurdering ved en fysioterapeut Angives kun for patienter med apopleksi. Angives som Ja, Nej, Ikke faglig relevant eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åå). Angiver hvornår patienten er vurderet ved en fysioterapeut 1.gang jf. gældende kliniske retningslinje/vejledning i Dansk Apopleksiregister for vurdering ved fysioterapeut. Vejledningen til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi fremgår af Bilag 4, og det tilhørende skema som kan benyttes ved dokumentation af vurderingen fremgår af Bilag 5. Ved en vurdering forstås, at der ved første fysioterapeutisk undersøgelse tages stilling til patientens behandlingsbehov ud fra hovedområderne i vejledningen med henblik på afklaring af omfang og type af rehabilitering samt tidspunkt for påbegyndelse af fysioterapi. Det vil sige, at hovedområderne vurderes ud fra den enkelte patients symptombillede og de lokale retningslinjer. Denne vurdering er forudsætningen for stillingtagen til patientens videre behandlingsplan på en tværfaglig konference samt iværksættelse af behandling hurtigst muligt. Vurderingen skal være dokumenteret i patientjournalen. Svarkategorien Nej anvendes i alle de situationer, hvor der hvor der ved udskrivelse af patienten ikke er foretaget vurdering ved en fysioterapeut selv om dette kunne være relevant. Svarkategorien Ikke faglig relevant anvendes i situationer, hvor det var åbenlyst formålsløst at foretage en vurdering, f.eks. fordi patienten var moribund eller symptomfri indenfor kort tid eller hvor anden ikke standard behandling i den akutte fase prioriteres højere. Variablen Vurdering ved fysioterapeut angiver således ikke hvorvidt patienten har behov for eller har modtaget rehabilitering, men blot hvorvidt der er foretaget en vurdering samt udarbejdet en konkret plan. Tidlig mobilisering Angives kun for patienter med apopleksi. Angives som Ja, Nej, Ikke faglig relevant eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åå). Tidlig mobilisering defineres som: mobilisering på indlæggelsesdagen hvor patienten enten selvstændigt eller assisteret er ude af sengen til siddende stilling, stående stilling eller gang afhængigt af patientens almen tilstand. Ved ude af sengen til siddende stilling forstås mobilisering til stol. Mobilisering til siddende stilling på sengekanten er således ikke tilstrækkeligt. Vurderingen skal være dokumenteret i patientjournalen. Svarkategorien "Ja" anvendes i situationer, hvor patienten er blevet mobiliseret. Svarkategorien Nej anvendes i situationer, hvor patienten ikke er blevet mobiliseret selv om dette kunne være relevant, f.eks. hvis der ikke er personalemæssige ressourcer til at gennemføre en mobilisering. Svarkategorien Ikke faglig relevant anvendes i situationer, hvor det er åbenlyst formålsløst at foretage en mobilisering, f.eks. hvis patienten ved indlæggelsen er

11 moribund eller hvis patienten er indlagt med hjerneblødning og der vurderes at være høj risiko for reblødning. Vurdering af ernæringsrisiko Angives kun for patienter med apopleksi. Angives som Ja, Nej, Ikke relevant eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åå). Angiver hvorvidt der er foretaget en vurdering af patientens ernæringsrisiko. Risikovurderingen omfatter en vurdering af BMI og nyligt vægttab og kostindtag og der korrigeres for akut apopleksi < 3 uger, alder > 70 og ved dysfagi som anbefalet i Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi Vurdering af ernæringsrisiko følger anbefalinger fra ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) Guidelines for Nutrition Screening: Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) og Sundhedsstyrelsen og består af beregning af en score som kombinerer patientens ernæringstilstand med stresspåvirkningerne forårsaget af apopleksi. Yderligere vejledning vedr. registrering kan findes i: Apopleksi, Medlemsblad/ Dansk Selskab for Apopleksi /medlemsblad i artiklen Indikator VII- Andel af patienter, der får vurderet ernæringsrisiko. Vurderingen skal være dokumenteret i patientjournalen. Svarkategorien "Ja" anvendes i situationer, hvor vurderingen er foretaget. Patientens højde og vægt angives. Svarkategorien Nej anvendes i situationer, hvor der ikke er foretaget vurdering af ernæringsrisiko selv om dette kunne være relevant, f.eks. hvis der ikke er personalemæssige ressourcer til at gennemføre en vurdering. Svarkategorien Ikke relevant anvendes i situationer, hvor det er åbenlyst formålsløst at foretage en vurdering, f.eks. hvis patienten ved indlæggelsen er moribund. Svarkategorien "Uoplyst" anvendes i situationer når vurderingen øjensynligt ikke er foretaget. Beregning og registrering af Body Mass Index (BMI) Angiver hvorvidt der er foretaget beregning og registrering af patientens BMI. BMI beregnes ud fra måling af vægt (i kg) og højde (m), som Vægt / Højde 2 Svarkategorien Patientens højde(cm) angiver patientens højde i cm. Svarkategorien Patientens vægtmålt (i kg) hvor patienten er vejet under aktuelle indlæggelse Svarkategorien Patientens vægt anslået anvendes i situationer, hvor det pga. patientens tilstand ikke er muligt at veje patienten på enten lofts/sidde- eller ståvægt. Dysfagiscreening Vurdering med indirekte synketest: (Vågenhed, evne til at hoste og synke) Angives kun for patienter med apopleksi. Angives som Ja, Nej, Ikke faglig relevant eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åå). Angiver hvorvidt der er udført indirekte synketest dvs. patientens: vågenhed, evne til at hoste og synke er vurderet umiddelbart efter indlæggelse og før patienten er tilbudt mad og drikke. Screeningen skal være dokumenteret i patientjournalen. Svarkategorien "Ja" anvendes i situationer, hvor testen er udført. Svarkategorien Nej anvendes i situationer, hvor testen ikke er udført selv om dette kunne være relevant, f.eks. hvis der ikke er personalemæssige ressourcer til at gennemføre en screening

12 Svarkategorien Ikke faglig relevant anvendes i de situationer, hvor det er åbenlyst formålsløst at foretage en indirekte synketest f.eks. hvis patienten er moribund. Vurdering med direkte synketest (Vandtest med og uden fortykkelsesmiddel samt fast føde) Angives kun for patienter med apopleksi. Angives som Ja, Nej, Ikke faglig relevant eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åå). Angiver hvorvidt der er udført direkte synketest (vandtest med og uden fortykkelsesmiddel samt fast føde) som led i dysfagiscreening umiddelbart efter indlæggelse og før patienten tilbydes et måltid mad. Vurderingen skal være dokumenteret i patientjournalen. Svarkategorien "Ja" anvendes i situationer, hvor testen er udført. Svarkategorien Nej anvendes i situationer, hvor testen ikke er udført selv om dette kunne være relevant, f.eks. hvis der ikke er personalemæssige ressourcer til at gennemføre en vurdering. Svarkategorien Ikke faglig relevant anvendes i situationer, hvis patienten ved indlæggelsen ikke er i stand til at udføre vandtest (vurderes ved den indirekte synketest: dvs. der er nedsat grad af vågenhed, patienten er ikke i stand til at hoste, eller i stand til at synke eget spyt). Der findes en række forskellige redskaber, som kan anvendes til at gennemføre screening for dysfagi. Det er formentlig ikke afgørende hvilken metode, der anvendes, når blot principper beskrevet ovenfor følges. Vejledning til at udføre vandtest kan findes på /fagligt/kliniske retningslinjer. Eksempler på screeningstests er bl.a. The Gugging Swalloving Screen (GUSS) (se Bilag 6) og The Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST) (Stroke 2009;40: ). Trombocythæmmende behandling Angives for alle patienter, inkl. patienter med TIA. Angives som Ja, Ikke indiceret, Nej [anden årsag], eller Uoplyst samt dato (ddmm-åååå). Angiver behandling med trombocythæmmende lægemidler, herunder lav-dosis acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl ), dipyridamol (Persantin, Asasantin Retard ) og clopidogrel (Plavix ). Behandlingen kan enten være påbegyndt eller genoptaget/fortsat under det aktuelle indlæggelsesforløb. Såfremt patienten er påbegyndt behandling inden det aktuelle indlæggelsesforløb, og der ikke pauseres, angives samme dato som for indlæggelsesdato. Såfremt patienten er påbegyndt behandling inden det aktuelle indlæggelsesforløb, og behandlingen pauseres men genoptages, da angives datoen for hvornår behandlingen blev genoptaget. Svarkategorien Ikke indiceret anvendes i situationer, hvor det er kontraindiceret (f.eks. ved gastrointestinal blødning eller hvis patienten er i marevanbehandling eller har fået trombolyse og det ikke skønnes forsvarligt at give trombocythæmmende behandling inden for tidsrammen) eller hvis det er åbenlyst formålsløst at give trombocythæmmende behandling (f.eks. hvis patienten er moribund). Svarkategorien Nej [anden årsag] anvendes i situationer, hvor der ikke er givet trombocythæmmende behandling, selv om der var indikation for behandlingen. Oral antikoagulansbehandling Angives for alle patienter, inkl. patienter med TIA

13 Angives som Ja, Ikke indiceret, Nej [anden årsag end ikke indiceret], eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åååå). Angiver behandling med orale antikoagulantia, d.v.s. enten vitamin K antagonister (warfarin (Marevan ) og phenprocoumon (Marcoumar )) eller nye orale antikoagulantia (dabigatran (Pradaxa ), rivaroxaban (Xarelto ) og apixaban (Eliquis )). Behandlingen kan enten være påbegyndt eller genoptaget/fortsat under det aktuelle indlæggelsesforløb. Såfremt patienten er påbegyndt behandling inden det aktuelle indlæggelsesforløb, og der ikke pauseres, angives samme dato som for indlæggelsesdato. Såfremt patienten er påbegyndt behandling inden det aktuelle indlæggelsesforløb, og behandlingen pauseres men genoptages, da angives datoen for hvornår behandlingen blev genoptaget. Såfremt at der foreligger ordination (inkl. startdato og recept) samt en plan i EPJ (fx aftale om INR kontrol), vil det tælle som iværksat behandling. Svarkategorien Ikke indiceret anvendes i situationer, hvor der er manglende indikation(f.eks. at patienten ikke har atrieflimren), behandlingen er kontraindiceret eller det er åbenlyst formålsløst at give oral antikoagulansbehandling (f.eks. hvis patienten er moribund). Såfremt svarkategorien anvendes skal den specifikke årsag angives. Hvis patienten har atrieflimren men behandling er ikke indiceret pga. kontraindikation udfyldes feltet med kontraindikationer. Svarkategorien Nej [anden årsag end ikke indiceret] anvendes i situationer, hvor der ikke er givet oral antikoagulansbehandling, selv om der var indikation for behandlingen. Kontraindikationer angives i henhold til behandlingsvejledning fra Dansk Cardiologisk Selskab ( Kontraindikationerne angives som Nylig kirurgi/blødning, Aspirinbehandling Ukontrolleret hypertension/hæmorragisk diatese, Demens/alkoholisme, Manglende patient accept, Graviditet (1. trimester) og/eller Andet (omfatter patienter som er moribunde samt relative kontraindikationer herunder graviditet i andet og tredje trimester, faldtendens, tidligere gastrointestinal/gynækologisk/urologisk blødning, trombocythæmmerbehandling, biologisk alder over 80 år, kendt medikamentel nonkomplians, betydelig lever- eller nyreinsufficiens samt endocarditis på native klapper og større infarkt evt. med ødem, hvor blødningsrisikoen skønnes stor). Det er muligt at angive mere end én kontraindikation. Svarkategorien "Uoplyst" anvendes i situationer, hvor det er uvist, om patienten har påbegyndt eller genoptaget behandlingen, f.eks. såfremt patienten udskrives tidligere end 14 dage efter indlæggelsen, og der ikke er nogen efterfølgende kontakt med patienten. En aftale om at AK-behandling iværksættes efter udskrivelse men indenfor 14 dage efter indlæggelsestidspunktet er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til at svarkategorien "Ja" kan anvendes. Behandlet med trombolyse Angives som Ikke indiceret, Ja, Nej, eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åååå). Angiver behandling med trombolyse, d.v.s. intravenøs rekombinant human vævsplasminogen aktivator (Actilyse ). Svarkategorien Ikke indiceret anvendes i situationer, hvor der er manglende indikation / behandlingen er kontraindiceret. Såfremt der svares Ja, skal der også udfyldes et særskilt Trombolyseskema på patienten

14 Svarkategorien Nej anvendes i alle de situationer, hvor der ikke er foretaget en undersøgelse selv om dette kunne være relevant. Svarkategorien "Uoplyst" anvendes i situationer, hvor det er uvist, om patienten er blevet behandlet med trombolyse. Svarkategorien projektpatient angiver om patienten deltager i et klinisk randomiseret projekt vedr. behandling med trombolyse. Der kan både være tale om projekter vedr. rekombinant human vævsplasminogen aktivator (Actilyse ) og andre præparater af tilsvarende type. Behandlet med trombektomi Angives som Ikke indiceret, Ja, Nej, eller Uoplyst samt dato (dd-mm-åååå). Angiver hvorvidt patienten har fået foretaget mekanisk trombektomi. Svarkategorien Ikke indiceret anvendes i situationer, hvor der er manglende indikation / behandlingen er kontraindiceret. Såfremt der svares Ja, skal der også udfyldes et særskilt Trombektomiskema på patienten. Svarkategorien Nej anvendes i alle de situationer, hvor der ikke er foretaget en undersøgelse selv om dette kunne være relevant. Svarkategorien "Uoplyst" anvendes i situationer, hvor det er uvist, om patienten er blevet behandlet med trombolyse. UDSKRIVELSE /AFSLUTNING Udskrivelse /Afslutning Angives som dd-mm-åå. Endvidere sygehuskode (4 cifre) og afdelingskode (3 cifre), i henhold til Sundhedsstyrelsens klassifikation, for sidste dataindsamlende afdeling. Angiver tidspunkt for afslutning af aktuelle patientforløb. Udskrivelsesdatoen angives som dato for udskrivelse fra sidste dataindsamlende afdeling. Patientforløbet anses ikke for afsluttet ved overflytning til anden afdeling f.eks. p.g.a. komplikationer, pladsproblemer m.m., såfremt det forventes at patienten skal tilbageflyttes til stamafdelingen under samme indlæggelsesforløb. Ved udskrivelse i forbindelse med overflytning til rehabiliteringsafdeling, opfattes indlæggelsesforløbet som afsluttet, idet Dansk Apopleksiregister kun omhandler den akutte del af apopleksiforløbet. Det er velkendt at der er betydelige geografiske forskelle i organiseringen af behandlingen og rehabiliteringen af apopleksipatienter i Danmark. Således vil patienterne nogle steder have et integreret forløb med akut behandling og efterfølgende rehabilitering på samme afdeling, mens akut behandling og mere langsigtet rehabilitering andre steder finder sted på forskellige afdelinger. Der kan derfor være vanskeligheder med at anvende samme fortolkning af variablen Udskrivelse på de alle afdelinger. Det er i denne sammenhæng vigtigt at gøre sig klart, at Dansk Apopleksiregister primært er fokuseret på forhold der udspiller sig i den akutte fase, herunder særligt de første døgn. Indikatorgruppen er bekendt med de lokale organisatoriske forskelle og vil tage disse forhold i betragtning ved analyse og fortolkning af data indsamlet i forbindelse med Dansk Apopleksiregister

15 Udskrivelsesdiagnose /Afslutningsdiagnose Angives som Hjerneblødning (I61), Hjerneinfarkt (I63), Slagtilfælde uden oplysning om blødning eller infarkt (I64), Transitorisk anfald af cerebral iskæmi (G45). Angiver hoveddiagnose ved udskrivelse/afslutning i henhold til diagnose i patientjournalen

16 BILAGSFORTEGNELSE BILAG 1: SSS-SCORE BILAG 2: Vejledning til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi BILAG 3: Skema til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi BILAG 4: Vejledning til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi BILAG 5: Skema til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi BILAG 6: Screening for dysfagi GUSS Alle bilag forefindes på

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Marts 2012 Pr. 1. januar 2012 overgik Det Nationale Indikatorprojekt til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). RKKP præsenterer en styrket organisation

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner August 2016 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Statens Serum Institut (SSI). Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende

REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende Apopleksi; Side 1 af 6 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder: Hjerneblødning

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS)

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS) Apopleksi; Side 1 af 8 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS) På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor.

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor. INDIKATOR 1a og 1b: Andel af patienter med akut som indlægges indenfor henholdsvis 3 timer og 4,5 timer efter symptomdebut. (Standard 3 timer: 30%) (Standard 4,5 time: 40%) 2a. Andel af patienter med symptomer

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard 1a. Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer efter symptomdebut. Proces Mindst

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard Hurtig udredning i sekundær sektor 1a Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner Patienter behandlet med trombolyse

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner Patienter behandlet med trombolyse DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Patienter behandlet med trombolyse Juli 2015 Pr. 1. januar 2012 overgik Det Nationale Indikatorprojekt til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Læs mere

Køn Variablen er hentet fra Danmarks Statistiks populationsregister. Opgørelsestidspunkt: 1. januar 2010 Værdier: 1. Mænd og 2.

Køn Variablen er hentet fra Danmarks Statistiks populationsregister. Opgørelsestidspunkt: 1. januar 2010 Værdier: 1. Mænd og 2. Bilag 5 Variable i analyserne Køn Variablen er hentet fra Danmarks Statistiks populationsregister. Opgørelsestidspunkt: 1. januar 2010 Værdier: 1. Mænd og 2. kvinder Alder Variablen er hentet fra Danmarks

Læs mere

GAPS. ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010

GAPS. ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010 ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet GAPS E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010 Enhed for klinisk kvalitet (EKK) En del at kompetancecenter

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia:

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia: Dansk Apopleksiregister Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af apopleksi? Fakta om indikatorer og standarder Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Hvor blev den ITunderstøttende. kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft. Enhed for Klinisk Kvalitet. 14. Januar 2011

Hvor blev den ITunderstøttende. kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft. Enhed for Klinisk Kvalitet. 14. Januar 2011 Hvor blev den ITunderstøttende kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft Enhed for Klinisk Kvalitet 14. Januar 2011 Klinisk forskning Patient inddragelse Opdateret evidensbaseret viden Grundlag for igangsættelse

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter behandlet med trombolyse

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter behandlet med trombolyse Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter behandlet med trombolyse Apopleksi; Side 1 af 8 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling

Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling Iskæmisk apopleksi akut udredning og behandling Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Rolf Blauenfeldt og Troels Wienecke Referenter: Grethe Andersen Godkender: Claus Z Simonsen,

Læs mere

Tjekliste for Databasen for atrieflimren i Danmark. Dato og initialer. Koder for indikatorer for atrieflimren i Danmark (AFDK)

Tjekliste for Databasen for atrieflimren i Danmark. Dato og initialer. Koder for indikatorer for atrieflimren i Danmark (AFDK) Tjekliste for Databasen for atrieflimren i Danmark Tjeklisten omfatter koderne i relation til indikatorsættet for Databasen for atrieflimren i Danmark Tjeklisten er ikke obligatorisk, men kan anvendes

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner. Patienter med verificeret aneurismal subarachnoidalblødning(sah)

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner. Patienter med verificeret aneurismal subarachnoidalblødning(sah) DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Patienter med verificeret aneurismal subarachnoidalblødning(sah) December 2016 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet? RINGKJØBING AMT Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Læs mere

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi Side 1 af 8 FEDMEKirurgi Plastikkirurgi DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en plastikkirurgisk operation

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen

Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen Indhold Datakilder Dansk Apopleksiregister Præhospitalsdatabasen Database for Atrieflimren Dataflow Tidsplan Dansk Apopleksiregister 16 procesindikatorer,

Læs mere

Status for Trombolyse 2009. Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus

Status for Trombolyse 2009. Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus Status for Trombolyse 2009 Grethe Andersen Overlæge dr. med. Neurologisk afd. Århus Sygehus Godkendelse af trombolysebehandling (Actilyse) Justeret OR (95% CI) for at undgå et neurologisk handicap efter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter med SAH på baggrund af bristet aneurisme (aneurismal)

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter med SAH på baggrund af bristet aneurisme (aneurismal) Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Patienter med SAH på baggrund af bristet aneurisme (aneurismal) På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Apopleksi; Side 1 af 7 Alle patienter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Januar 2016 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling.

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. AUH % 20-25 % af alle iskæmiske strokes Atrieflimren 40 35 30 25 20 15 10

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner. Patienter med verificeret aneurismal subarachnoidalblødning (SAH)

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner. Patienter med verificeret aneurismal subarachnoidalblødning (SAH) DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Patienter med verificeret aneurismal subarachnoidalblødning (SAH) Oktober 2017 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER. Datadefinitioner DANSK FEDMEKIRURGIREGISTER Datadefinitioner Version 1.0 November 2012 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest (KCKS-Vest) er et af fem kompetencecentre under Regionernes Kliniske

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 7 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

NOTAT. Redegørelse for apopleksibehandlingen i Region Sjælland

NOTAT. Redegørelse for apopleksibehandlingen i Region Sjælland NOTAT Redegørelse for apopleksibehandlingen i Region Sjælland Indledning I uge 18 og 19 har medierne omtalt apopleksibehandlingen på sygehusene i Region Sjælland. Anledningen var blandt andet, at en overlæge

Læs mere

B01AA (vitamin K antagonister) B01AE07 (dabitagran) B01AF01 (rivaroxaban) B01AF02 (apixaban) B01AF03 (edoxaban (lixiana))

B01AA (vitamin K antagonister) B01AE07 (dabitagran) B01AF01 (rivaroxaban) B01AF02 (apixaban) B01AF03 (edoxaban (lixiana)) Tjekliste for Databasen for atrieflimren i Danmark Tjeklisten omfatter koderne i relation til indikatorsættet for Databasen for Atrieflimren i Danmark Tjeklisten er ikke obligatorisk, men kan anvendes

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK. Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK. Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten VELKOMMEN TIL NEUROLOGISK DAGKLINIK Neurologisk Afdeling, Dagklinik TCI, N1 Hospitalsenheden Vest I Neurologisk Afdeling er patienter og pårørende i centrum. Vi lægger stor vægt

Læs mere

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat

Læs mere

Forebyggende behandling efter iskæmisk apopleksi og/eller TCI

Forebyggende behandling efter iskæmisk apopleksi og/eller TCI Forebyggende behandling efter iskæmisk apopleksi og/eller TCI Instruksdokument Senest revideret d. 10 01 2015 Forfattere: Dorte Damgaard og Sidsel Thorup Thomsen Referenter: Helle Iversen og Claus Z. Simonsen

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Baggrund. Neurocenter og kirurgisk center 1

Baggrund. Neurocenter og kirurgisk center 1 Evidensbaseret klinisk retningslinje for undersøgelse af dysfagi hos voksne patienter med traumatisk hjerneskade Klinisk sygeplejespecialist Leanne Langhorn Ergoterapeut Eva Eriksen Århus Universitetshospital

Læs mere

DATADEFINITIONER FOR NIP-hjerteinsufficiens

DATADEFINITIONER FOR NIP-hjerteinsufficiens DATADEFINITIONER FOR NIP-hjerteinsufficiens Version 3.2 December 2011 2 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt mellem regionerne

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Fra strategi til virkelighed

Fra strategi til virkelighed Fra strategi til virkelighed Det Nationale Indikatorprojekt FORMÅL at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et dokumenteret grundlag at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig, politisk og ledelsesmæssig

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 10 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

Audit på forebyggelige genindlæggelser

Audit på forebyggelige genindlæggelser Audit på forebyggelige genindlæggelser Diagnostisk Center, marts 2015 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Definition: En akut indlæggelse som sker inden for 30 dage efter udskrivning og ikke som følge af

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

Fysioterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase

Fysioterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase Fysioterapi til patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte fase Camilla Pedersen Fysioterapeut, Neurokirurgisk Team Aalborg Universitetshospital National konference Unge med erhvervet hjerneskade

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi

Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Sondeernæring til patienter med akut apopleksi Ved klinisk afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen Malene.Fogh.Nielsen@hvh.regionh.dk Hvidovre Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Afsnit for Apopleksi

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD)

REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Side 1 af 5 REGISTRERINGSSKEMA: Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Skemaet skal udfyldes én gang om året for alle diabetespatienter med følgende diagnosekoder: E10.0 E10.9 Insulinkrævende sukkersyge

Læs mere

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011)

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Nedenstående tabel viser, hvordan indikatoropfyldelsesgraden for de forskellige indikatorer er beregnet i NIP-hjerteinsufficiens.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer)

Datasætsbeskrivelse for KIR (CABG og klapoperationer) Datasætsbeskrivelse for KIR ( og klapoperationer) Variabelnavn Udfald Antal 1 Hospitalsregion (Kode) Regionskode for hospital Hospitalsregion (Navn) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital 1 APOPLEKSI Ca. 12.000 apopleksier pr. år i Danmark Apopleksi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Apopleksi; Side 1 af 7 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende trombektomiregistreringsskema Gældende fra 1. januar 2015 Alle patienter (alder 18+) med akut

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter stroke. Grethe Andersen Professor dr. med. Aarhus Universitetshospital

Genoptræning og rehabilitering efter stroke. Grethe Andersen Professor dr. med. Aarhus Universitetshospital Genoptræning og rehabilitering efter stroke Grethe Andersen Professor dr. med. Aarhus Universitetshospital Diagnosen 1.Akut fokal neurologisk tab af en funktion 2.> 24 h 3.Mest sandsynligt en cerebrovaskulær

Læs mere

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team Geriatrisk Afdeling Opfølgning efter udskrivelse af akut syge ældre Udviklingsprojekt i 2 faser 1. Historisk kontrol

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner. Version 4.1

Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner. Version 4.1 Akut Kirurgi Databasen Datadefinitioner Version 4.1 26. marts 2015 Pr. 1. januar 2012 overgik Det Nationale Indikatorprojekt til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Regionernes Kliniske

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere