Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015"

Transkript

1 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 3. Undervisningens omfang. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Stk. 2. Undervisningsområdet omfatter endvidere debatskabende aktiviteter samt Fleksible tilrettelæggelsesformer. Stk. 3. Undervisningsområdet har frit emnevalg med de i loven nævnte begrænsninger, frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformerne. 4. Begrænsninger. Undervisningsministeriets emnebegrænsning for tilskud til undervisning er gældende. Der ydes således ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans. Der ydes endvidere ikke tilskud til motionsgymnastik og fremstilling af rusmidler herunder alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis. Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Stk. 3. Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning. Stk. 4. Undervisningen skal stå åben for alle voksne. Fritidsudvalgetet kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomheden for en bestemt afgrænset deltagerkreds. 5. Støttemodtager. Enhver godkendt folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., er tilskudsberettiget. Stk. 2. Foreningen skal være hjemmehørende i Næstved Kommune. I særlige tilfælde kan Folkeoplysningsudvalget godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen. 6. Budgetramme. Byrådet fastsætter årligt en budgetramme for tilskud til voksenundervisning. Fritidsudvalgetet kan ikke træffe beslutninger, der går ud over den økonomiske ramme. 7. Ansøgningsfrist. Ansøgning om tilskud for kalenderåret indsendes til Fritidsudvalgetet inden 1. november året før. 8. Beregning af tilskud. Der ydes tilskud til aflønning af ledere og lærere, der aflønnes efter det af ministeriet fastsatte løncirkulære. Tilskud til debatskabende aktiviteter og Fleksible tilrettelæggelsesformer kan afregnes efter andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

2 9. Ansøgning I den enkelte forenings ansøgning gives oplysninger om antallet af det seneste kalenderårs afviklede støtteberettigede undervisningstimer ved den folkeoplysende voksenundervisning, der lægges til grund for beregningen af tilskud. Undervisningstimerne fordeles på almen undervisning, handicapundervisning og instrumentalundervisning. Hvert foredrag indgår i den almene undervisning med 6 timer. Stk. 2. Hvis foreningen på grund af særlige forhold forventer en væsentlig ændring af antallet af støtteberettigede undervisningstimer for tilskudsåret, skal foreningen oplyse og begrunde antallet af budgetterede støtteberettigede undervisningstimer. Stk. 3. Fritidsudvalgetet kan, jf. stk. 2., og hvis udvalget i øvrigt bliver bekendt med væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for støtteberegningen, efter en konkret vurdering fravige stk. 1. Stk. 4. Nye foreninger giver oplysninger om det budgetterede undervisningstimetal i tilskudsåret. Stk. 5. Fritidsudvalgetet godkender oplysningerne i stk. 1, 2 og 4 og kan nedsætte det budgetterede undervisningstimetal til, hvad udvalget anser som realistisk. Stk. 6. I fordelingstallet for den enkelte forening indgår 1/3 af timetallet til almen undervisning, studiekredse og foredragsrækker 7/9 af timetallet til handicap 5/7 af timetallet til instrumentalundervisning 10. Tilskudstilsagnets fordeling og anvendelse Beløbsrammen, der er til rådighed for formålet, fordeles som tilskudstilsagn forholdsmæssigt mellem de ansøgende foreninger efter de beregnede fordelingstal. Af tilskudstilsagnet skal 10 % anvendes til debatskabende arrangementer. Til Fleksible tilrettelæggelsesformer kan anvendes 40 % af tilskudstilsagnet. Stk. 2. Tilskudstilsagn for kalenderåret meddeles foreningerne senest 15. december året før. Stk. 3. Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, kan udbetales kvartalsvis forud. Stk. 4. Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, registreres på særskilt konto. Lønudbetalingen afholdes inden for rammen af det meddelte tilskudstilsagn. Lønudbetaling ud over rammen forudsætter en samtidig indbetaling fra foreningen på samme beløb. 11. Handicaperklæring. En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne. Stk. 2. Fritidsudvalgetet kan fravige kravet om en erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til den konkrete undervisning. 12. Holdstørrelser. Foreningen fastsætter selv holdenes størrelser. Stk. 2. Med hensyn til tilskud til handicaphold kan der maksimalt deltage 8 som er handicappede i relation til det konkrete emne. Stk. 3. Ved blandede hold kan der maksimalt deltage 10 personer, hvor maksimalt de 5 kan være handicappede i relation til emnet. Stk. 4. Der gælder ingen holdstørrelsesregel ved instrumentalundervisning, men forudsætningen for at modtage det forhøjede tilskud er, at undervisningen afvikles på små hold. 13. Debatskabende aktiviteter.

3 Foreningen skal afsætte 10 % af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, jf. 10, stk. 1, til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Af de faktisk afholdte tilskudsberettigede udgifter til det enkelte arrangement kan indregnes op til hhv. 20 % og 10 % som udokumenteret andel af udgifter til ledelse og administration. Ved aflyste arrangementer kan indregnes et beløb, der svarer til 6 lærerlønstimer, som udokumenteret andel af udgifter til ledelse og administration. Stk. 2. Debatskabende aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Stk. 3. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område. Stk. 4. De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning. Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Stk. 5. De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Stk. 6. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Stk. 7. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Stk. 8. Puljen kan ikke anvendes til: 1) Befordring af deltagere. 2) Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere. 3) Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi. 4) Entréudgifter for deltagere. 14. Fleksible tilrettelæggelsesformer Foreningen kan anvende 40 % af tilskudstilsagnet på fleksible tilrettelæggelsesformer. Da der er tale om en kan bestemmelse kan aftenskolen vælge fortsat at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Fleksibel tilrettelæggelsesformer kunne være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, Spørg speciallisten og it-baseret fjerneundervisning. Undervisningen skal opfylde de almindelige formålsbestemmelser i folkeoplysningsloven og derudover have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder. Indenfor disse rammer er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning. 15. Regnskab og revision. Inden 1. marts hvert år aflægger foreningen revideret regnskab for kalenderåret før. Hvis foreningens samlede tilskud overstiger kr. i kalenderåret skal foreningens tilskudsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med lov om støtte til folkeoplysning samt de af Byrådet fastsatte retningslinier. Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddet til undervisning højst udgør 1/3 af leder- og lærerlønningerne, dog højst 7/9 for handicapundervisningens vedkommende

4 og 5/7 for instrumentalundervisningens vedkommende. Deltagernes egenbetaling skal dokumenteres. Både for 10 % -puljen til debatskabende aktiviteter samt Fleksible tilrettelæggelsesformer aflægges særskilt regnskab med en beretning/beskrivelse af den gennemførte aktivitet. Stk. 2. Beløb, der ikke er brugt efter reglerne, skal tilbagebetales. Stk. 3. Fritidsudvalgetet kan stille formkrav til regnskabsaflæggelsen. Stk. 4. Fritidsudvalgetet afgør om tilskudsreglerne er opfyldt. Stk. 5. Fritidsudvalgetet kan disponere over eventuelt tilbagebetalte tilskud inden for Byrådets bevillingsregler, herunder supplerende tilskud til de foreninger, der ville kunne opnå et større tilskud i forhold til deres lønudgifter. 16. Statistiske oplysninger. Inden 1. oktober hvert år afgiver foreningerne ønskede statistiske oplysninger om undervisningen i det afsluttede skoleår 1/8-31/7 til Fritidsudvalgetet. Fritidsudvalgetet kan stille formkrav til indberetningen. 17. Nedsættelse af deltagerbetaling. Kommunen yder særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for følgende personer med bopæl i kommunen: Pensionister med social pension med dokumentation fra Socialforvaltningen. Fuldtids arbejdsløse med dokumentation fra arbejdsformidling eller fagforbund. Efterlønsmodtagere med dokumentation fra fagforbund. Kontanthjælpsmodtagere med dokumentation fra Socialforvaltningen. Stk. 2. Den status, der giver nedsat betaling, skal være opnået inden 1. mødegang. Stk. 3. Det særlige tilskud dækker 12,50 % af betalingen uden indskrivningsgebyret. Stk. 4. Det særlige tilskud udbetales bagud efter indsendelse af skemaer med de nødvendige oplysninger for hver deltager. 18. Udenbys deltagere. Foreninger indsender løbende skemaer på afsluttede hold med de nødvendige oplysninger om udenbys elever med henblik på kommunens muligheder for at opkræve mellemkommunal refusion. 19. Lokaletilskud. Når egnede offentlige undervisningslokaler ikke kan anvises, kan Fritidsudvalgetet i det enkelte tilfælde - inden for den afsatte bevilling til formålet - godkende, at der ydes 75 % driftstilskud til foreningernes egne eller lejede undervisningslokaler. Stk. 2. Ansøgning indsendes inden 1. november for det efterfølgende kalenderår. Stk. 3. Lokaletilskud kan udbetales kvartalsvis forud og afregnes sammen med foreningernes årlige regnskabsaflæggelse. Stk. 4. Der ydes ikke tilskud til kontorlokaler. Ikrafttræden. Disse regler træder i kraft straks. Vedtaget i Byrådets møde den 26. marts Tilrettet efter Byrådets beslutning i møde den 26. november 2007 om ændring af procentsatsen for nedsat deltagerbetaling (fra 25 til 37,50 %) Tilrettet efter Byrådets beslutning i møde den 11. oktober 2010 om ændring af procentsatsen for nedsat deltagerbetaling (fra 37,50 til 18,75 %)

5 Tilrettet efter Byrådets beslutning den 7/10-14 om ændring af procentsatsen for nedsat deltagerbetaling fra 18,75 til 12,50 % samt ændring af brøktildeling til voksenundervisning fra 8/9 til 7/9. Redaktionel ændringer af Folkeoplysningsudvalget til Fritidsudvalget foretaget samtidig.

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere