Beretning Egegård Skole marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning Egegård Skole marts 2009"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

2 Kort om skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældre-, 2 medarbejder- og 2 elevrepræsentanter. Skolens leder deltager i skolebestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. Der kan tillige tilknyttes et byrådsmedlem til skolebestyrelsen, på skolebestyrelsens opfordring. Skolebestyrelsen på Egegård Skole har formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Trine Græse tilknyttet. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år og de øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Sidste ordinære valg var i Har du lyst til at være en del af skolebestyrelsen på Egegård Skole, skal du således holde dig klar til skolebestyrelsesvalget i foråret Vi vil naturligvis orienteret om dette valg, som det nærmer sig. Skolebestyrelsens medlemmer per 1. marts 2009 er: Formand: Jan Vibholm Næstformand: Jan Dixon Hanne Rasmussen Gitte Barfod Klaus Nielsen Birgitte Nørrelund Lone Holst 1. suppleant : Helle Gulfeldt Medarbejderrepræsentanter: Mette Fredensborg og Andreas Folkmann Elevrepræsentanter: Malthe og Casper fra 7.x I modsætning til det forgående år, har dette år være stabilt hvad forældrerepræsentanter angår. Ovenfor portraterede skolebestyrelsesmedlemmer har været aktive i hele perioden, og i samarbejde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter medvirket til et stabilt og udbytterigt samarbejde. I skolebestyrelsen er vi omfattet af en del regelsæt for vores arbejde. Vi skal tilse den overordnede ledelse af skolen og har i den forbindelse beføjelser som grundlæggende er fastsat af folkeskoleloven. Vi har i forløbet siden sidste beretning foruden de løbende opgaver fokuseret på bl.a trivsel og skolebestyrelsens samarbejde, som er beskrevet mere detaljeret længere ned i beretningen. Ansvaret for at Egegård Skole trives, er et fælles ansvar. Derfor er I, som forældre, også medansvarlige for at skabe den debat som er grundlaget for de beslutninger, der bliver truffet på Egegård skole. Som forældre har I forskellige muligheder for at gøre jeres indflydelse gældende. Det kan selvfølgelig ske ved direkte kontakt til skolebestyrelsen, men også med mulighed for at indgå i nogle af de udvalg som er beskrevet efterfølgende. Skolebestyrelsens arbejdsområder er kort beskrevet på næste side:

3 Kort om skolebestyrelsen Fortsat Tilsyn. Vores regelmæssige gennemgang af vikardækningen er et eksempel på tilsyn. Et andet eksempel er gennemgang af skolens bygninger med henblik på at foreslå forbedringer til kommunen. I vores trivsels/sundhedsudvalg ser vi på, om man kan forbedre børnenes hverdag og gøre den mere sund. Principper. Skolebestyrelsens vigtigste opgave er at formulere og revidere de principper, der udgør skolens overordnede mål, og fastlægge de rammer, skolelederen skal bruge for at opfylde disse. På grundlag af de vedtagne principper kan vi tegne vores egen profil, så forældre og andre er klar over, hvilke værdier der kendetegner vores skole. Principperne kan du finde på skolens hjemmeside. Godkendelse. I skolebestyrelsen får vi en del sager til godkendelse. Hvert år skal vi gennemgå budgettet og godkende det. En godkendelse kan også dreje sig om skolens ordensregler herunder f.eks. udgangstilladelse til de ældre elever. Forslag og udarbejdelse af indstillinger. Der kan komme forslag fra forældre eller fra os som sidder i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen har således i forbindelse med den nye kantine haft mulighed for komme med forslag til indretning. Udtalelse. I det sidste år har vi skullet komme med en række forskellige udtalelser. Eksempler: udtalelse til kvalitetsrapporten, udtalelse til plan for øget rummelighed i folkeskolen: mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats, og evaluering af budgetmodellen. Læs mere på de følgende sider. Ordensregler. Skolebestyrelsen er med til at udforme skolens ordensregler e.g. ophold i klasserne i frikvartererne og udgangstilladelse for de større klasser. Undervisningsmidler. Skolebestyrelsen har ret til konkret at godkende eller afvise undervisningsmidler, som foreslås benyttet i skolens undervisning. Udvalgsarbejde. Skolebestyrelsen har oprettet forskellige udvalg for bedre at kunne varetag og overkomme de mange forskellige opgaver der er. Vi har i det forløbende år haft følgende udvalg: Imageudvalg, budgetudvalg, ansættelsesudvalg, trivselsudvalg og kantineudvalg. Imageudvalget: Hvilende. Som en naturlig følge af ny skoleleder, hviler dette udvalg p.t. Som ny skoleleder kræver det tid, at få et overblik over skoles virksomhed. Skolebestyrelsen glæder sig til, sammen med den nye ledelse, at genoptage dette udvalg. Budgetudvalget: Hanne Rasmussen, Klaus Nielsen, personale og ledelses repræsentant. Ansættelsesudvalg: Hanne Rasmussen, Klaus Nielsen, Birgitte Nørrelund, personale og ledelses repræsentant. Trivselsudvalg: Jan Vibholm, Gitte Barfod, og personalerepræsentant. Kantineudvalg: Jan Dixon, Lone Holst, personale, elev og kantine repræsentant. Skolebestyrelsen på SkoleIntra. På skolens hjemmeside, finder du menuen Skolebestyrelsen. Her kan du finde dagsordner samt beslutningsreferater fra skolebestyrelsesmøderne. De informative foldere vi har udført i skolebestyrelsen kan du finde under Informationer, og Beretningerne fra de sidste 4 år er placeret under beretninger. Under punktet Forslag til skolebestyrelsen, har du mulighed for at komme med input til skolebestyrelsens medlemmer via vores elektroniske beskedsystem. Det er skolebestyrelsens mål at svare på henvendelser så hurtigt som muligt. Men for at kunne give et velovervejet svar, skal henvendelsen behandles på et skolebestyrelsesmøde, som afholdes en gang om måneden.

4 Høringssvar -en del af skolebestyrelsens arbejde var fyldt med tal og beregninger m.v. som vi, som bestyrelsen, ikke har en kinamands chance for at forholde os til. Dog kom vi til den konklusion, at det første udspil, så relativt godt ud for Egegård Skole, og vi havde ikke de store indvendinger. I det forløbne skoleår har skolebestyrelsen på Egegård Skole, ligesom de øvrige skolebestyrelser i kommunen, udarbejde høringssvar til forskellige rapporter/udkast fra forvaltningen. Således vi også behandlet forslaget Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats - tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Som nok alle ved, kommer der store besparelser på skoleområdet i fremtiden, dette skyldes, at Kommunens udgifter til Børn og unge med specielle hensyn, har været fuldstændigt ude af kontrol. Dette har man kunne læse om i lokalbladene i store mængder. Der har været adskillige læserbreve fra diverse skolebestyrelser. Det hele startede med et udspil fra Kommunen på adskillige sider om rummelighedsprincip i folkeskolerne, som skulle læses, forstås og herefter formuleres et høringssvar, i løbet af en uge, hvilket er helt uacceptabelt, da rapporten Men så tog det fart og pengene havde åbenbart fosset ud af kommunekassen, så nu skulle der spares, samtidigt med at der skulle indføres rummelighedsprincip i folkeskolen. Endnu engang kom Skolebestyrelsen på arbejde, og denne gang var rapporten endnu mere kompleks og omfattende, og vi skulle igen i hu og hast fremstille et høringssvar (kan ses på vores hjemmeside). Vi har gentagne gange gjort Kommunen opmærksom på, at deres tidsfrister for høringssvar er helt uacceptabel, og vi har fået stillet i udsigt, at man vil prøve, at tage hensyn til dette fremover. Behandling af kommunens rapporter/forslag optager en del af tiden på vores skolebestyrelsesmøder, og tager derved tid fra de emner som vi finder mere interessante for vores egen skole. Men høringssvar er og bliver en del af vores arbejde i skolebestyrelsen, og vores svar sikre også at vi har mulighed for at påvirke politikkerne i de beslutninger der har betydning for vores børn. Vi synes at vi har løst vores opgave fornuftigt og håber således, at vores høringssvar får indflydelse på kommunens beslutninger. Rapporter og høringssvar kan ses af Skolens Hjemmeside under Skolebestyrelsen informationer. Ny skoleleder Den samle Skolebestyrelse har sidste forår deltaget i ansættelsen af en ny skoleleder. Ansættelsesudvalget bestod af hele Skolebestyrelse, skolens ledergruppe samt repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget i Gladsaxe kommune. Ud af en gruppe på omkring 20 ansøgere blev de fire bedst kvalificeret udvalgt til en samtale. Efter samtalerne lavede Skolebestyrelsen og skolens ledergruppe en begrundet prioritering af de fire kandidater til Børne- og Ungdomsudvalget, som heldigvis var enig i vores første prioritet af Michael Mariendal som ny skoleleder. Michael Mariendal er 44 år gammel og er uddannet lærer fra Blaagaard Statsseminarium i Han har siden seminariet arbejdet som lærer, viceinspektør, skoleleder og senest et job som Pæd. Adm. konsulent ved Sorø kommune før sin start på Egegård Skole 2. maj 2008.

5 Trivselsudvalget Trivselsåret på Egegård skole er i fuldt sving og flere af de skibe der blev søsat i 2008 er veloverstået i løbet af året der gik. Trivsel og tryghed for børn, lærer og pædagoger er en ønsket tilstand på Egegård skole. Derfor er der fokus på emnet og der vil fortsat blive arbejdet på at udvikle og opnå det der gør Egegård skole til et godt sted at være for alle. NEJ TIL MOBNING, er et vigtigt signal at sende og derfor er der fokus på mobning i 2009, bl.a. holdes der foredrag omkring mobning for bl.a. alle 5., 6. og 7 klasserne og deres forældre til et aftenarrangement i aulaen på skolebestyrelsens beretningsaften i marts En populær og erfaren stand-up komiker, Oluf Christensen, udfordrer og taler om mobning i børnehøjde og sender vigtige budskaber til både børn og forældre. Foredraget hedder DIT LIV DIT VALG. I forårets Egeuge i uge 14, er trivsel og mobning igen på programmet, hvor bl.a. den kendte skuespiller Lars Bom kommer og giver sin vinkel på mobning: Hvordan slipper vi for mobning. Emnet vil danne basis for TRIVSELS ÅR PÅ EGEGÅRD SKOLE denne uge og der vil være alderssvarende aktiviteter, så alle klassetrin får udbytte. Børnekonfliktmægling skulle have været søsat i starten af skoleåret 2008/2009, men på grund af, at vi jo fik ny leder i maj, og der dermed er sket mange nye tiltag på mange andre områder, er børnekonfliktmægling udskudt til at blive søsat med start i skoleåret 2009/2010. Det er et spændende tiltag der kræver at de ildsjæle blandt lærerne, der skal være banner-førere og de voksne i projektet, er i stand til at give projektet den opmærksomhed der kræves. Børnekonfliktmægling handler om, at børnene selv klarer konflikterne ved at tale med hinanden på en anden måde gennem de valgte børnekonfliktmæglere, der uddannes til at kunne hjælpe andre. Ildsjælene er fundet og planlægningen vil allerede starte her i foråret for at blive skudt i gang ved skolestart i august/september. Trivselsudvalget består af lærer Mariann Neumann, samt Jan Vibholm og Gitte Barfod fra skolebestyrelsen. MOBNING NEJ TAK! Egegård Skoles mobbesymbol blev brugt første gang ved et arrangement i 2002, hvor skolebestyrelsen havde inviteret John Aasted Halse til at fortælle om konsekvenserne ved mobning. Symbolet afspejler påvirkningen af det enkelte offer (kernen i midten), men samtidig offerets mulighed for at slippe ud, og komme videre (de hvide gange mellem trekanterne).

6 Forældrearrangement 31. marts 2008 Skuespilleren og foredragsholderen Allan Olsen talte om unge og alkohol for elever og forældre i en fyldt aula på Egegård Skole, umiddelbart efter beretningsmøde sidste år. Allan Olsen er bl.a. kendt som skuespiller i et hav af film siden sin filmdebut i Mig og Charlie i Han har siden 1993 levet sit liv som ædru alkoholiker. Allan Olsen holdt foredrag om sit farverige liv som aktiv alkoholiker som startede allerede i års alderen - og til nu, som ædru alkoholiker. I forbindelse med fælles projekt og fokus på emnet Alkohol og Unge i 7., 8., og 9. klasse på Egegård Skole samt fokus på trivsel, blev der fortalt historier bygget op omkring Allan Olsens barndom, ungdom og voksen liv. Han slog sine folder i Gladsaxes ungdomsliv, og kunne fortælle anekdoter om fester i Egegård Skoles aula til stor morskab for alle fortalt på en levende og meget malende måde! Der blev grinet og lyttet, men vigtige budskaber lurede hele tiden i overfladen og var dét det hele drejede sig om i bund og grund. Allan Olsen talte til både børn og voksne: - Vi bliver nødt til at tale om det! Det er vigtigt at snakke sammen om det at drikke. Man er IKKE sej, hvis man starter for tidligt, der er en god grund til at grænsen for køb af alkohol er 16 år. Gør jer selv den tjeneste at tale om det med jeres venner. Pas på hinanden. - At starte for tidligt gør bare, at man bliver dum, gør dumme ting, kommer i slagsmål og laver hærværk, når man er fuld og for ung. Det samme gælder for stoffer. Hold jer væk fra stoffer. Det er taberagtigt. - Man kommer til at gøre og sige ting man fortryder og man kommer forkert ind i den del af livet ved at starte for tidligt. - Det er vigtigt at uddanne sig, at få et godt ungdoms liv. - Dyrk sport og find en sportsgren at brænde for det er gode legoklodser at bygge videre på. Der var mødepligt for nævnte klassetrin til denne aftens foredrag, og det bliver bakket op af arbejde i klasserne, besøg og samarbejde med SSP konsulenter. Arrangementet blev rigtigt godt omtalt i de lokale aviser!

7 Udvikling af skolebestyrelsen - en arbejdslørdag Skolebestyrelsen drog af sted i samlet flok til KolleKolle lørdag d. 24 januar. Vores mission var, blandt andet, at komme tættere på hinanden og få indblik i hvorfor den enkelte har stillet op til skolebestyrelsesarbejdet. Det er således nyt for skolebestyrelsen at mødes under andre former, hvor vi kan tale om andet end indholdet af de stramme dagsordner vi behandler én gang om måneden. Vores arbejde i skolebestyrelsen har på det seneste fået en overvægt af rapporter som Gladsaxe kommune ønsker at vi skal udtale os om. Nogle af de områder Gladsaxe kommune ønsker udtalelse omkring er meget komplekse og kræver stort indblik for at kunne komme med kompetente kommentarer. Vi er desuden også noget frustreret over den korte tidsfrist som Gladsaxe kommune byder os, til at sætte os ind i de fremsendte dokumenter. Dette har ikke fået os til at være rigtigt 'sprudlende' i forsøget på at ramme den største grad af seriøsitet. Vi fik talt en del om dette emne, og om hvordan vi kunne håndtere den type af opgave. Er en arbejdslørdag så en god idé for skolebestyrelsesarbejdet? Hvad har vi fået ud af vores arbejdslørdag? Vi kom til at kende hinanden bedre - og det vil givet give adgang til en anden måde, at 'se' hinanden på når vi mødes fremover. Vi var alle enige om at det havde givet os en god mulighed for at tage fat i nogle af de problemer, som vi ikke når at få behandlet tilfredsstillende på, eller imellem de ordinære skolebestyrelsesmøder. Derfor besluttede vi at fortsætte denne type arrangement som en god tradition. Budgetudvalget Det er kommunalbestyrelsen der fastlægger, de økonomiske rammer, som Egegård Skole skal arbejde inden for. Michael Mariendal har, som skolens leder, ansvaret for at udarbejde forslag til budgettet. Skolebestyrelsen er inddraget i dette arbejde og Skolebestyrelsens budgetudvalg består af to forældrerepræsentanter (aktuelt Klaus Nielsen og Hanne Rasmussen) samt en lærerepræsentant (aktuelt Andres Folkmann). Hele skolebestyrelsen skal på et bestyrelsesmøde efterfølgende godkende det udarbejdede budget eller komme med forslag til ændringer. Arbejdet med budgettet sker typisk i årets første måneder. I 2008 var skolebestyrelsen eksempelvis med til at beslutte, at der skulle indkøbes yderligere interaktive whiteboards. I år er arbejdet med budgettet forsinket, da de økonomiske rammer fra kommunalbestyrelsen først blev udmeldt ultimo februar. Skolebestyrelsen fokuserer på, at de tildelte midler bruges til at højne det faglige niveau på skolen bedst muligt, både via kurser til de ansatte lærere og via indkøb af tidssvarende undervisningsmidler (bøger, computere mv.).

8 Ny asfaltering i skolegården Egegård Skole har nogle dejlige store træer i skolegården, som desværre også har nogle store rødder. Rødderne har løftet asfalten rigtig meget op, og gjort både gang- og legearealer farlige. Skolebestyrelsen har derfor i maj måned bedt kommunen om at få sikkerheden i orden på dette område, så hurtigt som muligt. Skolen har for nylig fået bekræftelse fra kommunen på, at de nu har sat penge af til ny asfaltering i skolegården. I slutningen af marts vil der, i fællesskab med forvaltning, blive tilrettelagt en slagplan for hvordan og hvornår man griber sagen an. Statusanalysen ved Egegård Skole Skoleforvaltningen og skolebestyrelsen ved Egegård Skole har godkendt, at der hvert år gennemføres en statusanalyse ved Egegård Skole. Idéen bag statusanalysen kommer fra et stort anlagt projekt, som Kommunernes Landsforening (KL) gennemfører med 34 kommuner rundt om i landet. Gladsaxe Kommune deltager ikke i det overordnede projekt, men har alene købt adgang for Egegård Skole, til evalueringsværktøjet Statusanalysen. I dette KL projekt har man taget udgangspunkt i, hvad forskningsmæssige resultater viser, har direkte indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen. De forskningsmæssige resultater viser, at der er tre grundlæggende områder, som har direkte indflydelse på elevernes resultater. Det er ledelse, evalueringskultur og inklusion. Statusanalysen måler på en lang række ønskede tilstande. Resultatet vises i en procentangivelse af, hvor tæt man er på at have nået den ønskede tilstand.indeværende skoleår tog afsæt i 3 vigtige ønskede tilstande: Forventningerne til elevernes præstationer er tydelige og ambitiøse. Eleverne får positiv feedback på ethvert fremskridt. Forældre involveres til at støtte barnets læring ud fra den viden, de har om barnets resultater og læringsvaner. I løbet af skoleåret har vi, som led i ovenstående, blandt andet udviklet nye elevplaner som er tilgængelige via skoleintra. Endvidere er et helt nyt ledelsesgrundlag til høring i skolebestyrelsen samt blandt medarbejderne. Hertil kommer en massiv investering i ny teknologi. Endelig er en opprioritering af undervisningsmaterialer på i det kommende år. Alt sammen noget vi forventer, vil have en positiv effekt på elevernes udbytte af undervisningen og naturligvis skolens generelle udvikling Som I ved, blev første statusanalysen gennemført i løbet af efteråret Alle forældre til elever ved Egegård Skole, alle elever fra 5. klasse til 9. Klasse, alle lærere og skolens ledelse har haft mulighed for at deltage. Resultaterne fra den første statusanalyse, bruges fremadrettet til at måle effekten af vores indsats. I har alle haft lejlighed til at læse statusanalysen, som er sendt til alle forældre via forældreintra og skolens hjemmeside. I efteråret 2009 forventer vi, at kunne offentliggøre de første resultater af skolens indsats, for at forbedre elevernes udbytte af undervisningen.

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012

SKOLEBESTYRELSENS. Beretning. Gladsaxe Skole marts 2012 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Gladsaxe Skole marts 2012 Kort om skolebestyrelsen Arbejdsdage i skolebestyrelsen Trafik og sikker skolevej Skoleporten Gladsaxe Skole Fælles kontaktforældremøde Beretningsmøde

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT EVALUERING EN MEGAFON ANALYSE AF DIALOGREJSEN 2013-2014 Stills fra filmene Den perfekte middag om vold i hjemmet, Loftet om psykisk

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere