Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring"

Transkript

1 Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det bl.a. af husets alder og konstruktioner og forsikringsselskabets konkrete vurdering. Indhold på denne side Hvilke skader dækker en ejerskifteforsikring? Hvordan definerer ejerskifteforsikringen en skade? Dækkes skimmelsvampeskader af en ejerskifteforsikring? Hvad skal du gøre, hvis du opdager en skimmelsvampeskade, og du har tegnet en ejerskifteforsikring? Hvem skal dokumentere, at der er tale en skimmelsvampeskade? Dækker ejerskifteforsikringen udgifter til byggetekniske undersøgelser? Dækker ejerskifteforsikringen udgifter til advokat? Dækker ejerskifteforsikringen udgifter til genhusning? Dækker ejerskifteforsikringen udgifter til transport? Hvilke skader dækker en ejerskifteforsikring? En ejerskifteforsikring er en forsikring, der både giver sælger og køber en vis sikkerhed i forbindelse med en hushandel. For at man kan tegne en ejerskifteforsikring, skal der udarbejdes en tilstandsrapport for huset. En ejerskifteforsikring dækker skader, der er opstået, inden køber får disposition over huset. Det kan dreje sig om skader, der er: Skjult Ikke nævnt i tilstandsrapporten Opbevaringskasserne stod på et fugtigt loft og blev angrebet af skimmelsvamp. Klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten. Det kan f.eks. være en fugtig kælder med omfattende skimmelsvamp, der bliver karakteriseret som en K1- skade eller beskrevet som lettere fugtafskalninger. Eller et hul i taget, der beskrives som en K1- skade, men som minimum skal beskrives som en K3- skade, da der er brud på klimaskærmen. Alternativt som en UN'er altså en skade, der "bør undersøges nærmere". Til gengæld dækker forsikringen ikke følgende forhold: 1 af 5 07/02/

2 Skader, der er beskrevet i tilstandsrapporten. Hvis sælger har givet en garanti, eller forholdet er dækket af garanti fra tredjemand, dvs. at f.eks. en håndværker har givet en garanti på udført arbejde. Så skal man i stedet rette sit krav mod håndværkeren. Hvis køber har kendt til skaden, før købsaftalen blev underskrevet. Hvis skaden alene består i sædvanligt slid og ælde eller manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge heraf er sket en skade, eller der er nærliggende risiko for skade på bygningen. Den bruges ofte som afslag fra forsikringsselskabets side, fordi det er forventeligt, når man køber et gammelt hus. Forhold, der alene skyldes alder. Æstetiske eller arkitektoniske forhold, medmindre der som følge heraf er sket en skade, f.eks. sortsværtning af vægge og lofter på grund af kuldebroer. Hvis der er skader på bygningsdele, som sælger har gjort utilgængelige for den bygningssagkyndige under dennes gennemgang af huset. Bagatelagtige forhold, der er umiddelbart synlige for en ikke- sagkyndig køber. Skader, der er dækket af en husforsikring. Forhold vedrørende bygningens opfyldelse af offentlige forskrifter, medmindre der som følge heraf er sket en skade, eller der er nærliggende risiko for skade. Det kan f.eks. være, at en konstruktions bæreevne ikke opfylder byggelovgivningens krav, og der er fare for sammenstyrtning. Det er ikke altid så entydigt, om der er tale om en skade eller om almindeligt forfald og ælde. Det må man i den konkrete situation diskutere med sit forsikringsselskab. Der vil ofte være tale om et skøn. Hvis du er uenig med dit forsikringsselskab, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Hvordan definerer ejerskifteforsikringen en skade? En skade defineres i ejerskifteforsikringen som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold (f.eks. skimmelsvamp), der nedsætter husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt, sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdelsesstand. Det kan f.eks. være en tagkonstruktion, der er udført forkert, eller et badeværelse, der ikke er udført efter forskrifterne. Det kan også være kondensskader som resultat af for meget isolering eller en ødelagt dampspærre, hvorefter der opstår skimmelsvamp i konstruktionerne. Endvidere defineres en skade som et forhold, der giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Dækkes skimmelsvampeskader af en ejerskifteforsikring? Skimmelsvampeskader er principielt dækket af en ejerskifteforsikring. Men du kan ikke forvente at få enhver skimmelsvampeskade dækket. Skaden skal være så omfattende, at den relativt set forringer husets brugbarhed eller værdi. I hver enkelt sag foretages en konkret juridisk vurdering af, hvorvidt en skimmelsvampeskade er omfattet af ejerskifteforsikringen. Man kan sammenligne med et bilkøb. Køber du en 20 år gammel bil, og finder du efterfølgende rustpletter på dens understel, har den objektivt set en mangel. Men en mangel af denne karakter på en 20 år gammel bil vil 2 af 5 07/02/

3 sandsynligvis ikke kunne betegnes som en "retlig relevant mangel" og dermed være grundlag for et afslag i prisen. Sagt med andre ord er det en mangel, man som køber må forvente, når man køber en 20 år gammel bil. Køber man derimod en helt ny bil, vil selv en mindre rustplet være en "retlig relevant mangel", der berettiger til et forholdsmæssigt nedslag i prisen. Nogenlunde det samme gør sig gældende, når man køber hus. Har du købt et gammelt hus, må du forvente, at der er en vis nedslidning i bygningen. Køber du derimod et nyt hus, kan du forvente, at selv mindre skader (som det hedder i forsikringssproget) dækkes, da skader på et nyt hus ikke bør forekomme. Skimmelsvampeskader afviger på nogle punkter fra andre typer skader, idet skimmelsvampeskader ikke altid opstår, fordi konstruktionens levetid er udløbet. Skimmelsvampeskader kan også opstå på grund af den måde, en konstruktion er udført på, hvis der er ændret på konstruktionen (f.eks. efterisolering) eller på grund af vandskader eller beboernes uhensigtsmæssige adfærd. I praksis betyder det f.eks., at får du et mindre skimmelangreb i en ældre kælder med betonvægge og - gulv, der er opført efter gængs byggeskik, og hvor konstruktionerne ikke efterfølgende er ændret, kan du ikke regne med, at ejerskifteforsikringen dækker. Men også i ældre kældre vil massive skimmelangreb kunne kræves dækket af ejerskifteforsikringen, selvom konstruktionen er opført efter gængs byggeskik. Er der foretaget konstruktive ændringer i kælderen, f.eks. efterisolering, og viser det sig, at denne konstruktive ændring er årsag til skimmelsvampeangrebet, vil selv mindre angreb kunne kræves dækket af en ejerskifteforsikring, også selvom det er en ældre bygning. Det samme gælder formentlig, hvis det kan påvises, at den oprindelige konstruktion er opført på en måde, som ikke var håndværksmæssigt korrekt på opførelsestidspunktet. Når konstruktioner i bygningen ikke opfylder de gældende krav i bygningsreglementet på opførelsestidspunktet, og det er årsagen til en skimmelsvampeskade, vil ejerskifteforsikringen sædvanligvis dække skaden, selv når der er tale om mindre angreb af skimmelsvamp. Hvad skal du gøre, hvis du opdager en skimmelsvampeskade, og du har tegnet en ejerskifteforsikring? Du bør snarest kontakte dit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet vil formentlig herefter bede dig om at sandsynliggøre, at der er en dækningsberettiget skade, eller sende en taksator ud for at besigtige skaden. Taksatoren vil vurdere skaden og muligvis også få et skimmelsvampefirma til at undersøge skadens omfang og årsag. Efterfølgende vil forsikringsselskabets sagsbehandler oplyse, om der er tale om en dækningsberettiget skade eller ej. Det er også muligt, at taksator vil afvise skaden og bede dig dokumentere, at der er skimmelsvamp, og hvad årsagen er. Afviser forsikringsselskabet at dække skaden, og synes du, at afvisningen er forkert, kan det, af skadens omfang, være en god idé at kontakte en advokat med erfaring i denne type sager for at få en vurdering af forsikringsselskabets afgørelse. Erfaringen viser, at det ved saglig og konstruktiv dialog med gode argumenter og dokumentation kan lade sig gøre at ændre forsikringsselskabernes afgørelser, uden at man er nødt til at føre en klagesag eller retssag. Særligt i alvorlige sager kan det være en fordel at have en advokat på sagen, allerede når du anmelder skaden og 3 af 5 07/02/

4 skal skaffe dokumentation for den. Hvem skal dokumentere, at der er tale en skimmelsvampeskade? Det er vigtigt at slå fast, at det er dig som forsikringstager, der skal dokumentere, at der er en skade på huset. Nogle gange kan den blotte konstatering af skimmelangrebet være nok til at dokumentere en skade. Andre gange er det nødvendigt at få udarbejdet en rapport af en ekspert i skimmelsvampe og byggeteknik for at finde skaden, omfanget og årsagen til dens opståen. Dækker ejerskifteforsikringen udgifter til byggetekniske undersøgelser? Som udgangspunkt skal du som forsikringstager selv betale udgifterne til egne undersøgelser. Viser det sig efterfølgende, at skaden er dækket af forsikringen, vil du kunne få refunderet rimelige og nødvendige udgifter til den byggesagkyndige bistand, du har brugt, for at kunne dokumentere skaden. Dækker ejerskifteforsikringen udgifter til advokat? Som udgangspunkt dækker ejerskifteforsikringen ikke udgifter til advokat. Hvis du har fået et afslag på forsikringsdækning, og du efterfølgende opnår forsikringsdækning ved hjælp af advokatbistand, vil du kunne kræve rimelige og nødvendige udgifter til advokat dækket ud fra en erstatningsretlig betragtning. I nogle sager dækker forsikringsselskaberne advokatomkostninger på grund af sagens kompleksitet. Det kan være en god idé at have en advokat med forstand på skimmelsvamp til at hjælpe sig med en sådan sag, idet der er mange tekniske forhold, som kræver et særligt kendskab. En advokat kan vurdere, om forsikringsselskabets behandling af din skadessag er korrekt, og hvilke tiltag der strategisk set er bedst at foretage, samt hvilke udgifter du kan kræve dækket. Der er nemlig mange faldgrupper i sådanne sager. Især er dokumentationen af skaderne afgørende for udfaldet af en sag. Dækker ejerskifteforsikringen udgifter til genhusning? Til tider er angrebet af skimmelsvamp så omfattende, at det ikke er muligt for husets beboere at blive boende. Ejerskifteforsikringen dækker udgifter til ind- og udflytning dvs. flytning og/eller opmagasinering af indbo, samt rimelige og nødvendige udgifter til genhusning i renoveringsperioden op til et år. Når et hus er ubeboeligt som følge af skimmelsvampeangreb, vil rimelige og nødvendige udgifter til genhusning i sagsbehandlingsperioden, altså forud for renoveringsperioden, som regel også være dækket af en ejerskifteforsikring. Hvis genhusningsperioden strækker sig ud over et år som følge af forsikringsselskabets uberettigede afslag på forsikringsdækning, vil man kunne kræve de merudgifter til genhusning, som forsinkelsen har medført, dækket af forsikringsselskabet ud fra en erstatningsretlig betragtning. Dækker ejerskifteforsikringen udgifter til transport? Har man i forbindelse med en genhusning ekstra udgifter til transport, vil disse kunne kræves dækket under udgifter til ind- og udflytning. Kolofon / Send feedback Af 4 af 5 07/02/

5 Advokat Marie Louise Pind Arkitekt maa, fagredaktionschef Kristine Virén Hold dig opdateret i Danmarks største nyhedsbrev om bolig og have. Vi skriver om alt det, der er vigtigt for dig lige nu - fra små, gode råd til dybdegående artikler og inspiration. Bolius Nyhedsbrev udsendes 2 gange om ugen. Læs mere. Februar Vind gavekort Giv os din mening - det tager kun 1 minut Deltag her Luk 5 af 5 07/02/

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 08-05-2015 Thistedvej 82, 9400 Nørresundby Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere