Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag"

Transkript

1 SBSYS nr Ø Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag I forbindelse med udvalgsbehandlingen af dagsordenspunktet vedrørende Affaldsgebyrer 2015 Forslag den 11. november 2014, blev det besluttet at udsætte punktet til et ekstraordinært møde den 19. november Det blev samtidigt besluttet at eventuelle spørgsmål til eller ønsker om supplerende oplysninger skulle fremsendes til Teknik og Miljø. Der er i alt blevet modtaget 24 spørgsmål. Nedenfor opstilles de modtagne spørgsmål og svar Der er modtaget følgende spørgsmål fra udvalgsmedlem Ingerlise Thaysen (Venstre) Spørgsmål 1) Når et byråd/udvalg har en tilføjelse til en beslutning, kan forvaltningen så undlade at handle på denne tilføjelse med den begrundelse, at man ikke finder, det er lovligt uden at orientere byråd/udvalg? Byrådet vedtog den 17. december 2013 Affaldshåndteringsplan på baggrund af sagsfremstillingen og påtegningen fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december Af sagsfremstillingen fremgår nedenstående beslutningspunkter. 1. Affaldshåndteringsplan godkendes endeligt med de ændringer, der foreslås i medfør af de indkomne høringssvar. 2. Der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb jævnfør skema over anlægsudgifter, som fremgår af sagsfremstillingen. 3. Afledte driftsudgifter indarbejdes i Affald og Genbrugs driftsbudget jævnfør skema over driftsudgifter, som fremgår af sagsfremstillingen. 4. Anlægsudgifter og øgede driftsudgifter finansieres dels af Affald og Genbrugs tilgodehavende ved kommunen, dels ved en stigning i affaldsgebyrerne fra 2015 med 13 % på tømningsgebyrerne og 15 % på husholdnings- og virksomhedsgebyrerne. Vedtagelsen skete med nedenstående påtegning fra mødet i Teknik og Miljøudvalget d. 3. december Indstillingen tiltrådtes, med den tilføjelse, at beslutningen om indsamling af madaffald først træffes endeligt, når der er fundet en afsætningsmulighed for det organiske affald og at der arbejdes med de nødvendige tiltag for at holde priserne i ro. Ved byrådets vedtagelse blev det således besluttet at implementere et affaldssystem som beskrevet i affaldshåndteringsplanen. Et affaldssystem der baserer sig på kildesortering i fire fraktioner hos borgerne. Afflad og Genbrug har efterfølgende påbegyndt implementeringen af affaldshåndteringsplanen. Der blev i foråret 2014 gennemført en screening af afsætningsmulighederne for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

2 I tiden før udbuddet af KOD undersøgte Teknik og Miljø, som ønsket i udvalgsbeslutningen, afsætningsmulighederne for KOD en. I den forbindelse var Teknik og Miljø i kontakt med følgende potentielle lokale aftagere af KOD en Horsens Vand. Horsens Vand kunne dog ikke nå at tilbyde en løsning fra juni 2015, og det vil også kræve at Horsens Kommune/Horsens Vand laver et forbehandlingsanlæg. Drøftelser om tiden efter august 2017 pågår på leder-niveau. Horsens Bioenergi vil ikke umiddelbart kunne modtage mere materiale, ligesom det vil kræve at Horsens Kommune/Horsens Bioenergi laver et forbehandlingsanlæg, samt at Arla mfl. accepterer brug af KOD if. arealer, der skal bruges til mejeri-produkter. Horsens Bioenergi ville kunne få problemer med at komme af med deres slam hos deres gylleleverandører. DAKA var ikke afklarede med om de ville gå ind i markedet (servicerede kun virksomheder). Sidenhen er DAKA kommet noget tættere på at beslutte det. Det kan måske forventes, at DAKA bliver en aftager efter august 2017 og at DAKA selv etablerer forbehandlingskapacitet. Konklusionen på screeningen var, at der var afsætningsmuligheder for KOD en, men at der ikke var nogen lokale aftagere. Det skal i den forbindelse nævnes, at lokal forankring ikke er et lovligt sagligt hensyn at lægge til grund for afsætningen af det kildesorterede materiale. Efter gennemførelsen af et EU-udbud af transporten og behandlingen af KODén modtog Horsens Kommune i maj 2014 tilbud fra fire bydende heraf HCS Transport & Spedition A/S, som var billigste tilbudsgiver. Ingen lokale virksomheder afgav tilbud ved licitationen. HCS Transport & Spedition A/S hører til blandt de største i Danmark indenfor transport, herunder ikke mindst affaldstransport og den indsamlingsydelse, der ofte følger med. De opererer stort set over hele landet herunder i Horsens og omkringliggende områder. HCS Transport & Spedition A/S er indstillet på at kommunens udbud kun garanterer dem KOD de ca. 2 år, som kontrakten varer. Teknik og Miljø indgik på denne baggrund kontrakt med HCS Transport & Spedition A/S, da tilbuddet var i overensstemmelse med affaldshåndteringsplanens forudsætninger, herunder de økonomiske forudsætninger i sammenligning med forbrændingsprisen. Det skal bemærkes, at forvaltningen er delegeret kompetence til at indgå aftaler på op til 25 mio. kr. uden politisk godkendelse, hvis det sker indenfor de bevillingsmæssige rammer. Frem til kontraktens udløb efter 2 år vil KOD en være genstand for undersøgelse af de fremtidige afsætningsmuligheder og andre virksomheder herunder lokale vil blive inddraget i processen. Der har derfor ikke - som anført i spørgsmålet - været tale om en undladelse af handlepligten efter den trufne udvalgsbeslutning, da der har været gennemført en afdækning af afsætningsmulighederne. Spørgsmål 2) Når byråd /udvalg i tilføjelse skriver at der arbejdes med de nødvendige tiltag for at holde priserne i ro. Skal det så ikke opfattes, som man præciserer, at der ikke må ske prisstigninger. Hvad er formålet med at skrive det ellers? Ved byrådets vedtagelse blev det således besluttet at implementere et affaldssystem som beskrevet i affaldshåndteringsplanen. Et affaldssystem der baserer sig på kildesortering i fire fraktioner hos borgerne, afhentning af affaldsbeholdere på borgernes grund i parcelhuskvarterer og nedgravede beholdere og/eller containere i bymæssige bebyggelser. Borgerne får groft sagt genbrugsstationen lige uden for hoveddøren eller meget tæt på bopælen og vil meget let kunne komme af med dåser, flasker, papir og pap som i dag ellers kræver en tur til genbrugspladsen eller en miljøstation.

3 Ved byrådets vedtagelse blev der desuden givet anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til implementeringen og der blev endvidere indarbejdet udgifter til den afledte drift i budgettet. Såvel anlægsudgifterne som driftsudgifterne finansieres ved Affald og Genbrugs tilgodehavende hos kommunen og ved takststigninger. Takststigninger der var anslået til henholdsvis 13 % og 15 % i sagsfremstillingen, der blev behandlet i december Takststigningerne er altså en integreret del af affaldshåndteringsplanen og de bevillingsmæssige konsekvenser, der blev vedtaget i december Uden stigningerne kan anlægsudgifterne og driften ikke finansieres og affaldshåndteringsplanen ikke gennemføres som skitseret. I fald gebyrerne ikke skulle stige i forhold til 2014-niveau, ville det være en anden affaldsordning der skulle etableres end den, der er vedtaget af byrådet, og en anden end den, der er givet bevilling til, og som er indarbejdet i budgettet. Affald og Genbrug har under implementeringen af affaldshåndteringsplanen taget de nødvendige tiltag og tilrettelagt udbuddene og processen på en måde, der har vægtet økonomien højest. Det fremgår klart af både affaldshåndteringsplanens planlægningsdel og af selve indstillingen til Teknik og Miljøudvalget i december 2013, at implementeringen af den beskrevne affaldshåndteringsplan vil medføre øgede drifts- og anlægsudgifter, som vil medføre en gebyrstigning, der blev anslået til henholdsvis 13 % og 15 %. Som det fremgår af sagsfremstillingen til mødet d. 11. november 2014, og de viste eksempler, vil der blive tale om gebyrstigninger for enfamiliehuse som er under disse procentsatser. De anslåede gebyrstigninger er således blevet reduceret. Spørgsmål 3) Hvis der alligevel sker stigninger, skal man så ikke orientere byråd/udvalg? I det omfang der sker overskridelser af bevillinger udover det politiske vedtagne skal forvaltningen orientere det politiske niveau. Det skal bemærkes at de fremlagte gebyrstigninger for 2015 ligger inden for de stigninger, der indgik i de bevillingsmæssige konsekvenser, der blev vedtaget af byrådet d. 17. december Samtidig skal det bemærkes, at affaldsordningen består af mange delelementer og mange særskilte udbud. Det er derfor ikke muligt, at bedømme om de økonomiske forudsætninger for affaldshåndteringsplanen og herunder gebyrstigningerne holder, før der har været afholdt en lang række udbud og indhentet priser. En højere udgift end forventet på en del af affaldsordningen kan jo modsvares af en mindre udgift på en anden. Det er først i oktober måned 2014 otte måneder før den nye affaldsordning var berammet til at træde i kraft at Affald og Genbrug har fået indhentet nok priser til at bedømme om forudsætningerne samlet set er korrekte. Det er disse forudsætninger, der ligger til grund for sagsfremstillingen og det gebyrblad, der blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget d. 11. november Som det fremgår, er gebyrstigningerne under de henholdsvis 13 % og 15 %, der indgik i de bevillingsmæssige konsekvenser, som byrådet vedtog i december Spørgsmål 4 På mødet blev oplyst, at man havde forespurgt hos Horsens Vand, om man der havde mulighed for evt. at aftage organisk materiale? Når man kunne spørge der, hvorfor kunne man så ikke spørge ved det nye biogas anlæg, el hos Vejle kommune eller hos Grindsted kommune?

4 Det nye biogasanlæg er blevet spurgt. De var meget interesserede, men kunne ikke umiddelbart modtage mere materiale. Ligeledes vil det kræve at Horsens Kommune/Horsens Bioenergi laver et forbehandlingsanlæg, samt at Arla mfl. accepterer brug af KOD i forbindelse med arealer der skal bruges til mejeriprodukter. Der har været sparring med Vejle Kommune (på medarbejder-niveau). Vejle Kommnue kunne godt se perspektiver i at modtage Horsens Kommunes KOD til det anlæg, de ønsker at anlægge. Men der kan gå flere år før dette anlæg står færdig. Af samme grund har Vejle Kommune indgået aftale (via offentligt udbud) med deres hidtidige aftager Komtek Miljø (Holsted) om fortsat levering. Der har været sparring med Billund Energi, som aftager KOD fra Billund Kommune (herunder fra den tidligere Grindsted Kommune). Billund Energi afgav tilbud, som ikke var konkurrencedygtigt. Spørgsmål 5: Under drøftelserne i udvalget var der efter min mening aldrig tvivl om, at man ikke var indstillet på lang transport af materialet. Det var et vigtigt argument overfor borgerne, at man kunne anvende det i nær området. Kunne det ikke have været stillet som en betingelse i licitationsmaterialet? Et sådant udvælgelseskriterie vil ikke være et lovligt og sagligt kriterie at lægge til grund for udvælgelsen. Spørgsmål 6 Hvorfor vil der være en stigning i gebyrerne til virksomhederne på 15 % når de ikke får ændrede vilkår i deres sortering? For virksomhederne sker der ændringer, bl.a. ved ændring fra ugetømning til 14 dages tømning samt skifte fra sække til beholdere. Ligesom gebyrerne fra 2015 også omfatte forrentning og afskrivning af beholderne. Gebyrerne for tømning af virksomhedernes brændbare dagrenovation (BD) følger husholdningernes gebyrer. Gebyrerne for virksomhederne omfatter gebyr til tømning af dagrenovationslignende affald, gebyr til brug af genbrugspladser og fast affaldsgebyr. Gebyret til tømning af dagrenovationslignende affald stiger gennemsnitligt 13 %. Gebyr til brug af genbrugspladser stiger 7 %. Det faste affaldsgebyr, som omfatter administrationsomkostninger, udarbejdelse af regulativer, anvisning af affald, betaling til Miljøstyrelsen for drift af deres 2 databaser m. m. stiger kun med ca. 2 % (den alm. prisfremskrivning) Gennemsnitligt vil virksomhedernes samlede gebyr således stige mindre end de 15 % som der var lagt op til i indstillingen til vedtagelse af affaldshåndteringsplanen. Spørgsmål 7: Man regner med at anlægsinvesteringerne til indkøb og nedgravning af beholderne bliver ca. 6 mio. kr. dyrere end først antaget. Hvad bliver den samlede pris for alle nedgravede beholdere og hvor mange regner man med? I affaldshåndteringsplanen blev etableringsprisen undervurderet. Totalprisen for indkøb og etablering forventes at blive 12 mio. kr. for de første 30 stationer, der indkøbes i 2015 svarende til en styk pris på kr., hvoraf cirka kr. vedrører selve beholderne og kr. nedgravning og medfølgende ledningsarbejder.

5 Der er desuden planlagt nedgravet yderligere 42 stationer over årene 2016, 2017 og Affaldshåndteringsplanen lægger op til nedgravede affaldsstationer i Horsens Midtby for at minimere, at der står mange beholdere på fortovet ude foran hver enkelt ejendom ved ejendomme uden direkte adgang til baggård. De øgede investeringer kan holdes indenfor den planlagte gebyrstigning, da afskrivningstiden er blevet revurderet fra 8 til 20 år. Spørgsmål 8: Hvilke fordele skulle der være for boligforeninger selv at foretage indkøb og nedgravning? Når boligforeninger selv investerer i nedgravede affaldsstationer vil gebyret blive reduceret svarende til Horsens Kommunes udgifter til forrentning, afskrivning og etablering samt renholdelse og geninvestering af nedgravede affaldsstationer. Boligforeninger vil ofte kunne etablere de nedgravede affaldsstationer billigere end kommunen, da de kan etablere stationerne steder, hvor der ikke skal foretages ledningsarbejder. Når boligforeningerne selv investerer i de nedgravede affaldsstationer giver det boligforeningerne større fleksibilitet i valg af design, antal stationer og placering således deres beboere betjenes på den mest hensigtsmæssige måde. Spørgsmål 9: Hvad bliver det samlede beløb for indkøb af containere til enfamiliehuse samt hvad regner man ca. pris for den enkelte husstand? Der forventes indkøbt ca stk. 240 l 2-delte beholdere til restaffald og organisk affald og ca stk. 240 l 2-delte beholdere til papir og emballageaffald. Indkøbspris for de i alt ca beholdere bliver ca. 30 mio. kr. ved en forventet pris på 600 kr. pr. stk. (inkl. udgifter til samling, chipning, udkørsel m.m.). Hver husstand skal have to beholdere. Den forventede indkøbspris er oplyst af rådgiver der har erfaring med området og har udarbejdet udbudsmateriale for andre kommuner. Spørgsmål 10: Hvis alle havde betalt deres egne containere og materiel til opsamling jf. den nuværende metode, hvordan ville prisen så have været mht. til stigning? I gebyrerne for enfamilieejendomme er der indregnet forrentning og afskrivning af 2 stk. 2-delte 240 l beholdere. Der er regnet med en afskrivning over 8 år og en rente på 4 %, hvilket giver et beløb på 88,50 kr. pr. beholder pr. år. Regneeksemplet for enfamilieejendomme, der skifter fra stativ til beholdere og som selv køber beholderne, vil se således ud: Tømningsgebyr: 974,00 kr. i 2014 falder til 910,50 kr. i 2015 (fald på ca. 6,5 %) Husholdningsgebyr: 812,00 kr stiger til 961,50 kr. i 2015 (stigning på ca. 18,4 %) Samlet betaling: 1.786,00 kr. i 2014 stiger til 1.872,00 kr (samlet stigning på ca. 4,8 %) inkl. alm. prisfremskrivning på 1,74 % ~ en reel stigning på 3,1 %.

6 Men ejendomsejerne vil så selv skulle betale ca kr. for de 2 beholdere på hjul og for fremtiden selv betale ved skader på materiel samt udgifter til reinvestering om ca. 8 år, som er disse beholderes stipulerede levetid. Alle ovennævnte beløb er eksklusive moms. Spørgsmål 11 Der blev på mødet oplyst at prisen på renovationsgebyr i Renosyd for en 190 l beholder er 2836 kr. På forespørgsel og ved søgning på hjemmesiden får jeg svaret 2157,50 kr. Hvori består den forskel? Prisen på 2836 kr. for renovationsgebyr i Renosyd er på udvalgsmødet oplyst ud fra følgende sammensætning, som er sammenlignelig med det kommende system i Horsens Kommune: Obligatorisk tømning af 190 l beholder hver 14. dag hentet på standplads + obligatorisk tømning af emballagebeholder + frivillig tømning af papirbeholder + obligatorisk miljøgebyr. Den i spørgsmålet formulerede pris formodes sammensat af: Obligatorisk tømning af 190 l beholder hver 14. dag hentet ved skel + obligatorisk tømning af emballagebeholder + obligatorisk miljøgebyr, men ingen papirafhentning. For at kunne sammenligne priserne er det nødvendigt at vælge samme afhentningssted (skel eller stand) og også at medregne den frivillige tømning af papirbeholder i Renosyds pris, da tømning af papirbeholder bliver obligatorisk i Horsens Kommune. Spørgsmål 12 Når vi skal gå fra at genbruge 19 % til 45 % så vil vi få mere materiale til salg. Hvor meget regner man at få ind i ekstraindtægter? Ved gebyrberegningen er der foretaget et forsigtigt skøn på de variable priser på papir og emballagesalget. Under forudsætning af, at ordningen er fuldt implementeret, og underforudsætning af, at det nuværende prisniveau kan fastholdes kan der forventes en merindtægt på papir på kr. i 2018 i forhold til 2013, men en merudgift på kr. til afsætning af plast, metal og glas emballager. Organisk affald afsættes som en ny selvstændig fraktion hvor der forventes en udgift på kr. Udgiften til afsætning af brændbart dagrenovation vil falde med kr. Ovenstående giver samlet en mindre udgift på kr. om året på behandling af affald. Spørgsmål 13 Hvilken besparelse indregner man ved at nedlægge de nuværende miljøstationer? Og hvilken tidshorisont regner man med nedlæggelserne? De første miljøstationer planlægges fjernet primo 2016 og planlægges nedtaget i takt med implementeringen af affaldshåndteringsplanen, og nedlægges i takt med at behovet for dem forsvinder. Nedtagning af miljøstationer og evt. gensalg af disse vurderes at gå lige op med udgifterne til retablering af belægningsarealerne. Mindreudgiften til tømning af miljøstationerne er indregnet i den samlede tømningsafgift. Spørgsmål 14 Når vi afleverer organisk affald, hvor rent skal det så være, og hvor vil denne kontrol foregå?

7 Der er over for aftager af KOD en ikke garanteret et 100 % rent produkt. Horsens Kommune har indikeret over for aftager, at der kan forventes højst 20 % ikke organisk affald i affaldsfraktionen. Hvis de forventede 20 % ikke overholdes, vil det ikke få økonomiske konsekvenser for kommunen i forhold til denne entreprise. Skraldemanden foretager ved tømning en visuel kontrol og Horsens Kommunes personale vil også kontrollere i omlastehallen under omlastning. Fejlsorteringen beregnes på forbehandlingsanlægget, hvor det fejlsorterede frasorteres og vejes før det går til forbrænding. Spørgsmål 15 Hvor længe skal materialet ligge før det transporteres videre? Affaldet bliver hurtigst muligt læsset i tætsluttende containere. Som hovedregel afhentes KOD en senest hverdagen efter det er indsamlet. Affaldet er blevet komprimeret i skraldebilen således perkolatet (væsken) ikke bliver læsset af sammen med KOD en i omlastehallen. Perkolatet vil blive ledt i kloak til rensningsanlægget. Spørgsmål 16 Var prisen for afbrænding af restaffald også i udbud? Hvorledes var priserne for de 3 laveste i så fald? Det er valgt ikke at udbyde afbrænding af restaffaldet i første omgang, men i stedet at forlænge den eksisterende aftale med forbrændingsanlægget i Horsens med 1 år. Forlængelsen har baggrund i at den aftalte pris var - og fortsat er - meget attraktiv for kommunen. Den forlængede aftale løber kun til og kan ikke forlænges yderligere, hvorfor der gennemføres et udbud i løbet af foråret Der er modtaget følgende spørgsmål fra udvalgsmedlem Jørgen Korshøj (Venstre) Spørgsmål 17 Hvilke tiltag er der taget for at holde priserne i ro? Se svar under spørgsmål nummer 2. Spørgsmål 18, 19 og 20 Lejerbo i Brædstrup Søndergade 3 består af 19 lejligheder, skal de have 38 beholdere eller nedgravet stationer? Hærvejens boligforening Indre Ringvej 2-18 Brædstrup, hvor der er 3 fritliggende blokke der er 42 lejligheder, skal der være nedgravede stationer. Hvad bliver prisen pr. lejlighed i de to boligforeninger? Boligområder og boligforeninger med mange lejligheder og/eller mange enkeltstående huse har oftest fælles affaldsløsninger og har mulighed for at vælge den affaldsløsning, der passer bedst til områdets/boligforeningens behov.

8 For at finde den rette fælles løsning, får hvert boligområde et tilbud om vejledning, således affaldssystemet bliver tilpasset det enkelte boligkompleks. Områderne er så forskellige, at det er nødvendigt, at se på de enkelte forhold for at finde den bedste og billigste løsning. Enkelt stående huse/dobbelthuse har typisk 2 valg muligheder: 2 to-delte beholdere pr. beboelseslejlighed Etablering af affalds-øer, hvor affaldet typisk opsamles i minicontainere Tæt bebyggede områder med mange lejligheder har typisk 2 valgmuligheder: Affalds-øer som det typisk er i dag (Horsens Kommune stiller materiellet til rådighed) Nedgravede affaldsbeholdere på egen ejendom. Her skal bl.a. vurderes plads til lastbil og afstand fra den enkelte beboers opgang. Der kan typisk være lejligheder om en nedgravet affaldsstation. De økonomiske konsekvenser for den enkelte boligforening/boligområde afhænger af mange variable og herunder ikke mindst, hvor mange husstande den enkelte løsning betjener samt den konkrete løsning de har i dag. Vælges en nedgravet løsning vil Affald og Genbrug typisk anbefale at 50 husstande kobles på denne løsning. Betjener den nedgravede løsning færre husstande vil prisen for den enkelte husstand blive tilsvarende dyrere. I forhold til de konkrete boligforeninger der spørges til, kan der laves følgende beregninger på mulige løsninger Indre Ringvej 2-18, 8740 Brædstrup har i dag 4 x 800 l + 1 x 750 l minicontainer. Affald og Trafik foreslår, at der etableres nedgravede beholdere: o Restaffald: 4 m 3, der tømmes hver uge. o Madaffald: 1,2 m 3, der tømmes hver 2. uge. o Emballage: 3 m 3, der tømmes hver 4. uge. o Papir: 4 m 3, der tømmes hver 2. uge. Gebyret for den nye ordning vil være ,50 kr. og det nuværende gebyr er ,25 kr. svarende til en stigning på 2.031,25 kr. og 48,36 kr. pr. husstand (alle priser er inklusive moms). Hertil kommer indkøb, forrentning og afskrivning af de nedgravede beholdere. Søndergade 3 A-C, 8740 Brædstrup har i dag 4 x 400 l minicontainere. Her vil vi anbefale minicontainere i 1 eller 2 affalds-øer. Hvis der fysisk er plads til det, vil tømningen for hele bebyggelsen være: o Restaffald: 5 x 660 l minicontainer der tømmes hver 14. dag. Hvis der fysisk ikke er plads til det kan der laves ugentlig. o Madaffald: 1 x 240 l samt 1 x 360 l beholdere til madaffald der tømmes hver 14 dag. o Emballage: 3 x360 l beholdere der tømmes hver 4. uge. o Papir: 4-5 x 660 l minicontainere der tømmes hver 4. uge. Gebyret for den nye ordning vil være ,50 kr. og det nuværende gebyr er ,75 kr. svarende til en stigning på 9.888,75 kr. og 520,46 kr. pr. husstand (alle priser er inklusive moms). Samlet set bor mellem og husstande i lejligheder i flerfamiliesejendomme eller boligområder der har fælles affaldsløsninger, og som derfor vil skulle have en skræddersyet løsning, hvor prisstigningerne vil have forskelligt omfang. Der er modtaget følgende spørgsmål fra udvalgsmedlem Niels Peter Bøgeballe (Socialdemokraterne). Spørgsmål 21 Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at udskyde sin beslutning, hvilken umiddelbar konsekvens vil den beslutning have for vores nuværende serviceniveau i perioden frem til 2018?

9 Hvis beslutningen udskydes, vil det nuværende serviceniveau forsætte. Borgerne vil fortsat skulle levere deres plast, pap, papir, dåser og glas på genbrugsstationerne eller miljøstationerne og vil derfor ikke få den serviceforbedring, som en genbrugsstation ved hoveddøren er. Spørgsmål 22 Hvad vil de økonomiske konsekvenser være af at udskyde implementeringen af den nye affaldsplan helt til 2018 eller ved at tage det i 2 etaper, hvor man først leverer en løsning for papir, karton, metal, plast og glas for senere at levere en løsning for mad- og restaffald? Hvis implementeringen deles i to etaper, vil det fordyre det at skulle levere beholdere ud til alle husstande og til anlæg af de nedgravede beholdere. Den administrative omkostning til håndtering af skift i systemer vil fordyres, da borger skal kontaktes, og der skal ske dataoverførsler i diverse edb-systemer af to gang. Det vil ligeledes fordyre hele informationsdelen, da alle borgere i så fald skal informeres over to gange og borgerne vil blive forvirret om hvad de skal. Endvidere vil det problematisere udbud og kontrakt med renovatør, da det ny system skal indføres i etaper med forskellige krav til renovationsbiler. Det vil give korte kontraktperioder og dermed formentlig højere priser. Samtidig vil det medføre at enkelte af de gennemførte udbud vil skulle annulleres med omkostninger til følge som dette måtte have. Disse omkostninger kan ikke anslås på nuværende tidspunkt. Endelig skal det bemærkes, at der allerede er brugt mange administrative ressourcer, ansat ekstra personale og hyret ekstern konsulentbistand for et betragteligt beløb. Beløbet er umiligt at gøre præcist op, men beløber sig formentlig til et sted mellem 2 og 4 mio. kr. Spørgsmål 23 I forlængelse heraf (spørgsmål 22, red.); hvor længe vil Teknik- og Miljøudvalget reelt kunne udskyde beslutningen, når den skal træde i kraft i 2018, og vi skriver 2015 om kort tid? Affald og Trafik vil som minimum skulle bruge to år til at skifte til et affaldssystem, der overholder målsætningen om 45 % genanvendelse i Dette betyder, at beslutningen kan udskydes til ultimo Tiden vil skulle bruges til udarbejdelse af udbud, gennemførelse af udbudsprocessen, produktion og levering, etablering af nedgravede affaldsstationer, kontakt til borger og individuelle løsninger til boligforeningerne mm. Spørgsmål 24: Hvis indkøbet af affaldsbeholdere flyttes fra et centralt indkøb ud til den enkelte forbruger, vil dette have nogen mærkbar konsekvens for serviceniveauet eller økonomisk fordel for forbrugeren? Borgerne vil i givet fald skulle købe beholderen ved Horsens Kommune. Prisen for køb af beholder vil da skulle inkludere levering, montering af sorteringsvejledning og chipning af beholder. Horsens Kommune vil da kunne købe beholderne til en fordelagtig pris. Horsens Kommune skal indkøbe beholderne for at sikre, at beholderne hos borgerne kan tømmes af renovatørens biler, at affald kommer i de rigtige rum i renovationsbilen og at chipningen passer til kommunens edb-system.

10 En sådan løsning vil også være administrativ tung, da der vil skule laves individuelle regninger for hvert enkelt køb. (ca.100 kr.). Det vil koste administration at skulle skrive til borgerne, hvis en beholder går i stykker. En løsning, hvor borgeren selv skulle finde en leverandør kan ikke gennemføres af flere årsager: Borger vil så selv skulle finde leverandør og skal selv købe beholder og få den transporteret hjem. Der vil ikke kunne opnås mængde rabat. Borger risikerer at den beholder borger har købt ikke passer til renovationsbilen, så den ikke kan liftes op i bilen eller at affaldet falder i det forkerte rum og borger bliver påbudt at købe en anden beholder. Kommunen risikerer større mængder fejlsorteret affald. Borgerne ville stadig skulle betale et gebyr for udgifter til chipning af beholderen, da dette kun kan udføres af kommunen og kommunen derfor skal have en mand ud på ejendommen for at gøre dette. Kommunen får administration med at tjekke, at de købte beholdere tilmeldes og opkræves det korrekte tømningsgebyr.

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger Opsamling og evaluering af testforløb Forord Som en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan

Læs mere

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune

Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Sådan etableres nedgravede containere i Aalborg Kommune Grøn og dynamisk - med respekt for dig Tilladelse til etablering af nedgravede containere skal søges hos By og Landskabsforvaltningen, Stigsborg

Læs mere

Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune

Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune Notat Dato: 18.12.2014 Sagsnr.: 2014-002180 Dok. nr.: 2014-002180-18 Direkte telefon: 9931 4970 Initialer: AND/ANK Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 Postboks 463

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-06-2007 Kl. 14:30 Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Ske

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-06-2007 Kl. 14:30 Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Ske Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 04-06-2007 Kl. 14:30 Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Ske Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe Skovgård, Per Ulrik

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Denne vejledning beskriver de krav der skal opfyldes når en forening ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer.

Denne vejledning beskriver de krav der skal opfyldes når en forening ønsker at etablere nedgravede affaldssystemer. Vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger i Frederikssund Kommune Ikke godkendt forslag Affaldskontoret oktober 2011 Indledning Med virkning fra årsskiftet 2011/12 har byrådet besuttet at

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere