Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg 6 DAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB"

Transkript

1 CSR Rapport 2012

2 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej Frederiksberg Udarbejdelse Rapporten er udarbejdet af DAB s CSR-Gruppe: Jane Skou Gettermann, Peter Køhlert Olesen, Pia Werther Jeppesen, Ulla Gregor og Jeanette Press Redaktion Foto Nicolas Egedorf og Tor Stenstrop (side 18) Design og layout Uwe Jahn Konsulenter på rapporten Stine Balslev og Lars Konggaard, Deloitte Tryk CS Grafisk Oplag eksemplarer Udsendelse Årsberetningen udsendes til alle afdelings- og selskabsbestyrelser, DAB s medarbejdere, alle ejendomskontorer, DAB s samarbejdspartnere, ministerierne og kommunalbestyrelserne i de kommuner, DAB samarbejder med. Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK

3 Budskab fra ledelsen At DAB tager et socialt ansvar, er ikke nyt for os. Vi har engageret os i at løse samfundsrelaterede og boligsociale opgaver i alle de år, DAB har eksisteret også selvom de somme tider ligger uden for vores umiddelbare forretningsstrategiske område. Nyt er det derimod, at vi offentliggører tiltagene i en samlet rapport, og at vi samtidig forpligter os til at blive endnu skarpere på vores sociale ansvar (også kaldet Corporate Social Responsibility eller CSR). Det gør vi ved at opstille konkrete mål for seks væsentlige fokusområder. Der er en klar kobling mellem DAB s mål og værdier og CSR. Ligesådan er CSR vævet ind i DAB s forretningsstrategi og daglige drift som en usynlig tråd. Det er vores håb, at denne rapport ikke bare vil synliggøre DAB s CSR-tiltag, men også, at den vil inspirere afdelings- og selskabsbestyrelsesmedlemmer. Social ansvarlighed vedkommer nemlig os alle og alle har vi en interesse i, at de boligafdelinger, vi enten bor i, arbejder i eller administrerer, er velfungerende og trygge. CSR afspejler sig således både i DAB s strategi og i vores hverdag internt i organisationen og CSR indgår i vores rådgivning til de administrerede selskaber og afdelinger. Det er boligafdelingerne og selskaberne selv, der bestemmer, i hvilket omfang CSR skal inddrages i den daglige drift og ved byggeopgaver. Her vil DAB opfordre til, og rådgive om, at tænke CSR ind i de arbejdsgange, der allerede findes og i nye områder under udvikling, ligesom vi selv vil foregå som et godt eksempel og bakke op om lokale initiativer. DAB vil med andre ord arbejde på at gøre en forskel. Og det tror vi også mange af vores bestyrelser i selskaberne og afdelingerne gerne vil. Henrik Berg formand Niels Olsen adm. direktør DAB CSR Rapport

4 Om rapporten I 2012 har DAB for første gang i DAB s historie valgt at udgive en CSR-rapport, der sætter fokus på de områder, hvor DAB gennem en årrække har bidraget positivt til samfundet og udvist social ansvarlighed og hvor vi også fremover ønsker at yde en særlig indsats. DAB har udvalgt seks fokusområder, inden for hvilke målrettede CSR-tiltag betegnes som afgørende for DAB s forretningsstrategiske område. Disse er: Beboerne, beboerdemokratiet, medarbejderne, samfundet, miljøet og leverandørerne. Rapporten indeholder en beskrivelse af DAB s CSR-tiltag inden for hvert af de seks områder, en status for år 2012 og mål for indsatser i de kommende år. Derudover er der en beskrivelse af de strategiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med hvert område. Ved at have oversigten på indersiden af omslaget slået ud mens du læser rapporten, kan du løbende følge med i, hvilke områder, teksterne relaterer sig til. Samtidig med udgivelsen af CSR-rapporten over indsatser i 2012 forpligter vi os på en række kort- og langsigtede mål, som vi vil opnå i løbet af de kommende år og som vi selv, og vores interessenter, kan måle os op imod. År 2012 danner reference for de målinger, vi vil rapportere på i de kommende års CSR-rapporter. Dermed opnår DAB både en synliggørelse af, hvilke CSR-aktiviteter og indsatser, vi har opnået i årets løb, og samtidig får vi et brugbart arbejdsredskab, der peger os i retning af, hvor vi præsterer optimalt, og hvor vi eventuelt skal sætte flere ressourcer ind for at nå vores mål. Rapporten er primært målrettet medlemmer af bestyrelserne i de boligafdelinger og boligselskaber, DAB administrerer. Det er DAB s håb og intention, at rapporten vil inspirere de beboervalgte og danne udgangspunkt for iværksættelse af yderligere CSR-aktiviteter i boligområderne. 4 DAB CSR Rapport 2012

5 139 beboerdemokrater fyldte LOskolen i Helsingør, da DAB holdt Boligpolitisk Konference i november 2012.

6 DAB DAB s mål og værdier Beboerne: DAB s administration og den lokale ejendomsfunktion skal være kendetegnet ved redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne. Vores samarbejde med bestyrelserne skal være præget af omhu, initiativ og loyalitet. Boligerne: Boligerne skal være velindrettede, sunde og tidssvarende med vidtstrakt råderet til beboerne. Boligområderne skal være velholdte med sund økonomi og god social sammenhæng. Medarbejderne: I DAB skal arbejdet være præget af faglighed, ildhu, ansvarlighed og humor. Vi lægger vægt på et engageret og kreativt samarbejde mellem alle led i DAB. Samfundet: Vores boligtilbud skal være rettet mod alle, præget af social ansvarlighed og et godt samarbejde med kommunerne. Vi arbejder for, at den almene boligsektor afbureaukratiseres og udvikles. DAB: Målt på pris og kvalitet skal DAB være det bedste boligselskab. DAB er et af Danmarks største almene boligadministrationsselskaber og administrerer boligafdelinger med mere end boliger for en række boligselskaber og kommuner. Siden DAB blev stiftet i 1942 har virksomheden haft et socialt sigte at skabe gode boliger til alle. Vi vægter beboerdemokratiet højt og bakker op om de beboervalgte, fra de vælges ind for første gang i en afdelingsbestyrelse til de måske en dag ender i DAB s bestyrelse, hvor beboerne har flertal. DAB s opgave handler ikke blot om at opføre og varetage administration af en række boligområder bestående af bygninger og udeområder det er beboernes hjem og det liv, der leves i boligafdelingerne, som er omdrejningspunktet for vores virke. Og derfor er DAB s primære mål at skabe gode, trygge rammer for beboerne og drage omsorg for dem, når vi udfører administrationsopgaven. Vi sætter vores værdier som redelighed og effektivitet højt og arbejder fokuseret på at nå vores mål om at være det bedste boligadministrationsselskab målt på pris og kvalitet. DAB og almennyttighed DAB (Dansk almennyttigt Boligselskab), har et almennyttigt sigte. Vi er non-profit, hvilket vil sige, at vi ikke skal skabe overskud, og vi ejes af de boligselskaber, vi administrerer boliger for. DAB blev i sin tid stiftet af fire personer med baggrund i fire forskellige politiske partier, og vi ser det fortsat som DAB s opgave at agere til gavn for beboerne uden favorisering af den ene eller anden partipolitiske holdning. Også i de kommende år ønsker DAB at bidrage til den videre udvikling af boligsociale løsninger til gavn for beboerne såvel som de lokalområder, hvor boligafdelingerne ligger. Og DAB s indsats er om muligt endnu mere påkrævet, end det var tilfældet tidligere. En udfordring der møder boligadministrationsselskaberne og dermed også DAB i disse år, er den stigende tendens til, hvad regeringen og medierne kalder ghettoisering. I DAB bryder vi os ikke om ghetto-begrebet, men vi erkender, at der ligger en udfordring i visse udsatte boligområder, der i de kommende år vil kræve en betydelig boligsocial indsats baseret på et tæt samarbejde mellem DAB, kommuner, boligselskaber, frivillige i boligafdelingerne og beboere, samt øvrige aktører i lokalområdet. DAB og CSR-agendaen DAB vægter social ansvarlighed højt. Ved i 2012 at nedfælle CSRpolitikken og udarbejde en strategi for, hvordan DAB fremadrettet skal arbejde målrettet med en række CSR-områder, er det DAB s intention, at CSR indgår som en eksplicit del af DAB s forretningsstrategi og daglige drift. DAB s CSR-strategi tager udgangspunkt i DAB s mål og værdier, således at der for hvert eneste effektmål, som fremgår af CSR-strategien, ligger et af DAB s overordnede mål eller værdier til grund. Man kan med andre ord trække en rød tråd fra DAB s mål og værdier gennem CSR-strategien og videre til hvert enkelt fokusområde med tilhørende mål. Åben og troværdig formidling er en væsentlig forudsætning for, at DAB også fremover fremstår som en redelig, troværdig og kompetent aktør i branchen, der vælger at drive virksomhed på en social 6 DAB CSR Rapport 2012

7 Beboerdemokratiet Ud for hvert emne vises det respektive udsnit af oversigten. Slår du flappen på omslaget ud, kan du løbende følge med i, hvilket område, teksten relaterer til. ansvarlig måde. DAB har derfor valgt at udarbejde en CSR-rapport, der ikke blot skal synliggøre de mange CSR-tiltag over for DAB s interessenter, men også skal vise omverdenen, at DAB driver forretning på ansvarlig vis. En anden fordel ved at synliggøre DAB s CSR-indsats er den afsmitningseffekt, vi håber rapporten og anden omtale vil have på boligafdelingerne. Det er jo nu engang sådan, at de administrerede boligselskaber er selvstændige, og beboerdemokratiet i de lokale boligafdelinger har en udpræget grad af medbestemmelse og beslutningskraft. Dette er helt i tråd med DAB s ønske. Men det betyder samtidig, at vi ikke kan pålægge nogen af de boligafdelinger vi administrerer, at de skal leve op til de samme CSRstandarder, som DAB har valgt at efterleve. Ved at sætte et godt eksempel håber vi, at vi inspirerer bestyrelserne i de lokale boligafdelinger og boligselskaber til også at tænke social ansvarlighed. En tredje årsag bag udarbejdelsen af CSR-rapporten er, at vi dermed forpligter os selv på en række udvalgte områder, og samtidig får et særdeles konkret og brugbart styringsværktøj, som vi fremadrettet kan anvende i den daglige drift. Forretningsstrategi CSR-strategi CSR-handlingsplaner MÅL & VÆRDIER STRATEGI CSR-politik Beboerdemokratiet Uddanne bestyrelserne Assistere ved afdelingsmøder Ledelse, politikker og organisation DAB ejes af de boligselskaber, vi administrerer. I DAB s bestyrelse har beboerne flertal og der vælges nye bestyrelsesmedlemmer på en sådan måde, at både hovedstadsområdet og det øvrige land, hvor de DAB-administrerede boligafdelinger ligger, altid er repræsenteret. Direktionen består af DAB s administrerende direktør Niels Olsen og direktør Uffe Kjær. DAB s hovedkontor ligger på Frederiksberg, mens en række mindre lokalkontorer ligger geografisk spredt på Sjælland, Lolland og i Jylland. Beboerne Medarbejderne Samfundet Boligerne Beboerne Udvikle beboerdemokratiet Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn Økonomisk rådgivning Fleksibel udlejning Fastholdelse og tiltrækning af nye medarbejdere Medarbejderne Trivselsmåling Udvikling af beboerdemokratiet Medarbejderudvikling Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Udvikling af boligsociale holdbare løsninger Samfundet Skabe rammer, der understøtter frivilligt arbejde Bidrage via DAB s konto for boligkultur og miljø Udvikle boligsociale holdbare løsninger Udvikling og implementering af bæredygtige energiløsninger Miljøet Forbedre energieffektiviteten i boliger Forbedre øvrige miljøforhold ved boliger Fokus på affaldshåndtering Leverandørerne Indkøbspolitik med CSR Leverandører, der handler ansvarligt Samarbejde og erfaringsudveksling DAB nedsatte i 2012 en CSR gruppe bestående af fem medarbejdere, der bredt repræsenterer de forskellige fagområder i organisationen. CSR gruppen har fået bistand af to eksterne konsulenter fra Deloitte. Initiativet til nedsættelsen af CSR gruppen kom fra den administrerende direktør, og projektet har løbende haft direktionens bevågenhed, ligesom CSR projektet har været forelagt DAB s formandsskab. DAB s CSR-politik beskriver DAB s tanker og hensigter i forhold til, hvordan vi driver forretning på DAB CSR Rapport

8 DAB Kommunen fører tilsyn Selskabet DAB s repræsentantskab Selskabets repræsentantskab DAB s bestyrelse Selskabsbestyrelsen Administrationsselskab Rådgiver selskabets repræsentantskab, selskabsbestyrelse, afdelingsmødet, afdelingsbestyrelse og beboerne Afdelingen Afdelingsmødet Beboerne Afdelingsbestyrelsen en måde, der er socialt ansvarlig at vi tager hensyn til sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima samt menneskerettigheder. Sætningerne i boksen gengiver nogle af essenserne fra CSR-politikken, der leder hen mod de strategiske CSR-fokusområder, vi har udvalgt. tilretning af fokusområderne med tilhørende forbedringsmål, samt at fremlægge forslag til CSR-strategi til direktionens og DAB s bestyrelses godkendelse i efteråret DAB s CSR-strategi dækker foreløbig perioden og skal dermed forlænges samtidig med DAB s forretningsstrategi, der spænder over samme periode. Vores ambition er dog, at videreudvikle på vores CSR-tiltag og fastlægge nye relevante handleplaner gerne nogle, der er mere ambitiøse end første generation. Det er CSR-gruppens ansvar at tage initiativ til udarbejdelsen af den næste CSR-rapport og igangsætte arbejdet ultimo 2013 med valg af nye fokusområder eller Beboerne i de administrerede boligafdelinger oplever, at DAB er en redelig organisation, der drager omsorg for dem og arbejder for at fremme deres trivsel. Bestyrelserne oplever, at DAB værdsætter beboerdemokratiet og støtter og vejleder dem i deres bestyrelsesarbejde. Vores medarbejdere oplever, at DAB er en god arbejdsplads, der forstår at fastholde og tiltrække medarbejdere, blandt andet ved at prioritere kompetenceudvikling og uddannelse og sikre høj trivsel og humor i hverdagen. Vores omgivende samfund oplever, at DAB tager ansvar og bidrager. Vi arbejder for, at DAB og de administrerede boligselskaber og boligafdelinger reducerer påvirkningen af miljø og klima. Vi arbejder for, at DAB og de administrerede boligselskaber og boligafdelingers leverandører udviser ansvarlighed. 8 DAB CSR Rapport 2012

9 Beboerdemokratiet Effektmål: Der skal være en valgt afdelingsbestyrelse i 90 procent af de almene boligafdelinger, DAB administrerer pr Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet er en hjørnesten i DAB. Længe før, der blev lovgivet om det, havde DAB indført beboerdemokrati. Vi har gennem tiden bestræbt os på at udvikle beboerdemokratiet, og vi anerkender vigtigheden af en valgt afdelingsbestyrelse, som varetager beboernes interesser. Samtidig er vi bevidste om, at vores rolle som administrator har en betydning for, om beboerdemokratiet fungerer. Med de initiativer til at styrke beboerdemokratiet, som vi forpligter os på i CSR-strategien, er det vores mål, at det vil resultere i flere valgte afdelingsbestyrelser. Helt konkret er målet i 2014, at der i 90 procent af boligafdelingerne er en valgt afdelingsbestyrelse. Status pr. 31. december 2012 er, at der ud af 347 almene boligafdelinger er en valgt afdelingsbestyrelse i 87,3 procent af dem. Antal afdelinger med valgt afdelingsbestyrelse i 2012 Antal afdelinger uden valgt afdelingsbestyrelse i ,3% 44-12,7% Beboersammensætningen i de almene boligafdelinger, påvirker afdelingernes sammenhængskraft. I 2012 nedsatte DAB en arbejdsgruppe bestående af beboerdemokrater, med henblik på at udvikle fællesskabet og skærpe den boligsociale indsats. Dette arbejde fortsætter i Kurser for bestyrelsesmedlemmer Uddanne bestyrelserne Vejen til et velfungerende beboerdemokrati går gennem viden. Derfor afholder DAB kickstart-kurser for alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, for at klæde dem på til at varetage bestyrelsesopgaven, når de bliver valgt ind i afdelingsbestyrelsen. På kurset gennemgås blandt andet udlejningsregler, lovgivning, regnskabspraksis og opbygning af den almene sektor. Efter cirka et halvt år afholdes et opfølgningskursus, som tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger bestyrelsesmedlemmerne har oplevet og besvarer eventuelle spørgsmål, de måtte have. Det er den øverste ledelse i DAB, der afholder kickstart-kurserne, så de nyvalgte får set DABhuset samtidig med, at de lærer andre nyvalgte bestyrelsesmedlemmer at kende og får mulighed for at netværke med dem. Kickstart-kurserne har i 2012 været afholdt to gange, hvoraf et var et specialkursus for bestyrelsesmedlemmer i Skælskør Boligselskab. Inklusiv de to opfølgningskurser har der i alt været 76 deltagere på Kickstart-kursus. Et planlagt kickstart-kursus i efteråret blev desværre ikke gennemført grundet for få tilmeldinger. I 2013 ønsker DAB at afvikle mindst to kickstart-kurser og et opfølgningskursus. Vi havde nogle formidable undervisere, som gjorde sager, der ellers kan virke lidt snørklede, forståelige. Jeg fik allermest ud af den uformelle snak imellem kursisterne og de to undervisere, hvor vi fik snakket om problemstillinger, jeg ikke havde tænkt så meget over i forvejen. Jørgen Bach Højager, formand i Isefjordparken, Hundested almennyttige Boligselskab DAB CSR Rapport

10 DAB har i 2012 afholdt en Boligpolitisk Konference med 139 deltagere, hvor temaerne blandt andet var fremtidens almene sektor 2025 og solceller. Endvidere har der for beboervalgte været afholdt tre kurser; et webmasterkursus og kurser om renoveringssager og helhedsplaner, hvor i alt 52 beboerdemokrater har deltaget. Et kursus om styringsdialog for selskabsbestyrelsesmedlemmer og et flyttekursus for bestyrelsesmedlemmer måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. Sætte strøm til bestyrelsesarbejdet Udvikle beboerdemokratiet I 2012 etablerede DAB en bestyrelsesportal, der er et webbaseret, aflukket forum, som dels skal lette bestyrelsernes adgang til sager, dokumenter og information fra DAB, dels er et forum, hvor de enkelte bestyrelser selv kan uploade information og dele det med de øvrige medlemmer i bestyrelsen. Implementeringen af bestyrelsesportalen påbegyndtes i juni 2012, og indtil videre er 21 selskaber tilsluttet. DAB har afholdt 12 introduktionskurser, hvor cirka 140 bestyrelsesmedlemmer deltog. De resterende selskaber introduceres til bestyrelsesportalen i løbet af foråret 2013, hvor der er planlagt yderligere fem til seks kurser. Jeg synes, bestyrelsesportalen er et rigtigt godt værktøj, og jeg bruger det næsten hver dag, fordi jeg skal se, om der sker noget nyt. Det er også rart, at vi får en , når der sker noget på bestyrelsesportalen og det er meget nemmere end tidligere, hvor vi skulle ind på DAB s hjemmeside. Bo Carle Zabel, afdelingsbestyrelsesformand i Højbjerg Vænge, Herlev almennyttige Boligselskab Årets begivenhed i boligafdelingen Assistere ved afdelingsmøder Afdelingsmødet er årets vigtigste begivenhed i boligafdelingen. Det er her, beboerne vælger afdelingsbestyrelse og vedtager budgettet og dermed huslejen. Derfor har DAB fokus på at yde assistance til bestyrelserne i forbindelse med planlægning og afholdelse af afdelingsmødet. Alle boligafdelinger holder som minimum ét årligt afdelingsmøde det giver minimum 347 afdelingsmøder i de almene boligafdelinger, DAB administrerer. Dertil skal lægges afdelingsmøder i de kommunalt ejede afdelinger. Nogle afdelinger benytter sig af DAB s bistand til forberedelsen af afdelingsmødet, for eksempel til udarbejdelse af forslag, der skal forelægges beboerne. Andre har tradition for, at en DAB-medarbejder deltager på selve mødet, eksempelvis som dirigent. Udover den konkrete hjælp til afvikling af mødet bidrager DAB s tilstedeværelse også til en øget synlighed blandt beboerne. Og beboerne får ofte også en bedre forståelse af vilkårene, eksempelvis huslejefastsættelsen, når en DAB-medarbejder er til stede og kan svare på spørgsmål eller hjælpe til med præsentationen. 10 DAB CSR Rapport 2012

11 DAB vil i de kommende år arbejde på, at endnu flere boligafdelinger får beboeraktiviteter og -klubber baseret på frivilligt engagement og arbejdsindsats.

12 Beboerne Effektmål: Fraflytningsprocenten, målt på beboere der flytter ud af et boligselskab, falder i løbet af 2013, så den pr er faldet med fem procent. Beboerne Boligen og boligområdet danner en væsentlig ramme om menneskers liv og udfoldelse. Vi bestræber os derfor hele tiden på at optimere DAB s ydelser, så de passer til beboernes behov. Med jævne mellemrum har DAB testet beboernes tilfredshed med boligen og boligområdet senest i 2009, hvor 76 procent af beboerne tilkendegav, at de var tilfredse med deres bolig. Men undersøgelsen afslørede også forhold, hvor der var plads til forbedringer eksempelvis i forhold til køkkener, bad, ventilation og indeklima. Disse forbedringer arbejder DAB løbende på i den almindelige drift. Størstedelen af beboerne var tilfredse med boligområdet inklusive boligafdelingens fællesfaciliteter og de grønne områder. Fremme beboernes trivsel I boligafdelinger med en stærk beboersammensætning, hvor beboerne trives og er glade for at bo, er fraflytningsprocenten typisk lav. Jeg vil bæres ud herfra er en sætning, der går igen blandt beboerne i de allermest eftertragtede boligafdelinger. Det er en udfordring for DAB at opnå en lav fraflytningsprocent alle steder. Flere faktorer, som geografisk placering, udviklingen i lokalområdet, huslejeniveau og den eksisterende beboersammensætning, spiller nemlig en afgørende rolle for, hvor længe beboerne vælger at blive boende i afdelingen. Og mange af disse faktorer har DAB ikke indflydelse på. Til gengæld gør vi, hvad vi kan for at påvirke udviklingen, hvor vi har mulighed for det, som eksempelvis trivslen blandt beboerne i boligafdelingen. Ved at fremme beboernes trivsel, er det vores mål, at mindske antallet af fraflytninger i 2013, således at fraflytningsprocenten ultimo 2014 afspejler et fald på fem procent i forhold til Den gennemsnitlige normale fraflytningsprocent i DAB-administrerede almene boligselskaber var i 2012 på 14,1 procent, mens den gennemsnitlige fraflytningsprocent ud af det enkelte selskab var på 11,7 procent. En sund og tryg bolig Tryghedseftersyn og sundhedseftersyn Et sundt indeklima i boligerne har ikke blot betydning for bygningernes generelle vedligeholdelsesstandard, men i høj grad også for beboernes sundhed og trivsel. Men selvom der i den almene sektor viser sig at være en stigning i antallet af bygningsrelaterede skimmelsvampesager især i byggeri tilbage fra 50 erne og 60 erne skyldes mange af de sager, vi får kendskab til i DAB, at beboerne ikke er tilstrækkelige opmærksomme på blandt andet udluftning. DAB har udarbejdet en generel indeklimavejledning, som er tilgængelig på DAB s hjemmeside, og sæsonbestemte råd repeteres i DAB s husstandsomdelte publikationer. Indeklimavejledningen opdateres løbende og DAB vil fremover også udarbejde indeklimavejledninger, der er målrettet boligafdelinger, som har behov for yderligere indsats på området. Derudover er ejendomsfunktionen klædt på til at vejlede beboerne i, hvordan de undgår skimmelsvamp. Landsbyggefonden yder et væsentligt bidrag til boligafdelinger, der er ramt af indklimaproblemer med eksempelvis skimmelsvamp. 12 DAB CSR Rapport 2012

13 Boligselskab Fraflytn.procent interne og eksterne flytninger i 2012 Fraflytn.procent kun eksterne flytninger i 2012 Boligselskab Fraflytn.procent interne og eksterne flytninger i 2012 Fraflytn.procent kun eksterne flytninger i 2012 Asminderød 16,8 15,0 Billige Boliger 2,9 2,9 Ballerup 10,2 8,5 Taastrup 15,8 12,8 Birkerød 13,4 9,8 Hundested 22,8 20,6 Esbjerg 16,8 14,5 Værløse 11,0 8,6 Hornsherred 14,9 14,0 Allerød 10,6 9,0 Gentofte 9,9 9,3 Carlshøj A+D 11,4 9,3 Gladsaxe 10,8 8,8 Carlshøj B 10,3 9,0 Glostrup 7,7 7,7 Munkesøparken 15,1 14,0 Haslev 15,3 13,0 Tinggården 24,6 20,1 Herlev 14,5 12,1 Nørre Alslev 19,9 18,6 Hillerød 14,9 12,1 Vallø 15,0 13,2 Hovedstaden 15,2 12,9 Samvirke 11,8 9,5 Hvidovre 10,6 7,1 Lejre-Bramsnæs 11,7 10,0 Hørsholm 11,8 9,2 Hillerød B. 9,3 8,8 Kalundborg 19,1 17,4 Filsø 21,0 19,9 Køge 15,6 12,1 Frederiksberg 5,4 5,4 Lyngby 11,5 9,7 Ledøje-Smørum 18,4 14,7 Hovedstaden II 8,3 6,7 Rødekro 4,8 4,8 Lolland 21,9 20,1 Ølstykke 15,7 14,9 Skælskør 26,6 23,4 Slangerup 4,5 3,9 Kildegårdsparken 17,4 14,5 Brøndby 9,6 7,9 Ringsted 12,5 10,7 B32 18,7 16,8 Rødovre 10,3 7,5 Vestbo 19,2 18,6 Slagelse 18,6 18,3 Omkring 90 procent af alle midlerne fra renoveringsstøtteordningen går til sager, hvor der enten er udlejningsvanskeligheder eller problemer med skimmelsvamp. Af de 90 procent er udgifterne nogenlunde ligeligt fordelt imellem de to sager. Birger R. Kristensen, Sekretariatschef i Landsbyggefonden Sundhedseftersyn af boligen er udviklet af DAB med henblik på at sikre en sund boligmasse i de boligafdelinger, DAB administrerer. I 2001, 2005 og 2008 blev cirka boliger gennemgået systematisk, så DAB kunne danne sig et generelt overblik over boligernes samlede sundhedsmæssige tilstand og samtidig få konkret indsigt i de problemer/udfordringer, der måtte vise sig i de enkelte boliger. I 2012 gennemførte otte boligafdelinger med i alt 763 boliger sundhedseftersyn, og vi forventer, at antallet vil stige i Det er DAB s opfattelse, at sundhedseftersyn resulterer i sunde boliger, hvilket skal forstås således, at andelen af boliger med indeklimarelaterede problemer falder med hvert sundhedseftersyn, der foretages i en afdeling. Dels fordi opmærksomheden på DAB CSR Rapport

14 Beboerne problemerne skærpes, og dels fordi afdelingen bliver i stand til at sætte ind tidligt i forløbet, så mere omfattende tilfælde med indeklimaproblemer undgås således at ingen bolig vil optræde på problemlisten mere end én gang over en fem års periode. Da vi for fire år siden fik foretaget vores seneste sundhedseftersyn, foregik det knapt så regelret. Det er der lavet om på i dag og det gør det meget nemmere at inspicere boligerne. Derudover får hver enkelt beboer også en tilbagemelding på eftersynet nu, så vi er rigtig godt tilfredse med sundhedseftersynet. Ib Larsen, afdelingsbestyrelsesformand i Sorgenfrivang I, Lyngby almennyttige Boligselskab At føle sig tryg i sit eget hjem, er en forudsætning for, at man som beboer trives i sin boligafdeling og tør færdes frit i området også efter mørkets frembrud. For at styrke trivslen blandt beboerne har DAB udviklet Tryghedseftersynet i samarbejde med professor og tryghedsekspert Bo Grönlund. Siden 2009 har DAB gennemgået 30 afdelinger heraf to i Tryghedsgruppen har vurderet afdelingernes fysiske rammer og foreslået forbedringer, hvor man skønnede, at det ville øge beboernes følelse af tryghed, og dermed også den generelle trivsel i boligafdelingen. DAB vil i 2013 opdatere indholdet af tryghedseftersynet og se på, hvordan vi bedre kan integrere det ved igangsættelse af projekter og udarbejdelse af helhedsplaner. Tryghedseftersynet har været en stor succes. Det har konkret fået os til at sætte mere belysning op, selv om det var en dyr omgang. Men for mig personligt har det betydet, at jeg kan føle mig mere tryg, når jeg går tur med hunden om aftenen. Karen-Rose Holmsgaard Andersen, formand i Skovbo Ældreboliger, Køge almennyttige Boligselskab Omsorg for beboerne Økonomisk rådgivning I 2012 overgav DAB-administrerede selskaber ophævelsessager på grund af lejerestance til advokat, og der blev foretaget 336 konkrete udsættelser. DAB ønsker at nedbringe antallet af disse sager, der ikke blot har alvorlige konsekvenser for de udsatte beboere, men også har store omkostninger for selskaberne. DAB søgte derfor i 2012 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte til et projekt om økonomisk rådgivning til forebyggelse af udsættelser. Det lykkedes at få bevilget satspuljemidler i alt cirka to millioner kroner og en økonomisk rådgiver startede i DAB den 1. februar 2013, som blandt andet skal arbejde på at reducere antallet af ophævelsessager overgivet til advokat og nedbringe antallet af gennemførte udsættelser. Rette fokus mod bestemte beboergrupper Fleksibel udlejning I 2012 rettede DAB fokus mod bestemte beboergrupper, i form af indførsel af aftaler om fleksibel udlejning i endnu flere boligafdelinger, som en af de igangsatte handlingsplaner. DAB ønsker at øge mangfoldigheden ved at tiltrække ressourcestærke beboere, der har lyst, overskud og kompetencer til at bidrage aktivt til beboerdemokratiet, og det gode liv i boligafdelingen. Fleksibel udlejning er et nyttigt værktøj, som har været anvendt i en årrække for at påvirke sammensætningen af beboere i boligafdelinger med en skæv eller uhensigtsmæssig beboersammensætning. Ved udgangen af 2012 administrerede DAB cirka 60 aftaler om fleksibel udlejning i 30 boligselskaber. DAB har fastsat et mål om, at 90 procent af selskaberne inden den , har fået forelagt en aftale om fleksibel udlejning på et bestyrelsesmøde. 14 DAB CSR Rapport 2012

15 Medarbejderne Effektmål: Medarbejderomsætningen skal nedbringes til fem procent pr År Medarbejderne Personaleomsætning i alt Ekskl. pension / efterløn Antal fratrædelser i alt DAB s mål om, at arbejdspladsen skal være præget af faglighed, ildhu, ansvarlighed og humor, er nedfældet både i vores mål og værdisæt og i virksomhedsstrategien, hvoraf det fremgår, at medarbejderne er DAB s vigtigste ressource, og når de går hjem efter arbejdets ophør, så er det DAB s mål at sørge for, at de har lyst til at komme tilbage til jobbet næste dag. De administrerede boligafdelinger og DAB skal med andre ord være gode arbejdspladser kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, mulighed for personlig og faglig udvikling for hver enkelt medarbejder, fokus på en sund balance mellem arbejdsliv og familieliv, samt åben kommunikation omkring DAB s mål og værdier og en indarbejdelse af disse i de daglige arbejdsrutiner. Fremme medarbejdernes trivsel Trivselsmåling Antal pension / efterløn Personaleomsætning (DA) ,2% 5,7% 16 3 Afventer ,06% 12,16% ,7% Flere forhold kan øge medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Det gælder blandt andet anderkendelse fra ledelsen, tillid mellem ledelse og medarbejdere samt et godt forhold medarbejderne indbyrdes. Trivsel på arbejdspladsen handler desuden om, hvorvidt der er balance mellem de udfordringer, medarbejderen bliver stillet og medarbejderens formåen, om der er overensstemmelse mellem arbejdsbyrden og de ressourcer, der er til rådighed til at løse opgaverne, i hvor høj grad medarbejderen har indflydelse på sine opgaver og om der er mulighed for personlig og faglig udvikling. I foråret 2012 gennemførte DAB en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne internt i DAB. Vi er stolte af resultatet, hvor 81 procent udtrykte, at de trives i DAB og 95 procent svarer: I høj grad på spørgsmålet, om hvorvidt der er en god omgangstone i DAB. DAB s medarbejdere blev desuden spurgt om hvad er det vigtigste for din trivsel i DAB? Her svarede 40 procent: Anerkendelse, som væsentlig for trivslen. 34 procent svarede: Mening i arbejdet. Og på spørgsmålet er dine arbejdsopgaver meningsfulde? var 96 procent af svarene: I høj grad. På spørgsmålet om, hvorvidt arbejdet Trivselsundersøgelse internt i DAB Resultat af spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne trives 27% trives i meget høj grad 36% trives i høj grad 18% trives 9% neutral 6% utilfredse/uenige 4% ved ikke DAB CSR Rapport

16 Medarbejderne bliver påskønnet af nærmeste leder, svarede 77 procent: I høj grad. Undersøgelsen viste dog også områder, som DAB skal arbejde videre med, for at fastholde den høje medarbejdertilfredshed og for at sætte fokus på de områder, hvor besvarelserne viste sig at være lavere end forventet. Det gælder eksempelvis spørgsmålet om mobning, hvor 10 procent svarede, at de havde følt sig mobbet af og til indenfor de seneste 12 måneder. DAB tager skarpt afstand fra mobning og har straks iværksat tiltag for at afklare problemets omfang og for at imødegå mobning på arbejdspladsen fremover. Dels ved at tilrette vores mobbepolitik, dels ved at iværksætte en målrettet dialog i de berørte sektioner i administrationen og dels ved at tage en snak om mobning i medarbejderudviklingssamtalerne. DAB har sat som mål, at der i den næste trivselsundersøgelse, som gennemføres i 2014, skal være et fald i antallet af medarbejdere, der har følt sig mobbet. Medarbejderudvikling Medarbejderudvikling DAB arbejder målrettet med medarbejderudvikling. Vi vil sikre, at arbejdspladserne danner de bedst mulige rammer for medarbejderne, så de udvikler sig løbende, og dermed bliver i stand til at følge med de krav og forventninger, der bliver stillet til dem af beboerne, bestyrelserne og samarbejdspartnerne. Den årlige medarbejderudviklingssamtale er det naturlige udgangspunkt til fastlæggelse af den kommende periodes medarbejderudvikling og DAB s uddannelsestilbud til de ansatte. DAB samler systematisk de indkomne ønsker og opretter tilsvarende interne kurser. På baggrund af udviklingen i branchen afklarer DAB desuden, hvorvidt der er ny viden, ny lovgivning og nye krav på området, hvilke kurser medarbejderne har behov for og opretter eller udvikler kurser, der tilgodeser dette behov. DAB anvender årligt omkring kr. til uddannelse af de administrative medarbejdere, som arbejder internt i DAB. Hertil skal lægges medgået arbejdstid. For de ansatte i de administrerede selskaber afholdes både faglige kurser, der er særligt målrettet ejendomsfunktionærernes daglige arbejde og kurser, der generelt klæder medarbejderne på til at takle vanskelige situationer, som fra tid til anden opstår i hverdagen. DAB har i 2012 afviklet 13 fagligt relevante kurser og 10 generelle kurser for ejendomsfunktionærer og øvrige ansatte på ejendomskontorerne. Kursusudgifterne afholdes af de administrerede boligselskaber eller boligafdelinger. For DAB er det vigtigt, at vi har en god, tæt kontakt til alle medarbejdere. Derfor prioriteres blandt andet de regionale møder for ejendomsfunktionærer højt. Hidtil har DAB afholdt regionale møder hvert andet år, men fra 2013 afholdes de hvert år. Udover regionale møder afholder DAB et Type Antal medarbejdere i DAB Skånejob 0 4 Fleksjob aftale* aftale med personlig assistent 1 4 Antal medarbejdere i selskaberne * En 56-aftale er en særlig aftale for medarbejdere, som har en kronisk sygdom eller lignende. 16 DAB CSR Rapport 2012

17 weekend-seminar for gruppen af ledende ejendomsfunktionærer hvert andet år. I 2012 deltog 48 ejendomsmestre og ejendomsledere således på mesterseminaret sammen med 16 medarbejdere fra DAB, hvor deltagerne blandt andet lærte om konflikthåndtering gennem rollespil med virksomheden Teater TurnAround. Det var en god måde at tage emnet op på. På den her måde kan vi pludselig se os selv udefra og prøve forskellige situationer, vi møder i hverdagen, af. Det er meget bedre end at der bare står en i flere timer og snakker. Thomas Budden, ejendomsleder i Højbjerg Vænge og Herlev Vænge, Herlev almennyttige Boligselskab På mesterseminaret fik jeg en god, faglig snak med kollegerne fra de andre boligafdelinger i frie rammer. Der var nye faglige input og jeg fik mulighed for at dele min viden med kolleger og inspektører fra DAB Allan S. Olsson, ejendomsleder i Sorgenfrivang II, Lyngby alm. Boligselskab. Bidrage til rummelighed og mangfoldighed Bidrage til rummelighed og mangfoldighed I DAB betragter vi forskellighed som en styrke og vi ser gerne, at medarbejderne afspejler den danske befolkning. Desuden ønsker vi at tage hensyn og om muligt fastholde medarbejdere, der kommer ud for begivenheder, der påvirker deres arbejdskapacitet. Derfor ønsker vi at skabe plads til forskelligheder og plads til, at vi, så vidt det er muligt, efter behov tilpasser arbejdsvilkårene for den enkelte medarbejder. Der skal være tryghed i ansættelsen, og plads til medarbejdere, der har særlige behov, som skal tænkes ind i hverdagen. Balance mellem arbejdsliv og privatliv Det fremgår af vores personalepolitik, at DAB tager hensyn til den enkeltes private forhold, for at reducere konfliktmulighederne mellem hjem og arbejde. DAB bakker med andre ord op om, at hver enkelt medarbejder har en sund balance mellem sit arbejde og sit privatliv. Eksempelvis gennem vores familiepolitik, der giver medarbejderne mulighed for fleksibel arbejdstid, periodevis deltidsarbejde, nedsat arbejdstid efter et individuelt skøn og mulighed for en arbejde hjemme ordning. Først og fremmest fordi det øger medarbejdernes trivsel og på den måde påvirker arbejdsklimaet positivt, men også fordi medarbejdere, der når at lade batterierne op og samle energi til næste arbejdsdag, i det lange løb leverer en bedre arbejdsindsats. Åben kommunikation omkring DAB s mål og værdier Kendskab til virksomhedens mål og værdigrundlag og en føling med, hvor DAB er på vej hen, er en forudsætning for, at vi kan få alle medarbejderne til at trække på samme hammel. Det er også en forudsætning for, at medarbejderne føler sig velinformerede af ledelsen, og dermed medvirkende til at øge trivslen blandt dem. For at synliggøre DAB s strategi og de opgaver/projekter, ledelsen betragter som DAB s primære fokusområder, vil den interne kommunikation fremover ske mere systematisk og målrettet. Allerede i forbindelse med opstart af projekter, vil vi udarbejde en plan for, hvordan vi internt kommunikerer ud. Det er vores mål, at der for hvert eneste projekt, som påbegyndes i 2013, nedfældes en kommunikationsplan, der ligger tilgængeligt for alle medarbejdere. DAB CSR Rapport

18 Med støtte fra DAB s udvalg for Boligkultur og Miljø fik Skoleparken i Esbjerg almennyttige Boligselskab en smuk udsmykning af betonvæggen langs nedkørslen til afdelingens skraldeanlæg.

19 Samfundet Effektmål: Aktiviteter, der er baseret på frivillig indsats, finder sted i 75 procent af boligafdelingerne pr Samfundet DAB vil gerne drage omsorg for beboerne i de boligafdelinger, vi administrerer og arbejder på at skabe trygge og gode rammer for menneskene, som bor og færdes i afdelingerne. Men vi må erkende, at vi står overfor en samfundsmæssig udfordring, som DAB og de administrerede boligafdelinger hverken kan eller skal løse alene. I DAB s navn ligger en forpligtelse til at bidrage positivt til samfundet gennem almennyttighed og det har da også været DAB s primære opgave at sørge for gode, velholdte boliger til det danske folk, siden virksomheden blev grundlagt i DAB vil fortsat arbejde for, at vores botilbud i form af tidsvarende boliger i velfungerende boligområder er rettet mod alle, så længe virksomheden eksisterer. Men vores samfundsinteresse og ønske om at engagere os i de lokalområder, hvor vi administrerer boliger, omfatter mere end boligafdelingens fysiske rammer. Også den sociale sammenhængskraft blandt beboerne, søger vi at styrke gennem fokus på eksempelvis frivillige indsatser, boligsociale medarbejdere og et tæt samarbejde med kommuner og lokalområder. Frivillighed Skabe rammer, der understøtter frivilligt arbejde DAB arbejder målrettet på, at boligområderne, vi administrerer, skal være velfungerende. Et af redskaberne til at sikre en god sammenhængskraft i boligafdelingerne og et godt image i lokalområdet, er forankring af den frivilligindsats, der findes blandt beboerne. DAB bakker op om initiativer og projekter i boligafdelingerne baseret på frivillighed, dels i form af rådgivning og vejledning i forbindelse med opstart og afholdelse af diverse initiativer, dels i form af økonomisk støtte til konkrete projekter og dels i form af omtale i DAB s publikationer, på DAB s hjemmeside og i lokalpressen. For at danne os et overblik over, hvor mange boligafdelinger, der har boligsociale aktiviteter baseret på frivillig indsats fra beboerne, gennemførte vi i 2011 en spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelserne i de administrerede boligafdelinger. Resultatet viste, at i godt 60 procent af afdelingerne er der aktiviteter for beboerne, hvor det er frivillige, som står for planlægning og afholdelse af aktiviteterne. Især aktiviteter, der forekommer en enkelt gang om året, som julefest, fastelavnsfest, sommerfest og sommerudflugt er populære blandt beboerne. Derudover er klubber som billardklub, motionsklub, pensionist/ældreklub udbredte i mange afdelinger. DAB vil i de kommende år arbejde på, at endnu flere boligafdelinger får beboeraktiviteter og -klubber baseret på frivilligt engagement og arbejdsindsats. Og også, at der bliver et bredere udvalg af aktiviteter at vælge imellem for beboerne. Eksempelvis findes integrationsfremmende aktiviteter og lektiecafeer ikke særlig mange steder endnu, viser undersøgelsen, og det er netop eksempler på tiltag, som ville gavne de svage beboergrupper og styrke sammenholdet i boligafdelingerne. DAB har derfor nedsat en frivillighedsgruppe i 2012, der skal støtte de frivillige i deres arbejde, og skabe grobund for nye aktiviteter baseret på frivillig indsats i de boligafdelinger, hvor der ikke tidligere har været sådanne initiativer og øge viften af aktivitetstilbud i de mange afdelinger, der allerede er i gang. Derudover har DAB nedsat en fokusgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra 11 boligafdelinger, som skal arbejde med frivillighed og boligsocialt arbejde DAB CSR Rapport

20 Samfundet i DAB-administrerede boligafdelinger. Formålet med gruppen er at udvikle en bredt funderet strategi- og værktøjskasse for boligafdelinger og boligselskaber i DAB-familien. Boligkultur og miljø Bidrage via DAB s konto for boligkultur og miljø DAB s udvalg for Boligkultur og Miljø giver økonomisk støtte til særlige projekter i boligafdelingerne, som fremmer kultur og miljø, og er på den måde medvirkende til at styrke boligafdelingernes image og skabe værdi i boligområdet. Hvert år tager udvalget stilling til en række ansøgninger fra boligafdelinger, der eksempelvis søger om tilskud til opstilling af en granitskulptur, kunst i vaskeriet eller i beboerhuset, en aktivitetslegeplads eller en særlig tur for afdelingens beboere. I 2012 udsmykkede Skoleparken i Esbjerg almennyttige Boligselskab, betonvæggen langs nedkørslen til afdelingens nye skraldeanlæg med støtte fra udvalget, som afdelingen havde modtaget året før. Afdelingen fik et smukt vægmaleri som nu er til glæde for beboere, ejendomsfunktionærer og andre, der færdes i afdelingen. Vi var så heldige at få et beløb. Det har været et skidt år at få malet udendørs i, grundet den megen regn, men nu er det hele færdigt og alle er glade for resultatet. Finn Landwehr, næstformand i Skoleparken, Esbjerg almennyttige Boligselskab Skydebanevænget i Kalundborg almennyttige Boligselskab fik tilskud fra udvalget i Her gik støtten til en udendørs aktivitetslegeplads for afdelingens børn og voksne. Og Rigshospitalets Kollegium, som fejrede 40-års jubilæum, modtog støtte til en jubilæumsbog. Udvalget kan uddele op til kroner om året generelt langt flere midler end der bliver søgt om på årsbasis. Derfor tages der i 2013 initiativ til en oplysningskampagne, som skal informere afdelingsbestyrelserne om de muligheder afdelingerne har for at søge om tilskud og hvordan de konkret skal bære sig ad. Målet med kampagnen er, at DAB i 2013 vil se en øget søgning af udvalgets midler til kultur- og miljøforbedrende tiltag i boligafdelingerne. Boligsociale helhedsplaner Udvikle boligsociale holdbare løsninger Oversigt over donationer i 2012 Afdeling/Selskab Projekt Beløb kr. Rigshospitalets Kollegium Jubilæumsbog (40 år) Skydebanevænget Aktivitetslegeplads Kalundborg alm. Boligselskab - fitnesslegeplads Rheumpark - Brøndby alm. Boligselskab Social boligkultur tur Kongeleddet - Lolland alm. Boligselskab Boligsocial projekt (beboeraktiviteter) samt boligsocial medarbejder (afventer) Indkøb af kunst til udlån En boligsocial helhedsplan er et omfattende redskab, som kommunen og boligselskabet i fælleskab bruger til at skabe gode, velfungerende boligafdelinger med en varieret beboersammensætning og en god social sammenhængskraft. Ofte udarbejdes helhedsplanen i samarbejde med lokale aktører, som skole og fritidsordninger og ikke mindst beboerne. Landsbyggefonden er ofte også inde over 20 DAB CSR Rapport 2012

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard

Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard Års beretning 2007 2 domea årsberetning 2007 Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse Anni Thomsen Holger Bengaard Villy Brejning Ole Klenke Lars Henriksen Svend Erik Johansen

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere