NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING"

Transkript

1 NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1

2 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen i Danmark skal dækkes af vedvarende energi, forudsætter en øget energieffektivisering, som minimerer energispildet og energiforbruget i alle sektorer. En stor del af energiforbruget anvendes i bygninger. Derfor er gennemførelse af energibesparelser i eksisterende bygninger helt centralt for realiseringen af de klima- og energipolitiske mål. Det fremgår derfor af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012, at regeringen udarbejder en samlet strategi for energirenoveringen af den eksisterende bygningsmasse. Det har for klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard været afgørende, at regeringens strategi skal bygge på energirenoveringsmarkedets erfaringer, viden og ideer, og han nedsatte den 5. september 2012 Netværk for energirenovering bestående af 43 brancheorganisationer for ejere og lejere, rådgivere, håndværksvirksomheder, finansielle institutioner samt ngo ere og vidensinstitutioner, der er involveret i energirenovering af bygninger. Martin Lidegaard bad Netværket om at give deres fælles bud på, hvad der skal til for at fremme og forbedre energirenovering af eksisterende bygninger. For at identificere og drøfte initiativer, der skal til for at få sat gang i den nødvendige energirenovering, baseret på erfaringer og iderigdom, har de 43 organisationer nedsat seks netværksgrupper med henblik på at udvikle de konkrete initiativer. Fire netværksgrupper har hver især arbejdet med følgende forskellige segmenter af bygningsmassen: 2 Enfamiliehuse (privatejede) - fritstående, kæde- og rækkehuse og sommerhuse. Etageboliger (lejer, ejer) - andelsboliger og almene boliger. Offentlige bygninger - kommuner, regioner og stat. Erhvervsbygninger - kontor, administration, handel, service, industri og landbrug. To netværksgrupper har behandlet følgende tværgående problemstillinger: Finansiering og økonomisk sikkerhed. Innovation og grøn erhvervsudvikling. Netværksgrupperne har siden starten af oktober 2012 og frem til midten af april 2013 udviklet og drøftet initiativforslag til fremme og forbedring af energirenovering. Energistyrelsen/Bygningsstyrelsen afholdt opstartsmøder i netværksgrupperne, hvorefter netværksgrupperne har tilrettelagt processen for arbejdet, herunder udvalgt de indsatsområder, som den enkelte netværksgruppe har ønsket at fokusere på. Der er i hver af de seks netværksgrupper udpeget en redaktør og en koordinator, som har tilrettelagt og faciliteret møderne i samarbejde med Energistyrelsen /Bygningsstyrelsen. Energistyrelsen /Bygningsstyrelsen har deltaget på alle møderne som sekretariat. Midtvejs i netværksgruppernes arbejde afholdt Energistyrelsen en konference for netværket og netværksgrupperne. Formålet med midtvejskonferencen var, at alle i netværksgrupperne fik forelagt de foreløbige resultater af netværksgruppernes arbejder og fik lejlighed til at drøfte initiativerne på tværs af netværksgrupperne, samt få præsenteret og drøftet resultaterne fra de analyser, som Energistyrelsen/Bygningsstyrelsen har igangsat til understøttelse af netværkets og netværksgruppernes arbejde.

3 Netværksgruppernes arbejde er mundet ud i nærværende Grundkatalog af initiativer til fremme og forbedring af energirenoveringsindsatsen. Grundkataloget indeholder seks afsnit, ét afsnit fra hver netværksgruppe, hvor netværksgrupperne præsenterer resultatet af deres arbejde. Der kan forekomme et vist overlap mellem netværksgruppernes initiativtitler, hvor initiativerne dog vil afspejle målretning i forhold til de respektive bygningssegmenter. Netværksgruppernes deltagere er ikke nødvendigvis enige i alle initiativforslag, men støtter generelt op omkring de respektive indspil fra netværksgrupperne i Grundkataloget. Deltagerne i netværksgrupperne repræsenterer viden og erfaring fra egne virksomheder/organisationer. Initiativerne er skrevet på baggrund heraf, hvorfor der således ikke er foretaget konsekvens- eller effektvurderinger af de enkelte forslag i dette grundkatalog. Grundkataloget overleveres til Netværket for energirenovering den 15. maj Grundkataloget danner grundlag for netværkets initiativkatalog, som netværket overrækker til ministeren den 31. maj På grundlag af initiativkataloget fra Netværk for energirenovering vil regeringen udarbejde et oplæg til strategi for energirenovering, som vil blive forelagt partierne bag energiaftalen inden udgangen af

4 INDLEDNING - NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG... 2 ENFAMILIEHUSE (PRIVATEJEDE) - FRITSTÅENDE, KÆDE- OG RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE... 5 INDLEDNING:... 6 OVERSIGT OVER INITIATIVER VÆRKTØJER KOMPETENCER LOVGIVNING OG AFTALER ANALYSER ØKONOMISKE INCITAMENTER ETAGEBOLIGER (LEJER, EJER) - ANDELSBOLIGER OG ALMENE BOLIGER INDLEDNING OVERSIGT OVER INITIATIVER VIDEN, KOMPETENCER OG NON ENERGY BENEFITS RENOVERINGSLØSNINGER, ENERGI OG NON ENERGY BENEFITS MOTIVATION AF EJERE OG LEJERE OG NON ENERGY BENEFITS OFFENTLIGE BYGNINGER - KOMMUNER, REGIONER OG STAT INDLEDNING OVERSIGT OVER INITIATIVER EJERSTRATEGI - STRATEGI OG STYRING EJERSTRATEGI - DATA OG NØGLETAL HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING RAMMER FOR ENERGIRENOVERING HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING UDDANNELSE OG FORSKNING HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING FINANSIERING ERHVERVSBYGNINGER - KONTOR, ADMINISTRATION, HANDEL, SERVICE, INDUSTRI OG LANDBRUG INDLEDNING OVERSIGT OVER INITIATIVER BYGNINGENS POTENTIALER ADFÆRD OG INCITAMENTER FINANSIERING OG ØKONOMISK SIKKERHED INDLEDNING OVERSIGT OVER INITIATIVER DOKUMENTATION OG ØKONOMISK SIKKERHED FINANSIERING VIA OMLÆGNING AF EKSISTERENDE STRUKTURER FINANSIERING GENNEM NYE LØSNINGER INNOVATION OG GRØN ERHVERVSUDVIKLING INDLEDNING OVERSIGT OVER INITIATIVER PRODUKT OG PROCES KRAV OG STANDARDER VIDENDELING FORSKNING, UDDANNELSE OG INNOVATION FUI BILAG OVERSIGT OVER SAMTLIGE INITIATIVER REDAKTØRER OG KOORDINATORER DELTAGERLISTER

5 ENFAMILIEHUSE (privatejede) - fritstående, kæde- og rækkehuse og sommerhuse 5

6 INDLEDNING: Initiativforslagene for enfamiliehuse indgår som et delelement i det samlede grundkatalog, der danner grundlag for den samlede strategi for energirenovering af bygningsmassen. Initiativforslagene dækker over et segment på ca fritstående huse og rækkehuse, hvilket svarer til ca. halvdelen af antallet af boliger i Danmark. Desuden dækker segmentet sommerhuse. Det bebyggede areal for de pågældende bygninger udgør ca. 60 % af det samlede bebyggede areal i Danmark. Netværksgruppens formål har været at udvikle, drøfte og beskrive en række konkrete forslag til initiativer, som kan fremme og effektivisere energirenovering af enfamiliehuse (privatejede) fritstående, kæde- og rækkehuse samt sommerhuse. Arbejdsprocessen frem mod alle initiativer har været præget af gode og konstruktive drøftelser mellem brancherne og med en høj grad af gensidig respekt for de enkelte organisationers hovedinteresseområder. Alle initiativforslag har været igennem en lettere prioriteringsproces, der har taget udgangspunkt i følgende parametre: 6 Klart formulerede. Realiserbare. Effektfulde og målrettede løsninger på kort og lang sigt. Fremme de langsigtede mål. Omkostningseffektive. Inden for følgende hovedkategorier, værktøjer, kompetencer, lovgivning, analyser og økonomiske incitamenter, kan der ses en rød tråd, hvor flere af initiativerne relaterer til og underbygger hinanden med deraf øget effekt. Der anes ligeledes en hvis pyramidestruktur, hvor et af de centrale initiativer er en overordnet strategi for energirenovering, bosætning og forsyning i Danmark. Et Bygningsatlas prioriteret efter potentiale, der eksemplificerer løsninger i praksis efter bygningstype og potentiale afprøvet i praksis. Denne viden om potentiale og praktisk gennemførlighed ønskes også afspejlet et i et differentieret Bygningsreglement, hvor en anmeldepligt skal sikre opmærksomhed omkring krav og samtidig danne grundlag for opsamling af information, der knytter sig til boligen, forbedrede energimærker og tilhørende renoveringsstrategier for den enkelte bygning understøttet af de øvrige initiativer med analyser, værktøjer, kompetencer og økonomiske incitamenter. Det skal understreges, at gruppen ikke forestiller sig det gennemført i et hug, hvilket skal ses i lyset af et mål, der rækker helt frem mod Flere initiativer kan dog allerede nu kobles på ting, der er ved at blive iværksat, såsom en portal for digital byggesagsbehandling, hvor en digitalisering af BR derfor er naturlig. Det kan herefter langsomt udbygges, når der er bevillinger nok. Andre tiltag inden for kommunikation analyser og værktøjer kan gennemføres med korte tidshorisonter. Det skal for en god ordens skyld påpeges, at de nævnte initiativforslag ikke er et udtryk for, at der har været fuld enighed blandt organisationerne om initiativet, men at der har været en særdeles positiv og åben tilgang med forståelse for, at det er en stor udfordring, der kræver mange også kraftigere initiativer end tidligere set. Der har været deltagende repræsentanter fra følgende organisationer og vidensinstitutioner: Bolius, Realdania, Det Økologiske Råd, HMN Naturgas, Dansk Solvarmeforening, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Forsikring og Pension, TEKNIQ, Vinduesindustrien, Dansk Fjernvarme, DTU, Energitjenesten, Dansk Energi, Danske Ark, Veltek, DI, FRI, KL, Realkreditforeningen, Glasindustrien, Glarmesterlauget i Danmark og Videncenter for energibesparelser i bygninger.

7 OVERSIGT OVER INITIATIVER INDLEDNING:... 6 OVERSIGT OVER INITIATIVER VÆRKTØJER HUSETS SERVICEBOG NATIONAL PLAN OG BYGNINGSATLAS EN STYRKET INFORMATIONSINDSATS PORTAL FOR FORBRUG OG BESPARELSESPOTENTIALER POSITIVLISTER RESSOURCESTRATEGI KOMPETENCELØFT AF UDFØRENDE OG RÅDGIVERE VEDR. INDEKLIMA IFM. ENERGIRENOVERING KOMPETENCER UDDANNELSE FINANSIERINGSINSTITUTTER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR INDEKLIMA LOVGIVNING OG AFTALER ENERGISELSKABERNES FORPLIGTELSER ØREMÆRKES I FORSKELLIGE FORBRUGSKATEGORIER ENERGISELSKABERNES RETNINGSLINJER FOR SPAREFORPLIGTELSER ANMELDELSESPLIGT I FORBINDELSE MED RENOVERING/OMBYGNING ENERGIMÆRKET - ØGET ANVENDELSE OG VÆRDI DIFFERENTIERET BYGNINGSREGLEMENT UDFASNING AF OLIEFYR OG INDFASNING AF INTELLIGENTE VARMEKILDER MED FLEKSIBELT ENERGIFORBRUG KRAV TIL INDEKLIMA I FORBINDELSE MED ENERGIRENOVERING LOVKRAV TIL BYGNINGSAUTOMATIK ANALYSER LIVSFASER UDDANNELSE OG VIDEN MILJØRIGTIGT INDEKLIMA VED ENERGIRENOVERING PAKKELØSNINGER, STANDARDISERING AF LØSNINGER TIL ENSARTEDE BOLIGTYPER OG SAMLET UDBUD MULIGHED FOR GRØNNE LÅN FINANSIERING AF STATSLIGT PROVENUTAB ØKONOMISKE INCITAMENTER FJERNVARMETARIFFEN JUSTERES BYGNINGSKONTO ENERGIRENOVERINGS-TILSKUDSORDNING ENERGIPLUSLÅN INDFØRELSE AF GRØN EJENDOMSSKAT TVUNGEN RENOVERING INDEN FOR EN GIVEN PERIODE FREMME DYB ENERGIRENOVERING VED ÆNDRING AF OPGØRELSESMETODE I ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS

8 1. VÆRKTØJER Boligejerne, rådgivere og udførende har brug for at kende til en national strategi mod målet for et CO 2 - neutralt samfund samt klare retningslinjer, referencer og eksempler på, hvordan energirenovering bedst gribes an ud fra en helhedsbetragtning. Borgerne skal investere og tilpasse deres tiltag, så de er i overensstemmelse med en overordnet strategi for forsyning og bosætning i Danmark helt ned til, hvordan vores huse kan bevare deres æstetiske kvaliteter, økonomiske værdi og være sunde at bo i. Der er brug for såvel strategi som konkrete værktøjer, der kan støtte de enkelte boligejere i at nå målene for energirenovering i Danmark. 1.1 HUSETS SERVICEBOG Husets servicebog eller huset sagsmappe er et sted, hvor alle oplysninger, der relaterer til den pågældende bygning, er samlet samt en plan for, hvorledes bygningen energioptimeres og vedligeholdes (energistrategi). Husets servicebog følger bygningen ved ejerskifte, og det vil være muligt at følge bygningens historik. I første fase er Husets servicebog identisk med husets sagsmappe, som er under opbygning, f.eks. i den digitale byggesagsportal af KL. Anmeldepligt ved ombygning og renovering, som foreslået andetsteds, kan sikre etablering af data om bygningen. En APP, som kan anvendes af håndværkere, ingeniører og rådgivere m.v. i forbindelse med renoveringsopgaver, kan via fuldmagt give adgang til husets sagsmappe samt forslag til løsninger af renoveringsopgaver. I dag findes der intet samlingssted for oplysninger om hver enkelt bygning. Ved ejerskifte af boliger skal oplysninger om bygningerne hentes fra flere instanser, og historikken i bygningen går tabt ved overdragelse til nye ejere. Ved renoveringsopgaver kan boligejere have svært ved at gennemskue rækkefølgen af, hvilke renoveringstiltag de med fordel kan foretage, og hvilke omkostninger der er forbundet hermed. For nye boligejere kan det være uoverskueligt at gennemskue nødvendige renoveringstiltag i en fornuftig rækkefølge, økonomien heri, samt hvor de finder kvalificeret rådgivning og håndværkere. Projekter i Furesø, Sønderborg og Næstved viser, at boligejere gennemfører energioptimeringsprojekter, når der foreligger en handlingsplan for boligen. Håndværkere mangler et redskab i kommunikationen til bygherren, hvor de let kan skabe sig et overblik over mulighederne for energirenovering i bygningen og give tilbud på baggrund af konkrete bygningsdata. Samling af bygningsdata og energistrategi ét sted vil gøre det muligt at gennemføre målrettede kampagner og tiltag til bygningsejere med konkrete behov. Husets servicebog er et samlingssted for oplysninger i tilknytning til den enkelte bygning. Husets servicebog knytter sig til den digitale byggesagsportal og bør indeholde: 8 Energimærke Tilstandsrapport

9 Vedligeholdelsesplan for boligen Forslag til energioptimering handlingsplan energistrategi. Tekniske tjek af boligen Dokumenter og tegninger over bygning og tidligere udførte arbejder Lokalplaner Links til hjemmesider med lovgivning, rådgivning, forsyningsselskaber mv. Evt. tilskudsordninger APP til brug for håndværkere og rådgivere relateret til oplysningerne i Husets servicebog BBR oplysninger Oplysninger om løbende faktisk forbrug Husets servicebog skal være brugerorienteret, så ejere/lejere selv kan opdatere data og uploade dokumenter. Det skal være en naturlig del af KL s digitale byggesagsportal Min digitale byggesag. Informationerne opsamles og genereres gennem en anmeldepligt ved renovering og ombygning. Den i dag obligatoriske lukkede kuvert med dokumentation bliver fremover digital og en del af sagsmappen. I første fase opstår data fremadrettet ved fremtidige digitale håndteringer af byggearbejder og kan suppleres med digitale skanninger af eksisterende materiale, hvilket allerede er sket i mange kommuner. For på sigt at kunne udarbejde en renoveringsstrategi kræver det en bygningsgennemgang med registrering af bygning og tekniske anlæg samt alderen herpå. Data behandles i et beregningssystem, hvor der gives konkrete forslag på besparelsespotentialer og omkostninger ved gennemførelse af tiltag. Det vurderes, at en renoveringsstrategi vil koste boligejeren kr ,- til 7.000,- at udarbejde. Husets renoveringsstrategi er et tilbud til boligejere/lejere, som på sigt kan gøres obligatorisk, når der anmeldes renoverings- og ombygningsopgaver. Gevinsten for boligejeren vil være, at alle data om bygningen er samlet ét sted, og ejer får et større overblik over boligen. Det vurderes, at boligen vil være lettere at sælge, idet kommende ejere vil have et overblik over historikken i bygningen, og hvilke tiltag der bør igangsættes for at gøre bygningen nutidig. Husets servicebog vil være et brugbart redskab for andre aktører bankrådgivere, håndværkere, sagsbehandlere m.v., som har berøringsflade med boligejer i forbindelse med tiltag i boligen. Det vil dermed være lettere for aktørerne at skaffe de nødvendige oplysninger for at kunne igangsætte handlinger. Generelt vurderes det, at synliggørelse af vedligeholdelsesplaner og handlingsplan for energioptimering vil højne bygningsstandarden. Tiltaget vil sammen med et Bygningsatlas over bygningsstandarden give et overblik over potentialet for bygningsbevaring og bygningsnedrivning. Overordnet set vil god vedligeholdelse af bygninger give længere holdbarhed af materialer og dermed et lavere energi- og ressourceforbrug til produktion af materialer samt mindre affald til deponering. Projektet skal sammentænkes med den digitale byggesagsbehandling, hvor KL har en byggesagsportal i udbud, og hvor der kan oprettes sagsmapper på byggesager. 9

10 1.2 NATIONAL PLAN OG BYGNINGSATLAS En national renoveringsstrategi eksemplificeret gennem et nationalt Bygningsatlas. Der tages overordnet stilling til bosætning, fortætning og nedrivningsområder. af bygningstyper med forslag til typiske renoveringstiltag relateret til bygningstyper. Eksemplerne er prioriteret efter sparepotentiale og anviser konkrete løsningers praktiske udførelse, besparelse, økonomi, indeklima og arkitektur. Projektet relaterer desuden til Husets servicebog, energimærke og energistrategiinitiativer. Der bør være en overordnet national strategi for, hvad målet for de forskellige bygningstyper er. Den bør indledningsvis forholde sig til forsyning, og hvor der ønskes fortætning bosætning/tilflytning. Hvad der gøres i randområder, og hvor nedrivning kan være relevant i forhold til overordnede planmål om bosætning, forsyning og sociale udfordringer. Derudover skal der være LCA-værktøjer, der kan vurdere, om nedrivning kontra opdatering er det mest bæredygtige og har det største samlede CO 2 reduktionspotentiale. Den nationale plan udmøntes i et nationalt Bygningsatlas, der forholder sig til bygningstype, årgang og besparelsespotentiale. Atlasset kan udbygges lokalt med kortlægning og eksemplificering af bestemte karakteristiske bydele. Atlassets primære formål er at blive et inspirations- og kommunikationsværktøj, der eksemplificerer en konkret renovering på en given type, således at bygningsejer, rådgiver og udførende får et fælles referencegrundlag best practice som udgangspunkt. Der findes mange anvisninger, men af diagramtype. De implicerede parter har brug for at se potentialet, hvordan kan det se ud, hvilken slags arkitektur det resulterer i eller understøtter. Husejeren/forbrugeren har ikke nødvendigvis en byggeteknisk viden om sit eget hus, hvilket medfører, at han har vanskeligt ved at vælge den energiforbedring, som giver størst effekt i det konkrete hus. Et Bygningsatlas med informationer om hustyper og konkrete forslag til energirenovering vil virke som inspiration og nedbryde nogle af de barrierer, som forbrugeren har over for energiforbedringer. Et Bygningsatlas vil give forbrugeren en større forståelse og bidrage til, at han kan se de umiddelbare økonomiske fordele ved at iværksætte konkrete energiforbedringstiltag. National plan og et nationalt eksempelatlas for energirenovering i Danmark. Planen forholder sig til, hvor vi ønsker bosætning, tilvækst og fortætning, samt hvilke forsyningssystemer de forskellige områder skal have. Planen forholder sig derfor også til, hvor det derfor har mindre værdi at renovere, så nedrivning kan komme på tale, herunder også andre faktorer end energi, bæredygtighed og energiforsyning såsom sociale og ghettoproblemstillinger. LCA udbygges til at kunne håndtere, hvorvidt det kan betale sig at renovere eller genopbygge ud fra det samlede CO 2 -regnskab og andre miljøindikatorer. Herefter udformes et atlas, der eksemplificerer, hvordan bestemte bygningskategorier renoveres under hensyntagen til besparelsespotentiale totaløkonomi, miljø, indeklimaløsninger og arkitektonisk kvalitet. Der udarbejdes ca. 25 hustypebeskrivelser, der bør indeholde en generel beskrivelse af den pågældende hustype. n skal indeholde en grundig beskrivelse af de væsentligste af ejendommens forskellige bygningsdele i en let tilgængelig form. 10

11 Hver hustypebeskrivelse skal indeholde forslag til, hvilke energiforbedringstiltag der med fordel kan gennemføres. Det skal synliggøres, hvordan bygningen gøres mere energirigtig, hvor store besparelser der kan opnås, hvordan indeklimaet sikres, og at arbejdet udføres korrekt og arkitektonisk. Arkitektonisk kan atlasset virkelig vise sin værdi i form af, hvilke huse har en sådan oprindelig arkitektonisk kvalitet, så renovering bør understøtte dette, og hvilke har en så tvivlsom arkitektonisk kvalitet, at der kan blive tale om et arkitektonisk løft udført på den rigtige måde med relevante materialer, hvor også holdbarhed, vedligeholdelse og bæredygtighed er relevante parametre. Atlasset vil især i de bygninger, der kan tåle et arkitektonisk løft, tilføje de funktioner, der mangler i forhold til den moderne familie, sikre, at man kan blive ældre i boligen, tilføje mere dagslys på en berigende måde både for lysniveau (spare strøm), men også give bygningen et arkitektonisk løft. Ventilation er en naturlig del af dette løft og skal bidrage til at sikre det gode indeklima, men også at der ikke gennemføres løsninger, der kan give anledning til råd og skimmelsvamp. Ventilationsprincipper tilpasses de enkelte bygningstyper. Atlasset skal foruden projektforslag have billeder, teknisk dokumentation og målinger på gennemførte eksempler. De konkrete forslag må om muligt gerne prioriteres efter effekt. For hver hustype gives en række gode eksempler på vellykket energiforbedring, som kan inspirere andre husejere med samme hustype. For de huse, hvor en energirenovering ikke giver mening, vil det fremgå, at den optimale løsning kan være en nedrivning. Bygningstyperne relateres til Husets Servicebog, hvor BBR-oplysninger samt energi- og huseftersynsrapporter samt det faktuelle forbrug af el, gas, olie m.m. i huset er registreret. 1.3 EN STYRKET INFORMATIONSINDSATS Der foreslås en styrket kommunikationsindsats fokuseret på energi- og indeklimaforbedringer målrettet boligejerne. Formålet er at bidrage til at højne boligejernes vidensniveau og øge motivation og lyst til at gennemføre energiforbedringer, bl.a. i enfamiliehusene. Der er tale om et forslag, der rummer flere elementer, der trækker i samme retning: 11 Styrkelse af et videncenter for energibesparelser i bygninger eller nyetablering og en slagkraftig organisation, som indsamler og formidler en koordineret og entydig viden, og som råder over en årlig pulje på f.eks mio. kr., som kan bruges til en slagkraftig kommunikation målrettet boligejere med kvalitetssikrede budskaber i relation til energiforbedringer af boligen og fokus på et sundt indeklima. Kontinuerlig og varig informationsindsats rettet mod de forskellige målgrupper. Et forslag om, at energiselskaberne indgår mere aktivt og forpligtende i en bred og koordineret kommunikationsindsats baseret på videncentrets opsamlede viden og referencekatalog. En styrkelse af en kommunal kommunikationsindsats, herunder også rådgivning og vejledning Fremme af kurser for boligejere i energiforbedringer i praksis. Uddannelsesforløb for medarbejdere, der sælger byggematerialer væsentlige rådgivere for boligejere, der gør-det-selv. Potentialeanalysen (SBI 2013:08) viser, at der kan spares mellem 30 og 40 % af energiforbruget i 2050 ved den løbende renovering af bygningsmassen, og at mere en halvdelen af bygnings-

12 massen er privatejede boliger. For at nå potentialet skal der i perioden årligt renoveres ca boliger, samtidig med at boligerne renoveres i henhold til Bygningsreglementets krav. Analyserne (SBI 2103:05) viser også, at boligejernes største prioritering er at foretage energi- og indeklimaforbedringer, men analyserne (SBI 2013:02) viser desværre også, at det er de færreste, der følger Bygningsreglementets krav. Det er paradoksalt, fordi analyserne (SBI 2013:06) viser, at forbedringer af boligen forbedrer energimærket med næsten kr./m2 ved at øge det et niveau fra G til F, F til E osv. For at nå det ambitiøse renoveringsmål skal boligejernes motivation til at investere i energi og indeklimaforbedringer af deres boliger øges. Selvom viden og oplysning ikke nødvendigvis er den største motivationsfaktor set med boligejernes egne øjne, er der behov for, at boligejerne har en vis grundviden som forudsætning for, at de overvejer muligheden for energiforbedringer mv. i forbindelse med andre boligplaner, samt at de i forbindelse med renoveringen følger Bygningsreglementets krav. Samtidig er der behov for at reducere den usikkerhed, der hersker blandt boligejere pga. en informationsstrøm, hvor det ene budskab ikke nødvendigvis understøtter det andet. Det fordrer en målrettet kommunikationsindsats, der både tilgodeser en uvildig, fagligt korrekt og sammenlignelig kommunikation, men også tilgodeser en målrettet indsats til bygningsejerne afhængigt af deres økonomiske situation og livsfaser m.v. Mange boligejere oplever ikke, at de er blevet opfordret til energiforbedringer. Man har set fra apparatområdet, at kombinationen af energiselskabers intensive kampagner og mærkning har ført til, at A-mærkede produkter i høj grad vælges per rygmarvsrefleks. På samme måde skal det indarbejdes, at energiforbedringer af boligen, herunder ikke mindst forbedringer af boligens klimaskærm er det rigtige at gøre. Der er gennemført flere projekter, der også peger i retning af, at en målrettet indsats over for boligejere fører til resultater, jf. SBi-rapporten 2013:05 om incitamenter og virkemidler. Energiselskaberne har imidlertid ikke længere nogen informationsforpligtelse, så det er op til det enkelte selskabs egen vurdering, i hvor høj grad man prioriterer kommunikationen med ejere af f.eks. enfamiliehuse. 75 % af landets kommuner har som klimakommune forpligtet sig til at reducere deres CO 2 -udslip med mindst 2 % hvert år. Nogle af energibesparelserne kan hentes ved energioptimering af kommunens egne bygninger, men 60 % af energiforbruget går trods alt til opvarmning i boliger. Nogle kommuner gør meget for at fremme energiforbedringer i boliger, mens andres intentioner og indsats er mere usynlige for boligejerne i kommunen. 1. Koordineret kommunikationsindsats Der etableres en årlig pulje på mio. kr., som i perioden øremærkes til en koordineret kommunikationsindsats til boligejerne, herunder ejere af enfamiliehuse, med henblik på at øge deres viden. Puljen kan søges af bl.a. byggeriets parter, brancheforeninger og andre parter, der vil påtage sig en kommunikationsindsats på et højt fagligt niveau ud fra forudsætninger, der er bred enighed om, og som rækker ud over deres normale rammer og muligheder. Midlerne skal administreres i et netværk bestående af byggeriets parter, viden- og forskningsinstitutioner, energitjenester, NGO organisationer og Energistyrelsen. Der skal som udgangspunkt udvikles nogle fælles, realistiske rammer for kommunikationen, f.eks. i forhold til håndtering af omkostninger, marginalbetragtninger, besparelser, levetider, indeklimaforbedringer, m.v. med henblik på, at boligejerne får et realistisk grundlag for at sammenligne og vurdere de individuelle løsninger og budskaber. Den daglige koordinering og sikring af kvalitetsniveauet kan løftes af Videncenter for energibesparelser i bygninger eller en tilsvarende nyetableret uvildig, central organisation. 12

13 Initiativet skal medvirke til, at boligejernes vidensniveau og motivation til at investere i energi- og indeklimaforbedringer øges, og at bygningerne bliver mere energieffektive, bedre og sundere at opholde sig i, ligesom der også bør fokuseres på den arkitektoniske kvalitet af bygningsmassen. Informationsindsatsen målrettet boligejerne skal f.eks. fokusere på de væsentligste faser i processen fra idegenerering til konkretisering, gennemførelse og aflevering. Med udgangspunkt i de fælles rammer skal relevante parter selv gennemføre informationsindsatsen med økonomisk støtte fra den fælles pulje og eventuelt suppleret med private midler fra deltagende parter. Det foreslås, at budskaber og den formidlede viden i de støttede initiativer gøres bredt tilgængelige og indgår som en del af vidensopsamlingen i Videncenter for energibesparelser i bygninger. Det optimale vil være, at der i tilknytning til denne målrettede kommunikation gennemføres undervisningsaktiviteter inden for de udvalgte temaer ved alle uddannelsesinstitutioner fra håndværkere, bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører til byggeøkonomer, hvilket bl.a. er beskrevet i nedenstående afsnit En øget indsats fra energiselskabernes side Energiselskaberne (el-, gas- og fjernvarmeselskaberne) er potentielt centrale aktører i forbindelse med en mere intensiv og overordnet kommunikation med husejere og andre boligejere om fordelene ved en gennemgribende energirenovering af landets enfamiliehuse og om de muligheder, der eksisterer, helt overordnet betragtet. Mange selskaber har direkte og regelmæssig kontakt med boligejerne via deres kernevirksomhed, hvilket er en fordel i en kommunikationsindsats. Desværre viser en undersøgelse i et af de store husejersegmenter, at under hver 5. husejer i det pågældende segment oplever, at de af deres energiselskab er blevet opfordret til at forbedre klimaskærmen. En større oplysnings- og kommunikationsindsats af høj kvalitet målrettet boligejere og på grundlag af forudsætninger, som er alment anerkendt, fører ikke nødvendigvis til en energiforbedring i dag, men måske i overmorgen. Den længere reaktionstid i boligsegmentet udgør tilsyneladende et problem i forhold til tidens stærke fokus på store og helt konkrete energibesparelser her og nu. Hvis energiselskaberne skal have en større rolle i forbindelse med en motiverende kommunikation med boligejerne, synes der således at være behov for at få justeret det nuværende aftalekompleks, så energiselskaberne også i praksis får mulighed for i højere grad at bidrage til brede og koordinerede oplysningskampagner målrettet boligejerne om en mere gennemgribende energirenovering af eksisterende enfamiliehuse. Samtidig skal der være fokus på et sundt indeklima inden for rammerne af den aftalte energispareindsats ved at bruge og henvise til Videncenter for energibesparelser og koordineret baggrundsmateriale som for eksempel det foreslåede nationale Bygningsatlas med eksempler på prioriteret energirenovering med et helhedssyn, således at al den kommunikation, boligejere får fra forskellig side, er ensartet, prioriteret og troværdig. 3. En øget indsats fra kommunernes side Kommunerne er oplagte og kompetente aktører i forhold til at fremme lysten til at gennemføre energiforbedringer af boligen. Det vil sætte ekstra skub i en målrettet kommunikation med boligejerne, hvis kommunerne med deres lokale kendskab til boliger, udstykninger, energiforsyning og oplysninger om bygningsdata indgår i rådgivning og energivejledning af boligejerne. En styrket kommunal kommunikationsindsats kan f.eks. bestå af: 13 Direkte kommunikation med kommunens borgere via breve, avisartikler eller på møder sidstnævnte er der f.eks. gode erfaringer med fra Furesø kommune,

14 Vejledninger og rådgivninger af borgeren på Teknisk forvaltning. På den måde vil det være lettere for borgeren at banke på døren på et senere tidspunkt og få afklaring på spørgsmål om f.eks. planforhold, servitutter og lovgivningsmæssige forhold. Informationsarrangementer om energirenoveringer, som gennemførers i samarbejde med f.eks. lokale grundejerforeninger eller mindre landsbyer, hvor der opsættes en mobil udstilling med isoleringsmaterialer, VE-løsninger, vinduer mv. og laves demonstration af løsninger med eksempler på energitjek i nogle huse, f.eks. i samarbejde med interne og eksterne energivejledere. Det kan f.eks. ske i samarbejde med eksterne parter, som f.eks. Energitjenesten. Messer om energiforbedringer og indeklima, som arrangeres i samarbejde mellem kommunen og lokale håndværkere, pengeinstitutter, energirådgivere og leverandører. For kommuner, der ønsker at gå længere, kan der supplerende tilbydes energitjek i boligen, hvor boligejeren hjælpes med at prioritere indsatsen. 4. Undervisning af boligejerne i aftenskoleregi og lignende Barrierer for energi- og indeklimarenovering kan reduceres, hvis boligejernes vidensniveau øges via undervisning og enkle værktøjer, som kan udgøre en hjælp til at komme videre i beslutningsprocessen. Kursisterne får her en mulighed for at drøfte egne bekymringer og erfaringer med andre kursister. Det anbefales: at iværksætte en screening af, hvor der allerede har været gennemført uddannelse af boligejere, f.eks. Middelfart kommune, Furesø kommune, via aftenskoler og som led i byggemarkedernes kursusvirksomhed at foretage en mindre evaluering blandt deltagende boligejere om oplevelser og effekter at der indgås aftaler med lokale rådgivere og håndværkervirksomheder om deltagelse i kursusvirksomhed for boligejerne at der indgås aftaler med aftenskoler, byggemarkeder med uddannelsestilbud og andre parter, der kan bidrage med uddannelsestilbud om energirenovering målrettet boligejere, herunder især ejere af enfamiliehuse at øge oplysningen om finansieringsmuligheder og værdistigninger i forbindelse med renovering 5. Undervisning af medarbejdere, der sælger materialer Det er en udfordring, at gør-det-selv-arbejde er meget udbredt, og at boligejeren i disse tilfælde ikke nødvendigvis har kontakt til en uddannet håndværker, men primært udfordres i sine idéer og sin eventuelle manglende prioritering af energiforbedringer af ansatte i byggemarkeder eller andre virksomheder, der sælger byggematerialer. Spørgsmålet er, om medarbejderne har baggrunden for at løfte denne opgave. Der foreslås et uddannelsesforløb, der bl.a. rummer: Indførelse af en basis-/grunduddannelse om energi og indeklimarenovering for forhandlere Løbende opgradering af vidensniveau via løbende/årlige opgraderingskurser Løbende kurser hos byggevareproducenter og lign. Det er målet, at medarbejderne gives en bedre baggrund for at foreslå energieffektive løsninger frem for standard og indgår i en enkel snak om fordelene, og hvorvidt det kan betale sig. Der kan eventuelt stilles krav om, at ethvert byggemarked skal have mindst én uddannet medarbejder i salgsfunktionen målt i forhold til omsætningens størrelse. 14

15 1.4 PORTAL FOR FORBRUG OG BESPARELSESPOTENTIALER En af forudsætningerne for at kunne motivere boligejere til at energimodernisere deres bolig er, at de har let adgang til at kende deres energiforbrug og omkostninger samt besparelsespotentialet. Oplysninger om el-, gas-, olie og fjernvarmeforbruget samt vand fra alle boliger foreslås samlet i en GIS-baseret portal med let adgang til at lave en indledende analyse og sammenligning af energiforbrug og besparelsespotentiale i forhold til enkelte bygninger, sammenlignelige bygninger og for bydelsområder. En portal for forbrug og besparelsespotentialer vil understøtte boligejerne konkret med ét let tilgængeligt benchmark. Kommunerne kan tilsvarende anvende værktøjet i deres strategiske energiplanlægning og på den måde fremme energibesparelser på bydelsniveau eller på udvalgte bygningstyper. Med værktøjet vil det være tydeligt, hvem der kan opnå fordel af at energirenovere. Skal ses i sammenhæng med Husets servicebog og øvrige initiativer. Boligejere har i dag kun få muligheder for at sammenligne deres eget energiforbrug (el og varme) direkte i forhold til en reference, de selv ønsker, og samtidig sammenholde det med besparelsesinitiativer. En portal vil give boligejerne et hurtigt svar på: Er energiforbruget for stort? Hvad kan der spares? Bruger jeg mere energi end naboen med en tilsvarende bolig? Hvilke initiativer kan jeg med fordel gå videre med? Nogle forsyningsselskaber udarbejder sammenligninger af forbruget på en skala for tilsvarende boliger, men der findes ikke én indgang for alle boligejere. Et stort antal af landets kommuner har påtaget sig at arbejde for, at boligejerne reducerer deres energiforbrug (el og varme). Kommunerne har stillet mål for reduktion af energiforbrug og CO 2 - udledning, men de har i dag svært ved at komme helt tæt på de reelle data i deres analyser og opgørelser. En portal vil give landets kommuner svar på: Hvor mange oliefyrede kunder er der i et givent byområde? Hvad er forbruget af varme i et givent byområde per område, vej og boligniveau? Hvor er der forskelle i energiforbruget i sammenlignelige boliger, der bør undersøges nærmere i form af at målrette tilbud om hjælp til at igangsætte en energimodernisering? Hvad vil økonomien være for den enkelte boligejer ved en konvertering af et givent område fra f.eks. naturgas til fjernvarme? En portal for energiforbrug og besparelsespotentiale vil være et meget anvendeligt værktøj i kommunernes strategiske energiplanlægning og ved udarbejdelse af kommunernes energi- og CO 2 -opgørelser. Håndværkere, entreprenører, arkitekter, ejendomsmæglere m.m. og ikke mindst banker og finansieringsinstitutter kan have stor gavn af portalen. De nødvendige grundoplysninger findes i BBR-registret og vil herfra kunne sammenkædes med oplysninger om typiske besparelsespotentialer, termograferingsdata med mere. De nødvendige besparelsesberegnere findes også, f.eks. fra værktøjskassen fra det tidligere Go Energi, og Videncenter for energibesparelser i bygninger samt andre aktører har lavet gode værktøjer. Henvisninger til eksempelsamlinger såsom nationalt Bygningsatlas er ligeledes relevant, se forslag andetsteds. 15

16 Oplysningerne forslås samlet i en GIS-løsning ( krak-kort med flere lag ), hvor det således er enkelt at lave analyse og sammenligninger, og ikke mindst hvor energiforbrugsudviklingen kan følges i egen bolig og i naboens. Hvis ændringen af persondataloven gennemføres, vil den sidste og potentielt set store gruppe af aktører, nemlig de udførende, håndværkere, entreprenører og andre, der udfører energimoderniseringsopgaver for ejere af enfamiliehuse, få en portal, hvor de kan sammensætte og målrette tilbud med energimoderniseringspakker til ejere af enfamiliehuse. Det vil på baggrund af en åben portal med segmenteret adgang til energiforbrugsdata og måske overordnede demografiske oplysninger om indkomstgrundlag og belåningsgrader være muligt at nå meget langt i at kunne sammensætte tilbud til boligejerne og dermed invitere dem til at indgå i storskala energimoderniseringsprojekter, hvor flere boligejere går sammen om energi-modernisering. Finansieringsinstitutterne, realkredit, banker m.m. vil kunne anvende dette værktøj meget effektivt til at se og sammenligne ejendomsvurderinger, belåningsgrader, friværdier, energimoderniseringspotentiale m.m. til at målrette deres lån til boligejerne på et solidt grundlag. 1.5 POSITIVLISTER Forbrugerne har brug for at kunne identificere og differentiere forskellige løsninger, produkter og koncepter. Derfor skal der udvikles en række positivlister for produkter og teknologier, ligesom Go Energi-mærket for udvalgte produkter genetableres i en ny ordning, der bygger på dynamiske og ambitiøse lister, der sikrer innovation. Når nye energieffektive produktgrupper skal udbredes, er det vigtigt, at forbrugerne kan få adgang til uvildig information om kvalitet, så man undgår udbredelse af dårlige produkter, dårlige erfaringer og deraf følgende dårligt image for produktgruppen som helhed. Man har desværre set problemet med salg af dårlige produkter og efterfølgende dårligt omdømme for f.eks. varmepumper, hvilket udover at snyde bygningsejerne også ødelægger omdømmet for den pågældende branche/produktgruppe. Der er derfor vigtigt at udvikle ambitiøse og dynamiske positivlister for udvalgte produktgrupper for derved at imødekomme forbrugernes vidensbehov og sikre, at energieffektiviseringstiltag giver de forventede energibesparelser. Energistyrelsen opfordres til at videreføre/genindføre og videreudvikle centrale dele af Go Energis arbejde med positivlister og Go Energi-mærket for udvalgte produkter. Inden for en lang række produktgrupper er der ikke behov for positivlister. Det gælder f.eks. for køle- og frys, hvor energimærket fungerer nogenlunde tilfredsstillende og hvor der ikke er behov for at inddrage andre kriterier. For andre produktgrupper giver energimærkningen ikke forbrugerne et ordentligt beslutningsgrundlag, hvorfor der er et stort behov for at etablere positivlister. Det gælder især for luft til luft-varmepumper, hvor salg af en stor mængde pumper af dårlig kvalitet har givet imageproblemer for varmepumperne. Et centralt problem har været pumper, der ikke var beregnet til det danske klima, og som derfor er iset til. Dette indfanges ikke af det europæiske A-G energimærke, og derfor er det nødvendigt med en positivliste, som opstiller flere og skrappere kriterier. 16

17 Afhængigt af udfaldet af den europæiske energimærkningsproces kan der blive behov for positivlister for kedler (vandbaserede varmepumper, olie- og gasfyr og biomassefyr). Andre produktgrupper, hvor det må overvejes at udarbejde positivlister, er bl.a. LED-belysning, solvarmepaneler og solceller. Det er vigtigt, at positivlisten indeholder oplysninger om den uvildige tredjeparts godkendelse. Det vil give mulighed for at om ikke Energistyrelsen så NGO m.v. kan anbefale, at man vælger produkter fra positivlisten, der har fået foretaget en uvildig tredjeparts certificering i Danmark frem for eksempelvis i Kina. Listerne for de enkelte produktgrupper bør også indeholde kontekstspecifikke løsningsanbefalinger om, hvilket samspil løsningen med fordel kan indgå i. Det kan eksempelvis være anbefaling af, at jordvarmepumper med fordel kan kombineres med solvarme, da de to teknologier supplerer hinanden godt, idet jordvarmepumpen vil være mest effektiv om vinteren, mens solvarme er mest effektiv om sommeren. Positivlisterne skal være overskuelige med en rangordning, så det er tydeligt, hvilke produkter der ligger i toppen. Samtidig skal listerne være dynamiske, så man sikrer innovation. 1.6 RESSOURCESTRATEGI Initiativet søger løsninger på tre problematikker i forhold til ressourcebetragtning ved renovering. (Initiativet vil strukturere nedrivning og segmentere affald for genanvendelse). Mod 2050 vil de forstående dybe renoveringer og nedrivninger i byggesektoren skabe ca. 4,5 mio. tons affald årligt. (Initiativet vil anvende genanvendte materialer i renoveringer). Bygningsrenovering med brug af genanvendte (upcycling) materialer kan skabe en potentiel CO 2 -besparelse på 75 %. (Initiativet vil skabe grobund for nye grønne virksomheder og arbejdspladser). Betragtningen af affald som en fremtidig ressource vil betyde en re-industrialisering af dansk industri og etablering af nye danske arbejdspladser. Energieffektive bygninger eksempelvis be2020 har en CO 2 -belastning over en livstid, som svarer til 50/50, altså lige dele energi brugt på driften og vedligehold over bygningens livstid og energi brugt i konstruk-tionsfasen. Det er derfor vigtigt, at der ved hjælp af LCA-værktøjer træffes de rigtige prioriteringer i valg af processer og materialer i forbindelse med renoveringen. Energirenovering frem mod 2050 bør derfor i lige så høj grad handle om at nedbringe den CO 2 - belastning, de mange dybe renoveringer vil medføre. Den gennemgribende renovering vil på globalt plan skabe ca. 4,5 mio. tons byggeaffald årligt. Det vil skabe en stærkt miljøbelastende situation, hvis dette ikke håndteres rigtigt. De ca. 166,5 mio. tons affald skabt over de næste 37 år skal håndteres strategisk og med en genanvendelsesstrategi, hvor affald ligestilles med ressourcer, man i dag betragter som jomfrumaterialer til forarbejdning. Det er vist i eksempelbyggerier, at det er muligt at bygge med genanvendte materialer (upcycling), hvorved der skabes en CO 2 besparelse på 75 %. Dette kan betyde, at der i Danmark potentielt kan skabes nye produkter til byggebranchen baseret på affald som grundmateriale. 17

18 Dermed skabes grundlaget for forskning, produktudvikling og etablering af nye grønne, danske arbejdspladser, som kan bane vej for eksport af både produkter og viden. Delagtiggørelse i Miljøministeriets ressourcestrategi LCA (livs cyklus analyse). Der udvikles forenklede LCA-værktøjer til brug ved renovering, og nøglematerialer udvælges. Der regnes både på miljøbelastningen af de tilførte materialer samt gevinsten ved at genbruge de miljøtunge bygningsdele i forhold til nedrivning og genopbygning. Det bliver således et værktøj til at vurdere, hvorvidt renovering giver mening, samt om de valgte nye materialer er de rigtige med hensyn til deres miljøpåvirkning. Der etableres innovationspuljer, som støtter og udvikler virksomheder, der skaber materialer gennem upcycling. LCA-værktøjet bør understøttes af europæiske centrale miljødata, som kan tænkes opstartet på nordisk plan gennem Nordic Build, som der p.t. forhandles om. Det er vigtigt, at disse data følger EN-standarder og er tværnationale, og at vækstfonde, puljer og offentlige vækstinitiativer fokuseres på ressourceoptimering for vækst. Det forventes at initiativet kan: Strukturere nedrivning og segmentere affald for genanvendelse. Anvende genanvendte materialer i renoveringer, hvilket skaber en potentiel CO 2 besparelse på 75 %. Initiativet vil skabe grobund for nye grønne virksomheder og arbejdspladser. Implementere LCA og skabe en målbar effekt på genbrugsmaterialer og kunne dokumentere en ho-listisk miljøpåvirkning. 1.7 KOMPETENCELØFT AF UDFØRENDE OG RÅDGIVERE VEDR. IN- DEKLIMA IFM. ENERGIRENOVERING Udvikling af simple visualiseringsprogrammer om indeklimaforhold med det formål, at rådgivere og udførende skal kunne bruge værktøjerne til rådgivning af boligejerne. Uddanne og øge kompetencen hos rådgivere og udførende, så de i højere grad kan forstå konsekvensen af deres løsninger i relation til tilbygninger og renoveringer. Forudsætter ændring af BR10 kap. 6, hvor energirenovering og krav til indeklima indarbejdes. Et sundt indeklima har stor betydning for sundhed og velvære for brugerne af bygninger, men der findes ikke tilfredsstillende værktøjer og indikatorer, som kan benyttes til at synliggøre kvaliteten af indeklimaet i bygninger. Manglen på værktøjer gør, at de udførende og rådgiverne ikke kan vejlede boligejerne i forbindelse med renoveringsprojekter, og dermed udnyttes potentialet for at forbedre indeklimaet ikke. Bygningsejerne er ikke opmærksomme på, hvordan indeklimaet kan sikres i boligerne ved minimalt forbrug af energi. Udviklingen af simple indikatorer for indeklimaet kan medvirke til, at bygningsejerne selv bliver opmærksomme på at forbedre indeklimaet i deres boliger, og at der skabes den ventilation og komfortstyring m.v., der er behov for afhængigt af brugsforholdene i bygninger. 18

19 Hovedelementerne er delt op på to delområder, simple værktøjer til rådgivere og udførende og simple indikatorer til bygningsejere. Simple værktøjer til rådgivere og udførende At udvikle simple visualiseringsværktøjer for rådgivere, som de kan bruge til at visualisere indeklimaforholdene for bygningsejerne i forbindelse med renovering. Der skal udvikles et simpelt program til ventilation og komforttemperaturer, som bruges af rådgivere/udførende til at illustrere forholdene før og efter renoveringen over for boligejerne. Programmet skal vise, hvorledes luftskiftet i deres bygning er i form af CO 2 -indholdet i luften på udvalgte dage suppleret med komforttemperatur for udvalgte sommer- og vinterdage, som kan dokumentere, at der ikke bliver overophedning m.v. Der skal udvikles et tilfredsstillende dagslysvisualiseringsprogram, som kan illustrere dagslysforhold i boligen, og som kan bruges af rådgivere/udførende til at illustrere forholdene før og efter renoveringen over for boligejerne. Programmet skal bruges til at vejlede bygningsejerne i forhold til deres vinduesudskiftning og eventuelle ændringer i konstruktion m.v. De udførende skal have simpelt udstyr og vejledning i at måle og eftervise fugt, CO 2 og dagslysforhold i individuelle rum med henblik på at kunne vejlede bygningsejere i forbindelse med renovering. Simple indikatorer til brug over for bygningsejere Der skal udvikles simple indikatorer, der kan vise indeklimaforholdene. I princippet skal det blot være en videreudvikling af temperaturmålere og røgalarmer, hvor man kan udvikle en fugt- og CO 2 -måler, der indikerer behov for ventilation af de individuelle rum og vejleder bygningsejerne i at åbne vinduer for ventilation. På samme måde skal der udvikles simple værktøjer til at måle dagslysforholdene. Denne type værktøjer behøver ikke at være installeret i boligen, men skal kunne lånes på biblioteker eller i energivejledningscentre, ligesom man kan låne elmåler til apparater m.v. Formålet med dette skal være, at bygningsejerne får fokus på at forbedre dagslysforholdene i de individuelle rum i forbindelse med renovering og generelt. Initiativet vil sikre, at bygningsejerne får fokus på ventilation af bygninger og dermed på at sikre tilfredsstillende luftskifte med begrænset brug af energi. Tilfredsstillende luftskifte har betydning for den individuelle sundhed, og det sikrer en tilfredsstillende anvendelse og drift/vedligehold af bygningen. Omkostninger Der er ingen betydelige omkostninger ved initiativet, og det kan iværksættes for 3-4 mio. kr. og udvikles ved samarbejde med branchens parter. Der vil være behov for, at forskningsinstitutionerne udvikler relevante værktøjer til brug for rådgivere og udførende, samt at der etableres korte og enkle efteruddannelsesprogrammer i værktøjer, f.eks. via branchenetværk og uddannelsesinstitutioner. Det vil være en hjælp, såfremt der udvikles en indeklimaklassificering i forbindelse med et energimærke. Kan iværksættes nu og optimalt i forbindelse med eventuel opdatering af energimærke til også at omfatte indeklimaforhold. 19

20 2. KOMPETENCER Arbejdsgruppen for enfamiliehuse peger på, at det tekniske og faglige kompetenceniveau i byggebranchen er godt og har potentiale til, at det ved løbende opdatering med viden om nye løsninger, nye værktøjer og nye beregningsmetoder kan medvirke til at implementere nye energieffektive og indeklimarelaterede løsninger. Der er imidlertid også behov for at øge kompetencerne i forhold til rådgivning af boligejerne. Her efterlyses der bl.a. en indsats i forhold til at bringe finansieringsinstitutterne i spil, således at de i deres tidlige rådgivning har fokus på potentialer og værdiforøgelsen af bygningen. Der er også behov for at se på udviklingen af kompetencer hos håndværkere og rådgivere i forhold til deres vejledning, motivering og inspiration til boligejerne, før de igangsætter en renovering. I den forbindelse er der også et specifikt ønske om at styrke viden og kompetencer inden for indeklimarelaterede emner. 2.1 UDDANNELSE FINANSIERINGSINSTITUTTER Der er behov for, at bankrådgiverne uddannes bedre, så de i deres långivning/rådgivning til private husholdninger/smv er i højere grad tænker energirenoveringer ind, herunder at de vurderer energirenoveringsprojekters totaløkonomi og den værdiskabelse, der kommer i boligen. Det gælder både, når kunderne selv efterspørger lån til renoveringer, men også i forbindelse med låntagning til andre boligforbedringer/-køb. Økonomi er ofte en barriere for gennemførelse af energirenoveringsprojekter. Lykkes det at få den finansielle sektor til i stigende grad at interessere sig for, hvor meget det koster ikke at energirenovere og fokusere på værdiforbedringer af boligen, vil det kunne fremme udviklingen af nye finansieringsmodeller for energirenoveringer. Det kan betyde, at flere får mulighed for at gennemføre energiforbedringer af boligen. Samtidig er boligejerne ofte i kontakt med finansieringsinstitutterne, når de skal låne til ny bolig/renovering, og her vil det være oplagt, at bankrådgiverne også gør opmærksom på mulighederne for energiforbedringer, og her kan energimærket bruges mere aktivt. Det er nødvendigt, at flere finansieringsinstitutter får fokus på boligejerens samlede økonomi og på værdiforbedring og værdisikring af boligen, herunder at energiforbedringer af boligen helt eller delvist kan finansieres af besparelsen på energiregningen og den øgede boligværdi samt medvirke til at forøge boligejernes rådighedsbeløb. Det kræver, at bankrådgiverne i højere grad uddannes/får information om totaløkonomibetragtningen. Der kan hentes inspiration i Videncenter for energibesparelser i bygningers finansieringsguide, ligesom enkelte finansieringsinstitutter har iværksat tiltag på området Hovedelementet i initiativet er efteruddannelse af rådgivere i finansieringsinstitutter samt udvikling af værktøjer til hjælp for de finansielle rådgivere. 20 Uddannelse af rådgivere i finansieringsinstitutterne/levering af materiale om totaløkonomibetragtningen og betydningen af energiforbedringer for værdistigningen i bygningen

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

Screening for CO 2 -projekter i bydele

Screening for CO 2 -projekter i bydele Screening for CO 2 -projekter i bydele August 2008 Karl Vogt-Nielsen, Flemming Jakobsen, CASA Mikkel Hald, Erik Svenstrup, Kjeld Grønbech, NIRAS CASA Screening for CO 2 -projekter i bydele August 2008

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter B Y G H E R R E F O R E N I N G E N O G G R U N D E J E R N E S I N V E S T E R I

Læs mere