Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for børn og unge, det specialiserede område samt sport, fritid & kultur 6. februar 2015

2 1. Baggrund Hørsholm Kommune med knapt indbyggere skal have ny direktør. I forbindelse med den ledige direktørstilling er der sket en justering af direktørernes ansvarsområder, således at den nye direktør får ansvar for børn og unge, det specialiserede område for børn og voksne samt sport, fritid & kultur. Der er tale om et særdeles attraktivt job, idet ambitionerne er høje. Dertil kommer, at Hørsholm er en meget velfungerende og homogen kommune med ressourcestærke borgere. Hørsholm Kommune er kendt for at være en kommune, hvor der er et særdeles godt samspil mellem det politiske og det administrative niveau. Kommunen er præget af nærhed til borgerne/brugerne. Der er en organisation med en høj grad af trivsel. Direktøren skal præge den fortsatte udvikling gennem et tæt samarbejde med politikerne, direktionen og de mange kompetente ledere og medarbejdere. Interview med Økonomiudvalget, direktionen, ledelses- og medarbejderrepræsentanter er baggrunden for denne job- og personprofil udarbejdet for at give ansøgerne et konkret billede af de krav og forventninger, Hørsholm Kommune har til den nye direktør. I forhold til øvrigt relevant materiale om kommunens fakta og aktiviteter henvises til Hørsholm Kommunes hjemmeside på Du kan også rette fortrolig henvendelse til kommunaldirektør Hugo Pedersen, tlf eller til chef for KL s Konsulentvirksomhed, KLK, Bente Buhl Rasmussen, tlf , der er konsulent på opgaven. 2. Hørsholm Kommune Hørsholm vil begejstre. Sådan lyder visionen, som skal sætte retning for kommunens udvikling indtil Begejstring er en ambition hele kommunalbestyrelsen har for udviklingen af Hørsholm Kommune som et sted at bo, leve og arbejde i. Hørsholm Kommune vil skabe: Inspirerende og grønne rammer Åbne og inddragende fællesskaber Intelligente, effektive og bæredygtige løsninger KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 2

3 Hørsholm Kommune er på en gang en forstad til storbyen og et selvstændigt velfungerende lokalsamfund med sit eget særpræg. De private og offentlige institutioner har et bredt tilbud til borgerne dette gælder også på det kulturelle område, hvor der er et varieret kultur- og fritidsliv af høj kvalitet og i stadig udvikling. Hørsholm er en udviklingsorienteret kommune, hvor, som tidligere nævnt, ambitionerne er høje med engagerede politikere, som vil høj kvalitet i kerneydelserne. Hørsholm vil have Danmarks bedste folkeskole, hvorfor visionen på omr å- det er ambitiøs: Hørsholm skal skabe fantastiske skoler, som uddanner til fremtiden med afsæt i nutiden. I 2014 havde Hørsholm Kommunes folkeskoleelever samlet det højeste karaktergennemsnit ved afgangsprøverne. Der er udarbejdet en inklusionsstrategi med det langsigtede mål, at alle børn og unge skal opleve, at de trives og indgår i fællesskaber, hvor de er og at børn og unge udnytter og udvikler deres viden, kompetencer og ressourcer bedst muligt og dermed oplever, at de udvider deres handle- og valgmuligheder. Hørsholm Kommune markerer sig stærkt på kultur- og fritidsliv. Der kan blandt andet nævnes Kulturhuset Trommen, en unik idrætspark, Musiksk o- len med mange stolte traditioner og museerne. Hørsholm er en grøn kommune med mange muligheder for at være aktiv. Sport-, fritid- og kulturområdet har stor bevågenhed fra såvel politikere som borgere. Hørsholm Kommune er i gang med en proces vedrørende strategiske pejlemærker. Pejlemærkerne drøftes i øjeblikket i Økonomiudvalget og færdiggøres i løbet af de kommende måneder. Der kan læses uddybende herom i Økonomiudvalgets dagsorden fra mødet den 15. januar Pejlemærker der arbejdes videre med er: aktivt medborgerskab kvalitativ vækst fysiske aktive borgere forebyggelse klima læring og mestring Hørsholm Kommunes politiske organisation består af kommunalbestyrelsen med 19 medlemmer, Økonomiudvalget og følgende stående udvalg: Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 3

4 Miljø- og Planlægningsudvalget Social- og Seniorudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sundhedsudvalget Den administrative organisation Hørsholm Kommunes organisation er bygget op om en centermodel med central styring fra politikere og direktion og decentral ledelse i centre og institutioner. Den faglige ekspertise er samlet i 9 robuste centre, som gør Hørsholm Kommune mere driftssikker og styrker organisationens evne til omstilling og forandringer. De bærende principper for organisationsindretningen er: Stærk økonomistyring Fleksibilitet Stærk ledelseskraft Klar, koordineret og entydig politisk betjening En fremtidssikret organisation Hørsholm Kommune arbejder ud fra central styring med rum til ledelse. Der udstikkes en retning for, hvor organisationen skal hen, men der er et udstrakt handlerum til ledelse i hverdagen, som skal tilpasses de borgere og den virkelighed, hver enkelt enhed møder. Direktionen er, sammen med borgmesteren, det øverste administrative ledelsesforum med ansvaret for at tilrettelægge arbejdet og kommunens udvikling. Det er direktionens primære opgave at: Realisere de politiske mål for Hørsholm Kommune og sikre god og professionel rådgivning af politikerne Udstikke den overordnede retning for ledere og medarbejdere og sikre koordination og sammenhæng på tværs af organisationen Sikre fokus på de prioriterede indsatsområder i de fagområder, direktøren har ansvaret for herunder stærk fokus på økonomistyring Sikre en løbende organisationsudvikling som gør, at Hørsholm Kommune fortsat leverer god og effektiv service At stå i spidsen for vigtige tværgående projekter i organisationen Det er en meget veldreven organisation, hvor tingene sker i et samarbejde. Kulturen bygger på tillid og ordentlighed. Der er en åben og udviklende kultur, hvor man løbende vil og tør afprøve nye løsninger. Det er en organisation med stor ansvarsfølelse. Værdierne er her ser vi dig og her tør vi gå KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 4

5 nye veje. Værdierne er klare ledestjerner for arbejdet i Hørsholm Kommune. 3. Direktørens ansvarsområder og opgaver Direktøren refererer til kommunaldirektøren og er medlem af Hørsholm Kommunes direktion, som består af kommunaldirektøren og to direktører. Som direktionsmedlem forventer Hørsholm Kommune, at direktøren er holdspiller med et menneskeligt overskud og aktiv i det tværgående ledelsesarbejde, og kan repræsentere direktionen og helhedssynet i relation til såvel kommunalbestyrelse, udvalg samt organisationen. Direktøren skal have tydeligt og klart blik for det strategiske og tværgående arbejde. Der er en forventning om, at direktøren kan inspirere og lade sig inspirere i direktionsarbejdet som i ledelsesarbejdet ud i organisationen. Direktøren har det overordnede ansvar for betjeningen og rådgivningen Børne- og Skoleudvalget samt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Et ansvar som forvaltes i tæt samspil med cheferne. Rådgivningen skal ske med høj troværdighed og med udgangspunkt i forståelsen for kulturen i Hør s- holm Kommune. Direktøren får ledelsesansvaret for centrene: Dagtilbud & Skole Børn & Voksne Kultur & Fritid Center for Dagtilbud & Skole arbejder med at styrke og udvikle kommunens daginstitutioner, skoler, SFO og øvrige tilbud til børn og unge i Hørsholm Kommune. Herunder også ungeområdet samt Ungdomsskolen. Det sker med henblik på, at alle børn skal have mulighed for at udvikle deres potentiale og blive dygtige til at mestre livet ved at udvikle stærke faglige og sociale kompetencer. Centret arbejder tæt sammen med institutioner, skoler og øvrige interessenter på området. Centret ledes af en skolechef og en dagtilbudschef. Center for Børn & Voksne yder råd og vejledning samt forebyggende indsatser overfor børn, unge og deres familier. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 5

6 Centret har også ansvaret for hjælp og støtte til børn, unge og voksne med særlige behov, herunder handicaprelaterede ydelser, botilbud, misbrugsbehandling m.m. Centret ledes af en chef. Center for Kultur og Fritid administrerer opgaver indenfor kultur- og fritidsområdet: f.eks. kulturelle begivenheder og projekter, servicering af den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige foreningsarbejde. Centret ledes af en chef. Direktøren er direkte personaleleder for cheferne. Den overordnede strategiske ledelse af centrene sker i et respekt- og tillidsfuldt samspil med cheferne med en tydelighed og bevidsthed om positionerne. Direktøren skal med sin ledelsesmæssige adfærd sikre målopfyldelse gennem det strategiske og styringsmæssige arbejde, ved at der sættes faglige retninger og milepæle, og ved at centrene er effektive og innovative. Direktøren kan sikre fremdrift og fortsat høj kvalitet på områderne. Direktøren skal fungere som den aktive innovative strateg, som en synlig leder i hele organisationen og skal være dagsordensættende. Direktøren går forrest og skaber rum for et godt og inspirerende arbejdsmiljø med høj faglighed og kvalitet. Direktøren skal arbejde for en helhedsorienteret tænkning og udvikling med anerkendelse af og aktiv inddragelse af de mange forskellige fagprofessioner og deres kompetencer. Opgaveløsning på tværs i organisationen skal være i stærk fokus, og direktøren skal kunne skabe overblik og sætter retning. Den nye direktør får et stort ansvar med en bred kontakt til såvel den politiske ledelse som til organisationen, herunder også det vigtige decentrale niveau. Direktøren skal kunne agere i de tre centrale ledelsesroller med he n- holdsvis politisk betjening, medlem af direktionen og som direktør for ansvarsområderne. Direktøren skal være synlig og aktivt deltagende også i forhold til institutioner, de decentrale enheder og til de mange eksterne samarbejdspartnere. Direktøren skal understøtte det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledelse på grundlag af Hørsholm Kommunes værdier, styringsprincipper og organiseringstænkningen. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 6

7 Dagsordenen for direktøren vil blandt andet være præget af: det bliver en hovedopgave for direktøren at skabe sammenhæng og integration mellem 0-18 årsområdet. Der skal skabes sammenhæng for det enkelte barn, som bevæger sig fra dagtilbud, til skole, SFO og andre fritidstilbud, til klub og videre til ungdomsuddannelser. Der er i Hør s- holm Kommune fokus på liv og læring den fortsatte implementering af folkeskolereformen og det videre udviklingsarbejde herunder fremtidens skole i Hørsholm Kommune det aktive medborgerskab. Der er udarbejdet et charter fremtidens daginstitutioner. Børne- og Skoleudvalget skal i april 2015 have forelagt forslag til, hvordan kvaliteten, organiseringen og rammerne for kommunens daginstitutioner kan udvikles effektiviseringsdagsordenen opgradering af Hørsholm Idrætspark udvikling af kulturhuset Trommen aktiv deltagelse i udviklingen af regionalisering og tværgående kommunalt samarbejde 4. Direktørens profil Direktøren skal brænde for opgaven i netop Hørsholm Kommune og have et højt ambitionsniveau. Direktøren skal ville endnu mere end det Hørsholm gør i dag. Hørsholm Kommune ønsker en direktør, der med baggrund i en betydelig, velfunderet ledelseserfaring kan være den visionære og strategiske dri v- kraft i videreudviklingen af kommunens høje ambitionsniveau. Profilen skal være innovativ med overskud til at gøre en positiv forskel for borgerne, en forskel der kan mærkes i hele organisationen og omverdenen. Et stærkt fokus på resultatskabelsen er vigtig. Ansøgeren har erfaring, viden og stærke resultater med i bagagen. Hørsholm Kommune lægger vægt på, at direktøren har erfaringer fra børneområdet herunder også viden om skolereformen. Ansøgeren har dertil interesse for sport-, fritid- og kulturområdet. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 7

8 Erfaringerne stammer fra chef- eller direktørniveau i en eller flere politisk ledede organisationer, hvor samspillet mellem politiske hensyn og ønsker afbalanceres med faglige argumenter og professionelle vurderinger og skal matche Hørsholm Kommunes behov og ambitioner. Hørsholm Kommune forventer, at direktøren rimeligt hurtigt kan sætte sig i direktørstolen og skabe overblik over opgaver, strategier og planer. Direktøren har viden om, hvad der rører sig på den nationale dagsorden indenfor ansvarsområderne med blik for, hvad der kan blive forankret i Hørsholm Kommune. Direktøren har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og kan dokumentere relevant, aktuel efteruddannelse også på ledelsesområdet. Du skal kunne matche de fleste af nedenstående faglige kompetencer: en stærk forståelse for funktionen i en politisk styret organisation. Direktøren skal have politisk tæft og forstå balancegangen i forhold til det politiske og kunne høre og forstå de politiske toner samt evne at give et solidt og ordentlig med- og modspil i samarbejdet gode kompetencer som politisk rådgiver. Direktøren kan understøtte arbejdet med de politiske visioner og omsætte de politiske mål til inspirerende og motiverende processer, der sikrer udvikling, fornyelse og innovativ tænkning og handling på områderne i et tæt samarbejde med resten af organisationen og eksterne partnere forståelse og respekt for, at den politiske rådgivning skal ske i en tillidsbaseret dialog, hvor begge parter kan fungere i et fortroligt rum. Direktøren skal kunne sikre kvalificerede sagsfremstillinger og beslutningsgrundlag samt iværksætte indsatser, der skaber tydelig sammenhæng, når de politiske strategiske beslutninger skal implementeres. Retningen skal være klar, forventninger til resultatskabelsen tydelig og der skal ske en opfølgning stærke styrings-, økonomi- og organisationskompetencer indenfor fagområderne. Direktøren har analytiske evner og styringskompetencer, der kan sættes igennem i hverdagen erfaring med at skabe strategisk overblik over større udviklings- og forandringsprocesser med en sikker procesforståelse og fokus på gennemførelse og opfølgning KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 8

9 udprægede evner for delegering, både i forhold til den ledelsesmæssige og styringsmæssige indsats. En kompleks organisation som Hørsholm Kommune skal kunne fungere gennem ledelse af ledere, og direktøren skal være rollemodel for denne udvikling stærke formidlingskompetencer såvel skriftligt som mundtligt. Direktøren kan såvel overfor kommunalbestyrelsen, udvalget og organisationen tydeliggøre retning, handlemuligheder og udfordringer gode erfaringer med at fungere i både formelle netværk lokalt, regionalt og nationalt Ledelsesmæssige kompetencer Din ledelsesstil skal præges af flest mulige af følgende forventninger: synlig ledelse. Direktøren skal være en synlig topleder, hvor mere end blot navnet er kendt i den samlede organisation. Ledelsesstilen er anerkendende og værdibaseret, hvor empati, loyalitet, risikovillighed, begejstring og god humor indgår. Du skal udøve nærvær i nuet og turde være til stede er i besiddelse af velfunderet ledelsesmæssig baggrund som grundlag for faglig og personlig robusthed kan få det bedste ud af organisationen gennem aktiv anvendelse af Hørsholm Kommunes værdier være rollemodel, der er kendt for en professionel lederadfærd. Direktøren har en anerkendende og respektfuld tilgang til andre, baseret på tillid også selv om de handler anderledes end én selv har faglig og personlig integritet med ordentlighed, empati, åbenhed og nysgerrighed og risikovillighed som naturlige kompetencer er en synlig topleder, hvor nærværende personaleledelse bliver omsat til virkelighed. Direktøren har modet til at gå foran, når der er brug for omstilling og krævende ændringer er resultatsøgende og skabende. Direktøren kan vise beslutningskraft og føler en forpligtigelse til at eksekvere politiske beslutninger med efterfølgende fokus på implementeringen personlig selvindsigt med et positivt og respektfuldt menneskesyn. Interesse for andre mennesker er en selvfølge. Direktøren er i balance med sig selv KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK) - 9

10 tør håndtere konflikter, og har klare evner til at håndtere dem på en professionel og værdig måde 5. Rekrutteringsprocessen Hørsholm Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget og kommunaldirektøren. Derudover har Hørsholm ønsket konsulentbistand fra KL s Konsulentvirksomhed (KLK) i forbindelse med ansættelsen. Ansøgningsfristen udløber torsdag den 26. februar 2015 kl. 9.00, hvor ansøgninger skal være modtaget. Ansøgning sendes til KLK s chefsekretær Lone Sørensen på mailadresse: Ansøgere bedes anføre telefonnummer og en eventuel fortrolig mailadresse, vi kan anvende i den efterfølgende kommunikation. Ikkeelektroniske bilag eftersendes, hvis det ønskes senere i ansættelsesforløbet. Ansættelsesudvalget gennemgår sammen med konsulenten ansøgningerne mandag den 2. marts 2015 med henblik på at udvælge kandidater til første samtale, der finder sted torsdag den 5. marts Første samtale gennemføres primært af konsulenten, dog således at der i sidste del af samtalen planlægges mulighed for spørgsmål fra ansætte l- sesudvalget. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, der fi n- der sted fredag den 20. marts Mellem 1. og 2. samtale skal de udvalgte kandidater gennemføre en test, ligesom der indhentes referencer fra politikere, ledere, kolleger og medarbejdere efter nærmere aftale med den enkelte kandidat. Kandidater, der går videre til 2. samtalerunde, opfordres til at aftale et møde med kommunaldirektør Hugo Pedersen for at få uddybet job- og personprofilen samt at få svar på eventuelle spørgsmål inden anden samtale. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ansættelse mandag den 23. marts 2015 efter indstilling fra Økonomiudvalget. KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

11 Forventes tiltrædelse 1. maj Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår. Lønnen er ca kr. årligt inklusiv åremålsstillæg men ekskl. pension. Vilkårene aftales konkret mellem Hørsholm Kommune og den forhandlingsberettigede organisation. Alternativt kan ansættelse på kontraktvilkår evt. drøftes. Konsulenten tilbyder inden ansættelsen en opfølgende samtale til den ansøger, der er blevet valgt som ny direktør. Efter nærmere aftale med Hørsholm Kommune tilbyder konsulenten en opfølgning på ansættelsen ca. ½ år efter den nye direktørs tiltræden. Opfølgningen sker med henblik på at evaluere i hvilken grad, der er match mellem Hørsholm Kommune og direktørens gensidige krav og forventninger i relation til den til jobbet udarbejdede job- og personprofil. Opfølgningen er ikke en personalejuridisk evaluering af ansættelsesforholdet. Bilag 1: Budget Bilag 2: Budgetaftale Bilag 3: Fremtidens skole i Hørsholm Bilag 4: Projekt om fremtidens daginstitutioner i Hørsholm Bilag 5: Strategi for inklusion Bilag 6: Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune KL s Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse (KLK)

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og

Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for HR-Center, Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenter, samt Social- og Handicapcenter 9. oktober 2012 1. Baggrund Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge

Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge Genopslag Tønder Kommune Job og personprofil for fagchef for Børn og Unge 4. december 2015 1. Indledning Tønder Kommune skal have ny fagchef for Børn og Unge. En fagchef, der skal have tilstrækkelig ballast

Læs mere

Lejre Kommune Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Byg & Miljø, Ejendomme & Trafik, Kultur & Fritid og Erhverv

Lejre Kommune Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Byg & Miljø, Ejendomme & Trafik, Kultur & Fritid og Erhverv Lejre Kommune Job- og personprofil for ny direktør med særligt ansvar for Byg & Miljø, Ejendomme & Trafik, Kultur & Fritid og Erhverv 20. august 2015 1. Baggrund Lejre Kommune skal have en ny direktør

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Greve Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 5. november 2010 1. Indledning Greve Kommune søger en kommunaldirektør, da den hidtidige kommunaldirektør har fået ny stilling. Et særdeles attraktivt

Læs mere

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen

Din primære portefølje er den del af organisationen, der hedder Skoleafdelingen : Skoleafdeling. Udviklingsenheden. Folkeskolen Job- og personprofil for stillingen som skolechef i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune søger en Skolechef, der med engagement, viden og indsigt kan lede kommunens samlede skole-, fritidshjem- og klubområde

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør

Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør Genopslag Kalundborg Forsyning A/S Job og personprofil for direktør 1. august 2013 1. Baggrund Kalundborg Forsyning A/S skal have ny direktør, idet den nuværende direktør har valgt at gå på pension. Den

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013 Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 24. april 2013 1. Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør.

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Jyllinge Skole. Roskilde Kommune. Den 6. august 2014

Job- og personprofil. Skoleleder. Jyllinge Skole. Roskilde Kommune. Den 6. august 2014 Job- og personprofil Skoleleder Jyllinge Skole Roskilde Kommune Den 6. august 2014 Denne job- og personprofil for skoleleder, Jyllinge Skole, Roskilde Kommune, indeholder: Ø Introduktion Ø Jobbet o Rammer

Læs mere

Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef

Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef Kerteminde Kommune Job- og personprofil for Børne- og Familiechef 2. november 2011 1. Baggrund Kerteminde Kommune søger en Børne- og Familiechef til en nyoprettet stilling, idet der er vedtaget en ny organisering

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje

Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje Greve Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for job & socialservice samt sundhed & pleje 1. februar 2012 1. Indledning Greve Kommune søger en ny direktør med ansvar for job & socialservice

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør. 9. oktober 2015

Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør. 9. oktober 2015 Allerød Kommune Job- og personprofil for direktør 9. oktober 2015 1. Baggrund Allerød Kommune søger en ny direktør med særligt ansvar for Børne- og skoleområdet samt Sundheds- og velfærdsområdet. Allerød

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune søger en distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen med tiltrædelse efter

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd

Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd Viborg Kommune Job- og personprofil for direktør for Job & Velfærd Oktober 2014 1. Baggrund Viborg Kommune skal have ny direktør med ansvar for Job & Velfærd, da den nuværende direktør går på pension.

Læs mere

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef

Slagelse Kommune Side 2 af 10 Job- og personprofil for arbejdsmarkedschef Slagelse Kommune 13. marts 2016 Slagelse Kommune Side 2 af 10 1 Indledning Slagelse Kommune med ca. 78.140 indbyggere og ca. 6.500 medarbejdere skal have ny arbejdsmarkedschef, da den hidtidige har fået

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme 11. marts 2014 1. Baggrund Hillerød Kommune søger en leder til kommunens afdeling for Ejendomme. Afdelingen med 26 medarbejdere blev

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør

Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør Struer Kommune Job- og personprofil for kommunaldirektør 20.december 2007 1. Indledning Struer Kommune søger ny kommunaldirektør, da den nuværende gennem 18 år har valgt at gå på pension. Struer Kommune

Læs mere

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune

Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår 2. Om kommunen Forventningerne 3. Det positive afsæt 4. Direktørens ansvarsområde generelt 5. Direktørens

Læs mere

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Social og Sundhed, Arbejdsmarked

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Social og Sundhed, Arbejdsmarked Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Social og Sundhed, Arbejdsmarked Marts 2017 1. Indledning Hørsholm Kommune søger to nye direktører: Direktør med ansvar for By- og Ejendomsudvikling,

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen Hvidovre Kommune Præsentation Denne job- og personprofil indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Genopslag Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for økonomi, borgerservice

Genopslag Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for økonomi, borgerservice Genopslag Høje-Taastrup Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for økonomi, borgerservice og HR 5. november 2010 1. Baggrund Høje-Taastrup Kommune skal have ny direktør med ansvar for områderne:

Læs mere

Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef

Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef Skanderborg Kommune Job- og personprofil for jobcenterchef 7. september 2012 1. Baggrund Skanderborg Kommune søger ny jobcenterchef. Et job med en masse spændende udfordringer og opgaver i en tid, hvor

Læs mere

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet

Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet Genopslag Frederikssund Kommune Job- og personprofil for fagchef til Byrådssekretariatet 10. august 2015 1. Indledning Frederikssund Kommune søger en fagchef til Byrådssekretariatet. Det er et spændende

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca. 26.400 indbyggere, og der er ca. 2500 ansatte i den samlede kommunale organisation ca. 1000 af dem arbejder under

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet

Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet 21. september 2015 1. Baggrund Solrød Kommune med sine ca. 21.600 indbyggere skal have ny direktør til familie-

Læs mere

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Aarhus Kommune er netop gået i gang med arbejdet med en ny Klimaplan for

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Skolechef Hvidovre Kommune

Skolechef Hvidovre Kommune April 2014 Skolechef Hvidovre Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af et fokusgruppeinterview med repræsentanter

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

GENOPSLAG Frederikssund Kommune Job- og personprofil for it-driftschef

GENOPSLAG Frederikssund Kommune Job- og personprofil for it-driftschef GENOPSLAG Frederikssund Kommune Job- og personprofil for it-driftschef 18. marts 2016 1. Indledning Frederikssund Kommune søger en it-driftschef til IKT og Digitalisering. Det er et spændende job, hvor

Læs mere

Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune

Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Chef for Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 07-05-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens medarbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for

Læs mere

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Marts 2014 Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Direktør. Job- og personprofil Februar 2016

Direktør. Job- og personprofil Februar 2016 1 Direktør Job- og personprofil Februar 2016 2 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af ny direktør i Ballerup Kommune. Notatet baserer sig

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger

Ikast-Brande Kommune søger Ikast-Brande Kommune søger afdelingsleder til UU Ikast-Brande Job- og personprofil 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Værdigrundlag i Ikast-Brande Kommune... 3 4.

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for By- og Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø

Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for By- og Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø Hørsholm Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for By- og Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø Marts 2017 1. Indledning Hørsholm Kommune søger to nye direktører: Direktør med ansvar for By-

Læs mere

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune

Uddannelsesdirektør til. Slagelse Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Uddannelsesdirektør til Slagelse Kommune Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Omkring stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Slagelse Kommune

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen.

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. Odense Kommune Odenses vision er At lege er at leve. Den handler om at tænke nyt, når det

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som koordinator for køb og salg af jord og fast ejendom i Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.700 indbyggere og væksten

Læs mere

Skoleleder til Bramsnæsvigskolen. Lejre Kommune

Skoleleder til Bramsnæsvigskolen. Lejre Kommune Skoleleder til Bramsnæsvigskolen Lejre Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Lejre Kommune Skolen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 09-12-2015

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus Job- og personprofil Planlægnings- og Udviklingschef FynBus 1. Indledning FynBus søger en Planlægnings- og Udviklingschef. Denne job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor ApS med henblik på, at:

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Genopslag Sønderborg Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Børn og Uddannelse

Genopslag Sønderborg Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Børn og Uddannelse Genopslag Sønderborg Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Børn og Uddannelse September 2014 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Børn og Uddannelse i Sønderborg Kommune

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere