REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf RLTN OK-Nyt Praksis nr Praksishåndbogen - opdateret Praksishåndbogen er hermed opdateret. Praksishåndbogen er et opslagsværk/vejledning, der giver svar på en række spørgsmål ved administration af praksisområdet. Det drejer sig især om regelgrundlag, fortolkninger og retningslinjer. Det er ikke meningen, at alle problemfelter skal kunne løses ved at slå op i håndbogen, men der gives en grundlæggende viden om regelgrundlag mv. ved det daglige arbejde ved administration af praksisområdet Sag.nr.: 06/3590 Dokumentnr. Sagsbehandler Pia Lund Lunøe Tel Håndbogen kan derfor ikke stå alene, men kan være en hjælp i dagligdagen ved administration af spørgsmål og problematikker indenfor praksisområdet. Til emnerne er der, hvor dette er muligt, knyttet henvisninger til relevant lovgivning, regelsamlinger samt aftaler og overenskomster på praksisområdet. Danske Regioner forestår redaktionen af praksishåndbogen. Den udgives på Danske Regioners overenskomstportal hvorfra den gratis kan downloades. Alle spørgsmål af redaktionel karakter samt forslag til ændringer rettes til Danske Regioner, kontoret for Praksis- og Lægeoverenskomster Pia Lund Lunøe eller Med venlig hilsen Pia Lund Lunøe

2 Praksishåndbogen

3 Forord Praksishåndbogen behandler spørgsmål vedrørende administration af praksissektoren i sundhedsvæsnet. Håndbogen er et let tilgængeligt opslagsværk, der giver svar på en række spørgsmål ved administration af praksisområdet. Det drejer sig især om regelgrundlag, fortolkninger og retningslinjer. Det er ikke meningen, at alle problemfelter skal kunne løses ved at slå op i håndbogen, men der gives en grundlæggende viden om regelgrundlag mv. ved det daglige arbejde ved administration af praksisområdet. Håndbogen kan derfor ikke stå alene, men kan være en hjælp i dagligdagen ved administration af spørgsmål og problematikker indenfor praksisområdet. Til emnerne er der, hvor dette er muligt, knyttet henvisninger til relevant lovgivning, regelsamlinger samt aftaler og overenskomster på praksisområdet. Denne håndbog i administration af praksisområdet har således til formål at orientere om regelgrundlaget og fortolkninger vedrørende praksisområdet samt at give vejledende retningslinjer for det daglige arbejde med administration af praksisområdet. Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i regioner og kommuner, der administrerer praksisområdet. Men den henvender sig også til de datacentraler, der administrerer praksissystemer, og ministerier m.fl. Håndbogen revideres løbende. 2

4 Redaktionen Håndbogen er udarbejdet af Danske Regioner på grundlag af et udvalgsarbejde med deltagelse af repræsentanter fra regionerne, kommunerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CSC Scandihealth samt Danske Regioner. Danske Regioner forestår redaktionen af praksishåndbogen. Den udgives på Danske Regioners overenskomstportal hvorfra den gratis kan downloades. Alle spørgsmål af redaktionel karakter samt forslag til ændringer rettes til Danske Regioner, kontoret for Praksis- og Lægeoverenskomster. Alle henvendelser vedrørende praksishåndbogen rettes til: Danske Regioner Postboks 2593 Dampfærgevej København Ø Telefon Telefax Forkortelser/ordforklaringer ROK-Praksis Takstmappen CPR = Regionernes overenskomstsamling for praksisområdet = Praksisområdets takster udgivet af Danske Regioner = Det Centrale Personregister 3

5 Indholdsfortegnelse Side 1 Praksisområdets indretning Sundhedsloven Hovedprincipperne Sundhedsloven som rammelov Praksisområdets ydelser Overenskomstomfattede Ikke overenskomstomfattede Andre ydelser Personkreds danske, udenlandske statsborgere Bopælsbegrebet Bopæl her i landet Personer med ret til sundhedslovens ydelser Flygtninge Personer uden ret til sundhedslovens ydelser Hvilende sikrede Ventetid Bopæl i udlandet Personer med ret til sundhedslovens ydelser Udlændinges samt færingers og grønlænderes ret til sundhedslovens ydelser under midlertidigt ophold i landet Personer, som er bosat i et andet EØS-land og Schweiz og som er omfattet af EØS-aftalen Personer, som er bosat i et andet nordisk land og omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring Personer, bosat i lande uden for EØS-landene Sikringsform Valg af sikringsform Almindeligt gruppeskift Ekstraordinært gruppeskift fra gruppe 2 til gruppe Tilflytning fra udlandet Bopæl i udlandet Ydelser efter sundhedsloven Indledning og 3-aftaler

6 4.3 Rammeaftaler Regionernes formidlingsopgave Praksisområdets ydelser kontra profylaktiske ydelser Overenskomstomfattede ydelser Gruppe 1-sikrede, lægehjælp ved alment praktiserende læge Bestemmelser om konsultation og anmodning om sygebesøg Gruppe 2-sikrede, lægehjælp ved alment praktiserende læge Speciallægehjælp Generelt for gruppe 1- og 2-sikrede Grænsen mellem privatklinik og privathospital Gruppe 1-sikrede Gruppe 2-sikrede Behandling hos speciallæger i ikke overenskomstomfattede specialer (gruppe 1- og 2-sikrede) Tandlægehjælp Tilkaldeordning for tandlægehjælp Tandpleje Fysioterapi Almindelig fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Progressive lidelser Overførelse af myndighedsansvaret til kommunerne Ridefysioterapi Regionernes godkendelse af fysioterapeutiske klinikker Fodterapi Fodbehandling af sukkersygepatienter Ortonyxi (behandling af nedgroede negle og arvæv) Svær leddegigt Limiteringsbestemmelser Øvrige overenskomstomfattede ydelser Kiropraktisk behandling Kroniske lidelser Optræning og behandling på optræningscentret i Karlslunde Psykologhjælp Udbetaling af tilskud Gruppe 1-sikrede Gruppe 2-sikrede

7 Udbetaling af kontanttilskud Mellemregning med regionen Tilskud til ydelser, der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS land Konfliktsituationer De sikrede Begrænsninger Sundhedspersonen/yderen Udbetaling af tilskud Fremgangsmåde ved udbetaling af tilskud Ikke overenskomstomfattede ydelser Lægemidler Briller til børn under 16 år Andre ydelser Almindelig begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Supplerende hjælp Tolkebistand Almen praktiserende læges vederlag for anvendelse af tolk Den praktiserende speciallæges vederlag for anvendelse af tolk Tolkens vederlag Sygehjælp under midlertidigt ophold i udlandet Rejsesygesikring Rejsesygesikringens indhold Legitimation Afregning Lande uden for rejsesygesikringens dækningsområde EU-sygesikringskort Lægevalg Gruppe 1-sikrede, lægehjælp ved alment praktiserende læge/lægevalg Lægevalg Administration af 15 km grænsen Lukning for tilgang Administrativ tildeling af læge Lægeskifte Særligt lægeskifte Lægeskift ved praksisændringer og -ophør

8 5.1.8 Børn under 15 år Automatisk tilgang af 15-årige Tilflyttere fra udlandet Gruppe 2-sikrede, lægehjælp ved alment praktiserende læge/lægevalg Lægeskift Almindeligt lægeskift Særligt lægeskift Sundhedskortet Almindeligt sundhedskort Bevisets indhold Genudstedelse af sundhedskort Særligt sundhedskort Systemtildelt cpr.nr.: Nationalitetskoder Personkreds (opremsning) Personer som er bosat i et andet EØS-land og omfattet af EØS-aftalen eller aftalen mellem EU og Schweiz Personer, som er bosat i et andet nordisk land og omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring Personer bosat i lande uden for EØS-landene Personer bosat i Danmark Nationalitetskoder Særligt sundhedskort til personer bosat på Færøerne eller i Grønland Personer, som opholder sig her i landet på skoleophold eller i uddannelsesøjemed Rejsesygesikringsbevis Institutionsanbragte (Sikringsgruppe 4) og værnepligtige (sikringsgruppe 5) Sagsbehandling i forbindelse med personhændelse Sundhedskort Flytning Flytning inden for kommunen Tilflytning fra anden kommune Tilflytning fra udlandet, herunder Færøerne og Grønland Fraflytning til udlandet, herunder Grønland og Færøerne Tilflytning af personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland, der skal på skole- eller andet uddannelsesophold i kommunen Sikringsgruppeskift

9 7.3.1 Sikredes børn Optagelse i kriminalforsorgens institutioner Udskrivning fra kriminalforsorgens institutioner Indkaldelse til værnepligt/civil værnepligt Værnepligtens ophør Dobbelt personnummer Forsvundne Genfundne Ændring af personnummer (nynummererede) Døde Søfarende Navneændring Registerindsigt Børn (følgeskabsregler) Børn under 15 år Adopterede børn fra udlandet Hjemmeboende Tilgang af 15-årige Automatisk lægevalg/udskrivning af sundhedskort Manglende automatisk lægevalg/udskrivning af sundhedskort Særlige ydelser til børn under 16 år Briller til børn under 16 år Internationale regler Regionernes og kommunernes it-system It-løsningerne Edb-registre Registrets aktuelle oplysninger: Sikringsgrupper...69 Registerets historiske oplysninger: Kommunal Sygesikring Ajourføring af følgeskab Automatiske ajourføringer Registrering af personhændelser Optagelse af 15-årige Praksisændringer Ajourføring af følgeskab Sikrede søgning Terminalforespørgsel

10 Det landsdækkende sygesikringsregister Advis Personoplysningsregister Kommune Lægelisten Servicering Sundhedskort Registerindsigt Lægevalgsbrev Sundhedskort Midlertidigt sundhedskort Materiale til regionerne fra CSC Scandihealth Patientfortegnelse MFR-lister Statusliste Klageregler Indledning Klager over den faglige behandling Klager over overenskomstmæssige forhold Klager over samarbejdsudvalgenes afgørelser Klager over den offentlige rejsesygesikrings afgørelser Adresser på klageinstanser Bilag Oversigt over kommunale blanketter Administrative blanketter Informationspjecer

11 1 Praksisområdets indretning 1.1 Sundhedsloven Det lovmæssige grundlag for praksisområdet i sundhedsvæsnet er lov nr. 546 af den , Sundhedsloven. Loven trådte i kraft den Hovedprincipperne Hovedprincipperne i praksisområdets indretning kan i korthed beskrives på følgende måde: Alle med bopæl i Danmark har ret til praksisområdets ydelser. Ydelserne administreres af regionerne og kommunerne bl.a. af hensyn til samordningen med anden social- og sundhedsmæssig bistand. Udgifterne til praksisområdet finansieres over skatterne. 1.3 Sundhedsloven som rammelov Sundhedsloven er karakteriseret ved ikke i detaljer at fastlægge omfanget af de sikredes rettigheder. Loven giver rammerne for indholdet af sundhedsvæsnets ydelser. De nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelser udstedt af Indenrigsog Sundhedsministeriet. Vilkårene for de væsentligste ydelser i henhold til sundhedsloven fastsættes, jf. Sundhedslovens 227, ved overenskomst indgået mellem det i Lov om regioner og nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 37 omhandlede centrale forhandlingsudvalg (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og de organisationer, der repræsenterer praksisområdets sundhedspersoner/ydere (Praktiserende Lægers Organisation, Foreningen af Speciallæger, Dansk Tandlægeforening, Danske Fysioterapeuter, Dansk Kiropraktor-Forening, Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter Dansk Psykolog Forening og Dansk Tandplejeforening). Overenskomsterne skal godkendes af indenrigs- og sundhedsministeren inden de træder i kraft. Ved praksisområdets sundhedspersoner/ydere forstås de læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer og tandplejere m.fl., der har tilsluttet sig overenskomst med den tidligere sygesikring.eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 1.4 Praksisområdets ydelser Overenskomstomfattede (Sundhedsslovens 60, 64, 65, 66, 67, 68 og 69 ) Sundhedsloven omfatter: a. Lægehjælp hos alment praktiserende læge. b. Lægehjælp hos praktiserende speciallæge. c. Tandlægehjælp. 10

12 d. Fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. e. Psykologhjælp f. Fodbehandling af sukkersygepatienter, patienter med nedgroede tånegle og arvævspatienter (pt. Ingen overenskomst, der henvises til bekendtgørelse) g. Kiropraktisk behandling. h. Optræning af handicappede og behandling af muskellidelser på optræningscentret i Karlslunde. i. Tandpleje Ikke overenskomstomfattede (Sundhedslovens 50, 70, 167 og Afsnit X ) Sundhedsloven omfatter: a. Tolkebistand i forbindelse med lægehjælp ved alment praktiserende læge og speciallæge. b. Lægemidler. c. Briller til børn under 16 år. d. Rejsesygesikring. Regionerne, finansierer ydelserne, der er nævnt ovenfor under afsnit og Dog afholder kommunerne udgifter til begravelseshjælp i henhold til 160 og 257 og til Vederlagsfri fysioterapi jf. Bekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i regionen og i kommunen Andre ydelser Staten finansierer ydelser efter følgende paragraffer i sundhedsloven: 161, jf. 258 (Søfarende). 232, jf. 264 (Refusion til offentlig sygesikring eller offentlig sygekasse i en anden stat). Praksissektorens ydelser er nærmere beskrevet i kapitel 4. 11

13 2 Personkreds danske, udenlandske statsborgere 2.1 Bopælsbegrebet Sundhedsloven omfatter som udgangspunkt samtlige personer med bopæl her i landet. En række persongrupper har imidlertid ikke ret til sundhedslovens ydelser, selv om de har bopæl her i landet, jf. afsnit vedrørende "hvilende sikrede". Sundhedslovens ydelser omfatter i et vist omfang udlændinge samt færinger og grønlændere under midlertidigt ophold her i landet, jf. afsnit 2.3.1, 9.3.3, og Det er en betingelse for retten til ydelser, at personen har bopæl her i landet. Der er dog i sundhedsloven samt i internationale aftaler fastsat særlige regler om ret til ydelser for personer omfattet af den danske sundhedsordning under midlertidigt ophold i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. Søfarende forhyret på danske skibe i udenrigsfart er omfattet af sundhedsloven. De nærmere regler herom er fastsat i Bekendtgørelse 1331 af Bopæl her i landet Ved afgørelsen af, om en person har bopæl her i landet, lægges vægt på, om pågældende er tilmeldt folkeregistret her i landet. I princippet er samtlige personer tilmeldt folkeregistret i fuldt omfang sikret ret til sundhedslovens ydelser Personer med ret til sundhedslovens ydelser Flygtninge Personer, der opholder sig her i landet som asylsøgende, anses ikke for at have bopæl her i landet og har derfor ikke ret til ydelser efter sundhedsloven. I den periode er Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp ansvarlig for sygehjælp, også økonomisk. Fra den dag personen har fået opholdstilladelse og derved bopæl, har de ret til ydelser efter sundhedsloven Personer uden ret til sundhedslovens ydelser Hvilende sikrede (Sundhedslovens 11, og bekendtgørelse nr. 23 af Visse persongrupper har imidlertid uanset tilmelding til folkeregistret ikke adgang til ydelser. Dette gælder personer, der i en periode på 3 måneder eller mere er indkaldt til militærtjeneste eller lignende, eller i en tilsvarende periode er optaget i kriminalforsorgens institutioner. Det er en forudsætning, at der i disse tilfælde på anden vis drages omsorg for de pågælden- 12

14 des sygehjælp. De nævnte persongrupper betegnes "hvilende sikrede". De har dog ret til rejsesygesikring, jf. afsnit Ventetid Med sundhedslovens ikrafttræden den 1. januar 2007 ophæves ventetidsbestemmelserne. Personer, der flytter til Danmark den 1. januar 2007 eller senere, har ikke en ventetid på 6 uger for retten til ydelser efter sundhedsloven. Ret til alle sundhedslovens ydelser tilkommer herefter enhver, der har bopæl her i landet straks fra tilflytningen. Ved bopæl forstås, at den pågældende opfylder betingelserne i CPR-loven for at skulle tilmeldes folkeregisteret. Endvidere har Danmark indgået internationale aftaler om overflytning af personer til Praksisområdet i sundhedsvæsnet i Danmark fra tilsvarende sikringsordninger i andre stater. Personer, som efter EØS-aftalen er omfattet af EF-forordning nr. 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere, og personer, omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring, samt personer, der socialt er sikret i Schweiz, kan således ved tilflytning her til landet normalt opnå ret til sundhedslovens ydelser uden ventetid. For en nærmere definition af de omfattede personer henvises til afsnit 9.1, og Der er desuden indgået aftaler med Tyrkiet, Slovenien, Kroatien, Makedonien, Pakistan, Schweiz, Quebec og Marokko. Udenlandske stipendiater kan optages uden ventetid, hvis der foreligger anbefaling fra Udenrigsministeriet eller Undervisningsministeriet. 2.3 Bopæl i udlandet (Sundhedslovens 8, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 382 af ) Personer med ret til sundhedslovens ydelser Udlændinges samt færingers og grønlænderes ret til sundhedslovens ydelser under midlertidigt ophold i landet Udenlandske statsborgere samt personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland har i et vist omfang ret til sygehjælp m.v. under midlertidigt ophold her i landet. Reglerne herom er fastsat i følgende internationale aftaler: 1) EF-forordningerne nr. 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere og nr. 574/72 (gennemførelsesforordningen), som ændret og ajourført ved forordning nr. 2001/83 af den ) Nordisk Konvention om Social Sikring af den ) Aftalen mellem EU og Schweiz, der trådte i kraft den

15 4) Overenskomst af den mellem Danmark, Storbritannien og Nordirland om social tryghed. 5) Bekendtgørelse nr af den om sundhedslovens ydelser til personer med bopæl på Færøerne eller i Grønland under midlertidigt ophold her i landet. De nærmere regler om udlændinges samt færingers og grønlænderes ret til sundhedslovens ydelser under midlertidigt ophold i Danmark er beskrevet i kapitel Personer, som er bosat i et andet EØS-land og Schweiz og som er omfattet af EØS-aftalen Følgende statsborgere i et EØS-land (inkl. Danmark) eller Schweiz, der er bosat i et andet EØS-land eller Schweiz, har efter EØS-aftalen og aftalen med Schweiz (reglerne i EF-forordning nr. 1408/71), ret til sundhedslovens ydelser i Danmark: 1. Grænsearbejdere, der har bopæl i et andet EØS-land, og som arbejder i Danmark. 2. Arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, som er beskæftiget i Danmark, men udsendes til at udføre et arbejde i et andet EØS-land. 3. Tjenestemænd og dermed ligestillede (f.eks. overenskomstansatte akademikere), som udsendes fra Danmark til tjeneste i et andet EØSland. 4. Lokalt ansat personale ved danske diplomatiske repræsentationer eller konsulater i andre EØS-lande, eller personer, der står i privat tjeneste hos embedsmænd tilknyttet disse diplomatiske repræsentationer eller konsulater. Det er dog en forudsætning, at de pågældende er danske statsborgere og har valgt at være omfattet af dansk lovgivning. 5. Hjælpepersonale, der er ansat ved Den Europæiske Unions institutioner, og som har valgt at være omfattet af dansk lovgivning. 6. Personer, der er bosat i et andet EØS-land, og som er beskæftiget om bord på et skib, der fører dansk flag. 7. Familiemedlemmer (uanset deres nationalitet) til personer, der er nævnt under punkterne 2 6, og som er bosat i et andet EØS-land eller Schweiz, medmindre de pågældende er erhvervsmæssigt beskæftiget i bopælslandet. Derudover kan visse personer, der under ophold i et andet EØS-land eller Schweiz ikke bliver optaget i opholdslandets forsikringssystem, have ret til at få et særligt sundhedskort. 14

16 Personer, som er bosat i et andet nordisk land og omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring Følgende personer, der er bosat i et andet nordisk land, har efter Nordisk Konvention om Social Sikring ret til sundhedslovens ydelser i Danmark: 1. Grænsearbejdere, der har bopæl i et andet nordisk land og arbejder i Danmark. 2. Arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, som er beskæftiget i Danmark, men udsendes til at udføre et arbejde i et andet nordisk land. 3. Personer, ligestillet med tjenestemænd (f.eks. overenskomstansatte akademikere), som er udsendt fra Danmark til tjeneste i et andet nordisk land. 4. Familiemedlemmer til personer, der er nævnt under punkterne. 2 og 3, og som er bosat i et andet nordisk land, medmindre de pågældende er erhvervsmæssigt beskæftiget i bopælslandet Personer, bosat i lande uden for EØS-landene Udsendte arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der er omfattet af dansk lovgivning i henhold til bestemmelser i de konventioner om social sikring, som Danmark har indgået med stater uden for EØSlandene, har ligeledes ret til et særligt sundhedskort (særligt sundhedskort). Dette gælder for tiden følgende lande: lande fra det tidligere Jugoslavien, nemlig Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Makedonien, Serbien og Montenegro, Israel, Marokko, Pakistan, Tyrkiet og Quebec. 15

17 3 Sikringsform Sundhedsloven skelner mellem to sikringsformer: Gruppe 1- og gruppe 2-sikring. 3.1 Valg af sikringsform Der er valgfrihed mellem de to sikringsformer. Overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 sker normalt kun efter anmeldelse fra den sikrede til kommunen. For gruppe 1-sikrede gælder, at de skal være tilmeldt en alment praktiserende læge. Reglerne vedrørende lægevalg for gruppe 1-sikrede fremgår af kapitel Almindeligt gruppeskift (Sundhedslovens 58, og bekendtgørelse nr. 582 af den om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort m.v. Overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 skal ske ved henvendelse til kommunen med virkning 14 dage efter, kommunen har registreret at have modtaget gebyr for nyt sundhedskort. Nyt gruppeskift kan herefter tidligst finde sted efter 1 år årige kan selv vælge sikringsform uden samtykke fra værge eller forældremyndighedens indehaver Ekstraordinært gruppeskift fra gruppe 2 til gruppe 1 (Sundhedslovens 58, stk. 4 og bekendtgørelse af nr. 582 af den ). Kommunen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1- sikring og forblive under denne sikringsform, når der er ydet pågældende sygehjælp efter lov om social bistand eller af rådighedsbeløbet for personlige tillæg til sociale pensioner. Den sikrede forbliver gruppe 1-sikret, så længe det skønnes påkrævet af hensyn til pågældendes økonomiske forhold og behov for sygehjælp. I tilfælde, hvor en gruppe 2-sikret har fået så omfattende ydelser af lægehjælp, at der må anses at foreligge misbrug af retten til tilskud, kan regionen bestemme, at den pågældende skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne for en nærmere fastsat periode. 3.2 Tilflytning fra udlandet (Sundhedslovens 58, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 582 af den ). Personer, der tilflytter fra Grønland, Færøerne eller udlandet, skal ved tilmeldingen til folkeregistret opfordres til at vælge sikringsform. Giver den sikrede ikke oplysning om valg af sikringsform, meddeler kommunen, at den sikrede indplaceres i gruppe 1, medmindre der inden for en frist af 14 dage fremsættes ønske om valg af gruppe Bopæl i udlandet (Sundhedslovens 8, og bekendtgørelse nr.582 af den ). 16

18 Personer, der er berettiget til lovens ydelser uden at have fast ophold her i landet, kan ved meddelelse til kommunen vælge sygesikringsgruppe, med virkning 14 dage efter kommunen har modtaget skriftlig anmodning herom Fornyet skift mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan herefter tidligst ske 1 år efter. De pågældende personer forsynes med et særligt sundhedskort, der kan udstedes med højst 2 års gyldighed. 17

19 4 Ydelser efter sundhedsloven 4.1 Indledning Sundhedsloven fastsætter, hvem der er omfattet af lovens bestemmelser, og hvilke ydelser, disse personer er berettigede til. Ydelserne og de tilknyttede honorarer/tilskud er nærmere fastlagte og beskrevet i de overenskomster, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået med de enkelte faglige organisationer og behandlere. De generelle ydelser og taksterne herfor fremgår af Takstmappen. Mappen kan findes på I det følgende refereres til takstmappens takstkort under beskrivelsen af de enkelte ydelsestyper. Herudover udmelder regionen de ydelser, der er aftalt som led i lokale aftaler og 3-aftaler Overenskomsterne på praksisområdet giver generelt mulighed for, at der lokalt kan indgås aftaler mellem en region og de lokale repræsentanter for de faglige organisationer mv. Disse lokale aftaler benævnes 2-aftaler. På speciallægeområdet dog 3-aftaler. Det er en forudsætning for aftalernes gyldighed, at de centrale parter har godkendt disse aftaler. Dog kan der på speciallæge- og kiropraktorområdet indgås aftaler uden central godkendelse, for så vidt angår visse forhold, jf. 3, stk. 1, i overenskomsten (omsætningsregulering, honorering af ydelser, der allerede findes i overenskomsten, honorering af tværgående opgaver, afregningsbestemmelser, rekrutterings- og fastholdelsestiltag, vikaraftaler). Ligeledes kan der indgås 2-aftaler på almen lægeområdet uden godkendelse fra de centrale parter. Godkendelse af 2 og 3 aftaler meddeles regionen af Danske Regioner. Lokalt godkendte aftaler sendes til parternes orientering. Samtidigt meddeles det regionen, hvilket ydelsesnummer, der kan anvendes til afregning. Sådanne lokale aftaler kan vedrøre både behandlingsmæssige og mere administrative forhold. De giver mulighed for at supplere de landsdækkende overenskomster med aftaler ved lokalt at kunne tilbyde ydelser udover de landsdækkende overenskomster eller for at tilpasse elementer heraf til særlige decentrale behov. De lokale aftaler giver således mulighed for at variere regionens tilbud og tilpasse det til de lokale forhold. 2- og 3-aftaler anvendes i vidt omfang på almenlægeområdet og på speciallægeområdet. 4.3 Rammeaftaler Der foreligger adgang til lokalt at tiltræde rammeaftaler, som herefter kun har virkning i den eller de regioner, som har tiltrådt aftalen. Rammeaftaler er i modsætning til 2 og 3-aftaler centralt fastlagte på forhånd, for så vidt angår indhold og eventuel honorering. Tiltrædelse af en rammeaftale skal ikke godkendes af de centrale forhandlingsparter, men får virkning umiddelbart efter regionens beslutning om iværksættelse. En rammeaftale kan endvidere opsiges efter lokal beslutning. Alle rammeaftaler fremgår af takstmappen 18

20 4.3.1 Regionernes formidlingsopgave Regionerne bør umiddelbart ved ikrafttræden af aftaler, som supplerer overenskomsternes bestemmelser, orientere kommunerne om ydelsernes indhold, honorarer m.v. Ligeledes er det regionernes opgave at orientere kommunerne om ophævede aftaler. Lokale aftaler udover overenskomsterne kan indgås tidsbegrænset, f.eks. for en toårig periode eller med adgang for overenskomsternes parter til at opsige med et nærmere fastsat varsel. På lægeforeningens hjemmeside der kræver adgangskode, er der en liste over gældende 2-aftaler grupperet efter såvel regioner som emner. Der er alene tale om aftaler vedrørende almen lægegerning som supplement til landsoverenskomsten om almen lægegerning af den , senest ændret den (ROK-Praksis ). 4.4 Praksisområdets ydelser kontra profylaktiske ydelser Sundhedsloven omfatter sundhedsvæsnet som helhed. I modsætning til den tidligere lov om offentilig sygesikring, der var afgrænset til hovedsageligt at omfatte adgang til hjælp og behandling ved opstået sygdom. Ydelserne var således tidligere afgrænset til hovedsageligt at omfatte behandlende og helbredende foranstaltninger, og omfattede ikke egentlige forebyggende sundhedsforanstaltninger. Princippet er gradvist blevet tilpasset udviklingen, således at regelsættene i stigende omfang tillige lagde vægt på en sundhedsfremmende og forebyggende indsats som supplement til den behandlende indsats. Som eksempel herpå kan anføres aftalen om profylaktiske helbredsundersøgelser af gravide og børn samt vaccinationer, forebyggelseskonsultation, iskæmisk hjertesygdom, der er defineret som egentlige honorarberettigede ydelser. Tilsvarende findes der på øvrige overenskomstområder forebyggende ydelser, eksempelvis i tandlægeoverenskomsten. Med vedtagelsen af sundhedsloven er der kommet et samlet regelsæt for sundhedsvæsnet omfattende såvel sygdomsbehandling, helbredende foranstaltninger samt forebyggende sundhedsforanstaltninger. 4.5 Overenskomstomfattede ydelser For de overenskomstomfattede ydelsers vedkommende er omfanget af borgerens ret afhængig af, om pågældende har valgt at være gruppe 1- eller gruppe 2-sikret Gruppe 1-sikrede, lægehjælp ved alment praktiserende læge (Sundhedslovens 60, stk. 1,og Bekendtgørelse nr af den om adgang til lægehjælp efter sygesikringsloven). Gruppe-1 sikrede har ret til vederlagsfri lægehjælp hos alment praktiserende læge. De nærmere regler for de gruppe 1-sikredes adgang til vederlagsfri lægehjælp er fastsat i Landsoverenskomst mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og 19

21 Praktiserende Lægers Organisation om almen lægegerning. Reglerne om lægevalg fremgår af kapitel Bestemmelser om konsultation og anmodning om sygebesøg (Sundhedslovens 59, bekendtgørelse nr af den , 4, og landsoverenskomsten om almen lægegerning, 31, 39, stk. 4, 68, 76, 82 og 91. Hvis den sikredes helbredstilstand ikke forhindrer det, skal lægen søges i konsultationstiden, dvs. mandag-fredag, dog ikke helligdage. Anmodning om sygebesøg, der ønskes aflagt samme dag, skal ske inden kl på dage med sædvanlig konsultationstid. Hvis anmodning fremsættes senere, påhviler det ikke lægen at tilse den syge før næste konsultationsdag, medmindre det drejer sig om pludselig opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde eller lignende, som efter lægens skøn gør besøg påkrævet inden næste ordinære konsultationsdag. Henvender en sikret sig til en læge uden for konsultationstiden, eller fremsættes anmodning om sygebesøg efter kl på en dag med konsultationstid, uden at lægen skønner, at hurtig lægehjælp er påkrævet, er lægen ikke efter sundhedsloven forpligtet til at yde lægehjælp. Lægen er berettiget til at yde lægehjælpen som en ydelse uden for overenskomsten under forudsætning af, at den sikrede orienteres om, at lægehjælpen i så tilfælde sker for patientens egen regning. Ved sygebesøg har lægen ret til godtgørelse for kørsel. Lægen har valget mellem at benytte eget befordringsmiddel eller blive befordret af andre, men er i almindelighed ikke berettiget til at veksle mellem disse muligheder, således at lægen en del af året benytter eget befordringsmiddel og i øvrigt vognmand. Dog er en læge, der benytter eget befordringsmiddel, berettiget til, når omstændighederne taler derfor, at anvende lejet befordringsmiddel. Ved benyttelse af eget befordringsmiddel er godtgørelsen den samme pr. påbegyndt km, som den til enhver tid af staten fastsatte, for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Til denne godtgørelse ydes et tillæg på 15%, forhøjet til nærmeste hele ørebeløb. Den aktuelle kørselsgodtgørelse, som har en km grænse pr. år, med højere takst, fremgår af den til enhver tid gældende takstmappe. Såfremt lægen ikke anvender eget befordringsmiddel, afleverer lægen til vedkommende vognmand eller hvem, der sørger for transporten, en mellem parterne godkendt rekvisition for hver sikret, der besøges. Rekvisitionen påføres lægens ydernummer, navn og konsultationssted samt den sikredes personnummer, navn og bopæl. 20

22 For så vidt angår læger, der betjener småøer, kan der ved forhandling mellem vedkommende region og praksisudvalget med pågældende lægers samtykke træffes aftale om afvigelser fra foranstående bestemmelser om kørselsgodtgørelse, med henblik på at opnå en for begge parter rimelig vederlagsordning. Det samme gælder betaling for sørejser Gruppe 2-sikrede, lægehjælp ved alment praktiserende læge (Sundhedslovens 60, stk. 2 og Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelser nr af den , 7). Gruppe 2-sikrede har adgang til tilskud til delvis dækning af udgifter til lægehjælp ved alment praktiserende læge. Gruppe 2-sikrede har således ikke ret til vederlagsfri lægehjælp. Tilskuddet svarer til taksten for tilsvarende lægehjælp til en gruppe 1-sikret. Gruppe 2-sikrede har frit lægevalg. Lægehjælpen ydes i øvrigt på samme vilkår og med de samme begrænsninger som lægehjælp til gruppe 1-sikrede, dog undtaget kørselsgodtgørelse til den praktiserende læge (som den gruppe 2-sikrede selv skal betale) Speciallægehjælp Generelt for gruppe 1- og 2-sikrede (Overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger af den , ROK-Praksis ) Praksissektoren har overenskomst inden for følgende specialer: Anæstesiologi (bedøvelse og smertebehandling). Dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme). Reumatologi (gigtsygdomme). Gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødselshjælp). Kirurgi (kirurgiske sygdomme). Klinisk biokemi. Intern medicin (medicinske sygdomme). Neurologi (medicinske nervesygdomme). Ortopædisk kirurgi. Patologisk anatomi (vævs- og celleundersøgelser). Plastikkirurgi. Psykiatri. Børnepsykiatri. Pædiatri (sygdomme hos børn) Tropemedicin (specialet er under udfasning). Øre-, næse- og halssygdomme. Øjensygdomme. Diagnostisk radiologi (røntgenundersøgelse). 21

23 Grænsen mellem privatklinik og privathospital Regionen udbetaler ikke honorar for behandling på et sygehus. Det forudsættes, at gruppe 1-sikrede kun behandles fra praksisadressen. Endvidere kan den alment praktiserende læge, hvis det skønnes nødvendigt, anmode om, at speciallægen behandler patienten i dennes hjem. Såfremt det ikke er tilfældet, skal speciallægen have adviseret regionen om, at der foreligger apparaturfællesskab på en anden adresse end den faste praksisadresse. Overenskomsten regulerer ikke speciallægernes aktiviteter i deres fritid udover arbejdet i deres praksis, og disse kan derfor godt være tilknyttet et privathospital eller privatklinik, hvor de behandler gruppe 2-sikrede. Gruppe 2-sikrede har kun ret til tilskud for behandling, der er omfattet af overenskomsten, såfremt behandlingen er udført af en navngiven speciallæge. Speciallægen må ikke være fastansat ved et privat hospital/en privat klinik. I dette tilfælde må behandlingen siges at foregå i (privat) sygehusregi. I praksis skal det påses, at regningen for behandlingen er udstedt af en speciallæge. Regningen må således ikke være udstedt af en privatklinik, et privathospital eller lignende Gruppe 1-sikrede (Sundhedslovens 64, stk. 1, Bekendtgørelse nr af den , 5). Gruppe 1-sikrede har adgang til vederlagsfri speciallægehjælp efter henvisning fra alment praktiserende læge. Dog er en henvisning fra en alment praktiserende læge ikke en forudsætning for at søge speciallægehjælp hos øjenlæge samt øre-, næse- og halslæge. Hvis den sikrede opsøger en speciallæge, udover de ovennævnte, uden henvisning, betaler den sikrede selv for ydelsen. Tilsvarende gælder, hvis den sikrede ønsker en ikke-overenskomstdækket ydelse foretaget af en speciallæge. I sidstnævnte tilfælde skal speciallægen informere patienten om, hvor behandlingen kan ydes vederlagsfrit og sikre sig, at patienten erklærer sig indforstået med at betragte ydelsen som en privat behandling. Det er en forudsætning for vederlagsfri behandling, at speciallægen har tilsluttet sig overenskomst med en region. På kan man se 22

24 hvilke speciallæger, der har overenskomst, samt disses adresse, telefonnummer, konsultationstid m.m Gruppe 2-sikrede (Sundhedslovens 64, stk. 2, Bekendtgørelse nr af den , 7). Gruppe 2-sikrede har adgang til tilskud til delvis dækning af udgifter til speciallægehjælp, og de gruppe 2-sikrede kan frit søge speciallæge uden henvisning. Det frie speciallægevalg indebærer, at gruppe 2-sikrede ikke er begrænsede til at skulle modtage ydelser hos en overenskomst/aftaledækket yder, uanset hvilket aftalegrundlag tilskuddet ydes på. Tilskuddet svarer til taksten for tilsvarende speciallægehjælp til en gruppe 1- sikret. Speciallægehjælpen ydes i øvrigt på samme vilkår og med de samme begrænsninger som til gruppe 1-sikrede. Overenskomstmæssige begrænsninger i antallet af konsultationer gælder således også for gruppe 2- sikrede. Ved fortsat behandling herudover kan der dog ydes tilskud svarende til taksten for lægehjælp for en gruppe 1-sikret ved alment praktiserende læge. Der skal gøres opmærksom på, at dersom en region har indgået særlige aftaler enten som følge af speciallægeoverenskomsternes 2, 3 eller 4 eller som kontraktlige aftaler, gælder dette også for gruppe 2-sikrede. Det betyder, at der kan ydes tilskud på samme vilkår som øvrige overenskomstdækkede ydelser. I princippet skal hele behandlingen af gruppe 2-sikrede enten være for regionens regning eller være for egenbetaling, dvs. at regionen ikke betaler noget af en behandling. Dog kan en gruppe 2-sikret godt få tilskud til f.eks. konsultationsydelse og en mindre operation eller undersøgelse, og så selv betale for et større indgreb udført i tilslutning hertil. Der skal dog være tale om en regning, der er udspecificeret. Patienten må i dette tilfælde godt afregne den del af regningen, som regionen ikke dækker, med en privat klinik, et privathospital eller lignende. Regninger der skal dækkes af regionen må ikke være udstedt af en privatklinik, et privathospital eller lignende Behandling hos speciallæger i ikke overenskomstomfattede specialer (gruppe 1- og 2-sikrede) (Sundhedsslovens 64, stk. 3 Bekendtgørelse nr af den , 6). Ved behandling hos speciallæge, inden for hvis speciale der ikke findes godkendt overenskomst, ydes tilskud. Der kan dog højst ydes tilskud med 80 kr. for 1. konsultation og 30 kr. for hver efterfølgende konsultation i 23

25 samme sygdomstilfælde. Inden for 12 på hinanden følgende måneder ydes højst 260 kr. i tilskud til konsultationer i hvert speciale. For en operation ydes tilskud til 1. konsultation med et beløb på indtil 100 kr. Gruppe 1- sikrede skal have henvisning fra alment praktiserende læge Tandlægehjælp (Sundhedslovens 65, Bekendtgørelse nr. 201 af den om tilskud efter sundhedsloven til tandlægehjælp og overenskomst om tandlægehjælp mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening af den , senest ændret ved aftale den (ROK )). Regionen yder tilskud til forebyggende og behandlende tandlægehjælp hos praktiserende tandlæger til såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede, som er 18 år og derover. Tilskud ydes til regelmæssig diagnostisk undersøgelse, bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse, diagnostisk og forebyggende grundydelse, individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis samt fluorbehandling af initial caries, almindelig tandrensning, udvidet tandrensning, tandrodsrensning, almindelig parodontalbehandling, udvidet parodontalbehandling, kirurgisk parodontalbehandling, kontrol efter forebyggelse/diagnostik og parodontalbehandling, tandfyldning med anvendelse af glasionomer, plast og i visse tilfælde amalgam som fyldningsmateriale, gradvis ekskavering, rodbehandling og rodfyldning, tandudtrækning under lokalbedøvelse samt operativ fjernelse af tænder, rodspidser og mindre cyster m.v. Børn af personer med særligt sundhedskort (se afsnit 6.2) er ligestillede med gruppe-1 sikrede i forhold til tilskud, hvilket betyder, at tandlægen selv skal afregne direkte med regionen. Alle øvrige børn hører til i den kommunale børnetandpleje, som er organiseret og tilrettelagt forskelligt i kommunerne. De nærmere vilkår for gruppe 1- og gruppe 2-sikredes tilskud til tandlægehjælp er fastsat i overenskomst om tandlægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Tandlægeforening. Honorarerne for de dækkede ydelser for gruppe 1-sikrede er fastsat i overenskomsten, og fremgår af takstmappen. For gruppe 1-sikrede er det en betingelse for at få tilskud til tandbehandling i Danmark, at de søger en tandlæge, der er tilsluttet tandlægeoverenskomsten. Tandlægeydelser er omfattede af EU-reglerne om varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed. Der kan derfor ydes tilskud til tandlægebehandling i andre EUlande, se hertil kapitel 9. Regionens tilskud ydes med samme beløb til gruppe 1- og gruppe 2-sikrede. Tilskuddet til Regelmæssig Diagnostisk Undersøgelse (RDU) udgør til personer mellem 18 og 25 år 65% af det samlede aftalte honorar. Tilskuddet til RDU af øvrige personer, kontrolundersøgelser samt tandrensningsydelser udgør 40% af honorarerne. Der kan i forbindelse med RDU tages røntgen/bitewings, til hvilke der ydes 30% tilskud. Øvrige røntgenydelser er uden tilskud. RDU kan under normale omstændigheder gives med et interval på måneder. 24

26 For ydelserne operativ fjernelse af tænder, rodspidser og mindre cyster samt kirurgisk paradontalbehandling er regionens tilskud fastsat som et kronebeløb, der reguleres i henhold til gældende overenskomst. Der er på de nævnte ydelser ikke aftalt et fuldt honorar, hvilket betyder, at der er fri prisfastsættelse for tandlægen, og patientandelen kan derfor variere. På en række andre fyldningsydelser, tandudtrækning og parodontale forebyggende og behandlende ydelser er tilskuddet ligeledes fastsat som et kronebeløb, der reguleres. Også her er patientandelen fastsat efter aftale mellem overenskomstens parter. For ydelser uden et aftalt grundhonorar, skal der i klinikkens venteværelse forefindes synlige prislister. Som tillæg til tandlægeoverenskomsten er der indgået aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Tandlægeforening om henvisningsret til histopatologiske undersøgelser. Det er op til den enkelte region at beslutte, hvorvidt regionen vil tilslutte sig aftalen, eller om regionen vil have patologiske undersøgelser udført på sygehusenes patologiske institutter Tilkaldeordning for tandlægehjælp Den enkelte tandlæge er forpligtet til at tilkalde alle patienter, der er tilknyttet praksis. Tilkaldet af den enkelte patient skal baseres på patientens behov vurderet på baggrund af tandlægens faglige skøn. Tilkaldet kan ske skriftligt eller telefonisk Tandpleje (Sundhedslovens 71 og 72, Bekendtgørelse nr.461 af den om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejere i praksissektoren og overenskomst om tandpleje mellem RLTN og Dansk Tandplejerforening af den , (ROK )). Regionen yder tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejere der har overenskomst med regionen. Såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede, over 18 år har ret til tandpleje. Undtaget er børn og unge under 18 år, der er omfattet af det lovpligtige tilbud om kommunal tandpleje, og personer, der modtaer tandpleje efter sundhedslovens 131 (omsorgstandpleje). Tilskud ydes til regelmæssig diagnostisk undersøgelse, bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse, individuel forebyggende behandling af caries og gingivitis samt fluorbehandling af initial caries, udvidet forebyggende behandling, almindelig tandrensning, udvidet tandrensning, tandrodsrensning, almindelig parodontalbehandling, udvidet parodontalbehandling, kontrol efter forebyggelse/diagnostik og parodontalbehandling, bitewings i forbindelse med kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse, undersøgelse efter henvisning fra tandlæge samt henvisning til undersøgelse hos tandlæge. De nærmere vilkår af de enkelte tandbehandlinger fremgår af den gældende 25

27 overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Tandplejerforening. Regionen yder tilskud på 40 % af de i overenskomsten fastsatte maksimale grundhonorarer. Til bitewings i forbindelse med den regelmæssige diagnostiske undersøgelse og kontrol efter den regelmæssige diagnostiske undersøgelse yder regionsrådet et tilskud på 30 %. Til personer i alderen år yder regionsrådet et tilskud på 65 % til den regelmæssige diagnostiske undersøgelse og til kontrol efter den regelmæssige diagnostiske undersøgelse. Tilskuddene beregnes på grundlag af de i overenskomsten fastsatte maksimale grundhonorarer. De nærmere vilkår for gruppe 1- og gruppe 2-sikredes tilskud til tandlægehjælp er fastsat i overenskomst om tandpleje mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Tandplejeforening. Honorarerne for de dækkede ydelser for gruppe 1-sikrede er fastsat i overenskomsten, og fremgår af takstmappen. For gruppe 1-sikrede er det en betingelse for at få tilskud til tandplejebehandling i Danmark, at de søger en tandlæge, der er tilsluttet tandlægeoverenskomsten Fysioterapi (Sundhedslovens 67, og bekendtgørelse nr. 710 af den om tilskud efter sundhedsloven til fysioterapeutisk behandling og landsoverenskomst om fysioterapi af den , senest ændret den mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter (ROK ). Regionen yder til såvel gruppe 1-sikrede som til gruppe 2-sikrede tilskud til fysioterapeutisk behandling hos praktiserende fysioterapeuter. Kommunen yder tilskud til vederlagsfri fysioterapi, se afsnit Det er en forudsætning for både gruppe 1- og 2-sikrede, at behandlingen er ordineret af en læge ved skriftlig henvisning, og at behandlingen finder sted på en af regionen godkendt klinik. Den overenskomstdækkede behandling omfatter fysioterapeutisk undersøgelse, biomekanisk bevægelsesterapi, neurofysioterapi, psykomotorisk bevægelsesterapi, ADL-funktionstræning, kompenserende behandling, lungefysioterapi, ødembehandling, manuel behandling, apparaturbehandling, information og vejledning. En behandling udføres som en kombination af de nævnte ydelser relateret til patientens aktuelle behov. Konsultationerne honoreres med enten en første konsultation, en normal behandling, en kort behandling eller opfølgende træningsterapi. For så vidt angår almindelig fysioterapi kan der i et behandlingsforløb kun gives 1 første konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. For vederlagsfri fysioterapi gælder samme regler. For vederlagsfri fysioterapi kan første konsultationshonorar dog udbetales én gang pr. år fra 2. henvisningsperiode og frem i forbindelse med udarbejdelse af statusredegørelsen. 26

28 Der kan gives tillæg til normalbehandlingshonoraret for særlig tidskrævende indsats, når et eller flere af følgende symptomer er til stede: Kommunikationsbesvær, spasticitet, tabt gang- eller støttefunktion, omfattende muskelatrofi, omfattende koordinationsforstyrrelser, multible kontrakturer og multible ledaffektioner Almindelig fysioterapi Tilskuddet til såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede udgør op til 40% af det for gruppe 1-sikrede fastsatte honorar i landsoverenskomsten om fysioterapi. For gruppe 1-sikrede er det en betingelse for at få tilskud til fysioterapibehandling, at de søger en fysioterapeut, der har tilsluttet sig overenskomsten med regionen. Dog er ydelserne omfattet af EU-regler om varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed, hvorfor der kan ydes tilskud til behandling foretaget i et andet EU-land, se kapitel Vederlagsfri fysioterapi (Landsoverenskomst om vederlagsfri fysioterapi af den , senest ændret den mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter (ROK )). Der ydes tilskud til til vederlagsfri fysioterapeutisk behandling til personer med et svært fysisk handicap som følge af muskelsvind, sclerose, spastisk lammelse m.v. og til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom Den nøjagtige fortegnelse over, hvilke diagnoser, der er omfattet af ordningen fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinier for Fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi, udgivet i For gruppe 1-sikrede er det en betingelse for at få tilskud til fysioterapibehandling, at de søger en fysioterapeut, der har tilsluttet sig overenskomsten med regionen. Muligheden for at få tilskud til behandling foretaget i et andet EU-land gælder ikke, idet den offentlige sygesikring yder 100% tilskud Progressive lidelser (Bekendtgørelse nr. 710 af den om tilskud efter sundhedsloven til fysioterapeutisk behandling). Der tilbydes vederlagsfri fysioterapi til personer som har funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Hensigten er at give mulighed for at personer i denne gruppe kan få fysioterapi tidligt i deres sygdomsforløb. Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom inkluderer personer, som opfylder alle følgende henvisningskriterier: - Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. - Tilstanden er varig 27

Praksishåndbog. Praksishåndbogen

Praksishåndbog. Praksishåndbogen Praksishåndbogen Opdateret marts 2015 1 Praksishåndbogen behandler spørgsmål vedrørende administration af praksissektoren i sundhedsvæsnet. Håndbogen er et let tilgængeligt opslagsværk, der giver svar

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 029-10 Implementering af overenskomst for kiropraktorerne

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 045-10 Implementering af ny overenskomst om tandpleje ved

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982.

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR-lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra, eru tygum vælkomin at boða frá við at trýsta á her Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-10 Vejledning om administration af fodterapiområdet efter

Læs mere

1. Overenskomstens parter.

1. Overenskomstens parter. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR- lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra villu, eru tygum vælkomin at boða frá her. Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya

Læs mere

Ministerialtidende. 2008 Udgivet den 25. november 2008

Ministerialtidende. 2008 Udgivet den 25. november 2008 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 25. november 2008 19. november 2008. Nr. 70. Vejledning om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser, der er købt eller leveret i et andet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 004-14 Ny aftale om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1)

Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven 1) BEK nr 959 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303838 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

56.00.6 Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT. OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m.

56.00.6 Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT. OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m. SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT 56.00.6 Side 1 OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m. Af 27. marts 1995 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,58 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,58 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,58 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 006-09 Det særlige sundhedskort er blevet moderniseret. Ændringerne

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015. (revideret) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS)

ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015. (revideret) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS) OG OG REGIONERNES LØNNINGS- OG OG TAKSTNÆVN (RLTN) ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015 2015 (revideret) Overenskomst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-10 Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international 1 Nr. 1, april 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er informationer om Sygehjælp: - EU-sygesikringskortet får længere

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 30 Bilag 11 Offentligt Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. I medfør af 8, stk. 2, 10, 11, 75, stk. 2 og 5, 76, 78, stk. 1, 79, 81, stk.

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning

Danica Sundhedssikring. Pensionsordning Danica Sundhedssikring Pensionsordning Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring dig mulighed for selv at bestemme,

Læs mere

Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer i 2011 jf. bekendtgørelse om gratis influenzavaccination

Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer i 2011 jf. bekendtgørelse om gratis influenzavaccination REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 022-11 Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

UDKAST. 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale.

UDKAST. 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale. UDKAST 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale. 1 Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og en kreds af praktiserende øjenlæger i regionen i henhold til Landsoverenskomstens

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 17. december 2013 af ministeren

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Kapitel 1. Fælles bestemmelser 1. Oprettelse af kontrakt I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLO og YL udfærdigede standardblanket.

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i PRÆSENTATION Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER 2009 1 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,53 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,53 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,53 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Mere enkle regler fra nytår

Mere enkle regler fra nytår d - n y t n r. 4 D e c e m b e r 2 0 1 0 Mere enkle regler fra nytår n Side 2 Flere og højere tilskud til næste år n Side 3 Information fra Sygeforsikringen " danmark" "danmark"s erstatningstakster for

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO)

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) OVERENSKOMST om almen lægegerning mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) og Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) Af 1. oktober 2006 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-08 Fornyelse af Overenskomst om psykologhjælp pr. 1.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for specialet

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for specialet REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 026-09 Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for

Læs mere