Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen på området inden for det seneste år. Spørgsmålene er stillet til medlemmerne af FOAs Social- og Sundhedssektor, som til dagligt arbejder med psykisk syge i behandlingspsykiatrien, i socialpsykiatrien eller i hjemmeplejen. 917 medlemmer har deltaget primært social- og sundhedsassistenter. Hovedresultater Patienter udskrives for tidligt: 2 ud af 3 ansatte i behandlingspsykiatrien har inden for den seneste måned oplevet, at patienter er udskrevet fra behandlingen, inden de var klar til det. Flere udskrives for tidligt: Mere end halvdelen af medlemmerne oplever, at der inden for det seneste år er sket en stigning i antallet af patienter, som udskrives for tidligt fra behandlingspsykiatrien. Flere psykisk syge genindlægges: Mere end halvdelen af medlemmerne i behandlingspsykiatrien oplever, at flere patienter bliver genindlagt. Mere isolerede: 43 procent oplever, at psykisk syge er blevet mere isolerede i eget hjem inden for det seneste år. 2 procent oplever, at de er blevet mindre isolerede. Mindre tid til den enkelte: Ca. 7 ud af 10 FOA-medlemmer har inden for det seneste år oplevet, at der er blevet mindre tid til den enkelte psykisk syge borger. Flere psykisk syge mangler hjælp: 6 ud af 10 svarer, at der inden for det seneste år er flere psykisk syge, som mangler hjælp. Flere oplever trusler og vold: Hvert tredje medlem har oplevet at komme i flere situationer med trusler og vold inden for det seneste år. Kun hver tyvende har oplevet færre situationer med vold og trusler. Flere unge, flere ældre og flere med anden etnisk baggrund: FOAs medlemmer møder stadigt flere unge og ældre med psykisk sygdom, og mere end en tredjedel har inden for det seneste år mødt flere psykisk syge borgere med anden etnisk baggrund. Flere med alkoholmisbrug og stofmisbrug (dobbeltdiagnoser): 45 procent svarer, at de inden for det seneste år har mødt flere psykisk syge med alkoholproblemer, og 40 procent har mødt flere psykisk syge med stofmisbrug. Samarbejde med pårørende: Kun hver femte mener, at samarbejdet med pårørende til psykisk syge fungerer godt. Medlemmerne i psykiatrien er fagligt godt klædt på: 85 procent af medlemmerne i social- eller behandlingspsykiatrien føler sig fagligt godt eller meget godt klædt på til deres arbejde med psykisk syge. Men ikke i hjemmeplejen: Kun 22 procent af social- og sundhedshjælperne i hjemmeplejen, som arbejder med psykisk syge, føler sig fagligt godt eller meget godt klædt på til at løse deres opgaver med psykisk syge.

2 Flere patienter udskrives for tidligt fra behandlingspsykiatrien Alene inden for den seneste måned har 2 ud af 3 ansatte i behandlingspsykiatrien oplevet, at patienter er udskrevet fra behandlingen, inden de var klar til det. Det gælder mere end halvdelen af medlemmerne i socialpsykiatrien (56 procent) og en tredjedel af medlemmerne i hjemmeplejen. Figur 1. Har du inden for den seneste måned oplevet, at borgere er blevet udskrevet fra behandlingspsykiatrien, selv om de ikke var klar til det? Fordelt på arbejdssted (n=827) % 5% 6% % % 33% 65% 56% Nej Ja Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien

3 Mere end halvdelen af medlemmerne i behandlingspsykiatrien og i socialpsykiatrien oplever, at der er flere der udskrives for tidligt i dag sammenlignet med for et år siden. Det viser figur 2. Kun 5 procent i behandlingspsykiatrien og 2 procent i socialpsykiatrien oplever at færre udskrives for tidligt. I hjemmeplejen har 40 procent oplevet, at flere udskrives for tidligt inden for det seneste år. Figur 2. Oplever du, at der inden for det seneste år er blevet flere eller færre patienter, som udskrives fra behandlingspsykiatrien, selv om de ikke er klar til det? Fordelt på arbejdssted (n=813) % 31% 5% 2% 55% 58% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien Det er ca. det samme Færre patienter udskrives for tidligt Flere patienter udskrives for tidligt En social- og sundhedsassistent fra behandlingspsykiatrien beskriver situationen på hendes arbejdsplads sådan her: I og med at antallet af senge er blevet skåret, og at personale er blevet skåret, er der mindre tid til den enkelte og oftere overbelægninger. Det er næsten mere reglen end undtagelsen. Derfor er desværre blevet sådan, at patienter udskrives for tidligt, for at skabe rum og plads til de næste. Flere genindlæggelser Mere end halvdelen af de ansatte i behandlingspsykiatrien (55 procent) har inden for det seneste år oplevet, at der er sket flere genindlæggelser blandt patienterne. 3 procent har oplevet, at der er sket færre genindlæggelser. I socialpsykiatrien og i hjemmeplejen er det ca. hvert tredje medlem, der har oplevet en stigning i antallet af genindlæggelser.

4 Figur 3. Oplever du, at der inden for det seneste år er sket flere eller færre genindlæggelser blandt dine psykisk syge patienter/borgere? Fordelt på arbejdssted (n=812) % 7% 7% 36% 47% % 7% 3% 55% 1 36% Det er ca. det samme Færre genindlæggelser Flere genindlæggelser Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien Flere medlemmer bemærker, at de har svaret ved ikke på spørgsmålet, da de arbejder i retspsykiatrien, hvor patienterne er anbragt med dom og ikke udskrives. Et medlem beskriver, at nogle unge borgere er skåret meget i deres støttetimer: Jeg har oplevet, at unge, der har haft brug for mere end 40 timers støtte om ugen er skåret til bostøtte i 4 timer om ugen. Desværre har jeg også set de samme unge blive genindlagt på psykiatrisk eller på medicinske afdelinger efter selvmordsforsøg. (Social- og sundhedsassistent, socialpsykiatrien) Et medlem skriver, at det bl.a. er patienter med dobbeltdiagnoser, som på grund af deres misbrug bliver svingdørspatienter, som ikke får det rigtige tilbud og derfor ikke kan fastholdes. Et medlem efterlyser et udrykningshold, som kunne forebygge genindlæggelser ved at kunne tage ud til den enkelte borger, hvis der er brug for tvangsmedicinering. Et andet medlem foreslår, at genindlæggelser kunne minimeres ved daglig medicindosering i hjemmet eller ved simple dosispakninger.

5 7 ud af 10 har fået mindre tid til den enkelte patient Ca. 7 ud af 10 medlemmer har fået mindre til den enkelte psykisk syge borger inden for det seneste år. Kun 3 procent har i samme periode fået mere tid til den enkelte borger. Figur 4. Oplever du, at du i løbet af det seneste år har fået mere eller mindre tid til den enkelte patient/borger? Fordelt på arbejdssted (n=813) 10 1% 1% 1% % 23% 7 6 Det er ca. det samme % 67% Mindre tid til den enkelte Mere tid til den enkelte 3% 2% 3% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien Personalet bruger efterhånden mere tid på dokumentation end på psykisk sygepleje. Der er sket en gradvis reduktion i personalenormeringen samtidig med højere krav til personalet. Der kommer flere og flere komplekse behandlingskrævende patienter. (Social- og sundhedsassistent, behandlingspsykiatrien) Jeg hører mine patienter sige, at de bliver mindre hørt, og at der er mere travlt i afsnittene. Personalet har meget papirarbejde og mindre tid til at opholde sig blandt patienterne. (Social- og sundhedsassistent, behandlingspsykiatrien)

6 Flere psykisk syge får ikke den hjælp de har behov for 6 ud af 10 medlemmer oplever, at flere psykisk syge inden for det seneste år ikke har fået den hjælp, de har brug for. 1 procent svarer, at de har oplevet, at færre psykisk syge har manglet hjælp inden for det seneste år. Et medlem fra socialpsykiatrien beskriver det sådan her: Jeg oplever, at de psykisk syge, som jeg har kontakt til i egen bolig, i stigende omfang bliver overladt til sig selv, og ikke får den hjælp og støtte de har brug for (Social- og sundhedsassistent, socialpsykiatrien) Figur 5. Har du oplevet flere eller færre psykisk syge, som inden for det seneste år ikke har fået den hjælp, de har behov for? Fordelt på arbejdssted (n=808) % 8% 1% 9% 12% 2% 1% % 26% 25% 27% Færre psykisk syge mangler hjælp 1 48% 66% 64% 6 Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien I alt Det er ca. det samme Flere psykisk syge mangler hjælp

7 Mere isolerede i eget hjem Medlemmerne i socialpsykiatrien og hjemmeplejen er spurgt, om borgerne er blevet mere isolerede i eget hjem inden for det seneste år. 43 procent mener, at borgerne er blevet mere isolerede. Kun 2 procent af medlemmerne mener, at borgerne er blevet mindre isolerede. Billedet er det samme både i hjemmeplejen og i socialpsykiatrien. Et medlem beskriver, hvordan en lukning af et værested har ført til mere isolation: I min kommune har man lukket et super godt værested, hvor der kom ca psykiske bruger hver dag. Nu sidder de isoleret og bliver dårligere i deres hjem og kan heller ikke blive indlagt. (Social- og sundhedsassistent, socialpsykiatrien) Figur 6. Har du oplevet flere eller færre psykisk syge, som inden for det seneste år ikke har fået den hjælp, de har behov for? Fordelt på arbejdssted (n=808) % 21% 37% 34% 35% 1% 3% 2% 43% 43% 43% Hjemmeplejen Socialpsykiatrien I alt Det er ca. det samme De er blevet mindre isolerede De er blevet mere isolerede

8 Flere psykisk syge med alkoholmisbrug 45 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med psykisk syge, har inden for det seneste år oplevet en stigning i antallet af psykisk syge med alkoholmisbrug. Omvendt har kun 1 procent mødt færre psykisk syge med alkoholproblemer inden for det seneste år. Figur 7. Har du inden for det seneste år mødt flere eller færre psykisk syge borgere med alkoholmisbrug? Fordelt på arbejdssted. (n=810) % 5% 4% 5% 41% 55% 48% 48% 1% 1% 1% 2% 51% 39% 47% 45% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien I alt Det er ca. det samme Færre borgere med alkoholmisbrug Flere borgere med alkoholmisbrug 48 procent svarer, at det er ca. det samme som for et år siden. 5 procent svarer ved ikke. Lidt færre medlemmer i behandlingspsykiatrien har mødt flere borgere med alkoholmisbrug, nemlig 39 procent, mod 51 procent i hjemmeplejen og 47 procent i socialpsykiatrien.

9 Flere psykisk syge med stofmisbrug: Mere end halvdelen af FOAs medlemmer i behandlingspsykiatrien (53 procent) har inden for det seneste år mødt flere psykisk syge med stofmisbrug. Det samme gælder 47 procent af de ansatte i socialpsykiatrien. Kun 1 procent har oplevet at møde færre stofmisbrugere i deres arbejde. For de ansatte i hjemmeplejen ser billedet helt anderledes ud. Her svarer 46 procent ved ikke sandsynligvis fordi de møder få borgere med stofmisbrug. 11 procent har mødt flere stofmisbrugere inden for det seneste år. Figur 8. Har du inden for det seneste år mødt flere eller færre psykisk syge borgere med stofmisbrug? Fordelt på arbejdssted. (n=809) % 8% 17% % 39% 45% 41% 1% 1% 2% 39% 53% 47% 3% 11% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien I alt Det er ca. det samme Færre borgere med stofmisbrug Flere borgere med stofmisbrug Et medlem fra socialpsykiatrien beskriver, at flere borgere med dobbeltdiagnoser også giver flere trusler: Der er kommet mange borgere med både en sindslidelse og et tungt misbrug. De er sværere, at håndtere i socialpsykiatrien, og de står for de fleste situationer med vold og trusler. Der mangler flere specialtilbud til den gruppe og en måde at få deres sager om behandlingsdomme hurtigere gennem systemet. (Plejer, socialpsykiatrien) Medlemmerne beskriver både, at de mangler kurser og uddannelse i at håndtere dobbeltdiagnoser, og at systemet mangler værktøjer til at behandle misbruget samtidig med de psykiske lidelser.

10 Flere unge, flere ældre og flere med anden etnisk baggrund Medlemmerne er spurgt, om de inden for det seneste år har oplevet en stigning i forskellige befolkningsgrupper blandt deres psykisk syge patienter. 3 ud af 4 medlemmer i behandlings- og socialpsykiatrien har inden for det seneste år oplevet, at der er blevet flere psykisk syge unge blandt deres patienter. Det gælder kun hver tredje i hjemmeplejen. Hvert andet medlem i hjemmeplejen har mødt flere ældre borgere med psykisk sygdom inden for det seneste år. Det gælder kun 18 og 26 procent i behandlings- eller socialpsykiatrien. Det er især medlemmerne i behandlingspsykiatrien, som inden for det seneste år har oplevet en stigning i antallet af borgere med anden etnisk baggrund blandt deres patienter. Det gælder 55 procent. Blandt medlemmerne i hjemmeplejen er det kun 16 procent, der har oplevet en stigning. Figur 9. Andelen af medlemmer, som inden for det seneste år har mødt flere henholdsvis unge borgere, ældre borgere og borgere med anden etnisk baggrund med psykisk sygdom. Fordelt på arbejdssted. (n=734) 5 10 Flere unge borgere med psykisk sygdom Flere ældre borgere med psykisk sygdom 35% 26% 18% 29% 51% 73% 76% 65% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien Flere borgere med anden etnisk baggrund med psykisk sygdom 16% 34% 37% 55% I alt Jeg har ikke oplevet en stigning i de nævnte grupper 13% 19% 32%

11 Ingen udvikling i medicinering af borgerne Medlemmerne svar viser ikke en entydig udvikling i medicineringen af borgerne. Der er således lige så mange der svarer, at borgerne er blevet mere medicineret, som medlemmer, der svarer, at borgerne er blevet mindre medicinerede. Figur 12. Oplever du, at psykisk syge patienter i løbet af det seneste år er blevet mere eller mindre medicinerede? Fordelt på arbejdssted. (n=805) % 5% 5% % 58% 34% 6% 18% 21% 24% 15% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien Det er ca. det samme De er mindre medicinerede De er mere medicinerede Det er gennemgående i medlemmernes kommentarer i undersøgelsen, at de efterlyser mere psykologisk behandling af patienterne i form af samtaler og terapi frem for blot medicinering. Et medlem bemærker, at psykiaterne oftere burde henvise til psykologer i stedet for blot at udskrive mere medicin (Social- og sundhedsassistent, socialpsykiatrien). Forklaringen kan ifølge hende være, at medicinsk behandling er billigere her og nu både for den psykisk syge og for samfundet.

12 Samarbejdet med pårørende er nogenlunde 6 ud af 10 medlemmer i behandlings- og socialpsykiatrien svarer, at samarbejdet med de pårørende til psykisk syge fungerer nogenlunde. Ca. 20 procent mener, at samarbejdet fungerer godt. Blandt medlemmerne i hjemmeplejen svarer mange ikke relevant oplagt fordi mange ikke har samarbejde med de pårørende. Figur 13. Hvordan oplever du samarbejdet med pårørende til psykisk syge? Fordelt på arbejdssted (n=817) % 8% 9% 39% 14% 14% 64% 59% 41% 19% 6% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien /ikke relevant Det fungerer dårligt Det fungerer nogenlunde Det fungerer godt

13 Psykisk syge, der afviser hjælp De medlemmer, som arbejder i socialpsykiatrien eller i hjemmeplejen, er stillet særlige spørgsmål om forholdende for de psykisk syge, som bor i eget hjem. 20 procent af medlemmerne i socialpsykiatrien svarer, at der inden for det seneste år er blevet flere psykisk syge, som afviser hjælp fra bostøtten/socialpsykiatrien. Næsten lige så mange, 10 procent, svarer at færre afviser hjælpen, og 43 procent svarer, at det er det samme som for et år siden. Figur 14. Oplever du, at der inden for det seneste år er flere eller færre psykisk syge borgere, som afviser hjælp fra bostøtten/socialpsykiatrien? Spørgsmålet er kun stillet til socialpsykiatrien (n=321) 28% 1 Flere psykisk syge afviser hjælp Færre psykisk syge afviser hjælp Det er ca. det samme 43%

14 Samarbejde hjemmepleje og socialpsykiatri Samarbejdet mellem hjemmepleje og socialpsykiatrien vurderes af flertallet af medlemmerne som nogenlunde (59 og 57 procent). Kun 7 procent af de ansatte i hjemmeplejen mener, at samarbejdet er godt. Det gælder 22 procent i socialpsykiatrien. Figur 15. Hvordan oplever du samarbejdet mellem hjemmepleje og socialpsykiatri (fx bostøtte)? Fordelt på arbejdssted. Medlemmer, som svarer, at spørgsmålet ikke er relevant / ved ikke, er ikke vist.(n=372) % 21% Det fungerer dårligt % 7% Hjemmeplejen 57% 22% Socialpsykiatrien Det fungerer nogenlunde Det fungerer godt Et medlem i socialpsykiatrien oplever samarbejdsvanskelighederne andre steder: Det største problem i mit arbejde er, at de forskellige instanser ikke taler sammen. Fx. egen læge, psykiatriske afdelinger, distriktspsykiatrien, støtte-kontaktpersoner og væresteder. (Social- og sundhedsassistent, socialpsykiatrien)

15 Samarbejde med boligselskaber 32 procent af de ansatte i socialpsykiatrien vurderer deres samarbejde med relevante som godt. 54 procent mener det fungerer nogenlunde, og kun 13 procent mener, at det fungerer dårligt. Figur 16. Hvordan oplever du samarbejdet med relevante boligselskaber? Svar fra socialpsykiatrien. ved ikke / ikke relevant er ikke vist. (n=202) 54% 13% 32% Det fungerer godt Det fungerer nogenlunde Det fungerer dårligt Tilsvarende viser figur x, at kun 20 procent af de ansatte i socialpsykiatrien kender til tilbud om boligsociale medarbejdere i deres område. 48 kender ikke til tilbud og 33 procent svarer, at det ikke er relevant. Figur 17. Kender du til tilbud om sociale medarbejdere i de boligselskaber, du samarbejder med? Svar fra socialpsykiatrien (n=327) 33% Ja Nej 48% /ikke relevant

16 Flere situationer med vold og trusler Mere end halvdelen af medlemmerne i behandlingspsykiatrien har inden for det seneste år oplevet flere situationer med vold eller trusler på deres arbejde. Det gælder hver tredje i socialpsykiatrien og hver femte i hjemmeplejen. Kun ét ud af tyve medlemmer har oplevet færre situationer med vold eller trusler. Figur 11. Har du inden for det seneste år oplevet at komme i flere situationer med vold eller trusler på dit arbejde? Fordelt på arbejdssted. (n=806) % 2% 1% % 57% Nej, det er ca. det samme 1 6% 6% 52% 36% 19% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien Nej, jeg har oplevet mindre vold og/eller trusler Ja, jeg har oplevet mere vold og/eller trusler

17 Uddannelse i psykiatri Medlemmerne i behandlings- og socialpsykiatrien føler sig generelt fagligt klædt godt på til deres arbejde med psykisk syge. I alt 87 procent føler sig godt eller meget godt klædt på rent fagligt. I Hjemmeplejen ser det derimod anderledes ud. Her er det kun i alt 28 procent, som føler sig godt eller meget godt klædt på. Det gælder i højere grad for social- og sundhedshjælperne i hjemmeplejen, hvor kun 22 procent sig godt eller meget godt klædt på (figur ikke vist). Det gælder 48 procent af social- og sundhedsassistenterne i hjemmeplejen. En social- og sundhedshjælper, som arbejder i hjemmeplejen bemærker direkte, at hun føler, at arbejdet med psykisk syge bør være et job for social- og sundhedsassistenterne. Figur 18. Hvordan føler du dig fagligt klædt på til at løse dine opgaver med psykisk syge borgere? Fordelt med arbejdssted. (n=816) % 11% 1% 1% 1% 12% 11% % 52% 45% 38% 23% 35% 42% 5% Hjemmeplejen Behandlingspsykiatrien Socialpsykiatrien Dårligt Mindre godt Nogenlunde Godt Meget godt Flere medlemmerne efterlyser helt konkret kurser i at håndtere patienter med dobbeltdiagnoser. Også kurser i kognitiv terapi og i at forebygge vold efterlyses. Mange bemærker også, at der er blevet færre midler til efteruddannelse. Endelig bemærker ganske mange social- og sundhedsassistenter, at de føler deres job trues af sygeplejersker, og at arbejdspladsen kræver flere kurser i medicinhåndtering.

18 Om undersøgelsen Målgruppe: I alt 917 medlemmer deltog i undersøgelsen. Målgruppen for undersøgelsen er medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor, som arbejder med psykisk syge. Enten i behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien eller i hjemmeplejen. 890 medlemmer, som arbejder med psykisk syge, har besvaret spørgsmålene i undersøgelsen. Dertil kommer 27 medlemmer, som besvarede undersøgelsen, men som ikke længere arbejdede med psykisk syge. Figur 19 viser, hvordan deltagerne fordeler sig på arbejdssteder. Figur 19. Respondenter i undersøgelsen fordelt på arbejdssteder (n=890) 1 5% 1 15% 25% 35% Hjemmeplejen 27% Plejehjem/plejecenter 2% Handikapinstitution eller lignende 1% Behandlingspsykiatrien 32% Socialpsykiatrien 37% Andet sted 1% Kun medlemmer, som også arbejdede på deres nuværende arbejdsplads for et år siden, er stillet de spørgsmål, som beder medlemmerne se tilbage på situationen for et år siden. Dataindsamling: Dataindsamlingen er sket ad to veje: besvarelser kommer fra FOAs faste elektroniske medlemspanel, hvor 241 deltagere fra hjemmeplejen, samt 141 deltagere fra social- og behandlingspsykiatrien svarede på spørgeskemaet. Svarprocenten i denne del af undersøgelsen var 54, medlemmer, som ifølge FOAs medlemsregister arbejder i psykiatrien, blev inviteret til undersøgelsen via deres -adresse. 257 mailadresser var uvirksomme, og 518 medlemmer besvarede spørgeskemaet fuldt ud. Det giver samlet set en svarprocent på De medlemmer, som arbejder andet sted, arbejder primært på private botilbud til psykisk syge.

19 94 procent af de, som besvarede denne del af undersøgelsen, arbejdede enten i behandlings- eller socialpsykiatrien. En del mails vil være sendt til medlemmer, som ikke arbejder i psykiatrien, og som derfor vil have undladt at svare, da de ikke var en del af målgruppen. Svarprocenten for målgruppen må derfor også vurderes at være højere.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Forældre til psykisk syge børn og unge 2013

Forældre til psykisk syge børn og unge 2013 Forældre til psykisk syge børn og unge 2013 1. Hvor meget tid bruger du sammenlagt om ugen på at støtte og hjælpe dit psykisk syge barn? 1-10 timer 32,7% 51 10-20 timer 23,7% 37 20-40 timer 14,7% 23 40-50

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Notat: Genindlæggelser i psykiatrien

Notat: Genindlæggelser i psykiatrien Simon Martin Hansen April 2017 Notat: Genindlæggelser i psykiatrien Tallene i dette notat stammer fra DSRs Psykiatriundersøgelse 2016. Invitationer til at deltage i undersøgelsen blev sendt ud til 3.573

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Metoder på det specialiserede socialområde

Metoder på det specialiserede socialområde 12. februar 2018 Metoder på det specialiserede socialområde Manglende tid og krav til dokumentation er det vanskeligste at håndtere for de FOA-medlemmer, der arbejder på det specialiserede socialområde.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere