Sagsnummer 2010/ august Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Sagsnummer 2010/ august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej Hvidovre

2 Side 2 af 259

3 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre Tværvej Hvidovre Ejendom bestående af fire fritliggende parcelhuse, beliggende i naturskønne omgivelser ved Vestvolden i Hvidovre. Bygningerne er alle opført i Avedøre Tværvej 60 Avedøre Tværvej 62 Avedøre Tværvej 64 Avedøre Tværvej 66 Boligareal iht. BBR 152 m2, kælder 88 m2 Boligareal iht. BBR 125 m2, kælder 72 m2 Boligareal iht. BBR 125 m2, kælder 72 m2 Boligareal iht. BBR 125 m2, kælder 72 m2 Grundarealet udgør iht. tingbogen 5259 m². Side 3 af 259

4 Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Besigtigelse af ejendommen kan foretages som anført på eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Mads Møller Jepsen på telefon Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Avedøre Tværvej således at tilbuddet er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest tirsdag den.11. oktober 2011 kl. 12:00. Samme dag kl. 12:30 vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 4 af 259

5 Side 5 af 259

6 Side 6 af 259

7 Side 7 af 259

8 Side 8 af 259

9 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 11 af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 17 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 23 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 27 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 55 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 63 Bilag 7 Kommunalt oplysningsskema s. 67 Bilag 8 Tilstandsrapport s. 73 Bilag 9 Energimærke s. 137 Bilag 10 Planforhold mm. s. 179 Bilag 11 Skødeudkast s. 253 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 257 Side 9 af 259

10 Side 10 af 259

11 Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme Side 11 af 259

12 Side 12 af 259

13 Cirkulære om salg af statens faste ejendomme CIR nr 7 af 25/01/2010 Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Side 13 af 259

14 Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Side 14 af 259

15 Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Side 15 af 259

16 Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 16 af 259

17 Bilag 2 Særlige salgsvilkår Side 17 af 259

18 Side 18 af 259

19 Særlige salgsvilkår for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes afhændelse af ejendommen matr.nr. 2 cc, Avedøre By, Avedøre, beliggende Avedøre Tværvej 60-66, 2650 Hvidovre. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 2 cc, Avedøre By, Avedøre, med et grundareal på m², samt de på grunden værende bygninger. Oversigtskort vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest for ejendommen og kopi af tinglyst servitut vedlægges som bilag 4. BBR- ejermeddelelse vedlægges som bilag 5. Ejendomsvurdering og skatteattest for ejendommen vedlægges som bilag 6 Kommunalt oplysningsskema vedlægges som bilag 7 Tilstandsrapporter og energimærker vedlægges som bilag 8 og 9. Planforhold vedlægges som bilag Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste oplyser at: Ejendommen vil blive søgt afhændet til højstbydende. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget offentligvurdering, dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik, ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Side 19 af 259

20 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Tilbudsgiver/køber er forpligtiget til at udarbejde skødet som anført i bilag 11. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10% af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept foreligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. Der kan forekomme afvigelser i de bygningsmæssige arealer i forhold til registreringen i BBR, hvorfor det det påhviler en ny ejer at foretage en evt. indberetning til kommunen. Side 20 af 259

21 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Avedøre Tværvej til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i hænde senest tirsdag d. 11. oktober 2011 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 21 af 259

22 Side 22 af 259

23 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort Side 23 af 259

24 Side 24 af 259

25 Bymuren FKO Boliger, Avedøre Tværvej Vejledende matrikelkort ± 2cn 2r 2ch 2cc Avedøre Tværvej 7000d 7000ah 4h 13be 12a Rebslagerporten 13a Signaturforklaring Skovbyggelinjer Matrikelgrænse Etablissementsgrænse Målforhold: 1: Meter Side 25 af 259 Udgivet med Kort & Matrikelstyrelsens tilladelse Ortofoto: DDO, COWI FBE-FMI06,

26 Side 26 af 259

27 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter Side 27 af 259

28 Side 28 af 259

29 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :07:28 EJENDOM: Adresse: Avedøre Tværvej Hvidovre Samlet areal: 5259 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Avedøre By, Avedøre Matrikelnummer: 0002cc Areal: 5259 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarets Bygningstjeneste CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: 0 DKK Købesum i alt: 0 DKK SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 80 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om drænboringer mv Akt findes ikke Der findes ikke en indskannet akt med aktnummer Side 29 af 259

30 7_AVE_F DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 91 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 7_AVE_BE539 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 3 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 7_AVE_BE573 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fjernvarmeledninger m.v ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0167 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 7_AVE_BE573 Side 30 af 259

31 Sælgeren frigør det solgte for de derpaa hvilende Pante- Bestillinga- v- BETINGET SKØDE., Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: Matr.Nr.21 og (i København Kvarter) 3a af Avedøre Kb,. eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting- Sogn. Kreditors y, Brøndbyøstei4L eue" B Skat bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. e~ 3»5 Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) } Bopæl: X.p. 5s Anmelderens Navn og. Bopæl (Kontor): Kammeradvokat, Højesteretssagfører Arne Kemp, Amaliegade 4, K. Stempel: 315 Kr. 00 Øre. ~24-9,D t7 Mt/-) Undertegnede Sognefoged Christen Kort Christensen skøder og overdrager herved til Hærens Bygningstjeneste paa Statskassens Vegne den mig ifølge Skøde, lyst 7/5 1913, tilhørende E jendom Matr. Nr. 2g af Avedøre By, Br~byøster Sogn, stor ca. 4 Tdr. Land, samt et Areal af den mig ifglge Skøde, lyst 26/4 1893, tilhørende Ejendom Matr.Nr. 3a smsts., stort ca. 24 Tdr. Land, beliggende Vest og Nord for Statens nuværende Ejendom Matr.Nr. 3r smsts. og afgrænset'saaledes, at den nordlige Grænselinie omtrent bliver parallel med Avedøre Tværvej. Overdragelsen sker paa følgende Vilkaar: 1. De overdragne_arealer,. der vil være at opmaale og afsætte i Marken, hvorhos det overdragne Areal af Matr. N r. 3a vil være at udstykke og særskilt matrikulere, overdrages i den Tilstand, hvori de - nu er og forafindes, jfr. dog Stk. 2, samt med alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed det har tilhørt Sælgeren, hvor.om henvises til Tingbogen. Sælgeren har ' Ret til at indhøste den paa Arealerne nu staaende Avl, men er forpligtet til inden 15. September 1936 at udsaa en til Arealernes Udlæg som stedseværende Græsmark passende Mængde Græs, frø af til Formaalet egnet Blanding, og Køberen yder ikke Sælgef,en nogen Godtgørelse herfor. hæftelser. Formular 1110 I I I Jensen & Kjeldskov, AIS, København Side 31 af AVE BE573 A A

32 2. De overdragne Arealer stilles til Køberens Dispo._ sition den 15. September 1936, fra hvilken Dag de henligger for Køberens Regning og Risiko i enliver Henseende. Der foretages sædvanlig Refusionsopgørelse med den 15. September 1936 som Skæringsdag, og Saldoen betales kontant. 3. Købesummen er Kr. pr. Td. Land og vil være endelig at fastsætte, naar fornøden Udstykning og Opmaaling har fundet Sted. Købesummen forrentes med 4* % Rente p.a. fra 15. September 1936 og betales kontant, saasnart Udstykningen er i Orden og de overdragne Arealer er frigjort for Pantehæftelserne, imod samtidig Udstedelse af endeligt Skøde. 4. Omkostningerne ved Berigtigelsen af nærværende Handel, derunder Stempel og Tinglysningsafgift samt Omkostningerne ved.udstykningen, betales af Køberen. Derimod betaler Sælgeren Omkostningerne ved Arealets Frigørelse for Pantegælden. Hver af Parterne bærer sine Sagføreromkostninger. Nærværende Skøde begæres lyst som betinget Adkomst paa Matr.Nr. 25 af Avedøre By, Brøndbyøster Sogn, og som Byrde paa Matr.Nr. 3a sammesteds. Af Hensyn til Stemplingen :bemærkes, at Købesummen foreløbig kan anslaas til Kr. Som Sælger: den 3/ sign. Christen Christensen Sognefoged. Foranstaaende Skøde tiltrædes af mig som Sælgerens Hustru: sign. Side Anna 32 af 259 Christensen.

33 Til Vitterlighed om Ægtheden af Sælgerens og Hustrus Underskrifter, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed: Navn: Hans Christensen Stilling: Arkitekt -Bopæl: Grantsalle 26, Hell. Navn: Valeur Larsen Stilling: Kaptajn Bopæl: Ellevadsvej 23, Charl. Som Køber: Paa Statskassens Vegne, med Bemyndigelse.ved. Krigsministe- - riets Skrivelse D.989 af 24/ Hærens Bygningstjeneste, København, den 5/ sign. Ram OberSt. Direktør. Den fornævnte Ejendom Matr.Nr. 25 med Hartkorn ifg. 14/12 3: Tdr. 5 Skp. 0 Fdk. 2* Alb. er særskilt ansat til Ejendomsskyldværdi Kr. 5500, 'Grundværdi Kr /1 34 Vurdei.ing Nr.620. Fradragsbeløbet i H.t. 5,2 1 i Lov om Grundstigningsskyld Kr.475. Gebyr 25 øre pag Parcel af 3a ikke særskilt ansat. Københavns Amtstue, d. 25 Sep sign.-13:- -Helmuth /M.Jensen., 1::::1-: i I:- _. --._ T-'-'7_: :- 3 \, r. 3. I::,:-.:.= fjl, C.:=:7Z C2 2.=..E' 6- ji:3 C:n OKT /- IdlY~ 7 4-".6.4.4~ (L,,,,L 6t.Jii.4) 6U, :-J,i il-,41 t, ,- - - i-i -i -z - )i- ---Iti 4/71 Fil~ 14/ år,.142~ i4..w,9itlid,»,/,./zl 614~A p,,a ~. /12).,, -fa' "1-:. d. 944.#,7).b..Zq-,,-1-4 "1-1'4ra4-i-i-d _9/ti-d. 4+7 z,h,,_ $ihmw QA-, :,.. Ad w", rfr Side 33 af 259

34 y /2/111, Akt: Skab Nr. (Udfyldes af dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr.Nr.,Ejerlav, Sogn: 21 og 3s af København Kvarter) AvedøreBy, eller (i de sønderjydske Lands- Brøndbyøster dele) Bd. og NL i Ting- Sogn. bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes). Købers BY" Bopæl: Hærens Bygningstjeneste, Frederiksholms Kanal 30. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Kammeradvokaten, Højesteretssagfører Kemp, Amaliegade 4, K. Stempel: 0 Kr. 00 Øre. PAATEGNING paa betinget og foreløbigt Skøde af 3/9 1936, tinglyst 6/ fra Sognefoged CHRISTEN CHRISTENSEN til HÆRENS BYGNINGSTJENESTE. Efter at det ved Opmaaling er konstateret, at fornævnte Matr.Nr 21 af Avedøre By Brøndbyøster Sogn har et Areal af 2 ha 2140 m2, og efter at det overdragne Areal af Matr.Nr. 3a sammesteds ved Landbrugsinisteriets Skrivelse af 3/ er udstykket som Matr.Nr. 3s af vedøre By Brøndbyøster Sogn med Areal 13 ha 2314 m2, ratihberer jeg derskrevne Enkefru Anna Christensen, født Larsen, Avedøre, der er nke efter Sognefoged Christen Kort Christensen, efter hvem jeg henidder i uskiftet Bo, foranstaaende Overdragelse til Hærens Bygningsjeneste af Ejendommen Matr.Nr. 21 af Avedøre By Brøndbyøster Sogn, igesom jeg til Hærens Bygningstjeneste paa Statskassens Vegne overrager Parcellen Matr.Nr. 3s sammesteds, alt paa de i foranstaaende kede af 3. September d.a. indeholdte nærmere Vilkaar og Betingelser. Da Parcellernes samlede Areal 15 ha 4454 m 2 svarer til 28 Td. d., bliver den i Skødets 3 stipulerede Købesum endeligt at fiksere il Kr. - skriver sekti tre Tusinde Kroner -, hvortil kommer Renter som ligeledes nævnt i Skødets 3. I Henhold til 10 i Lov Nr. 164 af 11. Maj 1935 om Skove erklærer jeg paa Tro og Love, at der ikke paa de overdragne Parceller findes. Skov eller fredskovpligtig Grund. Avedøre, den 28. Januar sign. Anna Christensen. Bestillings- Formular Side 34 af 259 Jensen & Kjeldskov, AIS, København

35 Til Vitterlighed om Underskriftens Etiled, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed: sign. Hairl*ld Larsen, sign. Paul Christensen, Avedøre Stevnsbo, Avedøte. Erik Bebg. Landsretssagfører. Højvangsvej 15, Glostrup. Den fornævnte Ejendom med Hartkorn ifg. Appr. 14/ Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 2,Alb. er særskilt ansat til EjendomsW7 skyldværdi som nedenfor anført. Grundværdi Kr. 1/1 34 Vurdering Fradragsbeløbet i H.t. 5, 2 ^ i Lov om GrundstigningsskyldKr.475 Matr.Nr Kr Kr, Lb.Nr ti 3s ikke særskilt ansat. Københavns Amtstue, d. 2 Feb Gebyr 25 Øre sign. B. Reifimutk / sign. M. Jensen. 'hidført i Dagbogen for Retskreds Nr. 3. Kjøbenhavns Amts søndre og Aineiler ;11,41 Buls. den 6 FEB ,7-( /ah di(f% 4di 9// a,47 %si 4449.fie». Side 35 af 259

36 Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom).!Mr. Nr., Ejerlav, Sogn: 2q og 3. af Aved-AnmelderensNavang opel (Kontor): (i København Kvarter) øre By, Brøndbyøster ~um» eller(i de sønderjydske Lands- Sogn dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Ant~rIr? DE XØIENIAAVHSKS FORSTÆDERS is»11 GLOSIMW Stempel: Kr. Øre. By Skøde udstedt den 3. September 1936, lyst den 6. Oktober 1936 fra Sognefoged Christen Kort Christensen til Hærens Bygningstjeneste paa Stats kassens Vegne paa Ejendommen Matr. Nr. 2q Avedøre By, Brøndbyøster "Sogn samt et Areal af Ejendommen Matr. Nr. 3a Avedøre By, Brøndbyøster Sogn, har faaet følgende Paategning: Matr. Nr. 2q og 3s Avedøre By, Brøndbyøster Sogn. Idet bemærkes, at begge Parceller nu er frigjorte for den i foranstaaende Retsanmærkning nævnte Pantegæld, og at Køberne har betalt den i foranstaaende Paategning af 28/1 d. A. anførte K.besum med Renter, hvorfor min Underskrift tjener som Kvittering, og løvrigt opfylder Vilkaarerhe for Handelen, meddeler jeg Enkefru Anna Christensen, f. La psen, Avedøre, herved Hærens Bygningstjeneste paa S tatskassens V egne endeligt og ubetinget Skøde paa Matr. Nre. 2q og 3s af avedøre By, Brøndbyøster Sogn. Avedøre, den 20. Maj 1937 Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed. Erik Berg Landsretssagfører Glostrup. Anna Christensen Bestillings- Formular H Side 36 af 259 Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

37 Degbogen for Reskreds Nr. 3. Kjøbenhavns Arafs søndre og Amager Birk, den 2 4 jum 1937 Lysf. (7,7-(4-V144,pe 7,. /937 Side 37 af 259

38 Akt: Skab r. O/97 (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Ny -2-Ø Gade og Hus.Nr.: (hvor saadant findes) Matr,fir.2 og 3a af Ave Brøndbyøstee bers } Bopæl: Sogn. reditors Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Kanueradvekat, nøjeeteretasagfører Arne. Remp, Amaliegade 4 K. Stempel: 313 Kr. 00 Øre. BETINGET SKØDE, ~~411.}2.111rIM iff 11 <41~~~1.111, ~k 40~ Undertegnede Sognefoged Christen Kort Christensen skøder og overdrager herved til nærens Bygningstjeneste psa Statskaasens Vegne den mig iflige Skøde, lyst 7/5 1913,. tilhørende Ljenden Nr. 22, af Avedøre By,, Brøndbyøster Sogn, stor ca. 4 Tdr. Land, samt et Areal af den mig ifølge Skøde, lyet 26/ tilhørende Ejendom Matr.kr. 3a snsts. stort oa. 24 Tdr. Land, beliggende Vest eg Nord for Statens. nuværende Ejendom Matr.Nr 3r amts og afermset ses-, ledes, at den nordlige Grænselinie omtrut bliver parallel mad Avedøre Tværvej. Overdragelsen sker pas følgende Vilkaar: 1, De 'overdragne Arealer, der vil være at opmaale og afsmtte Marken, hvorhos det overdragne Areal af L'Iatr. kr, 3a vil være at udstykke og særskilt matrikulere, overdrages i den Tilstand, hvori de nu er og forefindes, jfr. dog Stk. 2, samt med alle de Rettighe.- der, Byrder og Forpligtelser, hvormed det har tilhørt Se,lgeren hvor om bmnvisea til Tingbogen. Sælgeren har Ret til at indhøste den pas Arealerne nu stal-. ende Avl, men er forpligtet til inden 15. September 1936 at udsaa en til Arealernes Udlæg som etedeeværende Græsmark passende længde Græs frø af til Formaalet egnet Blanding, og Køberen yder ikke elge 'en nogen Godtgørelse herfor. Sælgeren frigør det solgte for de derraa hvilende Pantehæftelser. Bestillings- Formular C Jensen & Kjeldskov, AIS, København Side 38 af 259

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere