Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte"

Transkript

1 Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte Efter at have behandlet en konkret sag, hvor en kommunal specialskole havde anmeldt en 10-årig elev til politiet for et overfald på en lærer, indledte ombudsmanden på eget initiativ en sag om kommunens retningslinjer om politianmeldelse i tilfælde af vold og chikane mod kommunens ansatte. Baggrunden var, at skolen havde fulgt kommunens retningslinjer, som var blevet indskærpet. 24. november 2015 Forvaltningsret Ombudsmanden udtalte bl.a., at handlinger foretaget af børn under den kriminelle lavalder ikke straffes, og at det derfor ikke er relevant at inddrage politiet i en sag om et barn under 15 år, medmindre der er særlige omstændigheder, f.eks. at henvendelsen sker som led i SSP-samarbejdet. Ombudsmanden henviste til persondatalovens principper om saglighed og relevans. Ombudsmanden henstillede, at kommunens retningslinjer blev justeret. Samtidig konstaterede ombudsmanden, at retningslinjerne intet indeholdt om de tilfælde, hvor en politianmeldelse kan være relevant for, at en person kan opnå ydelser efter offererstatningsloven. Efter ombudsmandens opfattelse ville det være hensigtsmæssigt at supplere retningslinjerne på dette punkt, og han bad om kommunens bemærkninger til spørgsmålet. (Sag nr. 15/01240)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det følgende gengives ombudsmandens afsluttende brev til kommunen i den generelle sag. Brevet bestod af ombudsmandens udtalelse og yderligere spørgsmål, ombudsmandens henstilling med spørgsmål og til sidst en sagsfremstilling. 1. Sagens baggrund Jeg har rejst sagen af egen drift i fortsættelse af min behandling af en konkret sag, hvor Halsnæs Heldagsskole havde indgivet anmeldelse til Nordsjællands Politi om, at en elev på 10 år havde overfaldet en lærer. Halsnæs Heldagsskole henviste i denne sag til Halsnæs Kommunes retningslinjer om politianmeldelse, hvorefter personer, der udsætter kommunens ansatte for vold mv., skal politianmeldes. Skolen oplyste også, at det var blevet indskærpet, at retningslinjerne skulle følges. Jeg udtalte, at jeg ikke mente, at det var sagligt og relevant at anmelde den 10-årige dreng til politiet. 2. Ombudsmandens udtalelse og yderligere spørgsmål 2.1. Indledning Udgangspunktet for mine hidtidige undersøgelser af kommunens retningslinjer har i lyset af den konkrete sag om den 10-årige skoleelev alene omfattet de tilfælde, hvor det ikke er relevant at overveje, om politianmeldelse skal ske som følge af bestemmelsen i 10 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (lovbekendtgørelse nr af 18. november 2014). Efter denne bestemmelse er erstatning normalt betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet. Kommunens retningslinjer indeholder ikke for tiden oplysninger om politianmeldelse af hensyn til muligheden for, at den krænkede kan opnå erstatning efter den omtalte lov (offererstatningsloven). Om det bør være tilfældet, rejser jeg spørgsmål om nedenfor under pkt Mit fokus i sagen angår kommunens retningslinjer i relation til de situationer, hvor børn under den kriminelle lavalder begår voldshandlinger mv. mod kommunens ansatte, herunder lærere, pædagoger og behandlere mv. Min udtalelse omhandler nærmere bestemt de situationer, hvor voldshandlingerne sker som led i disse ansattes arbejde, og hvor der skal tages stilling til, om der skal indgives politianmeldelse. 2/16

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg udtaler mig ikke om de situationer, hvor en person, som er ansat i Halsnæs Kommune, i fritiden bliver udsat for vold eller chikane af et barn under den kriminelle lavalder, eller om, hvorvidt kommunens retningslinjer også skal omhandle denne situation. Jeg udtaler mig heller ikke om forhold begået af personer over den kriminelle lavalder. Som led i min undersøgelse har jeg bedt Datatilsynet om at udtale sig om, hvorvidt Halsnæs Kommunes retningslinjer efter tilsynets vurdering er i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. Datatilsynet har den 30. juni 2015 udtalt, at tilsynet umiddelbart finder, at kommunens retningslinjer ikke kan siges at være i strid med persondataloven. Jeg er enig i dette og kan i det hele tilslutte mig det, som Datatilsynet har anført. Datatilsynets udtalelse er i sin helhed gengivet sidst i dette brev. Halsnæs Kommunes retningslinjer om politianmeldelse i tilfælde af vold og chikane mod kommunens personale giver mig dog alligevel anledning til nogle bemærkninger. Grundlaget for min stillingtagen til og bedømmelse af kommunens retningslinjer er god forvaltningsskik Tilfælde, hvor politianmeldelse ikke er relevant efter offererstatningsloven Kommunen har i udtalelsen til mig henvist til et eksempel, hvor kommunen mener, at politianmeldelse er på sin plads, nemlig en drengebande bestående af årige unge, der møder op med køller i skolegården og truer en lærer. Kommunen har samtidig givet udtryk for, at det ikke har været intentionen, at f.eks. et børnehavebarn, der bider pædagogen, eller en vanskelig elev i 2. klasse skal politianmeldes. Jeg er enig med Halsnæs Kommune i, at politianmeldelse kan være både saglig og relevant i eksemplet med drengebanden efter omstændighederne også i forhold til de unge i drengebanden, der er 14 år, idet det for disse unges vedkommende f.eks. kan være relevant at tage kontakt til politiet som led i det såkaldte SSP-samarbejde (det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi). Jeg er desuden enig med kommunen i, at det ikke er sagligt eller relevant at politianmelde f.eks. et børnehavebarn eller en vanskelig elev i 2. klasse. Der kan imidlertid tænkes en lang række mellemtilfælde, og den konkrete sag om den 10-årige skoleelev viser, at det generelt er vigtigt at være opmærksom på de særlige spørgsmål, der angår anmeldelse til politiet af børn. 3/16

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Kommunens retningslinjer foreskriver i den forbindelse alene, at politianmeldelse kun kan undlades i særlige tilfælde, og retningslinjerne indeholder ikke noget om, hvad der ligger heri. Jeg henleder særligt opmærksomheden på, at det følger af 15 i straffeloven, at handlinger, der er foretaget af børn under 15 år, ikke straffes, og at det derfor ikke er relevant at inddrage politiet i en sag om et barn under 15 år, medmindre der er særlige omstændigheder som f.eks. at henvendelsen sker som led i SSP-samarbejdet. Jeg henleder desuden opmærksomheden på, at der i øvrigt for den offentlige forvaltning gælder generelle krav til saglighed og relevans, for at en forvaltningsmyndighed kan rette henvendelse til en anden forvaltningsmyndighed om enkeltpersoner. Principper om saglighed og relevans i sagsbehandlingen er lovfæstet i 5 i persondataloven, jf. lov nr. 429 af 31. maj Herefter må der ikke behandles herunder videregives personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed, hvis ikke behandlingen tjener et sagligt formål og er relevant. En kommunes anmeldelse til politiet af en voldshandling mv. foretaget af en person, f.eks. en skoleelev, mod en lærer i skoletiden er en videregivelse af personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Det forhold, at en af kommunens ansatte, f.eks. en skolelærer, som led i arbejdet bliver udsat for vold fra en skoleelev, ændrer således ikke ved, at skolen fortsat er underlagt de regler, der i øvrigt gælder for den offentlige forvaltning. Hvis det i en sådan situation vurderes, at forholdet skal anmeldes til politiet, skal bestemmelsen i 5 i persondataloven sammenholdt med 15 i straffeloven iagttages. Vurderingen af, om det er relevant at rette henvendelse til politiet i en sådan situation, er således ikke fri, men er underlagt de saglighedskrav og relevanskrav, der er beskrevet ovenfor. Halsnæs Kommune har oplyst, at retningslinjerne fra 2009 om politianmeldelse i tilfælde af vold og trusler mod kommunens personale er blevet skærpet i 2014, således at sætningen dog kan anmeldelse i særlige tilfælde undlades er udgået. Kommunen har samtidig oplyst, at det ikke har været hensigten med skærpelsen at ændre på indholdet af retningslinjerne fra Kommunen har i forlængelse heraf oplyst, at min henvendelse i denne sag vil foranledige, at den citerede passus om mulighed for undladelse af politianmeldelse vil blive genindsat i retningslinjerne. Dette tager jeg naturligvis til efterretning. 4/16

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Det må imidlertid anses for tvivlsomt, om en genindsættelse af sætningen dog kan anmeldelse i særlige tilfælde undlades i sig selv kan anses for en tilstrækkelig tydelig markering af, at kommunen er underlagt persondatalovens regler, når den står over for at skulle politianmelde vold og chikane mod de ansatte. Det må således anses for meget væsentligt, at der ikke uberettiget videregives oplysninger om børn til politiet, og at det sikres, at der i kommunen er bevidsthed om dette. Jeg henstiller derfor, at kommunen overvejer dette spørgsmål. Jeg henviser i den forbindelse også til, at Datatilsynet i sin udtalelse af 30. juni 2015 har anført, at en henvisning til persondataloven kan være hensigtsmæssig, således at medarbejderne i den konkrete situation bliver mindet om lovens regler Et andet spørgsmål er, hvem der har ansvaret for vurderingen af, om der i de omhandlede tilfælde på kommunens vegne skal indgives anmeldelse til politiet. Det fremgår af kommunens retningslinjer, at dette er ledelsens ansvar. Det fremgår også, at anmeldelsen i tilfælde, hvor en sådan ikke umiddelbart er indgivet sker i samråd mellem chefen for området/virksomhedslederen, de(n) involverede ansatte og deres (dennes) sikkerhedsrepræsentant/tillidsrepræsentant. Jeg forstår det sådan, at ansvaret for vurderingen også i disse tilfælde er ledelsens. Kommunens udtalelse til mig synes imidlertid at kunne give anledning til en vis tvivl i forhold til det anførte. Jeg henviser bl.a. til, at kommunen har anført, at der ikke skal pålægges den krænkede ansatte strengere krav i sin vurdering af behovet for politianmeldelse, end der kræves af den civile borger på gaden, og at en anderledes bredere vurdering bør naturligvis forventes af chefen/virksomhedslederen, men det vil kun være relevant, såfremt ledelsen inddrages forud for politianmeldelsen. Jeg skal derfor bemærke, at den omstændighed, at persondatalovens regler skal overholdes, når kommunen indgiver politianmeldelse og at dette i sagens natur er ledelsens ansvar indebærer, at det er ledelsen, der har ansvaret for at vurdere, om anmeldelse skal indgives. Det er herunder ledelsens ansvar at sikre, at der ikke uberettiget videregives oplysninger til politiet om børn, jf. herved pkt ovenfor. 5/16

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg forudsætter således, at ansvaret for kommunens indgivelse af politianmeldelse i alle tilfælde ligger på ledelsesniveau, og ikke hos den forurettede medarbejder Tilfælde, hvor politianmeldelse er relevant efter offererstatningsloven Erstatningsnævnet har den 1. september 2015 på sin hjemmeside offentliggjort sin praksis vedrørende politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden. Jeg vedlægger til kommunens orientering et print af nævnets praksis, som den er beskrevet på hjemmesiden. Som nævnt ovenfor indeholder kommunens retningslinjer ikke noget om de tilfælde, hvor politianmeldelse kan være relevant efter bestemmelsen i offererstatningslovens 10, og den praksis, som nævnet i den forbindelse har anlagt. Efter min opfattelse vil det være hensigtsmæssigt, at kommunens retningslinjer suppleres på dette punkt. Det tilføjes, at jeg i september 2015 er blevet bekendt med, at fagforening A har anlagt en retssag imod Erstatningsnævnet. Retssagen vedrører bl.a. spørgsmålet om nævnets praksis vedrørende politianmeldelse i sager mod plejepersonale, pædagoger og skolelærere, herunder at nævnet har ændret sin praksis på området, men først offentliggjort praksisændringen i efteråret Problemstillingen har endvidere været omtalt i pressen. Jeg er desuden for nylig blevet kontaktet af KL, i forbindelse med at KL skal rådgive kommunerne om, hvordan de skal forholde sig i disse sager. Jeg sender på den baggrund KL en kopi af dette brev. 3. Henstilling og spørgsmål Jeg henstiller, at Halsnæs Kommune overvejer at justere sine retningslinjer i lyset af det, som jeg har anført ovenfor under pkt Jeg beder Halsnæs Kommune om at underrette mig om, hvad kommunen foretager sig i anledning af min henstilling. Endvidere anmoder jeg om at modtage kommunens bemærkninger til det, jeg har anført ovenfor under pkt Jeg går ud fra, at Halsnæs Kommune i den forbindelse vil holde sig orienteret om udfaldet af den verserende retssag. 6/16

7 Sagsfremstilling Den 19. marts 2015 bad jeg Halsnæs Kommune om en udtalelse. Jeg skrev bl.a. følgende: Jeg har netop afsluttet min behandling af en sag vedrørende Halsnæs Heldagsskole, hvor skolen i forlængelse af en episode den 10. april 2013 indgav anmeldelse til Nordsjællands Politi om, at en elev på 10 år havde overfaldet en lærer. Halsnæs Heldagsskole har bl.a. udtalt følgende til mig om baggrunden for, at episoden blev politianmeldt: Halsnæs kommune har en personalepolitisk retningslinje. ʻRetningslinje Forebyggelse og håndtering af vold og chikaneʼ. Af retningslinjen fremgår det, at personer, der udsætter kommunalt ansatte for, trusler, vold eller chikane skal politianmeldes. ( ) Der har ved Halsnæs Heldagsskole været flere tilfælde af vold og trusler mod personale, hvorfor kommunens Hoved-MED har indskærpet, at den kommunale retningslinje skal følges. Derfor politianmeldes [eleven]. I min afsluttende redegørelse om sagen har jeg bl.a. skrevet følgende: Det følger af 15 i straffeloven, at handlinger, der er foretaget af børn under 15 år, ikke straffes. Som udgangspunkt er det derfor ikke nødvendigt at inddrage politiet i en sag om et barn under 15 år, medmindre der er særlige omstændigheder som f.eks. at henvendelsen sker som led i SSP-samarbejdet (det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi). For den offentlige forvaltning gælder i øvrigt generelle krav til saglighed og relevans for, at en forvaltningsmyndighed kan rette henvendelse til en anden forvaltningsmyndighed om enkeltpersoner. Principper om saglighed og relevans i sagsbehandlingen er således lovfæstet i 5 i persondataloven, jf. lov nr. 429 af 31. maj Herefter må der ikke behandles herunder videregives personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed, hvis ikke behandlingen tjener et sagligt formål og er relevant. [Eleven] var langt under 15 år den 10. april Han var 10 år. Der er ikke oplysninger i sagen om, at [eleven] var kendt af politiet i forbindelse med SSP-samarbejde eller andre af politiets opgaver. 7/16

8 Politiet foretog sig da heller ikke noget i sagen, men mente, at der var tale om et anliggende mellem skolen og [eleven]. Det er jeg enig i. Derfor mener jeg ikke, at det var sagligt og relevant at anmelde episoden den 10. april 2013 til politiet. Da jeg har forstået, at politianmeldelsen skete som følge af Halsnæs Kommunes retningslinjer om anmeldelse i tilfælde af vold og trusler mod kommunens personale og at kommunen har indskærpet retningslinjerne beder jeg med henvisning til ombudsmandslovens 17, stk. 1, Halsnæs Kommune om at udtale sig nærmere om indholdet af kommunens retningslinjer om håndtering af vold og chikane. Det gælder særligt i forhold til børn under den kriminelle lavalder. Jeg beder herunder om, at kommunen udtaler sig nærmere om sin praksis i forbindelse med håndteringen af vold og chikane, herunder om tilfælde af vold imod kommunens ansatte ifølge kommunens retningslinjer altid skal politianmeldes, som anført af Halsnæs Heldagsskole. Jeg beder desuden om at modtage en kopi af kommunens retningslinjer om vold og chikane mod kommunens ansatte. Halsnæs Kommune har i brev af 16. april 2015 bl.a. udtalt følgende: Under henvisning til ombudsmandens anmodning om en udtalelse fra Halsnæs Kommune vedr. den personalepolitiske retningslinje: ʻRetningslinje Forebyggelse og håndtering af voldʼ skal kommunen herved redegøre for håndtering af retningslinjen, herunder baggrunden for retningslinjen samt kommunens håndtering i praksis. Som det fremgår af den vedlagte, daværende retningslinje blev den vedtaget i kommunens Hoved-MED d. 20. april Under behandlingen i Hoved-MED var der enighed om, at intentionen med politianmeldelse af vold og trusler mod ansatte var at sikre de ansatte og til enhver tid støtte de ansatte i, at vold på arbejdspladsen ikke accepteres som et vilkår, og at vold og trusler mod ansatte vil kunne få konsekvenser. Under drøftelserne gav fagforening B udtryk for, at anmeldelse netop også skulle/kunne ske, selvom der var tale om vold fra skoleelevers side. Kommunen havde desværre tidligere oplevet, at en drengebande bestående af årige unge, mødte op med køller i skolegården og truede en lærer. Derfor var der et klart ønske både fra ledelsen og fra medarbejderne om at sådanne tilfælde skal politianmeldes, også selvom en eller flere af eleverne måtte være under 15 år. 8/16

9 Generelt er det kommunens holdning, at vores ansatte skal nyde samme beskyttelse som den civile borger på gaden, og derfor have ret til at rette henvendelse til politiet, når vedkommende oplever sig personligt krænket og vurderer det relevant i det konkrete tilfælde. Herefter skal det overlades til politiets vurdering, hvad der videre bør ske i forhold til gerningsmanden set i forhold til gerningsmandens konkrete alder/tilstand, ligesom det er politiets opgave at sikre varetagelse af de rettigheder den forurettede i øvrigt måtte have i forhold til straffeloven. Det har derimod ikke været intentionen, at børnehavebørn, der bider pædagogen, eller den vanskelige elev i 2. klasse skal politianmeldes, ligesom den udadreagerende demente borger på 75 år på plejecenteret ikke politianmeldes. Det fremgår derfor også af retningslinjen, at anmeldelse kan undlades i særlige tilfælde både ud fra den ansattes egen vurdering og evt. i samråd med chefen/virksomhedslederen og sikkerhedsrepræsentanten. Hvorvidt gerningsmanden allerede er kendt af politiet eksempelsvis i forbindelse med SSP-samarbejde eller i forbindelse med andre af politiets opgaver har kommunen ikke ønsket at pålægge den krænkede ansatte at have kendskab til. Den ansatte kan eksempelvis være vikaransat, rengøringsassistent, servicemedarbejder, administrativ medarbejder eller udføre anden funktion, som ikke giver indblik i den enkelte borgers (gerningsmandens) forhold. Igen er det kommunens holdning, at der ikke skal pålægges den krænkede part strengere krav i sin vurdering af behovet for politianmeldelse, end der kræves af den civile borger på gaden. En anderledes bredere vurdering bør naturligvis forventes af chefen/virksomhedslederen, men det vil kun være relevant, såfremt ledelsen inddrages forud for politianmeldelsen. Om den ansattes eller ledelsens vurdering har været korrekt i det konkrete tilfælde med den 10 årige dreng, tager denne redegørelse ikke stilling til, men konkluderende må kommunen bekræfte, at den ansatte/ledelsen anvendte sin rettighed i overensstemmelse med kommunens retningslinje, men at der i retningslinjen var mulighed for ud fra en konkret vurdering at afvige fra politianmeldelse. (Det bør tilføjes, at manglende efterlevelse af retningslinjen ikke ville indebære en ansættelsesretlig konsekvens fra kommunens side, hvilket igen understreger, at formuleringen alene var for at sikre den ansattes beskyttelse.) Overordnet er det kommunens oplevelse, at der kun indgives politianmeldelse i ganske få tilfælde, fordi den ansatte ofte ønsker at være anonym ved sin anmeldelse og ikke oplyse cpr-nummer eller vidne af frygt for repressalier fra gerningsmanden, hvorefter henvendelsen afvises af 9/16

10 politiet. Dette har også været tilfældet efter et par ganske voldsomme hændelser og skyldes blandt andet, at de ansatte ofte bor i samme lokalområde som gerningsmændene, og derfor ikke magter at gennemføre det efterfølgende forløb, når en omplacering rent arbejdsmæssigt ikke vil yde tilstrækkelig beskyttelse over for en gerningsmand, som den ansatte alligevel jævnligt vil møde i lokalsamfundet. Afslutningsvist skal det bemærkes, at kommunens retningslinje efterfølgende (i 2014) er blevet skærpet, således at passus om at ʻdog kan anmeldelse i særlige tilfælde undladesʼ er udgået uden det har været hensigten at ændre indholdsmæssigt i forhold til retningslinjen af Ombudsmandens henvendelse i denne sag vil derfor foranledige, at retningslinjen tekstmæssigt igen tilføjes den tidligere passus om mulighed for udeladelse af politianmeldelse. Kommunen har desuden sendt mig Retningslinier Forebyggelse og håndtering af vold og chikane af 24. juni Retningslinjerne blev, som det fremgår af udtalelsen, skærpet i 2014 ved, at sætningen dog kan anmeldelse i særlige tilfælde undlades udgik. Kommunen har oplyst, at denne sætning foranlediget af min henvendelse bliver genindsat. Retningslinjerne får således fremadrettet følgende ordlyd (samme ordlyd som retningslinjerne fra 24. juni 2009): Retningslinier Forebyggelse og håndtering af vold og chikane Halsnæs Kommune prioriterer et godt arbejdsmiljø i alle virksomheder, herunder at ansatte kan være trygge og så vidt muligt undgå at blive udsat for vold og chikane i forbindelse med deres arbejdsudførelse. Kommunen accepterer ikke vold og chikane; det gælder såvel den vold og chikane, der er rettet direkte mod den ansatte selv, som den, der er rettet indirekte mod den ansatte f.eks. mod den ansattes familie. Kommunen politianmelder vold, såvel fysisk som psykisk vold og trusler, samt øvrige strafbare forhold; dog kan anmeldelse i særlige tilfælde undlades. Vold Betegnelsen vold dækker over den fysiske vold eksempelvis i form af slag, spark, bid, krads, spytten og lignende. Dette være sig både over for personer, som overfor fysiske genstande. 10/16

11 Chikane Betegnelsen chikane dækker over den psykiske vold. Psykisk vold er eksempelvis krænkelser af personlig eller faglig art (det der i daglig tale betegnes mobning), verbale trusler, systematisk forfølgelse og lignende. En særlig form for chikane er seksuel chikane, hvor de krænkende handlinger (overvejende) har seksuel karakter. Det kan f.eks. være uønskede berøringer eller opfordringer til seksuelt samkvem, uønsket sjofel omgangstone, uvelkomne forespørgsler om seksuelle emner eller forevisning af pornografiske billeder. Forebyggelse, dialog og uddannelse Såvel leder som ansat skal i det daglige være opmærksomme på, om der er eller er ved at opstå uhensigtsmæssige situationer af voldelig karakter i bredeste forstand; og der skal i dialog mellem leder eller dennes chef og de(n) involverede ansatte bremses op for den uacceptable adfærd. Det skal sikres, at arbejdspladsen er indrettet, så den enkelte medarbejder er bedst muligt beskyttet mod voldelige overgreb, ligesom de ansatte løbende skal uddannes i at kunne håndtere vold mm. Når det går galt Det skal være aftalt mellem leder og ansatte, hvilken kompetence de ansatte har, når de på trods af de forebyggende tiltag udsættes for vold og/eller chikane, og herunder hvordan de skal håndtere disse situationer. Kommunens holdning er, at det alene er de(n) involverede ansatte selv, som kan fornemme og vurdere, om der er styr på situationen eller om den er på vej ud af kontrol. De(n) ansatte må aldrig ʻspille hasardʼ med sit liv og helbred, men skal, hvis det kommer dertil, føje borgeren og efterfølgende bringe sig i sikkerhed. Holdningen er ligeledes, at det skal være legitimt for de(n) ansatte, som måtte blive udsat for vold og/eller chikane, at kunne tage problemet op i forhold til ledelsen, tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant og regne med, at det bliver håndteret på en for alle parter fornuftig og redelig vis. En passende procedure for håndtering af konkrete sager skal bygge på følgende grundlæggende principper: 1. Det er i alle parters interesse at skride frem med fornøden diskretion for at beskytte alle involveredes værdighed og privatliv. 11/16

12 2. Der må ikke videregives oplysninger om den pågældende sag til parter, der ikke er involveret i sagen. 3. Klager skal undersøges konkret og behandles uden unødigt ophold. 4. Alle de involverede parter har ret til saglig og fair behandling. 5. Klager bør være underbygget af udførlige oplysninger. 6. Falske anklager tolereres ikke og kan medføre disciplinære tiltag. 7. Om nødvendigt ekstern bistand. Lokale handleplaner Det påhviler lederen i den enkelte virksomhed løbende at tage initiativ til drøftelser i Virksomheds-MED/på personalemøder med MED-status med henblik på at udarbejde/revidere en lokal handleplan, der kan dæmme op for vold og chikane og dermed på bedst mulige måde sikre arbejdsmiljøet på dette område. Vigtige punkter i handleplanen er bl.a.: Orientering af (ny)ansatte om risiko for voldelig adfærd Træning af ansatte i håndtering af aggressive og voldelige borgere Indretning af lokaler mv. Arbejdstilrettelæggelse Rammer for god kollegial adfærd Udarbejdelse af lokale retningslinier for håndtering af vold og chikane De lokale handleplaner skal tilpasses den enkelte virksomhed/virksomhedstype og som minimum omhandle følgende punkter: Akut hjælp Opringning til 112 ved behov for akut hjælp. Tilkaldelse af politi Tilkaldelse af politi, når de(n) ansatte er havnet i en situation, som er på vej til at komme eller er kommet ud af kontrol. Politianmeldelse Politianmeldelse i tilfælde af vold, såvel fysisk som psykisk vold og trusler, samt øvrige strafbare forhold er ledelsens ansvar. Hvis anmeldelsen ikke umiddelbart er foretaget, foretages anmeldelsen i samråd mellem chefen for området/virksomhedslederen, de(n) involverede ansatte og deres (dennes) sikkerhedsrepræsentant/tillidsrepræsentant. Anmeldelse kan i særlige tilfælde undlades. 12/16

13 Presseberedskab Orientering af direktion og Kommunikation og Presse med henblik på at have et presseberedskab klar. Kollegahjælp og -støtte Støtte og hjælp til de(n) ansatte, som har været udsat for vold. Psykologisk krisehjælp (Falck) Kontakt til psykolog med henblik på igangsætning af krisebehandlingsforløb. Jf. retningslinier om krisehjælp og -håndtering. Orientering Orientering af kolleger, nærmeste leder og evt. andre berørte (f.eks. forældre, beboere, pårørende). Anmeldelse af arbejdsskade Anmeldelse skal ske efter gældende regler. Evaluering Drøftelse af hændelse i Virksomheds-MED/på personalemøder med MED-status med henblik på at evaluere og forbedre forebyggelsesinitiativer og lokale handleplaner. Det er Hoved-MEDs opgave at revidere og overvåge de overordnede retningslinier med henblik på at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår. Retningslinierne er godkendt af Hoved-MED den 21. juni Retningslinierne er revideret på grundlag af aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne og godkendt af Hoved-MED den 20. april Den 29. maj 2015 bad jeg Datatilsynet om en udtalelse. Jeg skrev bl.a. følgende til Datatilsynet: Jeg har rejst en sag af egen drift over for Halsnæs Kommune om kommunens retningslinjer om politianmeldelse i tilfælde af vold og trusler mod kommunens personale. Inden jeg afgiver min udtalelse i sagen over for Halsnæs Kommune, beder jeg Datatilsynet om en udtalelse. Jeg har rejst sagen af egen drift over for Halsnæs Kommune i forlængelse af min behandling af en anden sag, hvor Halsnæs Kommune havde indgivet anmeldelse til Nordsjællands Politi om, at en skoleelev på 10 år havde overfaldet en lærer. Halsnæs Heldagsskole, hvor eleven gik, henviste i den sag til Halsnæs Kommunes retningslinjer om politianmeldelse, 13/16

14 hvorefter personer, der udsætter kommunens ansatte for vold mv., skal politianmeldes. Skolen oplyste også, at det var blevet indskærpet, at retningslinjerne skulle følges. Jeg udtalte i den sag, at jeg ikke mente, at det var sagligt og relevant at anmelde den 10-årige dreng til politiet. Jeg beder Datatilsynet om i udtalelsen til mig at redegøre nærmere for, om Halsnæs Kommunes retningslinjer om politianmeldelse i tilfælde af vold og trusler mod kommunens personale efter Datatilsynets vurdering er i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. Jeg vedlægger en kopi af mit brev til Halsnæs Kommune af 19. marts 2015 og Halsnæs Kommunes udtalelse af 16. april Jeg vedlægger desuden kommunens Retningslinier Forebyggelse og håndtering af vold og chikane af 24. juni 2009, som kommunen har sendt mig samtidig med brevet af 16. april Det fremgår af kommunens udtalelse, at retningslinjerne blev skærpet i 2014 ved, at sætningen dog kan anmeldelse i særlige tilfælde undlades udgik. Kommunen har oplyst, at denne sætning foranlediget af mit brev af 19. marts 2015 bliver genindsat. Retningslinjerne får således fremadrettet samme ordlyd som de medsendte retningslinjer fra den 24. juni Kommunen har også oplyst, at der er udarbejdet lokale retningslinjer om politianmeldelse i kommunen. Jeg har ikke indhentet eksempler på sådanne lokale retningslinjer og går ud fra, at Datatilsynet indhenter lokale retningslinjer fra Halsnæs Kommune, hvis Datatilsynet finder det nødvendigt. Den 30. juni 2015 udtalte Datatilsynet følgende: Ved brev af 29. maj 2015 med bilag har Folketingets Ombudsmand rettet henvendelse til Datatilsynet angående Halsnæs Kommunes retningslinjer om politianmeldelse i tilfælde af vold og trusler mod kommunens personale. Folketingets Ombudsmand har bl.a. vedlagt kopi af kommunens ʻRetningslinier Forebyggelse og håndtering af vold og chikaneʼ af 24. juni I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: 1. Datatilsynet skal indledningsvist bemærke, at enkeltpersoners (f.eks. forurettedes) anmeldelser af strafbare forhold næppe vil være omfattet af persondatalovens anvendelsesområde, idet der som udgangspunkt vil være tale om aktiviteter af rent privat karakter, jf. lovens 2, stk /16

15 Datatilsynets udtalelse vil således være møntet på de behandlinger af personoplysninger, som Halsnæs Kommune og ikke den enkelte ansatte i privat regi foretager, herunder eventuelle videregivelser af personoplysninger til politiet. 2. Af Halsnæs Kommunes retningslinjer fremgår bl.a. følgende: ʻKommunen politianmelder vold, såvel fysisk som psykisk vold og trusler, samt øvrige strafbare forhold; dog kan anmeldelse i særlige tilfælde undlades.ʼ De fremsendte retningslinjer angiver endvidere bl.a., at en passende procedure for håndtering af konkrete sager skal bygge på en række grundlæggende principper. Herefter anføres: 1. Det er i alle parters interesse at skride frem med fornøden diskretion for at beskytte alle involveredes værdighed og privatliv. 2. Der må ikke videregives oplysninger om den pågældende sag til parter, der ikke er involveret i sagen. 3. Klager skal undersøges konkret og behandles uden unødigt ophold. 4. Alle involverede parter har ret til saglig og fair behandling. 5. Klager bør være underbygget af udførlige oplysninger. 6. Falske anklager tolereres ikke og kan medføre disciplinære tiltag. 7. Om nødvendigt ekstern bistand. Datatilsynet finder umiddelbart, at Halsnæs Kommunes retningslinjer ikke kan siges at være i strid med persondataloven. Datatilsynet skal i den forbindelse understrege, at persondataloven med tilhørende bekendtgørelser inden for lovens anvendelsesområde skal iagttages ved kommunens håndtering af sager om vold og chikane, herunder ved beslutning om, hvorvidt der skal videregives oplysninger til politiet, f.eks. som led i en politianmeldelse. Det afgørende er således efter tilsynets opfattelse, om persondatalovens regler de facto iagttages i forbindelse med Halsnæs Kommunes håndtering af personoplysninger på de områder, som retningslinjerne omfatter. Det bemærkes i den forbindelse, at persondatalovens regler skal iagttages ved enhver behandling af personoplysninger, der sker indenfor lovens anvendelsesområde dvs. primært elektronisk databehandling omfattende personoplysninger. Når der er tale om videregivelse til en anden forvaltningsmyndighed, skal en del af lovens regler også iagttages i tilfælde, hvor der er tale om manuel videregivelse. Det kan f.eks. være mundtlig videregivelse via telefon eller under et møde. 15/16

16 Herudover skal Datatilsynet bemærke, at enhver behandling af personoplysninger, herunder en videregivelse af oplysninger til politiet, fordrer en konkret vurdering af, om denne er i overensstemmelse med reglerne i persondataloven. 3. Datatilsynet bemærker endvidere, at det hverken efter persondataloven eller tilsynets praksis er et krav, at myndigheders interne retningslinjer for håndtering af sager af en nærmere bestemt karakter skal indeholde en omtale af eller henvisning til persondataloven. Datatilsynet vurderer imidlertid umiddelbart, at en henvisning til persondataloven kan være hensigtsmæssig, således at medarbejderne i den konkrete situation bliver mindet om lovens regler. 16/16

Ombudsmanden henstillede, at kommunens retningslinjer blev justeret.

Ombudsmanden henstillede, at kommunens retningslinjer blev justeret. 2015-58 Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte Efter at have behandlet en konkret sag, hvor en kommunal specialskole havde anmeldt en 10-årig elev til politiet

Læs mere

tingets Ombudsmand kommuner

tingets Ombudsmand kommuner From: Finn Nørskov Mikkelsen Sent: 2 Dec 2015 09:25:15 +0000 To: Rikke Munk Mathiesen Subject: VS: Erstatningsnævnet afgørelse Hej Rikke Vi kan vedhæfte nedenstående og vedhæftede til punktet om Nye regler

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK

VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK SIDE 2/2 VOLD, MOBNING OG CHIKANE POLITIK INDLEDNING Det er vigtigt for Guldborgsund Kommune at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk for alle medarbejdere

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

2011 20-4. Kommunes ansættelse af straffede medarbejdere og indhentelse og journalisering af straffeattester. 19. april 2011

2011 20-4. Kommunes ansættelse af straffede medarbejdere og indhentelse og journalisering af straffeattester. 19. april 2011 2011 20-4 Kommunes ansættelse af straffede medarbejdere og indhentelse og journalisering af straffeattester En avisartikel omtalte en mand som havde søgt ansættelse dels i Hvidovre Kommunes svømmehaller,

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere