Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger"

Transkript

1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde

2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Område Område... 4 Kapitel 2. Arbejdstid for pædagogisk personale, bortset fra skolepædagoger Arbejdstid og normperiode Beregning af arbejdstiden i normperioden... 5 Kapitel 3. Børnehaveklassemedhjælpere Arbejdstid... 5 Kapitel 4. Skolepædagoger Arbejdstid Overførsel, afvikling eller udbetaling af ferie Årlig opgørelse af arbejdstiden Opgørelse af arbejdstid ved til- eller fratræden i løbet af perioden Deltidsansattes opgørelse af arbejdstiden Afregning af overskydende timer i forhold til den aftalte arbejdstid... 9 Kapitel 5. Regler om tilrettelæggelse af tjenesten Placering af tjenesten Arbejdstilrettelæggelse og ændring i tjenesteplan Delt tjeneste og pauser Hviletid Rejsetid og arbejdsfrit ophold Kapitel 6. Overarbejde og merarbejde Overarbejde, definition Afregning af overarbejde Deltidsansattes merarbejde Betaling for overarbejde Godtgørelse for merarbejde Kapitel 7. Ulempetillæg Betaling af ulempetillæg Tillæg for aftenarbejde Kapitel 8. Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser Protokollat om fridøgn og fridage Fridøgn Fridage Tildeling af fridage Erstatningsfrihed m.v Honorering af tjeneste på en fridag... 17

3

4 Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid også har betydning i forhold til opgaveløsningen, organiseringen, arbejdsmiljøet og muligheden for at fastholde og rekruttere personale mv. Arbejdstidsaftalens parter finder det derfor væsentligt, at der på arbejdspladserne finder en drøftelse sted omkring de overordnede principper for arbejdstidstilrettelæggelsen. De lokale parter opfordres endvidere til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler. Lokalt er der mulighed for at anvende følgende aftaler: rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler aftale om konvertering af ulempetillæg. Kapitel 1. Område 1. Område Aftalen omfatter pædagogisk personale ved daginstitutioner, fritidshjem, klubber, skolefritidsordninger m.v. i det omfang det fremgår af den enkelte overenskomst/aftale. Ansatte, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol, omfattes ikke af reglerne om højeste arbejdstid. Pædagogmedhjælpere / pædagogiske assistenter (børnehaveklassemedhjælpere) er ikke omfattet af bestemmelsen i kapitel 4 om skolepædagogers arbejdstid, medmindre andet følger af 2, stk. 3. Kapitel 2. Arbejdstid for pædagogisk personale, bortset fra skolepædagoger 2. Arbejdstid og normperiode Der fastsættes en højeste arbejdstid for en nærmere aftalt normperiode, der ikke bør være mindre end 4 uger. Den højeste arbejdstid beregnes som 37 timer pr. uge eller som 7,4 time pr. arbejdsdag i normperioden. Der kan lokalt mellem kommunen og vedkommende organisation indgås aftale om normperioder på op til et år (årsnorm) samt regler om, at mødevirksomhed, indkøb og oprydning m.v. fastsættes med en ugentlig gennemsnitsvarighed eller eventuelt som et fast årligt timetal.

5 Aftalen kan omfatte én eller flere institutioner eller dele heraf, og én eller flere personalegrupper eller enkeltpersoner. Aftalen gælder i mindst et år fra den aftalte ikrafttrædelsesdato og kan skriftligt af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til udløbet af den aftalte gyldighedsperiode. 3. Beregning af arbejdstiden i normperioden Ferie og søgnehelligdage indgår i arbejdstidsopgørelsen med 7,4 time pr. arbejdsdag for fuldtidsbeskæftigede. Sygedage og ekstraordinær tjenestefrihed indgår i arbejdstidsopgørelsen med den planlagte arbejdstid. Er arbejdstiden ikke planlagt, indgår dagen for fuldtidsbeskæftigede med 7,4 timer. For deltidsansatte indgår ferie og søgnehelligdage med en forholdsmæssig del, beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden. Afspadsering, som gives på grund af overarbejde eller erstatning for mistede fridage, medregnes som arbejdstid. Tjeneste på mistede fridage, der senere erstattes med kontant betaling, medregnes ikke i arbejdstidsopgørelsen, ligesom den højeste arbejdstid, der er beregnet for perioden, ikke ændres. Ekstratjeneste, som varsles med mindre end 24 timer, og som ikke ligger i direkte tilknytning til den planlagte arbejdstid, indgår i arbejdstidsopgørelsen med mindst 3 timer. Stk. 5 Hvis varigheden ikke er kontrollabel for en mindre del af tjenesten, vil der kunne fastsættes en daglig gennemsnitsvarighed for denne tjeneste. Kapitel 3. Børnehaveklassemedhjælpere 4. Arbejdstid Ved opgørelse af pædagogmedhjælperes / pædagogiske assistenters timer i børnehaveklassen og/eller samordnet indskoling, sker omregning af timerne således, at en lektion à 45 minutter medregnes med 1,1 tilsynstime. Ved opgørelse af timerne i børnehaveklassen (og/eller den samordnede indskoling) er det herved lagt til grund, at det yderligere påhviler børnehaveklassemedhjælperen at tilrettelægge og forberede ovennævnte arbejde samt at varetage en række opgaver af samme karakter, som er fastsat for børnehaveklasseledere og lærere, der varetager tilsvarende arbejde (herunder tilsyn med elever i frikvarterer i samme omfang som for lærere/børnehaveklasseledere, samt indkøb af materialer og oprydning) uden for den skemalagte arbejdstid.

6 Ved varetagelse af andre arbejdsopgaver, fx støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpeforanstaltninger over for børn, foretages ingen omregning. I timetallet til disse arbejdsopgaver indgår bl.a. en eventuel individuel forberedelse og planlægning af arbejdet. Kapitel 4. Skolepædagoger 5. Arbejdstid For skolepædagoger udgør den årlige arbejdstid timer inkl. ferie og fridage, som opgøres én gang årligt. Det er forudsat, at opgørelsen finder sted ved skoleårets afslutning (31. juli). Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at den årlige arbejdstid opgøres ved ferieårets afslutning (30. april). Den årlige arbejdstidsnorm for fuldtidsansatte opfyldes på følgende måde: Egentlige tilsynsopgaver med børnene timer Ferie og søgnehelligdage 289 timer Øvrige opgaver 218 timer I alt timer Der kan maksimalt skemalægges timer om året, der vedrører egentlige tilsynsopgaver med børn og unge, jf. dog 6 om overførsel, afvikling eller udbetaling af ferie. Ved opgørelse af timerne i børnehaveklasser og/eller den samordnede indskoling sker omregning af timerne, således at en lektion á 45 minutter medregnes med 1,3 tilsynstime. Ved opgørelse af timerne til varetagelse af specialpædagogisk bistand til småbørn omregnes en lektion á 45 minutter til 1,5 tilsynstime. Ved opgørelse af timerne i børnehaveklassen (og/eller den samordnede indskoling) er det herved lagt til grund, at det yderligere påhviler skolepædagogen at tilrettelægge og forberede ovennævnte arbejde samt at varetage en række opgaver af samme karakter, som er fastsat for børnehaveklasseledere og lærere, der varetager tilsvarende arbejde (herunder tilsyn med elever i frikvarterer i samme omfang som for lærere/børnehaveklasseledere, samt indkøb af materialer og oprydning) uden for den skemalagte arbejdstid. Ved varetagelse af andre arbejdsopgaver, fx pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpeforanstaltninger over for børn samt socialpædagogiske arbejdsopgaver jf. BUPL-overenskomstens 2, stk. 1C, nr. 4 foretages ingen omregning. I timetallet til disse arbejdsopgaver indgår bl.a. en eventuel individuel forberedelse og planlægning af arbejdet.

7 I den årlige arbejdstidsnorm medregnes herudover mindst 218 timer til øvrige arbejdsopgaver. For disse arbejdstimer er ikke forudsat, at der foretages en egentlig skemalægning eller optælling for samtlige 218 timer. Skolepædagogen er i de 218 timer forpligtet til at deltage i en række aktiviteter uden for den faste arbejdstid, som led i skolens virksomhed, herunder skolefritidsordningens virksomhed, og som falder naturligt inden for de områder, hvor skolepædagoger er beskæftiget. En række af disse opgaver kan skemalægges og påføres tjenesteplanen ud over de nævnte timer, men det er ikke forudsat for samtlige timer. Der skal ikke foretages en egentlig optælling af de 218 timer, men omfanget af de aktiviteter, som den enkelte skal deltage i, skal tilpasses under hensyntagen til den årlige arbejdstidsnorm. Som eksempel på aktiviteter, der falder inden for de 218 timer kan nævnes: 1) Deltagelse i møder og arrangementer for børn og/eller forældre i skolefritidsordningen og/eller for klassen som skolepædagogen er tilknyttet. 2) Deltagelse i personalemøder og lignende i skolefritidsordningen. 3) Medvirken ved tilrettelæggelse og afvikling af fællesarrangementer for elever (fx skoleudflugter, -fester, -komedier). 4) Medvirken ved tilrettelæggelse af tværfaglige undervisningsarrangementer (fx featuredage/uger), deltagelse i møder med skolens ledelse, lærere og/eller børnehaveklasseleder m.fl. og i forskellige udvalgsarbejder på skolen. 5) Oprydning, indkøb og lignende (søges fordelt på de enkelte ansatte og påføres eventuelt den enkeltes tjenestetidsplan). Det er forudsat, at skemalægningen af egentlige tilsynsopgaver ved varetagelse af pædagogiske arbejdsopgaver i skolen, dvs. udenfor skolefritidsordningen, sker på skoledage. For afdelingsledere og souschefer forudsættes det, at der ved tilrettelæggelsen af tilsynsopgaverne med børnene tages hensyn til udøvelsen af de ledelsesmæssige funktioner, der ikke naturligt henhører under "timer til øvrige opgaver". 6. Overførsel, afvikling eller udbetaling af ferie For ansatte, der overfører ferietimer til et efterfølgende ferieår, jf. ferieaftalens 16, forøges det i 5, stk. 2 nævnte timetal med 6,4 timer for hver 7,4 overførte ferietimer. Endvidere forøges det i 5, stk. 4 nævnte timetal med 1 time for hver 7,4 ferietimer, der overføres. For ansatte, der afvikler overførte ferietimer fra et tidligere ferieår nedsættes det i 5, stk. 2 nævnte timetal med 6,4 timer for hver 7,4 overførte ferietimer. Endvidere nedsættes det i 5, stk. 4 nævnte timetal med 1 time for hver 7,4 ferietimer, der afvikles.

8 For ansatte, der får udbetalt ferietimer i et indeværende ferieår, jf. ferieaftalens 19 og 19 A, forøges det i 5, stk. 2 nævnte timetal med 6,4 timer for hver 7,4 udbetalte ferietimer. Endvidere forøges det i 5, stk. 4 nævnte timetal med 1 time for hver 7,4 ferietimer, der udbetales. 7. Årlig opgørelse af arbejdstiden For skolepædagoger, der er fuldtidsbeskæftiget i hele normperioden, foretages opgørelsen af den årlige arbejdstid efter stk Der foretages en optælling af de præsterede timer, der vedrører egentlige tilsynsopgaver med børnene, samt timer efter foretagen omregning, jf. 5, stk. 3. Der medregnes 218 timer for varetagelse af øvrige opgaver, jf. dog 6 om overførsel, afvikling eller udbetaling af ferie. Feriedage samt søgnehelligdage medregnes med 7,4 time pr. dag. Stk. 5 Arbejdsdage, på hvilke skolepædagogen er fraværende på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, medregnes med den planlagte arbejdstid for de pågældende dage. Er der ikke fastsat en arbejdstid for en sådan dag, medregnes 6,4 time pr. dag. Stk. 6 Der medregnes eventuelt timer, der er overført til afspadsering og timer for optjent aften- og nattjeneste, eller erstatning for mistede fridage. 8. Opgørelse af arbejdstid ved til- eller fratræden i løbet af perioden Arbejdstidsnormen (den højeste arbejdstid) for fuldtidsbeskæftigede, der til- eller fratræder i løbet af skoleåret, beregnes som 7,4 timer pr. kalenderdag i normperioden ekskl. lørdage og søndage. For fuldtidsbeskæftigede, der til- eller fratræder i løbet af skoleåret, foretages opgørelsen af arbejdstiden som under 7, stk. 2 og stk For varetagelse af øvrige opgaver medregnes endvidere for normperioden 1 time pr. kalenderdag, ekskl. lørdage, søndage, helligdage og feriedage. 9. Deltidsansattes opgørelse af arbejdstiden For deltidsbeskæftigede foretages opgørelsen af arbejdstiden som under 7 og 8, dog reduceres de anførte talstørrelser i forhold til beskæftigelsesgraden.

9 10. Afregning af overskydende timer i forhold til den aftalte arbejdstid Såfremt den i 7 og 8 opgjorte arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede overstiger den for normperioden gældende højeste arbejdstid, godtgøres det overskydende antal timer efter 17, afregning af overarbejde. Såfremt den for deltidsbeskæftigede opgjorte arbejdstid, jf. 9, overstiger den for normperioden aftalte arbejdstid, godtgøres de overskydende timer efter 18, deltidsansattes merarbejde. Kapitel 5. Regler om tilrettelæggelse af tjenesten 11. Placering af tjenesten Tjenesten tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag. Hvor personalet undtagelsesvis arbejder på lørdage, søndage eller helligdage gives en tilsvarende erstatningsfridag i samme normperiode. I modsat fald gives kompensation i henhold til protokollat om fridøgn og fridage. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at en institution fast har åbent mere end 5 dage ugentligt, jf. stk. 4. I disse tilfælde tilrettelægges fridøgn m.v. efter reglerne i protokollat om fridøgn og fridage. Ansatte kan dog efter aftale frivilligt påtage sig kortvarig tjeneste på en fridag uden at denne betragtes som bortfaldet. I sådanne tilfælde gives et særligt vederlag, jf. protokollat om fridøgn og fridage, 5. Hvor institutionens åbningstid - eller opgavernes karakter i øvrigt - bevirker, at personalet regelmæssigt arbejder i weekender og/eller helligdage, tilrettelægges fridøgn og fridage efter reglerne i protokollat om fridøgn og fridage. 12. Arbejdstilrettelæggelse og ændring i tjenesteplan Ved tilrettelæggelse af tjenesten skal der tages størst muligt hensyn til personalets ønsker. Personalet har adgang til at gøre sig bekendt med forslag til og ændringer i tjenesteplanen gennem deres tillidsrepræsentanter. Orientering om ændringer i tjenesteplanen, herunder afspadsering, skal ske med et varsel på mindst 4 døgn.

10 Hvis tjenesten omlægges, og varslet ikke overholdes, godtgøres med kr.30,68 (31/ niveau) [O.11] (pr. 1.januar 2012: kr. 30,77 (31/ niveau)) [O.11] pr. time for de omlagte timer. Stk. 5 Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normale tjenestetimer. 13. Delt tjeneste og pauser Den daglige tjeneste skal så vidt muligt være samlet og kan ikke deles i mere end 2 dele. Når den daglige tjeneste er delt i 2 dele, betales der for delt tjeneste et tillæg pr. dag på kr. 33,61 (31/ niveau) [O.11] (pr. 1. januar 2012: kr. 33,71 (31/ niveau)). [O.11] Pauser af mindre end ½ times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. 14. Hviletid Uden samtykke fra det berørte personale kan tjeneste ikke tilrettelægges således: 1. At delt tjeneste strækker sig ud over en sammenhængende periode på 12 timer, eller 2. at arbejdstiden inden for en periode på 24 timer overstiger 10 timer. Det skal iagttages, at hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejde udgør mindst 11 timer. Hviletiden kan undtagelsesvis nedsættes til 8 timer. Uden samtykke fra det berørte personale kan forkortet hviletid højst bringes i anvendelse én gang om ugen. 15. Rejsetid og arbejdsfrit ophold Ved tjeneste uden for hjemstedet medregnes rejsetiden til og fra arbejdsstedet som arbejdstid. Ved rejse til udlandet medregnes dog kun halvdelen af rejsetiden som arbejdstid. Rejsetiden mellem kl og kl medregnes ikke som arbejdstid, hvis der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte.

11 Arbejdsfrit ophold uden for tjenestestedet af mindre end 6 timers varighed medregnes med indtil 2½ time pr. døgn. Stk. 5 Arbejdsfrit ophold af mere end 6 timers varighed medregnes ikke. Kapitel 6. Overarbejde og merarbejde 16. Overarbejde, definition Som overarbejde betragtes pålagt tjeneste ud over den efter 2 eller 5 beregnede højeste tjenestetid ved: 1) tjenesteplan plan eller lignende, 2) tilkaldelse til ekstra tjeneste, eller 3) tilfældig forlængelse af den ordinære tjeneste, for så vidt overskridelsen udgør mere end 15 minutter pr. dag. Den tjenesteoverskridelse, der er nævnt under stk. 1, punkt 1) afrundes periodevis opad til ½ time, mens de tjenesteoverskridelser som nævnt i stk. 1, punkt 2) og 3) opgøres i påbegyndte halve og hele timer for den enkelte dag. 17. Afregning af overarbejde Overarbejde godtgøres med frihed med tillæg af 50%, som afrundes opad til hele timer. Erstatningsfrihed skal fortrinsvis gives som hele dage. Erstatningsfriheden skal gives inden udløbet af den efter normperioden følgende normperiode, således at afspadsering normalt sker inden for de første 4 uger. I modsat fald betales overarbejdsbetaling. Overarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den lokale repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. I tilfælde, hvor det præsterede overarbejde inkl. det tillæg, der er nævnt i stk. 1, er på mere end 16 timer, gives overarbejdsbetaling inden udløbet af den kalendermåned, der følger efter normperioden. Stk. 5 Overarbejde, der er fastlagt ved tjenesteplan eller skyldes tilkaldelse til tjeneste udover normal tjeneste, og som ikke udlignes ved fritid af tilsvarende længde i den måned,

12 hvori det er udført, godtgøres dog i alle tilfælde med overarbejdsbetaling inden udløbet af den følgende kalendermåned. 18. Deltidsansattes merarbejde Merarbejde er de timer en deltidsansat arbejder mere i normperioden end anført i ansættelsesbrevet. Deltidsansattes eventuelle merarbejde opgøres ved normperiodens afslutning. Deltidsansatte pædagogers merarbejde erstattes med frihed eller afregnes med normal timebetaling. Deltidsansatte pædagogmedhjælperes / pædagogiske assistenters merarbejde honoreres med normal timeløn (1/1924 af den pågældendes løn, omregnet til årsløn ved fuldtidsbeskæftigelse). Deltidsansattes arbejdstimer, ud over det timetal, der gælder for en fuldtidsansat i normperioden, er overarbejde. 19. Betaling for overarbejde Ved beregning af overarbejdsbetaling medregnes ikke det procenttillæg på 50%, der er nævnt i 17, stk. 1. Satsen for overarbejdsbetaling beregnes for den måned hvor overarbejde udbetales. Satsen beregnes som 1/1924 af årslønnen for den pågældende med tillæg af 50%. Eventuelle engangsvederlag medregnes dog ikke. 20. Godtgørelse for merarbejde Der kan ikke gives overarbejdsbetaling til ansatte, hvis normale tjeneste ikke kan kontrolleres. Aftale om godtgørelse for merarbejde til kommunale tjenestemænd uden højeste tjenestetid kan anvendes for personale, der er omfattet af stk. 1. Kapitel 7. Ulempetillæg 21. Betaling af ulempetillæg For arbejde i tidsrummet fra lørdag kl til mandag kl samt på helligdage betales et tillæg på kr. 40,69 (31/ niveau) [O.11] (pr. 1. januar 2012: kr. 40,81 (31/ niveau)). [O.11] pr. time (weekendtillæg).

13 Satsen ydes pr. påbegyndte halve time. Skolepædagoger er berettiget til tillæg efter stk. 1. Dette indebærer tillige, at der vil kunne ydes ulempetillæg for øvrige opgaver, når der er tale om tjeneste i henhold til godkendt tjenesteplan eller tilfældig forlængelse af tjenesten. For arbejde efter kl på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag betales alene tillæg efter stk. 1. I forhold til bestemmelserne i denne paragraf er den 1. maj at betragte som en almindelig arbejdsdag. Såfremt kommunen giver ekstraordinær tjenestefrihed med løn til nogle medarbejdere på den enkelte institution den 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag efter kl , ydes til de medarbejdere inden for samme institution, der arbejder de nævnte dage/tidspunkter, erstatningsfrihed af samme længde. 22. Tillæg for aftenarbejde [O.11] I daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger og klubber eller afdelinger af disse, hvor åbningstiden eller en del af denne fast er placeret i tidsrummet efter kl , ydes et fast årligt tillæg på følgende grundbeløb (31/ niveau): 1. april januar 2012 Timeinterval Pædagoger Pædagogmedhjælpere m/u PGU Pædagogiske assistenter Pædagoger Pædagogmedhjælpere m/u PGU Pædagogiske assistenter 100 til 199 timer kr kr kr , til 299 timer kr kr kr , til 399 timer kr kr kr , timer eller mere kr kr kr ,00 Grundlaget for beregningen for den enkelte månedslønnede ansatte, er de timer i den faste arbejdsplan, beregnet for et år, der ligger i tidsrummet efter kl [O.11] Ved væsentlige ændringer i institutionens/afdelingens åbningstid eller i antallet af timer efter kl for den enkelte ansatte, foretages en omberegning med fremadrettet virkning.

14 Midlertidige eller lejlighedsvise udsving i antallet af timer efter kl , der har dannet baggrund for beregningen, medfører ikke at der skal ske en omberegning. Det kan aftales, at beregningen af timer sker oftere, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til institutionens/afdelingens åbningstid eller drift i øvrigt. Der kan indgås aftale om forhøjelse af tillæggene efter reglerne i fællesaftalen om lokal løndannelse for ansatte, der arbejder i daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger eller klubber eller afdelinger af disse, hvor åbningstiden eller arbejdskarakter i øvrigt, særligt tilsiger det. Der kan fx indgås aftale om forhøjelse af tillægget i forbindelse med arbejde i en natbørnehave. Den ansatte kan vælge at konvertere de i stk. 1 nævnte tillæg til frihed. For hver fritime modregnes den pågældendes almindelige timeløn i tillægget. Dette kan ske for op til 40 procent af tillægget, med mindre andet aftales. Hvis den ansatte ønsker frihed i stedet for tillæg, skal dette meddeles arbejdsgiveren senest i forbindelse med den årlige fastsættelse af tillægget. Kapitel 8. Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser 23. Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser Denne aftale har virkning fra den 1. april 2011 og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts København, den 25. oktober 2011 For KL Michael Ziegler Steen Rasmussen For BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Henning Pedersen Torben Fersløv Andersen For

15 FOA - Fag og Arbejde Jakob Sølvhøj Finn Grønmar

16 Protokollat om fridøgn og fridage I tilslutning til aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger m.v. 1. Fridøgn Der gives en ugentlig fridøgnsperiode med en samlet varighed på mindst 55 timer. Fridøgnsperioden kan dog opdeles i 2 fridage, hvor særlige forhold eller tjenestens karakter gør det nødvendigt. Hver delperiode skal udgøre mindst 35 timer, hvis fridøgnsperioden opdeles. I måneder, hvor der forekommer helligdage, som ikke falder på søndage, forhøjes antallet af fridage tilsvarende for ansatte, som ikke i forvejen har fri på disse dage. Sammenlægning af flere fridøgnsperioder sker ved, at perioden forlænges med 24 timer for hver delperiode, som perioden forlænges med. 2. Fridage Fridage skal så vidt muligt lægges på søn- og helligdage. Der skal gives frihed på mindst 30 af kalenderårets søn- og helligdage. For ansatte, der ansættes i løbet af kalenderåret, gives denne frihed forholdsmæssigt. Adgangen til frihed på søn- og helligdage reduceres dog med en dag for hver 11 sygedage i kalenderåret. Derimod medregnes sygeperioder, som falder på søn- og helligdage, ikke som fridage. Søn- og helligdage, som falder i ferieperioder, medregnes som fridage. Stk. 5 Søn- og helligdagsfrihed skal mindst have en varighed på 35 timer. 3. Tildeling af fridage Er der ikke givet den aftalte frihed på søn- og helligdage i løbet af et kalenderår, tildeles et antal særlige feriedage i det følgende ferieår. For hver mistet fridag til og med 11 gives en halv feriedag afrundet opad til en hel feriedag. For hver yderligere mistet fridag gives én feriedag.

17 4. Erstatningsfrihed m.v. Mistede fridage godtgøres snarest med et tilsvarende antal erstatningsfridage med tillæg af yderligere fritid på 50 % af den præsterede tjeneste. Tillægges yderligere fritid afrundes opad til hele timer. Fridage, som falder indenfor sygeperioder, erstattes ikke. Orientering om tildeling af erstatningsfridage skal ske i arbejdstiden og med et varsel på 4 døgn. For mistede fridage gives overarbejdsbetaling, hvis de ikke er erstattet med frihed inden udløbet af den kalendermåned, der følger efter normperioden. Stk. 5 Ved beregning af overarbejdsbetaling for mistede fridage medregnes ikke procenttillægget på 50%, der er nævnt i stk. 1. Der gives mindst betaling for 6 timer pr. dag. Stk. 6 Hvis den mistede fridag er erstattet med en anden fridag i løbet af normperioden, men der ikke inden fristens udløb er givet den yderligere fritid, som er nævnt i stk. 1, gives der i stedet overarbejdsbetaling. 5. Honorering af tjeneste på en fridag En ansat kan efter aftale frivilligt påtage sig ganske kortvarig tjeneste på en fridag, uden at denne betragtes som bortfaldet. Der gives overarbejdsbetaling på grundlag af tjenestens varighed med tillæg af 50%. Dog gives mindst betaling for én time. Hvis der gøres tjeneste to gange på en fridag, forlænges tiden for det andet tjenesteafsnit med 100%, og der gives mindst betaling for en time for hver tjeneste. København, den 25. oktober 2011 For KL Michael Ziegler Steen Rasmussen

18 For BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Henning Pedersen Torben Fersløv Andersen For FOA - Fag og Arbejde Jakob Sølvhøj Finn Grønmar

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

63.01 O.13 51/2013 Side 1. Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold

63.01 O.13 51/2013 Side 1. Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold Side 1 Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og arbejde Indholdsfortegnelse Side 63.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Arbejdet i skolen. Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014

Arbejdet i skolen. Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014 Arbejdet i skolen Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014 Nye regler Skolereformen Så ens som muligt med lærer og pædagoger Sikre mulighed for arbejde i skolen 2. Hvor kan man ansættes Hvad står der i overenskomsten

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Lokale aftaler om arbejdstid

Lokale aftaler om arbejdstid Lokale aftaler om arbejdstid For pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område Pædagogernes Forhandlingsfællesskab Blegdamsvej 124 2100 København Ø Juli 2010 Indledning Denne vejledning retter

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

OVERENSKOMST. for. pædagogmedhjælpere. mellem. Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) 2004-2007

OVERENSKOMST. for. pædagogmedhjælpere. mellem. Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) 2004-2007 OVERENSKOMST for pædagogmedhjælpere mellem Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) og Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) 2004-2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Overenskomstens område... 4 1. Område...

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2002 4.5.2A Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE...3 PROTOKOLLAT OM

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune INDLEDNING Denne lønpjece er udarbejdet af fællestillidsrepræsentanterne i Aarhus kommune. Den er en vejledning til tillidsrepræsentanter i dagtilbud og skoler og forsøger, at skabe et overblik over de

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning om indførelse af ny bestemmelse om tillæg for aftenarbejde

Vejledning om indførelse af ny bestemmelse om tillæg for aftenarbejde Vejledning om indførelse af ny bestemmelse om tillæg for aftenarbejde Udmøntning af arbejdstidsaftalens 23. Tillæg for aftenarbejde, gældende fra 1. april 2009 31. marts 2010 i fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 50.22 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning...

Læs mere

60.11 O.13 XX/2014 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.13 XX/2014 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om vederlag m.v. ved deltagelse i koloniophold

Aftale om vederlag m.v. ved deltagelse i koloniophold Side 1 Aftale om vederlag m.v. ved deltagelse i koloniophold KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 63.01 Side

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling FMM Informationsmøder om de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere Materialesamling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Overenskomst for musikskolelærere

Overenskomst for musikskolelærere Overenskomst for musikskolelærere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) 51.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1 Personafgrænsning 4 1 Hvem er omfattet

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere