A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015"

Transkript

1 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. november 2015 Referat udsendt den 8. december 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. november 2015 kl Mødested: Klub 9, Bjellerupparken 5E, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) Administrationen Susanne Kyra Jensen (SKJ) Jørgen Henriksen (JHE) Berit M. Rudbeck Referent (BMR) Afbud: SKJ Dagsorden 246. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Indskudsbevis og aflysning af gældsbevis Forvaltningsrevision Revurdering af renoveringsoversigten Driftsoverenskomst samt bemanding af driften i afdeling 15, Egholmvej Fleksibel udlejning og kommunal anvisning Principbeslutning om overførsel af overskud i afdelingerne Intrum Justitia Inkasso Den boligsociale økonomiske rådgivning Ændring af beslutning vedr. renovering i afdeling 15, Egholmvej års gennemgang af renovering i afdeling 1, Teglvej års gennemgang af renovering i afdeling 4, Klostervej Evaluering af bestyrelsens arbejde Nyt fra team drift Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Mødekalender og Aktionsplan Eventuelt 20 Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 2

3 246. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden AR bød velkommen til mødet. BMR beklagede at dagsordenens forsinkede udsendelse. Inden bestyrelsesmødet godkendte formanden fastholdelsen af mødet, til trods for den sene udsendelse af dagsordenen. Der er således ikke indkaldt til et nyt møde, med rettidig varsel Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 15. september 2015, er udsendt til bestyrelsen den 30. september Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet, der blev underskrevet af bestyrelsen Revisionsprotokol Revisionen foretog den 15. september 2015 uanmeldt beholdningseftersyn i administrationen. Eftersynet gav ikke anledning til anmærkninger. Revisionsprotokollen medbringes til mødet og fremlægges til orientering, sammen med protokollatet for det uanmeldte beholdningseftersyn, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver revisionsprotokollatet for det uanmeldte beholdningseftersyn. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og underskrev protokollatet for det uanmeldte beholdningseftersyn. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 3

4 249. Indskudsbevis og aflysning af gældsbevis er, som besluttet, overgået til momsfri administration pr. 1. juli i år. Som en del af beslutningen har ejerne godkendt, at en del de midler, der er udlånt til, konverteres til indskud, og at den resterende gæld eftergives. De relevante tegningsberettigede fra har undertegnet et nyt indskudsbevis, og på mødet her skal indskudsbeviset endeligt undertegnes af A/B Andelsbo. Ved A/B Andelsbo s udlån af midler til, blev der udstedt et gældsbevis. Eftersom gælden nu er eftergivet, skal gældsbrevet på dette møde kvittereres aflyst af tegningsberettigede for A/B Andelsbo. Det indstilles, at næstformanden undertegner nyt indskudsbevis samt at formand og næstformand sammen med kontorchef for underskriver aflysningen af det oprindeligt udstedte gældsbevis. AR orienterede kort om sagen. Næstformanden underskrev det nye indskudsbevis og formand og næstformand underskrev aflysningen af det oprindeligt udstedte gældsbevis Forvaltningsrevision 2015 I henhold til lovgivningen skal boligorganisationer og almene administrationsorganisationer gennemføre forvaltningsrevision hvert år, efter en nærmere angivet plan. Forvaltningsrevisionen gennemføres normalt således, at der kan afrapporteres om resultaterne i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. De udvalgte områder, metode og resultater beskrives i revisionsprotokollatet, og det er dermed revisionens ansvar, at efterse, at der er gennemført forvaltningsrevision og påtegne denne med eventuelle bemærkninger. For boligorgorganisationer, som er administreret af en almen administrationsorganisation, er det normalt tilstrækkeligt, at administrationsorganisationen gennemfører forvaltningsrevision på de administrerede boligorganisationers vegne. Det vil i praksis sige, at s forvaltningsrevision vil komme til at gå igen i revisionsprotokollen for A/B Andelsbo. Forvaltningsrevisionen gennemføres september- oktober 2015 af den daglige ledelse i, i samarbejde med ledende medarbejdere fra DAB og i samarbejde med nøglemedarbejdere i. De foreslåede områder er udvalgt af ledelsen, og udgør en række vitale områder for både s og de administrerede boligorganisationers drift. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 4

5 Oplægget til forvaltningsrevision er behandlet i s bestyrelse den 28. september 2015, og det blev godkendt at følgende områder medtages i dette års forvaltningsrevision: De områder der foreslås udtaget til dette års forvaltningsrevision er således: 1. Inkassosager / Intrum 2. Håndtering af egne trækningsretspolitikker 3. Renoveringsoversigt opfølgning 4. Dispositionsfonden prognosen 5. Forbrugsregnskaber Udvælgelse af konkrete enkeltsager til kontrol af forretningsgange, arbejdsgange og processer i øvrigt, foretages af forvaltningskonsulenterne efter et tilfældighedsprincip. Resultaterne af målingerne på de enkelte områder bliver systematisk beskrevet, og resultaterne medtages i revisionsprotokollatet. Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder oplægget om forvaltningsrevision og godkender indsatsområderne for forvaltningsrevisionen for 2015, samt tager orienteringen til efterretning. Bilag: Notat om forvaltningsrevision JHE orienterede om, at der nu for tredje gang er gennemført forvaltningsrevision i. Der er generel stor tilfredshed omkring resultaterne for den gennemførte forvaltningsrevision i s bestyrelse har godkendt forvaltningsrevision i september. Bestyrelsen tiltrådte oplægget om forvaltningsrevision og godkendte indsatsområderne for forvaltningsrevisionen for 2015, samt tog orienteringen til efterretning Revurdering af renoveringsoversigten Bestyrelsen godkendte sidste efterår en renoveringsoversigt for boligorganisationens afdelinger, der har til formål at opliste de ønskede renoveringer i boligorganisationen, således at de mest presserende renoveringer bliver prioriteret. Det er væsentligt, at renoveringsoversigten for boligorganisationen revurderes løbende over tid, således at det til en hver tid er de mest presserende renoveringer i boligorganisationen, der står øverst på listen. Boligorganisationens inspektør, lokalinspektør og projektleder har således gennemgået boligorganisationens afdelinger, og udarbejdet et forslag til en revurdering af renoveringsoversigten, til bestyrelsens godkendelse. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 5

6 Den eneste renovering der fremgik som meget presserende, inden revurderingen af renoveringsoversigten, var udskiftning af tag i afdeling 12. Denne renovering er blevet godkendt til iværksættelse af organisationsbestyrelsen på det seneste bestyrelsesmøde, og afdelingen har afholdt ekstraordinært afdelingsmøde om renoveringssagen ultimo september Kriterier for udarbejdelse af renoveringsoversigten Renoveringsoversigten pr. 1. november 2015 er fastlagt ud fra nogle på forhånd fastlagte kriterier. Disse kriterier lå også til grund for den tidligere godkendte renoveringsoversigt. Renoveringsoversigten er bygget op efter følgende kriterier: Meget presserende renoveringer: Renoveringer der har ventet længe Nedbrudte bygningsdele der giver følgeskader på andre bygningsdele Bygningsdele der ikke længere kan repareres Presserende renoveringer: Bygningsdele, der endnu ikke er brud på, men som trænger Gener, afdelingen har levet med i årevis Ikke presserende renoveringer: Øvrige opgaver der ikke giver skade ved at vente Særlige projekter: Større projekter som afdelingen ikke kan løfte økonomisk. F. eks LBF-sager, helhedsplaner eller indsatser via puljer. Oplæg til renoveringsoversigten pr. november 2015 ser ud som følger: Meget presserende renoveringer Afdeling Projekt Pris på projektet Presserende renoveringer Afdeling Projekt Pris 2 Udskiftning af tagbelægning, ventilation og badeværelser 3 Renovering af tekniske installationer og bad Renovering af glasoverdækning? Ikke presserende renoveringer Afdeling Projekt Pris 2 Efterisolering af klimaskærm Udskiftning af tekniske installationer Udskiftning af tekniske installationer Særlige renoveringer Afdeling Projekt Pris Igangværende renoveringer 2015 Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 6

7 Afdeling Projekt Pris 6 Helhedsplan Udskiftning af tag De seneste års fokus på renoveringsbehovet i boligorganisationen, har medvirket til, at der er afsat en væsentlig mængde ressourcer fra A/B Andelsbo til dette formål, især set i lyset af helhedsplanen i Bjellerupparken. Samtidig er der ingen renoveringer, der er vurderet som værende meget presserende for det kommende år på renoveringsoversigten. Med bestyrelsens godkendelse af ovenstående renoveringsoversigt, vil udgangspunktet for det indeværende regnskabsår således være, at der ikke blive iværksat renoveringer i boligorganisationen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender renoveringsoversigten pr. 1. november 2015 for A/B Andelsbo samt godkender, at der som udgangspunkt ikke iværksættes større renoveringssager i det kommende år. BMR orienterede om formålet med renoveringsoversigten. Udskiftningen af taget i afdeling 12 er iværksat, der også er kommunalt godkendt. Bestyrelsen spurgte ind til følgende renoveringer fra renoveringsoversigten. Afd 1: Renovering af kælderrum i afdelingen, fremgik tidligere af renoveringsoversigten. Denne renovering er ikke længere på listen. Under den netop gennemførte facaderenovering i afdelingen, blev det kælderrum, der var mest angrebet af fugt, renoveret. Renovering af de resterende kælderrum i afdelingen, blev ikke iværksat ved samme lejlighed. Administrationen undersøger, hvad årsagen er til, at de resterende kælderrum ikke længere fremgår af renoveringsoversigten. Afd. 4 og 11: Det er alene de tekniske installationer, der fremgår af renoveringsoversigten. Bestyrelsen ønsker badeværelserne renoveret sammen med denne renovering. Ligeledes ønsker bestyrelsen svar på hvordan der prissættes ved denne renovering. Bestyrelsen godkender renoveringsoversigten pr. 1. november 2015, samt at der ikke iværksættes nye renoveringssager i det kommende år, med forbehold for ovenstående spørgsmål til afdeling 1, 4 og Driftsoverenskomst samt bemanding af driften i afdeling 15, Egholmvej Vedligeholdelsen af de grønne områder samt rengøring af fællesarealer i afd. 15, udføres i dag af en kommunalt ansat servicemedarbejder. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 7

8 Kvaliteten af det udførte arbejde har været meget svingende igennem det sidste år, og har i den seneste tid været særdeles mangelfuld. På denne baggrund har der været afholdt møde med Randers kommune vedrørende den eksisterende driftsoverenskomst, der beskriver samarbejdet og snitfladerne mellem A/B Andelsbo og Randers Kommunes drift af bygningerne beliggende på Egholmvej 2 (A/B Andelsbo) og 4 (Randers Kommune). Driftsoverenskomsten er i denne forbindelse revideret, og skærpet i forhold til konkrete opgavefordelinger. Randers Kommune beklager den manglende kvalitet i arbejdet, der er udført i den seneste tid i afdeling 15, og tilkendegiver, at der er mulighed for at afslutte samarbejdet vedrørende vedligeholdelsen af de grønne områder og rengøringen af fællesarealerne, hvis dette ønskes. Det er ikke muligt, at afslutte samarbejdet mellem parterne vedrørende de tekniske installationer i bygningerne og elevatoren i indgangspartiet, der er en del af driftsoverenskomsten mellem parterne. A/B Andelsbo har en andel på 35% af udgifterne til dette. Vedrørende snerydning/glatførebekæmpelse kan aftalen heller ikke opsiges. Her har de samlede boliger på Egholmvej 2 og 4 80% af udgifterne. Udgifterne er fordelt 50/50 mellem parterne. Mulighed for intern bemanding I de seneste år er flere affaldsskakter i A/B Andelsbo blevet lukket, og i forbindelse med helhedsplanen i Bjellerupparken bliver affaldsskakterne også lukket her. Driftscenteret bruger ugentligt ca. 7-8 arbejdstimer på skakttømning. Når skakttømningen ophører, frigives denne tid til andre opgaver i driftscenteret. Det estimerede tidsforbrug på vedligeholdelse af de grønne områder i afd. 15, ligger på samme niveau som tidsforbruget til skakttømning. På et ejendomsfunktionærmøde d. 10. september 2015, blev situationen omkring afd. 15 drøftet. Der var enighed blandt alle ejendomsfunktionærer i driftscenteret om, at driftscenteret kan varetage vedligeholdelsen af de grønne områder i afd. 15, når skakttømningen i Bjellerupparken ophører. Rengøringen i afdeling 15 vil blive udført af en ekstern virksomhed. Fordelingsnøgle Fordelingsnøglen for ejendomsfunktionærudgifter i A/B Andelsbo, omfatter fordeling af tidsforbrug til kontortid, kontoropgaver, synsopgaver, beboerservice, vedligeholdelse af tekniske installationer, renovation, samt renholdelse af grønne områder. Afd. 1, 2, 3, 10, 12, 13, 14, 16 og Bjellerupparken gør brug alle services i driftscenteret. Afd. 4, 11 og 15 får ikke renholdt de grønne områder af driftscenteret, hvorfor de skal betale en mindre faktor end de øvrige afdelinger. På grund af en uhensigtsmæssighed i fordelingsnøglen, har afd. 15 ikke samme faktor som afd. 4 og 11, men betaler samme faktor, som de øvrige afdelinger i A/B Andelsbo. Afd. 15 betaler således allerede i dag for, at driftscenteret vedligeholder de grønne områder. Der skal derfor ikke ændres i fordelingsnøglen, hvis driftscenteret Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 8

9 overtager den grønne vedligeholdelse, ligesom det heller ikke får økonomiske konsekvenser for de øvrige afdelinger. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bemandingen i afdeling 15, og godkender opsigelsen af aftalen vedrørende vedligeholdelsen af de grønne områder i afdeling 15 samt rengøring med Randers Kommune. BMR orienterede om sagen. Bestyrelsen mente ikke umiddelbart at løsningen vedrørende bemandingen lader sig gøre, da det allerede nu tilkendegives fra ejendomsfunktionærerne, at de ikke har tid til opgaverne i forbindelse med helhedsplanen. Det blev besluttet, at behandlingen af punktet udsættes til et nyt bestyrelsesmøde, hvor sagen kan behandles separat. Punktet er suspenderet, og behandles på et kommende organisationsbestyrelsesmøde Fleksibel udlejning og kommunal anvisning Ledige almene boliger udlejes efter venteliste. Ancienniteten på ventelisten er afgørende for hvem, der får boligen. Der er fortrin for ansøgere, der søger i egen afdeling. Dernæst kommer ansøgere, der søger i egen boligorganisation. Herefter kommer ansøgere, der søger indenfor s administrations område og endelig kommer eksterne ansøgere. Den, der har stået længst på ventelisten, opnår boligen. Boligorganisationen har vedtaget, at man beholder sin anciennitet også selvom man får en bolig, forudsat at man betaler det årlige opnoteringsgebyr. Det er lovgivningen, der kræver, at der dels betales, når man lader sig skrive op, dels betaler hvert år for at stå på ventelisten. De almene boligorganisationer må efter de almene udlejningsregler ikke tage hensyn til andet end ventelisten, når der skal lejes ud. Lovgivningen giver to muligheder for, at boligorganisationen med kommunens mellemkomst kan tage andre hensyn end venteliste anciennitet. Kommunal anvisning Den ene mulighed er kommunal anvisning. Kommunen har krav på at få op til 25 % af de ledige boliger stillet til rådighed for kommunal anvisning. Og kommunen er ikke bundet af noget ventelisteprincip, men kan tage forskellige boligsociale hensyn ved tildeling af boliger. Kommunen kan således helt lovligt bevist arbejde for at styrke beboersammensætningen i et område. Ved aftale kan kommuneanvisningen øges helt op til 100 %. Når der er tale om kommunal anvisning, hæfter kommunen får huslejen fra boligen stilles til rådighed til den lejes ud, og endnu vigtigere kommunen garanterer for istandsættelseskravet ved fraflytning. Randers kommune anvender i dag sin anvisningsret forholdsvis sporadisk. Samtidigt efterlyser kommunen billige boliger til især unge hjemløse samt til flygtninge. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 9

10 Fleksibel udlejning Den anden mulighed er fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning betyder, at de boligsøgende får muligheden for at rykke frem i boligkøen, såfremt der opfyldes nogle særlige kriterier. Det kræver, at boligorganisationen indgår en aftale med kommunalbestyrelsen om fleksibel udlejning. Aftalen har som hovedregel løbetid på 4 år og evalueres en gang årligt ved styringsdialog. Målet med fleksibel udlejning er at styrke boligområderne, løse de boligsociale opgaver og tiltrække flere ressourcestærke boligsøgende i problemramte områder. Det aftales, hvor mange boliger, der skal være omfattet af aftalen. Det kan være alle eller en mindre del. Det kan også aftales, at det kun skal være nogle afdelinger eller nogle boligtyper, der skal være omfattet af aftalen om fleksibel udlejning. Såfremt kommunen har anvisningsret, skal denne trækkes fra, dvs. ved 25 % til kommunen kan max 75 % gå til fleksibel udlejning. Man skal gøre sig klart, at ventelisten suspenderes og tilsidesættes, hvis der aftales fleksibel udlejning. Derfor kan det overvejes, om man ønsker, at man først respekterer den interne venteliste (ansøgere fra egen afdeling), før der skal udlejes efter fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning giver mulighed for, at kommuner og boligorganisationer kan prioritere bestemte grupper af boligsøgende, som så får fortrinsret. Efter det oplyste har Randers Kommune tidligere været skeptiske overfor fleksibel udlejning. Det skal ikke afholde boligorganisationen fra at få en dialog med kommunen om mulighederne. Boligorganisationen kan selv foreslå kriterier, dog skal disse godkendes af kommunen. Boligorganisationen bør se på, hvad man gerne vil opnå i forhold til beboersammensætningen i området. Kriterierne skal være saglige og ikke diskriminerende, samt egnede til, at der kan ske en bedømmelse af en form for dokumentation for at kriteriet er opfyldt. Det anbefales, at der laves sideordnede kriterier til en aftale om fleksibel udlejning. Det betyder, at ved opfyldelse af et af kriterierne, kommer anciennitet på ventelisten til at afgøre hvem, der får boligen, hvis flere ansøgere opfylder et af kriterierne. Den boligsøgende skal fortsat skrive sig op. Det er først ved tilbud til en ledig bolig, der skal fremvises dokumentation for opfyldelse af et kriterium. Herunder er eksempler på mest anvendte kriterier til en udlejningsaftale, der indgås med kommunen. Pendlerordning; fortrinsret til pendlere med beskæftigelse i kommunen. Tilflyttere med beskæftigelse i kommunen. Unge under 25 år, med tilknytning til kommunen. Studerende Ældre (50 +), der sælger hus og ønsker mere passende bolig. Ældre (55+), der i tide ønsker en mere egnet bolig. Skilsmisseramte, fortrin op til 1 år efter. Børnefortrinsret; for x % af de ledige 4- og 5-rums boliger fortrinsret for familier med børn Fortrinsret til par til 3 rums boliger. Forældre med samkvemsret til børn i kommunen. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 10

11 Særlige sociale grupper; fx. boligsøgende med fysisk eller psykisk handicap Unge, der flytter hjemmefra første gang Administrationen følger udviklingen i situationen, og vender tilbage på bestyrelsesmødet inden sommerferien, med en orientering om udlejningssituationen generelt Det indstilles, at bestyrelsen overvejer mulighederne for yderligere kommunal anvisning, samt bestyrelsen overvejer muligheden for fleksibel udlejning. BMR og JHE orienterede om sagen samt at der tidligere har været indgået toårige udlejningsaftaler mellem Randers Kommune og, hvor kommunen alene hæfter for lejemålet i to år, og er efterfølgende frigjort af aftalen. Denne form for aftaler indgås ikke længere. Hvis kommunen vælger at anvise boliger i afdelingerne, har bestyrelsen ikke mulighed for at påvirke denne proces. Hvis bestyrelsen på forhånd indgår udlejningsaftaler via den fleksible udlejning med kommunen, er der mulighed for at påvirke anvisningerne til de enkelte afdelinger. Der pågår i øjeblikket drøftelser om udlejningssamarbejdet mellem blandt andre Randers Kommune og. Administrationen vender tilbage med et mere konkret oplæg, når forhandlingerne i denne strategigruppe er afsluttede. Bestyrelsen understregede, at de ønsker at være med så tidligt i processen som muligt, for ikke at blive overset i forløbet. Bestyrelsen drøftede sagen, og overvejer mulighederne fremadrettet Principbeslutning om overførsel af overskud i afdelingerne Med det formål at optimere tilbagebetalingen til dispositionsfonden anbefales det, når der oprettes lån i dispositionsfonden til renoveringssager i afdelingerne, at der tilføjes som krav i låneaftalen, at: Hvis afdelingerne har overskud på deres driftsregnskab i lånets løbetid, har det første prioritet, at overskuddet anvendes som ekstraordinært afdrag på lånet indtil lånet er betalt tilbage til dispositionsfonden På denne baggrund sikres det, at lånet i dispositionsfonden afdrages hurtigst muligt. Det indstilles, at bestyrelsen principgodkender at afdelingernes eventuelle driftsoverskud anvendes til ekstraordinære afdrag på afdelingens lån i dispositionsfonden. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 11

12 JHE orienterede om at fremgangsmåden allerede er taget i brug i afdeling 3, hvor der på forhånd er indgået en aftale om afdrag. Bestyrelsen drøftede mulighederne, herunder også om dette tiltag vil give afdelingerne incitament til at skabe ekstraordinære besparelser. Ligeledes skal det overvåges, om afdelingerne kan holde til at afgive deres optjente overskud. Bestyrelsen principgodkendte, at afdelingernes eventuelle driftsoverskud anvendes til ekstraordinære afdrag på afdelingens lån i dispositionsfonden Intrum Justitia Inkasso Siden juni 2012 har administrationen videregivet ubetalte flytteregninger til inddrivelse via firmaet Intrum Justitia. Oversigt for, hvorledes arbejdet med inkasso forløber samt om det retslige forløb hos Intrum Justitia, vedlægges som bilag. I skemaet nedenfor er gengivet de igangværende sager hos Intrum samt hvilke beløb, der er indgået i de respektive år. Herudover er der indgået afdragsordninger for flyttegæld for ca. 1,5 millioner. Indtægterne tilgår naturligvis de respektive boligafdelinger, hvor flyttegælden er opstået. Flytteafregninger hos Intrum Justitia Antal sager pr Udbetaling kr Udbetaling kr Udbetaling kr. ½ år 2015 Reminder sager , , ,35 Inkasso sager , , ,98 Overvågningssager , , ,13 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag: Oversigt over arbejdet med Intrum Justitia JHE orienterede om at der er sket en stigning fra i indtægterne fra Intrum og den positive udvikling forsætter i Boligorganisationen får således bedre mulighed for at agere i forhold til afdelingerne, fordi dispositionsfonden får dækket den tidligere udgift i sagen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 256. Den boligsociale økonomiske rådgivning Der er vedlagt en halvårsrapport fra den ansatte boligøkonomiske rådgiver. Rapporten er positiv læsning, idet Diana har været arbejdsom i sit virke og tallene viser færre udsættelser end tidligere. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 12

13 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag: Halvårsrapport den boligsociale økonomiske rådgivning JHE orienterede om at halvårsrapporten viser positive resultater i forhold til målsætningen for ansættelsen af rådgiveren. I forlængelse af de positive resultater skal det fremhæves, at rykkerproceduren i blandt andet er blevet skærpet, og der er blevet ansat to lignende stillinger i Randers Kommune. Der er således sket meget på dette område, også ved siden af ansættelsen af den boligsociale økonomiske rådgiver. AR orienterede om, at han kender til konkrete sager, der har haft positive erfaringer med rådgiveren. Det forventes, at disse tiltag vil nedbringe udgifterne ved udsættelser i boligorganisationerne generelt i det netop afsluttede regnskabsår. AR anbefaler, at bestyrelsen, når ansættelsen skal evalueres, forsætter kontrakten Ændring af beslutning vedr. renovering i afdeling 15, Egholmvej Der er i 2010/2011 opstartet forarbejder vedrørende en renovering af glasoverdækningen i gang i afdeling 15. Der er afholdt afdelingsmøde, hvor renoveringen blev godkendt, og opstartet en ekstern lånehjemtagelse. Det blev i 2011 estimeret, at renoveringen ville koste kr. svarende til en huslejestigning på 621 kr./bolig/måned. Som det fremgår af ovenstående punkt 252, foreligger der en driftsoverenskomst med Randers Kommune vedr. afdeling 15. Randers Kommune er derfor blevet forespurgt om deltagelse i renoveringsprojektet. På daværende tidspunkt er der ikke fuldstændig klarhed over opgave- og ansvarsfordelingen mellem Randers Kommune og boligorganisationen, og renoveringsprojektet bliver således ikke fulgt op. Ligeledes fik Randers Kommune ny administrator af deres del af Egholmvej i perioden, hvilket igen bidrog til forsinkelse af projektet. Der ud over har fokus i denne periode været rettet på andre presserende opgaver i både kommunen, boligorganisationen og. Nuværende status for glastaget Det konstateres nu, at der forsat flere steder sker vandindtrængning gennem glastaget. Der er dog ingen fare for skader på bygninger, forårsaget af vandindtrængningen. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 13

14 Den generelle stand på glastagets konstruktion vurderes til at kunne holde mange år endnu, hvorfor en generel udskiftning, som var på tale i den godkendte renovering, ikke anbefales, huslejeniveauet taget i betragtning. Afdelingen henlægger i øjeblikket kr. årligt til reparation af glastaget. Det vurderes, at glastaget kan vedligeholdes tilfredsstillende for dette beløb, mange år endnu. En nærmere gennemgang af glastaget, forventes udført inden for den nærmeste fremtid, med henblik på reparation af de konstaterede utætheder. I forbindelse med forarbejdet til renoveringen af tagoverdækningen i 2010/2011 er der udført undersøgelser af forholdene i afdelingen af en rådgiver. Der er i denne sammenhæng udbetalt kr. i rådgiverhonorar mv. Afdelingen har midlertidigt finansieret disse udgifter via egne midler, imens der afventedes hjemtagelse af ekstern finansiering til renoveringen. Det vurderes ikke at afdelingen har mulighed for at finansiere denne udgift endeligt i egne midler, hvorfor det indstilles til organisationsbestyrelsen, at finansiere afdelingens udgifter til forarbejdet via boligorganisationens dispositionsfond. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt godkender at: Udskiftningen af glastaget udsættes Dække udgiften på kr. til forarbejdet for renoveringen i afdeling 15 via boligorganisationens dispositionsfond. Bilag: Dispositionsfondsprognose BMR orienterede om sagen. AR gav udtryk for skuffelse vedrørende tidligere indstillinger nu ikke længere kan anbefales. Dette er ikke tilfredsstillende, og betragtes som dårlig rådgivning fra administrationen. JHE orienterede om, at der konkret er tale om, at der er bygget et drivhus imellem bygningerne, der pr. definition ikke er tæt. Bestyrelsen drøftede mulighederne i sagen. Fremadrettet bliver der taget stilling til, hvorfra midlerne til forarbejder ved renoveringer finansieres, også hvis renoveringen ikke bliver til noget. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, samt godkendte at: Udskiftningen af glastaget udsættes Dække udgiften på kr. til forarbejdet for renoveringen i afdeling 15 via boligorganisationens dispositionsfond Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 14

15 års gennemgang af renovering i afdeling 1, Teglvej Der er afholdt 1. års mangelgennemgang af Byggeskadefonden for byggesagen i afdeling 1 primo september Ved mangelgennemgangen blev påpeget nogle svigt, som der skulle rettes op på eller undersøges. Nedenfor fremgår hvilke svigt, der er påpeget, samt hvad der efterfølgende er foretaget, for at rette op på forholdet. 1.1 Manglende understøtning af altanplade Dette var ikke en del af projektet men er udbedret via driften 2.1. For små inddækningshøjder Dette er ikke korrekt arkitekten har dokumenteret at inddækningshøjden er i overensstemmelse med kravene (se vedlagte) 3.1. Afslutning af sålbænk ved vinduesfals Afslutningen er udført korrekt dette har arkitekten dokumenteret med henvisning til datablad (se vedlagte) 4.1. Utilstrækkelig tykkelse på pudslag Entreprenøren har oplyst, at forholdet er udbedret Forkert placering af tagrende Tagrenden er placeret korrekt arkitekten har dokumenteret, at tagrenden er korrekt placeret samt overdimensioneret ca. 3 gange (kan aftage 3 gange så meget vand end der kræves) se vedlagte Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag: Rapport fra mangelgennemgang JHE orienterede om at det er byggeskadefonden, der har udført og skrevet 1- års gennemgangen af renoveringen i afdeling 1. Udbedringer af de omtalte svigt er udført af rådgiver, der også har taget ovenstående stilling til manglerne. Administrationen afventer at modtage byggeskadefondens accept af rådgivers stillingtagen. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 15

16 Opstår der en tvist mellem rådgiver og byggeskadefonden vil administrationen tage forbehold for rådgivers holdning. AMK orienterede om skader i pudset, der er fundet for nylig. Administrationen undersøger status i sagen, og vender tilbage til afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning års gennemgang af renovering i afdeling 4, Klostervej Entreprenør og projektleder har udført mangelgennemgang den 16. september Ved forespørgsel hos afdelingsformanden, er der ikke fundet mangler inde i boligerne. Der blev ved mangelgennemgangen ikke konstateret mangler. Da trækningsretstilskuddet til afdelingens renovering er under 1 mill. kr., stilles der ikke krav om indbetaling til byggeskadefonden. Der er ikke blevet indbetalt frivilligt bidrag til byggeskadefonden i denne renoveringssag, hvorfor Byggeskadefonden ikke har udført 1-års mangelgennemgang for denne renovering, som det var tilfældet i afdeling 1. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 260. Evaluering af bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har været sammensat i en længere periode. Det kan være sundt for samarbejdet i bestyrelsen, med jævne mellemrum at tage bestyrelsens arbejde op til evaluering, for på denne måde at vurdere, om bestyrelsens arbejde lever op til de krav der stilles til dette. Det er muligt, at evaluere bestyrelsens arbejde på mange måder. Bestyrelsens indsats kan således både vurderes internt af bestyrelsens medlemmer, men det er også muligt, at inddrage eksterne parter i vurderingen. Eksempelvis kan afdelingsbestyrelserne eller repræsentantskabet høres. Der er vedlagt et udkast til et spørgeskema til evaluering af bestyrelsens arbejde som bilag til dagsordenen. Dette skema kan anvendes som udgangspunkt for bestyrelsens dialog omkring mulighederne for at evaluere bestyrelsens arbejde, med Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 16

17 henblik på at bestyrelsen træffer beslutning omkring metoden for evaluering af bestyrelsens arbejde. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulighederne for evaluering af bestyrelsens arbejde, samt træffer beslutning omkring metoden herfor. Bilag: Udkast til evalueringsskema AR orienterede om at det er sundt at evaluere bestyrelsens rolle og indsats også internt. AR anbefaler, at bestyrelsen godkender at arbejde videre med evalueringsskemaet som det fremgår. Næste år kan evalueringsskemaet tilpasses og udsendes til afdelingsbestyrelserne, for således også at få evalueret bestyrelsens arbejde fra afdelingsbestyrelsernes perspektiv. Bestyrelsens medlemmer gav udtryk for, at de gerne vil mødes og drøfte evalueringen. Dette kunne være uden deltagelse af administrationen. Bestyrelsen blev enige om, at afholde et møde uden administrationens deltagelse, og tage udgangspunkt i skemaet der er udsendt, således at spørgsmålene blev drøftet i fællesskab. Her kan det også drøftes hvad der skal sendes ud til afdelingsbestyrelserne Nyt fra team drift JR orienterede om at det forventes at driftscenterbygningen kan være lukket inden nytår. JR deltager for organisationsbestyrelsen i byggeudvalgsmøder. AR var taknemmelig for dette Orientering fra formanden Helhedsplanen i Bjellerupparken Etablering af driftscenter Styringsdialog med Randers Kommunes tilsyn med almene boliger den 3. november Høring samt høringssvar vedr. ibrugtagning af Teglvej 37 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 17

18 Styringsdialog med Randers Kommune AR orienterede om at der er afholdt styringsdialog med Randers Kommune. Dialogen går primært på økonomi. Det blev besluttet, at mødet næste år afholdes i Bjellerupparken. Der var også nogle kritiske bemærkninger fra bestyrelsen vedrørende afdeling 10 og 14. Formanden og næstformanden gav på mødet udtryk for, at de ikke var tilfredse med forliget, der er indgået mellem Randers Kommune og vedrørende tab ved lejeledighed i afdeling 14. Der er ikke store udfordringer i forhold til samarbejdet mellem Andelsbo og Randers Kommune. I stedet er der fokus på den politiske dialog omkring historikken og det fremtidige samarbejde mellem, DAB og Randers kommune. Høringssvar vedr. ibrugtagning af Teglvej 37 Formændene i de omkringliggende afdelinger (1, 2, 16 og Bjellerupparken samt organisationsbestyrelsesformanden) har indsendt forbehold vedrørende lokalplanen for Teglvej 37. Randers Kommune har kvitteret for modtagelsen af høringssvaret, men der bliver ikke ændret i forholdene efter høringen. Helhedsplan i Bjellerupparken Arbejdet i afdelingen er iværksat. Tidsplanen er lidt bagud, så de der skal flytte tilbage efter genhusning, vil blive orienteret om at tilbageflytningen bliver udskudt 1-1,5 måned. Der er tilbageflytning pr. 1. februar Der er meget mødeaktivitet i beboerdemokratiet. Der har været overgravet nogle kabler i forbindelse med pilotering og udgravning til fundament omkring D-blokken. Der er hele tiden små overraskelser i renoveringen, det er dog småting. Arbejdstilsynet har været på besøg på byggepladsen, hvilket har resulteret i opstramning af nogle forhold. AMK orienterede om at hun træder ud af bestyrelsen fra det næste bestyrelsesmøde og fremadrettet. Første suppleanten orienteres om indtrædelse til næste møde. De seneste referater sendes til suppleanten, således at hun har mulighed for at forberede sig til mødet. Bestyrelsen takkede for et godt samarbejde. Og ønskede held og lykke frem over. Bestyrelsen tog orientering til efterretning Orientering fra administrationen Der orienteres om sidste nyt fra Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 18

19 JHE orienterede om at der er kommet ny kontorchef i. Hun hedder Susanne Kyra Jensen. Hun har desværre været forhindret i at deltage i dette møde. Derudover er der en økonomikonsulent stoppet, og der er ansat en ny med opstart pr. 1. januar Der er også en forvaltningskonsulent der har opsagt sin stilling. Stillingen er genbesat, med overlap med konsulenten der stopper. Ligeledes har en inspektør opsagt sin stilling, denne stilling forventes besat i det nye år. Der har været styringsdialogmøde mellem Randers Kommune og i dag. Det har været en positiv oplevelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Mødekalender og Aktionsplan Aktionsplanen er vedlagt dagordenen til orientering. Bestyrelsesmøder 2015/16 Fastlagt dato Møde Noter Tirsdag den 12. januar 2016 kl Bestyrelsesmøde med revisor Onsdag den 30. marts 2016 kl Formøde til repræsentantskabsmødet Onsdag den 30. marts 2016 efter endt rep.møde Konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. juni 2016 kl Bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2016 Bestyrelsesmøde kl Tirsdag den 15. november 2016 kl Bestyrelsesmøde Oversigt over andre kommende møder: Onsdag den 21. januar 2016 kl. Budgetcafé Tirsdag den 30. marts 2016 kl. Repræsentantskabsmøde Noter Til godkendelse Møder i forbindelse med helhedsplanen Fastlagt dato Møde Noter Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 19

20 Efteråret 2015 Dialogmøde med beboerne Afdelingsmøder 2015 Dato Tid Afd. Sted Deltager adm Brugerhuset på plejecentret SAF Fælleshuset Jadedalen GBH Fælleshuset Rugårdsvej BMR Fælleshuset Ankerhusvej SAF Fælleslokalet Teglvej 39 LGB Fjordgården GBH Fælleshuset Ankerhusvej BMR Fælleshuset Ankerhusvej SAF Teglvej 33, kld. LGB Teglvej 33, kld. SAF Bjellerup BMR/GBH Deltager best. Det undersøges om afdelingsmøderne for afdeling 12 og 13 kan ændres, så JR kan deltage i begge møder. Møderne fordeles mellem bestyrelsens medlemmer på januar-mødet, så suppleanten, der indtræder i bestyrelsen til bestyrelsesmødet, har mulighed for at deltage. Det undersøges hvor afdelingsmødet i Bjellerupparkens afdelingsmøde bliver afholdt Eventuelt JR bragte bestyrelsens beslutning omkring julegaver til personalet op. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 15. september 2015 besluttet, at fastsætte beløbsgrænsen til 700 kr. pr. ansat. Denne beslutning fastholdtes. JHE orienterede om, at hvis en beboer har gæld til boligorganisationen kan boligorganisationen afvise vedkommendes ansøgning om en anden bolig i organisationen, men dette gælder ikke i andre boligorganisationer. Regelsættet omkring boligorganisationernes muligheder for at afvise ansøgere til boliger sættes på en kommende dagsorden. Efterskrift: Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 20

21 Punkt 251 Revurdering af renoveringsoversigten Afdeling 1: Renoveringen af de resterende kælderrum fremgår ikke længere af renoveringsoversigten, da de ikke vurderes som værende hverken presserende eller ikke presserende. Afdeling 4 og 11: Badeværelserne i afdelingerne er ikke inddraget i renoveringen, da mange lejere har istandsat deres badeværelser via råderetten. Når det besluttes, at iværksætte renoveringen af de tekniske installationer, vil behovet for renovering af badeværelser i afdelingerne, blive inddraget i de nærmere undersøgelser i sagen. Der prissættes ud fra nøgle tal. Der er henholdsvis 28 boliger i afdeling 4 og 27 boliger i afdeling 11. Der er således afsat kr. til hver bolig, til denne renovering. Når nærmere undersøgelser om renoveringerne iværksættes, vil der blive udarbejdet nærmere beregninger på hver af renoveringssagerne. Punkt års gennemgang af renovering i afdeling 1, Teglvej AMK orienterede på bestyrelsesmødet om at det drypper fra tagrenderne. Det vurderes efterfølgende at der er tale om kondens. AMK orienterede om at hun ikke havde modtaget svar på hendes henvendelse angående buler i pudset. Det er undersøgt i administrationen, og der er afsendt svar til AMK pr. mail to dage efter modtagelsen af hendes henvendelse. Bulerne i pudset undersøges nu nærmere. Undersøgelsen strækker sig over noget tid, hvor udviklingen i bulerne observeres og undersøges. Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo side 21

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5e, 8930 Randers NØ Referat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, Klub 9, 8930 Randers NØ Mødedeltagere:

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Per Brian Johansen, formand Lene Hansen, næstformand Normann Hansson Kaj Verner Rasmussen Lars Henriksen Boligorganisationen Trollebo Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 15.0 i fælleshuset beliggende Nøddehegnet 1, 700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 1. december 2015 Referat udsendt den 5. januar 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 1. december 2015 Referat udsendt den 5. januar 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 1. december 2015 Referat udsendt den 5. januar 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 8. december 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015

Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. november, kl. 17.30. Afbud: Bestyrelsesmødet blev grundet sygdom rykket fra den 18. til den 25. november 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. august blev

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. september 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. september blev

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. 1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2015. 2. Meddelelser fra formanden Herunder: Varmemestersituationen. Vejledning

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 BMR Referat fra bestyrelsesmøde (formøde inden repræsentantskabsmøde) Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30 Mødested: Fjordgården,

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund.

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. I generalforsamlingen deltog: På generalforsamlingen var 37 beboere mødt som repræsenterede

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015

Referat Den 6. oktober 2015. Glostrup, den 8. oktober 2015 Glostrup, den 8. oktober 2015 Referat Den 6. oktober 2015 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peter Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Heidi Schöwing-Hansen (deltog ikke) Boligselskabet BSB Lunderskov Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 20. september 2011 kl. 16.00 Mødet holdes på Boligcenter Haderslev, Naffet 2, 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse.

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 19. marts til godkendelse. Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. april 2015, Harald Lunds Gade 15 Souschef Claus Thomsen deltager i mødet. Driftschef Jesper Nymark og udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. april 2015 Referat udsendt den 28. april 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE, TORDAG D. 11. JUNI 2015 NR. 44

Referat fra BESTYRELSESMØDE, TORDAG D. 11. JUNI 2015 NR. 44 Referat fra BESTYRELSESMØDE, TORDAG D. 11. JUNI 2015 NR. 44 Mødet blev afholdt på kontoret kl. 16.30. Tilstede: Bestyrelsen: Mail-adresse: (VK) Villy Knudsen Formand slusen@webspeed.dk (MT) Merete Tolsgård

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. juni på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 2. juli 2014 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW Curt Carlsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen:

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013 kl. 19.00 i fælleslokalet i Nøddehegnet 14, 4700 Næstved. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 139 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21. september 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2010 2. Fremtidig

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk]

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] From: Heidi Nielsen Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 To: Britta Bech Jørgensen Cc: Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] Subject: VS: Referat af afdelingsmødet den 23 sep Hej Britta. Jeg vil hermed på s

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 80 Onsdag den 17. juni 2015 kl. 17.00 i Restaurant Mums, Karen Oldsdattersstræde 9, Roskilde Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune Udlejningsaftale 2016-2019 Indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune (Fællesrepræsentationen) 1 Anvisning efter almenboliglovens 59 stk. 1 Boligorganisationerne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. januar blev godkendt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 9210 Aalborg SØ ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. vio@bffjordblink.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 9210 Aalborg

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 11 Nybyggeri...

Godkendelse af dagsorden... 3 Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet Alliken... 3 Orientering fra administrationen... 11 Nybyggeri... Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen,

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud Boligselskabet HJEM Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup E-mail: fa2009@fa2009.dk Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 CVR nr. 10 12 56 18 Glostrup, 05.07.2010 SA Referat Den 28. juni

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere