Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering"

Transkript

1 Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering Baggrund for projektet: Med et samlet realkreditudlån på mia. kr. (godt 20% mere end Danmarks BNP) ved udgangen af 2009 (Realkreditrådets udlånsstatistik), spiller den danske realkreditsektor en væsentlig rolle i landets samlede økonomi. Dansk realkredit har klaret sig uden større tab i sin godt 200 år lange historie - investeringssikkerheden i de danske realkreditobligationer sidestilles i dag med statsobligationer. Imidlertid har realkreditsystemet, særligt i de sidste 15 år, gennemgået væsentlige ændringer. Med introduktionen af de meget populære variabelt forrentede lån i 1996, og de lige så populære afdragsfrie lån i 2003, er den samlede lånesammensætning ved at nå et punkt, hvor der er grund til bekymring med hensyn til de danske husholdningers sårbarhed overfor store rentestigninger, særligt i kombination med eventuelt faldende huspriser. Realkreditinstitutternes værn mod dette katastrofescenarie er: 1) En belåningsgrænse på maksimum 80% af værdien af en helårsbolig 2) En kreditpolitik, der dikterer, at den initiale belåningsværdi på lån med variabel rente og afdragsfrihed ikke må overstige den belåningsværdi, låntageren ville have fået for et fastforrentet lån med afdrag. Men med de meget lave renter, som låntagere har optaget lån til siden 2009, samt en reel risiko for yderligere fald i huspriser og stigende arbejdsløshed, er det tvivlsomt, hvorvidt ovenstående tiltag er tilstrækkelige til at sikre mod en realkreditkrise i Danmark. Derudover er det vigtigt at bemærke, at realkreditlån og pensionsinvesteringer er de to største poster, der indgår i en husholdnings samlede formueberegning med langt den største vægt på realkreditlån for de unge familier. Netop disse familier er i højere grad aftagere af de nye typer lån. Et risikofyldt lånevalg eller -konvertering kan have fatale konsekvenser for den enkelte families økonomi. Omvendt vil en meget konservativ strategi i forhold til lånevalg og konvertering afskære den enkelte familie fra at opnå betydelige finansielle gevinster uden nødvendigvis at påtage sig yderligere eller for stor risiko. Boligøkonomisk Videncenter (BVC) ønsker derfor at gennemføre en dybdegående analyse af danskernes realkreditlånevalg og konverteringspraksis. Studiet skal danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt konverteringsmulighederne udnyttes i tilstrækkeligt omfang i husholdningernes forbrugsfunktion, samt omfanget af den risiko der er ved en lånekonvertering. Studiet skal endvidere danne grundlag for en praktisk vurdering af kvaliteten af den rådgivning, de pågældende husholdninger modtager. Med udgangspunkt i den eksisterende teoretiske modelramme for realkreditlån skal studiet resultere i en forbedret rådgivning for den enkelte boligejer. Dette studie adskiller sig fra de tidligere studier, for eksempel Campbell (2006) for det amerikanske marked og Knudsen (2003) for det danske marked, idet studiet ikke nøjes med alene at se på konverteringer blandt de fastforrentede lån. Derudover udvides analysen med følgende: 1

2 1. En kvantificering af den indbyggede risiko ved lånekonverteringer. 2. En analyse af den historiske performance af en række optimale strategier, der afvejer gevinst kontra risiko ved lånekonverteringer. Problemformulering Projektet vil identificere og beskrive risikotyper og gevinstmuligheder i forbindelse med valg og konvertering af realkreditlån. Projektet vil også opstille en modelramme for måling og styring af risici og gevinster. Dette vil ske gennem følgende fem delanalyser: 1) "Krystalkugle" benchmark Ideen med denne delanalyse er at finde frem til de bedste konverteringsstrategier, der har været i perioden ud fra historiske data på obligationsrenter og -kurser. Projektet opstiller følgende kriterier som sammenligningsgrundlag for en række alternative strategier: 1. Minimering af den samlede ydelse efter skat. 2. Minimering af restgælden. 3. Minimering af den samlede låneomkostning, også kaldet lånets periodeomkostning (periodeomkostning indeholder - udover ydelse - også de omkostninger, der er i forbindelse med en eventuel konvertering). Analysen er begrænset til 30-årige lån af følgende type: F1 (både med og uden afdrag). Fastforrentede lån (både med og uden afdrag). Dette valg er begrundet i, at disse typer lån udgør langt den største del af lånemassen i Danmark (ifølge Realkreditrådets udlånsstatistik). Da F1 lån blev ikke tilbudt før 1997, og da afdragsfrie lån blev introduceret i 2003, vil disse låns indtræden i analysen således være begrænset af de tilgængelige data. For at undersøge de optimale strategiers afhængighed af låneperiodens længde, vil projektet finde de optimale strategier for låneperioder af forskellige længder på 1, 3, 5, 10 år samt hele perioden. Denne analyse er en eks-post analyse, dvs. der udnyttes fuld tilgængelig information om rente- og kursdata for hele perioden til at opgøre de optimale konverteringsstrategier. Resultaterne kan derfor ikke anvendes i en rådgivningssituation, hvor der grundet usikkerhed om fremtiden ikke er fuld tilgængelig information om fremtiden. Analysen siger heller intet om risikoen ved de fundne strategier, eftersom der blot betragter én historisk periode (for eksempel en 15-årig periode), eller få historiske perioder (for eksempel 5 gange 3-årige perioder). Derimod har analysen til formål at identificere og kvantificere den maksimal opnåelige gevinst givet: Valg af låneperiode. Valg af mulige låneformer. Valg af strategitype. Resultaterne kan bruges til sammenligning af en række eks-ante konverteringsstrategier, hvor fremtiden er ukendt på tidspunktet for konverteringsbeslutningen, dette vil blive belyst i punkt to og fire i analysen. I punkt to ser projektet på de mest udbredte konverteringsstrategier, der 2

3 i dag anvendes i realkreditinstitutters konverteringskampagner, eller kan fås hos uafhængige rådgivere, og i punkt fire sammenholder analysen disse med en række optimale strategier baseret på de nyligt udviklede modeller i Nielsen & Poulsen (2004), Rasmussen & Clausen (2007) og Rasmussen & Zenios (2007). De optimale strategier fremkommer baseret på en afvejning af de forventede gevinstmuligheder kontra de implicitte risici. I punkt tre vil der blive introduceret en metode til måling af finansielle risici forbundet med en given konverteringsstrategi. 2) Traditionel rådgivning Formålet med denne delanalyse er at undersøge kvaliteten af realkreditinstitutters og de uafhængige rådgiveres tommelfingerregler i forhold til den maksimalt opnåelige gevinst, som blev beregnet i analysens punkt 1. De gevinster, der opnås under tommelfingerreglerne, vil selvfølgelig være mindre end dem, der kan opnås under fuld information spørgsmålet er i hvilket omfang. Der simuleres følgende tommelfingerregler, som historisk set har ligget til grund for rådgivningen i forbindelse med ned- eller opkonverteringer. a) Nedkonvertering, hvis der åbnes en ny obligation med lavere kupon, for eksempel 1% eller 2% lavere end den eksisterende obligation. b) Opkonvertering, hvis restgælden kan skæres væsentligt ned, for eksempel 8% eller mere. c) Som en alternativ til b fortages en skrå opkonvertering (fra fastforrentet til F1) med samme krav til restgældsnedskæring som i b. På samme måde som ved den første delanalyse simuleres strategierne for fastforrentede lån samt F1 og for låneperioder af forskellige længder: 1, 3, 5, 10 år samt hele perioden. For at analysere tommelfingerreglernes indflydelse på låntagernes faktiske konverteringspraksis, er det endvidere nødvendigt ud fra det tilgængelige datamateriale på aggregeret niveau at identificere den observerede konverteringsadfærd over analyseperioden og sammenholde dette med de ovenfor nævnte tommelfingerregler. I modsætning til strategierne fra den første delanalyse, kan resultaterne af denne analyse anvendes i en rådgivningssituation, da man her ikke forudsætter, at man har information om fremtiden. Tommelfingerreglerne tager nemlig blot udgangspunkt i den gevinst, der kan opnås i konverteringsøjeblikket. I lighed med den første delanalyse, bliver der heller ikke her taget hensyn til relationen mellem den øjeblikkelige konverteringsgevinst og risikoen ved at skifte lån. Det sker under punkt 3, hvor analyse bliver udvidet til også at omfatte risikoen ved konvertering. 3) Risikomåling Analysens punkt 1 og 2 gik ud på at sammenligne en række alternative konverteringsstrategier med hinanden set i historisk lys. Analyserne er i sig selv interessante, idet de er baseret på faktiske data. Men resultaterne er ikke statistisk signifikante, eftersom de er baseret på blot én historisk periode, for eksempel en 15-årig periode, eller få historiske perioder, for eksempel 5 gange 3-årige perioder. Man kan med rette indvende, at hvis en strategi klarer sig bedre end en alternativ strategi, så kunne dette skyldes tilfældighedernes spil. Hvis analysen derimod kunne gentages tilstrækkelig mange gange ( årige 3

4 perioder for eksempel), så ville det være muligt at opnå statistisk signifikans, og derved kunne analysen udtale sig om risikoen ved de enkelte strategier års historiske data er naturligvis ikke til rådighed, og selv hvis de var, kunne man stille spørgsmålstegn ved aktualiteten ved den største del af datamængden. Derimod er det muligt at simulere nye scenarier ud fra eksisterende data og en række antagelser om teoretiske eller empiriske variationsmønstrer, som er gældende for de underliggende data. Beslutningen om, hvorvidt et lån skal konverteres, er en funktion af variationen i renter (kuponer) og obligationskurser på de underliggende obligationer. Og eftersom ændringer i obligationskurser i meget høj grad er en funktion af de underliggende renter (samt obligationens restløbetid), vil en simulering af rentekurvescenarier være et naturligt udgangspunkt i vores modellering af risikoen. Projektet vil anvende en stokastisk rentestrukturmodel til at simulere volatiliteten i rentekurven. I den forbindelse anvendes det danske swaprentemarked som basis for vores rentestrukturmodel. Forklaringen på dette er, at prisfastsættelse af danske realkreditobligationer som hovedregel sker med udgangspunkt i swaprentemarkedet. Med udgangspunkt i ovenfor nævnte rentestrukturmodel vil projektet generere et stort antal (for eksempel 1000) rentekurvescenarier til at opnå statistisk signifikans i scenariernes variationsmønster. For alle scenarier vil projektet beregne henholdsvis obligationskurser og forventede fremtidige kuponer. FinE har et modul til generering af rentescenarier samt beregning af obligationskurser i fremtiden (horisontberegninger). Det gør det muligt at kvantificere de to typer risici, der er forbundet med valg af realkreditlån, nemlig ydelsesrisiko og formuerisiko. Ydelsesrisiko er risikoen for stigende ydelse, mens formuerisikoen er risikoen for øget restgæld eventuelt kombineret med faldende huspriser (projektet vil se nærmere på husprisrisikoen i analysens punkt 5). Projektet vil generere et scenarietræ for hver af de låneperioder, som blev betragtet i de første to delanalyser. Derefter simuleres konsekvenserne af de applicerede konverteringsstrategier fra de første to delanalyser på samtlige scenarier. På den måde er det muligt at konstruere fordelinger på ydelses- og restgældsudvikling for de enkelte strategier. Risikoen defineres som gennemsnittet af de α% højeste samlede ydelser eller slutrestgæld. Dette risikomål er kendt som Conditional Value at Risk (CVaR). Med disse CVaR værdier kan analysen kvantificere de implicitte risici forbundet med de enkelte konverteringer. 4) Optimering I stedet for at bruge tommelfingerregler er det muligt at bruge scenarieoptimering til at finde frem til alternative og formentligt forbedrede konverteringsstrategier (eks-ante). Den optimale strategi vil blive afgjort ud fra nedenstående kriterier: 1. Minimering af den samlede gennemsnitlige ydelse efter skat for et fastlagt niveau af ydelsesrisiko (CVaR på ydelsesbetalinger). 2. Minimering af den gennemsnitlige restgæld for et fastlagt niveau af ydelsesrisiko (CVaR på ydelsesbetalinger). 3. Minimering af den samlede gennemsnitlige periodeomkostning for et fastlagt niveau CVaR på periodeomkostninger. Projektet anvender samme scenariegenereringsramme som beskrevet under punkt 3 til at generere nye scenarietræer til at beskrive usikkerheden i udviklingen af de fremtidige 4

5 obligationsrenter og -kurser. For en given låneperiode genereres disse scenarietræer kvartalsvist og der foretages gentagne optimeringer, indtil der foreligger en konverteringsstrategi for hele perioden. For en 15-årig låneperiode foretages således 60 optimeringer og givet, at der under analysens punkt 3 simuleres årige perioder, er der tale om optimeringer per kriteriefunktion. Projektet opererer således med to sæt af scenarietræer, et sæt til at finde de optimale strategier og et andet sæt, som sammenligner forskellige strategiers performance og risici med hinanden. Denne adskillelse af optimeringstræer og performance- og risikomålingstræer er nødvendigt ud fra det statistiske princip, at forskellige strategier med indbygget usikkerhed skal sammenlignes med hinanden out of sample. De optimale strategier er risikojusterede, dvs. at der ikke findes en altdominerende optimal strategi, men en række optimale strategier, én for hvert fastlagt risikoniveau. Sammenhængen mellem de optimale strategier og deres tilknyttede risikoniveauer kaldes for den efficiente lånerand. Projektet bruger denne efficiente lånerand til at sammenligne risikoen på de optimale strategier med de øvrige strategier fundet under punkt 1 og 2. En sådan analyse er kendt som en certainty equivalent -analyse og har til formål at sammenligne risikoniveauerne for to strategier med samme gevinstmulighed. 5) Huspris what-if analyser. Hvis låntageren kun er fokuseret på ydelsesbetalinger, er husprisudviklingen ikke afgørende for konverteringsstrategierne. Hvis formålet med en lånestrategi er at nedbringe restgælden relativt til husprisen, eller sagt med andre ord at maksimere friværdien i boligen, så er det imidlertid relevant at se på korrelationen mellem huspriser og renter. Hvis en rentestigning medfører et fald i huspriser, vil dette tale for en overvægt af fastforrentede lån i strategien, da kursen på fastforrentede obligationer, alt andet lige, falder med stigende renter. For at analysere huspriseffekterne på de optimale strategier, tilføjer analysen huspriser til de to scenariesæt som beskrevet i punkt 3 og 4. Det gøres baseret på en simpel regressionsmodel, som fanger korrelationen mellem renter og huspriser. Analysen i punkt 4 (kriteriefunktion 2 og 3) gentages for at studere, hvilken effekt husprisudviklingen har på de optimale konverteringsstrategier. Formålet med at generere huspriser er ikke at forudse husprisudviklingen, men blot at påvise hvilken indflydelse en eventuel negativ korrelation mellem renter og huspriser har på risikobilledet mht. lånekonverteringer. Referencer Campbell, J. Y. (2006), Household Finance, Journal of Finance 61, Knudsen, U (2003), Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer gennem de sidste 10 år, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. Kvartal. Nielsen, S. & Poulsen, R (2004), A Two-Factor, Stochastic Programming Model of Danish Mortgage-Backed Securities, Journal of Economic Dynamics and Control 28, Rasmussen, K. M. & Clausen, J. (2007), Mortgage loan portfolio optimization using multi-stage stochastic programming, Journal of Economic Dynamics and Control 31, Rasmussen, K. M. & Zenios, S. A. (2007), Well Armed and FiRM: Diversification of mortgage loans for homeowners, Journal of Risk 10,

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Restancer på realkreditlån blandt danske familier

Restancer på realkreditlån blandt danske familier 61 Restancer på realkreditlån blandt danske familier Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier betaler

Læs mere

Kandidatafhandling. Horisontberegninger

Kandidatafhandling. Horisontberegninger Kandidatafhandling Horisontberegninger - Et rådgivningsværktøj når låntager skal vælge mellem et 30-årigt fastforrentet konverterbart lån og et 1-årigt rentetilpasningslån Forfatter: Forfatter: Martin

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer

Prisfastsættelse af konverterbare obligationer Prisfastsættelse af konverterbare obligationer H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - efterår 2009 Opgaveløser: Mikkel H. Skovsgaard Jensen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. E7 2. november 2009

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft

Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft Cand. Merc. i finansiering Skrevet af: Vejleder: Svend Jakobsen Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft - med inspiration fra Adjustable Rate Mortgages Institut for Regnskab, Finansiering

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN

EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN EN SAMMENLIGNING AF KONVERTERINGSSTRATEGIER FOR KONVERTERBARE REALKREDITLÅN PETER LØCHTE JØRGENSEN, KRISTIAN R. MILTERSEN OG CARSTEN SØRENSEN Resumé. I denne artikel undersøges og sammenlignes forskellige

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere