Vejledning til. korttids. værkstedet. - en effektiv metode til løsning af arbejdsmiljøproblemer. Dansk Socialrådgiverforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til. korttids. værkstedet. - en effektiv metode til løsning af arbejdsmiljøproblemer. Dansk Socialrådgiverforening"

Transkript

1 Vejledning til korttids værkstedet - en effektiv metode til løsning af arbejdsmiljøproblemer Dansk Socialrådgiverforening

2 Indhold Indhold og forord Forord 3 Korttidsværkstedet - metoden og principperne 4 Korttidsværkstedet - trin for trin: 6 1. Forberedelsesfasen 6 2. Kritikfasen 8 3. Utopifasen Virkeliggørelsesfasen Opfølgningsfasen 10 Andre erfaringer 12 Et par gode råd 12 Korttidsværkstedet - en skematisk oversigt 14 2 K O R T T I D S V Æ R K S T E D E T

3 Forord Denne pjece gennemgår en metode kaldet Korttidsværkstedet, som du og dine kolleger kan bruge til at gøre noget ved arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Metoden er udviklet af Arbejdsmiljøudvalget på Fyn, der ønskede at finde frem til og afprøve en lettilgængelig, handlingsorienteret og ikke mindst tidsmæssig overskuelig metode. Resultatet er en metode, som kan bruges uden eksperter udefra: Deltagerne vil selv opleve at træffe beslutninger og handle på dem, og metoden er udviklet til at fungere i en praktisk hverdag, hvor det kan være svært at finde tid og overskud til selv at gøre noget ved arbejdsmiljøet. Desuden skulle metoden sætte deltagerne i stand til at skelne mellem arbejdsmiljøproblemer, som de selv har indflydelse på og dem, som de ikke har indflydelse på. Metoden har været afprøvet på tre fynske arbejdspladser, der var entydigt positive. De mente, at metoden var effektiv og havde ført frem til en aftale om, hvad der skulle handles på, hvem der havde ansvar for hvad, og hvor lang en periode deltagerne skulle bruge på arbejdet. Derfor har vi lavet denne kogebog, der indeholder: - En kort, overordnet beskrivelse af metoden og dens principper. - En mere uddybende beskrivelse af metoden - trin for trin. - Et par gode råd til Jer, som har fået lyst til at afprøve korttidsværkstedet, men som stadig er usikre på, om I tør afprøve metoden på egen arbejdsplads. At ændre arbejdsmiljøet har den bedste udsigt til succes, hvis du og dine kolleger, der oplever problemerne, også er dem, der gør noget ved dem. God arbejdslyst. Jørgen Marthedal Næstformand D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G 3

4 Metoden og principperne 4Metoden og principperne Korttidsværkstedet er en arbejdsmetode, der kan bruges på klubmøder, personalemøder o. l., hvor der er afsat ca. 2 timer til at bearbejde et problem med arbejdsmiljøet. Metodens stærke sider er: at den er velegnet til at identificere, prioritere og skabe løsninger på problemer samt til at sikre, at der bliver udarbejdet en handlingsplan til at løse problemerne. at den kan bruges næsten uanset antal af deltagere og problemstilling. at den er god til at udvikle engagement og (fremadrettet) dialog mellem deltagere. Metodens svage sider er: at den ikke kan bruges til løse samarbejdsproblemer. at store konflikter i en deltagergruppe kan gøre det svært at gennemføre et korttidsværksted. Faserne: Korttidsværkstedet består af 3 faser med en forberedelsesfase inden og en opfølgningsfase efter selve værkstedet. I oversigtsform ser det således ud: Inden mødet - forberedelsesfasen: Find lokaler og materialer til at afholde værkstedet. Vælg et problem og find værkstedsbestyrere. På mødet - selve korttidsværkstedet: I starten af mødet orienterer bestyreren deltagerne om værkstedsmetoden. Spillereglerne Til korttidsværkstedet er der knyttet et sæt etiske spilleregler. Spillereglerne skal sikre, at alle deltagere bliver hørt, og at problemet bliver belyst så grundigt som muligt, så hver deltager føler, at hun/han har del i forløbet. De væsentligste er: Deltagerne fatter sig altid i korthed. Lange enetaler er uhørt. Alt sker synligt. Stikord/udsagn skrives på slipover og hænges på væggen. Alle udsagn og ideer er lige gode. Man er ikke forpligtet til at argumentere for ideer, man fremsætter - ideen alene er ok. Man mister ejendomsretten til sine ideer, når man fremsætter dem i plenum. Deltagerne kritiserer ikke hinanden. Kritik og killerbemærkninger af typen: Det har vi prøvet eller det kan du da ikke mene er uhørte. Korttids-værkstedet Kritikfasen: Deltagerne finder via kritik af problemet frem til et fælles grundlag til at arbejde videre på. Utopifasen: Deltagerne udformer fantasifulde og kreative løsninger på problemet. Virkeliggørelsesfasen: - Deltagerne omsætter utopier til konkrete handlingsplaner. (Se tidsplanen for korttidsværkstedet på side 6) Efter mødet - opfølgningsfasen: Værksteds-bestyrere sender et referat (en værkstedsprotokol) ud til deltagerne og afholder et møde, hvor korttidsværkstedets beslutninger bliver fulgt op. K O R T T I D S V Æ R K S T E D E T

5 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G 5

6 6Trin for trin Trin for trin: Forberedelsesfasen: Enhver kan tage initiativ til et korttidsværksted. En væsentlig forudsætning for et vellykket forløb, er dog, at du/i har sikret opbakning til initiativet blandt kollegerne, og at de har accepteret metodens regler. Almindelig opbakning og accept er ikke nok. Kollegerne skal også være reelt interesseret i at forandre arbejdsforholdene, dvs. være indstillet på at yde en aktiv og engageret indsats for at løse et givent arbejdsmiljøproblem indenfor korttidsværkstedets rammer. De praktiske forudsætninger for et vellykket forløb er herefter, at du/i: - har udvalgt et relevant problem/tema, som I gerne vil have gjort noget ved. - har fundet 1-2 værkstedsbestyrere, som er klar til at påtage sig ansvaret for at give en grundig indføring i metoden, styre forløbet og efterfølgende lave værkstedsprotokol. - har skaffet brugbare lokaler, hvor I kan arbejde uforstyrret. - har skaffet de nødvendige materialer (flip-over, tuscher, tape, saks, ur mm.). Problemet/temaet: Du/I vælger selv det problem/tema, som I vil arbejde med. Når vi snakker arbejdsmiljøproblemer, er der typisk mange emner at tage fat på, fx: - stort arbejdspres - uklare mål for arbejdet - manglende supervision og efteruddannelse - vold Det er vigtigt, at I tager et problem op, som har høj prioritet blandt deltagerne for at sikre, at den nødvendige motivation er til stede. Hvis du/i er usikre på, hvilke problemer/temaer, der bør prioriteres, kan du/i med fordel tage dette op på klubmøde eller personalemøde inden det egentlige korttidsværksted. Du/I kan fx bede hver deltager om at komme med to arbejdsmiljøproblemstillinger, der noteres op på flip- over eller tavle. Når alle problemstillinger er skrevet op, kan I give hver deltager et antal point (fx 5), som hun/han kan placere på en eller flere af de oplistede problemstillinger. Den problemstilling, der får flest point, bliver temaet for jeres korttidsværksted. En anden måde - som arbejdsmiljøgruppen benyttede sig af - var at udsende et lille spørgeskema til deltagerne om, hvad de ser som de væsentligste arbejdsmiljøproblemer. Ud fra de indkomne svar vælger du/i det problem, der synes at være vigtigst at få gjort noget ved. Værkstedsbestyrerne - rolle og opgaver: Foruden valg af problem skal der også skaffes et par personer, der er parat til at påtage sig rollen som værkstedsbestyrere og de opgaver, der følger med. Værkstedsbestyrernes opgaver er: Før værkstedet: - at sikre, at de praktiske ting er i orden (lokaler, flip-overpapir, tusch, tape mm.). På værkstedet: - at gennemgå metode, spilleregler og værkstedsbestyrernes opgaver. - at sikre, at såvel spilleregler som tidsplan overholdes under hele forløbet. - at forholde sig neutral, men samtidigt være styrende, hvis der viser sig behov herfor. - at notere udsagn og samle op på de enkelte faser. Efter værkstedet: - at lave værkstedsprotokol (dvs. at skrive alle de udsagn, alle opsamlingernes hovedoverskrifter og de konkrete aftaler, der er kommet op på plancherne ned). - at sende værkstedsprotokollen til deltagerne. Husk at pointere, at det kun er de udsagn, overskrifter og aftaler, K O R T T I D S V Æ R K S T E D E T

7 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G 7

8 Trin for trin som I har vedtaget at gennemføre, der er offentlige. Rollen er kendt Selvom det måske lyder af meget, er dette ikke noget, man som socialrådgiver behøver at være nervøs for! Der er tale om færdigheder, som socialrådgivere bruger til daglig (at forberede og styre et møde, at lytte, at hjælpe med at præcisere og uddybe udsagn og at samle op til sidst). Alligevel kan det godt gå galt, hvis I aftaler, at to socialrådgiverkolleger fra Jeres egen arbejdsplads skal fungere som værkstedsbestyrere! Dette gælder især, hvis der alle ikke er enige om og accepterer, at: a) værkstedsbestyrerne skal udøve den autoritet, der er nødvendig for at fastholde metodens spilleregler, herunder at overholde den stramme tidshorisont. Har værkstedsbestyrerne ikke dette mandat, kan der opstå diskussioner og gnidninger, når de to værkstedsbestyrere pludselig bryder ind for at stoppe en lang enetale eller for at gøre opmærksom på, at deltagerne ikke har lov til at diskutere hinandens udsagn. b) at værkstedsbestyrerne ikke indgår på lige fod med de øvrige deltagere. Værkstedsbestyrerne skal forholde sig neutralt under hele værkstedsforløbet - også selvom de er dybt involveret i den problemstilling, der er under behandling. De må ikke begynde at diskutere udsagn og heller ikke selv komme med udsagn i forbindelse med de enkelte faser. De skal loyalt nedfælde fremkomne udsagn og samle op, og evt. spørgsmål skal udelukkende være af afklarende karakter. Den bedste måde til at forhindre, at der ikke opstår problemer med værkstedsbestyrerrollen er, at deltagerne på forhånd åbent snakker bestyrerernes rolle meget grundigt igennem. Det kan også være en fordel, hvis I aftaler at lade rollen gå på skift, sådan at nogle andre er værkstedsbestyrere på Jeres næste korttidsværksted. Praktiske forhold Efter valg af problem/tema og værkstedsbestyrere bør I aftale dato, tidspunkt og sted for afholdelse af korttidsværkstedet. I kan med fordel udsende et kort skriftligt indkaldelse med dato, tidspunkt, sted og problemtema samt evt. et par linier om metoden inden mødet for at undgå evt. misforståelser. Det er ikke absolut nødvendigt at omtale metoden i brevet, fordi selve korttidsværkstedet altid bør indledes med, at værkførerne indfører deltagerne i metoden og dens spilleregler. Sørg for, at korttidsværkstedet afholdes i lokaler, hvor I kan arbejde uforstyrrede, og hvor der er masser af flip-over-papir og plads til at sætte udsagn op på væggen, så alt er synligt for alle. Husk også tape, tuschpenne og saks. Desuden er lidt kaffe, the og vand også værd at være opmærksom på. Efter afslutning af forberedelsesfasen, er I nu klar til at gå i gang med korttidsværkstedet. Tidsplanen for korttidsværkstedet ser således ud: 1. Orientering om korttidsværk stedet og dets spilleregler - 15 minutter 2. Kritikfasen 15 minutter - kritikopsamling 10 min. 3. Utopifasen 15 minutter - utopiopsamling 10 min. 4. Virkeliggørelsesfasen - 50 minutter Kritikfasen I kritikfasen gælder det om - via brainstorming - at producere alle kritiske stikord vedrørende det valgte problem. Processen kan sættes i gang ved at stille spørgsmål som fx - hvad belaster os? - hvad bryder vi os ikke om? - hvad er kritisabelt? Deltagerne kommer med deres kritik en af gangen. Der er ingen diskussion af udsagn. De kritiske stikord og udsagn noteres op på flip-over og hænges på væggen, så de er synlige for alle. Når kritikrunden er udtømt, opsamler værkstedsbestyrerne og deltagerne i fællesskab de kritiske stikord og udsagn, der ligger tæt på hinanden, i nogle hovedoverskrifter/hovedudsagn (kritiktemaer). Disse samlende hovedoverskrifter danner grundlag for den næste fase, utopifasen. En anden, måske lettere og mere demokratisk måde, er at give hver deltager et antal point (fra 3-7), 8 K O R T T I D S V Æ R K S T E D E T

9 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G 9

10 Trin for trin som den enkelte frit kan fordele på de kritikpunkter, som hun/han finder vigtige. De punkter, som får flest point, er så de punkter, som deltagerne samlet set finder vigtigst. Det bør derfor også være de punkter, som bliver overskrifterne for det videre arbejde. Utopifasen De valgte hovedoverskrifter/hovedudsagn (kritiktemaer) er udgangspunktet for denne fase, hvor der skal formuleres fantasifulde forslag til problemløsning. Det gælder om at komme med forslag til, hvorledes deltagerne forandrer de forhold, de netop har kritiseret. I denne fase skal fantasien og kreativiteten have frit løb: Alt er muligt. Man skal tænke i visioner og drømme og lade hånt om begrænsninger, regler, facts. Det drejer sig om: - at tænke det utænkelige - at have lyst til at eksperimentere og være nysgerrig - at risikere fejl og fiasko - at forholde sig åbent og utilpasset til forandringer Via brainstorming fremkommer deltagerne med spontane forslag og stikord til løsninger af problemerne. Forslagene og stikordene noteres op på flip-over og hænges op, så alle kan se dem. Så samles der op på utopierne/ fantasierne/ideerne. Ud fra en kort uddybning af de enkelte forslag udvælges de forslag, som deltagerne er mest stemt for at få realiseret. Deltagerne kan udvælge forslag enten ved at drøfte dem i fællesskab eller ved at give point ligesom i kritikfasen. Virkelighedsgørelsesfasen I denne fase konfronteres de valgte forslag med virkeligheden - altså dét, deltagerne ønsker, set i forhold til hvad der rent faktisk er muligt! Deltagerne underkaster fantasierne/utopierne en kritisk vurdering, der skal afklare, om de kan realiseres på kort eller lang sigt. Fantasierne/ideerne vurderes ud fra spørgsmål som: - Kan fantasien realiseres umid delbart? Hvis nej, hvilke hindrin ger er der? - Kan nogle af disse hindringer fjernes på kort eller lang sigt? - Hvilke dele kan realiseres? - Hvad vil vi realisere? - Hvad skal der til for, at det kan realiseres? osv. Nogle forslag vil være så urealistiske, at de ikke er værd at arbejde videre med, men der vil også være løsningsforslag - eller dele af løsningsforslag - som er mulige at føre ud i livet. Ud fra de forslag, som er mulige at gennemføre, lægger deltagerne en konkret og præcis handleplan. Det er vigtigt, at I bruger den nødvendige tid på at drøfte handleplanen ordentligt igennem og præcisere, hvad hvert punkt betyder, inden I skilles. Der må ikke herske nogen tvivl om, hvad I har aftalt, dvs., præcisér, hvad der skal gøres, hvem der skal gøre det, hvordan og hvornår. Skriv aftalen op på flip-overpapir, så den er synlig for alle. Til sidst laves der en aftale om, hvornår der følges op på korttidsværkstedets aftaler. Opfølgningsfasen Det er vigtigt, at deltagerne får værkstedsprotokollen fra korttidsværkstedet, kort tid efter at værkstedet er slut, og at deltagerne efterfølgende mødes til at følge op på det. Formålet med opfølgningen er at få aftaler bekræftet og - hvis handlinger er iværksat - fortælle, hvad der er sket siden værkstedets afslutning. Desuden kan det være en god idé at lave nye aftaler om at holde møder, hvor I gør status for den kommende periode. Opfølgningsfasens betydning må ikke undervurderes, fordi den fastholder, at der sker de ting, som I har vedtaget, og sikrer, at alle fortsat er gensidige forpligtet på, at aftalerne sker. Alt for ofte smuldrer aftaler, fordi opfølgningen ikke finder sted. Det kan fx være, fordi der er kommet nye kolleger, at der har vist sig et uforudset problem, eller at enkeltdeltagere i en optimistisk stemning har påtaget sig flere arbejdsopgaver, end de kunne magte. Via opfølgningen kan man sikre, at der bliver taget hånd om de problemer, der måtte opstå undervejs. 10 K O R T T I D S V Æ R K S T E D E T

11 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G 11

12 Andre erfaringer Erfaringer og gode råd Det er vores erfaring ud fra arbejdspladsbesøgene, at det ofte kan være en fordel at dele deltagerne op i grupper undervejs i korttidsværkstedet - også selvom de arbejder med det samme problem. Det gælder især på de lidt større arbejdspladser med mange deltagere, som arbejder i forskellige Et par gode råd afdelinger med forskellige ledere, strukturer og kulturer. Dét, der opleves som et stort problem i én afdeling, er måske ikke noget problem i en anden afdeling. En opdeling i (afdelings-)grupper kan i sådanne tilfælde være hensigtsmæssig. Opdelingen kan både være med til at sikre, at deltagerne er højt motiverede igennem hele forløbet, men også at der fremkommer løsningsforslag, der er afpasset i forhold til den enkelte afdelings problemer. Hvis du/i vælger en opdeling, bør du/i dog tidligst lave den i forbindelse med kritikfasens opsamlingsdel, hvor deltagernes evt. forskellige vægtninger af problemerne vil træde tydeligt frem. Efter at du nu har læst denne lille kogebog, er tvivler du måske stadig på: - at metoden kan bruges hos netop Jer - at I selv kan fungere som værkstedsbestyrere og styre forløbet - at... Der kan sagtens stilles mange barrierer op for undgå, at du/i afprøver korttidsværkstedet! Men prøv at bruge 5 minutter på at tænke over spørgsmålet: Hvad er det værste, der kan ske, hvis vi afprøver metoden?...det er egentligt ikke så slemt, vel?! Du kan evt. i første omgang starte med at snakke med en eller flere gode kolleger om metoden og aftale, at I vil prøve at tage det op på et klubmøde, hvor I drøfter et fælles problem, som I ikke kun gerne vil have gjort noget ved, men også er indstillet på selv at gøre en indsats for at løse! Vær ikke bange for at give udtryk for, at du/i er usikre både med hensyn til forløb og resultat - I har jo ikke prøvet korttidsværkstedet før! Fortæl også, at I måske endda har brug for at slå op i kogebogen under forløbet. Vi tror og håber, at I - som vi selv gjorde - vil opleve metoden særdeles anvendelig og effektiv. 12 K O R T T I D S V Æ R K S T E D E T

13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G 13

14 Korttidsværkstedet - skematisk oversigt Skematisk oversigt Faserne Indhold Værkstedsbestyreropgaver Forberedelsesfasen Orientering om værkstedsmetoden, Sørg for, at de praktiske forhold er på valg af problem, valg af plads: Lokaler, flip-over, tusch, tape, værkstedsbestyrere, organisér lokaler saks, ur, kaffe/the. og materialer. Kritikfasen - Hvad belaster os? - Gennemgå metode, spilleregler og (25 minutter) - Hvad bryder vi os ikke om? værk stedsbestyrerens rolle og opgaver. - Hvad er kritisabelt? - Notér deltagernes udsagn på flip-over Via kritik af problemet findes et og hænge op på væg, sikre opsamling fælles arbejdsgrundlag at arbejde i hovedoverskrifter til brug for videre på. utopifasen. Utopifasen - Tænk det utænkelige. - Notér deltagernes forslag og stikord til (25 minutter) - Tænk i visioner og drømme. løs ning på flip-over og hænge op på væg - Sørg for at samle og udvælge forslag til virkeliggørelsesfasen. Virkeliggørelsesfasen - Hvad kan vi realisere? - Kontronter de udvalgte forslag med (50 minutter) - Hvad vil vi realisere? virkeligheden. De fantasifulde forslag konfron- - Sørg for, at en konkret og præcis teres med virkeligheden og omsættes handleplan bliver udarbejdet og skriv den op til konkrete handlingsplaner. på flip-over. Der laves aftale om opfølgning. - Lave aftale om opfølgning. Opfølgningsfasen Værkstedsprotokol/referat udsendes - Udsend skriftlig værkstedsprotokol til umiddelbart efter korttidsværkstedet, deltagerne. og der holdes opfølgningsmøde. - Vær tovholder på opfølgningsmøde(r) Spilleregler i korttidsværkstedet: - Deltagerne fatter sig altid i korthed. Lange enetaler er uhørte. - Alt sker synligt. Stikord/udsagn ned skrives på slipover og hænges på væggen. - Alle udsagn og ideer er lige gode. - Man er ikke forpligtet til at argumentere for ideer man fremsætter - ideen alene er ok. - Man mister ejendomsretten til sine ideer, når man fremsætter dem i plenum. - Deltagerne kritiserer ikke hinanden. Kritik af typen: Det har vi prøvet eller det kan du da ikke mene er uhørt. 14 K O R T T I D S V Æ R K S T E D E T

15 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G 15

16 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19A Postboks København K Tlf: Fax: udgave 1. oplag 2000 ISBN Tegninger: Christian Schmidt. Grafisk tilrettelæggelse: Ole Gravesen

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Hvordan ting kan vokse op nedefra!

Hvordan ting kan vokse op nedefra! Hvordan ting kan vokse op nedefra! - en kreativ arbejdsmodel som redskab til at skabe nye tanker, idéer og alternative løsninger i pædagogiske miljøer Af Anne Sofie Møller Sparre i kreativt samarbejde

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

DIALOGMØDEMETODER A-E

DIALOGMØDEMETODER A-E DIALOGMØDEMETODER A-E Forberedelse og afholdelse af dialogmøde Dialogmødets formål Efter læsningen af rapporterne drøftes, hvad I ønsker at opnå med dialogmødet. Først når formålet med dialogmødet er klart,

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Protokol (anonymiseret udgave)

Protokol (anonymiseret udgave) Protokol (anonymiseret udgave) Fremtidsværksted 19. november 2007 på RUC 'Den gode sagsbehandling ved langtidssygdom og nedsat erhvervsevne' Sammenfatning (utopier og virkeliggørelse) Der ønskes mere tid

Læs mere

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk PROCES MANUAL Formålet med følgende proces er at opridse en metode til, at afklare konkrete forhold i afdelingen eller i et team, som har betydning for stress og trivsel. Trin 1 i processen: I har en ½

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Effektiv Jobsøgning Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Dagens program... Dagens Program CV et Hvordan vinkler du din baggrund til at besvare virksomhedens krav? Ansøgningen Hvad kan du tilbyde

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Tema: ETISK KONTRAKT. Bilag - Læreroplæg og opgave til etisk kontrakt Master til etisk kontrakt Etisk kontrakt eksempel 1 Etisk kontrakt eksempel 2

Tema: ETISK KONTRAKT. Bilag - Læreroplæg og opgave til etisk kontrakt Master til etisk kontrakt Etisk kontrakt eksempel 1 Etisk kontrakt eksempel 2 Tema: ETISK KONTRAKT Formål En etisk kontrakt er en kontraktform, der kan anvendes i forbindelse med elevernes projekt/gruppearbejde. Ved hjælp af en sådan kontrakt kan man lade eleverne forpligte sig

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Arbejdsmiljødage 25-26 marts 2015 Hanne V. Moltke & Jens Karlsmose hanne@newstories.dk 30 40 23 60 Program for workshoppen Forventningsafstemning Oplæg om social

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! PRIORITERING

Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! PRIORITERING Prioritering Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 PRIORITERING Indhold 1. Program for processen Oplæg: Kan og skal - krav 2. Gruppearbejde 3. Fælles Grupper 4. Fælles Konsulent 5. Gruppearbejde

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE KAPITEL 8 STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE En af de største vanskeligheder for ledere af selvledende medarbejdere er, hvordan de skal kunne hjælpe medarbejderne med at prioritere og afgrænse

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Fik du den jagtkammerat du fortjente?

Fik du den jagtkammerat du fortjente? ROLF ANDERSEN Fik du den jagtkammerat du fortjente? en genopretningsbog forlaget INDBLIK Af samme forfatter: Få den hund, du fortjener (People s Press 2009) Få den jagtkammerat du fortjener (forlaget INDBLIK

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Trafiksanering af Holstebrovej i Struer Program. Fremtidsværksted 4. marts 2008

Trafiksanering af Holstebrovej i Struer Program. Fremtidsværksted 4. marts 2008 Program. Kl. 18.30 Velkomst Mødet den 19. februar 2008 Fremsendte KRITIK punkter (opdateret oversigt udl. til deltagere) Dagen i dag (Kritik Visioner projektgrupper) Kl. 18.40 Tilfældig opdeling i gr.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013 Sign of safety SOS Pædagogisk dag 26. marts 2013 Hvad er Signs of safety? Bekymringer Undtagelse Se ske mål Der er en metode der skal læres, derfor skal I arbejde i mindre grupper Det er målet med i dag

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Breve og materialer til kopiering

Breve og materialer til kopiering Breve og materialer til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder,

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea L Æ R E R V E J L E D N I N G Kom til orde Kørekort til mundtlighed Hanne Brixtofte Petersen medborgerskab i skolen Alinea Medborgerskab og mundtlighed I artiklen Muntlighet i norskfaget af Liv Marit Aksnes

Læs mere

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem?

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? Interesseret i arbejdet. God samarbejdspartner. Kan fatte sig i korthed Åben omkring ressourcer, tid mål og evner Aktiv og interesseret

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Referent af lederdialogmøder

Referent af lederdialogmøder Referent af lederdialogmøder Fremgangsmåde for dialogmøder Til dialogmøderne udpeges en referent (den evaluerede leder) og en mødeleder (en leder fra en anden afdeling/søjle). Som referent og ledere af

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 3 Mosede, Strand, Holmeager, Tune Om vejledningskompetence 2 18. januar 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på Institution: Trye Team: Trye Observationsdato: Den attraktive arbejdsplads 2. DAP rapport I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 September 2008 130 til stormøde 130 forældre og medarbejdere deltog i stormøde om

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? I dette materiale finder I en række øvelser, som I kan bruge

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Fremtidsværksted et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes Fremtidsværksted Kurset er udarbejdet af Grethe Andreasen for

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning!

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning! På Indre Missions Lederkonference 23. - 25. marts 2012 var en del af undervisningen udformet som et "LK12-køkken" med Helene Svinth Mathiassen, Brian Madsen og Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen som de

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011 UMV Sådan! Sansestormerne Tretommervej 33, 8240 Risskov Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne, - skolen for mad og appetit på livet Dato:17.06.2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig

Læs mere