, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487"

Transkript

1 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr

2 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse af PCB, metaller, PAH og asbest i udvalgte, projektaktuelle bygningsdele i Lygten Varmeværk. I forbindelse med en omlægning af værkets drift fra damp til vand skal tre kedler udskiftes. Derfor skal dele af bygningen fjernes, herunder dele af gulve, lofter, mure og kedelfundamenter. Endvidere skal skorstenen eventuelt nedrives elle modificeres. Undersøgelsen og prøvetagningen er planlagt på baggrund af oplysninger fra HOFOR om projektets omfang. Nærværende undersøgelse er koncentreret om bygningsdelene ved kedel nr. 3, der som den første af de tre kedler tages ud af drift, afmonteres og bortskaffes, samt skorstenen. Golder har udarbejdet en selvstændig rapport vedrørende asbest i kedel nr. 3 (dateret ). Nærværende bygningsundersøgelser er udført 28. januar og 11. april Formålet med undersøgelsen er at undersøge de materialer og konstruktioner, der oplyses omfattet af projektet, som erfaringsmæssigt har risiko for at indeholde miljøfarlige stoffer, der kræver arbejdsmiljømæssige tiltag og som økonomisk skønnes, at ville veje tungt ved en renovering/ombygning. Golder vurderer ud fra de udførte undersøgelser følgende: Det vurderes at alle malinger på vægge, lofter, gulve og søjler i kedelbygning og skorsten gennemgående er med et indhold af PCB og ét eller flere metaller over renhedskriterierne. Det må påregnes, at malingen skal afrenses forud for fjernelse af de aktuelle bygningsdele. Alternativt kan de malede bygningsdele eventuelt deponeres som forurenede efter forudgående aftale med kommunen. Vægmalingen i kedelbygningens stueplan overskrider endvidere grænsen for farligt affald med hensyn til zink. Maling med indhold af miljøproblematiske stoffer over grænsen for farligt affald må ikke deponeres, og skal afrenses inden bortskaffelse. På baggrund af nærværende og tidligere undersøgelser må det forventes at alle indvendige overflader, herunder bla. ubehandlede betonflader og fliser, indeholder lave koncentrationer af PCB, overført via indeluften. Der er påvist indhold af PCB over renhedskriteriet og ét eller flere metaller over grænsen for farligt affald i maling på metalkonstruktioner i kedelbygningen og på stålkernen i skorstenen. Da indholdet af PCB ikke overskrider grænsen for farligt affald kan malet metal bortskaffes til omsmeltning hos en af kommunen godkendt modtager af metalskrot. Der er påvist indhold af PAH en benz(a)pyren over grænsen for farligt affald i en sort gulvfuge i kedelhallen på 1. sal. Fugerne skal fjernes forud for en eventuel opbrydning af gulvet. Bitumenklæberen under tagpappen på kedelbygningen indeholder PAH over renhedskriteriet, men vurderes at kunne bortskaffes sammen med tagpappen til genbrug eller forbrænding. Der er påvist asbest i pakninger i rørsamlinger til en underjordisk beholder i kælderen. Såfremt de aktuelle rørsamlinger skal håndteres, skal de asbestholdige pakninger saneres forinden. Det vurderes, at asbestholdige pakninger kan findes i andre rørsamlinger. Dette bør undersøges nærmere inden eventuel afmontering af rørinstallationer. Stålkernen i skorstenen blev ikke adskilt og undersøgt indvendigt for asbest eller maling, da den var i drift. Den bør undersøges nærmere forud for en evt. nedrivning/ombygning. Projekt nr

3 Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION Formål Undersøgelsens begrænsninger BYGNINGSUNDERSØGELSE Prøvetagningssteder Prøvetagning Resultater Vurdering af undersøgelsens resultater RAPPORTENS ANVENDELSE... 9 TABELLER Tabel 1: PCB, metaller og PAH Tabel 2: Asbest... 7 BILAG bilag A Analyserapporter bilag B Sortering og kategorisering af analyseresultater bilag C Kort om de undersøgte stoffer Projekt nr i

4 1.0 INTRODUKTION Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR v. Asger Jørgensen, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse af PCB, metaller, PAH og asbest i udvalgte, projektaktuelle bygningsdele i Lygten Varmeværk. I forbindelse med en omlægning af værkets drift fra damp til vand skal tre kedler udskiftes. Derfor skal dele af bygningen fjernes, herunder dele af gulve, lofter, mure og kedelfundamenter. Endvidere skal skorstenen eventuelt nedrives elle. Undersøgelsen og prøvetagningen er planlagt på baggrund af oplysninger fra HOFOR om projektets omfang. Nærværende undersøgelse er koncentreret om bygningsdelene ved kedel nr. 3, der som den første af de tre kedler tages ud af drift, afmonteres og bortskaffes, samt skorstenen. Golder har udarbejdet en selvstændig rapport vedrørende asbest i kedel nr. 3 (dateret ). Nærværende bygningsundersøgelser er udført 28. januar og 11. april Nærværende undersøgelse og afrapportering er udført af Jan Nilsson fra Golder Associates A/S. Rapporten har været underlagt Golders kvalitetsgranskning. 1.1 Formål Formålet med undersøgelsen er at undersøge de materialer og konstruktioner, der oplyses omfattet af projektet, som erfaringsmæssigt har risiko for at indeholde miljøfarlige stoffer, der kræver arbejdsmiljømæssige tiltag og som økonomisk skønnes, at ville veje tungt ved en renovering/ombygning. 1.2 Undersøgelsens begrænsninger Nærværende undersøgelse er begrænset til bygningens synlige og umiddelbart tilgængelige overflader. Eventuelle forekomster af miljøproblematiske stoffer i lukkede konstruktioner, er som udgangspunkt ikke medtaget i undersøgelsen. Rapporten indeholder ikke mængdeopgørelser. Projekt nr

5 2.0 BYGNINGSUNDERSØGELSE 2.1 Prøvetagningssteder Ved bygningsundersøgelsen blev der udtaget repræsentative stikprøver af forskellige projektaktuelle bygningsmaterialer. 2.2 Prøvetagning Der er i forbindelse med nærværende undersøgelse udtaget i alt 16 materialeprøver. Heraf 12 prøver af maling til analyse for indhold af PCB, tungmetaller (bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink og kviksølv) og/eller PAH, samt 4 prøver til analyse for indhold af asbest. De udtagne prøver blev analyseret for indhold af PCB, metaller og PAH hos Højvang Laboratorier. Asbestanalyser blev udført af Dansk Miljøanalyse. Analyserapporter er vedlagt i bilag B. 2.3 Resultater Prøvetagningssteder med beskrivelser af prøver, fotos og analyseresultater fremgår af Tabel 1 (PCB, metaller og PAH) og Tabel 2 (asbest). Indhold over de respektive stoffers renhedskriterier er markeret med fed skrift. Værdier over grænsen for farligt affald er understreget. Påvist asbest er markeret med rød. Renhedskriterier (gældende for Københavns Kommune) og grænser for farligt affald: Rent affald Forurenet affald Farligt affald PCB < 0,1 mg/kg 0,1 50 mg/kg > 50 mg/kg Klorparaffiner (Kortkædede) < 1 % ( mg/kg) - > 1 % ( mg/kg) Asbest Ikke påvist - Påvist Cadmium < 0,5 mg/kg 0, mg/kg > mg/kg Chrom < 500 mg/kg mg/kg > mg/kg Kobber < 500 mg/kg mg/kg > mg/kg Nikkel < 30 mg/kg mg/kg > mg/kg Zink < 500 mg/kg mg/kg > mg/kg Kviksølv, uorganisk < 1 mg/kg mg/kg > mg/kg Bly < 40 mg/kg mg/kg > mg/kg Projekt nr

6 Følgende er påvist i forbindelse med undersøgelsen: PCB, metaller og PAH: Der er påvist indhold af PCB og ét eller flere metaller over renhedskriterierne i gulv- væg- og loftmaling i kedelbygningens kælder, stueplan og 1.sal/etagedæk, samt i indvendig og udvendig maling på betonskorstenen. I vægmalingen i stueplan overskrides endvidere grænsen for farligt affald med hensyn til zink. Der er påvist indhold af PCB over renhedskriteriet og ét eller flere metaller over grænsen for farligt affald i maling på alle metalkonstruktioner i kedelbygningen og på stålkernen i skorstenen. Der er påvist indhold af PAH en benz(a)pyren over grænsen for farligt affald i en sort gulvfuge i kedelhallen på 1. sal, samt PAH over renhedskriteriet i bitumenklæber under tagpap på tagkonstruktionen. Asbest: Der er påvist asbest i pakninger i rørsamlinger til en underjordisk beholder i kælderen. Der er ikke påvist asbest i tagpap på kedelbygningen eller i gulvfliseklæber i kedelhallen. Der er udarbejdet en selvstændig rapport vedrørende asbest i kedel nr. 3 (dateret ). Skema med de udtagne prøver, prøveresultater og kategorisering af affald for kedelbygning og skorsten er vedlagt i bilag C. Tabel 1: PCB, metaller og PAH. Værdier over de respektive stoffers renhedskriterier er markeret med fed skrift. Overskridelser af grænserne for farligt affald er understreget. Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultat Prøve: LY P01 Stueplan. Grå gulvmaling i hal. Bly: 570 mg/kg Cadmium: 1,2 mg/kg Chrom: 9,9 mg/kg Kobber: 48 mg/kg Nikkel: 11 mg/kg Zink: 2100 mg/kg Kviksølv: 0,37 mg/kg PCB: 36 mg/kg Prøve: LY P02 Stueplan. Hvid vægmaling i hal. Bly: 520 mg/kg Cadmium: 1,6 mg/kg Chrom: 16 mg/kg Kobber: 5,4 mg/kg Nikkel: 10 mg/kg Zink: 9100 mg/kg Kviksølv: 7,2 mg/kg PCB: 6,9 mg/kg Projekt nr

7 Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultat Prøve: LY P03 Stueplan. Grå og rød maling på metalbeholder i hal. Samme type er anvendt på mange metalinstallationer. Bly: mg/kg Cadmium: 11 mg/kg Chrom: 9900 mg/kg Kobber: 44 mg/kg Nikkel: 73 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv: 14 mg/kg PCB: 14 mg/kg Prøve: LY P04 Stueplan. Hvid maling på loft i hal. Bly: 710 mg/kg Cadmium: 0,7 mg/kg Chrom: 14 mg/kg Kobber: 6,8 mg/kg Nikkel: 18 mg/kg Zink: 480 mg/kg Kviksølv: 0,22 mg/kg PCB: 6 mg/kg Prøve: LY P05 Kælder. Grå gulvmaling i hal. Bly: 2400 mg/kg Cadmium: 0,43 mg/kg Chrom: 48 mg/kg Kobber: 25 mg/kg Nikkel: 6,6 mg/kg Zink: 1000 mg/kg Kviksølv: 0,13 mg/kg PCB: 9,4 mg/kg Prøve: LY P06 Kælder. Grå og hvid maling på betonsøjle i hal. Samme type er anvendt på vægge og lofter. Bly: 1800 mg/kg Cadmium: 0,46 mg/kg Chrom: 27 mg/kg Kobber: 12 mg/kg Nikkel: 15 mg/kg Zink: 1500 mg/kg Kviksølv: 0,15 mg/kg PCB: 15 mg/kg Projekt nr

8 Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultat Prøve: LY P07 Etagedæk/1.sal. Hvid og rød maling på fundament under kedel 3 i hal. Bly: 840 mg/kg Cadmium: 0,39 mg/kg Chrom: 9,7 mg/kg Kobber: 16 mg/kg Nikkel: 2,9 mg/kg Zink: 2500 mg/kg Kviksølv: 0,88 mg/kg PCB: 7,3 mg/kg Prøve: LY P08 Etagedæk/1.sal. Blå og rød maling på metalkonstruktion under kedel 3 i hal. Bly: mg/kg Cadmium: 3,3 mg/kg Chrom: 3400 mg/kg Kobber: 3400 mg/kg Nikkel: 30 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv: 0,37 mg/kg PCB: 27 mg/kg Prøve: LY P09 Etagedæk/1.sal. Sort dilatationsfuge i flisegulv ved kedel 3. Benz(a)pyren: 240 mg/kg Dibenz(a,h)antracen: 21 mg/kg Sum PAH'er: 720 mg/kg PCB: 0,33 mg/kg Prøve: SKOR P01 Skorsten. Udvendig hvid maling på beton. Blandeprøve 0,5-2,5 m over terræn. Bly: 27 mg/kg Cadmium: 0,2 mg/kg Chrom: 14 mg/kg Kobber: 7,2 mg/kg Nikkel: 7,8 mg/kg Zink: 1600 mg/kg Kviksølv: <0,020 mg/kg PCB: 0,21 mg/kg Projekt nr

9 Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultat Prøve: SKOR P02 Skorsten. Indvendig hvid maling på beton. Bly: 56 mg/kg Cadmium: 0,72 mg/kg Chrom: 15 mg/kg Kobber: 11 mg/kg Nikkel: 19 mg/kg Zink: 890 mg/kg Kviksølv: 0,035 mg/kg PCB: 0,87 mg/kg Prøve: SKOR P03 Skorsten. Grå maling på stålkerne. Bly: 7200 mg/kg Cadmium: 1,3 mg/kg Chrom: 82 mg/kg Kobber: 81 mg/kg Nikkel: 8,2 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv: 38 mg/kg PCB: 3,7 mg/kg Prøve: LY Tag P01 Tag på kedelhal. Sort bitumenklæber under tagpap. Benz(a)pyren: 0,9 mg/kg Dibenz(a,h)antracen: 0,17 mg/kg Sum PAH'er: 5,6 mg/kg Projekt nr

10 BYGNINGSMILJØUNDERSØGELSE Tabel 2: Asbest Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultater Kælder. Prøve: LY A01 Asbest påvist. Rest af pakning på rørsamling til underjordisk beholder. Detalje af prøvetagningssted Tag på kedelhal. Prøve: LY Tag A01 Asbest ikke påvist. Sort fiberholdig filtdug under tagpap og bitumenklæber, over polystyren og træbeton. Tag på kedelhal. Prøve: LY Tag A02 Tagpap, 2-3 lag. Projekt nr Asbest ikke påvist.

11 Prøve ID Registreringer og beskrivelse Analyseresultater Registrering: Tag på kedelhal. Opbygning fra top: 2-3 lag tagpap (ca. 10 mm). Bitumenlag/klæber (ca. 5 mm). Sort filtdug (ca. 2 mm). Træbeton (ca. 20 mm). Polystyren (ca. 80 mm). Hulrum (ca. 100 mm). Metalplade/loftbeklædning. 2.4 Vurdering af undersøgelsens resultater Det vurderes at alle malinger på vægge, lofter, gulve og søjler i kedelbygning og skorsten gennemgående er med et indhold af PCB og ét eller flere metaller over renhedskriterierne. Det må påregnes, at malingen skal afrenses forud for fjernelse af de aktuelle bygningsdele. Alternativt kan de malede bygningsdele eventuelt deponeres som forurenede efter forudgående aftale med kommunen. Vægmalingen i kedelbygningens stueplan overskrider endvidere grænsen for farligt affald med hensyn til zink. Maling med indhold af miljøproblematiske stoffer over grænsen for farligt affald må ikke deponeres, og skal afrenses inden bortskaffelse. På baggrund af nærværende og tidligere undersøgelser må det forventes at alle indvendige overflader, herunder bla. ubehandlede betonflader og fliser, indeholder lave koncentrationer af PCB, overført via indeluften. Der er påvist indhold af PCB over renhedskriteriet og ét eller flere metaller over grænsen for farligt affald i maling på metalkonstruktioner i kedelbygningen og på stålkernen i skorstenen. Da indholdet af PCB ikke overskrider grænsen for farligt affald kan malet metal bortskaffes til omsmeltning hos en af kommunen godkendt modtager af metalskrot. Der er påvist indhold af PAH en benz(a)pyren over grænsen for farligt affald i en sort gulvfuge i kedelhallen på 1. sal. Fugerne skal fjernes forud for en eventuel opbrydning af gulvet. Bitumenklæberen under tagpappen på kedelbygningen indeholder PAH over renhedskriteriet, men vurderes at kunne bortskaffes sammen med tagpappen til genbrug eller forbrænding. Der er påvist asbest i pakninger i rørsamlinger til en underjordisk beholder i kælderen. Såfremt de aktuelle rørsamlinger skal håndteres, skal de asbestholdige pakninger saneres forinden. Det vurderes, at asbestholdige pakninger kan findes i andre rørsamlinger. Dette bør undersøges nærmere inden eventuel afmontering af rørinstallationer. Stålkernen i skorstenen blev ikke adskilt og undersøgt indvendigt for asbest eller maling, da den var i drift. Den bør undersøges nærmere forud for en evt. nedrivning/ombygning. Projekt nr

12 3.0 RAPPORTENS ANVENDELSE Målet med undersøgelserne er at skabe overblik over om der forekommer miljøproblematiske stoffer i forhold til det forestående projekt, således at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler overholdes og at opgaven kan udbydes på et oplyst grundlag. Rapporten kan ikke anvendes som arbejdsbeskrivelse for en nedrivning. Plan for sundhed og sikkerhed skal udarbejdes særskilt på baggrund af rapportens oplysninger om materialernes indhold af miljøfarlige stoffer. Projekt nr

13 Rapport signaturside GOLDER ASSOCIATES A/S Jan Nilsson Udførende Charlotte Gudum Kvalitetsansvarlig Registered in Denmark at Maglebjergvej 6, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark. CVR Golder, Golder Associates and the GA globe design are trademarks of Golder Associates Corporation. Projekt nr

14 BILAG A Analyserapporter Projekt nr

15 Analyserapport Golder Associates A/S Identifikation Sagsnavn: Lygten Maglebjergvej 6, 1. Sagsnr.: Kgs. Lyngby Sagsbeh.: - Att.: Jan Nilsson Udt.dato: Prøvetager: Jan Nilsson Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 4 Bilag: 0 stk. Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Enhed Metode Emballage s/r s/r s/r s/r Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID SKOR P01 SKOR P02 SKOR P03 Ly Tag P01 Parameter Usikkerhed Detektionsgrænse Benz(a)pyren ia ia ia 0,9 mg/kg GC-MSD-dichlor* 0,10 +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen ia ia ia 0,17 mg/kg GC-MSD-dichlor* 0,10 +/- 15 % Sum PAH (7 stk) ia ia ia 5,6 mg/kg GC-MSD-dichlor* +/- 15 % Bly ia mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,20 0,72 1,3 ia mg/kg DS259-ICP* 0,020 +/- 14 % Chrom, total ia mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Kobber 7, ia mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Nikkel 7,8 19 8,2 ia mg/kg DS259-ICP* 0,50 +/- 14 % Zink ia mg/kg DS259-ICP* 1,5 +/- 14 % Kviksølv <0,020 0, ia mg/kg DS259-CVAFS* 0,020 +/- 10 % PCB 28 <0,020 <0,020 0,068 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 0,041 <0,020 0,086 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 <0,020 0,067 0,17 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 <0,020 0,027 0,069 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 <0,020 0,043 0,13 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 <0,020 0,037 0,17 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 <0,020 <0,020 0,059 ia mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 0,041 0,17 0,75 ia mg/kg beregnet PCB totalindhold 0,21 0,87 3,7 ia mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ia Klorparaffin, (SCCP) ia % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) ia % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) og s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Udarbejdet af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 1

16 Analyserapport Golder Associates A/S Identifikation Sagsnavn: Lygten Maglebjergvej 6, 1. Sagsnr.: Kgs. Lyngby Sagsbeh.: Jan Nilsson Att.: Jan Nilsson Udt.dato: Prøvetager: Jan Nilsson Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 9 Bilag: 0 stk. Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Enhed Metode Emballage s s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID LY P01 LY P02 LY P03 LY P04 LY P05 Usikkerhed Detektionsgrænse Parameter Bly mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Cadmium 1,2 1,6 11 0,70 0,43 mg/kg DS259-ICP* 0,020 +/- 14 % Chrom, total 9, mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Kobber 48 5,4 44 6,8 25 mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Nikkel ,6 mg/kg DS259-ICP* 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg DS259-ICP* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 0,37 7,2 14 0,22 0,13 mg/kg DS259-FIMS* 0,020 +/- 14 % PCB 28 0,39 0,14 0,28 0,073 0,11 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 1,1 0,31 0,46 0,21 0,33 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 1,2 0,25 0,45 0,23 0,44 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 1,5 0,22 0,26 0,17 0,40 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 1,5 0,18 0,56 0,22 0,30 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,94 0,17 0,48 0,18 0,24 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 0,49 0,10 0,27 0,10 0,058 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 7,1 1,4 2,8 1,2 1,9 mg/kg beregnet PCB totalindhold 36 6,9 14 6,0 9,4 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) og s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 2

17 Analyserapport Golder Associates A/S Identifikation Sagsnavn: Lygten Maglebjergvej 6, 1. Sagsnr.: Kgs. Lyngby Sagsbeh.: Jan Nilsson Att.: Jan Nilsson Udt.dato: Prøvetager: Jan Nilsson Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 9 Bilag: 0 stk. Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Enhed Metode Emballage s s s s Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID LY P06 LY P07 LY P08 LY P09 Detektionsgrænse Usikkerhed Parameter Benz(a)pyren ia ia ia 240 mg/kg GC-MSD-dichlor* 0,10 +/- 15 % Dibenz(a,h)anthracen ia ia ia 21 mg/kg GC-MSD-dichlor* 0,10 +/- 15 % Sum PAH (7 stk) ia ia ia 720 mg/kg GC-MSD-dichlor* +/- 15 % Bly ia mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,46 0,39 3,3 ia mg/kg DS259-ICP* 0,020 +/- 14 % Chrom, total 27 9, ia mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Kobber ia mg/kg DS259-ICP* 1,0 +/- 14 % Nikkel 15 2,9 30 ia mg/kg DS259-ICP* 0,50 +/- 14 % Zink ia mg/kg DS259-ICP* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 0,15 0,88 0,37 ia mg/kg DS259-FIMS* 0,020 +/- 14 % PCB 28 0,15 0,11 0,44 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 0,39 0,20 0,76 0,066 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,58 0,24 1,1 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 118 0,70 0,17 0,68 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 138 0,58 0,30 0,84 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,41 0,26 0,81 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 180 0,13 0,18 0,80 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 2,9 1,5 5,4 0,066 mg/kg beregnet PCB totalindhold 15 7,3 27 0,33 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) og s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: ia: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 2

18 Skelstedet 5, Trørød DK Vedbæk (+45) ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr Golder Associates A/S Maglebjergvej Kongens Lyngby Att.: Jan Nilsson Sags nr.: Lygten Antal prøver og typer Type Antal Type Antal Asbest materialeprøve 1 (DMA108) Dato for modtagelse Rapport version Version 1.0 Resultater - Asbest i materialeprøver Lab nr. Prøve navn Analyseret materiale(r) Asbest (ja/nej) Kommentar til prøvemateriale 1 Ly Gulv A01 Klinke med klæber Nej Klæber Metode DMA108 (Udført akkrediteret, Akk. nr. 549) Bemærkning Ved konstatering af asbest i en prøve skal arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhængig af asbest type og indhold og afskaffelse af materiale skal følge reglerne for asbestaffald. Ved inhomogene prøver (f.eks prøver af gulve der består af flere belægningslag) skal prøvetageren være opmærksom på om tilstrækkeligt prøvemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i prøven. Dette er f.eks. relevant ved gulvbelægnings-prøver hvor der er anvendt tynde bitumen-spartellag der erfaringsmæssigt kan indeholde asbest i små mængder. Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen. Bemærkning til grænseværdier: Hvis ikke andet er nævnt er de oplyste grænseværdier de værdier der anvendes i Københavns kommune. Andre kommuner kan anvende andre grænseværdier Venlig hilsen Tobias Hansen Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. DMA er heller ikke ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet. Side 1 af 1

19 Skelstedet 5, Trørød DK Vedbæk (+45) ANALYSERAPPORT Golder Associates A/S Rekvirent Maglebjergvej Kongens Lyngby Att.: Jan Nilsson Sagsnavn/ref. Sags nr.: Vor Journal nr Antal prøver og typer Type Antal Type Antal Asbest materialeprøve 2 (DMA108) Dato for modtagelse Rapport version Version 1.0 Resultater - Asbest i materialeprøver Lab nr. Prøve navn Analyseret materiale(r) Asbest (ja/nej) Kommentar til prøvemateriale 1 Ly Tag A01 Tagpap Nej Tagpap 2 Ly Tag A02 Tagpap Nej Tagpap Metode DMA108 (Udført akkrediteret, Akk. nr. 549) Bemærkning Ved konstatering af asbest i en prøve skal arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhængig af asbest type og indhold og afskaffelse af materiale skal følge reglerne for asbestaffald. Ved inhomogene prøver (f.eks prøver af gulve der består af flere belægningslag) skal prøvetageren være opmærksom på om tilstrækkeligt prøvemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i prøven. Dette er f.eks. relevant ved gulvbelægnings-prøver hvor der er anvendt tynde bitumen-spartellag der erfaringsmæssigt kan indeholde asbest i små mængder. Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen. Bemærkning til grænseværdier: Hvis ikke andet er nævnt er de oplyste grænseværdier de værdier der anvendes i Københavns kommune. Andre kommuner kan anvende andre grænseværdier Venlig hilsen Tobias Hansen Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. DMA er heller ikke ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet. Side 1 af 1

20 Skelstedet 5, Trørød DK Vedbæk (+45) ANALYSERAPPORT Rekvirent Golder Associates A/S Maglebjergvej Kongens Lyngby Att.: Jan Nilsson Sagsnavn/ref. Lygten Vor Journal nr Antal prøver og typer Type Antal Type Antal Asbest materialeprøve 1 (DMA108) Dato for modtagelse Rapport version Version 1.0 Resultater - Asbest i materialeprøver Lab nr. Prøve navn Analyseret materiale(r) Asbest (ja/nej) Kommentar til prøvemateriale 1 LY A01 Pakning Ja Pakning med chrysotil, 5-10 % Metode DMA108 (Udført akkrediteret, Akk. nr. 549) Bemærkning Ved konstatering af asbest i en prøve skal arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhængig af asbest type og indhold og afskaffelse af materiale skal følge reglerne for asbestaffald. Ved inhomogene prøver (f.eks prøver af gulve der består af flere belægningslag) skal prøvetageren være opmærksom på om tilstrækkeligt prøvemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i prøven. Dette er f.eks. relevant ved gulvbelægnings-prøver hvor der er anvendt tynde bitumen-spartellag der erfaringsmæssigt kan indeholde asbest i små mængder. Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen. Bemærkning til grænseværdier: Hvis ikke andet er nævnt er de oplyste grænseværdier de værdier der anvendes i Københavns kommune. Andre kommuner kan anvende andre grænseværdier Venlig hilsen Tobias Hansen Ansvar: Ved indleverede prøver til analyse er DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prøve. Således har DMA ikke ansvar for prøveudtagningen, dvs. om prøven er repræsentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om prøveantallet er tilstrækkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det område hvor prøven/prøverne er udtaget. DMA er heller ikke ansvarlig for de praktiske handlinger på byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfører som konsekvens af resultatet. Side 1 af 1

21 BILAG B Sortering og kategorisering af analyseresultater Projekt nr

22 Sagsnr Dato: Sagsnavn. Lygten Varmeværk Analyseresultater Bygningsdel Beskrivelse Prøve ID Benzo(a)pyren mg/kg Dibenzo(a,h) antracen mg/kg Sum PAH'er mg/kg Bly mg/kg Cadmium mg/kg Chrom, total mg/kg Kobber mg/kg Nikkel mg/kg Zink mg/kg Kviksølv mg/kg PCB totalindhold mg/kg Asbest (Påvist / Ikke påvist) Gulv beton Stueplan. Grå maling LY P01 ia 570 1,2 9, ,37 36 Væg tung Stueplan. Hvid maling LY P02 ia 520 1,6 16 5, ,2 6,9 Metalbeholder Stueplan. Grå og rød maling LY P03 ia Loft beton Stueplan. Hvid maling LY P04 ia 710 0,7 14 6, ,22 6 Gulv beton Kælder. Grå maling LY P05 ia , , ,13 9,4 Søjle beton Kælder. Grå og hvid maling LY P06 ia ia ia , , sal. Hvid og rød maling på fundament Gulv beton under kedel 3 LY P07 ia ia ia 840 0,39 9,7 16 2, ,88 7,3 1. sal. Blå og rød maling på konstruktion Metalkonstruktion under kedel 3 LY P08 ia ia ia , ,37 27 Gulv fliser 1. sal. Sort dilatationsfuge ved kedel 3 LY P ia ia ia ia ia ia ia 0,33 Kælder. Pakning på rørsamling til underjordisk beholder LY A01 Påvist Metalrør Skorsten beton Udvendig, gul maling SKOR P01 ia ia ia 27 0,2 14 7,2 7, <0,020 0,21 Skorsten beton Indvendig, gul maling SKOR P02 ia ia ia 56 0, ,035 0,87 Skorsten metal Indvendig, grå maling SKOR P03 ia ia ia , , ,7 Tag Sort bitumenklæber under tagpap Ly Tag P01 0,90 0,17 5,60 ia ia ia ia ia ia ia ia Tag Filt under tagpap Ly Tag A01 Ikke påvist Tag Tagpap Ly Tag A02 Ikke påvist Gulv fliser Klæber under gulvfliser i kedelhal Ly Gulv A01 Ikke påvist

23 BILAG C Kort om de undersøgte stoffer Projekt nr

24 PCB Typiske forekomster Anvendelsesperiode PCB har været anvendt i lang række materialer og produkter. I byggeriet har PCB især været anvendt i fugematerialer, lim, maling og gulvmasse. Herudover har PCB været anvendt i elektrisk udstyr, herunder i kondensatorer til belysningsarmaturer, motorer, mm. samt i kabler og transformatorer. Anvendt i byggematerialer i perioden ca Anvendt i elektrisk udstyr i perioden ca Nationale krav: Farligt affald: - PCB > 50 mg/kg (PCB-total) Endvidere gælder krav om screening og kortlægning af bygninger opført eller renoveret i perioden (jf. Affaldsbekendtgørelsen). Affald Kommunale krav (København m.fl.): Frit genanvendeligt: - PCB< 0,1 mg/kg (PCB-total EAK-koder: Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCBholdige. fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCBholdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer) PCB er sundhedsskadeligt og Arbejdstilsynets stiller en række krav til arbejdets udførelse og beskyttelse af de arbejdende. Kravene fremgår at At-Instruks nr Arbejdsmiljø Af instruksen fremgår krav til anvendelse af åndedrætsværn (A2/P3), handsker (PCB-resistente) samt dragter (støvafvisende hhv. damptætte afhængig af arbejdets karakter). Ved støvende arbejder, herunder nedrivningsarbejder og renoveringsarbejder skal der anvendes processug og arbejdsområdet skal lukkes således at spredning af PCB uden for arbejdsområdet undgås. Efter arbejdets afslutning skal arbejdsområder rengøres. Der stilles videre krav om velfærdsforanstaltninger. Unge under 18 må ikke deltage i arbejdet. Spredning af støv og andre emissioner skal begrænses så der ikke så der ikke sker en spredning til det omgivende miljø. Ydre miljø Indeklima Krav til afkast luft fra processer (herunder miljøbokse til ventilation af arbejdsområder, støvsugere mm.) 500 ng/m 3. Dette kræver typisk anvendelse af HEPA-filter i kombination med kulfilter. PCB i indeluften kan være sundhedsskadelig. Sundhedsstyrelsen har derfor opsat vejledende grænser (og kaldet aktionsværdier) for hvornår, der bør i værksættes tiltag til at nedbringe koncentrationen i indeluften. Disse vejledende grænser gælder for boliger, skoler og institutioner. Projekt nr

25 PCB Arbejdstilsynet har tilsvarende opstillet vejledende grænseværdier for indeklimaet på arbejdspladser. Mere information om PCB i indeklimaet findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og i AT-instruks nr. 3 fra I bygninger, hvor der er PCB i indeluften, ser man typisk, at PCB fra luften afsættes på alle indvendige overflader. Dette indebærer, at overfladerne kontamineres. Denne forurening kaldes tertiær forurening. Det kan være forbundet med store vanskeligheder og omkostninger at afgrænse og fjerne denne forurening. Der henvises til SBI anvisning 241 og 242. Omregning PCB total = 5 x PCB-7 Efter PCB blev forbudt pr. 1. januar 1977, benyttede man i mange produktioner klorerede paraffiner som erstatning for PCB. Klorerede paraffiner anses for mindre problematiske end PCB, men alligevel som et uønsket stof, der skal begrænses. Klorparaffiner Materialer som indeholder mere end 1 % kortkædede klorerede paraffiner betragtes som farligt affald. Der er ingen nationale retningslinier for registrering og undersøgelse for klorerede paraffiner, men flere kommuner kræver i dag i forbindelse med miljøundersøgelser, at der også undersøges for klorerede paraffiner, for at sikre en korrekt affaldshåndtering. De klorerede paraffiner giver normalt ikke anledning til indeklimaproblemer ifølge den nuværende viden, baseret primært på svenske undersøgelser. Erfaringsgrundlaget i Danmark er dog på nuværende tidspunkt meget begrænset. Arbejde med fjernelse af fuger der indeholder mere end 0,1 % kortkædede klorerede paraffiner kræver, at der anvendes personlige værnemidler, for at undgå unødig påvirkning af kemiske stoffer og materialer, svarende til arbejde med PCB. Københavns Kommune, 8. september 2014: Faktaark: Miljøfarligt bygge- og anlægsaffald ved renovering og nedrivning. Referencer Københavns Kommune, 7. maj 2014: Faktaark: Genanvendelse af sorterede og uforurenede brokker. DAKOFA, september 2015: Viden om: Prioriterede stoffer og materialer Dansk Asbestforening: Vejledning om arbejder med PCB. BAR: Vejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer. Projekt nr

26 PAH PAH forekommer i en lang række stoffer og materialer. Typiske forekomster I byggeriet forekommer PAH typisk i stenkulstjæreholdige produkter anvendt som bl.a. fugtspærrer på kælderkonstruktioner, tagpap, klæber under belægninger, klæber til tagsten, kreosotimprægneret træ samt i asfaltprodukter. Anvendelsesperiode Anvendt i stenkultjære til omkring Nationale krav: Jordkvalitetskriterium: 4 mg/kg Afskæringskriterium: 40 mg/kg Affald Kommunale krav (København m.fl.): PAH > 1000 mg/kg (PAH-total) = farligt affald EAK-koder: Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under Kultjære og tjærede produkter PAH er på listen over kræftfremkaldende stoffer. Der stilles krav om brug af værnemidler, jf. At-vejledning C , Juli 2005 om Arbejde med asfaltmaterialer. Arbejdsmiljø Der skal normalt anvendes mindst halvmaske med kombineret A2/P2, eller turbomaske med samme filtertype. Filtermaske må højst anvendes i sammenlagt 3 timer om dagen. Hvis arbejdet forventes at strække sig ud over 3 timer, skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn fra arbejdets begyndelse. Handsker og arbejdstøj der forhindrer hudkontakt. Velfærdsforanstaltninger med adgang til håndvask, omklædning og bad er påkrævet. Ydre miljø Indeklima Spredning af støv og andre emissioner skal begrænses så der ikke sker en spredning til det omgivende miljø. PAH i indeluften kan være sundhedsskadelig. Der findes ikke et egentligt kvalitetskriterium for PAH i indeluften, hvorfor Miljøstyrelsen som udgangspunkt henviser til at man benytter 1/40 af B-værdien som vejledende kvalitetskriterium. Følges vejledningen, bør indeluftens indhold af PAH, målt i benz(a)pyrenækvivalenter/m 3, ikke overstige 0,0625 ng/m 3 Baggrundsniveauet kan i byområder dog ligge højere med gennemsnit på 2,2 ng/m 3, Københavns Kommune, 8. september 2014: Faktaark: Miljøfarligt bygge- og anlægsaffald ved renovering og nedrivning. Referencer DAKOFA, september 2015: Viden om: Prioriterede stoffer og materialer Miljøstyrelsen, juni 2015: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og Projekt nr

27 PAH kvalitetskriterier for drikkevand. B.værdivejledningen. Oversigt over B-værdier. Vejledning nr. 2 fra Miljøstyrelsen MILJØPROJEKT. Baggrundsdokument for fastsættelse af emissionsgrænsevprdi for PAH i luft. Juni Tungmetaller Bly, kviksølv og andre metaller Tungmetaller har gennem tiden været anvendt i en lang række stoffer og materialer. I byggeriet forekommer tungmetaller i flere materialer og byggevarer, dels i metallisk form dels i andre kemiske forbindelser. Metallisk bly har eksempelvis været anvendt i taginddækninger, kabler, vinduesindfatninger, strålebeskyttelse samt i rørpakninger. I anden kemisk form har bly været anvendt som tilsætningsstof i en række materialer, herunder maling, lak, fugematerialer, linoleum, PVC-plast samt i glasur på sanitetsporcelæn, fliser og tegl. Typiske forekomster Metallisk kobber har været anvendt til taginddækninger og tage, kabler, beslag, mv. I anden kemisk form har kobber bl.a. været anvendt som tilsætningsstof i maling, træimprægnering, glasur på fliser og tegl. Metallisk zink har været anvendt til taginddækninger, tagrender og rør, samt som overfladebeskyttelse på stålkonstruktioner i form af galvanisering. I anden kemisk form har zink været anvendt i maling. Kviksølv (flydende) har været anvendt i termometre, manometre, termofølere og vippekontakter. I anden kemisk form har kviksølv bl.a. været anvendt i maling og lak. Udover bly, kviksølv, kobber og zink, har arsen, cadmium, krom og nikkel ligeledes været anvendt i byggeriet stoffer og materialer. Brugen af disse stoffer er i dag kun delvist kortlagt. Anvendelsesperiode Affald Tungmetaller har gennem flere hundrede år været anvendt i byggeriet. Brugen er i dag delvist reguleret men anvendelse visse byggevarer finder fortsat sted. Nationale krav: Jordkvalitetskriterium (afskæringskriterium): - Bly: 40 mg/kg (400 mg/kg) - Kviksølv: 1 mg/kg (3 mg/kg), uorganisk - Kobber: 500 mg/kg (1.000 mg/kg) - Cadmium: 0,5 mg/kg (5 mg/kg) - Nikkel: 30 mg/kg (30 mg/kg) - Chrom: 500 mg/kg (1.000 mg/kg), ej chrom VI Projekt nr

28 Tungmetaller Bly, kviksølv og andre metaller Kommunale krav (København m.fl.): Farligt affald: - Bly > mg/kg - Kobber > mg/kg - Zink > mg/kg - Kviksølv > 500 mg/kg (organisk) - Kviksølv > 1000 mg/kg (uorganisk) - Nikkel >1.000 mg/kg - Cadmium > mg/kg - Krom (VI) > mg/kg Frit anvendeligt: - Bly: 40 mg/kg - Kobber: 500 mg/kg - Zink: 500 mg/kg - Kviksølv: 1 mg/kg - Nikkel: 30 mg/kg - Cadmium: 0,5 mg/kg - Krom(total): 500 mg/kg - Krom(VI): 20 mg/kg EAK-koder: Beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer Kobber, bronze, messing Bly Zink Blandet metal Metalaffald forurenet med farlige stoffer Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer Kabler, bortset fra affald henhørende under Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald Andet bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende farlige stoffer Generelt gælder, at der ved arbejde med sundhedsskadelige stoffer skal træffes foranstaltninger for at beskytte de arbejdende. Tungmetaller opfattes at være sundhedsskadelige. For visse stoffer gælder særlige regler i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsarbejde, dette gælder bl.a. bly (Arbejdstilsynets Vejledning C.O.8, fra marts 2002). Arbejdsmiljø Ved arbejder med håndtering af metalliske tungmetaller vil handsker sædvanligvis være tilstrækkeligt. Ved skæring eller andre varme arbejder gælder krav om brug af åndedrætsværn (A2/P3). For kviksølv (der afdamper ved normal stuetemperatur) kræves altid brug af åndedrætsværn (Multifilter). Ved støvende arbejde, fx nedrivningsarbejder, herunder afrensning af maling er der krav om brug af åndedrætsværn (typisk turboværn med A2/P3 filter), handsker samt støvafvisende dragt. Projekt nr

29 Tungmetaller Ydre miljø Bly, kviksølv og andre metaller Velfærdsforanstaltninger med adgang til håndvask, omklædning og bad er påkrævet. Spredning af støv skal begrænses via processug eller vi af inddækning af arbejdsområdet. Efter arbejdets afslutning skal arbejdsområder rengøres. Spredning af støv og andre emissioner skal begrænses, så der ikke sker en spredning til det omgivende miljø. Københavns Kommune, 8. september 2014: Faktaark: Miljøfarligt bygge- og anlægsaffald ved renovering og nedrivning. Københavns Kommune, 7. maj 2014: Faktaark: Genanvendelse af sorterede og uforurenede brokker. Referencer DAKOFA, september 2015: Viden om: Prioriterede stoffer og materialer Miljøstyrelsen, juni 2015: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand. Dansk Asbestforening: Vejledning om arbejder med bly. BAR: Håndtering af bly i bygninger.. Asbest Asbest forekommer i en lang række stoffer og materialer. Typiske forekomster Anvendelsesperiode I byggeriet forekommer asbest i en lang række byggematerialer. De primære anvendelser er i tag- og facadeplader, rørisolering, rørgennemføringer, klæbeprodukter til fliser og gulvbelægninger, samt i fugematerialer. Asbest kan ikke brænde, hvorfor det ofte også er anvendt, hvor der stilles krav om brandsikring. Anvendt i byggematerialer i peioden fra ca Forbud med anvendelse af asbest blev trinvist forbrudt fra omkring 1972 frem til Nationale krav: Støvende og stærkt støvende asbest = farligt affald Ikke støvende asbest = affald til deponering Affald Kommunale krav (København m.fl.): Følger nationale krav. EAK-koder: Isolationsmateriale indeholdende asbest Asbestholdige byggematerialer Asbestholdige byggematerialer, støvende Projekt nr

30 Asbest Asbest er på listen over kræftfremkaldende stoffer. Der stilles krav om brug af værnemidler, jf. At-bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986, AT-cirkulære nr. 4/1987 Registrering af asbest og At-bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest og ændring af bekendtgørelse af 28.april Der skal normalt anvendes mindst halvmaske med P2 filter, eller turbomaske med P3. Filtermaske må højst anvendes i sammenlagt 3 timer om dagen. Hvis arbejdet forventes at strække sig ud over 3 timer, skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn fra arbejdets begyndelse. Handsker og arbejdstøj der forhindrer hudkontakt. Arbejdsmiljø Velfærdsforanstaltninger med adgang til håndvask, omklædning og bad er påkrævet. Ved støvende arbejder, herunder nedrivningsarbejder og renoveringsarbejder skal der anvendes processug og arbejdsområdet skal lukkes således at spredning af asbest uden for arbejdsområdet undgås. Efter arbejdets afslutning skal arbejdsområder rengøres. Udførelse af arbejdet kræver certifikat. Arbejde med asbest må ikke udføres af unge under 18 år. Ved udvendige arbejder med ikke støvende asbest (fx nedtagning af hele tagplader), stilles lempede krav til udførelsen. Her gælder ovenstående således krav ikke. Ydre miljø Spredning af støv med asbest til omgivelserne må ikke forekomme. SBI-anvisning nr. SBi-anvisning 229: Asbestholdige forekomster af materialer i danske bygninger. SBi-anvisning 228, Asbest i bygninger, håndtering af asbest i praksis. Referencer DAKOFA, september 2015: Viden om: Prioriterede stoffer og materialer Dansk Asbestforening: Vejledning om arbejder med asbest. BAR: Når du støder på asbest regler og baggrund. Nyttiggørelse Restproduktbekendtgørelsen Restproduktbekendtgørelsen Af Restproduktbekendtgørelsens bilag 2 fremgår reglerne for hvornår sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald må anvendes frit. Projekt nr

31 Nyttiggørelse Af teksten fremgår klart, at affaldet ikke må indeholde forurenende stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. maling og lak. Kun hvis det med høj grad af sandsynlighed kan lægges grund at materialerne ikke giver anledning til skadelig udsivning, kan materialerne anvendes som uforurenede. Der gives i dag ingen retningslinjer eller grænseværdier for hvorledes risikoen for udsivning skal vurderes. Det er således op til kommunen at afgøre, hvornår der er tale en risiko og anvise affaldet ud fra denne vurdering. Praksis i dag Et stigende antal kommunerne anvender i dag den praksis, at såfremt maling, på eksempelvis beton og tegl der nedknuses og anvendes til vejbygning, ikke indeholder stoffer i koncentrationer, som overstiger renjordskriterierne (renhedskriteriet angivet i tabellen ovenfor), vurderes malingen ikke at indebære er risiko for skadelige udsivning til jord og grundvand. Materialerne karakteriseres herefter som uforurenede. Overstiger indholdet af skadelige stoffer grænsen for farligt affald (jf. ovenstående tabel) skal der frasorterede materiale bortskaffes til destruktion hos godkendt modtager. Miljøbeskyttelsesloven 19 og 33. Indeholder malingen højere koncentrationer af potentielt skadelige stoffer opfattes materialerne at være forurenede og de kan anvendes frit. Nyttiggørelse af lettere forurenede materialer kræver særlig tilladelse fra kommunen. Reglerne for dette følger af Miljøbeskyttelsesloven 19 hhv. 33. Projekt nr

32 Golder Associates A/S Maglebjergvej 6, 1. DK 2800 Kgs. Lyngby Denmark T:

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 LOKATION G L. V A R D E V E J 96-97 Vandværksbygning og øvrige bygninger Miljøundersøgelse af bygninger SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 Sagsansvarlig: Henrik

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Kommentar/løsningsforslag

Kommentar/løsningsforslag Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Opsamling fra

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode:

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode: 5.5 Bygningsatlas I nedenstående bliver sammenhængen mellem de enkelte miljøproblematiske stoffer og bygningsdele angivet i skematisk form (Bygningsatlas). Data i skemaerne er baseret på viden indsamlet

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere