Globale Spor. Bæredygtigt forbrug. Energiplanlægning. Transport. Byggeri. Affald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globale Spor. Bæredygtigt forbrug. Energiplanlægning. Transport. Byggeri. Affald"

Transkript

1 Globale Spor Bæredygtigt forbrug Energiplanlægning Transport Byggeri Affald Hjørring Kommunes visioner, mål og handlinger på klima- og bæredygtighedsområdet

2 Baggrund Dette notat tager udgangspunkt i Klima- og bæredygtighedsstrategi for Hjørring kommune , og opsummerer kommunens visioner samt de vigtigste mål og handlinger indenfor klima og bæredygtighed i perioden 2010 til Notatet og strategi er godkendt i Hjørring Byråd Med denne strategi for klima og bæredygtighed i Hjørring kommune tror vi på, at vi sammen kan gøre en forskel og forberede kommunen, borgere og virksomheder på de fremtidige klima- og miljøudfordringer. Vi håber og tror på, at vi med denne strategi kan skabe resultater, som i fremtiden vil være til gavn for alle i Hjørring kommune. Vi ønsker at gå forrest og vise, hvordan vi kan gøre vores forbrug af ressourcer så bæredygtigt som muligt. Vi tror på, at dette vil gøre en forskel, både på lokalt, nationalt og internationalt niveau. I Hjørring kommune ønsker vi at udvise en ansvarlighed, som strækker sig ud over kommunegrænsen og inkluderer et globalt perspektiv. Med denne strategi søger vi at skabe en lokal forankring, entusiasme og begejstring for at deltage i projektet om en mere bæredygtig og klimavenlig kommune. Vi vil bidrage til et lokalt sammenhold, hvor udvikling og trivsel for den enkelte borger går hånd i hånd med respekt og hensyntagen til miljø, klima og forbrug. Vi vil arbejde for at skabe en synergieffekt mellem vækst og bæredygtig udvikling, til glæde og gavn for alle i Hjørring kommune. Hjørring Byråd

3 Hjørring som en bæredygtig kommune I Hjørring Kommune ønsker vi at bane vejen for en mere bæredygtig udvikling og dermed sikre, at vores børn og børnebørn kan leve i en verden, der er mindst lige så god, som den vi lever i nu. Denne bæredygtige udvikling anskues både ud fra et økonomisk, et miljømæssigt og et socialt perspektiv. For at kunne leve op til dette har Hjørring Kommune opsat et ambitiøst og realistisk mål: De udvalgte indsatsområder, handlinger og delmål beskrives på de følgende sider. Det er vores mål, inden 2025, at skabe ligevægt mellem Hjørring Kommunes forbrug og de naturlige ressourcer, der er til rådighed i Danmark. For at nå dette mål har Hjørring Kommune, på baggrund af flere undersøgelser om kommunens forbrug og ressourcer, defineret hvilke indsatsområder, handlinger og delmål der skal arbejdes med. Regeringen nedsatte i marts 2008 en klimakommission bestående af 10 forskere. I september 2010 gav denne kommission sit bud på, hvordan Danmark i fremtiden bliver uafhængig af fossile brændstoffer. I Hjørring Kommune følger vi disse anbefalinger. Hjørring Kommune har ligeledes underskrevet bindende aftaler, som sikrer, at målet nås. Disse aftaler er Klimakommuneaftalen og Kurveknækkeraftalen 1 1 Klimakommuneaftalen er indgået med Danmarks Naturfredningsforening og forpligter Hjørring Kommune som virksomhed til at spare 3% CO 2 om året frem til år 2025 Kurveknækkeraftalen er indgået med Elsparefonden og forpligter Hjørring Kommune til at spare 5% af elforbruget i forhold til forbruget i Aftalen er gældende til 31. december 2010, og den forventes herefter at blive forlænget. 3

4 Energiplanlægning Et energisystem uden fossile brændsler er muligt, men den meget store omstilling kommer ikke af sig selv. Derfor er det helt afgørende, at der tages en række nye initiativer, som sikrer, at visionen konkretiseres nu, og at omstillingen påbegyndes i de kommende år. Klimakommissionen september 2010 Hjørring Kommune vil arbejde aktivt for at produktion og forbrug af energi vil foregå således, at emissionen af CO 2 reduceres så meget som muligt. Klimakommissionen anbefaler i deres rapport fra september 2010, at kommunerne gennemfører en strategisk energiplanlægning, som omfatter planlægning af fremtidige forsyningsformer. Dette gøres ved: at sætte gang i initiativer, der sikrer en helhedsorienteret og energirigtig energiproduktion på regionalt og tværkommunalt plan. At invitere almene varmeforsyninger i kommunen til et samarbejde, der understøtter at varmen som udgangspunkt skal produceres der, hvor den er mest CO 2 effektiv At invitere alle energiproducenter i kommunen til et samarbejde, der understøtter et samspil mellem de forskellige energiformer At initiere etableringen af et fælles transmissions- og distributionsnet for alle almene varmeforsyninger i kommunen At arbejde aktivt for, at naturgasfyrede kraftvarmeværker igangsætter projekter, der reducerer forbruget af naturgas Aktivt at understøtte at uudnyttet overskudsvarme i højere grad udnyttes. Dette gøres ved at kontakte virksomheder, som har større fyr. Virksomhederne pålægges at udføre projekter, der belyser økonomien i, at varmen fra disse fyr udnyttes som supplement til almene varmeforsyninger At udvide de områder, der forsynes med varme fra almene varmeforsyninger til bysamfund uden fælles forsyning Aktivt at understøtte udbygning af biogas, ved dels at udlægge områder til biogasanlæg og ved at sikre biogasprojekter en effektiv, seriøs og hurtig myndighedsbehandling Aktivt at understøtte en udbygning af vedvarende energi At sikre overskudsvarme fra affaldsforbrænding aftages og forbruges således, at CO 2 emissionen minimeres At understøtte og undersøge muligheden for etablering af havvindmøller At gennemføre en strategisk energiplanlægning, med henblik på at reducere afhængigheden af fossile brændsler. 4

5 Byggeri I samarbejde med byggebranchen etableres en certificeringsordning af håndværkere med henblik på kompetenceopbygning, større synlighed og troværdighed af de håndværkere, der har speciale i e- nergirenoveringer og -installationer. Klimakommissionen september 2010 Vi vil gå forrest og arbejde for, at Hjørring kommune bliver et udviklings- og vækstområde indenfor energirigtigt byggeri. Dette vil ske gennem en række handlinger: Alt kommunalt nybyggeri og tilbygning skal svare til standard for passivhusbyggeri Alle kommunale renoveringer skal som udgangspunkt udføres 1 Energiklasse 1 er standard krævet i år efter standarden svarende til passiv hus. Afvigelse kan kun ske hvis projektet bliver uforholdsmæssigt meget dyrere, eller at det ikke er praktisk mulig at gennemføre Materialer, der anvendes til kommunale byggeprojekter, skal være bæredygtige i højst muligt omfang. Det vil sige, at der ved valg af materialer skal tages hensyn til miljø-, klima- og sundhedsmæssige faktorer Lokalplaner for alle nye byggegrunde skal stille krav om, at nybyggeriet opføres som energiklasse 1 eller bedre standard 1 I samarbejdet med lokale uddannelsesinstitutioner vil vi støtte uddannelsen af lokale håndværkere, så de bliver eksperter i forhold til at opfylde fremtidens krav til energirigtigt byggeri 5 Der tages initiativ til en række offentlige og private samarbejder omkring energirigtigt byggeri, herunder finansielle samarbejder som for eksempel efter ESCO modellen Der vil i starten af 2011 blive gennemført en kampagne for at motiver kommunens borger til at igangsætte energirenoveringer af deres boliger og sommerhuse. Desuden vil kommunen fungere som en vidensbank, der kan opdatere kommunens borgere om nye muligheder for energibesparelser og byggeri Der arrangeres årligt en event for borgere og virksomheder i Hjørring, eventen fokuserer blandt andet på energirigtigt byggeri Prisen Årets energirigtige hus i Hjørring Kommune uddeles.

6 Bæredygtigt forbrug For dansk erhvervsliv kan det være en afgørende løftestang til grøn vækst, at der bliver taget fat på de store klima- og energipolitiske udfordringer. Det kan give gode muligheder på et stærkt stigende globalt marked. Klimakommissionen september 2010 For at kunne opfylde vores mål om at reducere vores globale fodaftryk, er det nødvendig at ændre vores forbrugsmønster som kommune. Dette vil ske gennem en række handlinger: Ved at stille støre krav til vores leverandører om bæredygtige produkter. Det vil sige, at der ved valg af produkter skal tages hensyn til miljø-, klima- og sundhedsmæssige faktorer Inden 2013 skal alle fødevarer købt i kommunalt regi være økologiske Kommunen skal altid vælge miljømærkede produkter når dette er muligt Der vil i samarbejde med kommunens handelsstandsforeninger blive etableret et netværk for grønne butikker. Med grønne butikker menes forretninger, der gør en ekstra indsats i forhold til for eksempel energibesparelser, affald, produkter og miljø. Vi vil i samarbejde med Aalborg kommune etablere et netværk for bæredygtig erhvervsudvikling. På den måde opfordrer vi de lokale virksomheder til at agere mere miljøvenligt, og desuden støtter vi dem i deres indsats De land- og skovbrugsarealer kommunen ejer, skal dyrkes og anvendes bæredygtigt Der vil løbende blive gennemført kampagner, der har til mål at inddrage borgerne og på den måde gøre deres adfærd mere bæredygtig 6

7 Transport Persontransporten og fragten af varer skal være mere energieffektiv. I 2050 kan energiforbruget reduceres med pct., bl.a. på baggrund af et stort skift fra forbrændingsmotorer til elmotorer. Transportsektoren skal på sigt omlægges til el og biobrændsler. Klimakommissionen september 2010 Vi ønsker at påbegynde en proces, der har til mål at gøre kommunen fri for anvendelse af fossilt brændstof til transport. fysiske tiltag og kampagner, som beskrevet i Udvikling af cykeltrafikken i Hjørring Kommune Dette vil ske gennem udvidelse af cykelstinettet og en planlægning, der skal give en bedre sammenhæng mellem de forskellige kollektive transportformer Ved fornyelse af kontrakter om kollektiv trafik og anden persontransport skal sikres, at transporten foregår med mindst mulig CO 2 udledning. I den forbindelse skal anvendelsen af hybridbiler og hybridbusser indgå som en mulighed transportvaner, med henblik på at gøre dem mere miljøvenlige Vi vil udnytte det faktum at vi i kommunen har havn, lufthavn og jernbane, således at de forskellige transportformer bliver bedre til at spille sammen Vi vil være på forkant med implementering af elbiler, og sikre at det bliver muligt at oplade elbiler i kommunen Dette er en længerevarende proces, men kommunen vil allerede nu tage de første skridt: I takt med den teknologiske og prismæssige udvikling vil ske en gradvis udskiftning af kommunens køretøjer. Afhængig af anvendelsesområde udskiftes til køretøjer der drives af el eller biobrændsler Der vil blive indført alternative transportformer så som cykler, elcykler og elknallert til kommunens medarbejderes kortere ture Kommunens medarbejdere skal motiveres til at anvende kommunens egne køretøjer samt kollektiv trafik i stedet for at anvende privat køretøj. På den måde kan kommunen sikre, at kommunal kørsel foregår i miljøvenlige køretøjer og med mindst mulig CO 2 udledning Cyklismen vil blive fremmet ved Virksomheder og borgere motiveres til at se nærmere på deres 7

8 Affald Hjørring Kommune vil sikre en fremtid hvor mængden af produceret affald reduceres og hvor der vil være stor fokus på genbrug og genanvendelse. Vi vil ligeledes sikre, at behandling af det affald, der produceres, vil foregå på en klimavenlig og bæredygtig måde. Dette gøres ved en række tiltag: Kommunen vil stille krav ved egne indkøb og egen produktion af affald ved f.eks. at sætte fokus på brug af emballage og sortering af affald Informationskampagner med konkrete anvisninger til affaldsminimering, såsom hjemmekompostering, Nej tak til reklamer -skilte m.m. Der skal ydes en aktiv indsats i kommunale virksomheder og institutioner for at øge mængden af affald der kildesorteres i fraktioner, der kan genanvendes I samarbejde med AVV, at arbejde aktivt for flere affaldsordninger til genbrug af nye affaldstyper Der skal anvendes mere affald til genbrug og mindre affald til deponi Optimering af affaldsforbrændingen og udvidelse af varmemarkedet Optimering og effektivisering af affaldsindsamlingen Anvende og videreudvikle begreberne klimanytte og Det Globale Fodaftryk i arbejdet med affald At klimapåvirkningen tages med i vurderingen af løsningsforslag, eksempelvis ved vurdering af tømningsfrekvenser og affaldsordninger 8

9 Generelt Større arrangementer Vi vil minimum en gang årligt gennemføre en større event, med henblik på at øge opmærksomheden på strategiens initiativer. I 2008 gennemførte vi en Energimesse i Vrå med deltagelse af en række aktører på området I 2009 gennemførte vi Sluk lyset arrangement i Nørregade I 2010 gennemførte vi Passivhusmesse i Vendiahallen I 2010 gennemførte vi Grønne Dage i Hjørring og samtidig deltog vi i DR2 s Grøn Teknologi Tour I vinterferien 2011 er planlagt arrangementet Grøn Vinter Fundraising Vi vil arbejde aktivt på at finde ekstern finansiering på områder hvor en ekstern finansiering kan understøtte projektets budskab. Vi vil søge støtte hos fonde og offentlige bidragsydere. Den fremtidige proces Efter den politiske proces er gennemført, er indsatsområder og handlinger godkendt, og nu starter processen. Præsentation Politisk godkendelse Offentliggørelse internt og eksternt Inddragelse af relevante samarbejdspartnere Udmøntning og ud over rampen Oktober 2010 December 2010 December 2010 Januar

10 Vision Vi ønsker at bane vejen for en mere bæredygtig udvikling og dermed sikre, at vores børn og børnebørn kan leve i en verden, der er mindst lige så god, som den vi lever i nu. Arbejdet for en bæredygtig udvikling i Hjørring Kommune betyder, at indsatser på klima- og miljøområdet vurderes i samspil med sociale og økonomiske anliggender. I Hjørring Kommune arbejder vi for at nedsætte de menneskeskabte påvirkninger af klimaet og miljøet for at fremme en bæredygtig udvikling. Således udviser Hjørring Kommune ansvarlighed, der strækker sig ud over kommunegrænsen og inkluderer et globalt perspektiv. Vores strategi bygger på en vision om, at vi gennem fællesskab og positivt samarbejde kan skabe en bæredygtig fremtid til gavn og glæde for alle i Hjørring kommune. Vi ønsker at skabe et stærkt samspil mellem kommunen, erhvervslivet, forsyningsselskaberne, uddannelsesinstitutionerne og borgerne, til gavn for både indtjening, beskæftigelse og det lokale såvel som det globale miljø. I forhold til det globale perspektiv spiller det en væsentlig rolle for kommunen at arbejde for at skabe ligevægt mellem forbrug og ressourcer og dermed minimere presset på de samlede globale ressourcer. Det gode eksempel... Et eksempel på en indsats, hvor der både er lagt vægt på det sociale, det økonomiske og ikke mindst det bæredygtige perspektiv, er byggeriet Vestbyparken på Trollhättanvej i Hjørring. En omfattende facadeisolering af bygningerne har medført, at boligerne er blevet mere energivenlige og har fået et mere moderne udseende. Ligeledes er områderne mellem boligerne blevet mere anvendelige og der er blevet opført et fælleshus til sociale arrangementer. På den måde er Vestbyparken blevet et attraktivt boligområde, som både er bæredygtigt på det økonomiske, det sociale og det miljømæssige område. 10

11 Fordele Hjørring Kommunes tilgang til klimaog miljøarbejdet bygger på helhedstænkning og på en vision om at styrke kommunen på flere områder og niveauer. Klima- og miljøindsatsen vurderes at rumme mange forskellige fordele for Hjørring Kommune og vil opnå opbakning hos kommunens borgere, virksomheder og institutioner. Gennem indsatserne arbejdes målrettet på, at private virksomheder og kommunen vil indgå partnerskab. Dette blandt andet i forhold til energibesparende projekter som byggerier, renoveringer m.m. men også mange andre projekter kan med fordele skabes ved et sådan partnerskab. Dette vil skabe flere opgaver og udvikling for erhvervslivet. Desuden følger flere indirekte fordele som følgevirkninger af de forskellige tiltag. Et eksempel på dette er, at kommunen renoverer eller bygger nye kommunale bygninger og derigennem sikrer det lokale erhvervsliv projekter og arbejde. De indsatser som klima- og bæredygtighedsstrategien fører med, vurderes at give Hjørring Kommune fordele på følgende områder: Profil Hjørring Kommune vil fremstå som en kommune, der arbejder bredt og ikke kun agerer indenfor kommunegrænsen. Vi fokuserer ikke udelukkende på klima, CO 2 eller vedvarende energi, idet vi i vores indsats tænker helhedsorienteret og vi arbejder ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Økonomisk Med de energibesparende tiltag, som udføres på kommunale bygninger, sparer kommunen penge, som kan anvendes andre steder. Borgere Borgerne i kommunen tilbydes miljøvenlige løsninger, som er økonomisk fordelagtige. Der støttes op om, og tages initiativ til, energibesparende projekter for borgerne, der således sparer penge. Hjørring kommune gøres til et attraktivt sted at bo, og fremstår som en ansvarlig kommune. Erhvervslivet Erhvervslivet bliver forberedt på de fremtidige love, krav og reguleringer i forhold til miljø, energi og klima. 11

12 Metoden bag Hjørring Kommunes indsats på klimaområdet tager udgangspunkt i metoden Globalt Fodaftryk og CO 2 - beregneren. For at udregne ens globale fodaftryk tælles alle de arealer, der skal til for at producere alle de fornybare ressourcer, som fx alle danskere bruger på et år. Kort fortalt er Globalt Fodaftryk en metode, der bruges til at undersøge og belyse bæredygtigheden af ens forbrug. Hver gang vi forbruger noget, lægger vi beslag på et stykke jord. Det betyder fx, at når vi spiser et stykke brød forbruger vi et stykke landbrugsjord, når vi køber et møbel af træ, forbruger vi et stykke skov osv. Resultatet vil være Danmarks Globale Fodaftryk. Dette skal herefter sammenlignes med det areal, vi har til rådighed til at producere ressourcerne, altså den såkaldte biokapacitet. Gennem vores forbrug af varer lægger vi altså beslag på arealer. Ikke kun i Danmark, men også rundt omkring i hele verden. Fx når vi køber ris, der har vokset på en mark i Asien eller køber møbler lavet af træ fra en regnskov. 12

13 Verdensnaturfonden har beregnet alle landes Globale Fodaftryk. De 10 lande med det største Globale Fodaftryk er i 2007: I tabellen nedenunder kan størrelsen af det Globale Fodaftryk ses for hhv. Hjørring, Danmark og Verden, sammenlignet med den tilsvarende biokapacitet. 1. De forenede Arabiske Emirater 2. Qatar 3. Danmark 4. Belgien 5. USA 6. Estland 7. Canada 8. Australien 9. Kuwait 10. Irland Hjørring Kommunes globale fodaftryk Hjørring Kommune Danmark Verden Fodaftryk pr. person (gha) 8,04 8,04 2,69 Biokapacitet pr. person (gha) 10,41 5,70 2,06 Endnu er der ikke de store erfaringer med metoden i Danmark, og Hjørring Kommune bliver dermed den første kommune i Danmark, som anvender det Globale Fodaftryk som en del af den kommunale planlægning og udvikling. Hver borger i Hjørring Kommune har i gennemsnit et fodaftryk på 8,04 gha (det samme som en typisk dansker), hvilket er tre gange så meget som en gennemsnitlig verdensborger. Hvis alle mennesker i hele verden havde samme forbrug, som vi har, skulle der bruges 4 planeter på jordens størrelse til at dække dette. 13

14 Ud fra overstående betragtninger ønsker Hjørring Kommune at bringe balance i vores forbrugsregnskab. Som tidligere nævnt er det overordnede mål at skabe ligevægt mellem Hjørring Kommunes forbrug (globale fodaftryk) og de naturlige ressourcer (biokapacitet), der er til rådighed i Danmark inden år Dette vil svare til en reduktion af vores fodaftryk med ca. en tredjedel. For at finde frem til, hvordan vi når dette mål, har det været nødvendigt at foretage en analyse af Hjørring Kommunes fodaftryk. Resultatet af denne analyse viste, at det største bidrag til fodaftrykket kommer fra energiaftrykket (CO 2 aftryk) nemlig 45 %. Vores energiaftryk kommer først og fremmest fra strøm, varme, transport og landbrug (samlet over 89 %). Det næststørste bidrag kommer fra de fødevarer vi spiser (jordbrugsaftryk og fiskeriaftryk) 39 %. 14

15 I Hjørring er vi godt i gang! I Hjørring Kommune er der allerede nu igangsat og færdiggjort flere kommunale og private energirigtige byggeprojekter. Vi tror på, at fremtidens byggeri skal være bæredygtigt, både miljømæssigt, økonomisk og socialt. I Hjørring Kommune går vi forrest og viser, hvordan dette kan gøres. Med disse projekter sætter vi skub i en dynamisk udvikling og vejen frem mod en mere bæredygtig fremtid er banet. De færdige og planlagte projekter ses nedenfor. Passivhus på Brorsonsvej, privatbolig i Hjørring EUC Nord i Hjørring. Danmarks første passivhusskole Passivhus på Vendelbogade, privatbolig i Hjørring Ældrecentret Svanelundsbakken i Hjørring er projekteret Passivhus på Grønnevang, privatbolig i Hjørring. Danmarks billigste passivhus. Færdigt i april 2011 Vestbyparken, Trollhâttanvej i Hjørring 15

16 Team Globale Spor & Affald Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade Hirtshals Telefon globalespor.hjoerring.dk December 2010

Klima- og bæredygtighedsstrategi

Klima- og bæredygtighedsstrategi Klima- og bæredygtighedsstrategi for Hjørring Kommune 2010-2013 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Vision...5 Fordele...6 Filosofien bag...8 Metoden bag...9 Baggrund...10 Indsatsområde: Forsynings-, affalds-

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat: CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune 2010

Teknisk baggrundsnotat: CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune 2010 Teknisk baggrundsnotat: CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune 2010 Hjørring Kommune Marts 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...- 3 - Globalt fodaftryk...- 4 - Klima- og bæredygtighedsstrategi for Hjørring

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvrnr. 20214414, herefter kaldet DONG Energy

DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvrnr. 20214414, herefter kaldet DONG Energy Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle, 100, 9900, Frederikshavn, cvr-nr. 29189498, herefter kaldet Frederikshavn Kommune Og DONG Energy Sales & Distribution A/S Nesa Allé 1 2820

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Workshop. Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse

Workshop. Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse Workshop Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse El- og fjernvarmesektoren skifter til vedvarende energi Andel af produktion af vedvarende energi i el- og fjernvarme ift. forbrug, 2000-2020 Andel

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden)

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden) 2007/2 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. februar 2008 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

CSR og Målsætninger hos Privatbo

CSR og Målsætninger hos Privatbo CSR og Målsætninger hos Privatbo Historie Privatbo blev etableret i 1993 som et samarbejde mellem Frederiksberg Boligfond og 10 københavnske fonde PrivatBo ejes af Frederiksberg Boligfond og Københavnerfondene

Læs mere

Med en Kurveknækkeraftale fås gratis støtte til energispareindsats fra Center for Energibesparelser (CFE)., hvilket bl.a.

Med en Kurveknækkeraftale fås gratis støtte til energispareindsats fra Center for Energibesparelser (CFE)., hvilket bl.a. Assens Kommune, 1 af 5 Referat Klimaforum Tid tirsdag den 9. november 2010 kl. 15:00 Sted Aarup Rådhus lokale 1 Afbud Rikke Bjerglyng og Karsten Stig Nielsen Indholdsfortegnelse: 6. Kurveknækkeraftale

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Teknik- og Miljøforvaltningen november 2010 Indhold Indledning...4 Praktisk miljøledelse...5 Praktisk miljøledelse på institutionerne... 5 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr.

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik og Miljøudvalget KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen CO 2 -neutral i 2025 København har som mål at blive verdens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Strategiplan 2017-2020

Strategiplan 2017-2020 Målsætninger for Strategiplan 2017-2020 Aalborg Renovation 1. Målsætninger De overordnede mål for Aalborg Renovation fremgår af de følgende sider. Målene kan sammendrages til, at Aalborg Renovation vil

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 - For beslutningstagere i energi- og transportsektoren DATO: 19-20 August STED: Comwell Sorø inviteres til Energifondens Summer School fordi du er Du blandt dem, der har

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere