Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier. og erhvervsskoler. Mål og anbefalinger. Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier. og erhvervsskoler. Mål og anbefalinger. Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012"

Transkript

1 Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Mål og anbefalinger Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012

2 Indledning Dette notat opstiller mål for samarbejdet mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler og giver anbefalinger til god praksis. I de tilfælde, hvor det er os bekendt, at der eksisterer konkret praksis i sektoren inden for det pågældende område, henviser vi til konkrete eksempler. Notatet er sat op i kortfattet skemaform mhp. at skabe overblik og hurtig adgang til centrale pointer. Det falder i to kapitler: 1. del. Mål og anbefalinger vedr. samarbejdsflader Strategisk niveau på EA-sektorplan hhv. akademiniveau Taktisk niveau på akademiniveau Operationelt niveau på uddannelsesniveau del. Katalog med konkrete eksempler på partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne Efter- og videreuddannelse Tværgående eksempler...15 Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af EA 2015-styregruppen. Arbejdsgruppen består af: Ulla Skaarup, EA Sjælland (tovholder) Kåre Heide-Ottosen, EA Lillebælt Miriam Skjalm Lissner, KEA Kirsten Ringgaard, Cph Business Erling Jensen, Dansk Metal René van Laer, København Nord. Dea Sommer, EA Sjælland, har været referent og skrivende i processen. November 2012 Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 1

3 1. del. Mål og anbefalinger vedr. samarbejdsflader Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.1. Strategisk niveau på EAsektorplan hhv. akademiniveau At sikre godt samarbejdsklima mellem udbydere af erhvervsrettede uddannelser på EUD- hhv. videregående niveau At samarbejdet mellem rektorkollegiet og DE-L formaliseres og at parterne evaluerer samarbejdet en gang årligt. At det på sektorniveau aftales, at hvert erhvervsakademi inviterer erhvervsskolerne i sit udbudsområde til at indgå en samarbejdsaftale. At sikre sammenhæng i uddannelsessystemet, herunder: At sikre gennemsigtighed i forhold til videreuddannelsesmuligheder At erhvervsakademierne kan fremvise gode resultater i udviklingskontraktens punkt: Andelen af regionens udbud af erhvervsuddannelser, som giver direkte adgang til mindst én af institutionens erhvervsakademiuddannelser At det på sektorniveau aftales, at erhvervsskolerne og akademiet i et dækningsområde afklarer, hvilke uddannelsesveje elever med erhvervsuddannelser kan gå. Og at det formidles til Studievalg, jobcentre mv. Der kan evt. udarbejdes informationsmateriale herom. At erhvervsskolerne og erhvervsakademiet i et dækningsområde, som led i deres samarbejde, drøfter den geografiske uddannelsesdistri- Se eksempel 1.2 om strategisk samarbejde om oprettelse af hhv. ny studieretning på HHX og nyt Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 2

4 bution, herunder ønsker til nye udbud hhv. uddannelser og/eller udbudsplaceringer i dækningsområdet. udbud på AK-/PBA-niveau. At medvirke til opfyldelsen af 60 %-målsætningen, herunder: At flere med EUD-baggrund tager videregående uddannelse i del- eller fuldtidsregi. At det på sektorniveau aftales, hvordan samarbejdet mellem erhvervsskoler/-akademier, Studievalg, jobcentre m.fl. styrkes mhp. få flere til at tage en videregående uddannelse. At erhvervsakademisektoren monitorerer overgangen fra EUDuddannelserne mhp. at styrke markedsføringen, fastholdelsestiltag mv. samt sektorens eksterne kommunikation At EA indgår samarbejde med erhvervsskoler og andre parter om nytænkning og udvikling af det erhvervsrettede udd.felt. Rektorkollegiet besluttede medio 2012, at akademierne gennemfører Rigets tilstand, som er en undersøgelse blandt EA-ernes nyoptagne studerende. Se eksempel 3.1 om konkret udviklingsprojekt. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 3

5 At sikre godt samarbejdsklima mellem det lokale erhvervsakademi og erhvervsskolerne i udbudsområdet, herunder blandt andet: At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. At fastholde og udbygge kontakten til virksomheder og organisationer, der ønsker at anvende erhvervsakademiets uddannelser som led i kompetenceudvikling. At hvert erhvervsakademi indgår skriftlige samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne i sit udbudsområde. Samarbejdsaftale vedr. deltidsområdet er typisk relevant i fh. de merkantile erhvervsskoler, hvor man traditionelt har haft selvstændige kursuscentre. Se eksempel 1.7 om leje- og driftsaftaler. Se eksempel 2.1 om uddannelsesdistribution mv. på deltidsområdet. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 4

6 Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.2. Taktisk niveau på akademiniveau At sikre maksimal udnyttelse af ressourcer og faciliteter samt indfrielse af kriterium 11 (jf. akk. af eksisterende uddannelser). At uddannelsesinstitutionerne i relevant omfang kan låne specialfaciliteter af hinanden. Se eksempel 1.4 om lån af faciliteter i fm. afvikling af eksamen At sikre maksimal udnyttelse af underviserkompetencer samt indfrielse af kriterium 2-5 (jf. akk. af eksisterende uddannelser). At uddannelsesinstitutionerne i relevant omfang kan låne undervisere med specialkompetencer af hinanden. Se eksempel 1.5 om udveksling af undervisere. At styrke overgangen fra EUD- til EA-niveau mhp. indfrielse af 60 %-målsætningen. At erhvervsskole og akademi samarbejder om at kvalificere og udvikle ansøgerfeltet på en specifik AK-/PBA-uddannelse Se eksempel 2.2. om udbud af specialdesignede forberedelseskurser, eksempel 2.3 om markedsføring, eksempel 2.4 om behovsafdækning. At erhvervsskole og akademi og andre parter samarbejder om behovsafdækning af uddannelsesbehov. Se eksempel 2.5 om konkret pilotprojekt. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 5

7 Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.3. Operationelt niveau på uddannelsesniveau At styrke samarbejdet mellem uddannelser inden for samme branche på langs i uddannelsessystemet mhp. videndeling om ny viden mv., meningsfulde forløb og markedsføring. At EUD- og AK-uddannelser (hvor det giver mening) samarbejder om at udforme praksisbaserede undervisningsforløb der iscenesætter den virkelige værdikæde Se eksempel 1.1 om konkret undervisningsforløb for designteknolog (AK) og beklædningshåndværker (EUD). At udvikle ny anvendelsesorienteret viden, arbejdsgange, redskaber osv. til gavn for erhvervs og profession. At uddannelser på EUD- og AK- /PBA-niveauer indgår i fælles udviklingsprojekter mv. Se eksempel 1.6. om konkret projekt med deltagelse af såvel erhvervsskoler, EA, UC og akademisk forskningsmiljø. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 6

8 2. del. Katalog med konkrete eksempler på partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Kataloget giver konkrete eksempler på eksisterende samarbejder. Eksemplerne er inddelt i tematiske klynger: 1. Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne 2. Efter- og videreuddannelse 3. Tværgående eksempler Eksemplerne er indsamlet af arbejdsgruppens medlemmer og repræsenterer, få nogle undtagelser, aktiviteter på medlemmernes egne akademier Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem er dette eksempel relevant? 1.1. Samarbejde mellem EUD- og AKuddannelse om praksisbaseret undervisningsforløb Kortsigtet: At sætte AKstuderende i stand til at løse konkrete problemer i praksis ved at give dem en virkelighedsnær oplevelse af at samarbejde på tværs af værdikæden og med ekstern partner. Langsigtet: At informere EUDelever om videreuddannelsesmuligheder Studerende på designteknolog (AK) udarbejder og sender produktionsdokumentation og produktionsanvisninger til EUDelever på beklædningshåndværkeruddannelsen. Opgaven består derefter i, at EUD-eleverne der skal sy efter de givne anbefalinger mv. og ikke må afvige fra dette. Studerende/elever får forståelse for værdikæden, kommunikation på tværs af værdikæden og med relevante samarbejdspartnere. Organisatorisk læring: Lærersamarbejde på tværs af inst. om planlægning, gennemførelse og evaluering. Kendskab til hinandens uddannelsesniveau/-indhold. EA og en erhvervsskole Samarbejde kan også inddrage eksterne parter og virksomheder fx i fm. at stille en caseopgave og/el evaluere produkt, kommunikationsflow, proces mv. Studieledere og undervisere Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 7

9 1.2 Sikre sammenhæng i uddannelsessystemet og på sigt rekruttere nye studerende. At informere HHXelever om videreuddannelsesmuligheder og på sigt rekruttere nye studerende. At tilbyde en studieretning og videreuddannelsesmulighed til et segment af typisk drenge, der måske ikke ellers vil tage en uddannelse. At sikre vækstlag Strategisk ledelsessamarbejde om uddannelsesdistribution i dækningsområdet. Samarbejde om: Oprettelse af en ny studieretning på en ungdomsudd. (fx en sportsklasse) der matcher en eksisterende PBA (fx PBA i sportsmanagement). Og/eller oprettelse af en AK el PBA, der ligger i forlængelse af en eksisterende studieretning på en ungdomsudd. Faglig ajourføring: EAlærere holder sig processer ajour med nye metoder, materialer osv. Udvide det faglige studiemiljø Organisatorisk læring: Lærersamarbejde på tværs af inst. om planlægning, gennemførelse og evaluering. Kendskab til hinandens uddannelsesniveau/-indhold. Faglig ajourføring: EAlærere holder sig processer ajour med nye metoder, materialer osv. Rekruttering EA og en erhvervsskole (eller STX) Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervsskoledirektør/gymrektor I begge tilfælde kan der eksperimenteres med fælles temaforløb på de to udd.niveuaer, hvor de to grupper har fælles aktiviteter og/el Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 8

10 1.3 Brobygning på ungdomsuddannelserne At informere elever på ungdomsuddannelserne om videreuddannelsesmuligheder og på sigt rekruttere nye studerende. samme problemstilling, som behandles på forskellige abstraktionsniveauer og læringsmål. Mhp. rekruttering kan der i begge tilfælde etableres brobygningsaktiviteter, hvor gym-elever i korte forløb deltager på AK eller PBA. Brobygning kan antage mange former som fx: En eller flere klasser på den ældste årgang på en ungdomsuddannelse besøger erhvervsakademiet og får lov at vælge sig ind på forskellige undervisningsforløb, der giver et indtryk af erhvervsakademiuddannelser. At vores studerende tager en elev fra en ungdomsuddannelse med i praktik en uge. Markedsføring At EA-sektor nærmer sig 60 %-målsætning EA og en erhvervsskole/stx Studieleder og undervisere Praktikkoordinatorer Markedsføringsafd. Studievejledere 1.4 At sikre at uddannel- At eksamener og prø- Maksimal udnyttelse EA og erhvervsskole Studieleder og under- Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 9

11 Lån af ressourcer og faciliteter serne, herunder eksamener, gennemføres ved hjælp af bedst mulige faciliteter ver afvikles i lånte rammer med det rette tekniske (special-) udstyr. Specialfaciliteter kan udnyttes til gavn for flere parter det bliver billigere af faciliteter og ressourcer. Indfrielse af akkrediteringskriterium 11 visere EA-rektor og erhvervsskoledirektør/gymrektor 1.5 Drift af uddannelse 1.6 Anvendelsesorienteret udviklingsarbejde At sikre bedst mulige faciliteter og bedst kvalificerede undervisere. At sikre optimal kontakt til aftagere hhv. forskningsmiljø. At sikre og udvikle praksisbaseret undervisning + vækstlag i kraft af EUDundervisernes engagement og viden om udd. At udvikle ny anvendelsesorienteret viden, arbejdsgange og redskaber til gavn for Alternativt kan klasser på ungdomsuddannelserne låne vores faciliteter fx i fm. brobygning En ny teknisk Pbauddannelse er opbygget af og gennemføres i tæt samarbejde mellem undervisere fra de tre miljøer. Samarbejdet er ved at blive konstituerende for uddannelsens faglige identitet. EA-undervisere deltager i partnerskabsprojekt. Deltagelsen indbefatter konkret ud- Markedsføring Udviklingsbasering i relation til: Erhvervs og profession Forskningsviden Indfrielse af akkrediteringskriterium 2-5. Løbende faglig ajourføring i forhold til både praksis og forskning. Inddrage (forsknings-) resultaterne i undervisningen på både AKog EUD-niveau. EA, en erhvervsskole og et universitet EA, en UC, en erhvervsskole og forskningsmiljøer på to universiteter Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervsskoledirektør. Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervs- Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 10

12 1.7 Leje- og driftsaftaler erhverv og profession At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. viklingsaktiviteter og sikrer dialog med praksisfeltet om konkrete arbejdsfunktioner mv. og med forskningsfelter om data- indsamling/- bearbejdning, resultater osv. Skriftlige aftaler om fx: Leje og drift af lokaler, fælles arealer og IT-services Samarbejde om Videncenter og andre uddannelsesrelaterede faciliteter (laboratorier) Samarbejde om fælles udviklingsopgaver Samarbejde om kontakt til det lokale erhvervsliv Samarbejde om kommunal campusudvikling Samarbejde om brobygning mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Løbende faglig ajourføring i forhold til både praksis og forskning. Udvikling af erhvervet. Klare linjer og forventningsafstemning. Godt grundlag for samarbejde. EA og erhvervsskoler i en region skoledirektør. EA-rektor og erhvervsskoledirektør. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 11

13 2.2. Efter- og videreuddannelse Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem der dette eksempel relevant? 2.1 Samarbejdsaftale 2.2 Udbud af forberedelseskursus At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. At fastholde og udbygge kontakten til virksomheder og organisationer, der ønsker at anvende erhvervsakademiets uddannelser som led i kompetenceudvikling. At kvalificere og udvide ansøgerfeltet på en teknisk PBA-udd. Skriftlige aftaler om fx: Videndeling Markedsføring Opgave- og rollefordeling i forhold til afvikling af uddannelsesaktiviteter (før, under og efter) Kvalitetssikring/- udvikling Samarbejde om fælles udviklingsopgaver Samarbejde om kontakt til det lokale erhvervsliv Samarbejdsaftale er typisk relevant i fh. de merkantile erhvervsskoler, hvor man traditionelt har haft selvstændige kursuscentre Specialdesignede forberedelseskursus i matematik C rettet mod optagelsesberettigede håndværkere. Klare linjer og forventningsafstemning. Godt grundlag for samarbejde. At EA-sektor nærmer sig 60 %-målsætning Øget gennemførelse og trivsel på PBA-udd. EA og erhvervsskoler i en region EA og et voksenuddannelsescenter (VUC) EA-rektor, erhvervsskoledirektør og kursuscenterchef Rektor på EA hhv. VUC Studieleder og undervisere Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 12

14 2.3 Markedsføring Markedsføring At markedsføre efteruddannelsesmuligheder og understøtte Flere i uddannelse via øget rekruttering. At sikre løftet: faglært til videreuddannet At sikre det parallelle spor (faglærte med længere erfaring) Forslag: at lave Specialdesignede turboforberedelseskursus i dansk eller engelsk fx fokuseret på fagsprog Forslag: at lave sommerkursus for faglærte i eftervidereuddannelsesregi som smagsprøve på muligt videreuddannelsesforløb Kan antage mange former som fx: Dialog ml arbejdstagere og EA i fm. voksenvejledning Individuel kompetenceafklaring (standardmerit) Samkørsel af parternes registre Adgang til erhvervsskolernes alumneregistre mhp. undersøgelse af uddannelsesbehov og/el formidling af uddannelsestilbud Undersøge udbudsformer, bl.a. med formålet at den studerende Sammenhæng i uddannelsessystemet. At EA-sektor indfrir 60 %-målsætningen, dels direkte fra EUD, og dels fra erfarne faglærte. Sikre en mere veluddannet arbejdsstyrke, bl.a. med faglært baggrund. Løftet kan samtidigt give plads til flere med ufaglært baggrund kan blive faglærte, ved at sikre et skorstenstræk Findes ikke pt. som enkeltstående eksempel. EA, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter. Evt. jobcentre mv. mhp. brug af jobrotation. EA, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter. Gennem lokale afdelinger og tillidsrepræsentanter at opsøge potentielle medarbejdere/studerende. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 13

15 2.4 Behovsafdækning af uddannelsesbehov i regionen 2.5 Pilotprojekt (indhentning af viden og ideudvikling i ft. nuværende og kommende praksis) At sikre relevant uddannelsesdistribution i en region. At sikre fleksibel overgang fra AMU til videreuddannelse kan bevare tilknytning til arbejdspladsen. At samarbejde med lokalt VEU-center og evt. region om udvikling af behovsanalyse og/eller brug af eksisterende. Undersøgelse af muligheder og barrierer for at styrke overgangen fra Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) til Akademiuddannelsen i ledelse (AU i ledelse). Nogle af de indsatser der blev fundet frem til for at øve overgangen var: Vejledning og information Samarbejde med virksomheder Organisering af uddannelsesforløbene Det pædagogiske og ledelsesfaglige miljø på lederuddannelserne Opdateret viden om uddannelsesbehov. Udvikling af relevante uddannelsestilbud. Inspiration til en øget indsats på området, herunder en række forslag og idéer til, hvordan overgangen kan styrkes. At EA-sektor indfrir 60 %-målsætning. EA, en region og et VEU-center En række EA-ere, efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Socialog Sundhedsområdet (EPOS), Industriens Uddannelser, en række erhvervsskoler og kursuscentre, HAKL og DE-Lederne. EA, VEU-centre og region Uddannelsesinstitutioner og virksomheder inden for AMU- og akademiområdet og VEU-centre. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 14

16 2.3. Tværgående eksempler Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem der dette eksempel relevant? 3.1 Nytænkning af uddannelse og læring At bidrage til vækst i regionen ved at nytænke og udvikle det erhvervsrettede uddannelsesfelt fra EUD til ph.d. At forandre den eksisterende uddannelsestænkning, så den bliver eksperimentel i sin tilgang til uddannelse, og efterspørgselsorienteret frem for udbudsorienteret. At udvikle, afprøve og effektmåle nye metoder og veje for uddannelse. Og gennem systematiske eksperimenter, hvor viden opbygges, afprøves som grundlag for nye eksperimenter og implementeres i partnerorganisationerne. Eksperimenterne udføres i to spor: 1. Innocation, som omhandler innovative uddannelser og nytænkning af uddannelsespraksis. 2. Flexication, som omhandler fleksible uddannelser. Kort sigt: At nytænke uddannelse og læring Lang sigt: At sikre uddannelsernes relevans i fh. arbejdsmarkedet generelt og brancherne specifikt, At EA-sektor indfrir 60 %-målsætning. 14 uddannelsesaktører i en region (EA, erhvervsskoler og professionshøjskoler), tre hospitaler, UU, Center for ungdomsforskning (CEFU) og en tænketank. Derudover et netværk af virksomheder og interesseorganisationer. EA-sektor, EArektorer, udviklingsog kvalitetschefer m.fl. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 15

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling V/ DIREKTØR ANETTE ØRBÆK ANDERSEN KL s konference om lokal uddannelsespolitik 19 maj 2015 Generelt om Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Partnerskaber i UCC. Indhold

Partnerskaber i UCC. Indhold Partnerskaber i UCC Ledelsessekretariatet 28. september 2009 Indhold INDLEDNING PARTNERSKAB OG INNOVATION JURIDISK OG ØKONOMISK GRUNDLAG LEDELSE OG ADMINISTRATION PROCESBESKRIVELSE UDVIKLINGSPLATFORM Indledning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder

Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Fagbevægelsens strategi på de videregående uddannelsesområder Mål og visioner Såvel arbejdsmarkedet som uddannelsesmønstret er under opbrud i disse år. Ændringerne på arbejdsmarkedet afspejler i høj grad

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk CAMPUS VEJLE N I L B OR PÅ E S L E N N A U S M O UNG Hvad er det vi tilbyder Campus Vejle udbyder i samarbejde med skolehjemmet og kollegiet Campus One ungdomsuddannelserne: HHX med OBU-støtte HG med OBU-støtte

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

1. År 2011 blev et flot praktikplads år

1. År 2011 blev et flot praktikplads år Marts 2012 Nyt om uddannelse 1. År 2011 blev et flot praktikplads år Indgåede uddannelsesaftaler 2011 2010 2011 Procent (i hele tal) Bil, fly og andre transportmidler 2.173 2.135-2 % Bygge og anlæg 5.156

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere