Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier. og erhvervsskoler. Mål og anbefalinger. Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier. og erhvervsskoler. Mål og anbefalinger. Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012"

Transkript

1 Samarbejdsflader mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Mål og anbefalinger Arbejdsgruppe nedsat af EA-2015-styregruppen November 2012

2 Indledning Dette notat opstiller mål for samarbejdet mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler og giver anbefalinger til god praksis. I de tilfælde, hvor det er os bekendt, at der eksisterer konkret praksis i sektoren inden for det pågældende område, henviser vi til konkrete eksempler. Notatet er sat op i kortfattet skemaform mhp. at skabe overblik og hurtig adgang til centrale pointer. Det falder i to kapitler: 1. del. Mål og anbefalinger vedr. samarbejdsflader Strategisk niveau på EA-sektorplan hhv. akademiniveau Taktisk niveau på akademiniveau Operationelt niveau på uddannelsesniveau del. Katalog med konkrete eksempler på partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne Efter- og videreuddannelse Tværgående eksempler...15 Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af EA 2015-styregruppen. Arbejdsgruppen består af: Ulla Skaarup, EA Sjælland (tovholder) Kåre Heide-Ottosen, EA Lillebælt Miriam Skjalm Lissner, KEA Kirsten Ringgaard, Cph Business Erling Jensen, Dansk Metal René van Laer, København Nord. Dea Sommer, EA Sjælland, har været referent og skrivende i processen. November 2012 Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 1

3 1. del. Mål og anbefalinger vedr. samarbejdsflader Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.1. Strategisk niveau på EAsektorplan hhv. akademiniveau At sikre godt samarbejdsklima mellem udbydere af erhvervsrettede uddannelser på EUD- hhv. videregående niveau At samarbejdet mellem rektorkollegiet og DE-L formaliseres og at parterne evaluerer samarbejdet en gang årligt. At det på sektorniveau aftales, at hvert erhvervsakademi inviterer erhvervsskolerne i sit udbudsområde til at indgå en samarbejdsaftale. At sikre sammenhæng i uddannelsessystemet, herunder: At sikre gennemsigtighed i forhold til videreuddannelsesmuligheder At erhvervsakademierne kan fremvise gode resultater i udviklingskontraktens punkt: Andelen af regionens udbud af erhvervsuddannelser, som giver direkte adgang til mindst én af institutionens erhvervsakademiuddannelser At det på sektorniveau aftales, at erhvervsskolerne og akademiet i et dækningsområde afklarer, hvilke uddannelsesveje elever med erhvervsuddannelser kan gå. Og at det formidles til Studievalg, jobcentre mv. Der kan evt. udarbejdes informationsmateriale herom. At erhvervsskolerne og erhvervsakademiet i et dækningsområde, som led i deres samarbejde, drøfter den geografiske uddannelsesdistri- Se eksempel 1.2 om strategisk samarbejde om oprettelse af hhv. ny studieretning på HHX og nyt Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 2

4 bution, herunder ønsker til nye udbud hhv. uddannelser og/eller udbudsplaceringer i dækningsområdet. udbud på AK-/PBA-niveau. At medvirke til opfyldelsen af 60 %-målsætningen, herunder: At flere med EUD-baggrund tager videregående uddannelse i del- eller fuldtidsregi. At det på sektorniveau aftales, hvordan samarbejdet mellem erhvervsskoler/-akademier, Studievalg, jobcentre m.fl. styrkes mhp. få flere til at tage en videregående uddannelse. At erhvervsakademisektoren monitorerer overgangen fra EUDuddannelserne mhp. at styrke markedsføringen, fastholdelsestiltag mv. samt sektorens eksterne kommunikation At EA indgår samarbejde med erhvervsskoler og andre parter om nytænkning og udvikling af det erhvervsrettede udd.felt. Rektorkollegiet besluttede medio 2012, at akademierne gennemfører Rigets tilstand, som er en undersøgelse blandt EA-ernes nyoptagne studerende. Se eksempel 3.1 om konkret udviklingsprojekt. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 3

5 At sikre godt samarbejdsklima mellem det lokale erhvervsakademi og erhvervsskolerne i udbudsområdet, herunder blandt andet: At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. At fastholde og udbygge kontakten til virksomheder og organisationer, der ønsker at anvende erhvervsakademiets uddannelser som led i kompetenceudvikling. At hvert erhvervsakademi indgår skriftlige samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne i sit udbudsområde. Samarbejdsaftale vedr. deltidsområdet er typisk relevant i fh. de merkantile erhvervsskoler, hvor man traditionelt har haft selvstændige kursuscentre. Se eksempel 1.7 om leje- og driftsaftaler. Se eksempel 2.1 om uddannelsesdistribution mv. på deltidsområdet. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 4

6 Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.2. Taktisk niveau på akademiniveau At sikre maksimal udnyttelse af ressourcer og faciliteter samt indfrielse af kriterium 11 (jf. akk. af eksisterende uddannelser). At uddannelsesinstitutionerne i relevant omfang kan låne specialfaciliteter af hinanden. Se eksempel 1.4 om lån af faciliteter i fm. afvikling af eksamen At sikre maksimal udnyttelse af underviserkompetencer samt indfrielse af kriterium 2-5 (jf. akk. af eksisterende uddannelser). At uddannelsesinstitutionerne i relevant omfang kan låne undervisere med specialkompetencer af hinanden. Se eksempel 1.5 om udveksling af undervisere. At styrke overgangen fra EUD- til EA-niveau mhp. indfrielse af 60 %-målsætningen. At erhvervsskole og akademi samarbejder om at kvalificere og udvikle ansøgerfeltet på en specifik AK-/PBA-uddannelse Se eksempel 2.2. om udbud af specialdesignede forberedelseskurser, eksempel 2.3 om markedsføring, eksempel 2.4 om behovsafdækning. At erhvervsskole og akademi og andre parter samarbejder om behovsafdækning af uddannelsesbehov. Se eksempel 2.5 om konkret pilotprojekt. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 5

7 Niveau Mål med samarbejdet Anbefaling Eksempler 1.3. Operationelt niveau på uddannelsesniveau At styrke samarbejdet mellem uddannelser inden for samme branche på langs i uddannelsessystemet mhp. videndeling om ny viden mv., meningsfulde forløb og markedsføring. At EUD- og AK-uddannelser (hvor det giver mening) samarbejder om at udforme praksisbaserede undervisningsforløb der iscenesætter den virkelige værdikæde Se eksempel 1.1 om konkret undervisningsforløb for designteknolog (AK) og beklædningshåndværker (EUD). At udvikle ny anvendelsesorienteret viden, arbejdsgange, redskaber osv. til gavn for erhvervs og profession. At uddannelser på EUD- og AK- /PBA-niveauer indgår i fælles udviklingsprojekter mv. Se eksempel 1.6. om konkret projekt med deltagelse af såvel erhvervsskoler, EA, UC og akademisk forskningsmiljø. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 6

8 2. del. Katalog med konkrete eksempler på partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler Kataloget giver konkrete eksempler på eksisterende samarbejder. Eksemplerne er inddelt i tematiske klynger: 1. Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne 2. Efter- og videreuddannelse 3. Tværgående eksempler Eksemplerne er indsamlet af arbejdsgruppens medlemmer og repræsenterer, få nogle undtagelser, aktiviteter på medlemmernes egne akademier Undervisningsnært samarbejde på fuldtidsuddannelserne Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem er dette eksempel relevant? 1.1. Samarbejde mellem EUD- og AKuddannelse om praksisbaseret undervisningsforløb Kortsigtet: At sætte AKstuderende i stand til at løse konkrete problemer i praksis ved at give dem en virkelighedsnær oplevelse af at samarbejde på tværs af værdikæden og med ekstern partner. Langsigtet: At informere EUDelever om videreuddannelsesmuligheder Studerende på designteknolog (AK) udarbejder og sender produktionsdokumentation og produktionsanvisninger til EUDelever på beklædningshåndværkeruddannelsen. Opgaven består derefter i, at EUD-eleverne der skal sy efter de givne anbefalinger mv. og ikke må afvige fra dette. Studerende/elever får forståelse for værdikæden, kommunikation på tværs af værdikæden og med relevante samarbejdspartnere. Organisatorisk læring: Lærersamarbejde på tværs af inst. om planlægning, gennemførelse og evaluering. Kendskab til hinandens uddannelsesniveau/-indhold. EA og en erhvervsskole Samarbejde kan også inddrage eksterne parter og virksomheder fx i fm. at stille en caseopgave og/el evaluere produkt, kommunikationsflow, proces mv. Studieledere og undervisere Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 7

9 1.2 Sikre sammenhæng i uddannelsessystemet og på sigt rekruttere nye studerende. At informere HHXelever om videreuddannelsesmuligheder og på sigt rekruttere nye studerende. At tilbyde en studieretning og videreuddannelsesmulighed til et segment af typisk drenge, der måske ikke ellers vil tage en uddannelse. At sikre vækstlag Strategisk ledelsessamarbejde om uddannelsesdistribution i dækningsområdet. Samarbejde om: Oprettelse af en ny studieretning på en ungdomsudd. (fx en sportsklasse) der matcher en eksisterende PBA (fx PBA i sportsmanagement). Og/eller oprettelse af en AK el PBA, der ligger i forlængelse af en eksisterende studieretning på en ungdomsudd. Faglig ajourføring: EAlærere holder sig processer ajour med nye metoder, materialer osv. Udvide det faglige studiemiljø Organisatorisk læring: Lærersamarbejde på tværs af inst. om planlægning, gennemførelse og evaluering. Kendskab til hinandens uddannelsesniveau/-indhold. Faglig ajourføring: EAlærere holder sig processer ajour med nye metoder, materialer osv. Rekruttering EA og en erhvervsskole (eller STX) Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervsskoledirektør/gymrektor I begge tilfælde kan der eksperimenteres med fælles temaforløb på de to udd.niveuaer, hvor de to grupper har fælles aktiviteter og/el Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 8

10 1.3 Brobygning på ungdomsuddannelserne At informere elever på ungdomsuddannelserne om videreuddannelsesmuligheder og på sigt rekruttere nye studerende. samme problemstilling, som behandles på forskellige abstraktionsniveauer og læringsmål. Mhp. rekruttering kan der i begge tilfælde etableres brobygningsaktiviteter, hvor gym-elever i korte forløb deltager på AK eller PBA. Brobygning kan antage mange former som fx: En eller flere klasser på den ældste årgang på en ungdomsuddannelse besøger erhvervsakademiet og får lov at vælge sig ind på forskellige undervisningsforløb, der giver et indtryk af erhvervsakademiuddannelser. At vores studerende tager en elev fra en ungdomsuddannelse med i praktik en uge. Markedsføring At EA-sektor nærmer sig 60 %-målsætning EA og en erhvervsskole/stx Studieleder og undervisere Praktikkoordinatorer Markedsføringsafd. Studievejledere 1.4 At sikre at uddannel- At eksamener og prø- Maksimal udnyttelse EA og erhvervsskole Studieleder og under- Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 9

11 Lån af ressourcer og faciliteter serne, herunder eksamener, gennemføres ved hjælp af bedst mulige faciliteter ver afvikles i lånte rammer med det rette tekniske (special-) udstyr. Specialfaciliteter kan udnyttes til gavn for flere parter det bliver billigere af faciliteter og ressourcer. Indfrielse af akkrediteringskriterium 11 visere EA-rektor og erhvervsskoledirektør/gymrektor 1.5 Drift af uddannelse 1.6 Anvendelsesorienteret udviklingsarbejde At sikre bedst mulige faciliteter og bedst kvalificerede undervisere. At sikre optimal kontakt til aftagere hhv. forskningsmiljø. At sikre og udvikle praksisbaseret undervisning + vækstlag i kraft af EUDundervisernes engagement og viden om udd. At udvikle ny anvendelsesorienteret viden, arbejdsgange og redskaber til gavn for Alternativt kan klasser på ungdomsuddannelserne låne vores faciliteter fx i fm. brobygning En ny teknisk Pbauddannelse er opbygget af og gennemføres i tæt samarbejde mellem undervisere fra de tre miljøer. Samarbejdet er ved at blive konstituerende for uddannelsens faglige identitet. EA-undervisere deltager i partnerskabsprojekt. Deltagelsen indbefatter konkret ud- Markedsføring Udviklingsbasering i relation til: Erhvervs og profession Forskningsviden Indfrielse af akkrediteringskriterium 2-5. Løbende faglig ajourføring i forhold til både praksis og forskning. Inddrage (forsknings-) resultaterne i undervisningen på både AKog EUD-niveau. EA, en erhvervsskole og et universitet EA, en UC, en erhvervsskole og forskningsmiljøer på to universiteter Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervsskoledirektør. Studieleder og undervisere EA-rektor og erhvervs- Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 10

12 1.7 Leje- og driftsaftaler erhverv og profession At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. viklingsaktiviteter og sikrer dialog med praksisfeltet om konkrete arbejdsfunktioner mv. og med forskningsfelter om data- indsamling/- bearbejdning, resultater osv. Skriftlige aftaler om fx: Leje og drift af lokaler, fælles arealer og IT-services Samarbejde om Videncenter og andre uddannelsesrelaterede faciliteter (laboratorier) Samarbejde om fælles udviklingsopgaver Samarbejde om kontakt til det lokale erhvervsliv Samarbejde om kommunal campusudvikling Samarbejde om brobygning mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Løbende faglig ajourføring i forhold til både praksis og forskning. Udvikling af erhvervet. Klare linjer og forventningsafstemning. Godt grundlag for samarbejde. EA og erhvervsskoler i en region skoledirektør. EA-rektor og erhvervsskoledirektør. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 11

13 2.2. Efter- og videreuddannelse Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem der dette eksempel relevant? 2.1 Samarbejdsaftale 2.2 Udbud af forberedelseskursus At sikre uddannelsesdistribution i en geografisk stor region. At sikre driftsikkerhed og kvalitet i driften af vores uddannelser. At fastholde og udbygge kontakten til virksomheder og organisationer, der ønsker at anvende erhvervsakademiets uddannelser som led i kompetenceudvikling. At kvalificere og udvide ansøgerfeltet på en teknisk PBA-udd. Skriftlige aftaler om fx: Videndeling Markedsføring Opgave- og rollefordeling i forhold til afvikling af uddannelsesaktiviteter (før, under og efter) Kvalitetssikring/- udvikling Samarbejde om fælles udviklingsopgaver Samarbejde om kontakt til det lokale erhvervsliv Samarbejdsaftale er typisk relevant i fh. de merkantile erhvervsskoler, hvor man traditionelt har haft selvstændige kursuscentre Specialdesignede forberedelseskursus i matematik C rettet mod optagelsesberettigede håndværkere. Klare linjer og forventningsafstemning. Godt grundlag for samarbejde. At EA-sektor nærmer sig 60 %-målsætning Øget gennemførelse og trivsel på PBA-udd. EA og erhvervsskoler i en region EA og et voksenuddannelsescenter (VUC) EA-rektor, erhvervsskoledirektør og kursuscenterchef Rektor på EA hhv. VUC Studieleder og undervisere Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 12

14 2.3 Markedsføring Markedsføring At markedsføre efteruddannelsesmuligheder og understøtte Flere i uddannelse via øget rekruttering. At sikre løftet: faglært til videreuddannet At sikre det parallelle spor (faglærte med længere erfaring) Forslag: at lave Specialdesignede turboforberedelseskursus i dansk eller engelsk fx fokuseret på fagsprog Forslag: at lave sommerkursus for faglærte i eftervidereuddannelsesregi som smagsprøve på muligt videreuddannelsesforløb Kan antage mange former som fx: Dialog ml arbejdstagere og EA i fm. voksenvejledning Individuel kompetenceafklaring (standardmerit) Samkørsel af parternes registre Adgang til erhvervsskolernes alumneregistre mhp. undersøgelse af uddannelsesbehov og/el formidling af uddannelsestilbud Undersøge udbudsformer, bl.a. med formålet at den studerende Sammenhæng i uddannelsessystemet. At EA-sektor indfrir 60 %-målsætningen, dels direkte fra EUD, og dels fra erfarne faglærte. Sikre en mere veluddannet arbejdsstyrke, bl.a. med faglært baggrund. Løftet kan samtidigt give plads til flere med ufaglært baggrund kan blive faglærte, ved at sikre et skorstenstræk Findes ikke pt. som enkeltstående eksempel. EA, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter. Evt. jobcentre mv. mhp. brug af jobrotation. EA, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter. Gennem lokale afdelinger og tillidsrepræsentanter at opsøge potentielle medarbejdere/studerende. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 13

15 2.4 Behovsafdækning af uddannelsesbehov i regionen 2.5 Pilotprojekt (indhentning af viden og ideudvikling i ft. nuværende og kommende praksis) At sikre relevant uddannelsesdistribution i en region. At sikre fleksibel overgang fra AMU til videreuddannelse kan bevare tilknytning til arbejdspladsen. At samarbejde med lokalt VEU-center og evt. region om udvikling af behovsanalyse og/eller brug af eksisterende. Undersøgelse af muligheder og barrierer for at styrke overgangen fra Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) til Akademiuddannelsen i ledelse (AU i ledelse). Nogle af de indsatser der blev fundet frem til for at øve overgangen var: Vejledning og information Samarbejde med virksomheder Organisering af uddannelsesforløbene Det pædagogiske og ledelsesfaglige miljø på lederuddannelserne Opdateret viden om uddannelsesbehov. Udvikling af relevante uddannelsestilbud. Inspiration til en øget indsats på området, herunder en række forslag og idéer til, hvordan overgangen kan styrkes. At EA-sektor indfrir 60 %-målsætning. EA, en region og et VEU-center En række EA-ere, efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Socialog Sundhedsområdet (EPOS), Industriens Uddannelser, en række erhvervsskoler og kursuscentre, HAKL og DE-Lederne. EA, VEU-centre og region Uddannelsesinstitutioner og virksomheder inden for AMU- og akademiområdet og VEU-centre. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 14

16 2.3. Tværgående eksempler Hvad Formål Indhold Udbytte Aktører Målgruppe For hvem der dette eksempel relevant? 3.1 Nytænkning af uddannelse og læring At bidrage til vækst i regionen ved at nytænke og udvikle det erhvervsrettede uddannelsesfelt fra EUD til ph.d. At forandre den eksisterende uddannelsestænkning, så den bliver eksperimentel i sin tilgang til uddannelse, og efterspørgselsorienteret frem for udbudsorienteret. At udvikle, afprøve og effektmåle nye metoder og veje for uddannelse. Og gennem systematiske eksperimenter, hvor viden opbygges, afprøves som grundlag for nye eksperimenter og implementeres i partnerorganisationerne. Eksperimenterne udføres i to spor: 1. Innocation, som omhandler innovative uddannelser og nytænkning af uddannelsespraksis. 2. Flexication, som omhandler fleksible uddannelser. Kort sigt: At nytænke uddannelse og læring Lang sigt: At sikre uddannelsernes relevans i fh. arbejdsmarkedet generelt og brancherne specifikt, At EA-sektor indfrir 60 %-målsætning. 14 uddannelsesaktører i en region (EA, erhvervsskoler og professionshøjskoler), tre hospitaler, UU, Center for ungdomsforskning (CEFU) og en tænketank. Derudover et netværk af virksomheder og interesseorganisationer. EA-sektor, EArektorer, udviklingsog kvalitetschefer m.fl. Partnerskabs- og samarbejdsaftaler og samarbejdsfelter mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler (nov. 2012) 15

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere