Henrik Kure. Finansieringsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henrik Kure. Finansieringsret"

Transkript

1 Henrik Kure Finansieringsret

2 Henrik Kure Finansieringsret 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN Omslag: Carl-H.K. Zakrisson Sats: Henrik Kure og Carl-H.K. Zakrisson Tryk: AKAPRINT a/s, Aarhus Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Forord Emnet for denne bog er de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering. Bogen er udarbejdet sideløbende med mit arbejde hos Gorrissen Federspiel, hvor jeg siden 2010 har været advokat med speciale i bankog finansieringsret. De enkelte emner, der behandles i bogen, er derfor i betydeligt omfang inspireret af praktisk relevante forhold. Idéen til bogen opstod under mit studieophold i ved London School of Economics & Political Science. I engelsk ret er der tradition for at behandle corporate finance law som en samlet retsdisciplin dækkende både egen- og fremmedfinansiering, hvilket adskiller sig fra den hidtidige danske tilgang, hvor egen- og fremmedfinansiering er blevet behandlet som individuelle retsområder i form af navnlig selskabsret, kapitalmarkedsret og obligationsret. Ganske tidligt i skriveprocessen forekom det oplagt også at inddrage en almindelig del til behandling af visse tværgående finansieringsretlige emner. Bogen indeholder adskillige fodnoter med krydshenvisninger til andre dele af bogen med henblik på at tydeliggøre den indbyrdes sammenhæng mellem kapitlerne og understøtte læsningen. Det er mit håb, at bogen kan anvendes af jurister i den finansielle sektor, praktiserende advokater og advokatfuldmægtige samt studerende, der ønsker en indføring i finansieringsretten. Jeg skylder en stor tak til lektor, dr.jur. Lars Hedegaard Kristensen for uvurderlig opmuntring undervejs i skriveprocessen, og en ganske særlig tak til min familie Mia, Christian og Philip for stor støtte og forståelse. Der er kun undtagelsesvis taget højde for materiale offentliggjort efter 1. juli Jeg modtager meget gerne kommentarer på eller via hjemmesiden Frederiksberg, juli 2015 Henrik Kure

4

5 Oversigt 1 Indledning 19 Almindelig del 2 Finansiering i kapitalselskabsform 31 3 Ledelsens pligter 41 4 Valg af finansieringsform 69 5 Udbud til offentligheden Selvfinansiering 115 Egenfinansiering 7 Indledning til egenfinansiering Udstedelse af kapitalandele Udstedelse af konvertibelt gældsbrev Tilskud 219 Fremmedfinansiering 11 Indledning til fremmedfinansiering Optagelse af banklån Udstedelse af erhvervsobligationer Optagelse af koncerninternt lån Optagelse af efterstillet lån Kaution og sikkerhedsstillelse for lån 437

6

7 Indhold 1 Indledning Emne Terminologi Afgrænsning Opbygning og systematik 27 Almindelig del 2 Finansiering i kapitalselskabsform Indledning Kapitalselskabet er en selvstændig juridisk person Kapitalejernes hæftelse er begrænset til indskuddet Ingen personlig hæftelse for selskabets forpligtelser Ingen forpligtelse til yderligere kapitaltilførsel 37 3 Ledelsens pligter Indledning Forsvarligt kapitalberedskab Kapitalberedskab Forsvarligt Særligt om selskaber, der indgår i en koncern Indsigt i selskabets finansielle forhold Betryggende formueforvaltning Selskabets interesse Kapitaltab Kapitaltabets indtræden Handlepligt Iværksættelse af insolvensbehandling 66

8 4 Valg af finansieringsform Indledning Finansieringskilder Ejerfinansiering Bankfinansiering Markedsfinansiering Kapitalstruktur Tidsmæssige aspekter Omkostninger Markedsforhold Begrænsninger ifølge eksisterende aftaler Finansieringsformer Optjent overskud Egenfinansiering Regnskabsmæssig behandling Selskabets tilbagebetaling til kapitalejer Kapitalejers kontrol med selskabet Kapitalejerbeskyttelse Fremmedfinansiering Regnskabsmæssig behandling Selskabets tilbagebetaling til långiver Långivers kontrol med selskabet Långiverbeskyttelse Mellemformer mellem egen- og fremmedfinansiering 99 5 Udbud til offentligheden Indledning Offentlige og private udbud Optagelse til offentlig handel og officiel notering Udarbejdelse af prospekt Prospektpligtens anvendelsesområde Prospektets indhold, godkendelse og offentliggørelse Internationale offentlige udbud af danske værdipapirer Tilladelse fra Finanstilsynet 113

9 6 Selvfinansiering Indledning Forbuddets indhold Forbuddets genstand Yde lån Stille sikkerhed Stille midler til rådighed Forbindelseskravet Forbuddets territoriale rækkevidde Moderselskaber Datterselskaber Lovlig selvfinansiering Betingelser for lovlig selvfinansiering Skriftlig redegørelse fra ledelsen Generalforsamlingens godkendelse Kreditvurdering af modtagerkredsen Sædvanlige markedsvilkår Forsvarligt inden for de frie reserver Tidspunktet for lovlig selvfinansiering Ansvar for lovlig selvfinansiering Udvalgte problemstillinger Udbytte efter overtagelse/debt push down Refinansiering af målselskabets gæld efter overtagelse Målselskabets tilbagetræden for akkvisitionsgæld Koncernlån Cash pool-ordning Retsvirkninger af overtrædelse af forbuddet Tilbagebetaling Strafansvar Erstatningsansvar Sikkerhedsstillelse ikke bindende 157

10 Egenfinansiering 7 Indledning til egenfinansiering Indledning Tilførsel af selskabskapital Udstedelse af kapitalandele Udstedelse af fondsandele (fondsudstedelse) Udstedelse af konvertibelt gældsbrev Udstedelse af warrants Tilførsel af anden egenkapital end selskabskapital Ejer- og investeringsaftaler Udstedelse af kapitalandele Indledning Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling Beslutningskompetence Krav til indkaldelsen Kapitalejernes beslutningsgrundlag Beslutningens indhold Økonomiske forhold vedrørende udstedelsen Forhøjelsesbeløb Tegningskurs Kapitalandelenes størrelse eller antal Selskabets omkostninger ved forhøjelsen Kapitalandelenes rettigheder Tidspunkt for rettigheder i selskabet Kapitalklasser Omsættelighedsbegrænsninger Indløsningspligt Omsætningspapirer Navne- eller ihændehaveraktier Kapitalejernes fortegningsret Fortegningsrettens indhold Fravigelse af fortegningsretten 192

11 8.4 Vedtagelseskrav til beslutningen Tegning og indbetaling af kapitalandele Afgivelse af tegningstilsagn Tegningsfrist Tegning under forbehold Undertegning og overtegning Undertegning Overtegning Indbetaling af tegningsbeløb Registrering eller anmeldelse af beslutningen Udstedelse af konvertibelt gældsbrev Indledning Optagelse af lån Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling Beslutningens indhold Vilkår for lånet Vilkår for konverteringsretten Vilkår for kapitalforhøjelsen Långivers retsstilling ved omstruktureringer Vedtagelseskrav til beslutningen Registrering eller anmeldelse af beslutningen Udstedelse af gældsbrev Gennemførelse af konvertering Tilskud Indledning Behandlingen i giverselskabet Behandlingen i modtagerselskabet 222

12 Fremmedfinansiering 11 Indledning til fremmedfinansiering Indledning Tilbagebetaling af hovedstol Forfaldstid Frigørelsestid Forrentning Kreditrente Morarente Rente afhængig af udbytte/overskud Långivers risici ved at yde lån Kreditrisiko Markedsrisici Regulatoriske risici Kompetence til optagelse af lån m.v Det indre forhold (bemyndigelse) Det ydre forhold (legitimation) Långivers beslutningsgrundlag Långivers undersøgelsesret/selskabets oplysningspligt Erstatningsansvar for långivers tab Interkreditoraftaler Terminologi Interkreditoraftalens parter Typiske aftalevilkår Optagelse af banklån Indledning Bankvirksomhed indlån og udlån Lån, kreditter og faciliteter Lån med fast løbetid Kassekredit Revolverende kreditfacilitet Tilsagte og ikke-tilsagte faciliteter 269

13 Opsigelsesgrund for ikke-tilsagte faciliteter Opsigelsesvarsel for ikke-tilsagte faciliteter Bilaterale og syndikerede lån Låneprovenuets anvendelse Processen i praksis Forhandling Syndikering Dokumentation og underskrift Udbetaling Perioden mellem udbetaling og tilbagebetaling (løbetiden) Samtykke Waiver Ændring Tilbagebetaling eller refinansiering Særligt om offentligt handlede selskaber Låneaftalens parter Debitorer Låntager Kautionist Kreditorer Långiver Arrangør Agent Bankens forpligtelser Procedure for udbetaling af lånet Udbetalingsbetingelser Betingelser for første udbetaling Betingelser for enhver udbetaling Låntagers almindelige forpligtelser Tilbagebetaling af hovedstol Tilbagebetaling til ordinær forfaldstid Tilbagebetaling før ordinær forfaldstid Betaling af renter Referencerente Rentemarginal Mandatory costs 328

14 Betaling af provisioner Stiftelsesprovision/formidlingsprovision Tilsagnsprovision Trækningsprovision Agentprovision Betaling af bankens omkostninger Låntagers særlige forpligtelser (covenants) Informationsforpligtelser Finansielle covenants Øvrige forpligtelser Overholdelse af lovgivning og sanktioner Fastholdelse af fokus på kerneforretningen Pantsætningsforbud (negative pledge) Udlån, kaution og udlodning Stiftelse af yderligere gæld Låntagers erklæringer og indeståelser Erklæringernes indhold Tidspunkt for afgivelse og gentagelse Misligholdelse Låntagers misligholdelse Betalingsmisligholdelse Krydsmisligholdelse Insolvens og kreditorforfølgning Misligholdelse af covenants Afgivelse af urigtige/vildledende oplysninger Væsentlig forringelse af forhold (»MAC«) Bankens misligholdelse Lovvalg, værneting og tvangsfuldbyrdelse Lovvalg Værneting Tvangsfuldbyrdelse Udstedelse af erhvervsobligationer Indledning Dokumentation 375

15 Obligationsvilkår Tilbagebetaling af hovedstol og betaling af renter Covenants Misligholdelse Obligationsejermøder Tegningsaftale Obligationsejerrepræsentant Udpegning af obligationsejerrepræsentant Betingelser for registrering Retsvirkninger af registrering Repræsentantens rettigheder og forpligtelser Udskiftning af repræsentant Krav om pengeinstituttilladelse Tilbagebetalingspligtige midler Offentligheden Udlån for egen regning Væsentlig del af virksomhedens drift Optagelse af koncerninternt lån Indledning Koncernlån Lån til moderselskab Lån til datterselskab Lån til andet koncernselskab Cash pool-ordning Selvfinansiering og kapitalejerlån m.v Selskabets interesse Forsvarlighedskrav Optagelse af efterstillet lån Indledning Aftalt efterstilling Strukturel efterstilling Tilbagetrædelseserklæring 414

16 Aftalegrundlag Identifikation af de relevante fordringer Seniorkreditors fordring Juniorkreditors fordring Tilbagebetaling af juniorkreditors fordring Sikkerhedsstillelse Låntagers konkurs Ansvarligt lån Aftalegrundlag Identifikation af de relevante fordringer Foranstillede fordringer Ansvarlige fordringer Tilbagebetaling Sikkerhedsstillelse Låntagers konkurs Kaution og sikkerhedsstillelse for lån Indledning Strukturering af kautions- og sikkerhedspakke Selskabsretlige betingelser Selskabets interesse Datterselskabs forpligtelser Moderselskabs forpligtelser Andet koncernselskabs forpligtelser Forsvarlighedskrav Aftalte begrænsninger af de sikrede forpligtelser Selvfinansiering og kapitalejerlån m.v Forsvarlighedskrav Bestemt beløb Frie reserver Egenkapital Ledelsesansvar Ændring af de sikrede forpligtelser Skiftende kreds af sikrede parter Iagttagelse af sikringsakt 459

17 Tvangsfuldbyrdelse af pantet 461 Litteratur 463 Domme 467 Love 468 Stikord 473

Stikord. documentation agent 302 facility agent 307 management time 331

Stikord. documentation agent 302 facility agent 307 management time 331 A Abtek-dommen 429, 433, 434 acceleration af lån 357 accession of obligor 299 accessorisk finansiel virksomhed 388 additional obligor 299 adskillelse af repræsentants aktiver fra obligationsejernes 385

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Vedtægter for Danske Bank A/S Bankens navn, virksomhed, hjemsted og koncernsprog Stk. 1. Bankens navn er Danske Bank A/S. 1. Stk. 2. Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2. Stk. 1. Banken driver bankvirksomhed

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering

Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Indledning Overdragelse af aktier vs. aktivitet samt finansiering Definition - Virksomhedsoverdragelse: Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

af BIRGITTE KJER CHRISTENSEN

af BIRGITTE KJER CHRISTENSEN Ansvarlig lånekapital særligt med henblik på indfrielse, herunder indfrielse gennem modregning Subordinated loan capital particularly in view of repayment, including repayment through set-off af BIRGITTE

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

at udstedelsen af virksomhedsobligationer

at udstedelsen af virksomhedsobligationer Af Alexander Kielland og Peer Schaumburg-Müller Virksomhedsobligationer er i forbindelse med en virksomheds kapitalfremskaffelse et alternativ til udstedelse af aktier. Virksomhedsobligationer eller erhvervsobligationer,

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner

Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner Rækkevidden For Lovlig Selvfinansiering i Aktietransaktioner af MORTEN WISTOFT Formålet med denne afhandling er at redegøre for rækkevidden af selvfinansieringsforbuddet særligt med henblik på efterfølgende

Læs mere