Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005"

Transkript

1 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING INDLEDNING Svarprocent og frafald Læsevejledning DET PSYKISKE UNDERVISNINGSMILJØ Informationsdeling Studievejledning og hjælp fra lærere Arbejdsformer Tilrettelæggelse af undervisning og uddannelsesforløb Sociale kontakter Stress DET FYSISKE UNDERVISNINGSMILJØ Overordnet vurdering af de fysiske rammer Vurdering af undervisningsudstyr Lydforhold og akustik Adgang til lokaler og udlån IT-forhold Sikkerheds- og sundhedsundervisning Studerendes helbred og fysiske tilstand Rygning Opbevaring af instrumenter og overtøj DET ÆSTETISKE UNDERVISNINGSMILJØ OPSAMLING PÅ ANALYSE AF RMC S UNDERVISNINGSMILJØ

2 1.0 Indledning Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering er gennemført i efteråret 2005 og i det følgende opsummeres hovedresultaterne af undersøgelsen. Overordnet set får Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) gode karakterer for undervisningsmiljøet: 9,15 i snit bliver det til når respondenterne skal tildele en samlet karakter for undervisningsmiljøet. Den laveste karakter tildeles det æstetiske undervisningsmiljø, der får gennemsnitskarakteren 8,55, mens det psykiske undervisningsmiljø vurderes til 8,89 og det fysiske undervisningsmiljø er topscoreren med 9,22. Denne rapport giver et billede af hvilke konkrete forhold på RMC, der leder til tildelingen af disse karakterer. Formålet med rapporten er at dokumentere undervisningsmiljøets tilstand på RMC. Denne dokumentation danner efterfølgende baggrund for konservatoriets prioritering af indsatsområder og udarbejdelse af handlingsplan. 1.1 Svarprocent og frafald Spørgeskemaet vedr. RMC s Undervisningsmiljøvurdering 2005 er distribueret pr. til 211 studerende den 31. oktober 2005 med svarfrist senest den 11. november Af de 211 studerende afsluttede 114 studerende besvarelsen af spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 54,0%. Ved sammenligning af respondenternes fordeling på køn, uddannelseslinje og årgang med RMC s fortegnelser over studerende, der er indskrevet på konservatoriet i semester 05.2 er det muligt at vurdere om respondenternes baggrund afviger markant fra de studerendes faktiske fordeling på køn, uddannelseslinje og årgang. En sådan sammenligning viser, at hverken kønsfordelingen blandt respondenterne eller respondenternes fordeling på tværs af uddannelseslinjer afviger nævneværdigt i forhold til den faktiske sammensætning af studerende på RMC. Anderledes forholder det sig med svarprocenterne på de enkelte årgange. Særligt er 4.- og 5.-årsstuderende underrepræsenteret i undersøgelsen (jf. bilag 1 ). De to årgange har mindre skemalagt undervisning på konservatoriet og kan dermed antages at have et løsere tilknytningsforhold til RMC, hvilket kan medføre, at motivationen for at besvare spørgeskemaet har været mindre. Samtidig er de tættere på afslutningen af deres uddannelse, hvilket måske også kan influere på deres motivation for at svare på spørgeskemaet. I analysen af besvarelserne vil fordelingen på tværs af årgange ikke inddrages i større grad og underrepræsentationen af 4.- og 5.- årgang vurderes derfor at være af mindre betydning for analysen. 1 Grunddokumentation i form af tabeller og citater fra de åbne svarmuligheder forefindes i separat bilagsmateriale. 2

3 1.2 Læsevejledning I de næste tre afsnit vil hovedkonklusionerne på analysen af besvarelser vedrørende det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø blive præsenteret. Afslutningsvis rundes rapporten af med en opsummering af de væsentligste områder af undervisningsmiljøet på RMC, der er behov for at fokusere på. 2.0 Det psykiske undervisningsmiljø Indledningsvis kan det konstateres, at 89,1% af respondenterne fortæller, at de er veloplagte og har overskud i forbindelse med deres uddannelse, og at 96,6% føler sig glade og tilfredse i forbindelse med uddannelsen (jf. bilag). Dette kan tolkes således, at de studerende giver udtryk for at befinde sig godt på RMC. 2.1 Informationsdeling 43,7% af respondenterne er utilfredse med den daglige information fra RMC, mens kun 33,6% er tilfredse. Billedet er ikke bedre, når det drejer sig om større information om ændringer i uddannelsesforløbene: kun 32,8% er tilfredse med informationen fra RMC, og 33,3% er utilfredse. Det ser bedre ud, når det drejer sig om information fra studenterorganisationer, råd og lignende, idet 49,6% af respondenterne er tilfredse med denne information, og kun 7,6% er direkte utilfredse. OPSUMMERING: Over 1/3 af respondenterne er utilfredse med informationsdelingen og kommunikationen på RMC. 2.2 Studievejledning og hjælp fra lærere 30,3% af respondenterne er tilfredse med muligheden for at få studievejledning på RMC, mens 26,1% er utilfredse. Samtidig angiver kun 21,0%, at de faktisk benytter sig af studievejledningen på RMC. Studievejledningen bruges typisk til praktiske eller faglige ting i forbindelse med uddannelsesforløbet og ikke i samme grad til personlige anliggender. 53,8% angiver at have haft behov for at få hjælp fra en lærer en eller flere gange i løbet af deres uddannelse (jf. bilag). De studerende har haft mulighed for at komme med idéer eller forslag til hvordan det psykiske undervisningsmiljø på konservatoriet kan forbedres. Mange benytter denne mulighed til at ytre ønske om en anderledes studievejledningsfunktion på konservatoriet. OPSUMMERING: Godt 1/5 af respondenterne benytter sig af studievejledningen, mens over halvdelen benytter sig af uformel hjælp fra lærerne. 2.3 Arbejdsformer 81,7% af respondenterne angiver, at de samarbejder med andre i forbindelse med deres uddannelse og 78,3% angiver, at de får opfyldt deres behov for at samarbejde med andre. 90% af respondenterne mener, at de får opfyldt behov for at arbejde alene. 79,8% af respondenterne 3

4 fortæller, at de er tilfredse med samarbejdet med de medstuderende mens kun 4,2% er decideret utilfredse med samarbejdet med de medstuderende. Ingen angiver at være utilfredse med mulighederne for at få faglig hjælp fra en medstuderende mens hele 79,8% er tilfredse med muligheden for at få hjælp til noget fagligt fra en medstuderende (jf. bilag). OPSUMMERING: Der er tilfredshed med arbejdsformerne på konservatoriet og de studerende er glade for at samarbejde med hinanden. 2.4 Tilrettelæggelse af undervisning og uddannelsesforløb Når det drejer sig om mulighederne for selv at få indflydelse på undervisningen og sammensætningen af uddannelsesforløbene, tegner der sig et mere blandet billede. Tabel 2.0: tilrettelæggelse af undervisning og uddannelsesforløb Meget tilfreds/ Hverken Utilfreds/ Ved ikke tilfreds eller meget utilfreds Undervisningens tilrettelæggelse 55,5% 20,2% 23,5% 0,8% Mulighed for at få indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse 31,1% 42,9% 23,5% 2,5% Mulighed for at få indflydelse på indholdet af undervisningen 52,1% 29,4% 17,6% 0,8% Mulighed for at planlægge/ organisere egen uddannelse 37% 39,5% 16,8% 6,7% N=119 OPSUMMERING: Mellem en sjettedel og en fjerdedel af respondenterne er utilfredse med deres muligheder for at få medbestemmelse og indflydelse på medbestemmelse. Den foreliggende undersøgelse giver ikke mulighed for at vurdere præcist på hvilke områder og på hvilken måde, de studerende ønsker medbestemmelse. 2.5 Sociale kontakter Størstedelen af respondenterne giver udtryk for, at de er tilfredse med den sociale kontakt med de medstuderende, både på deres egen uddannelseslinje og på deres egen årgang. Tilfredsheden med den sociale kontakt med de øvrige medstuderende på RMC er dog noget lavere: Tabel 2.1 Tilfredshed med sociale kontakt med medstuderende på RMC Egen uddannelseslinje Egen årgang Øvrige medstuderende Meget tilfreds/tilfreds 63,9% 72,3% 49,6% Hverken eller 25,2% 18,5% 37,0% Utilfreds/meget utilfreds 9,2% 8,4% 10,9% Ved ikke 1,7% 0,8% 2,5% N= 119 4

5 10,1% af respondenterne angiver, at de ofte har følt sig ensomme i forbindelse med deres uddannelse, mens 35,3% af og til føler sig ensomme, 31,9% sjældent føler sig ensomme og 22,7% aldrig føler sig ensomme. Kun 6,7% fortæller, at de ikke føler sig som en del af fællesskabet på RMC (jf. bilag). OPSUMMERING: Der tegner sig et billede af, at der generelt er et godt fællesskab og god socialitet på RMC. Dog er der en mindre gruppe af studerende, der føler sig ensomme/udelukkede. 2.6 Stress 49,6% af respondenterne føler sig af og til stressede pga. deres uddannelse, mens 18,5% ofte føler sig stressede. Samlet set føler 68,1% af respondenterne sig dermed ofte eller af og til stressede, mens 19,3% fortæller, at de sjældent eller aldrig når at lave alle arbejdsopgaver i forbindelse med deres uddannelse. Stress er blevet en bred betegnelse, der dækker over alt fra psykiske og fysiske stresssymptomer til det at have en travl hverdag. I undersøgelsen spørges derfor også til, hvor ofte de studerende har oplevet søvnløshed, hukommelsesproblemer, maveproblemer og depression, som bl.a. er indikatorer på stress. Tabel 2.2 Stress-relaterede symptomer Hvor ofte har du inden for det sidste halve år i forbindelse med din uddannelse haft søvnbesvær svært ved at koncentrations mavepine/- følt dig langt nede huske besvær problemer Ofte/ af og til 22,7% 36,1% 47,9% 13,4% 29,4% Sjældent/ aldrig 77,3% 63,9% 52,1% 86,6% 70,6% N=119 Som det fremgår af tabellen angiver størstedelen af de studerende, at de sjældent eller aldrig lider af de nævnte stress-symptomer. Undtagelsen er, at hhv. 36,1% og 47,9% af respondenterne fortæller, at de har svært ved at huske eller at de lider af koncentrationsbesvær. Om det faktisk er stressrelateret eller har andre årsager kan ikke vurderes på baggrund af den foreliggende undersøgelse. OPSUMMERING: Lidt mere end 2/3 af respondenterne føler sig stressede pga. deres uddannelse, men de øvrige stressindikatorer understøtter ikke entydigt dette billede. Det kan være givtigt at afdække, hvad respondenterne mener, når de siger de er stressede, for dermed at få et mere dybdegående billede af, hvor stressede de studerende er. 5

6 3.0 Det fysiske undervisningsmiljø Som nævnt i indledningen tildeler respondenterne det fysiske undervisningsmiljø gennemsnitskarakteren 9, Overordnet vurdering af de fysiske rammer I spørgeskemaets afsnit om det fysiske undervisningsmiljø afdækkes indledningsvist bredt hvilke problemer der er med de fysiske rammer på konservatoriet, dvs. plads, træk, støj, indeklima, lys etc. De største problemer med det fysiske undervisningsmiljø består i mulighederne for at regulere indeklima og temperatur, indeklima (herunder temperatur) samt den daglige rengøring: Tabel 3.0 Problemer med de fysiske rammer Ikke i orden/ I orden mindre problemer Mulighed for at regulere indeklima og temperatur 68,1% 31,9% Indeklima, herunder temperatur 58,6% 41,4% Daglig rengøring 56,9% 43,1% Kulde/varme fra store vinduespartier 33,6% 66,4% Pladsforhold (i forhold til formålet) 33,6% 66,4% Trækgener 29,3% 70,7% Lugtgener 28,4% 71,6% Antallet af stole 28,4% 71,6% Kunstig belysning 23,3% 76,7% Støjgener 22,4% 77,6% Mulighed for at se (hinanden, tavler, lærer mv.) 19,0% 81,0% Afskærmning mod sollys 18,1% 81,9% Tilgang af dagslys i lokalerne 12,1% 87,9% N= 116 Efterfølgende bliver de studerende bedt om at angive hvor på konservatoriet de mener, de ovennævnte problemer med de fysiske rammer specifikt gør sig gældende. Temperatur og indeklima-problemerne eksisterer primært i undervisningslokalerne, Ø-bygningen, Akvariet 2, koncertsalen samt IT-lokalerne. Problemerne med den daglige rengøring eksisterer primært i de samme lokaler samt kantinen, men enkelte har også angivet, at der er problemer i lydstudier, ITlokaler samt på biblioteket. I de åbne spørgsmål, hvor de studerende kan angive, hvordan de mener det fysiske undervisningsmiljø kan forbedres er det særligt Ø-bygningen og Akvariet, der fremhæves som problematiske områder (jf. bilag). OPSUMMERING: Der er problemer med indeklima/temperatur og rengøring på konservatoriet. Ø- bygningen og Akvariet fremhæves som særligt problematiske områder. 2 Akvariet er konservatoriets café-scene beliggende i Ø-bygningen. 6

7 3.2 Vurdering af undervisningsudstyr De studerende er også blevet bedt om at vurdere undervisningsudstyret på RMC: instrumentarium, AV-udstyr (fx forstærker, sanganlæg, HI-FI og lign.) og øvrigt undervisningsudstyr (fx tavler, overheadprojektor og lign.) på RMC. Godt halvdelen af respondenterne vurderer, at kvaliteten og udvalget af undervisningsudstyr er i orden, mens godt en tredjedel af de studerende mener, at der er problemer med kvaliteten af instrumentariet og AV-udstyret og en fjerdedel mener, at der er problemer med det øvrige udstyrs kvalitet. En fjerdedel mener, at der er problemer med udvalget af instrumentarium og AV-udstyr, mens kun 15,7% mener, at der er problemer med udvalget af det øvrige udstyr. Halvdelen af respondenterne giver udtryk for, at det øvrige undervisningsudstyrs tilstand er i orden, mens kun hhv. 40,0% og 33,9% mener, at instrumentariets og AV-udstyrets tilstand er i orden (jf. tabel 3.1) Tabel 3.1 Vurdering af undervisningsudstyret Ikke i orden/ I orden Ved ikke Mindre problemer Kvalitet Instrumentarium 32,2% 52,2% 15,7% AV-udstyr 37,4% 48,7% 13,9% Øvrige udstyr 24,3% 58,3% 17,4% Udvalg Instrumentarium 27,0% 53,9% 19,1% AV-udstyr 25,2% 46,1% 33,0% Øvrige udstyr 15,7% 52,2% 32,2% Tilstand Instrumentarium 43,5% 40,0% 16,5% AV-udstyr 35,7% 33,9% 30,4% Øvrige udstyr 15,7% 51,3% 33,0% N= 115 OPSUMMERING: Respondenterne udviser større tilfredshed med udstyrets kvalitet og udvalg, end med udstyrets tilstand. 3.3 Lydforhold og akustik De studerende er også blevet bedt om at vurdere lydforhold og akustik i undervisningslokaler, koncertsalen samt Akvariet. Størstedelen af respondenterne mener, at de akustiske forhold og lydniveauet er i orden i undervisningslokaler og i Akvariet (over 67,8% af respondenterne). Anderledes ser det ud med koncertsalen, hvor kun 46,1% mener, at de akustiske forhold er i orden, og 43,5% mener, at der er problemer med akustikken. Lidt bedre ser det ud, når koncertsalens lydniveau vurderes: 63,5% mener, at lydniveauet er i orden og kun 27,8% mener, at der er problemer (jf. bilag). OPSUMMERING: Der er generelt gode lydforhold og god akustik, dog peges der på, at akustikken i koncertsalen er mindre god. 7

8 3.4 Adgang til lokaler og udlån De rammer de studerende har for at øve sig på konservatoriet og udenfor konservatoriet er også en del af det fysiske undervisningsmiljø. Derfor er de studerende blevet bedt om at vurdere adgang til øvelokaler, lydstudier og stillerum til at læse i samt mulighederne for at låne udstyr på konservatoriet. Hele 60,9% af respondenterne mener, at der er problemer med at få adgang til øvelokaler på konservatoriet, mens 24,3% ikke mener, at der er problemer med at få adgang til øvelokaler. 51,3% af respondenterne mener, at der er problemer med at få adgang til et roligt lokale at læse i, mens kun 21,7% ikke finder problemer herved. Bedst ser det ud med adgangen til lydstudierne, hvor 33,9% af respondenterne mener, at der er problemer, og 20,9%, at der ikke er problemer. I de åbne spørgsmål, hvor det er muligt at angive hvilke lokaler man savner på RMC angiver en del studerende, at der er behov for et stille rum at læse i. Der foreslås både at kunne have form af en rigtig læsesal og et rum med bløde møbler i (jf. bilag). Kun omkring en femtedel af respondenterne oplever, at der er problemer med at låne instrumenter til ekstern brug. 43,5% oplever ingen problemer med at låne instrumenter til kortere eksternt brug, mens tilfredsheden er lavere ved eksternt udlån i 2-7 dage, hvor 23,5% oplever at der ingen problemer er og endeligt oplever kun 18,3%, at der ingen problemer er ved eksternt udlån af instrumenter i længere perioder (Jf. tabel 3.2). Tabel 3.2 Udlån af instrumenter Udlån af instrumenter (inkl. forstærker Ikke i orden/ I orden Ved ikke og mikrofon) Mindre problemer Kortere eksternt brug (1-2 dage) 20,9% 43,5% 35,7% Eksternt brug (2-7 dage) 20,0% 23,5% 56,5% Længere eksternt brug (uger/måneder) 19,7% 18,3% 67,0% N=115 OPSUMMERING: Få respondenter oplever problemer med at låne udstyr, mens mange oplever problemer med at få adgang til de lokaler de skal bruge. 3.5 IT-forhold De studerendes muligheder for at få adgang til computere samt mulighederne for at indrette computer-arbejdspladserne korrekt er også blevet kortlagt. 41,2% af respondenterne mener, at antallet af computere er problematisk, mens 49,1% mener, at antallet er i orden. 52,6% af respondenterne mener, at der er problemer med at få adgang til computere, der rent faktisk virker, mens 31,6% ikke oplever det som et problem. Under 25% af de studerende oplever problemer med at indstille computerarbejdspladserne ergonomisk korrekt. Spørgsmålene om mulighederne for at indstille computerarbejdspladserne ergonomisk korrekt udmærker sig ved at ved-ikke 8

9 besvarelserne ligger mellem 40% og 50% (jf. bilag). Dette tyder på, at de studerende enten ikke ved, hvordan en computerarbejdsplads skal indstilles korrekt, eller at de ikke har overvejet mulighederne for at tilrette det fysiske arbejdsmiljø ved computerarbejdspladserne. OPSUMMERING: En stor del af respondenterne mener at, der mangler computere og godt halvdelen har problemer med at finde computere, der virker. En fjerdel af respondenterne oplever problemer med at indrette computerarbejdspladserne ergonomisk korrekt. 3.6 Sikkerheds- og sundhedsundervisning Kun 13 respondenter (svarende til 11,4%) svarer ja til at have modtaget undervisning i sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med uddannelsen. 10 af de 13 respondenter mener, at undervisningen har været god og halvdelen af de 13 mener, at undervisningen har gjort dem i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer for dem selv i forbindelse med undervisningen og fremtidigt arbejde samt bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer for fremtidige kolleger. OPSUMMERING: Meget få har modtaget undervisning i sikkerhed og sundhed. De der har modtaget undervisning mener undervisningen har været god, men kun halvdelen af dem mener de kan bruge den til at vurdere sikkerheds- og sundhedsproblemer. 3.7 Studerendes helbred og fysiske tilstand Hele 93,0% af respondenterne bedømmer deres helbred som godt eller meget godt, mens kun 7,0% angiver, at deres helbredstilstand er mindre god. De studerende bliver også bedt om at vurdere specifikke aspekter af deres helbredstilstand. De tre topscorere er fysisk træthed, smerter/gener i skuldre/nakkeregion samt smerter/gener i ryggen: Tabel 3.3 Fysiske gener i forbindelse med uddannelse på RMC Er du generet af et eller flere af disse problemer i forbindelse med din uddannelse? Ofte/ af og til Sjældent/ aldrig Fysisk træthed 60,5% 39,5% Smerter/gener i skuldre/nakkeregion 55,3% 44,7% Smerter i ryggen 45,6% 54,4% Hovedpine 28,1% 71,9% Smerter andre steder i kroppen 15,8% 84,2% Høreskader 14,9% 85,1% Allergi eller overfølsomhed (fx husstøvmider, pollen, skimmelsvamp) 11,4% 88,6% Astma eller luftvejsgener 8,8% 91,2% N= 114 De studerende er også blevet bedt om at angive hvorvidt evt. gener er blevet værre eller bedre i deres tid på RMC. For de fleste af generne angiver respondenterne, at generne hverken er blevet 9

10 forbedret eller forværret i deres tid på RMC. Den eneste gene, der afviger fra dette mønster er høreskader, hvor 35,2% angiver, at deres gener er blevet værre mens de har været på RMC 3. OPSUMMERING: Respondenterne angiver generelt at have et godt helbred. Dog har mange problemer med træthed og smerter i ryg/nakke. Høreskader er en gene, som flere respondenter angiver er blevet forværret i løbet af deres tid på RMC. 3.8 Rygning Kun 17,5% af respondenterne fortæller, at de ryger dagligt. Størstedelen af respondenterne (85,1%) angiver at være tilfredse med RMC s rygepolitik og kun 8,8% mener, at den er problematisk. 36,0% af de studerende oplever problemer med overholdelse af rygepolitikken på RMC, mens 56,1% synes politikken bliver overholdt. OPSUMMERING: Få respondenter angiver at ryge i det daglige og over halvdelen ryger slet ikke. Respondenterne er tilfredse med rygepolitikken, men peger på mindre problemer med overholdelse af rygepolitikken. 3.9 Opbevaring af instrumenter og overtøj 33,9% af respondenterne oplever, at det er et problem at få opbevaret instrumenter på RMC, mens 27,8% ikke oplever problemer hermed. 57,9% oplever problemer med at opbevare overtøj, mens 25,4% ikke finder det problematisk. OPSUMMERING: Over halvdelen af de studerende oplever problemer med at opbevare overtøj, mens en tredjedel oplever problemer med at opbevare instrumenter. 4.0 Det æstetiske undervisningsmiljø Som nævnt i indledningen tildeler respondenterne det æstetiske undervisningsmiljø gennemsnitskarakteren 8,55. Det er den laveste delkarakter respondenterne tildeler RMC s undervisningsmiljø. Der er da også flere punkter, hvorpå respondenterne forholder sig kritisk til det æstetiske undervisningsmiljø på RMC. 67,5% er enige og 25,4% er uenige i, at gangarealerne er kedelige. Undervisningslokalerne får en lidt bedre vurdering: 43,0% er enige og 50,9% er uenige i, at undervisningslokalerne er triste. Når de studerende bliver bedt om at angive om de er enige eller uenige i, at der mangler udsmykning på RMC svarer 66,7%, at de er enige, mens 28,9% svarer, at de er uenige (jf. bilag). Som gennemsnitskarakteren også afspejler giver respondenterne ikke en gennemgående negativ vurdering af det æstetiske undervisningsmiljø. 76,6% af respondenterne mener, at bygningerne er godt vedligeholdt, mens kun 18,4% er uenige heri. Samtidig mener 81,6% af respondenterne, at der 3 De 35,2% svarer til 19 respondenter, da det alene er de 54 respondenter, der har angivet at være generet af høreskader, der er blevet bedt om at vurdere om genen er blevet værre eller bedre. 10

11 er en god atmosfære i bygningerne, hvor kun 16,6% er uenige heri. Fællesområderne bliver værdsæt der er gode rammer for de studerendes aktiviteter og liv. I spørgeskemaet har det været muligt for respondenterne at angive hvilke rum, de er begejstrede for, hvilke der frastøder dem og hvilke rum de godt kunne tænke sig, der var på RMC. Der tegner sig to klare tendenser: 1. Der er stor utilfredshed med Ø-bygningen som helhed. Den er æstetisk utiltalende, der er rodet og beskidt. 2. Der er en efterspørgsel på et lokale, der kan bruges til at slappe af og hygge sig i og hvor der ikke må ryges (jf. bilag). Derudover værdsætter flere receptionen, der er et hyggeligt gennemgangssted med sofaer, blomster og lys. Gangene i U-bygningen med billedudstilling roses også af flere. Ligeledes fremhæves lokalerne U210, U211 og særligt A118 gentagne gange som smukke og funktionelle lokaler. A118 fremhæves for sin indretning og arkitektur og U210 og U211 for indretning og udsigten over vandet. Til gengæld peger en enkelt på, at de øvrige undervisningslokaler i A-bygningen trænger til en opstrammer. U fremhæves som særligt rodede og dermed urolige lokaler. Endeligt udpeges rygerum som kedelige lokaler (jf. bilag). Hvad angår andre lokaler på konservatoriet deler vandene sig. Kantinen fremhæves af de fleste som institutionel og ikke særlig hyggelig, mens en enkelt mener, at kantinen er lys, rar og godt placeret. Et par stykker fremhæver koncertsalen som et smukt og anvendeligt lokale, mens en enkelt mener, at salen er kold, der er (for) højt til loftet og ingen atmosfære. Størstedelen af respondenterne peger på, at Akvariet er rodet, beskidt og dårligt indrettet, mens et par stykker mener, at der er en god atmosfære i Akvariet. Flere giver udtryk for, at udsmykningen i A-studiet er grim, mens en enkelt mener, at A-studiet er smukt udsmykket (jf. bilag). OPSUMMERING: Dele af konservatoriet får ros for de æstetiske rammer: Der er gode fællesområder, gangene i U-bygningen med malerierne er smukke, receptionen er hyggelig og U118, U210 og U211 fremhæves som behagelige undervisningslokaler. Men Ø-bygningen og Akvariet trænger til en opstrammer, som en respondent udtrykker det. Ligeledes er gangarealerne kedelige. Endeligt efterlyses hyggelige røgfrie lokaler, så der kan skabes et indendørs forum, hvor de studerende kan slappe af og være sociale i pauserne. 5.0 Opsamling på analyse af RMC s undervisningsmiljø 2005 En samlet gennemsnitskarakter 9,15 for undervisningsmiljøet på RMC indikerer, at undervisningsmiljøet generelt er godt. Ovenstående analyse har bekræftet, at der hverken hvad angår det psykiske, fysiske eller æstetiske undervisningsmiljø er store faresignaler. Dermed ikke sagt at der ikke er plads til forbedringer af undervisningsmiljøet. Nedenstående liste samler opsummeringerne fra de enkelte analyseafsnit. Hensigten er, at listen danner baggrund for konservatoriets prioritering af indsatsområder og udarbejdelse af handlingsplan. 11

12 Psykiske undervisningsmiljø - Der er en del utilfredshed med informationsdelingen og kommunikationen på RMC. - Godt 1/5 af respondenterne benytter sig af studievejledningen, mens over halvdelen benytter sig af uformel hjælp fra lærerne. - Mellem en femtedel og en fjerdedel af respondenterne er utilfredse med deres muligheder for at få medbestemmelse og indflydelse på medbestemmelse. Den foreliggende undersøgelse giver ikke mulighed for at vurdere præcist på hvilke områder og på hvilken måde, de studerende ønsker medbestemmelse. - Lidt over 2/3 af respondenterne føler sig stressede pga. deres uddannelse, men de øvrige stressindikatorer understøtter ikke entydigt dette billede. Det kan være givtigt at afdække hvad respondenterne mener, når de siger de er stressede, for dermed at få et mere dybdegående billede af hvor stressede de studerende er. - Der er tilfredshed med arbejdsformerne på konservatoriet, og de studerende er glade for at samarbejde med hinanden. - Der tegner sig et billede af at der generelt er et godt fællesskab og god socialitet på RMC. Dog er der en mindre gruppe af studerende, der føler sig ensomme/udelukkede. Fysiske undervisningsmiljø - Der er problemer med indeklima/temperatur og rengøring. Ø-bygningen og Akvariet fremhæves som særligt problematiske områder. - Respondenterne udviser større tilfredshed med udstyrets kvalitet og udvalg, end med udstyrets tilstand. - Der er generelt gode lydforhold og god akustik, dog peges der på, at akustikken i koncertsalen er mindre god. - Få respondenter oplever problemer med at låne udstyr, mens mange oplever problemer med at få adgang til de lokaler de skal bruge. Særligt efterspørges et roligt lokale til at læse i. - En stor del af respondenterne mener, at der mangler computere og godt halvdelen har problemer med at finde computere, der virker. En fjerdel af respondenterne oplever problemer med at indrette computerarbejdspladserne ergonomisk korrekt. - Meget få har modtaget undervisning i sikkerhed og sundhed. De der har modtaget undervisning mener, undervisningen har været god, men kun halvdelen af dem mener, de kan bruge den til at vurdere sikkerheds- og sundhedsproblemer. - Respondenterne angiver generelt at have et godt helbred. Dog har mange problemer med træthed og smerter i ryg/nakke. Høreskader er en gene, som flere respondenter angiver er blevet forværret i løbet af deres tid på RMC. - Få respondenter angiver at ryge i det daglige og over halvdelen ryger slet ikke. Respondenterne er tilfredse med rygepolitikken, men peger på mindre problemer med overholdelse af rygepolitikken. 12

13 - Over halvdelen af de studerende oplever problemer med at opbevare overtøj, mens en tredjedel oplever problemer med at opbevare instrumenter. Æstetiske undervisningsmiljø - Dele af konservatoriet får ros for de æstetiske rammer: Der er gode fællesområder, gangene i U-bygningen med malerierne er smukke, receptionen er hyggelig og U118, U210 og U211 fremhæves som behagelige undervisningslokaler. Men Ø-bygningen og Akvariet trænger til en opstrammer som en respondent udtrykker det. Ligeledes er gangarealerne kedelige. Endeligt efterlyses hyggelige røgfrie lokaler, så der kan skabes et indendørs forum, hvor de studerende kan slappe af og være sociale i pauserne. 13

Resultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2008. Udarbejdet af Thea Friis Askegaard og Tine Brodersen

Resultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2008. Udarbejdet af Thea Friis Askegaard og Tine Brodersen Resultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2008 Udarbejdet af Thea Friis Askegaard og Tine Brodersen 1. Indledning Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105 Side 2 af 105 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2011

Undervisningsmiljøvurdering 2011 Undervisningsmiljøvurdering 2011 - en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Rytmisk Musikkonservatorium Udarbejdet december 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning og læsevejledning...4 1.1 Rapportens

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006. Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

Undervisningsmiljøvurdering 2006. Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Undervisningsmiljøvurdering 2006 Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Juni 2006 1 Del I: De studerendes vurdering af undervisningsmiljøet 1. Indledning 1.2. Svarprocent 1.3. Svarprocent fordelt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Indledning I løbet af foråret 2014 er der på Tønder Gymnasium gennemført en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø omfattende det fysiske,

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Nedenstående er en oversigt over fokusområder i undervisningsmiljøvurderingen for CKU i Viborg og Skive Kommuner i 2011. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Technology College

Undervisningsmiljøvurdering Technology College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 75,3 71,4 77,9 61,7 69,2 53,2 53,1 65,8

Læs mere

UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS

UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS EFTERÅRET 5 Information til de elever, der har deltaget i undersøgelsen: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2. 2.1 Generel tilfredshed... 2. 2.2 Klassen og kammeraterne... 2. 2.3 Mobning...

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2. 2.1 Generel tilfredshed... 2. 2.2 Klassen og kammeraterne... 2. 2.3 Mobning... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UNDERVISNINGSMILJØVURDERING DJURSLANDS EFTERSKOLE 2012... 2 1. INDLEDNING OG MÅL... 2 2. ANALYSER... 2 2.1 Generel tilfredshed... 2 2.2 Klassen og kammeraterne...

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles. undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017

Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles. undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017 Bøgevangskolen, Vejle Fri fagskoles undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2017 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75 Spørgsmål PMV BBV 1 Uddannelsessted 52 72 Spørgsmål Mand Kvinde 3 Er du mand eller kvinde 93 31 Hvor tilfreds er du samlet set med følgende: Meget tilfreds Tilfreds 5 Undervisningens indhold 32 74 6 Dine

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Metal College

Undervisningsmiljøvurdering Metal College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 72,9 67,9 74,1 60,1 64,3 55,5 63,0 69,3 72,4

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 12 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet Kortlægning af Undervisningsmiljøet på Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved August 2008 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere