Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005"

Transkript

1 Hovedresultater fra Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering 2005 Udarbejdet af Personalemedarbejder Lene Krogh Jeppesen HOVEDRESULTATER FRA RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUMS UNDERVISNINGSMILJØVURDERING INDLEDNING Svarprocent og frafald Læsevejledning DET PSYKISKE UNDERVISNINGSMILJØ Informationsdeling Studievejledning og hjælp fra lærere Arbejdsformer Tilrettelæggelse af undervisning og uddannelsesforløb Sociale kontakter Stress DET FYSISKE UNDERVISNINGSMILJØ Overordnet vurdering af de fysiske rammer Vurdering af undervisningsudstyr Lydforhold og akustik Adgang til lokaler og udlån IT-forhold Sikkerheds- og sundhedsundervisning Studerendes helbred og fysiske tilstand Rygning Opbevaring af instrumenter og overtøj DET ÆSTETISKE UNDERVISNINGSMILJØ OPSAMLING PÅ ANALYSE AF RMC S UNDERVISNINGSMILJØ

2 1.0 Indledning Rytmisk Musikkonservatoriums undervisningsmiljøvurdering er gennemført i efteråret 2005 og i det følgende opsummeres hovedresultaterne af undersøgelsen. Overordnet set får Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) gode karakterer for undervisningsmiljøet: 9,15 i snit bliver det til når respondenterne skal tildele en samlet karakter for undervisningsmiljøet. Den laveste karakter tildeles det æstetiske undervisningsmiljø, der får gennemsnitskarakteren 8,55, mens det psykiske undervisningsmiljø vurderes til 8,89 og det fysiske undervisningsmiljø er topscoreren med 9,22. Denne rapport giver et billede af hvilke konkrete forhold på RMC, der leder til tildelingen af disse karakterer. Formålet med rapporten er at dokumentere undervisningsmiljøets tilstand på RMC. Denne dokumentation danner efterfølgende baggrund for konservatoriets prioritering af indsatsområder og udarbejdelse af handlingsplan. 1.1 Svarprocent og frafald Spørgeskemaet vedr. RMC s Undervisningsmiljøvurdering 2005 er distribueret pr. til 211 studerende den 31. oktober 2005 med svarfrist senest den 11. november Af de 211 studerende afsluttede 114 studerende besvarelsen af spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 54,0%. Ved sammenligning af respondenternes fordeling på køn, uddannelseslinje og årgang med RMC s fortegnelser over studerende, der er indskrevet på konservatoriet i semester 05.2 er det muligt at vurdere om respondenternes baggrund afviger markant fra de studerendes faktiske fordeling på køn, uddannelseslinje og årgang. En sådan sammenligning viser, at hverken kønsfordelingen blandt respondenterne eller respondenternes fordeling på tværs af uddannelseslinjer afviger nævneværdigt i forhold til den faktiske sammensætning af studerende på RMC. Anderledes forholder det sig med svarprocenterne på de enkelte årgange. Særligt er 4.- og 5.-årsstuderende underrepræsenteret i undersøgelsen (jf. bilag 1 ). De to årgange har mindre skemalagt undervisning på konservatoriet og kan dermed antages at have et løsere tilknytningsforhold til RMC, hvilket kan medføre, at motivationen for at besvare spørgeskemaet har været mindre. Samtidig er de tættere på afslutningen af deres uddannelse, hvilket måske også kan influere på deres motivation for at svare på spørgeskemaet. I analysen af besvarelserne vil fordelingen på tværs af årgange ikke inddrages i større grad og underrepræsentationen af 4.- og 5.- årgang vurderes derfor at være af mindre betydning for analysen. 1 Grunddokumentation i form af tabeller og citater fra de åbne svarmuligheder forefindes i separat bilagsmateriale. 2

3 1.2 Læsevejledning I de næste tre afsnit vil hovedkonklusionerne på analysen af besvarelser vedrørende det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø blive præsenteret. Afslutningsvis rundes rapporten af med en opsummering af de væsentligste områder af undervisningsmiljøet på RMC, der er behov for at fokusere på. 2.0 Det psykiske undervisningsmiljø Indledningsvis kan det konstateres, at 89,1% af respondenterne fortæller, at de er veloplagte og har overskud i forbindelse med deres uddannelse, og at 96,6% føler sig glade og tilfredse i forbindelse med uddannelsen (jf. bilag). Dette kan tolkes således, at de studerende giver udtryk for at befinde sig godt på RMC. 2.1 Informationsdeling 43,7% af respondenterne er utilfredse med den daglige information fra RMC, mens kun 33,6% er tilfredse. Billedet er ikke bedre, når det drejer sig om større information om ændringer i uddannelsesforløbene: kun 32,8% er tilfredse med informationen fra RMC, og 33,3% er utilfredse. Det ser bedre ud, når det drejer sig om information fra studenterorganisationer, råd og lignende, idet 49,6% af respondenterne er tilfredse med denne information, og kun 7,6% er direkte utilfredse. OPSUMMERING: Over 1/3 af respondenterne er utilfredse med informationsdelingen og kommunikationen på RMC. 2.2 Studievejledning og hjælp fra lærere 30,3% af respondenterne er tilfredse med muligheden for at få studievejledning på RMC, mens 26,1% er utilfredse. Samtidig angiver kun 21,0%, at de faktisk benytter sig af studievejledningen på RMC. Studievejledningen bruges typisk til praktiske eller faglige ting i forbindelse med uddannelsesforløbet og ikke i samme grad til personlige anliggender. 53,8% angiver at have haft behov for at få hjælp fra en lærer en eller flere gange i løbet af deres uddannelse (jf. bilag). De studerende har haft mulighed for at komme med idéer eller forslag til hvordan det psykiske undervisningsmiljø på konservatoriet kan forbedres. Mange benytter denne mulighed til at ytre ønske om en anderledes studievejledningsfunktion på konservatoriet. OPSUMMERING: Godt 1/5 af respondenterne benytter sig af studievejledningen, mens over halvdelen benytter sig af uformel hjælp fra lærerne. 2.3 Arbejdsformer 81,7% af respondenterne angiver, at de samarbejder med andre i forbindelse med deres uddannelse og 78,3% angiver, at de får opfyldt deres behov for at samarbejde med andre. 90% af respondenterne mener, at de får opfyldt behov for at arbejde alene. 79,8% af respondenterne 3

4 fortæller, at de er tilfredse med samarbejdet med de medstuderende mens kun 4,2% er decideret utilfredse med samarbejdet med de medstuderende. Ingen angiver at være utilfredse med mulighederne for at få faglig hjælp fra en medstuderende mens hele 79,8% er tilfredse med muligheden for at få hjælp til noget fagligt fra en medstuderende (jf. bilag). OPSUMMERING: Der er tilfredshed med arbejdsformerne på konservatoriet og de studerende er glade for at samarbejde med hinanden. 2.4 Tilrettelæggelse af undervisning og uddannelsesforløb Når det drejer sig om mulighederne for selv at få indflydelse på undervisningen og sammensætningen af uddannelsesforløbene, tegner der sig et mere blandet billede. Tabel 2.0: tilrettelæggelse af undervisning og uddannelsesforløb Meget tilfreds/ Hverken Utilfreds/ Ved ikke tilfreds eller meget utilfreds Undervisningens tilrettelæggelse 55,5% 20,2% 23,5% 0,8% Mulighed for at få indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse 31,1% 42,9% 23,5% 2,5% Mulighed for at få indflydelse på indholdet af undervisningen 52,1% 29,4% 17,6% 0,8% Mulighed for at planlægge/ organisere egen uddannelse 37% 39,5% 16,8% 6,7% N=119 OPSUMMERING: Mellem en sjettedel og en fjerdedel af respondenterne er utilfredse med deres muligheder for at få medbestemmelse og indflydelse på medbestemmelse. Den foreliggende undersøgelse giver ikke mulighed for at vurdere præcist på hvilke områder og på hvilken måde, de studerende ønsker medbestemmelse. 2.5 Sociale kontakter Størstedelen af respondenterne giver udtryk for, at de er tilfredse med den sociale kontakt med de medstuderende, både på deres egen uddannelseslinje og på deres egen årgang. Tilfredsheden med den sociale kontakt med de øvrige medstuderende på RMC er dog noget lavere: Tabel 2.1 Tilfredshed med sociale kontakt med medstuderende på RMC Egen uddannelseslinje Egen årgang Øvrige medstuderende Meget tilfreds/tilfreds 63,9% 72,3% 49,6% Hverken eller 25,2% 18,5% 37,0% Utilfreds/meget utilfreds 9,2% 8,4% 10,9% Ved ikke 1,7% 0,8% 2,5% N= 119 4

5 10,1% af respondenterne angiver, at de ofte har følt sig ensomme i forbindelse med deres uddannelse, mens 35,3% af og til føler sig ensomme, 31,9% sjældent føler sig ensomme og 22,7% aldrig føler sig ensomme. Kun 6,7% fortæller, at de ikke føler sig som en del af fællesskabet på RMC (jf. bilag). OPSUMMERING: Der tegner sig et billede af, at der generelt er et godt fællesskab og god socialitet på RMC. Dog er der en mindre gruppe af studerende, der føler sig ensomme/udelukkede. 2.6 Stress 49,6% af respondenterne føler sig af og til stressede pga. deres uddannelse, mens 18,5% ofte føler sig stressede. Samlet set føler 68,1% af respondenterne sig dermed ofte eller af og til stressede, mens 19,3% fortæller, at de sjældent eller aldrig når at lave alle arbejdsopgaver i forbindelse med deres uddannelse. Stress er blevet en bred betegnelse, der dækker over alt fra psykiske og fysiske stresssymptomer til det at have en travl hverdag. I undersøgelsen spørges derfor også til, hvor ofte de studerende har oplevet søvnløshed, hukommelsesproblemer, maveproblemer og depression, som bl.a. er indikatorer på stress. Tabel 2.2 Stress-relaterede symptomer Hvor ofte har du inden for det sidste halve år i forbindelse med din uddannelse haft søvnbesvær svært ved at koncentrations mavepine/- følt dig langt nede huske besvær problemer Ofte/ af og til 22,7% 36,1% 47,9% 13,4% 29,4% Sjældent/ aldrig 77,3% 63,9% 52,1% 86,6% 70,6% N=119 Som det fremgår af tabellen angiver størstedelen af de studerende, at de sjældent eller aldrig lider af de nævnte stress-symptomer. Undtagelsen er, at hhv. 36,1% og 47,9% af respondenterne fortæller, at de har svært ved at huske eller at de lider af koncentrationsbesvær. Om det faktisk er stressrelateret eller har andre årsager kan ikke vurderes på baggrund af den foreliggende undersøgelse. OPSUMMERING: Lidt mere end 2/3 af respondenterne føler sig stressede pga. deres uddannelse, men de øvrige stressindikatorer understøtter ikke entydigt dette billede. Det kan være givtigt at afdække, hvad respondenterne mener, når de siger de er stressede, for dermed at få et mere dybdegående billede af, hvor stressede de studerende er. 5

6 3.0 Det fysiske undervisningsmiljø Som nævnt i indledningen tildeler respondenterne det fysiske undervisningsmiljø gennemsnitskarakteren 9, Overordnet vurdering af de fysiske rammer I spørgeskemaets afsnit om det fysiske undervisningsmiljø afdækkes indledningsvist bredt hvilke problemer der er med de fysiske rammer på konservatoriet, dvs. plads, træk, støj, indeklima, lys etc. De største problemer med det fysiske undervisningsmiljø består i mulighederne for at regulere indeklima og temperatur, indeklima (herunder temperatur) samt den daglige rengøring: Tabel 3.0 Problemer med de fysiske rammer Ikke i orden/ I orden mindre problemer Mulighed for at regulere indeklima og temperatur 68,1% 31,9% Indeklima, herunder temperatur 58,6% 41,4% Daglig rengøring 56,9% 43,1% Kulde/varme fra store vinduespartier 33,6% 66,4% Pladsforhold (i forhold til formålet) 33,6% 66,4% Trækgener 29,3% 70,7% Lugtgener 28,4% 71,6% Antallet af stole 28,4% 71,6% Kunstig belysning 23,3% 76,7% Støjgener 22,4% 77,6% Mulighed for at se (hinanden, tavler, lærer mv.) 19,0% 81,0% Afskærmning mod sollys 18,1% 81,9% Tilgang af dagslys i lokalerne 12,1% 87,9% N= 116 Efterfølgende bliver de studerende bedt om at angive hvor på konservatoriet de mener, de ovennævnte problemer med de fysiske rammer specifikt gør sig gældende. Temperatur og indeklima-problemerne eksisterer primært i undervisningslokalerne, Ø-bygningen, Akvariet 2, koncertsalen samt IT-lokalerne. Problemerne med den daglige rengøring eksisterer primært i de samme lokaler samt kantinen, men enkelte har også angivet, at der er problemer i lydstudier, ITlokaler samt på biblioteket. I de åbne spørgsmål, hvor de studerende kan angive, hvordan de mener det fysiske undervisningsmiljø kan forbedres er det særligt Ø-bygningen og Akvariet, der fremhæves som problematiske områder (jf. bilag). OPSUMMERING: Der er problemer med indeklima/temperatur og rengøring på konservatoriet. Ø- bygningen og Akvariet fremhæves som særligt problematiske områder. 2 Akvariet er konservatoriets café-scene beliggende i Ø-bygningen. 6

7 3.2 Vurdering af undervisningsudstyr De studerende er også blevet bedt om at vurdere undervisningsudstyret på RMC: instrumentarium, AV-udstyr (fx forstærker, sanganlæg, HI-FI og lign.) og øvrigt undervisningsudstyr (fx tavler, overheadprojektor og lign.) på RMC. Godt halvdelen af respondenterne vurderer, at kvaliteten og udvalget af undervisningsudstyr er i orden, mens godt en tredjedel af de studerende mener, at der er problemer med kvaliteten af instrumentariet og AV-udstyret og en fjerdedel mener, at der er problemer med det øvrige udstyrs kvalitet. En fjerdedel mener, at der er problemer med udvalget af instrumentarium og AV-udstyr, mens kun 15,7% mener, at der er problemer med udvalget af det øvrige udstyr. Halvdelen af respondenterne giver udtryk for, at det øvrige undervisningsudstyrs tilstand er i orden, mens kun hhv. 40,0% og 33,9% mener, at instrumentariets og AV-udstyrets tilstand er i orden (jf. tabel 3.1) Tabel 3.1 Vurdering af undervisningsudstyret Ikke i orden/ I orden Ved ikke Mindre problemer Kvalitet Instrumentarium 32,2% 52,2% 15,7% AV-udstyr 37,4% 48,7% 13,9% Øvrige udstyr 24,3% 58,3% 17,4% Udvalg Instrumentarium 27,0% 53,9% 19,1% AV-udstyr 25,2% 46,1% 33,0% Øvrige udstyr 15,7% 52,2% 32,2% Tilstand Instrumentarium 43,5% 40,0% 16,5% AV-udstyr 35,7% 33,9% 30,4% Øvrige udstyr 15,7% 51,3% 33,0% N= 115 OPSUMMERING: Respondenterne udviser større tilfredshed med udstyrets kvalitet og udvalg, end med udstyrets tilstand. 3.3 Lydforhold og akustik De studerende er også blevet bedt om at vurdere lydforhold og akustik i undervisningslokaler, koncertsalen samt Akvariet. Størstedelen af respondenterne mener, at de akustiske forhold og lydniveauet er i orden i undervisningslokaler og i Akvariet (over 67,8% af respondenterne). Anderledes ser det ud med koncertsalen, hvor kun 46,1% mener, at de akustiske forhold er i orden, og 43,5% mener, at der er problemer med akustikken. Lidt bedre ser det ud, når koncertsalens lydniveau vurderes: 63,5% mener, at lydniveauet er i orden og kun 27,8% mener, at der er problemer (jf. bilag). OPSUMMERING: Der er generelt gode lydforhold og god akustik, dog peges der på, at akustikken i koncertsalen er mindre god. 7

8 3.4 Adgang til lokaler og udlån De rammer de studerende har for at øve sig på konservatoriet og udenfor konservatoriet er også en del af det fysiske undervisningsmiljø. Derfor er de studerende blevet bedt om at vurdere adgang til øvelokaler, lydstudier og stillerum til at læse i samt mulighederne for at låne udstyr på konservatoriet. Hele 60,9% af respondenterne mener, at der er problemer med at få adgang til øvelokaler på konservatoriet, mens 24,3% ikke mener, at der er problemer med at få adgang til øvelokaler. 51,3% af respondenterne mener, at der er problemer med at få adgang til et roligt lokale at læse i, mens kun 21,7% ikke finder problemer herved. Bedst ser det ud med adgangen til lydstudierne, hvor 33,9% af respondenterne mener, at der er problemer, og 20,9%, at der ikke er problemer. I de åbne spørgsmål, hvor det er muligt at angive hvilke lokaler man savner på RMC angiver en del studerende, at der er behov for et stille rum at læse i. Der foreslås både at kunne have form af en rigtig læsesal og et rum med bløde møbler i (jf. bilag). Kun omkring en femtedel af respondenterne oplever, at der er problemer med at låne instrumenter til ekstern brug. 43,5% oplever ingen problemer med at låne instrumenter til kortere eksternt brug, mens tilfredsheden er lavere ved eksternt udlån i 2-7 dage, hvor 23,5% oplever at der ingen problemer er og endeligt oplever kun 18,3%, at der ingen problemer er ved eksternt udlån af instrumenter i længere perioder (Jf. tabel 3.2). Tabel 3.2 Udlån af instrumenter Udlån af instrumenter (inkl. forstærker Ikke i orden/ I orden Ved ikke og mikrofon) Mindre problemer Kortere eksternt brug (1-2 dage) 20,9% 43,5% 35,7% Eksternt brug (2-7 dage) 20,0% 23,5% 56,5% Længere eksternt brug (uger/måneder) 19,7% 18,3% 67,0% N=115 OPSUMMERING: Få respondenter oplever problemer med at låne udstyr, mens mange oplever problemer med at få adgang til de lokaler de skal bruge. 3.5 IT-forhold De studerendes muligheder for at få adgang til computere samt mulighederne for at indrette computer-arbejdspladserne korrekt er også blevet kortlagt. 41,2% af respondenterne mener, at antallet af computere er problematisk, mens 49,1% mener, at antallet er i orden. 52,6% af respondenterne mener, at der er problemer med at få adgang til computere, der rent faktisk virker, mens 31,6% ikke oplever det som et problem. Under 25% af de studerende oplever problemer med at indstille computerarbejdspladserne ergonomisk korrekt. Spørgsmålene om mulighederne for at indstille computerarbejdspladserne ergonomisk korrekt udmærker sig ved at ved-ikke 8

9 besvarelserne ligger mellem 40% og 50% (jf. bilag). Dette tyder på, at de studerende enten ikke ved, hvordan en computerarbejdsplads skal indstilles korrekt, eller at de ikke har overvejet mulighederne for at tilrette det fysiske arbejdsmiljø ved computerarbejdspladserne. OPSUMMERING: En stor del af respondenterne mener at, der mangler computere og godt halvdelen har problemer med at finde computere, der virker. En fjerdel af respondenterne oplever problemer med at indrette computerarbejdspladserne ergonomisk korrekt. 3.6 Sikkerheds- og sundhedsundervisning Kun 13 respondenter (svarende til 11,4%) svarer ja til at have modtaget undervisning i sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med uddannelsen. 10 af de 13 respondenter mener, at undervisningen har været god og halvdelen af de 13 mener, at undervisningen har gjort dem i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer for dem selv i forbindelse med undervisningen og fremtidigt arbejde samt bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer for fremtidige kolleger. OPSUMMERING: Meget få har modtaget undervisning i sikkerhed og sundhed. De der har modtaget undervisning mener undervisningen har været god, men kun halvdelen af dem mener de kan bruge den til at vurdere sikkerheds- og sundhedsproblemer. 3.7 Studerendes helbred og fysiske tilstand Hele 93,0% af respondenterne bedømmer deres helbred som godt eller meget godt, mens kun 7,0% angiver, at deres helbredstilstand er mindre god. De studerende bliver også bedt om at vurdere specifikke aspekter af deres helbredstilstand. De tre topscorere er fysisk træthed, smerter/gener i skuldre/nakkeregion samt smerter/gener i ryggen: Tabel 3.3 Fysiske gener i forbindelse med uddannelse på RMC Er du generet af et eller flere af disse problemer i forbindelse med din uddannelse? Ofte/ af og til Sjældent/ aldrig Fysisk træthed 60,5% 39,5% Smerter/gener i skuldre/nakkeregion 55,3% 44,7% Smerter i ryggen 45,6% 54,4% Hovedpine 28,1% 71,9% Smerter andre steder i kroppen 15,8% 84,2% Høreskader 14,9% 85,1% Allergi eller overfølsomhed (fx husstøvmider, pollen, skimmelsvamp) 11,4% 88,6% Astma eller luftvejsgener 8,8% 91,2% N= 114 De studerende er også blevet bedt om at angive hvorvidt evt. gener er blevet værre eller bedre i deres tid på RMC. For de fleste af generne angiver respondenterne, at generne hverken er blevet 9

10 forbedret eller forværret i deres tid på RMC. Den eneste gene, der afviger fra dette mønster er høreskader, hvor 35,2% angiver, at deres gener er blevet værre mens de har været på RMC 3. OPSUMMERING: Respondenterne angiver generelt at have et godt helbred. Dog har mange problemer med træthed og smerter i ryg/nakke. Høreskader er en gene, som flere respondenter angiver er blevet forværret i løbet af deres tid på RMC. 3.8 Rygning Kun 17,5% af respondenterne fortæller, at de ryger dagligt. Størstedelen af respondenterne (85,1%) angiver at være tilfredse med RMC s rygepolitik og kun 8,8% mener, at den er problematisk. 36,0% af de studerende oplever problemer med overholdelse af rygepolitikken på RMC, mens 56,1% synes politikken bliver overholdt. OPSUMMERING: Få respondenter angiver at ryge i det daglige og over halvdelen ryger slet ikke. Respondenterne er tilfredse med rygepolitikken, men peger på mindre problemer med overholdelse af rygepolitikken. 3.9 Opbevaring af instrumenter og overtøj 33,9% af respondenterne oplever, at det er et problem at få opbevaret instrumenter på RMC, mens 27,8% ikke oplever problemer hermed. 57,9% oplever problemer med at opbevare overtøj, mens 25,4% ikke finder det problematisk. OPSUMMERING: Over halvdelen af de studerende oplever problemer med at opbevare overtøj, mens en tredjedel oplever problemer med at opbevare instrumenter. 4.0 Det æstetiske undervisningsmiljø Som nævnt i indledningen tildeler respondenterne det æstetiske undervisningsmiljø gennemsnitskarakteren 8,55. Det er den laveste delkarakter respondenterne tildeler RMC s undervisningsmiljø. Der er da også flere punkter, hvorpå respondenterne forholder sig kritisk til det æstetiske undervisningsmiljø på RMC. 67,5% er enige og 25,4% er uenige i, at gangarealerne er kedelige. Undervisningslokalerne får en lidt bedre vurdering: 43,0% er enige og 50,9% er uenige i, at undervisningslokalerne er triste. Når de studerende bliver bedt om at angive om de er enige eller uenige i, at der mangler udsmykning på RMC svarer 66,7%, at de er enige, mens 28,9% svarer, at de er uenige (jf. bilag). Som gennemsnitskarakteren også afspejler giver respondenterne ikke en gennemgående negativ vurdering af det æstetiske undervisningsmiljø. 76,6% af respondenterne mener, at bygningerne er godt vedligeholdt, mens kun 18,4% er uenige heri. Samtidig mener 81,6% af respondenterne, at der 3 De 35,2% svarer til 19 respondenter, da det alene er de 54 respondenter, der har angivet at være generet af høreskader, der er blevet bedt om at vurdere om genen er blevet værre eller bedre. 10

11 er en god atmosfære i bygningerne, hvor kun 16,6% er uenige heri. Fællesområderne bliver værdsæt der er gode rammer for de studerendes aktiviteter og liv. I spørgeskemaet har det været muligt for respondenterne at angive hvilke rum, de er begejstrede for, hvilke der frastøder dem og hvilke rum de godt kunne tænke sig, der var på RMC. Der tegner sig to klare tendenser: 1. Der er stor utilfredshed med Ø-bygningen som helhed. Den er æstetisk utiltalende, der er rodet og beskidt. 2. Der er en efterspørgsel på et lokale, der kan bruges til at slappe af og hygge sig i og hvor der ikke må ryges (jf. bilag). Derudover værdsætter flere receptionen, der er et hyggeligt gennemgangssted med sofaer, blomster og lys. Gangene i U-bygningen med billedudstilling roses også af flere. Ligeledes fremhæves lokalerne U210, U211 og særligt A118 gentagne gange som smukke og funktionelle lokaler. A118 fremhæves for sin indretning og arkitektur og U210 og U211 for indretning og udsigten over vandet. Til gengæld peger en enkelt på, at de øvrige undervisningslokaler i A-bygningen trænger til en opstrammer. U fremhæves som særligt rodede og dermed urolige lokaler. Endeligt udpeges rygerum som kedelige lokaler (jf. bilag). Hvad angår andre lokaler på konservatoriet deler vandene sig. Kantinen fremhæves af de fleste som institutionel og ikke særlig hyggelig, mens en enkelt mener, at kantinen er lys, rar og godt placeret. Et par stykker fremhæver koncertsalen som et smukt og anvendeligt lokale, mens en enkelt mener, at salen er kold, der er (for) højt til loftet og ingen atmosfære. Størstedelen af respondenterne peger på, at Akvariet er rodet, beskidt og dårligt indrettet, mens et par stykker mener, at der er en god atmosfære i Akvariet. Flere giver udtryk for, at udsmykningen i A-studiet er grim, mens en enkelt mener, at A-studiet er smukt udsmykket (jf. bilag). OPSUMMERING: Dele af konservatoriet får ros for de æstetiske rammer: Der er gode fællesområder, gangene i U-bygningen med malerierne er smukke, receptionen er hyggelig og U118, U210 og U211 fremhæves som behagelige undervisningslokaler. Men Ø-bygningen og Akvariet trænger til en opstrammer, som en respondent udtrykker det. Ligeledes er gangarealerne kedelige. Endeligt efterlyses hyggelige røgfrie lokaler, så der kan skabes et indendørs forum, hvor de studerende kan slappe af og være sociale i pauserne. 5.0 Opsamling på analyse af RMC s undervisningsmiljø 2005 En samlet gennemsnitskarakter 9,15 for undervisningsmiljøet på RMC indikerer, at undervisningsmiljøet generelt er godt. Ovenstående analyse har bekræftet, at der hverken hvad angår det psykiske, fysiske eller æstetiske undervisningsmiljø er store faresignaler. Dermed ikke sagt at der ikke er plads til forbedringer af undervisningsmiljøet. Nedenstående liste samler opsummeringerne fra de enkelte analyseafsnit. Hensigten er, at listen danner baggrund for konservatoriets prioritering af indsatsområder og udarbejdelse af handlingsplan. 11

12 Psykiske undervisningsmiljø - Der er en del utilfredshed med informationsdelingen og kommunikationen på RMC. - Godt 1/5 af respondenterne benytter sig af studievejledningen, mens over halvdelen benytter sig af uformel hjælp fra lærerne. - Mellem en femtedel og en fjerdedel af respondenterne er utilfredse med deres muligheder for at få medbestemmelse og indflydelse på medbestemmelse. Den foreliggende undersøgelse giver ikke mulighed for at vurdere præcist på hvilke områder og på hvilken måde, de studerende ønsker medbestemmelse. - Lidt over 2/3 af respondenterne føler sig stressede pga. deres uddannelse, men de øvrige stressindikatorer understøtter ikke entydigt dette billede. Det kan være givtigt at afdække hvad respondenterne mener, når de siger de er stressede, for dermed at få et mere dybdegående billede af hvor stressede de studerende er. - Der er tilfredshed med arbejdsformerne på konservatoriet, og de studerende er glade for at samarbejde med hinanden. - Der tegner sig et billede af at der generelt er et godt fællesskab og god socialitet på RMC. Dog er der en mindre gruppe af studerende, der føler sig ensomme/udelukkede. Fysiske undervisningsmiljø - Der er problemer med indeklima/temperatur og rengøring. Ø-bygningen og Akvariet fremhæves som særligt problematiske områder. - Respondenterne udviser større tilfredshed med udstyrets kvalitet og udvalg, end med udstyrets tilstand. - Der er generelt gode lydforhold og god akustik, dog peges der på, at akustikken i koncertsalen er mindre god. - Få respondenter oplever problemer med at låne udstyr, mens mange oplever problemer med at få adgang til de lokaler de skal bruge. Særligt efterspørges et roligt lokale til at læse i. - En stor del af respondenterne mener, at der mangler computere og godt halvdelen har problemer med at finde computere, der virker. En fjerdel af respondenterne oplever problemer med at indrette computerarbejdspladserne ergonomisk korrekt. - Meget få har modtaget undervisning i sikkerhed og sundhed. De der har modtaget undervisning mener, undervisningen har været god, men kun halvdelen af dem mener, de kan bruge den til at vurdere sikkerheds- og sundhedsproblemer. - Respondenterne angiver generelt at have et godt helbred. Dog har mange problemer med træthed og smerter i ryg/nakke. Høreskader er en gene, som flere respondenter angiver er blevet forværret i løbet af deres tid på RMC. - Få respondenter angiver at ryge i det daglige og over halvdelen ryger slet ikke. Respondenterne er tilfredse med rygepolitikken, men peger på mindre problemer med overholdelse af rygepolitikken. 12

13 - Over halvdelen af de studerende oplever problemer med at opbevare overtøj, mens en tredjedel oplever problemer med at opbevare instrumenter. Æstetiske undervisningsmiljø - Dele af konservatoriet får ros for de æstetiske rammer: Der er gode fællesområder, gangene i U-bygningen med malerierne er smukke, receptionen er hyggelig og U118, U210 og U211 fremhæves som behagelige undervisningslokaler. Men Ø-bygningen og Akvariet trænger til en opstrammer som en respondent udtrykker det. Ligeledes er gangarealerne kedelige. Endeligt efterlyses hyggelige røgfrie lokaler, så der kan skabes et indendørs forum, hvor de studerende kan slappe af og være sociale i pauserne. 13

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Undervisningsmiljø på Nordjysk Musikkonservatorium

Undervisningsmiljø på Nordjysk Musikkonservatorium Undervisningsmiljø på Nordjysk Musikkonservatorium Nordjysk Musikkonservatorium har gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt de studerende i december måned 2005. Undersøgelsen er sendt

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december 2011. En overvejende

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2013

Arbejdspladsvurdering 2013 Undervisningsministeriets Departement, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Arbejdspladsvurdering Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Health Group A/S december 1 Denne APV, herunder spørgeskemaundersøgelse og rapport

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

UMV 2009 Redegørelse og handleplan

UMV 2009 Redegørelse og handleplan UMV 2009 Redegørelse og handleplan 07 09 2009 1 Studerende fra hold 06I, 06 II, 07I, 07 II, 08I og 08 II har deltaget i undervisningsmiljøvurdering i forårssemesteret 2009. Der blev udsendt elektroniske

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Undervisningsmiljøvurdering, UMV. væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium og HF Undervisningsmiljøvurdering, UMV. væsentlige problemstillinger. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend.

Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend. Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend.dk Planlægningen. I efteråret

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25 Dato:15. dec 2009 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 15. dec 2012 UMV en indeholder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Viby Gymnasium Undervisningsmiljøvurdering 2012. Rekvirent. Rådgiver

Viby Gymnasium Undervisningsmiljøvurdering 2012. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viby Gymnasium Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J Att.: Dinna Balling Telefon 87348014 E-mail: db@viby-gym.dk Rådgiver Orbicon Arbejdsmiljø Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 40 22 87 21 E-mail

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere