Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Ansøgningspuljens målgruppe...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe..."

Transkript

1 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer Ansøgningsfrist d. 5. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Ansøgningspuljens målgruppe Ansøgerkreds Krav til organisering af partnerskabet Ansvarsfordeling Forventede resultater og forandringsteori Forventede resultater på borgerniveau Forventede resultater på organisatorisk niveau Forandringsteori Opfyldelse af ansøgningspuljens formål Projektperiode Tidsplan Støtteegnede projekter Deltagerantal Udarbejdelse af projektbeskrivelse Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen Vurdering af ansøgninger Tilskudsberettigede udgifter Ikke tilskudsberettigede udgifter Side 1 af 14

2 13 Udarbejdelse af budget Praktiske oplysninger Ansøgningsprocedure Regnskabsaflæggelse Faglig afrapportering Side 2 af 14

3 1 Indledning I forbindelse med satspuljeaftalen for 2014 blev det vedtaget at afsætte i alt 40,5 mio. kr. til initiativet mestringsstøtte til familier med børn med handicap. Som en del af initiativet blev der afsat 12,0 mio. kr. til udvikling og evaluering af modeller for forældrekurser og -netværk i samarbejde mellem kommuner og interesseorganisationer. Nærværende ansøgningspuljen har til formål at styrke familiers ressourcer og muligheder ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. Den samlede projektperiode er fra den 1. september 2015 til 31. december Der skal ansøges om midler af tre omgange. Nærværende ansøgningspulje dækker anden ansøgningsrunde, og med denne ansøgningspulje søges der for perioden fra den 15. september 2016 til den 31. marts 2017, hvor der er afsat i alt 3,3 mio. kr. til fordeling mellem tilskudsmodtagere. Det er ikke et krav, at projektet har opnået støtte fra første ansøgningsrunde, for at søge om støtte fra nærværende ansøgningspuljen. Projekter, som har modtaget støtte fra første ansøgningsrunde, skal ikke søge støtte fra ansøgningspuljen. Der er tale om et delinitiativ under initiativet mestringsstøtte til familier med børn handicap, som har været i gang siden I forløbet hidtil har en leverandør i samarbejde med de deltagende projekter udviklet og afprøvet første bud på konkrete modeller for forældrekurser og -netværk, der understøtter samarbejdet omkring kurser og varige forældre- eller familienetværk mellem kommuner og interesseorganisationer. Projekterne skal i delinitiativet afprøve og videreudvikle: Én samarbejdsmodel for samarbejder vedrørende forældrekurser for kommuner og interesseorganisationer. Én kursusmodel/manual for forældrekurser til forældre med et handicappet barn. Begge modeller evalueres og tilpasses løbende og forældrekursusmodellen effektevalueres desuden ved projektets afslutning. Til denne vejledning er begge modeller for forældrekurser vedlagt. I denne ansøgningsrunde skal begge modeller afprøves og tilpasses på baggrund af tilbagemeldinger fra projektpartnerskaberne og borgere. Herefter skal modellerne afprøves og tilpasses endeligt i en kommende ansøgningsrunde i Ansøgningspuljens formål Ansøgningspuljen har til formål at styrke forældres mestring af familielivet i familier med børn med handicap. Det sker ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk målrettet forældre til børn og unge under 18 år med handicap. Afprøvningen sker som et partnerskab mellem kommune(r) og interesseorganisation(er). 3 Ansøgningspuljens målgruppe Ansøgningspuljens primære målgruppe er forældre til børn og unge under 18 år med handicap. Herudover er søskende til børn med handicap samt eventuelt bedsteforældre sekundære målgrupper. Målgruppen er ikke afgrænset i forhold til, hvilke typer handicap børnene i familien har. Der fokuseres i stedet på forældre, som har et barn med et betydeligt og varigt handicap, og som derfor kan have brug for ekstra støtte fra kommunen. Handicap forstås her som en fysisk eller kognitivt funktionsnedsættelse. Det vil i høj grad være op til den enkelte ansøger at definere, hvilke specifikke handicapmålgrupper, som ansøger ønsker at fokusere på i afprøvningen. Målgruppen kan være specifik (f.eks. forældre til et barn med autisme eller hørenedsættelsen), eller den kan være mere generel (forældre til et barn med en kognitiv funktionsnedsættelse eller et fysisk handicap). Målgruppen kan ligeledes være alle forældre med et barn med handicap. Side 3 af 14

4 Det vil være naturligt, at kommuner og interesseorganisationer tager udgangspunkt i den eller de målgrupper, som den enkelte interesseorganisation fokuserer på. Målgruppen indbefatter ikke forældre, hvis barn inden for de sidste tre måneder har fået konstateret en funktionsnedsættelse. 4 Ansøgerkreds Ansøgerkredsen udgøres af landets kommuner, som indgår partnerskab med én eller flere interesseorganisationer. Derudover kan kommunerne vælge at indgå partnerskab med andre kommuner. I forbindelse med ansøgning om støtte til afprøvning skal det fremgå klart, hvilken kommune, der er ansvarlig for ansøgningen. 4.1 Krav til organisering af partnerskabet Ansvarsfordelingen i partnerskabet mellem kommune(r) og interesseorganisation(er) skal beskrives i ansøgningen, herunder hvordan organiseringen af partnerskabet skal etableres. I den forbindelse skal der enten i forbindelse med fremsendelse af ansøgning eller senest fire uger efter, at ansøger modtager meddelelse om tilsagn, fremsendes en skriftlig samarbejdsaftale. I den forbindelse er det vigtigt at understege, at udviklingen og afprøvningen af forældrekurserne kan ske på decentrale kommunale enheder, som f.eks. aflastningssteder eller andre institutioner. Dog skal den kommunale myndighed godkende projektet og være tilskudsansvarlig. Projektpartnerskabet kan indeholde mere end en interesseorganisation, hvis projektet ønsker at omfatte mere end én målgruppe. Det bemærkes, at partnerskabet også kan bestå af lokale interesseorganisationer eller lokalafdelinger af landsdækkende interesseorganisationer, ligesom landsdækkende interesseorganisationer naturligvis også kan indgå i partnerskabet. Størrelse på interesseorganisationen er ikke afgørende for, om man kan komme i betragtning til tilskud fra ansøgningspuljen. Partnerskabet kan ligeledes bestå af flere kommuner og en eller flere interesseorganisationer. Ansøgningspuljen kan kun søges af partnerskaber, som indbefatter mindst én kommune og mindst én interesseorganisation. Hvis den enkelte interesseorganisation beskæftiger sig med flere forskellige typer handicap, er det ingen hindring for at komme i betragtning til støtte fra ansøgningspuljen. Det vil sige at: Én kommune kan vælge at søge sammen med en interesseorganisation. Én kommune kan vælge at søge sammen med to eller flere interesseorganisationer. To eller tre kommuner kan søge sammen med en interesseorganisation. To eller tre kommuner kan søge sammen med to eller flere interesseorganisationer. Det bemærkes i den forbindelse, at der i udvælgelsen af projekter til støtte fra ansøgningspuljen vil blive lagt vægt på, at der er en økonomisk ligelig fordeling af midlerne mellem projektets deltagere. På den baggrund skal der udarbejdes budgetter for fordeling af blandt partnerskabets deltagere. Side 4 af 14

5 4.2 Ansvarsfordeling Ansøgerkommunens opgaver - Rekruttere deltagere - Budgetansvar - Rapporteringsansvar Udvikling af model for forældrekurser Interesseorg. opgaver - Primært ansvar for beskrivelse af målgruppespecifikke moduler - Rekruttere frivillige, hvis det skønnes nødvendigt Fælles opgaver - Rekruttere egnede undervisere - Gennemføre afprøvninger - Sikre metodestringens 5 Forventede resultater og forandringsteori Det forventes, at de støttede projekter opnår nedenstående resultater på borgerniveau. 5.1 Forventede resultater på borgerniveau De forventede resultater på borgerniveau er følgende: Mindre stress hos både forældre og børn Øget socialt netværk Færre konflikter i familien Bedre samarbejde mellem familier og kommune Øget selvoplevet mestringsevne blandt forældrene Øget selvoplevet livskvalitet i familierne Mere selvstændighed for familierne (egenmestring frem for systemets/kommunens hjælp) For at sikre at disse målsætninger på borgerniveau kan blive dokumenteret, er SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd tilknyttet initiativet som ekstern evaluator. Evaluator udvikler i samarbejde med Socialstyrelsen et koncept for dataindsamling, som hvert projekt følger i projektperioden. Det er et krav, at projektpartnerskaberne følger dette dataindsamlingskoncept i hele projektperioden. Dataindsamlingen forsøges designet, så det er så lidt tidskrævende som muligt. 5.2 Forventede resultater på organisatorisk niveau Det forventes, at deltagende interesseorganisationer opnår: Bedre adgang til samarbejde med kommunen om fælles opgaveløsning og støtte til familier i målgruppen. Side 5 af 14

6 Mulighed for at komme i kontakt med forældre, som ikke er medlem af den målgruppespecifikke forening. Det forventes, at deltagende kommuner opnår: Bedre samarbejde med interesseorganisationer om fælles opgaveløsning og støtte til familier i målgruppen. Familier med højere grad af selvhjulpenhed og mindre behov for kommunal støtte og hjælp. 5.3 Forandringsteori Den overordnede forandringsteori for ansøgningspuljens indsatsområde kan illustreres som herunder angivet: INPUT AKTIVITETER RESULTATER EFFEKTER KORT SIGT EFFEKTER MELLEMLANG SIGT EFFEKTER LANG SIGT Partnerskaber mellem kommuner og brugerorganisationer Udvikling og afprøvning af samarbejdsmodel Videreudvikling og afprøvning af generisk model for forældrekurser Færdigudviklet og afprøvet model for samarbejde med brugerorganisation er samt forældrekurser til forældre til et barn med handicap Forældre får øget viden om tilbud, metoder og indsatser Forældre får overblik over sagsforløb, støttemuligheder og kommunal organisering Forældre får øget viden om barnets funktionsnedsættelse og redskaber til at støtte barnet og dets udvikling Forældre opnår viden om søskende s udvikling skyggen af det handicappede barn Netværk og erfaringsudveksling med andre forældre Forældre får øget viden og konkrete redskaber til at understøtte familiens behov Forbedret dialog og samarbejde mellem kommune og forældre Øget forståelse af sammenhæng i det kommunale system Øget handicapforståelse hos forældrene Styrket forældrerolle og handle-kompetence Øget fokus på ressourceperspektiv (barn, familie, netværk) Øget netværk blandt forældre/familier med børn med funktionsnedsættelse Øget overskud og mindre stress i familien Familien oplever færre konflikter internt i familien Primært effektmål Styrket mestring i familien som helhed Øget trivsel i familien som helhed - livskvalitet Bedre (re)habilitering af barnet Selvhjulpne familier Færre familier med brug for varig og/eller omfattende støtte 5.4 Opfyldelse af ansøgningspuljens formål Der videreudvikles i denne projektperiode på: En samarbejdsmodel, som skal gøre det lettere at indgå samarbejder mellem kommuner og interesseorganisationer. En model for selve forældrekurserne (indhold, tematik, facilitering osv.). Modellerne er derfor ikke fuldt færdigudviklet ved denne projektetperiodes start, men vil blive videreudviklet og afprøvet i samarbejde med de støtteegnede projektpartnerskaber. Modellen er skabt på baggrund af en national og international vidensafdækning med hensyn til forældrekurser af denne type og arbejder ud fra et oplæg/en manual, som Socialstyrelsen og leverandøren har udarbejdet. På nuværende tidspunkt har modellen været pilotafprøvet i to projekter i den første projektperiode, og der foregår en erfaringsopsamling herfra og tilpasning af modellen i forhold til gennemførsel af endnu to afprøvningsrunder dvs. denne projektperiode og den kommende tredje projektperiode i Modellen som afprøves er vedlagt i bilag 1 og bygger grundlæggende på følgende model: Side 6 af 14

7 Grundlæggende elementer Familieliv Re-orientering Stress & robusthed (resilience) - Coping/mestring Relationer mellem barn/søskende, barn/forældre Relationer mellem forældre Den ændrede forældrerolle Barnets, familiens ressourcer Empowerment Systemet Samarbejdet mellem kommune og forældre Muligheder for hjælp og støtte Jura/ret/lovgivning Overgangsproblematikker Inklusion / skolegang Netværk Netværksdannelse, netværksstruktur Sociale relationer Fritidsliv Venskaber Specifikt modul Specifikt modul Specifikt modul Specifikt modul Specifikt modul Valgfrie moduler Tanken i modellen er, at de grundlæggende moduler gennemføres af partnerskabernes parter i fællesskab. De specifikke moduler fastlægges ud fra den enkelte valgte målgruppe og gennemføres af partnerskabernes parter i fællesskab. De specifikke moduler kan være opdelt efter handicap eller f.eks. efter overordnede kategorier som: Kognitive handicap Fysiske handicap Sjældne handicap Usynlige handicap el. lign Stress i familien Andre udfordringer i familien I bilag 1 kan ansøgere danne sig et foreløbigt overblik over forældrekursusmodellen. Forældrekursusmodellen har form af en manual, der efterfølgende vil blive konkretiseret i projektforløbet. I ansøgningen skal partnerskaberne beskrive, hvilke specifikke moduler, der ønskes gennemført. Læs mere om kravene hertil i afsnit Projektperiode Den samlede projektperiode for hele delinitiativet er den 1. september 2015 til 31. december Der skal ansøges om midler af tre omgange. Denne ansøgningspulje dækker anden ansøgningsrunde med projektperiode 15. september 2016 til 31. marts 2017, hvor der er afsat i alt 3,3 mio. kr. til fordeling mellem tilskudsmodtagere. Det er ikke et krav, at projektet har opnået støtte fra første ansøgningsrunde, for at deltage i afprøvningen. Tredje ansøgningsrunde dækker den sidste del af den samlede projektperiode fra 1. april 2017 til 31. december 2017, hvor der er afsat 3,7 mio. kr. til fordeling mellem tilskudsmodtagere. For at opnå et evt. tilskud i tredje ansøgningsrunde er det et krav, at projektet har modtaget tilskud i anden ansøgningsrunde. 7 Tidsplan Der skal i løbet af den resterende projektperiode gennemføres to afprøvningsrunder: Testafprøvning i perioden (denne projektperiode): september 2016 marts 2017 Endelig afprøvning i perioden (den tredje projektperiode): april 2017 december 2017 Side 7 af 14

8 Efter hver afprøvningsrunde vil modellen, hvis der er behov herfor, blive tilpasset på baggrund af de data, som er opsamlet undervejs samt på baggrund af tilbagemeldinger fra såvel deltagere, som udfører af kurserne. I dette perspektiv skal projekterne også være forberedt på at deltage i et vist udviklingsarbejde i forhold til den endelige kursus- og samarbejdsmodel. Herunder tværgående netværksmøder med de andre projektpartnerskaber i forbindelse med afprøvningsrunderne. Tidsplan for modeludviklingsperioden: Medio September 2016 September/Oktober 2016 Oktober 2016 Marts 2017 Januar 2017 Marts 2017 April 2017 December 2017 August 2017 December 2017 Projektopstart Der vil ved projektopstart blive afholdt kick-off arrangement for alle deltagende projektpartnerskaber. Det er obligatorisk at deltage, og det forventes at minimum to personer deltager én fra kommunen og én1 fra interesseorganisationen. Testafprøvning af model for forældrekurser. Dataindsamling og analyse af testafprøvning. Tværgående netværksmøde. Herefter tilpasning af model i den grad, det findes nødvendigt, og klargøring af endelig afprøvning herunder rekruttering af deltagerfamilier i kommunerne. Endelig af prøvning af model for forældrekurser. Dataindsamling og analyse af endelig afprøvning. Herefter formidling af projektets resultater. Det er et krav, at det er de vedlagte modeller for forældrekurser, der er udviklet i den første projektperiode, der også videreudvikles og afprøves i denne projektperiode. Såfremt kommunerne allerede nu tilbyder forældrekurser til målgruppen, kan disse fortsat blive udbudt parallelt med dette udviklingsforløb. 8 Støtteegnede projekter Der kan søges støtte til projekter, der ønsker at indgå i videreudvikling og afprøvning af det oplæg til manual/model for forældrekurser samt samarbejdsmodel for kommuner og interesseorganisationer, som er udarbejdet af Socialstyrelsen og dennes leverandør. Det er op til hvert enkelt projekt at definere og beskrive, hvilken målgruppe projektet ønsker at fokusere på i udviklingen af forældrekursusmodellen. Målgruppen kan være specifik (f.eks. forældre til et barn med autisme eller hørenedsættelsen), eller den kan være mere generel (forældre til et barn med en kognitiv funktionsnedsættelse eller et fysisk handicap). Målgruppen kan dog også blot være alle forældre med et barn med funktionsnedsættelse. Projektet skal udpege en projektleder i henholdsvis interesseorganisationen og kommunen, som bl.a. har ansvar for budgetopfølgning, fremdrift, målopfyldelse, sikring af data til effektevaluering, afrapportering mv. Endvidere skal hvert projekt ved ansøgning angive, hvilke medarbejdere eller frivillige borgere som skal deltage i modeludviklingen. Her skal det udspecificeres, hvilke opgaver det forventes, at den enkelte skal varetage (f.eks. undervisning på kurser, rekruttering af familier, dataindsamling, osv.) I forhold til undervisning på de moduler, hvor kommunen skal varetage en del af undervisningen, er det nødvendigt, at de udpegede undervisere har erfaring med at arbejde professionelt med målgruppen f.eks. som socialrådgiver, socialpædagog, familievejleder eller lign. Se i øvrigt bilag 1 for forventede underviserkompetencer samt læringsmål for kurserne. I forhold til undervisning, som varetages af interesseorganisationen, anbefales det, at projektet udpeger personer med fagligt kendskab til den specifikke målgruppe. Det kunne f.eks. være ansatte i organisationens centrale sekretariat, psykologer med interesse for handicapfeltet, frivillige med professionelle kompetencer inden for målgruppen eller lign. Endvidere kan frivillige borgere rekrutteres til at holde oplæg om mere erfaringsbaserede emner på de specifikke moduler. Side 8 af 14

9 8.1 Deltagerantal Projekterne skal kunne rekruttere minimum 8 familier til hver af de to afprøvningsrunder. I alt skal der således i den samlede projektperioden rekrutteres minimum 16 familier pr. projekt. De rekrutterede familier skal som udgangspunkt kunne deltage i et weekendkursus (1,5 til 2 dage) samt i 3 aftenkurser á 4 timers varighed. Weekendkurserne afholdes for hele familien inklusiv børn/søskende. 9 Udarbejdelse af projektbeskrivelse Ved fordeling af støtte til projekterne vil der blive lagt vægt på, at følgende er tilstrækkelig beskrevet i ansøgningen: 1. At projektets formål er beskrevet. I projektets formål beskrives, hvilket problem projektet skal løse for målgruppen, og hvilken forandring det skal medføre for målgruppen. Det er centralt, at det sandsynliggøres, hvordan projektet medvirker til at fremme puljens formål. 2. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger: Hvem der indgår i målgruppen? Hvor mange fra målgruppen forventes at være omfattet af projektet? Det er vigtigt, at der gives et realistisk bud på, hvor mange der indgår i projektet jf. kravene til deltagerantal. Der skal både tages hensyn til det økonomiske grundlag for projektet og kapaciteten (f.eks. antal ansatte, antal frivillige, deres faglige forudsætninger og projektets organisatoriske rammer og muligheder). Er der relevante undergrupper (er det f.eks. relevant at skelne mellem mænd og kvinder)? Når projektet beskriver målgruppen, skal projektet være opmærksomme på, om der f.eks. er særlige kønsmæssige, aldersmæssige, geografiske, etniske eller andre perspektiver, der skal tages højde for i projektet. 3. At projektets organisation og ledelse er beskrevet. Beskriv projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, projektlederens beføjelse, hvem har det overordnede ansvar for projektet, projektets samarbejdsparter, og hvad disse bidrager med. Beskriv endvidere hvorledes den økonomiske struktur er i projektet. 4. Kommunen har truffet beslutning om deltagelse i projektet på relevant ledelsesmæssigt niveau, der sandsynliggør, at organisationen vil vægte og prioritere projektet med de rette medarbejderressourcer, løbende opfølgning mv. i hele projektperioden. 5. At videreførelse og forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb er beskrevet og sandsynliggjort. Projektet har beskrevet en forankringsstrategi, herunder hvordan organiseringen af partnerskabet kan bidrage til forankring af projektet efterfølgende. 6. At de specifikke moduler er beskrevet udførligt. Hermed menes, at modulerne er beskrevet i detaljer med hensyn til de temaer, som fremgår herunder: Tema hvilke temaer vil blive dækket? Fascilitering af undervisningen hvordan vil undervisningen foregå? Undervisningsplan hvordan er undervisningen planlagt? Læringsmål for deltagerne hvad skal deltagerne lære i løbet af undervisningen? 9.1 Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Ansøger skal tydeligt overveje, om projektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. De anvendte metoder i projektet skal svare til de behov, som mænd og kvinder i målgruppen kan have. Ansøger skal overveje om kvinder og mænd har samme behov for hjælp. Ansøger skal også overveje, om der er basis for at indrette projektet på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af det. Side 9 af 14

10 10 Tildelingskriterier for tilskud fra ansøgningspuljen For at komme i betragtning til tilskud fra ansøgningspuljen gælder følgende tildelingskriterier for ansøgningen og ansøger: 1. At projektbeskrivelsens formål og målgruppe ligger indenfor ansøgningspuljens formål og målgruppe. 2. At der fremgår tydelig sammenhæng i projektbeskrivelsen mellem målgruppens problemer, målsætninger for øget mestring, og hvilke aktiviteter der planlægges iværksat overfor målgruppen. Dertil at det er sandsynliggjort, at de beskrevne aktiviteter vil føre til opfyldelse af de opstillede mål på borgerniveau. 3. At organiseringen af partnerskabet er tydeligt beskrevet, herunder ansvarsfordelingen for hvem der gør hvad i projektperioden. Dertil kommer, at det vurderes, hvorvidt organiseringen af partnerskabet fremmer muligheden for forankring efter projektperiodens ophør. 4. At der er indsendt en samarbejdsaftale, som er underskrevet af alle projektpartnerskabets medvirkende organisationer/kommuner. Eller at det tydeliggøres, at der eftersendes en aftale senest fire uger efter evt. tilsagn om tilskud. 5. At der rekrutteres minimum 8 familier til hver af de to afprøvningsrunder. I alt skal der således i projektperioden rekrutteres minimum 16 familier pr. projekt 6. At de specifikke moduler er beskrevet udførligt. 7. At der er overensstemmelse mellem budget og beskrevne aktiviteter. 8. At der er en økonomisk ligelig fordeling af midlerne mellem projektets deltagere. 9. At videreførelse og forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb er beskrevet og sandsynliggjort. Projektet har beskrevet en forankringsstrategi, herunder hvordan organiseringen af partnerskabet kan bidrage til forankring af projektet efterfølgende Vurdering af ansøgninger Ansøgninger om tilskud fra ansøgningspuljen vurderes på baggrund af ovenstående tildelingskriterier. Vurderingen er inddelt i seks områder. Af oversigten nedenfor fremgår sammenhængen mellem tildelingskriterier og vurderingen af den samlede ansøgning. Grundlaget for vurderingen uddybes herefter yderligere. Vurdering Tildelingskriterier 1. Formål og målgruppe: Projektets formål og målgruppe ligger inden for ansøgningspuljens formål og målgruppe. 2. Sammenhæng: At der i projektet er sammenhæng mellem formål, målsætninger, aktiviteter og ressourcer (projektets forandringsteori). Det vil blive vurderet, hvorvidt projektet opstiller klare og præcise mål på borgerniveau. Projektets resultater skal være realistiske i forhold til bl.a. målgruppe, bemanding og aktiviteter. Således skal det være sandsynliggjort, at de beskrevne aktiviteter vil føre til opfyldelse af de opstillede mål på borgerniveau. 3. Organiseringen og rekruttering: At projektets organisering er beskrevet, og at der er indsendt en samarbejdsaftale, som er underskrevet af alle projektpartnerskabets medvirkende organisationer/kommuner. Såfremt det ikke er muligt er indsende en underskrevet samarbejdsaftale med ansøgningen, skal denne indsendes senest fire uger efter, at ansøger modtager tilsagn om tilskud. At projektet kan rekruttere minimum 8 familier til hver af de to afprøvningsrunder. I alt skal der således i projektperioden rekrutteres Side 10 af 14

11 minimum 16 familier pr. projekt 4. Beskrivelse af specifikke moduler At de specifikke moduler er beskrevet udførligt. Hermed menes, at modulerne er beskrevet i detaljer med hensyn til de temaer, som fremgår herunder: Tema Facilitering af undervisningen Undervisningsplan Kompetenceprofil for underviseren Læringsmål for deltagerne 5. Budget Projektets budget er realistisk, herunder at der er en klar sammenhæng mellem aktiviteter og de udgiftstyper, som fremgår af budgettet. At der er en økonomisk ligelig fordeling af midlerne mellem projektets deltagere. 6. Forankring At der er beskrevet en realistisk plan for forankring af indsatsen efter projektperiodens ophør. Hertil vurderes det, hvorvidt organiseringen af partnerskabet fremmer muligheden for forankring efter projektperiodens ophør. 11 Tilskudsberettigede udgifter Projektets udgifter skal anføres under specifikke budgetposter i budgettet. Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede i forhold til tilskud fra ansøgningspuljen: 1. Lønudgifter til aflønning medarbejdere i projektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. 2. Udgifter til deltagelse i uddannelsesforløb. 3. Revisionsudgifter. 4. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 5. Udgifter til offentlig transport. 6. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km. 7. Udgifter til mindre materielanskaffelser indtil kr. pr. år (f.eks. indkøb af udstyr, køkkenmaskiner eller andet inventar). Såfremt der søges om tilskud til materialeanskaffelser, skal formålet med anskaffelsen fremgå af ansøgningen eller i en note til budgettet. 8. Andre relevante udgifter til projektets gennemførelse. Relevansen beskrives i en note til budgettet. 12 Ikke tilskudsberettigede udgifter Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke udgifter der ikke kan dækkes gennem tilskud fra ansøgningspuljen: 1. Uforudsete udgifter. Der må ikke budgetteres med reserve mv. 2. Overhead. Udgifter til administration mv. skal fremgå af særskilte budgetposter. 3. Diverse/øvrige udgifter. Der må ikke budgetteres med uspecificerede udgifter. 4. Aktiviteter i udlandet. 5. Materialeanskaffelser for over kr. per år. 6. Anskaffelse af fast ejendom. 7. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 8. Dækning af underskud. 9. Støtte til enkeltpersoners underhold. Side 11 af 14

12 13 Udarbejdelse af budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens ansøgningspuljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. Udarbejdelse af samlet budget for hele projektperioden Der skal udarbejdes et månedsopdelt budget for hele projektperioden fra 1. august 2016 til 31. december Budgetskemaet kan downloades på Socialstyrelsens tilskudsportal, og skal vedhæftes ansøgningen. Bemærk, at der skal udfyldes en budgetpost med midler til videregivelse til ekstern part for hver ekstern part i det samlede budget og også i det budget, der oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. Budget for samarbejdspartnere i partnerskabet Der skal udarbejdes et separat budget for hver ekstern part, som der videregives midler til. Når der udarbejdes budget for videregivelse til ekstern part, skal der anvendes et skema ved navn budget ekstern part, der downloades fra Socialstyrelsens tilskudsportal, og som vedhæftes ansøgningen. Budgetposter til videregivelse af eksterne parter indgår endvidere i ovenstående månedsopdelte budget for hele projektperioden. Der skal udarbejdes et budget for videregivelse af midler til hver part, der indgås samarbejde med ud over ansøgningskommunen. Periodiserede budgetter Udgifterne i det enkelte årsbudget skal fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der f.eks. er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Der kan findes relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Budgettet skal alene indeholde de udgifter, der søges om tilskud til. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Socialstyrelsens Tilskudsportal. Satsen skal angives i budgettet. Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige kr. i hvert projektår. Der skal altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse Side 12 af 14

13 14 Praktiske oplysninger 14.1 Ansøgningsprocedure Ansøgningsfristen er den 5. august 2016 kl. 12:00. Efter dette tidspunkt kan ansøgninger ikke længere fremsendes. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen primo september Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Jacob Brønnum i Socialstyrelsen via Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen behandles af Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning i Socialstyrelsen. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller e- mail: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via Tilskudsportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på Tilskudsportalens forside. Når Socialstyrelsen har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Spørgsmål til tilskudsportalen kan sendes til 14.2 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på yderligere poster, som Socialstyrelsen har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger Faglig afrapportering Det er centralt, at det i projektbeskrivelsen sandsynliggøres, at projektets mål og aktiviteter bidrager til at fremme ansøgningspuljens formål. Partnerskaberne skal i projektet have fokus på systematisk at dokumentere effekten af projektet for borgerne. En forudsætning for den systematiske opfølgning er, at der er opstillet klare mål for, hvad der skal opnås med indsatsen. Målene skal have fokus på effekten for Side 13 af 14

14 borgeren (også kaldet outcome-fokus), og det er således ikke tilstrækkeligt kun at opstille mål med fokus på gennemførelse af aktiviteter. Projektet skal løbende forholde sig til, om det opnår de forventede resultater og i modsat fald justere projektet. Det skal desuden være muligt for Socialstyrelsen at følge med i, om projektets indsats har den tilsigtede virkning for borgerne. Derfor skal det rapporteres til Socialstyrelsen om de mål, projektet opstillede for sin indsats, er/bliver opfyldt. Dokumentation og effektevaluering varetages af ekstern evaluator via løbende dataopsamling. Ansøger forpligter sig til at bidrage til denne dataopsamling i hele projektperioden. Evaluators arbejde vil tage udgangspunkt i de tre hovedområder Effekt på borgerniveau Implementering Økonomi Projektet skal samarbejde med evaluator og stille det fornødne materiale til rådighed, så evaluator kan udarbejde: En baselinemåling af eksisterende praksis hos ansøger/kommunen rettet mod forældre til børn med handicap i efteråret En baselinemåling af forældrenes situation ved rekruttering til programmet, målt på indikatorer for stress, familiekonflikter mv. En opfølgende måling når forældrene har afsluttet forældrekursusforløbet. En afsluttende evaluering af resultaterne af afprøvningen af manualen for forældrekurserne ift. målsætningerne. Evalueringen skal være afsluttet og afrapporteret ved udgangen af Projektet skal i forlængelse heraf påregne, at der skal registreres data for hver enkelt borger på cpr-niveau for at kunne dokumentere indsatsen og de opnåede resultater. Der skal indsendes en standardrapport ved projektafslutning. Skabelon for afrapportering kan hentes på Socialstyrelsens Tilskudsportal under Min tilskudssag. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via Socialstyrelsens Tilskudsportal. Side 14 af 14

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Ansøgningsfrist den 1. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen om oprettelse af mentorordning for unge kvinder der har gennemlevet en alvorlig æresrelateret

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ansøgningsfrist den 10. marts 2017 kl

Ansøgningsfrist den 10. marts 2017 kl VEJ nr 9087 af 13/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9770 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds... Vejledning til ansøgning om støtte i 2016 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 07.18.19.50. Ansøgningsfrist den 19. april 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( 15.13.20.30.)

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( 15.13.20.30.) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus ( 15.13.20.30.) Ansøgningsfrist d. 15. marts 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af en mentor- og støtteordning for kvinder og unge, som fastholdes i religiøse vielser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... Vejledning til ansøgning om støtte fra Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde 15.13.28.30. (støtteform A Økonomisk støtte til organisationer og foreningers egne kursusaktiviteter) Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge 15.75.20.70. Ansøgningsfrist d. 18. april

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen:

Vejledning om ansøgning til puljen: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Etnisk ligebehandling og antidiskrimination 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 8. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.10

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... 2. 5 Ansøgerkreds...

1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... 2. 5 Ansøgerkreds... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Bedre Hjælp til unge og voksne med ADHD 15.13.23.15 Ansøgningsfrist den 1. marts 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL

Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL VEJ nr 9553 af 06/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-581 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats Ansøgningsfrist den 17.

Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats Ansøgningsfrist den 17. Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats 14.69.13.20 Ansøgningsfrist den 17. august 2018 Indhold 1. Formål... 2 2. Baggrund... 2 3. Krav til projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber for udsatte borgere 15.13.28.63 Ansøgningsfristen er den 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60

Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgningspuljen Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram FL 15.13.26.60 Ansøgningsfrist den 19. februar 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner

Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge 15.75.20.70

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4.

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. december 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger...

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger... Sundheds- og Ældreministeriet Dato: xx. 2017 Puljeopslag Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre ( 16.65.30.35.) Ansøgningsfrist d. 15. november 2017 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner ( )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner ( ) VEJ nr 9352 af 12/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. april 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-314 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl VEJ nr 9879 af 18/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5697 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 4. 4 Ansøgerkreds... 5. 5 Projektperiode... 5

1 Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 4. 4 Ansøgerkreds... 5. 5 Projektperiode... 5 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. 15.74.10.30

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål og målgruppe... 2 3

Læs mere

Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( ) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00

Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( ) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( 15.13.28.70.) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015 Finanslovens 15.75.78.10 Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL ) VEJ nr 9074 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8742 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark 15.75.35.50. Ansøgningsfrist er den 25. august 2017 kl. 12:00 Side

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper VEJ nr 9677 af 11/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-2071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet VEJ nr 9355 af 20/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin.\Socialstyrelsen, j. nr. 2017-3553 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15.

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15. november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp VEJ nr 9133 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12304 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til midlertidige botilbud til voldsudsatte mænd 15.75.27.10 Ansøgningsfrist d. 27. november 2015, kl. 12:00

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation Styrelsen for International Rekruttering og Integration Maj 2018 Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation 14.69.09.30 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2018/2019)

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2018/2019) VEJ nr 9403 af 07/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-5200 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018)

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018) VEJ nr 9628 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6468 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL VEJ nr 9651 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL ) VEJ nr 9018 af 12/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12304 Senere ændringer til

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om at indgå i projekt om afprøvning og videreudvikling af model og redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte i 2017 fra udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)

Vejledning om ansøgning om støtte i 2017 fra udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) VEJ nr 9293 af 21/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-1687 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Ansøgningsfrist d. 31. august 2018

Vejledning til ansøgning om støtte til Ansøgningsfrist d. 31. august 2018 Styrelsen for international Rekruttering og Integration Juni 2018 Vejledning til ansøgning om støtte til Styrket informations- og rådgivningsindsats om repatrieringsordningen 14.69.07.50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab 15.77.01.36 Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen Ansøgningsfrist den 14. november 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen Ansøgningsfrist den 14. november 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen 15.75.40.10 Ansøgningsfrist den 14. november 2014

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL VEJ nr 9521 af 26/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12015 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen 15.77.02.60 Ansøgningsfrist d. 13.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL 15.13.28.90. Ansøgningsfrist den 25. januar 2017 kl. 12.00 Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge VEJ nr 9314 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-1125 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.11

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.11 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d.

Læs mere

1 Ansøgningspuljens formål (BKG 2) Ansøgningspuljens målgruppe (BKG 5) Ansøgerkreds (BKG 4) Baggrund om ansøgningspuljen...

1 Ansøgningspuljens formål (BKG 2) Ansøgningspuljens målgruppe (BKG 5) Ansøgerkreds (BKG 4) Baggrund om ansøgningspuljen... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, socialt udsatte samt integrationsprojekter Ansøgningsfrist den 15.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, Ansøgningsfristen er den 25. november 2018.

Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, 14.69.01.60 Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Side 1/6 1. Indledning Undersøgelsen Small Great Nation (2018) om sammenhængskraften

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Mestringskurser for personer med udviklingshæmning 15.13.26.30 (2. ansøgningsrunde) Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (FL )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (FL ) VEJ nr 9396 af 28/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJ nr 9502 af 20/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni Ansøgningsfrist den 14. september kl. 12:00

VEJ nr 9502 af 20/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni Ansøgningsfrist den 14. september kl. 12:00 VEJ nr 9502 af 20/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5697 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering 15.75.18.70

Vejledning om ansøgning til puljen Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering 15.75.18.70 for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til puljen Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering 15.75.18.70 Ansøgningsfrist d.20. maj 2015

Læs mere

Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer. Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense

Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer. Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense Informationsmøde for frivillige organisationer mv. om ansøgningspuljer Den 10. februar 2017 kl. 10:00 12:00 Odense Dagsorden 1. Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning hvem er vi? 2. Udmelding og udmøntning

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL VEJ nr 9132 af 23/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9452 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling 15.25.11.

Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling 15.25.11. Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling og rådgivning 15.25.11.30 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsfrist den 17. maj 2017 kl

Ansøgningsfrist den 17. maj 2017 kl VEJ nr 9353 af 12/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. april 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-304 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5. Social- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 12. november

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Socialstyrelsen Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Vejledning til ansøgning om støtte til ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge VEJ nr 9545 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Journalnummer: 2017-2014 Børne- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning til ansøgning om støtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til sommerferiehjælp (FL 15.75.10.72) Ansøgningsfristen er den 4.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til sommerferiehjælp (FL 15.75.10.72) Ansøgningsfristen er den 4. Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til sommerferiehjælp (FL 15.75.10.72) Ansøgningsfristen er den 4. april 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål... 2

Læs mere