Fysioterapeutisk intervention i en Psykiatrisk Modtagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeutisk intervention i en Psykiatrisk Modtagelse"

Transkript

1 Fysioterapeutisk intervention i en Psykiatrisk Modtagelse Et praksisudviklingsprojekt Evalueringsrapport udarbejdet af: Birgit Linnet Clemmensen, Birthe Kingo Christensen & Jan Frandsen April 2016.

2 Resume Der er ikke nationalt eller internationalt dokumenterede erfaringer med fysioterapeutisk intervention i en Psykiatrisk Modtagelse. Formålet med praksisudviklingsprojektet er: At undersøge om det har en effekt og er relevant og meningsfuldt med fysioterapi i en Psykiatrisk Modtagelse. At udvikle det tværfaglige samarbejde i retning af en mere kropslig tilgang m.h.p. at styrke patientens mentale sundhed. Patienterne foretager en VAS scorer før og efter fysioterapeutisk intervention. Der laves kvalitative interviews med patienter, tværfagligt personale samt projektfysioterapeuter. I projektperioden modtager 72 patienter fysioterapi heraf oplever hovedparten en signifikant effekt af behandlingen. Patienterne oplever generelt, at det giver mening med fysioterapeutisk intervention i Psykiatrisk Modtagelse. Det tværfaglige personale giver udtryk for, at det har stor betydning at de qua fysioterapi har fået en bredere værktøjskasse til behandling af den akut dårlige psykiatriske patient. Fx som et alternativ eller supplement til den farmakologiske behandling. Projektfysioterapeuterne oplever at de med interventionen kan bidrage til at øge patienternes mentale sundhed gennem en kropslig tilgang. Fx i form af afledning fra negative tanker, nedsætte arousal niveau og mærke kroppen som en ressource. Projektet gennemføres fra I projektperioden tilknyttes 8 timers ugentlig fysioterapi til Psykiatrisk Modtagelse. Efter projektets afslutning er fysioterapi med 8 timer ugentligt blevet en fast del af den tværfaglige intervention i Psykiatrisk Modtagelse. Anbefalinger: Det er primært patienter med indre uro, anspændthed og tankemylder, der profiterer af fysioterapeutisk behandling. Det har betydning at behandlingen kan overføres til patientens hverdag i form af øvelser og mestringsstrategier. Det er vigtigt at videregive information om patientbehandling til det tværfaglige personale i M1 mhp opfølgning på behandlingen. Det kvalificerer patientforløbet, at information videregives til afsnits-fysioterapeut mhp opfølgning af den fysioterapeutiske intervention. Det kræver bred fysioterapeutisk erfaring at arbejde i Psykiatrisk Modtagelse mhp en hurtig og kompetent vurdering af patientens problemstilling. Link til artikel "Fysioterapi i Psykiatrisk Modtagelse" trykt i Danske Fysioterapeuter d

3 Indledning Projektet er et praksisudviklingsprojekt etableret i samarbejde mellem afdeling M, Fysioterapeutisk Ambulatorium MA5 og Psykiatrisk Modtagelse; Aarhus Universitetshospital, Risskov. Projektet er finansieret af Danske Fysioterapeuter med kr, og blev gennemført i perioden Der blev i perioden tilknyttet 8 timers fysioterapi pr. uge til Psykiatrisk Modtagelse. Timerne blev primært varetaget af projektfysioterapeut Birthe Kingo Christensen. Baggrund Fysioterapeutisk Ambulatorium, MA5, Århus Universitetshospital Risskov tilbyder udredning og behandling til alle sengeafsnit, samt til alle henviste patienter tilknyttet psykiatriske ambulatorier. Psykiatriske Modtagelse på AUH, Risskov har, som det eneste afsnit, ikke tilknyttet fysioterapeuter. Der er foretaget en litteratursøgning som viser at der hverken nationalt eller internationalt er dokumenteret erfaringer med fysioterapeutisk intervention i en Psykiatrisk Modtagelse. Psykiatrisk Modtagelse (indtil 2011 benævnt Psykiatrisk Skadestue) består af en skadestuefunktion og et observations-afsnit (M1) med 10 senge, hvor patienter kan være indlagt i op til 48 timer. Indlæggelse i M1 er mhp en vurdering og efterfølgende ambulant opfølgning eller mhp visitation til andet sengeafsnit på AUH, Risskov. I Psykiatrisk Modtagelse er der ansat læger, sygeplejersker, sosu-assistenter og lægesekretærer. Den typiske patient i Psykiatrisk Modtagelsen er præget af følelsesmæssig frustration, som kan have udtryk i massive depressive, destruktive tanker og følelser fx. selvmordstanker, vrede, angst. Ofte er der samtidig kropslige symptomer eks. indre uro, anspændthed, rastløshed, smerter, hjertebanken og sansemæssige kropslige forstyrrelser. Projektets hypotese er, at det psykiatriske fysioterapeutiske speciale, i lighed med indsatsen i de øvrige afsnit, kan udvikle og kvalificere den tværfaglige intervention i Psykiatrisk Modtagelse. Et indledende feltbesøg i Psykiatrisk Modtagelse understøtter denne hypotese. Formål Det primære formål med projektet er: At undersøge om det har en effekt og er relevant og meningsfuldt med fysioterapi i en Psykiatrisk Modtagelse herunder at arbejde med en kropslig tilgang til den akut dårlige psykiatriske patient. 2

4 At udvikle det tværfaglige samarbejde omkring patienten i retning af en mere kropslig tilgang mhp at styrke patientens mentale sundhed. Projektets organisering Projektet er indtil forankret i Fysioterapeutisk Ambulatorium, MA5. Århus Universitetshospital Risskov, under afdeling M. P.g.a. organisationsændringer er projektet efter ledelsesmæssigt forankret under afdeling Q. Da Psykiatrisk Modtagelse fra overgår til afdeling P betragtes projektet i praksis som et fælles Q og P projekt. Projektansvarlig Overlæge Lisbet Uhrskov, M / Fra overlæge Poul Erik Bucholtz, Q Projektledelse Projektleder Birgit Linnet Clemmensen, MA5/Q. Projektleder Jan Frandsen, MA5/P. Projektfysioterapeut Birthe Kingo Christensen, MA5/P. Følgegruppe Projektfysioterapeut Birthe Kingo Christensen. MA5/P. Ledende fysioterapeut, Jan Frandsen MA5/P. Klinisk underviser/udviklingsfysioterapeut, Birgit Linnet Clemmensen, MA5/Q. Afdelingssygeplejerske, Psykiatrisk Modtagelse, Hanne Bagge, M/P. Ledende overlæge, Psykiatrisk Modtagelse, Ulla Barthels, M/P. Etik Patienterne i praksisudviklingsprojektet bliver inden interventionen spurgt om de ønsker at deltage i projektet, herunder at modtage fysioterapeutisk behandling. Patienterne underskriver samtykkeerklæring mhp dataindsamling i forbindelse med projektet og evt. optagelse af kvalitativt interview. Projektet er anmeldt til datatilsynet med sagsnr Det tværfaglige personale i M1 og fysioterapeuten kan i samråd vurdere, at det af faglige grunde er uhensigtsmæssigt for patienten at deltage i projektet. Inklusionskriterier Inklusionskriterier: Patienter der modtages i Psykiatrisk Modtagelse, som ønsker at deltage i projektet, og vurderes at kunne indgå i et fysioterapeutisk tilbud. Metode og projektresultater I forbindelse med opstart af projektet udvikles et enkelt undersøgelses- og screeningsredskab. Formålet er at indhente oplysninger om: 3

5 Hvilke kropslige gener fylder for patienten her og nu. Hvilke erfaringer har patienten med kropslige mestringsstrategier. Hvordan er funktionsniveauet; fx i forhold til balance, søvn og sociale færdigheder. Ud fra disse oplysninger planlægges interventionen. Patienten tilkendegiver hvilket kropsligt symptom der skal interveneres på. Fakta om de inkluderede patienter sammenholdt med de indlagte patienter i projektperioden. Der er indsamlet baseline informationer om patienternes alder, køn, diagnose. Baseline informationerne indgår med henblik på at indsamle informationer om hvilke patienter, som modtager den fysioterapeutiske intervention. I projektperioden er 934 patienter i alt indlagt i M1, heraf deltager 72 patienter i projektet. Der interveneres udelukkende på M1 patienter. Tabel 1: Patienternes (N=72) fordeling i forhold til køn: Køn Deltager i projektet Indlagt i projektperioden kvinder 71% 49% Mænd 29% 51% I tabel 1 fremgår fordelingen af mænd og kvinder, som deltager i projektet samt den generelle fordeling af mænd og kvinder indlagt på M1 i projektperioden. Mandlige patienter er underrepræsenteret i projektet. Tabel 2: Patienternes (N=72) diagnostiske fordeling: Diagnose Antal patienter der deltager i projektet Antal patienter i procent Psykose (Afd.P) 15 21% 22% Affektiv (Afd.Q) 45 62% 56% Organiske lidelser 5 7% 21% (Afd.M) Uoplyst diagnose 7 10% 1% total % 100% Indlagt i projektperioden Af tabel 2 fremgår at hovedparten af de deltagende patienter har en affektiv eller psykose diagnose. 62% af patienterne har en affektiv og 21% har en psykose diagnose. Patienter med affektive og psykoselidelser er repræsentativ ift. diagnosefordelingen på indlagte patienter i projektperioden. Patienterne med organiske lidelser er underrepræsenteret ift. det generelle udsnit af denne patientgruppe indlagt i projektperioden. 4

6 Tabel 3: Patienternes(N=72) aldersmæssige fordeling: aldersgruppe Antal patienter der Deltager i projektet Antal patienter i procent <20 1 1% 4% % 26% % 19% % 19% % 18% % 9% % 5% % 1% total % Indlagt i projektperioden Af de patienter der er interveneret på er 62% af dem mellem år. Dette er en lille overrepræsentation i forhold til den aldersmæssige fordeling på de indlagte patienter i projektperioden. Patienter mellem år er generelt underrepræsenterede. Projektresultater - kvantitative data VAS scorer før og efter fysioterapeutisk intervention Patienterne foretager en effektmåling på en VAS scorer før/efter den fysioterapeutiske intervention. VAS scoren er foretaget på baggrund af det kropslige symptom, som fylder mest for patienten. Flowchart: N=72 patienter N=60 Foretager VAS scoring N= 12 Foretager ikke VAS scoring N=4 Svarer ikke pgr ambivalens N = 8 Subjektiv positiv effekt N=56 Positiv effekt N= 2 Ingen effekt N= 2 Negativ effekt 5

7 Af de 72 deltagende patienter foretager 60 en VAS score på effekt før og efter interventionen. Af flowchartet fremgår at 56 af de 60 patienter oplever en bedring i forhold til de kropslige gener, der er scoret på. For 2 deltagere har tilstanden været uændret og 2 patienter oplever minimal forværring af symptomet. Af de 12 patienter, som ikke foretager en VAS score, giver 8 patienter udtryk for en positiv effekt i form af mere ro og afledning fra negative tanker. 4 patienter er ikke i stand til svare på effekten af interventionen pga. ambivalens. Tabel 4: Patienternes(N=60) gennemsnitlige VAS score før/efter interventionen: Score VAS før VAS efter Difference Mean/gennemsnit Den gennemsnitlige difference er på 2,97, hvilket anses som en væsentlig forbedring af patientens kropslige symptom. Udregnet i forhold til en P værdi er effekten af den fysioterapeutiske behandling signifikant (P < 0,000). Tabel 5:Patienternes(N=60) kropslige symptomer, som der interveneres på: Vigtigste kropslige symptom frekvens Procent kropslig uvirkelighedsfølelse 3 5% tankemylder 6 10% motorisk rastløshed 8 13% angst 3 5% anspændthed 12 20% indre uro 23 39% andet 5 8% Total % Tabel 5 viser at det primært er indre uro og anspændthed som patienterne ønsker intervention i forhold til. Det er vores erfaring, at mange af de kropslige symptomer i tabellen kan relateres til angst, da der er mange patienter, som giver udtryk for en angstproblematik. Dette afspejles ikke i tabellen hvor det kun er 5% som giver udtryk for angst som det vigtigste symptom. 6

8 Projektresultater Kvalitative data Patienternes oplevelse af fysioterapi i Psykiatrisk Modtagelse. Dataindsamling er baseret på: De 72 patienter der umiddelbart efter interventionen har bidraget med deres subjektive oplevelse af at modtage fysioterapi. Kvalitative interviews med 4 patienter mhp. at få et uddybet patientperspektiv på oplevelsen af den fysioterapeutiske intervention. De 4 interviews er lavet i forlængelse af patienternes indlæggelse i M1, hvor der benyttes en kort standardiseret interviewguide. Interviewene er foretaget af en ikke behandlende fysioterapeut og er transskriberede og tematiserede. Følgende sammenfatning er uddrag af interviews og subjektive oplevelser. Mere ro i kroppen Mange patienter oplever at interventionen giver en umiddelbar ro i kroppen. Flere nævner at dette også har indflydelse på nattesøvnen. Jeg bliver meget mere rolig og kan mærke mig selv, og det betyder, at jeg sover bedre. Det har stor betydning for min krops stress-niveau. I stedet for beroligende medicin, fik jeg fysioterapi og blev faktisk i stand til at skabe ro omkring mig selv... Afledning fra negative tanker og tankemylder En del patienter nævner at behandlingen har effekt på negative tanker, selvmordstanker og/eller tankemylder. Det er godt at få et frikvarter fra selvmordstankerne, jeg kom hjem til mig selv.... Overlevering til samarbejdspartnere I forbindelse med overflytning til andet sengeafsnit gør flere patienter opmærksom på vigtigheden af overlevering af den fysioterapeutiske indsats og giver derved udtryk for et ønske om at blive fastholdt i konstruktive kropslige strategier. Kan du skrive det ned vi har talt om, så jeg ikke behøver at gentage det, når jeg kommer på sengeafsnittet. Overførbarhed til hverdagen Flere patienter ønsker at få et lille øvelsesprogram med hjem ex. angsthåndteringsteknikker, mobiliserende øvelser eller en lydfil med afspændingsøvelser. 7

9 Jeg er glad for at fysioterapeuten sender mig en lydfil, ellers kunne jeg lynhurtigt glemme det, når jeg kommer hjem til mig selv. Brug af fysioterapiens øvrige tilbud Nogle patienter bliver opmærksomme på, at der er mulighed for at benytte fysioterapeutiske tilbud, hvis de er eller bliver tilknyttet behandlingspsykiatrien. Flere deltager i Mild Bevægelse, Afspænding eller i Træningscenteret, mens de er indlagt i M1....information om de øvrige fysioterapi-tilbud var ny viden for mig. Det vil jeg gøre brug af. Tro på, at der er noget at gøre kropsligt selfefficacy Nogle patienter, bliver overraskede over, at der er noget at gøre (kropsligt) når de er i en akut dårlig periode. Jeg bliver tung i kroppen på den gode måde og spænder ikke så meget i ryggen. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle opnå sådan en god fornemmelse i kroppen i dag.. Fysioterapeutisk relevans i Psykiatrisk Modtagelse Flere patienter bliver positivt overraskede over, at der er mulighed for at modtage behandling med en kropslig tilgang i M1. Det har været rart at tale med én om det rent fysiske/kropslige og ikke kun om hallucinationerne. En af patienter, som har erfaring med psykiatrisk fysioterapi, giver udtryk for at det er særligt meningsfuldt med fysioterapi i Modtagelsen. Jeg tror faktisk at det for mig, har været det sted (Psykiatrisk Modtagelse) hvor jeg har haft mest brug for fysioterapi, når man er i så kritisk en fase M1 personalets erfaring med fysioterapi i Psykiatrisk Modtagelse. Dataindsamling er baseret på: Fokusgruppe interview med 4 tværfaglige personaler fra Psykiatrisk Modtagelse. 3 sygeplejerske og 1 overlæge. Interviewet er transskriberet og behandlet i overordnede temaer. Interviewet er foretaget af ikke behandlende fysioterapeut. Fokus er på patientudbytte samt det tværfaglige samarbejde. Bredde i patientbehandlingen Det tværfaglige personale i fokusgruppe interviewet har en oplevelse af at have fået en bredere værktøjskasse, herunder et mere nuanceret tilbud til patienterne i M1. 8

10 De patienter der er motorisk urolige, angstprægede eller har søvnproblemer, hvordan afhjælper vi dem?..i de situationer har vi haft gavn af at bruge fyssen. Deltagerne giver udtryk for, at der netop, i den helt akutte fase kan være behov for flere interventionsmuligheder udover det farmakologiske. Netop i akut-psykiatrien er det relevant at have et bredere behandlingstilbud, der sætter fokus på andet end blot den medicinske behandling og samtalebehandling...det er yderst relevant for mange af vores patienter. Nødvendigt med hurtig opstart Der bliver i interviewet talt om, at hurtig igangsættelse af interventionen er en forudsætning for en effektiv patientbehandling, da patienterne i Modtagelsen er indlagt kort tid....det er jo noget vi kan tilbyde allerede om en halv time, ikke først om flere dage...det bliver patienterne glædeligt overraskede over. Deltagerne giver udtryk for, at det er en forudsætning at det er en erfaren fysioterapeut, som er tilknyttet M1. Mestringsstrategier til patienten - Empowerment Mestring og hvad patienten selv kan gøre, berøres flere gange under interviewet. Deltagerne understreger, at det er ønskeligt at kunne inducere en form for tro på, at der er handlemuligheder i de akut dårlige perioder. hvis vi kan sende patienterne hjem med en fornuftig plan, som ikke kun handler om at vente på at medicinen skal virke, men planen også handler om at stå op om morgenen, daglige gåture eller anden motion...noget patienten selv kan arbejde med... Det giver god mening. Forebygge indlæggelser Personalet berører flere gange, om en kropslige tilgang kan være med til at forebygge og/eller reducere antallet af indlæggelser. Jeg troede at patienten skulle indlægges, men så snakkede hun med fyssen, der siger vi kan prøve at gøre sådan og sådan. Hvis der så i øvrigt er en fornuftig lægefaglig intervention, så kan de måske alligevel tage hjem. Tværfagligt samarbejde kan støtte op om patientbehandlingen. Personalet taler om vigtigheden af det tværfaglige samarbejde på flere planer. Dels at fysioterapeuten arbejder direkte sammen med personalet i M1, dels samarbejdet med de øvrige fysioterapeuter, sengeafsnit og ambulatorier....det har været godt at kunne diskutere handlingstiltag og symptombillede med fyssen.. 9

11 Deltagerne påpeger vigtigheden af at de kan følge op på de tiltag, som fysioterapeuten har sat i værk....vi har også oplevet, at hun har lært os noget fagligt omkring en skala, smertebehandling og lejring... Det har været godt, når der er sendt en plan med ned på sengeafsnittet, så de ved hvad de evt. kan arbejde videre med... Patienternes respons på behandlingen Personalet giver udtryk for at de generelt oplever en ændring i adfærd efter den fysioterapeutiske behandling....helt mimikfattig patient, som bare sad derinde og var helt ubevægelig...bagefter var hun meget mere afslappet, og havde fået farve i kinderne.... Organisering og rammer Personalet diskuterer hvordan fysioterapeuten bedst muligt tilknyttes M1. Der er divergerende ønsker ift. dette....det ville være godt, hvis der var én hver dag, så man kan man planlægge efter det....tavlemødet om morgenen, det er et godt sted...så kan hun også selv være med til at byde ind og vi kan også byde ind....jeg synes det giver god mening i aftenvagten, for der er der god tid, ingen visitationssamtaler...godt for de urolige patienter, der måske har svært ved at falde til ro og falde i søvn....jeg tænker i dagtimerne og så må det gives videre, så aftenvagterne evt. kan følge op. Specifik patientgruppe profiterer af behandlingen I interviewet nævnes, at kvindelige patienter med personlighedsforstyrrelse eller angstsymptomer især har gavn af interventionen....fordi disse patienter har så svært ved at rumme og mærke kroppen. Behov for øget fokus Deltagerne diskuterer om det kan give mening at intervenere ift. skadestuepatienterne. Der tales bl.a. om lokaleforhold. Mange af vores patienter bliver sendt hjem uden at have en overnatning i M1 -de kunne have god gavn af at snakke med en fysioterapeut. Nogle gange venter skadestue patienterne i 3-4 timer og bliver mere og mere urolige og angste... Personalet giver udtryk for, at fysioterapeuten i højere grad kan spille en rolle ift. sparring om somatisk udredning og behandling. 10

12 Projektfysioterapeuternes erfaringer fra Psykiatrisk Modtagelse Dataindsamling er baseret på: Kvalitative interviews af projektfysioterapeuterne. Interviewene er lavet i forbindelse med et fysioterapeutisk bachelorprojekt. Logbog ført af projektfysioterapeuterne med henblik på at indsamle data vedrørende erfaringer med at intervenere i M1. Projektfysioterapeuternes erfaringer er overordnet, at det giver god mening at arbejde med en fysioterapeutisk, herunder kropslig tilgang til patienterne i Psykiatrisk Modtagelse. Hvilke kropslige symptomer giver det mening at arbejde med Fysioterapeuterne erfarer undervejs i projektet, hvilke kropslige symptomer hos patienterne der kan lindres mhp. at fremme patientens mentale sundhed. Patienternes gener er træthed, smerter, indre uro, motorisk rastløshed, anspændthed, søvnproblemer, udflydende fornemmelse og typiske angst symptomer som hjertebanken, øget respiration m.m.. Vigtigt at patienterne får nogle mestringsstrategier Fysioterapeuterne i Psykiatrisk Modtagelse arbejder primært med angsthåndterings teknikker, psykoedukation, søvnhygiejne, samlende og afgrænsende massage, vejrtrækningsøvelser, afspænding, kropsbevidsthedstræning samt somatisk fysioterapi. Der bliver i begrænset omfang interveneret med superviseret fysisk aktivitet, evt. udleveres en tilpasset træningsplan. Vi kan hjælpe dem til at få en oplevelse og forståelse af sammenhæng mellem nogle af de kropslige symptomer, som de kommer med og give dem redskaber til at arbejde med det. I Psykiatrisk Modtagelse ser fysioterapeuten som oftest kun patienten en enkelt gang, hvilket har en betydning for valg af intervention. I skadestuen går vi efter et resultat her og nu, for at de kan få noget med hjem og bruge det altså få nogle mestringsstrategier. En ny dimension til patientbehandlingen i M1 Fysioterapeuterne oplever at de kan tilføje en ny dimension til behandlingen i Modtagelsen. Vi kan tilføre den kropslige tilgang være med til at udvide den værktøjskasse man har i forhold til at behandle patienter i M1. Fysioterapeuterne oplever at en kropslig intervention kan medvirke til at kvalificere det øvrige personales arbejde med patienten. hvis vi kan få dem til at mærke kroppen, aflede dem lidt fra tankerne eller nedsætte arousal og dermed øge patientens mentaliseringsevne. Dette kan kvalificere den samtale de har med sygeplejerske eller læge efterfølgende, og så tænker vi jo, at det kan gøre en forskel. 11

13 Figur 1: Fysioterapeutens rolle og tilgang til den akut dårlige patient i Psykiatrisk Modtagelse. Kropsbevidsthed, psykoedukation, afspænding,søvnhyiejne etc. lindre kropslige gener Overlevering af fysioterapeutisk behandlingstiltag til samarbejdspartner Fysioterapeutens rolle i Psykiatrisk Modtagelse Ved udskrivelse give patienten mestringsstrategier med hjem kropslig tilgang medvirker til at udvide den tværfaglige værkstøjskasse Patientscreening vurdere pt s kropslige ressourcer og begrænsninger Konklusion I projektperioden modtager 72 patienter fysioterapi heraf oplever hovedparten en signifikant effekt af behandlingen. Patienterne oplever generelt, at det giver mening med fysioterapeutisk intervention i Psykiatrisk Modtagelse. Interventionen består primært af øvelser til at mindske kropslig uro, tankemylder og uvirkelighedsfornemmelse, instruktion i angsthåndteringsteknikker, afledning fra negative tanker og somatisk behandling. Nogle patienter bliver overraskede over, at der er noget at gøre kropsligt i en akut dårlig periode. Patienterne understreger vigtigheden af at interventionen kan overføres til deres hverdag, fx. i form af en lydfil eller hjemmeøvelser. Desuden er det vigtigt, at der sker en overlevering til samarbejdspartnere mhp opfølgning af behandlingen. 12

14 Det tværfaglige personale giver udtryk for, at det har stor betydning, at de qua fysioterapi har fået en bredere værktøjskasse til behandling af den akut dårlige psykiatriske patient fx som et alternativ eller supplement til den farmakologiske behandling. Projektfysioterapeuterne oplever, at de med interventionen kan bidrage til at øge patienternes mentale sundhed gennem en kropslig tilgang. Fx i form af afledning fra negative tanker, nedsætte arousal niveau, øget mentaliseringsevne, samt mærke kroppen som en ressource. Mandlige patienter, patienter med organiske lidelser og patienter i aldersgruppen år er underrepræsenterede i projektet sammenlignet med patienter indlagt i projektperioden. Dette giver fremadrettet anledning til et øget fokus på disse grupper. Overordnet tyder projektresultaterne på, at en fysioterapeutisk intervention kan kvalificere patientbehandlingen i Psykiatrisk Modtagelse. Perspektivering I projektet bliver der udelukkende interveneret ift. patienter indlagt i M1. Personalet i M1 giver udtryk for, at de også ser et potentiale i forhold til at intervenere på skadestuepatienterne. Et tilsvarende projekt i Psykiatriske Modtagelse, hvor der primært interveneres på skadestuepatienter, vil derfor være relevant. Erfaringerne fra dette projekt vil med fordel kunne ind tænkes i et fremtidig skadestueprojekt. I den forbindelse er det vigtig at afklare lokalemæssige forhold, som kan understøtte denne intervention, da mangel på behandlingslokale var en medvirkende årsag til den begrænsede fokus på skadestuepatienterne. Det tværfagligt personale efterlyser undervisning i konkrete redskaber, så de kan følge op på den fysioterapeutiske intervention. Man kan derfor overveje sidemandsoplæring og undervisning i den fremtidige tværfaglige indsats. Efter projekt afslutning er der tilknyttet 8 timers fysioterapi ugentlig fordelt på 2 dage i Psykiatrisk Modtagelse. Personalet i M1 giver udtryk for, at daglig tilknytning af fysioterapi vil være relevant. 13

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O

Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Patienters oplevelser af søvnkvaliteten under indlæggelse i Ortopædkirurgisk sengeafsnit O Projektbeskrivelse April 2015 Afdelingssygeplejerske Helle Østergaard Udviklingskonsulent Karen Hvass Ortopædkirurgisk

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Thomas Friis Larsen, PT Lene Møller Schear Mikkelsen, PT, MR Henvisning til Fysioterapi Inklusion: Skal være stabilit medicineret Muskuloskeletale problemer

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

RAMMERNE FOR PROJEKTET...

RAMMERNE FOR PROJEKTET... Indholdsfortegnelse RAMMERNE FOR PROJEKTET... 2 KORT BESKRIVELSE AF FORLØBET... 2 PERSONER TILKNYTTET PROJEKTET... 2 FORMÅL MED AFPRØVNING AF RTL... 2 UDVÆLGELSE AF DELTAGERE DER MÅLES PÅ... 2 UDVALGTE

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde

Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte [Skriv tekst] 0 Vejledning til fysio-/ergoterapeutens afklaringsmøde med sygemeldte Hvornår finder mødet sted? Det afklarende møde hos

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning

Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Titel Koordineret genoptræningsindsats og sygedagpengeopfølgning Forfattere Jes Bak Sørensen, cand.scient. ph.d. Sundhedsstaben Magistratsafdelingen for Sundhed & Omsorg Århus Kommune Rådhuspladsen 2 8000

Læs mere

Fra Komplians til Konkordans

Fra Komplians til Konkordans Fra Komplians til Konkordans Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 12. Juni 2009- København Compliance puljen 2006-2010 Ansatte i projektet Projektleder Randi Boesen Jansdorf, sygeplejerske Projektmedarbejder

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken Operation for diskusprolaps/ stenose i nakken Aarhus Universitetshospital NK Tlf. 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Med denne vejledning vil vi gerne give dig og dine pårørende nogle

Læs mere

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Eksamensopgave modul 4 Februar 2011 Hold Erg 110 1 Case 1, Borger med somatiske problemstillinger Britta Jensen er en kvinde på 62 år, hun er tidligere

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Træningsapp til sindslidende

Træningsapp til sindslidende 1 Træningsapp til sindslidende Udvikling af en træningsapplikation som redskab i fysioterapeutisk behandling af psykiatriske patienter. Træning Innovations- og pilotprojekt 2 Innovationsprojektet gennemføres

Læs mere

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen

Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012. Børnesmertecenter Børneafdelingen Smerteseminar AUH d. 28. februar 2012 Børnesmertecenter Børneafdelingen Baggrund Kroniske smerter er en folkelidelse Øget forbrug af smertestillende medicin blandt børn og unge Der henvises ca. 40-50 børn

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Multisygdomsklinik bringer orden i kaos. Lucette Meillier Chefkonsulent, Cand.comm. Ph.d.

Multisygdomsklinik bringer orden i kaos. Lucette Meillier Chefkonsulent, Cand.comm. Ph.d. Multisygdomsklinik bringer orden i kaos Lucette Meillier Chefkonsulent, Cand.comm. Ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Navigation

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) (Tethered Cord) Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes informationer mellem kroppen og hjernen. Nervernes hovedledning (rygmarven) strækker sig fra hjernen gennem

Læs mere

Behandling af. set fra brugerperspektiv. gør ikke?

Behandling af. set fra brugerperspektiv. gør ikke? Behandling af dobbeltdiagnoser set fra brugerperspektiv - hvad motiverer og hvad gør ikke? Kort om dobbeltdiagnoser 41 65.5% af langtids stofmisbrugere har mindst én psykisk forstyrrelse (NCS, 1996) 50.9%

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense

Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense Projektperiode: December 2010 April 2013 Projektleder: Funktionsleder for socialrådgivere,

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter

Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Visitation og behandling af kroniske smertepatienter Jette Højsted Specialeansvarlig overlæge Hvorfor skal vi opleve smerter? Vi oplever

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016

Klinisk beslutningstagen. Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Oplæg ved Inger Lise Elnegaard Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Odense den 3. marts 2016 Klinisk beslutningstagen Nyt begreb? eller hvad? Hvorfor taler vi om klinisk beslutningstagen?

Læs mere

RCADS Dansk. Sæt venligst en cirkel omkring det ord, som passer bedst til hvor ofte disse ting sker for dig. Der er ingen rigtige eller forkerte svar.

RCADS Dansk. Sæt venligst en cirkel omkring det ord, som passer bedst til hvor ofte disse ting sker for dig. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Navn: Alder: RCADS Dansk Sæt venligst en cirkel omkring det ord, som passer bedst til hvor ofte disse ting sker for dig. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. 1. Jeg bekymrer mig om ting Slet ikke

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann

Bipolar Lidelse. Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann Bipolar Lidelse Marianne Borch Anne-Lene Kjeldmann 1 Forekomst af bipolar lidelse Ca. 40-80.000 danskere har en bipolar lidelse Risikoen for at udvikle en bipolar lidelse i løbet af livet er ca. 2-3 %

Læs mere

Pleuradrænage. Patientvejledning til tapning af væske fra lungehulen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M3

Pleuradrænage. Patientvejledning til tapning af væske fra lungehulen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M3 Pleuradrænage Patientvejledning til tapning af væske fra lungehulen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M3 Pleuradrænage Lungehinderne ligger tæt op ad hinanden, og hvis der

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Til: Sundhedsstyrelsen

Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Fysioterapi 13. marts 2014 Høring: National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for fysioterapi har med stor

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Temadag for forflytningsorganisation 26.11.13 www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk Arbejdsskader forflytning 2012 Med fravær - 2007: 8-2008: 8-2009:15-2010:10-2011:

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet. Refleksionsark. Personcentreret støtte til kvinder med endometriose

Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet. Refleksionsark. Personcentreret støtte til kvinder med endometriose Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder med endometriose -Tilpasset efter V. Zoffmanns refleksionsark 2004 Af Sygeplejerske, Cand. Cur. Clara Scherling

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil - 28.11.16 Annemarie Gottlieb, klinikleder, ledende psykolog Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Aarhus Universitetshospital

Læs mere

KOL. Kompetencecenter. Rådgivning telefonen

KOL. Kompetencecenter. Rådgivning telefonen KOL Kompetencecenter Rådgivning telefonen Rådgivning Anonym og uvildig rådgivning til både borgere med KOL og sundhedsprofessionelle, der arbejder indenfor området. Åben alle hverdage kl. 8-15 Borgerne

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

Lysten til. livet. Det er fem

Lysten til. livet. Det er fem Psykiatri Af Eva Nitschke Lysten til På Glim Refugium har en gruppe sindslidende med misbrug mulighed for at skabe sig en anderledes hverdag langt væk fra det gængse hospitalsmiljø. Egen permanent bolig

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit Projektbeskrivelse Oktober 2016 Ortopædkirurgisk Afsnit Hospitalsenhed Midt, Viborg Løvendahl BE, Bitsch AM, Nielsen SN,

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere