Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Kyndby Huse"

Transkript

1 Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140 medlemmer. Formand Jonas Brandt bød velkommen til ekstraordinær generalforsamling. 1. Valg af dirigent: Preben Løth 2. Fastsættelse af ny andelsværdi på grund af fald i den offentlige vurdering. A/B Kyndby Huse har den 11. marts 2010 fra SKAT modtaget en ny offentlig vurdering pr. 01. oktober Den offentlige vurdering på ejendommen er faldet ca. 29% fra kr til kr Dette medfører at andelsboligforeningens egenkapital falder. Faldet i den offentlige vurdering svarer nogenlunde til faldet på andre ejendomme i Frederikssunds kommune. Vi bliver derfor nødt til at fastsætte en ny og lavere andelsværdi. Der henvises til dom UfR V, hvoraf det bl.a. fremgår, "... at den maksimale pris for en andel skal beregnes på grundlag af den seneste foreliggende ejendomsværdi eller regulering af ejendomsværdien, og at andelsboligforeningen snarest muligt efter at være blevet bekendt med fald i ejendomsværdien må sørge for, at værdien af andele, der overdrages, kan fastsættes i overensstemmelse hermed". Andelskronen blev i efteråret 2009 fastsat til kr ,- pr. kvm. Med den nye offentlige vurdering kan andelskronen maksimalt fastsættes til 4.814,- pr. kvm. Dette fald i andelskronen har ikke den store betydning for andelsboligforeningen, men betyder naturligvis en del for den enkelte andelshaver, da det medfører et fald i andelsboligens værdi. Det er ca. 5 års siden, at andelskronen sidst var på dette beløb. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med 58 stemmer for, 3 imod og 3 undlod at stemme Efter en længere diskussion om vi skulle klage over vores offentlige vurdering, blev vi enige om, at stemme om dette. Resultatet ved håndsoprækning blev: 40 stemmer imod, 15 for og 9 undlod at stemme.

2 3. Forslag til ændring af vedtægterne. Ny 3, stk. 4 ABF har i januar 2010 udsendt nye standardvedtægter, hvor de fleste ændringer i forhold til tidligere har med køb og salg af andele at gøre. Specielt ét forslag er væsentligt og bestyrelsen stiller derfor dette forslag på generalforsamlingen. Der har været nogle sager, hvor pengeinstitutter har ønsket at byde på tvangsauktioner over andelslejligheder, hvor de har haft tinglyst pant. Det er blevet afvist af fogedretten, da et pengeinstitut ikke kan opfylde bopælspligten i foreningens vedtægter. Dette medfører, at pengeinstituttets risiko for tab på udlån til andelsboliger stiger og flere pengeinstitutter er blevet forbeholdne med at yde lån til køb af andelsboliger. Andre pengeinstitutter har simpelthen sat renten i vejret. Vi anbefaler derfor ABF's formuleringer, som har til formål at lette finansieringen af køb til andelsboliger. Nyt 3, stk. 4. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 22. Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved 1. behandling. 2. behandling gennemføres på næste generalforsamling.

3 4. Forslag om ændring af husorden. Afbrænding af haveaffald Frederikssund kommune har fastsat regler for afbrænding af haveaffald her er de væsentligste for vores forening reglerne kan ses på kommunens hjemmeside. Tørt haveaffald må brændes i mindre mængder (maks. 200 L) på egen grund under opsyn af en myndig person Afbrændingen af haveaffald må finde sted på hverdage indtil en time efter solnedgang samt lørdage til kl I meget tørre perioder kan politi og brandmyndigheder forbyde afbrænding af haveaffald. Afbrænding af haveaffald må ikke være til gene for naboer eller andre Afstand til bygninger med hårdt tag skal være minimum 10 m. Afstand til bygninger med stråtag, nåletræsplantager, lyngklædte arealer, stakke samt letantændelige stoffer og væsker skal være minimum 30 m. I vindens retning fordobles de ovennævnte afstande. I stærk blæst er det forbudt at afbrænde haveaffald. Afbrænding af haveaffald Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt, iflg. den nye affaldsbekendtgørelse (nr. 48 af ), se mere information på: ald Haveaffald Haveaffald fra egen have må afleveres på bålpladsen ved fælleshuset. Der må ikke være byggeaffald, træ m. søm o. lign. Vi appellerer til at man forsøger ikke at sprede haveaffaldet over et stort areal.

4 Haveaffald Frederikssund Kommune genbrugspladser modtager: Grene Blade Græs Ukrudt Trærødder Se mere information på: ald Haven/grunden Du har råderet over din have men du ejer den ikke. Du må ikke opsætte skure, hytter o. lign uden at ansøge bestyrelsen. Det er ikke tilladt at overdække en terrasse, at bygge udestue, carport m.m. uden at ansøge bestyrelsen. Haven skal holdes i rimelig orden. Den skal renholdes for ukrudt og græsset slås efter behov. Hække skal fremstå vedligeholdte og klippes mindst 1 gang om året. Der skal altid være fri passage på veje og fortove. Have- og gangarealer må ikke benyttes som pulterrum eller til opbevaring af affald og lignende. Hækkens højde aftales med naboen, eller jævnfør hegnsloven. Opsætning af hegn og stakitter skal godkendes af bestyrelsen. Vej og fortov holdes rene, der skal fjernes ukrudt o.l. ud for grunden. Du skal selv sørge for at rydde sne og salte. Det er ikke tilladt at opbevare ikke indregistrerede biler. Haven/grunden Du har råderet over din have men du ejer den ikke. Opsætning af skure, hytter o. lign skal udføres i henhold til gældende lokalplan.

5 Enhver overdækning af terrasse, opførelse af udestue, carport m.m. skal udføres i henhold til Bygningsreglementet 2008 og gældende lokalplan. Haven skal holdes i rimelig orden. Den skal renholdes for ukrudt og græsset slås efter behov. Hække skal fremstå vedligeholdte og klippes mindst 1 gang om året. Der skal altid være fri passage på veje og fortove. Have- og gangarealer må ikke benyttes som pulterrum eller til opbevaring af affald og lignende. Hækkens højde aftales med naboen, eller jævnfør hegnsloven. Opsætning af hegn eller hæk skal udføres i henhold til gældende lokalplan. Vej og fortov holdes rene, der skal fjernes ukrudt o.l. ud for grunden. Du skal selv sørge for at rydde sne og salte. Det er ikke tilladt at opbevare ikke indregistrerede biler. Huset Du har råderet over dit hus men du ejer det ikke. Derfor skal der søges om alle ændringer og forbedringer hos bestyrelsen. Se vedtægternes 11. Det er andelshavers ansvar at sørge for at gældende regler, love m.m. overholdes. Der kan ikke anmeldes byggeri eller søges om byggetilladelse hos kommunen med mindre der foreligger en godkendelse fra bestyrelsen. Konstruktive ændringer på husene (ude som inde), skal der ansøges om hos bestyrelsen. Opstilling af udestuer, skure, overdækkede terrasser o.l. skal der ansøges om hos bestyrelse og derefter anmeldes til kommunen. Hos bestyrelsen kan rekvireres oversigt over de farver der kan bruges til at male hus og udvendig træværk (kan også ses på hjemmesiden). Inden opstilling af brændeovn samt etablering af skorsten skal der søges om tilladelse hos bestyrelsen Er du i tvivl, så kontakt bestyrelsen inden du påbegynder dit projekt.

6 Huset Du har råderet over dit hus men du ejer det ikke. Ombygning/tilbygning/forandring af din bolig skal ske i overensstemmelse med foreningens vedtægter, generalforsamlingens beslutninger samt den for byen gældende lokalplan. Farver på udvendigt træværk, facader, gavltrekanter og sokkel er fastlagt i bilag til gældende lokalplan, hvilke bestemmelser skal overholdes. Det er andelshavers ansvar at sørge for, at gældende regler, love m.m. overholdes. Lokalplanen med bilag, vedtægter m.v. er at finde på ABFKHs hjemmeside. Et eksemplar af seneste vedtægter, lokalplanen med bilag og gældende regler kan naturligvis også rekvireres hos bestyrelsen. Bemærk, at i henhold til vedtægternes 11, stk. 5, skal der ved ombygning, tilbygning og renovering etc., der strækker sig over mere end 8 uger, laves en skriftlig aftale med de nærmeste naboer vedr. afvikling af arbejdet. (Kopi skal være bestyrelsen i hænde inden arbejdets begyndelse). Bemærk også følgende: REGLER OM NABOHØRING, A/B KYNDBY HUSE 1.Hvis et medlem ønsker at udføre større udvendige fysiske ændringer på den bygning, medlemmet disponerer over, skal medlemmet ved anbefalet brev med en frist på 4 uger spørge indehaverne af de nærmeste nabobygninger, om de har indsigelser imod den planlagte ændring. Indsigelser skal fremsættes overfor medlemmet ved anbefalet brev. 2.Hvis der ingen indsigelser kommer imod de planlagte ændringer, kan disse udføres, idet de dog skal være fuldført indenfor en frist på 12 måneder efter afsendelsen af det anbefalede brev. I modsat fald skal naboerne spørges igen. 3.Hvis der rettidigt kommer indsigelser, skal forslaget til de fysiske ændringer og indsigelserne af medlemmet, der ønsker fysiske ændringer, forelægges bestyrelsen, der herefter endeligt afgør, om ændringerne kan tillades. Bestyrelsens beslutning skal være skriftlig og ved anbefalet brev meddeles ansøgeren og de naboer, der har gjort indsigelse. Hvis ændringerne tillades af bestyrelsen, skal de være udført indenfor en frist på 12 måneder efter, at tilladelsen er givet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7 Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede den ekstraordinære generalforsamlingen kl. 14:30. Kyndby Huse, den 10. maj 2010 Preben Løth Dirigent Jonas Brandt Bestyrelsesformand Karsten Froeshøj Næstformand

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægterne omfatter 1-35 inkl. bilag 1. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Humlebjerg. Foreningens hjemsted er i Fredensborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202.

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. Dagsorden for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to referenter og stemmeoptællere. 3. Godkendelse af referat.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere