VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring"

Transkript

1 Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail Telefon Dokument 15/ Side 1/11 VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Indledning og baggrund Vejdirektoratet gennemfører en planlægningsundersøgelse kaldet en VVM-undersøgelse af en ny omfartsvej ved Ribe. Undersøgelsen er bestilt af transport- og bygningsministeren, og tager udgangspunkt i den forundersøgelse Vejdirektoratet gennemførte i 2012 for hele rute 11-strækningen fra Tønder til Esbjerg. Kommissoriet for VVM-undersøgelsen beskriver, at to alternative forslag vest om Ribe skal undersøges. Efter normal praksis er der også undersøgt en løsning, hvor den eksisterende vej udbygges (0- alternativ). VVM-undersøgelsen blev indledt i efteråret 2013, hvor der blev gennemført en indledende offentlig høring, hvor borgere, virksomheder og organisationer havde mulighed for at komme med forslag til løsninger som foreslås at indgå i undersøgelsen, samt gøre opmærksom på forhold, som undersøgelsen bør være særligt opmærksom på. Der blev som en del af den indledende offentlige høring afholdt et borgermøde 28.oktober 2013 på Handelsgymnasiet Ribe. På baggrund af den indledende offentlige høring blev også to løsninger for en østlig omfartsvej samt løsninger der muliggør sejlads med høje skibe til Ribe inddraget i VVM-undersøgelsen. VVM-redegørelsen blev offentliggjort 29. september 2015, hvorefter redegørelsen var i offentlig høring frem til 25. november Som en del af den offentlige høring blev der afholdt et velbesøgt borgermøde 28. oktober 2015 på Handelsgymnasiet Ribe. Slides og referat fra borgermødet findes på projektets hjemmeside Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Figur 1: Undersøgte linjeføringer: Forslag A, forslag B, forslag C samt to forskellige østlige linjeføringer. 2

3 Høringssvar oversigt Vejdirektoratet har registreret i alt 135 høringssvar. Af disse er 109 høringssvar fra privatpersoner og landbrug, 13 høringssvar fra organisationer, 9 fra virksomheder og fire fra myndigheder. Blandt høringssvarene er tre større underskriftsindsamlinger, hvor i alt personer har skrevet under på en erklæring imod en omfartsvej, mens 574 medlemmer af en Facebook-gruppe støtter en omfartsvej. Ca. 40 høringssvar udtrykker, at man er imod en omfartsvej. Ca. 45 høringssvar udtrykker, at man konkret er imod forslag A, mens ca. 15 udtrykker at man konkret er imod forslag B1 eller B2. Ca. 25 høringssvar udtaler sig til fordel for forslag C eller andre løsninger, der indbefatter forbedringer på den eksisterende rute 11 ved Ribe. Flere af de 135 høringssvar indeholder synspunkter for eller imod flere af de præsenterede forslag. En oversigt over alle høringssvar findes i bilag. 1. Her kan man på skematisk form se hvilke synspunkter eller emner, de enkelte høringssvar behandler, ligesom en række supplerende synspunkter er refereret kortfattet. Et samlet dokument med alle registrerede høringssvar findes som bilag 2. Nedenfor er synspunkter i høringssvarende behandlet tematisk: Samfundsmæssige effekter ved en omfartsvej Betydning for natur, Natura 2000 og nationalpark Visuelle forhold og visualiseringer fra terræn Nabogener og støjbelastning ved de forskellige forslag Lukning af skærende veje Bløde trafikanter Erhvervslivets forhold Særtransporter Oversvømmelsesrisiko evakueringsveje og bagvand Trafikale udfordringer på nuværende rute 11 Forbedring af nuværende rute 11 Østlige linjeføringer for en omfartsvej Besejling af Ribe med høje skibe Ændret udformning af forslag A Samfundsmæssige effekter ved en omfartsvej Flere høringssvar giver udtryk for, at den økonomiske omkostning ved anlæg af en omfartsvej ikke står mål med de samfundsmæssige gevinster. Vejdirektoratets bemærkninger: I VVM-undersøgelsen er de samfundsmæssige omkostninger og gevinster ved en omfartsvej kvantificeret i form af værdisætning af en række ikke-økonomiske parametre, herunder tidsgevinster for trafikanter, færdselsuheld, omvejskørsel, luftemissioner og støj samt de økonomiske omkostninger forbundet med at anlægge og drive vejene. Den samfundsøkonomiske gevinst af et nyt vejanlæg beregnes efter standardiserede metoder og ved hjælp af en model godkendt af Transportministeriet og Finansministeriet. Resultatet udtrykkes f.eks. som en samfundsøkonomisk forrentning i procent. I VVM-redegørelsen findes på side en mere detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden. På nuværende tidspunkt vurderes infrastrukturprojekter med en samfundsøkonomisk forrentning på 4 % eller mere som samfundsøkonomisk rentable. Forslag A og forslag B har en samfundsøkonomisk 3

4 forrentning over 4 %, og må derfor vurderes som rentable. Det er metodisk vanskeligt at opgøre tidsgevinsterne ved forslag C, men den samfundsøkonomiske forrentning af forslag C vurderes at ligge i intervallet 3,5 5 %. Det er primært tidsgevinsterne for trafikanterne som bidrager til den samfundsøkonomiske gevinst ved projekterne. En samfundsøkonomisk forrentning på omkring 4 % er ikke atypisk ved etablering af nye omfartsveje. Betydning for natur, Natura 2000 og nationalpark Flere høringssvar finder at anlæg af forslag A gennem Natura området og Nationalparken vest for Ribe ikke er foreneligt med målsætningerne for området. Vejdirektoratets bemærkninger: I VVM-redegørelsen beskrives i hvilket omfang de forskellige forslag vil påvirke beskyttet natur. Forslag A påvirker Natura området mere end forslag B, mens forslag C ikke har indflydelse på Natura 2000-området. VVM-redegørelsen indeholder en såkaldt Natura 2000-konsekvensvurdering, der i detaljer beskriver projektets påvirkning på området og de arter der er grundlaget for at området er Natura 2000-beskyttet. To domme fra EU-domstolen har rejst usikkerhed om tolkningen af reglerne for beskyttelse af Natura 2000-området, og på den baggrund har Vejdirektoratet forelagt projektet for Naturstyrelsen. Naturstyrelsens vurderer samlet, at der ikke er grundlag for at antage, at påvirkningen fra en evt. gennemførelse af forslag A har et omfang, så det kan påvirke Natura 2000-områdets samlede integritet. På denne baggrund finder Vejdirektoratet, at vejens forløb gennem Natura 2000-området ikke er en hindring for gennemførelse af projektet. Naturstyrelsen vurderer desuden at forslag B ifølge habitatvurderingen kun vil indebære marginale påvirkninger af Natura 2000-området og vil i begge de foreliggende varianter (B1 og B2) kunne gennemføres uden konflikt med Natura 2000-interesser. Visuelle forhold og visualiseringer fra terræn Mange høringssvar udtaler sig kritisk om den visuelle virkning af en ny vej over marsken vest for Ribe (forslag A). Man finder at anlægget vil være skæmmende og begrænse udsynet mod vest. Naturstyrelsen finder, at der bør udarbejdes visualiseringer, som viser forslag A set fra terræn. Vejdirektoratets bemærkninger: I VVM-redegørelsens kapitel om miljøvurdering er bl.a. en sammenfatning af den landskabsfaglige vurdering. Her står om forslag A: Forslag A vil således have store visuelle konsekvenser for landskabet omkring Ribe og det særlige samspil mellem Ribe middelalderby og marsklandskabet. I forslag A er omfartsvejen ført over Farupvej i en højde, der gør det muligt at holde cykelstien langs Farupvej åben. Derfor ligger omfartsvejen ca. 4 meter over terræn på dette punkt, og har et svagt fald frem til Ribe Å, hvor åen krydses i samme højde som Ringvejen. Syd for Ribe Å ligger omfartsvejen mindst i 4 meter over havet af hensyn til klimasikring af vejen. Stiunderføringen ved Farupvej og klimasikring for fremtiden er altså begrundelserne for den relativt høje vejdæmning over marsken. Der er i landskabsanalysen udarbejdet visualisering af forslag A set fra luften og fra toppen af Ribe Domkirke. På baggrund af høringssvarene fra Naturstyrelsen m.fl. udarbejdes supplerende visualiseringer af forslag A set fra terræn. De supplerende visualiseringer vil vise forslag A fra Riberhus Slotsbanke, fra Ringvejens krydsning af Ribe Å samt fra Jernkærvej. De tre nye visualiseringer findes på projektets hjemmeside på 4

5 Nabogener og støjbelastning ved de forskellige forslag Et par høringssvar omhandler nabogener i Ribe middelalderby på grund af trafikken på Ringvejen. Der bliver argumenteret for, at flytning af trafikken til forslag A vil afhjælpe dette problem for beboere i Ribe middelalderby. Andre ønsker i stedet for, at der gennemføres andre initiativer for at begrænse støjbelastningen fra Ringvejen, herunder hastighedsbegrænsning og anvendelse af støjreducerende asfalt. Flere beboere omkring Plantagevej beskriver store gener fra trafikken på den eksisterende vej, og ønsker generelt så meget trafik som muligt flyttet til en ny omfartsvej. Et alternativt forslag går på at staten skal tilbyde ekspropriation af støjbelastede boliger. Vejdirektoratets bemærkninger: VVM-redegørelsen beskriver i detaljer de støjmæssige konsekvenser ved de forskellige forslag. Forslag A og forslag B vil give en væsentlig reduktion i den samlede støjbelastning for boliger, mens forslag C vil give en lille reduktion i forhold til en situation, hvor der ikke foretages ændringer på vejnettet. Støjreduktionen i forslag C opnås primært ved etablering af støjskærm på en strækning på østsiden af Plantagevej. Denne samlede reduktion dækker dog over, at nogle boliger vil få en forøget støjpåvirkning, mens andre vil få en mindre støjpåvirkning. Selv om forslag A forventes at flytte ca. halvdelen af trafikken væk fra Ringvejen, viser støjberegningerne kun en meget begrænset reduktion i støjniveauer i den vestlige del af Ribe middelalderby. Det vurderes som problematisk at opsætte støjskærm langs med Ringvejen, da dette vil have en væsentlig negativ indflydelse på indkik til Ribe fra Ringvejen og på udsyn over marsken fra Ribe by. En reduktion i hastigheden på Ringvejen fra 80 km/t til f.eks. 60 km/t vil medføre en lille, men dog hørbar, reduktion i støjniveauet på ca. 2,8 db lige ved vejen. Reduktionen i støjniveauet vil dog kun ske hvis gennemsnitshastigheden rent faktisk reduceres til 60 km/t. For trafikanterne vil en reduceret hastighed have en negativ konsekvens i form af større tidsforbrug. Lukning af skærende veje Etablering af en ny omfartsvej vest om Ribe vil have væsentlig indflydelse på de skærende lokalveje. Flere høringssvar behandler generne ved omvejskørsel og de konsekvenser vejlukninger vil have på trafikken på det øvrige vejnet. Der er i dag en del landbrugsrelateret trafik på det eksisterende vejnet, og flere landbrug vil efter etablering af en omfartsvej få væsentligt længere køreafstande mellem gården og bedriftens marker. Denne omvejstrafik vil dels være en økonomisk omkostning for bedrifterne dels belaste vejnettet med landbrugsrelateret trafik. Campingpladsen frygter, at lukning af Farupvej for biltrafik ved omfartsvejen (forslag A) vil betyde mindre omsætning. En række privatpersoner ser omvejskørsel for biltrafik mellem Ribe og deres bopæl som et problem. En virksomhed på Degnevej ser øget trafik på vejen som et problem, da denne trafik vil kunne komme i konflikt med virksomhedens interne trafik på tværs af vejen. Vejdirektoratets bemærkninger: Det vurderes ikke muligt at etablere en højklasset omfartsvej ved Ribe uden at dette medfører lukning af skærende lokalveje. Grundvandsforhold i området gør det yderst bekosteligt at føre skærende lokalveje under omfartsvejen i tunneler, og overføring af skærende veje vil medføre begrænsninger i mulighederne for at anvende omfartsvejen til omfangsrige transporter. Desuden vil nærheden til jernbanen på den nordlige del af strækningen betyde at en skærende vej også skal føres over jernbanen. Endeligt vil overføring af skærende lokalveje på broer fremstå som iøjnefaldende fremmedelementer i det flade landskab omkring Ribe. 5

6 Der er som et element i VVM-undersøgelsen gennemført en mindre analyse af de tids- og afstandsmæssige ulemper ved lukning af de aktuelle lokalveje nord for Ribe Å. På baggrund af denne analyse har Esbjerg Kommune accepteret de foreslåede vejlukninger. Vejdirektoratet anerkender, at enkelte landbrug vil få en betydelig omvejskørsel til nogle marker, som ejes eller lejes af bedriften. Der vil i forbindelse med projektet blive tilbudt en frivillig jordfordeling, således at generne på bedrifterne reducere mest muligt. I forslag A og B etableres cykelsti på den nye Kærbølvej, og i forslag A vil det forsat være muligt at køre ad Farupvej under omfartsvejen på cykel. Forlægningen af Bjerrumvej til Degnevej vil give en lille omvejskørsel for cyklister, men vil til gengæld være en væsentlig mere sikker løsning end den nuværende krydsning af omfartsvejen ved Bjerrumvej. På Degnevej har en virksomhed i dag en betydelig intern trafik på tværs af kommunevejen. Overkørslerne til virksomheden fremstår ikke særligt veldefinerede, og Vejdirektoratet vil anbefale at der etableres egentlige overkørsler til ejendommen, således at den krydsende trafik sker på veldefinerede krydsningspunkter og vigepligtsforholdene fremstår mere entydige. Det skal understreges, at dette spørgsmål henhører under den kommunale vejmyndighed. Bløde trafikanter I flere høringssvar udtrykkes bekymring for den omvejskørsel cyklister vil blive udsat for i de forslag hvor Bjerrumvej lukkes, og enkelte udtrykker også bekymring for omvejskørsel for cyklister fra Farupområdet. Mange høringssvar beskriver forslag B s og forslag C s niveaufri løsning (tunnel) for cyklister og fodgængere ved krydset Plantagevej / Farupvej / Obbekjærvej som en god løsning. Vejdirektoratets bemærkninger: Cyklister mellem Ribe middelalderby og Kammerslusen vil få en omvej på i størrelsesorden 800 m. i de forslag hvor Bjerrumvej lukkes. På positiv-siden tæller dog, at krydsningen af rute 11 vil ske i en tunnel ved Degnevej, hvilket er væsentlig mere trafiksikkert en den nuværende krydsning ved Bjerrumvej. I nord vil der både i forslag A og forslag B1/B2 være en stitunnel lige syd for Kongeåen samt cykelsti på Kærbølvej. Det vil således kun være de cyklister, der i dag benytter Jedstedvej og Hillerup Markvej som vil få en omvej. Cyklister ad Kærbølvej vil få bedre vilkår end i dag, når der etableres cykelsti langs vejen. Forslag A vil betyde, at Farupvej lukkes for biltrafik og at Jernkærvej lukkes. Cyklister fra de to vestligste ejendomme på Jernkærvej vil få en omvej på ca. 1,1 km til Ribe. Cyklister fra området omkring Farup vil ikke få omvejskørsel. Vejdirektoratet er enig i synspunktet om, at en tunnel ved Farupvej/Obbekjærvej til bløde trafikanter vil være en god løsning i forslag B1, B2 og C. Erhvervslivets forhold Flere lokale erhvervsvirksomheder og organisationer er imod en omfartsvej af hensyn til det lokale erhvervsliv. Man frygter at en omfartsvej vil reducere byens kundegrundlag samt gøre det mindre attraktivt at være turist i Ribe. Ribe Fælles Markedsføring, der her repræsenterer 17 lokale virksomheder primært indenfor turist- og publikumsrettet erhverv, fraråder forslag A og i nogen grad også forslag B, da man samlet set vurderer, at vejanlæg over marsken, samt lukningen af Farupvej for biltrafik og forlægningen af Bjerrumvej, vil gøre Ribe mindre attraktiv for turister og gæster. 6

7 Flere landmænd og en maskinstation fremhæver problemet med omvejskørsel for langsomkørende landbrugskøretøjer. Andre erhvervsvirksomheder, regionale organisationer og Esbjerg Kommune er fortalere for en omfartsvej, da man finder at en omfartsvej er et vigtigt element i et effektivt regionalt vejnet, der på længere sigt kan kobles på et forbedret vejnet syd for grænsen. Desuden vil omfartsvejen være til gavn for erhvervsudviklingen, herunder bl.a. for Esbjerg havn og de virksomheder der står for transporterne til/fra havnen. Vejdirektoratets bemærkninger: Som en del af forundersøgelsen for udbygning af rute 11 og 24 blev i 2012 gennemført en erhvervsundersøgelse. Denne undersøgelse viste i lighed med ovenstående udsagn, at forskellige dele af erhvervslivet ser meget forskelligt på spørgsmålet om en omfartsvej ved Ribe. Nedenfor er to citater fra undersøgelsen: For erhvervslivet er det vigtigt at kunne nedbringe køretiderne og overholde køre-hviletids bestemmelser for at holde driftsomkostningerne nede. Dermed er deres behov, at der på sigt sikres et stabilt flow langs ruten, hvor langsomme landbrugskøretøjer ikke på samme måde kan nedsætte hastigheden på længere strækninger. Virksomhederne fremhæver især Ribe som en betydelig trafikal flaskehals, ligesom der er bred enighed om, at hastighedsnedsættelse i byerne og rundkørslerne, som ligger på strækningen, nedsætter flowet i trafikken. Repræsentanterne fra turisterhvervet gav udtryk for at der ikke er et stort behov for en motorvejsløsning, da de gerne vil have at turisterne tager sig tid til at se området og holde ind i byerne. Erhvervsanalysen er sammenfattet i rapport 425 fra 2012, der kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside. Der er ikke i VVM-undersøgelsen gennemført nye analyser af en omfartsvejs eventuelle erhvervsmæssige effekter. Dog indgår erhvervsmæssige transporter i form af transport med vare- og lastbil samt erhvervstransporter og pendling i personbil i den samlede beregning af samfundsøkonomiske gevinster ved de forskellige forslag. Forslag A giver de største tids- og kørselsgevinster for erhvervstransporterne med vare- og lastbil. Særtransporter Det fremgår af flere høringssvar, at fremkommeligheden for særtransporter (høje, lange eller tunge transporter) skulle være brugt som argument for en omfartsvej. Flere mener, at særtransporterne skal anvende andre ruter, samt at problemerne for særtransporterne er større andre steder end på rute 11 omkring Ribe. Vejdirektoratets bemærkninger: Den relativt omfattende anvendelse af rute 11 til særtransporter ses ikke som et selvstændigt argument for en omfartsvej ved Ribe. Derimod vurderer Vejdirektoratet, at en ny omfartsvej ved Ribe bør designes så den kan anvendes af særtransporter, således at trafikken med særtransporter efter etablering af en omfartsvej ikke længere skal belaste Ringvejen og rute 11 gennem den nordlige del af Ribe. En del af særtransporterne er særligt høje transporter, som ikke kan køre under normale vejbroer der normalt har en frihøjde på 4,65 m. Derfor er omfartsvejen i forslag A og B designet med et tilslutningsanlæg ved Kærbølvej, udformet som et såkaldt ruder-anlæg (så særligt høje transporter kan benytte til- og frakørselsramperne til at komme forbi broen der fører Kærbølvej over omfartsvejen). Ønsket om stor frihøjde på omfartsvejen er også medvirkende argument for lukning af Jedstedvej og Hillerup Markvej. Den nuværende bro over Ribe Å har ikke bæreevne til de helt tunge transporter. I Forslag B vil denne bro blive suppleret med en ny bro til de sydgående spor, og denne vil blive designet til at klare de tunge transporter. Tunge transporter mod nord vil i denne løsning skulle benytte de sydgående spor (den nye bro) ved krydsningen af Ribe Å. 7

8 Oversvømmelsesrisiko evakueringsveje og bagvand Flere høringssvar omhandler risikoen for, at en ny vej på en dæmning over marsken vest for Ribe vil medføre øget risiko for oversvømmelse ved bagvand. En del udtrykker også bekymring for evakueringsmulighederne, når en del af de nuværende kommuneveje lukkes, og en enkelt har fokus på beredskabets mulighed for at nå frem til diget ved risiko for digebrud. Vejdirektoratets bemærkninger: Etableringen af en ny bro over Ribe Å i såvel forslag A som i forslag B vil ikke reducere mulighederne for vandgennemstrømning i Ribe Å. I begge løsninger vil åbningen omkring åen blive større end åbningen i den nuværende bro, og risikoen for opstuvning af vand ved en ny bro vurderes derfor som meget begrænset. Spørgsmålet vil blive belyst nærmere i detailprojektering af den valgte løsning. Når det gælder evakuering fra lavtliggende områder, vurderes de planlagte vejlukninger ikke at have væsentlig indflydelse på dette. Landskabet er nord for Ribe Å stigende mod nord, og det vil derfor fra den ydre del af Jernkærvej være naturligt at søge mod nord af den vej, det skal anlægges for at betjene ejendommene vest for omfartsvejen i forslag A. Syd for Ribe Å er landskabet stigende mod syd og sydøst, og også her vil evakuering naturligt kunne ske via den forlagte Bjerrumvej til Degnevej. Beredskabets køreruter til diget vil blive lidt længere på grund af de planlagte vejlukninger, men omvejskørslen vil dog kun betyde en meget begrænset forøgelse af køretiden. Trafikale udfordringer på nuværende rute 11 Mange høringssvar påpeger, at der ikke er nævneværdige trafikale problemer på den nuværende rute 11 omkring Ribe. Flere nævner, at trafikken er blevet væsentlig mindre siden åbningen af motorvejen mellem Esbjerg og Kolding, og at spidsbelastningsperioderne er korte og sjældne. Omvendt påpeger flere høringssvar fra beboere langs med Plantagevej og i området omkring Varde Hovedvej, at trafikken på rute 11 ofte er massiv. Specielt på strækningen nord for Ribe er der problemer med at komme ud på Varde Hovedvej fra sidevejene og fra enkeltejendomme lang vejen. Beboerne i området omkring Plantagevej har særligt fokus på støjbelastningen fra vejen, den store lastbiltrafik, samt det forhold at tæt trafik på rute 11 medfører sivetrafik på andre veje i området. Flere påpeger, at der til tider opstår kø omkring krydset ved Farupvej/Obbekjærvej, ofte i forbindelse med mangen krydsende cyklister og fodgængere. Vejdirektoratets bemærkninger: Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år. Der er til tider trængselsproblemer på strækningen fra rundkørslen på Plantagevej til nord for krydsningen med jernbanen. Observationer på strækningen viser, at særligt krydset ved Farupvej/Obbekjærvej nedsætter kapaciteten for den gennemkørende trafik. På Varde Hovedvej, umiddelbart nord for Ribe, var der i 2013 ca køretøjer på et hverdagsdøgn. Men denne trafikintensitet vil der til tider være problemer med at komme ud fra sideveje og ejendomme. I år 2025 forventes en trafik på ca køretøjer på et hverdagsdøgn, hvis der ikke etableres en omfartsvej ved Ribe. Med en trafik af denne størrelse kan det forventes, at der ofte vil være væsentlig ventetid for trafik fra sideveje og ejendomme. Der er i VVM-undersøgelsen gennemført trafikmodelberegninger af dagens situation, en fremtidig situation uden ny vej, samt med de forskellige forslag til omfartsvej eller udbygning af rute 11. Modelberegningerne omfatter også Nørremarksvej, og kan dermed beskrive om omfanget af sivetrafikken ændrer sig ved etableringen af en omfartsvej. 8

9 Modelberegningerne viser, at etablering af en omfartsvej uanset om det er forslag A, B1 eller B2 ikke vil have væsentlig betydning på trafikken på Nørremarksvej. Modelberegningerne indikerer, at omfanget af sivetrafik på Nørremarksvej, når trafikken opgøres på døgnniveau, formentlig er så begrænset, at dette ikke slår igennem i modelberegningerne. Sivetrafik i form af et ændret rutevalg som følge af manglende fremkommelighed på den normalt hurtigste rute, formodes kun at have et væsentligt omfang i de situationer hvor trafikken på rute 11 er meget tæt. Disse situationer vil blive meget sjældne hvis der er etableret en omfartsvej, eller rute 11 er udbygget som beskrevet i forslag C. Forbedring af nuværende rute 11 (forslag C plus mere) Mange høringssvar argumenter for det formålstjenelige i at lave punktvise forbedringer af den eksisterende rute 11. Flere finder, at forslag C er en god løsning, mens andre mener der skal etableres rundkørsel ved Farupvej/Obbekjærvej i stedet for et signalreguleret kryds. Tilsvarende er fremsat forslag om rundkørsel ved Industrivej/Nørremarksvej. Flere finder, at der også bør laves forbedringer af rute 11 udenfor strækningen omfattet af forslag C (fra rundkørslen Plantagevej til umiddelbart nord for Industrivej). Der er forlag om etablering af vigepladser på Ringvejen, sådan at langsomt kørende landbrugskøretøjer kan holde ind og slippe en kø forbi. Nogle ønsker disse vigepladser så lange, at de får karakter af et vigespor. Flere påpeger også behovet for forbedring i krydset ved Kærbølvej, hvor der i dagens situation kan være vanskeligt at komme ud på Varde Hovedvej. Vejdirektoratets bemærkninger: Forslag C sigter på at løse de væsentligste fremkommelighedsproblemer på rute 11 ved Ribe. Hvis man politisk vælger at gå videre med forslag C, vil det være oplagt også at undersøge de tilgrænsende strækninger umiddelbart nord og syd for projektstrækningen. De trafikale udfordringer på rute 11 nord for Ribe er primært problemer for trafikken fra sidevejene og ejendommene langs vejen. Etablering af en rundkørsel eller et signalanlæg ved Kærbølvej/Kærbøl Markvej vil reducere dette problem, men det vil så ske på bekostning af den gennemkørende trafik, der vil få et stop eller en hastighedsreduktion omkring krydset. På Ringvejen vest for Ribe middelalderby vil etablering af en vigeplads i hver retning gøre det muligt for landbrugskøretøjer at give plads for overhalende biler. Denne løsning vurderes realistisk, mens etablering af lange vigespor umiddelbart vurderes som en for stor foranstaltning i forhold til problemets omfang. Østlige linjeføringer for en omfartsvej Et par høringssvar anbefaler en østlig omfartsvej enten fra Gredstedbro til Haderslevvej/Toftlundvej eller på hele strækningen fra Gredstedbro til rute 11 syd for Hviding. Argumenterne for en østlig løsning er, at denne løsning vil give bedre forhold for den gennemkørende lastbiltrafik. Det anføres også, at denne er mere skånsom for Ribe og naturen omkring Ribe. Vejdirektoratets bemærkninger: Østlige løsninger er belyst i VVM-arbejdet, ligesom østlige løsninger også er blevet undersøgt i tidligere planarbejder. I VVM-undersøgelsen er gennemført en fornyet vurdering af de natur- og miljømæssige forhold ved en østlig løsning, ligesom der er gennemført trafikmodelberegninger og genberegning af anlægsoverslag. En østlig løsning vurderes yderst problematisk i forhold til naturområdet omkring Ribe Å, ligesom det vurderes at den trafikale aflastning af den eksisterende rute 11 gennem Ribe vil være begrænset. Desuden vil anlægsprisen være relativ høj i forhold til de trafikale gevinster ved en østlig linjeføring. 9

10 Besejling af Ribe med høje skibe Flere privatpersoner og foreninger har udtrykt ønske om at der etableres en klapbro i omfartsvejen (og Ringvejen), sådan at høje skibe igen kan besejle Skibbroen og Ribe by. Dette har ikke været muligt siden Ringvejen blev etableret i Vejdirektoratets bemærkninger: Der er ikke som en del af VVM-arbejdet gennemført analyser af den nuværende skibstrafik til Ribe og potentialet for fremtidig skibstrafik hvis muligheden for besejling med høje skibe etableres. Vandstanden i Ribe Å er relativ lav, og derfor vil kun skibe med ret lille dybgang kunne sejle på åen. Etablering af klapbroer er medtaget som et muligt tilvalg i VVM-redegørelsen. Det er forudsat, at skibstrafikken vil være så beskeden, at de nødvendige broåbninger ikke vil have væsentlig betydning for afviklingen af trafikken på Ringvejen/omfartsvejen. En løsning med omfartsvejen i tunnel under Ribe Å er som beskrevet i VVM-redegørelsen fravalgt på baggrund af høj anlægsomkostning, væsentlige miljømæssige udfordringer i anlægsfasen samt manglende mulighed for at omfangsrige transporter kan benytte tunnelen. Ændret udformning af forslag A Esbjerg Kommune har i sit høringssvar understreget, at man anbefaler forslag A. Da anlægsoverslaget for forslag A er højere end det beløb der politisk er reserveret til en omfartsvej ved Ribe, foreslår kommunen, at der undersøges en mindre højklasset løsning forslag A. Denne løsning tænkes designet med signalreguleret kryds ved Kærbølvej, med en mindre grad af klimasikring, og eventuelt også i et 2-sporet vejprofil i stedet for det planlagte vejprofil med 2+1 spor. Vejdirektoratets bemærkninger: En udgave af forslag A som skitseret ovenfor vil være en mindre højklasset løsning, hvor motortrafikvejen skal ophøre nord for Kærbølvej. Umiddelbart vurderes den nuværende Kærbølvej ikke som egnet til at afvikle en trafik på i størrelsesorden køretøjer i døgnet, og det kan derfor være nødvendigt også at etablere et signalanlæg ved Farupvej, sådan at trafik til/fra Ribe kan fordele sig på de to veje. Etablering af et signalanlæg ved Farupvej vil også reducere omvejskørslen for bl.a. de berørte landmænd. Der vil ikke være kapacitetsmæssige problemer ved at anlægge omfartsvejen som en 2-sporet vej, men mulighederne for overhaling vil naturligvis blive reduceret, da der vil være modkørende trafik. En 2-sporet vej er mindre trafiksikker end en 2+1 vej, hvor overhaling kun må foretages på de strækninger, hvor der er to spor i køreretningen. Den gennemkørende trafik vil ikke opnå helt så stor tidsbesparelse som i VVM-redegørelsens forslag A, mens trafik til og fra Ribe umiddelbart vurderes at have mindst lige så gunstige forhold som i VVM-redegørelsens forslag A. En nærmere beregning af køretider og trafikfordeling på vejnettet kræver en trafikmodelberegning af den konkrete løsning. I forslag A ligger vejen i en højde på mindst 4m over havet, og med en 80 cm opbygning i vejens konstruktion (sand, grus og asfalt), vil vejen kunne tåle en længerevarende vandstand på 3,24 m. uden at vejens konstruktion svækkes. Ringvejen er på sit laveste punkt 2,44 m over havet, og med en formodet opbygning ligeledes på 80 cm vil den nuværende vej kunne tåle længerevarende oversvømmelser på op til 1,60 m uden at vejens konstruktion svækkes. Vandstanden er ved flere lejligheder målt til mellem 1,8 og 2,06 m over normal vandstand i Ribe Vesterå, og det må formodes at dette har ført til at vejens opbygning har været delvist oversvømmet. Der er dog ikke registreret skader på vejen i forbindelse med disse oversvømmelser. 10

11 En sænkning af vejen vil i sagens natur betyde at vejen er mindre sikret i forhold til fremtidige oversvømmelseshændelser. Klimasikring af omfartsvejen kan vælges til et lavere niveau, hvis andre væsentlige forhold taler for dette. En lavere vejdæmning over marsken vil alt andet lige - give en betydelig mindre visuel påvirkning. Omfartsvejen skal dog under alle omstændigheder op i samme niveau som Ringvejen ved krydsningen af Ribe Å, men særligt i området nord for åen vil den visuelle påvirkning blive mindre. Det videre forløb På baggrund af den offentlige høring, samt de allerede gennemførte analyser og de igangsatte supplerende analyser, udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til transport- og bygningsministeren. Denne indstilling kan danne grundlag for en politisk beslutning om projekt. 11

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Borgmesteren Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Mail: vd@vd.dk Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november

Læs mere

Indstilling om Ribe Omfartsvej

Indstilling om Ribe Omfartsvej Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 16/02316-2 Side 1/14 Indstilling om Ribe Omfartsvej Baggrund Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse af en

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE - Spørgerunden

REFERAT AF BORGERMØDE - Spørgerunden DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7.december 2015 15/17712-1 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 72443606 REFERAT AF BORGERMØDE - Spørgerunden EMNE: Omfartsvej ved Ribe TIDSPUNKT: 28. oktober 2015 STED:

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen

Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 183 Offentligt Vedr. opgradering af rute 54, Næstved - Sydmotorvejen Næstved Kommune har den 26. februar 2013 indstillet to linjeforslag, A og B, til VVMundersøgelse.

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5.

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. januar 2015 Dato Marts 2015 Dokument 15/00422-3 Vejdirektoratet Niels Juels Gade

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning.

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning. Dato 5. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14951-20 Side 1/5 Anmodning om genoptagelse - klage over afspærring af vej - forsøgslukning af Sandmosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

Vejdirektoratet. Juni 2015

Vejdirektoratet. Juni 2015 Vejdirektoratet Juni 2015 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art. Dato 31. marts 2014 Dokument 14/00102 Afgørelse af klage over afslag på udvidet overkørsel. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 23. december 2013. Du har klaget over Kommunens afslag af 25. november

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd.

Hermed fremsender Hvidovre Kommune indsigelse mod Københavns Kommunes forslag til Kommuneplantillæg om vindmøller på Kalvebod Syd. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V. E-mail: bydesign@tmf.kk.dk http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/store-vindm-ller-ved-kalvebod-syd Indsigelse

Læs mere

Foreningen LøjtLand FællesRåd INFRASTRUKTUR. Infrastruktur

Foreningen LøjtLand FællesRåd INFRASTRUKTUR. Infrastruktur Infrastruktur på Løjt Land * En arbejdsgruppe oprettet efter arbejdet med Vision 2020, som blev fremlagt på Borgermøde i Løjt Kirkeby d. 10. marts 2008. * Gruppens medlemmer er: Ejgild Lund Anita Lindenborg

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 13/18231 STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO 1. BAGGRUND OG TIDSPLAN I forbindelse med anlægsarbejderne af en ny Storstrømsbro bliver der

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere