MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 3. maj Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 3. maj 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 3"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 3. maj 2011 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 3 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas Razvi Henrik Thorup Per Roswall

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekt Grøn erhvervsudvikling i kvalitetsfondsbyggerierne 3 2. Drøftelse af RUP 2.0 Tema om bæredygtighed og klima 4 3. Grønt regnskab Meddelelser Eventuelt 12 2

3 Den 3. maj 2011 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 1 Projekt Grøn erhvervsudvikling i kvalitetsfondsbyggerierne SAGSFREMSTILLING Præsentation og drøftelse af de resterende elementer i Projekt Grøn erhvervsudvikling i kvalitetsfondsbyggerierne : Henrik Kærgaard, udviklingschef På Tværs fra NIRAS kommer og giver en præsentation af de hidtidige erfaringer og resultater i projektet, hovedelementer i dets færdiggørelse og perspektiverne fremover. Herefter drøftelse og konklusioner fra udvalget. Da projektet er i en meget dynamisk fase lige nu, og der ikke er større beslutninger på dagsordenen om projektet, er der ikke vedlagt bilag på det nuværende stadium. I stedet bliver der udarbejdet en helt aktuel præsentation til selve mødet. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: Sagsnr:

4 Den 3. maj 2011 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 2 DRØFTELSE AF RUP-2.0 TEMA OM BÆREDYGTIGHED OG KLIMA SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte den 14. december 2010 et forslag til temaer, proces og organisering af arbejdet med den næste regionale udviklingsplan - RUP 2.0, idet forslaget skulle udgøre grundlaget for de videre drøftelser med kommunerne i hovedstadsregionen om RUP 2.0. Det er aftalt med kommunerne, at bæredygtighed og klima skal være et tema i RUP 2.0. Som følge heraf lægges op til, at MIK-udvalget inddrages aktivt i udarbejdelsen af RUP 2.0 på de områder, som knytter sig til bæredygtighed og klima. I det følgende kommer en kort orientering om status for RUP 2.0-arbejdet. Rammen og processen Det er aftalt mellem regionrådsformanden og formanden for KKR Hovedstaden, borgmester Kjeld Hansen, at det politiske ansvar på kommunernes side er forankret i KKR formandskabet. På regionens side er det politiske ansvar forankret hos regionsrådsformanden, som efter behov inddrager øvrige regionsrådspolitikere med henblik på at sikre en bred politisk opbakning i regionsrådet. Administrativt er samarbejdet forankret i en administrativ gruppe med kommunale og regionale embedsmænd. Der er opnået opbakning fra kommunerne til følgende fire temaer: Uddannelse Erhverv Internationalisering/infrastruktur Bæredygtighed/klima Kommunerne har præciseret, at infrastruktur er et helt centralt tema for KKR i RUP 2.0, hvorfor dette tema skal drøftes på et særskilt møde i foråret Bæredygtighed og klima Regionen og kommunerne har allerede aftalt at samarbejde om en regional klimastrategi, hvor der er aftalt en selvstændig proces med sin egen organisering via det politiske samarbejdsudvalg, hvor MIK deltager. Indsatsen imod klimaforandringer er imidlertid så vigtigt et tema, at kommunerne og regionen er enige i, at emnet bør medtages som en central udfordring i den kommende udviklingsplan. 4

5 Derfor er det aftalt med kommunerne, at klimastrategien indgår som et delkapitel i RUP 2.0 I den regionale udviklingsplan fra 2008 var et af de tre hovedtemaer natur og miljø. Regionsrådet vurderede på mødet 14. december 2010, at flere af udfordringerne inden for natur og miljø i den første RUP fortsat er relevante at fokusere på. På den baggrund er det aftalt - at udover klimastrategien - så indgår rekreative områder og regional cyklisme som de to andre emner med bæredygtighed og klima som samlende overskrift. Der er allerede en stor indsats i gang for at forbedre forholdene for cyklister i hovedstadsregionen, som Regionsrådet igennem en række regionale udviklingsprojekter bidrager til, herunder satsningen på regionale cykelsuperstier. Indholdet i RUP 2.0 om cyklisme vil i høj grad basere sig på den viden og de erfaringer, som opbygges via de gennemførte og igangsatte regionale cykelprojekter. I forhold til de rekreative områder, så blev der i RUP 1.0 formuleret det grønne nærhedsprincip, som sætter en vision op for kvantiteten og borgernes nærhed til grønne rekreative områder. Det grønne nærhedsprincip har som intention, at ingen borgere i regionen må have længere til grønne og blå rekreative arealer i nærområdet, end at de kan nås til fods på 10 minutter. I RUP 2.0 lægges op til, at fokus især rettes mod kvaliteten, anvendeligheden og tilgængeligheden af de rekreative områder i regionen. Administrationen igangsætter i april 2011 en analyse af de rekreative områder, for at skabe et sagligt grundlag for bidraget om rekreative områder til RUP 2.0. Videre involvering af Miljø og klimaudvalget Der lægges hermed op til, at Miljø- og klimaudvalget fremadrettet involveres i forberedelserne af bidraget om bæredygtighed og klima til RUP 2.0. Klimastrategien køres som nævnt i en særskilt proces. På udvalgets møde 6. juni 2011 vil udvalget blive præsenteret for et udfordringspapir på de øvrige emner under bæredygtighed og klima. I august 2011 præsenteres udvalget for de foreløbige resultater af udredningsarbejdet vedrørende rekreative områder. Ved samme lejlighed forventer administrationen at kunne fremlægge planerne for dialogaktiviteter vedrørende RUP 2.0 hen over efteråret. 5

6 Det bemærkes, at arbejdet omkring en udarbejdelse af RUP 2.0 er blevet forsinket cirka 3 måneder. Regionsrådet skal drøfte en råskitse i oktober 2011, men et egentligt forslag til RUP 2.0 sendes først i høring i marts KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Regionsrådets sag fra 14. december 2010 Ny regional udviklingsplan temaer, organisering og tidsplan 2. Procespapir for RUP 2.0 Sagsnr:

7 Den 3. maj 2011 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 3 UDKAST TIL GRØNT REGNSKAB 2010 SAGSFREMSTILLING Miljø- og klimaudvalget udvalget forelægges hermed til orientering udkast til det andet grønne regnskab for regionens virksomheder for Det grønne regnskab er udarbejdet således, at det følger struktur og indhold som det kræves for private virksomheder som angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 vedr. listevirksomheder. Det grønne regnskab indeholder en kvantitativ status på regionens forbrug og miljøpåvirkning i 2010 af energi og affaldsproduktion. Alle regionens hospitaler og institutioner har indrapporteret forbrugsdata for el, varme og brugsvand samt data for affaldsproduktion for Grønt regnskab for 2010 indeholder endvidere en kvalitativ status på gennemførelsen af regionens miljø mål i Strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21) som er udmøntet i Handlingsplan for bæredygtig udvikling (Agenda 21). Målene omfatter implementering af miljøledelse samt indsatser inden for regionens væsentligste miljøpåvirkninger, som er udpeget til at være energi, kemikalier, affald og spildevand. Denne samlede status danner regionens fundament for at vurdere, hvilke indsatser regionen skal prioritere fremover. Det grønne regnskab er således et vigtigt led i energi og miljøledelsen på regionens hospitaler og institutioner. Status på miljøledelse og organisering Regionen har i 2010 organiseret miljøarbejdet på tværs af hospitalerne og har forankret miljøarbejdet hos lokale medarbejdere. Der er etableret en koordineringsgruppe samt fire ERFA grupper inden for energi, kemikalier, affald og spildevand. Grupperne har som hovedopgave at sikre videndeling og erfaringsudveksling, koordinering af de konkrete tværgående indsatser samt planlægning af nye aktiviteter. Status på de tværgående og lokale mål. Regionen igangsatte i 2010 en række tværgående indsatser for at opfylde målene i Handlingsplan for bæredygtig udvikling. Indsatsområderne relaterer primært til driften af regionens hospitaler og institutioner, men kobles også - så vidt muligt - 7

8 til miljørigtige indkøb, bæredygtige byggerier, miljørigtig it og transport, idet det er miljøtiltag på disse områder, der har den afgørende betydning for forebyggelsen af hospitalernes og institutionernes miljøbelastning. Regionens hospitaler udarbejdede endvidere i 2009 lokale handlingsplaner. I 2010 undersøgte regionen, hvilke aktiviteter, der er sat i gang eller gennemført samt hvilke barrierer, der evt. måtte være. Undersøgelsen viste, at 21 % af de planlagte aktiviteter er gennemført, 45 % er igangsat og 34 % ikke er gennemført eller igangsat. De væsentligste barrierer er angivet som manglende ressourcer, tekniske årsager eller som led i den løbende nødvendige prioritering af opgaverne. Status på forbrug og miljøpåvirkning samt regionens indsatser i Miljørigtig drift Energi og brugsvand Regionen anvender energi i form af el og varme til drift af regionens bygninger. Det samlede målte energiforbrug er steget fra 486 GWh i 2009 til 530 GWh i 2010 svarende til 9 %. Energiforbruget var i 2010 fordelt med 67 % på varmeforbrug og 33 % på elforbrug. Ca. to tredjedele af vores energiforbrug bruges altså til opvarmning. Størstedelen af stigningen er sket i varmeforbruget, som er steget med knapt 12% fra 2009 til Det skyldes, at 2010 var meget koldere end I henhold til graddagemålingerne var 2010 godt 12 % koldere end Det graddagekorrigerede varmeforbrug udviser faktisk et fald på 2,7 % fra 2009 til El-forbruget steg med 4 % fra 2009 til Udviklingen i CO 2 udledningen afspejler udviklingen i det målte energiforbrug men er dog kun steget med 7 % fra 2009 til 2010, så der fra regionens bygningsdrift i 2010 blev udledt 136 tusinde tons CO 2. Regionens anvendelse af brugsvand har fortsat den positive udvikling siden 2004 og er faldet fra 1,17 mio m³ i 2009 til 1,15 mio m³ i Affald Der kan registreres et fald i regionens affaldsproduktion fra 2009 til Virksomhederne producerede i ,2 tusinde tons affald og i ,0 tusinde tons. Hospitalerne udgør langt den største producent med 13,4 tusinde tons affald i 2010 svarende til 89 %. Langt den største del af det affald, der produceres på virksomhederne går til forbrænding. I 2010 gik 71 % til forbrænding, mens kun 14 % blev genanvendt og 15 % gik til specialbehandling. Genanvendelsesprocenten er stort set uændret på ho- 8

9 spitalerne fra 2004 til Der er et potentiale for affaldsminimering, bedre sortering og større genanvendelse på regionens virksomheder. Der kan dog konstateres en bedre frasortering af klinisk risikoaffald. Kemikalier Regionen har gennem en årrække haft fokus på kemikalier i arbejdsmiljøet. Med fokus på kemikaliers påvirkning af det ydre miljø igangsatte regionen i 2010 et kortlægningsprojekt med det formål at udpege de ca. 20 mest miljøskadelige stoffer og produkter samt de stoffer, der kan true forsyningssikkerheden af nødvendige produkter og analyser i hospitalsdriften. Spildevand Flere hospitaler har gjort en stor indsats for at minimere udledningen af miljøbelastende stoffer. Regionen påbegyndte i 2010 kortlægning af hospitalernes kloaker. Dette arbejde forsættes i Regionen påbegyndte endvidere kortlægningen af, hvilke kemikalier og lægemidler, der udledes med spildevandet. 2. Bæredygtigt byggeri Regionen har fokus på området og der foregår et arbejde med henblik på afklaring af regionens vægtning af bæredygtige løsninger i blandt andet de store nye hospitalsbyggerier. 3. Miljørigtigt udbud og indkøb Regionen har vedtaget en indkøbspolitik. Der er stillet konkrete miljøkrav til et begrænset antal produkter og serviceydelser. Konkret er der stillet en form for miljøkrav til ca produkter/tjenesteydelser svarende til ca. 50 mio. kr. 4. Miljørigtig transport Det samlede transportforbrug i regionen er ikke opgjort. Transport er i regionens klimaregnskab skønnet til at udgøre ca. 12 % af regionens samlede CO2 bidrag. 5. Miljørigtig it Regionen har siden 2008 arbejdet med mere miljøvenlig it. Der arbejdes bl.a. med udskiftning af 80 % af regionens ca pc arbejdspladser til tynde klienter og forventet strømbesparelse på 9 mio. kr. årligt samt reduktion af regionens maskinstuer fra 11 til 2 højteknologiske datacentre. Afslutning Det grønne regnskab 2010 vil i den kommende tid blive drøftet i regionens miljøog energi-ledelsesorganisation med henblik på, at der aktivt kan arbejdes med de indhøstede resultater og erfaringer, herunder forventes ERFA grupperne inden for energi, kemikalier, affald og spildevand at arbejde med konkrete aktiviteter inden for de respektive områder. 9

10 Status på regionens miljøpåvirkning og aktiviteter viser, at der kan være behov for at udvide miljøindsatsen og sætte mere fokus på de indirekte miljøpåvirkninger ved indkøb, byggerier, transport og it for at gennemføre regionens mål og opnå bedre resultater på miljøområdet på hospitalerne og institutionerne. Der er med det grønne regnskab 2010 skabt et godt fundament, som kan indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af den næste strategi for bæredygtig udvikling, som skal udarbejdes og vedtages i vedtages i efteråret Det grønne regnskab forelægges for forretningsudvalget den 17. maj 2011 og regionsrådet den 24. maj Administrationen vil på Miljø- og klimaudvalgets møde gennemgå resultaterne i det grønne regnskab. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til grønt regnskab 2010 Sagsnr: Arkiv: 10

11 Den 3. maj 2011 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 4 MEDDELELSER Collstrop-grunden ved Esrum Sø Region Hovedstaden har inden for de seneste tre år gennemført en sammenfatning og vurdering af alle hidtidige undersøgelser vedr. forureningen fra Collstropgrunden ved Esrum Sø samt foretaget en række nye undersøgelser. Der er på denne baggrund konkluderet: At forureningen ikke truer drikkevandsressourcen i området At der ikke føres arsen fra grunden til Esrum Sø gennem grøfter og vandløb Derimod bindes arsen til bundsediment i grøfter tæt på grunden At jorden på den nærliggende naturlegeplads Eghjorten ikke er forurenet Da forureningen på grunden ikke udgør en trussel mod grundvand, som udnyttes til drikkevand, og da der heller ikke er bolig eller anden følsom arealanvendelse på grunden, er den ikke prioriteret til oprydning. En supplerende undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen i 2010 viste som ventet, at der ikke sker en spredning af arsen fra Collstrop-grunden til Esrum Sø gennem grundvandsmagasinerne. Sammenfattende kan det således konkluderes, at der i dag ikke sker en transport af arsen fra Collstrop-grunden til Esrum Sø gennem hverken vandløb eller grundvand, men at der dog kan konstateres en vis ophobning af arsen i bunden af de grøfter, der ligger tæt på grunden. Iht. jordforureningsloven omfatter regionernes ansvarsområder ikke forurenet bundsediment i grøfter. Miljøministeriet er derfor gået ind i en nærmere afklaring af denne problemstilling. Miljøstyrelsen har således overvejet at tildække de forurenede grøftestrækninger med det formål at forhindre, at mennesker kommer i kontakt med det forurenede bundsediment. Løsningen har været drøftet på møder mellem miljømyndighederne, dvs. Hillerød Kommune og Miljøstyrelsen samt grundejer, som er Naturstyrelsen. Region Hovedstaden har deltaget i møderne i kraft af vores historiske kendskab til Collstrop-grunden. Efter møderne overvejer Miljøstyrelsen nu en anden løsning, hvor der foretages en egentlig oprensning af det forurenede bundsediment. Den forurenede grund er indhegnet for at forhindre, at mennesker færdes på grunden, og dermed udsættes for en potentiel sundhedsmæssig risiko ved direkte kontakt med forurenet jord. Da hegnet er udtjent på flere strækninger, opsætter Regi- 11

12 on Hovedstaden i samarbejde med Naturstyrelsen et nyt hegn inden sommerferien I den seneste tid har der været artikler i dagspressen (fx i Frederiksborg Amts Avis den 23. april 2011) hvor professor Arne Villumsen fra Institut for Byggeri og Anlæg ved DTU beskriver, hvordan Collstrop-grunden kunne oprenses ved elektrodialyse, hvor der sendes elektrisk strøm gennem den forurenede jord. Regionen er bekendt med metoden, ligesom vi er bekendt med, at et andet hold forskere fra Institut for Vand og Miljøteknologi ligeledes på DTU, gennemfører forsøg med en anden metode på grunden. Ingen af de to metoder er hidtil anvendt i Danmark i samme skala som Collstrop-grunden. Begge metoder kan dog på sigt vise sig velegnede til oprensning eller stabilisering af arsenforurenet jord. Prisen for oprensning med disse metoder er dog ikke kendt på nuværende tidspunkt. Sagsnr.:

13 Den 3. maj 2011 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 5 EVENTUELT MØDET SLUT: NÆSTE MØDE: 6. juni 2011 kl bemærk venligst tidspunktet 13

14 REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde den 3. maj 2011 Sag nr. 2 Emne: Drøftelse af RUP 2.0 tema om bæredygtighed og klima Bilag 2

15 Den 14. december 2010 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 7. december 2010, sag nr. 13 SAG NR. 12 NY REGIONAL UDVIKLINGSPLAN TEMAER, ORGANISERING OG TIDSPLAN. ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender forslaget til temaer, tids- og procesplan samt organisering for udarbejdelse af forslag til Ny Regional Udviklingsplan (RUP 2.0), herunder som grundlag den videre dialog med kommunerne i hovedstadsregionen om den nye udviklingsplan, og 2. at regionsrådet udpeger det Regionale udviklingsplans- og trafikudvalg som region hovedstadens repræsentanter til det politiske samarbejdsudvalg for RUP 2.0 RESUME Regionsrådet skal inden udgangen af 2011 sende et forslag til en ny regional udviklingsplan (RUP 2.0) for hovedstadsregionen i offentlig høring. Af kommissoriet for Regional udviklingsplans- og trafikudvalget i 2010 fremgår, at udvalget i efteråret 2010 skulle drøfte mulige temaer og komme med forslag til en tids- og procesplan, som inden udgangen af 2010 forelægges til politisk behandling i Regionsrådet. Beslutningen skal danne grundlag for den videre dialog med kommunerne om et samarbejde om den nye regionale udviklingsplan. Administrationen har på baggrund af uformelle drøftelser med KKR Hovedstaden udarbejdet et forslag til temaer, organisering samt tids- og procesplan for udarbejdelse af forslag til RUP 2.0, som forelægges for Regional udviklingsplans- og trafikudvalget på mødet den 2. december Udvalgets udtalelse eftersendes. SAGSFREMSTILLING Ifølge Lov om Planlægning skal regionsrådet inden udgangen af 2011 sende et forslag til en ny regional udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring. Administrationen har på baggrund af uformelle drøftelser med KKR Hovedstaden udarbejdet nedenstående forslag til temaer, organisering af samarbejdet samt tids- 52

16 og procesplan. Beslutningen i regionsrådet skal herefter danne grundlag for den videre dialog med kommunerne. Forslag til temaer Formålet med udviklingsplanen er at udstikke en vision for hovedstadsregionens udvikling samt udpege hovedudfordringer og komme med forslag til løsninger, som inden for udvalgte temaområder kan danne grundlag for en fælles dagsorden for aktørerne i hovedstadsregionen. Administrationen foreslår, at den nye regionale udviklingsplan tager udgangspunkt i visionen i udviklingsplanen fra 2008 samt anbefalinger fra OECD analysen af hovedstadsregionen fra Derudover vil det være naturligt inddrage den øresundsregionale udviklingsstrategi (ØRUS), som Øresundskomiteen vedtog i maj Endelig vil Vækstforum Hovedstadens nye erhvervsudviklingsstrategi, som forventes vedtaget den 9. december, blive en del af den nye regionale udviklingsplan, jvf. planlovens bestemmelser. Der foreslås følgende til temaer for den nye udviklingsplan - RUP 2.0: Internationalisering og infrastruktur OECD-analysen peger på, at hovedstadsregionen er en lille storbyregion på kanten af Europa, og at øget internationalt samarbejde med naboregionerne rummer et stort potentiale. Med vedtagelsen af den øresundsregionale udviklingsstrategi, ØRUS, i maj 2010 samt Region Hovedstadens deltagelse i STRING-samarbejdet er der skabt et naturligt afsæt til at lade internationalisering og styrket tværregionalt samarbejde være et tema i RUP 2.0. Internationalisering skal i denne sammenhæng forstås bredt, fx samspil om viden og innovation, kultur og events samt den trafikale infrastruktur. I forhold til infrastrukturen lægges op til, at der særligt fokuseres på den overordnede regionale og internationale tilgængelighed for gods- og persontrafik både på vej og på bane. Temaet skal ses i sammenhæng med regionsrådets politiske tilkendegivelse om grønne transportkorridorer fra september Erhvervsudvikling I den første RUP indgik erhvervsudvikling i form af en præsentation af indsatsområderne og initiativerne i Vækstforums første erhvervsudviklingsstrategi. Den nye erhvervsudviklingsstrategi lægger bl.a. op til at fokusere på øget offentlig-private samarbejder om innovation og implementering af nye løsninger inden for velfærdsteknologi og bæredygtighed. En mulighed kan være, at et erhvervstema i RUP 2.0 sætter fokus på, hvordan og på hvilke områder Region Hovedstaden og kommunerne kan indgå i værdiskabende samarbejder med erhvervsliv og videninstitutioner om udvikling af nye teknologier, processer og serviceydelser. 53

17 Klima og miljø I den regionale udviklingsplan fra 2008 var et af de tre hovedtemaer natur og miljø. Flere af udfordringerne i den første RUP vurderes det fortsat relevant at fokusere på. Det gælder f.eks. indsatsen for styrket kollektiv trafik, bæredygtig mobilitet, cyklisme, rent drikkevand samt og sikring af den grønne struktur og de rekreative områder. I sammenhæng med dette vil det være naturligt at indtænke den kommende klimastrategi for hovedstadsregionen, som forventes klar til politisk behandling i efteråret Uddannelse Uddannelse indgår i den første regionale udviklingsplan. Siden er der igangsat 26 udviklingsprojekter; men det vurderes, at der er flere udfordringer, som er relevante for RUP 2.0. Det gælder bl.a. mangel på kvalificeret arbejdskraft, stort frafald på ungdomsuddannelserne, behovet for flere højtuddannede, store geografiske forskelle i uddannelsesmønsteret samt udfordringerne med at skabe bedre sammenhænge og overgange i uddannelsessystemet. Organisering: I den første RUP blev hovedtemaerne udpeget og indholdet i udviklingsplanen udarbejdet i dialog med KKR Hovedstaden. KKR Hovedstaden har tilkendegivet, at kommunerne i hovedstadsregionen også ønsker at samarbejde om og få indflydelse på indholdet i RUP 2.0. Administrationen vurderer, at det er afgørende, at kommunerne får ejerskab til processen og produktet, hvis RUP 2.0 reelt skal være med til at sætte en fælles dagsorden for aktørerne i hovedstadsregionen. Administrationen foreslår derfor, at der etableres et tæt samarbejde mellem regionen og kommunerne, som forankres i tre fora: et politisk samarbejdsudvalg, en administrativ gruppe samt faglige følgegrupper. De tre fora skal tilsammen sikre: den overordnede politiske forankring i kommuner og region af udarbejdelsen af udviklingsplanen, sammenhæng og koordinering mellem indsatsområder og initiativer i RUP en, andre regionale strategier og de kommende kommuneplanstrategier og kommuneplaner, samt at RUP en og dens forslag til initiativer baseres på problemstillinger i regionen og bygger på et solidt fagligt grundlag. Politisk samarbejdsudvalg Det politiske samarbejdsudvalg får det politiske ansvar for udarbejdelsen af RUP 2.0. Det politiske samarbejdsudvalg drøfter oplæg til videre politisk behandling i henholdsvis regionsråd og KKR Hovedstaden. Samarbejdsudvalget sammensættes af regional udviklingsplan- og Trafikudvalget samt en borgmester fra en af kommunerne og 2 formænd for kommunale planlægningsudvalg eller miljø- og teknikudvalg efter indstilling fra KKR Hovedstaden. Samarbejdsudvalget mødes to-tre gange i processen. 54

18 Administrativ gruppe Den administrative gruppe får ansvar for at koordinere samarbejdet og processen for udarbejdelse af RUP 2.0. Den administrative gruppe betjener og forbereder møderne i samarbejdsudvalget, herunder udarbejdelse af sager vedrørende udviklingsplanen til regionsrådet og KKR Hovedstaden. Det foreslås, at den administrative gruppe sammensættes af en koncerndirektør fra Region Hovedstaden og en kommunaldirektør efter indstilling fra KKR Hovedstaden suppleret af 2-3 ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Koncern Regional Udvikling og 3-4 kommunale repræsentanter på direktør- eller chefniveau fra relevante forvaltningsområder, herunder en repræsentant fra KKR Hovedstadens sekretariat. Gruppen mødes månedligt i forløbet. Faglige arbejdsgrupper Efter behov kan den administrative gruppe nedsætte faglige følgegrupper, som kan bistå i udformning af udviklingsplanen. Formålet med faglige følgegrupper er at levere fagligt input til udviklingsplanens temaer og initiativer samt at der sker den nødvendige koordinering i forhold til andre initiativer. En faglig følgegruppe vil typisk bestå af seks-syv kommunale og regionale fagfolk på chefniveau inden for relevante områder. Såvel den politiske og den administrative styregruppe sekretariatsbetjenes af Koncern Regional Udvikling i tæt samarbejde med sekretariatet for KKR Hovedstaden. Tids- og procesplan Periode December-2010 til februar Januar-2011 til september Oktober-2011 til december Januar-2012 til juni Hvad skal der ske! - Aftale om temaer. - Etablering af organisation.. - Igangsættelse af analyser. - Udarbejdelse af fælles forslag til RUP Dialog om udfordringer og løsningsforslag. - Afslutning af analyser. - Seminar for regionsrådet i oktober. - Politisk behandling og dialog af forslag til RUP 2.0 forud for høringsfasen.. - Høringsfase og endelig godkendelse. 55

19 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden, da udgifterne til at udarbejde RUP 2.0 tages fra de allerede afsatte midler for 2011 under kontoen Øvrig Regional Udvikling. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der var eftersendt konklusion fra møde den 2. december 2010 i Regional udviklingsplans- og trafikudvalget. Anbefales, således at de særlige udvalgs tiltag indsamles og koordineres. Kirsten Lee (B), Hans Toft (C), Steen Olesen (F) og Bent Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Peter Kay Mortensen (A), Ole Søbæk (C), Steen Olesen (F), Danni Olsen (O) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Konklusion fra møde den 2. december 2010 i Regional udviklingsplans- og trafikudvalget (FU) Sagsnr:

20 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Procesplan for RUP 2.0 Telefon Direkte Fax Web Arbejdet omkring en udarbejdelse af RUP 2.0 er opdelt i 7 faser og strækker sig over perioden december 2010 til juni fase - opstart (dec 2010-mar 2011) Regionsrådet godkender forslag til temaer, tidsplan og organisering af RUP 2.0. Administrativ gruppe (AG) med kommunale og regionale embedsmænd etableres. 2. fase kortlægning af udfordringer og opstilling af ramme og mål (feb-juli 2011) Udfordringer, ramme og mål for RUP 2.0 drøftes i regionens underudvalg (RUT, UFO og MIK) og i regi af KKR Hovedstaden. Der afholdes tematiske møder med kommunerne på embedsmandsniveau. Temaet infrastruktur kører en særskilt proces før sommer, hvor ramme og prioritering skal afstemmes politisk internt i KKR og mellem KKR og Region Hovedstaden. Dialogaktiviteter og kampagne drøftes og planlægges. 3. fase indsamling af løsningsforslag og dialogaktiviteter (aug-sep 2011) Faglige seminarer inden for temaerne med regionale aktører og interessenter. Udvikling og inddragelse af borgerpanel med borgere. Politisk roadshow, hvor politikerne med borgerne drøfter fremtidens region på steder knyttet til temaerne i RUP 2.0. Fx uddannelse på uddannelsesinstitutioner, erhvervsudvikling på en virksomhed, bæredygtighed i naturen, infratstruktur i bus/tog eller på et trafikalt knudepunkt. Gennemførsel af kampagne med kommunikationstiltag. Halvdagskonference for kommunale og regionale politikere. 4. fase færdiggørelse af samlet forslag til RUP 2.0 (okt-nov 2011) Råskitse til RUP 2.0 drøftes på RR seminar den 28. oktober Råskitse til RUP 2.0 drøftes i AG, regionens underudvalg og i regi af KKR Hovedstaden. 5. fase politisk godkendelse af forslag til RUP 2.0 (dec 2011-feb 2012) Endeligt forslag til RUP 2.0 drøftes i regionens underudvalg. Politisk godkendelse af forslag til RUP 2.0 i Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden. 6. fase høring (mar-apr 2012) Forslag til RUP 2.0 sendes elektronisk i høring i min. 8 uger Høringsforslag drøftes i AG, regionens underudvalg og i regi af KKR Hovedstaden. 7. fase endelig godkendelse (maj-jun 2012) Den endelige RUP 2.0 færdiggøres og forelægges til godkendelse i regionsrådet og KKR Hovedstaden. Journal nr Dato: 4. april 2011

21 REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde den 3. maj 2011 Sag nr. 3 Emne: Udkast til Grønt regnskab 2010 Bilag 1

22

23 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010

24 Indholdsfortegnelse Grønt Regnskab 1. Forord Resumé Basisoplysninger - Region Hovedstaden og dens virksomheder Ledelsens redegørelse - Politikker og planer Hvor sætter regionen ind? Miljørigtige indkøb Bæredygtigt byggeri Miljørigtig transport Miljørigtig it Klimastrategi for Region Hovedstaden Klimaregnskab for virksomheden Region Hovedstaden Energi - og miljøopgørelse i driften Energi, varme og CO 2 udledning fra driften Brugsvandsforbrug Affald Kemikalier Spildevand...48 Bilag...52 Bilag 1 Oversigt over virksomheder der har indrapporteret data...62 Bilag 2 Skematisk oversigt over status på lokale handlingsplaner...64 Bilag 3 Regionens vedtagne politikker, planer og målsætninger

25 2. Resumé Grønt regnskab for 2010 indeholder en status på gennemførelsen af regionens miljømål i Strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21) som er udmøntet i Handlingsplan for bæredygtig udvikling (Agenda 21). Målene omfatter implementering af miljøledelse samt indsatser inden for regionens væsentligste miljøpåvirkninger, som er udpeget til at være energi, kemikalier, affald og spildevand. Det grønne regnskab indeholder endvidere en kvantitativ status på regionens forbrug og miljøpåvirkning i 2010 af energi og affaldsproduktion. Alle regionens hospitaler og institutioner har indrapporteret forbrugsdata for el, varme og brugsvand samt data for affaldsproduktion for Se afsnit 6. Denne samlede status er regionens fundament for at vurdere, hvilke indsatser regionen skal prioritere fremover. Det grønne regnskab er således et vigtigt led i energi og miljøledelsen på regionens hospitaler og institutioner. Status på organisering Regionen har i 2010 organiseret miljøarbejdet på tværs af hospitalerne og har forankret miljøarbejdet hos lokale medarbejdere. Der er etableret en styregruppe, en koordineringsgruppe samt fire ERFA grupper inden for energi, kemikalier, affald og spildevand. Grupperne er ansvarlige for prioritering og gennemførelsen af de konkrete tværgående indsatser samt planlægning af nye aktiviteter. Se afsnit 4.3. Status på de tværgående og lokale mål. Regionen igangsatte i 2010 en række tværgående indsatser for at opfylde målene i Handlingsplan for bæredygtig udvikling. Indsatsområderne relaterer primært til driften af regionens hospitaler og institutioner, men kobles også - så vidt muligt - til miljørigtige indkøb, bæredygtige byggerier, miljørigtig it og transport, idet det er miljøtiltag på disse områder, der har den afgørende betydning for forebyggelsen af hospitalernes og institutionernes miljøbelastning. Regionens hospitaler udarbejdede endvidere i 2009 lokale handlingsplaner. I 2010 undersøgte regionen, hvilke aktiviteter, der er sat i gang eller gennemført samt hvilke barrierer, der evt. måtte være. Undersøgelsen viste, at 21 % af de planlagte aktiviteter er gennemført, 45 % er igangsat og 34 % ikke er gennemført eller igangsat. De væsentligste barrierer er angivet som manglende ressourcer, tekniske årsager eller nødvendig prioritering af ressourceanvendelse. Se afsnit 4.4. Status på forbrug og miljøpåvirkning samt regionens indsatser i 2010 Miljørigtig drift Energi og brugsvand Regionen anvender energi i form af el og varme til drift af regionens bygninger. Det samlede målte energiforbrug er steget fra 486 GWh i 2009 til 530 GWh i 2010 svarende til 9%. Energiforbruget var i 2010 fordelt med 67 % på varmeforbrug og 33 % på elforbrug. Ca. to tredjedele af vores energiforbrug bruges altså til opvarmning. Se afsnit 6.1. Størstedelen af stigningen er sket i varmeforbruget, som er steget med knapt 12% fra 2009 til Det skyldes, at 2010 var meget koldere end I henhold til graddagemålingerne var 2010 godt 12 % koldere 4

26 end Det graddagekorrigerede varmeforbrug udviser faktisk et fald på 2,7 % fra 2009 til ELforbruget steg med 4 % fra 2009 til Udviklingen i CO 2 udledningen afspejler udviklingen i det målte energiforbrug men er dog kun steget med 7 % fra 2009 til Regionen udledte i tusinde tons CO 2. Se afsnit 6.1. Regionens anvendelse af brugsvand har været faldende siden Denne positive udviking kunne ligeledes registreres med et fald fra 1,17 mio m³ i 2009 til 1,15 mio m³ i Se afsnit 6.2. Affald Der kan registreres et fald i regionens affaldsproduktion fra 2009 til Virksomhederne producerede i ,2 tusinde tons affald og i ,0 tusinde tons. Hospitalerne udgør langt den største producent med 13,4 tusinde tons affald i 2010 svarende til 89 %. Langt den største del af det affald, der produceres på virksomhederne går til forbrænding. I 2010 gik 71 % til forbrænding, mens kun 14 % blev genanvendt og 15 % gik til specialbehandling. Genanvendelsesprocenten er stort set uændret på hospitalerne fra 2004 til Der er et potentiale for affaldsminimering, bedre sortering og større genanvendelse på regionens virksomheder. Til gengæld kan der registreres en bedre frasortering af klinisk risikoaffald. Se afsnit 6.3. Kemikalier Regionen har gennem en årrække haft fokus på kemikalier i arbejdsmiljøet. Med fokus på kemikaliers påvirkning af det ydre miljø igangsatte regionen i 2010 et kortlægningsprojekt med det formål at udpege de ca. 20 mest miljøskadelige stoffer og produkter samt de stoffer, der kan true forsyningssikkerheden af nødvendige produkter og analyser i hospitalsdriften. Se afsnit 6.4. Spildevand Flere hospitaler har gjort en stor indsats for at minimere udledningen af miljøbelastende stoffer. Regionen påbegyndte i 2010 kortlægning af hospitalernes kloaker. Dette arbejde forsættes i Regionen påbegyndte endvidere kortlægningen af, hvilke kemikalier og lægemidler, der udledes med spildevandet. Se afsnit 6.5. Bæredygtigt byggeri Regionen har fokus på området og der foregår et arbejde med henblik på afklaring af regionens vægtning af bæredygtige løsninger i blandt andet de store nye hospitalsbyggerier. Se afsnit 5.2. Miljørigtigt udbud og indkøb Regionen har vedtaget en indkøbspolitik. Der er stillet konkrete miljøkrav til et begrænset antal produkter og serviceydelser. Konkret er der stillet en form for miljøkrav til ca produkter/tjenesteydelser svarende til ca. 50 mio. kr. Regionen indkøber i alt for ca. 10 milliarder årligt. Se afsnit 5.1. Miljørigtig transport Det samlede transportforbrug i regionen er ikke op gjort. Transport er i regionens klimaregnskab skønnet til at udgøre ca. 12 % af regionens samlede CO 2 bidrag. Se afsnit 5.3. Miljørigtig it Regionen har siden 2008 arbejdet med mere miljøvenlig it. Der arbejdes bl.a. med udskiftning af 80 % af regionens ca pc arbejdspladser til tynde klienter og forventet strømbesparelse på 9 mio. kr. årligt samt reduktion af regionens maskinstuer højteknologiske datacentre. Se afsnit

27 3. Basisoplysninger Region Hovedstaden og dens virksomheder Region Hovedstaden er en meget stor og sammensat virksomhed med ca ansatte i Region Hovedstadens største opgave er hospitalsdrift. Men regionen driver også sociale institutioner og er dynamo i den regionale udvikling. Virksomheden Region Hovedstaden forbruger store mængder ressourcer og påvirker derfor miljøet og samfundet markant. Virksomheden har samtidig en lang række muligheder for at fremme bæredygtig udvikling til gavn for både miljøet, patienter, brugere, medarbejdere, borgere og samfundet. Region Hovedstaden Region Hovedstaden har i alt 1,6 millioner indbyggere Regionens samlede nettoudgiftsbudget for 2010 var på 30,7 mia. Region Hovedstaden registerede en produktivitesvækst på ca. 6 % fra Aktivitet 2009 og 2010 Region Hovedstadens Hospitaler Ændring Ændring % Somatik Udskrivninger ,9 Sengedage ,9 Ambulante besøg ,3 Skadestuebesøg ,7 Specialiseret ambulant genoptræning ,1 Psykiatri Udskrivninger ,3 Sengedage ,4 Ambulante besøg ,2 Skadestuebesøg ,2 Psykiatri ansatte 12 hospitaler ansatte Handicap ansatte Apotek 456 ansatte Administration ca. 863 ansatte 6

28 Helsingør Hospital Psykiatrisk Center Nordsjælland (Helsingør) Hillerød Hospital Psykiatrisk Center Nordsjælland Børne- og Ungdomspsykiatrisk CenterHillerød Frederikssund Hospital Psykiatrisk Center Nordsjælland (Frederikssund) Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Gentofte Hospital Bispebjerg Hospital Rigshospitalet Frederiksberg Hospital Amager Hospital Psykiatrisk Center Sct. Hans Vest Psykiatrisk Center Sct. Hans Øst Psykoterapeutisk Center Stolpegård Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center København (Bispebjerg) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Psykiatrisk Center Glostrup Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Ballerup (Gentofte) Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet) Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Amager Brønshøj- Husum 40 Vanløse 36 Valby 46 Bispebjerg 45 Nørrebro 73 Frederiksberg 92 Vesterbro Kongens Enghave 51 Østerbro 68 Indre By 45 Amager Vest 47 Amager Øst 49 Bornholms Hospital Brønshøj- Husum 40 Vanløse 36 Valby 46 Bispebjerg 45 Nørrebro 73 Frederiksberg 92 Vesterbro Kongens Enghave 51 Østerbro 68 Indre By 45 Amager Vest 47 Amager Øst 49 Psykiatrisk Center Bornholm Regionens sundhedsvæsen Hospitalerne Region Hovedstaden omfatter 12 hospitaler med ca sengepladser og ca fuldtidsansatte medarbejdere. Region Hovedstadens Psykiatri omfatter 16 centre med ca sengepladser, 9 sociale tilbud og omkring ansatte. Praksissektoren i regionen består af ca privatpraktiserende behandlere primært alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. De 29 kommuner i regionen indgår individuelle sundhedsaftaler med Region Hovedstaden bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, om forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler. Region Hovedstaden - Handicap driver 12 institutioner med en række specialiserede tilbud målrettet børn og voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, erhvervet hjerneskade, syns-, høre- og andre kommunikationshandicap, børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, børn og unge med kriminel adfærd. Hvordan påvirker regionens virksomheder miljøet? Region Hovedstadens omfattende aktiviteter på sundhedsområdet påvirker miljøet. Der anvendes store mængder fossile brændstoffer, udledes klimapåvirkende gasser, anvendes og udledes kemikalier og lægemidler med spildevand og der produceres betydelige mængder affald. Fysisk består virksomheden af en betydelig bygningsmasse knap 2 mio m 2 - hvori der foregår mange meget forskelligartede aktiviteter inden for sundhedsområdet. Der foretages løbende en række ombygninger af hospitaler og institutioner og der planlægges nogle af de største hospitalsbyggerier i mange år. Virksomheden Region Hovedstaden har derfor som bygherre og som ansvarlig for driften gode muligheder for selv at påtage sig et ansvar og anvende mindre miljøbelasten- 7

29 de kemikalier og gennemføre energibesparelser. Regionen indkøber store mængder produkter og en række serviceydelser ca 10 milliarder/år. Regionens underleverandører er inden for områder som for eksempel energi, ambulanceføring, rengøring, vaskeri, kantinedrift og affaldshåndtering. Medarbejderes transport til og fra arbejde, transport af patienter, prøver mv., som led i sygdomsbehandlingen samt intern transport af varer påvirker ligeledes miljøet ved emission af drivhusgasser og partikler til luften. Såvel byggerierne, indkøb og transport påvirker miljøet både lokalt og globalt ved udledning af miljøfremmede stoffer til lokale recipienter og ved valg af materialer og produkter, der kommer fra andre verdensdele. Region Hovedstaden har fokus på miljøpåvirkningerne i alle faser lige fra design af nye byggerier og valg af materialer til den daglige drift og indkøb af produkter og serviceydelser. Region Hovedstadens forbrug og udledninger i 2010 Emission til luft tons CO 2 varme tons el tons Ressourcer/forbrug Indkøb af produkter og serviceydelser ca. 10 milliarder Energiforbrug MWh varmeforbrug 67 % elforbrug 33 % Brugsvandsforbrug 1.15 mio m 3 Økonomi Regionens samlede udgifter til driftsvirksomheder 30,68 mia. kr. Transport Patienter Medarbejdere Varetransport CO 2 Bygningsmasse ca. 1,9 mio m 2 Affald Total tons Forbrænding tons Genbrug tons Klinisk Risikoaffald tons Spildevand Kemikalier Lægemidler Miljøgodkendelser og tilladelser Hospitalerne har ikke egentlige miljøgodkendelser, men spildevandsområdet og de enkelte hospitalers udledninger til de kommunale spildevandssystemer er reguleret gennem kommunale spildevandstilladelser. 8

30 4. Ledelsens redegørelse Politikker og planer Regionen arbejder med en bred vifte af aktiviteter, der er med til at udvikle regionen i en bæredygtig retning. Som landets største sundhedsvirksomhed er der fokus på forebyggelse, helbredelse, økonomi og miljø. Det er alle centrale elementer i begrebet bæredygtighed. Miljøindsatsen og bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden er en konstant afvejning mellem økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige forbedringer. Regionen tilstræber at samtænke og sammenkoble disse tre dimensioner i sine beslutninger. Bæredygtighed og miljø indgår som elementer i forskellige politikker og planer vedtaget af Regionsrådet. Det er for eksempel, Strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21), Handlingsplan for bæredygtig udvikling (Agenda 21), Indkøbspolitikken, Kvalitet i byggeri, Generalplan, Fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden, Regional Udviklingsplan, Erhvervsstrategien. Miljø Strategi for bæredygtig udvikling (Agenda 21) Handlingsplan for bæredygtig udvikling (Agenda 21) Kvalitet i byggeri Generalplan Indkøbspolitik Udbudspolitik Arbejdsmiljøpolitik Regional Udviklingsplan Erhvervsstrategien Samfund Økonomi Vision Region Hovedstadens vision er, at Hovedstadsregionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner kendetegnet ved en grøn profil. (Regional Udviklingsplan) Regionen vil aktivt arbejde for, at regionens egne virksomheder udvikles i en bæredygtig retning, så regionen internt gør, hvad den kan for at opfylde denne vision. Region Hovedstadens virksomheder skal på sigt drives gennem bæredygtige principper ved løbende reduktioner og miljøpåvirkninger. Det skal ske ved totaløkonomiske vurderinger, så der opnås mest miljø for pengene. Visionen skal virkeliggøres ved, at organisationen har særligt fokus på de væsentligste miljøpåvirkninger ved at forbedre relevante kompetencer samt ved at igangsætte initiativer til fremme af visionen, herunder etablering af et miljø- og energiledelsessystem. 9

31 Værdigrundlag Region Hovedstaden har fire grundlæggende værdier, der skal inspirere ledere og medarbejdere i det daglige arbejde. Disse værdier, der blev vedtaget af regionsrådet i begyndelsen af 2009 med Strategi for bæredygtig udvikling, vil også være grundlaget for det langsigtede arbejde hen imod bæredygtig udvikling. De grundlæggende værdier er: Professionalisme Robusthed Ordentlighed Fremsynethed Professionalismen sikres ved fortsat kompetenceudvikling af nøglepersoner med ansvar for og direkte relationer til Bæredygtighedsstrategien. Igennem et planlagt systematisk miljøarbejde, herunder en forbedret styring af ressourceforbrug og formindskelse af miljøpåvirkningen, sikres det, at kompetencerne fortsat udvikles. Robustheden sikres ved at etablere miljø- og energiledelsessystemer, som relevante nøglepersoner tager ansvaret for. Herved sikres, at systemerne er fast forankret i driften af regionens virksomheder og at resultater fastholdes, dokumenteres og videreudvikles. Ordentlighed sikres ved, at regionens prioriteringer bygger på forebyggende principper, herunder at bæredygtighedsarbejdet tilgodeser forebyggelse af såvel miljøpåvirkninger som påvirkningen af borgernes sundhedstilstand. Fremsynethed Fremsynethed sikres ved, at regionen prioriterer en bæredygtig udvikling og at regionen påtager sig rollen som model for ansvarlig miljømæssigt adfærd, ikke alene med lokale initiativer, men også initiativer som har et globalt sigte. Stategi for bæredygtig udvikling 10

32 Målsætninger Regionen vedtog i 2009 en række målsætninger, der har fokus på, at forebygge fra start frem for at bruge kræfterne på at rydde op og rense når miljøproblemerne er opstået. De overordnede målsætninger i Stategi for bæredygtig udvikling Effektivitet ved planlægning, drift, projektering og indkøb inden for de udvalgte parametre Region Hovedstaden vil håndtere miljøforholdene systematisk og fremadrettet i lokalt og globalt perspektiv Region Hovedstaden vil have fokus på organiseringen af miljøarbejdet Region Hovedstaden vil implementere et miljø- og energiledelsessystem som et centralt værktøj Spare på ressourcerne, begrænse miljøpåvirkningen og fremme bæredygtig udvikling inden for de udvalgte parametre Region Hovedstaden vil begrænse brugen af ressourcer, og optimere brugen heraf Region Hovedstaden vil løbende begrænse miljøpåvirkningerne Region Hovedstaden vil forberede og iværksætte aktiviteter hen imod bæredygtig udvikling Etablere en stærk miljøprofil for Region Hovedstaden Region Hovedstaden vil have fokus på miljøforbedringer gennem handlinger og handlingsplaner Region Hovedstaden vil være en kompetent og synlig aktør på miljøområdet Region Hovedstaden vil sprede viden om succeshistorier og opnåede resultater 11

33 4.1 Regionens væsentligste miljøpåvirkninger Regionens virksomheder har gennem en årrække arbejdet med miljø og energiforhold og der er gennemført screeninger af, hvilket forbrug og hvilke aktiviteter, der giver anledning til de største miljøpåvirkninger. Input /output HOSPITAL Energi Luft og klima Brugsvand Spildevand Materialer Kemikaler Affald Fælles for de forbrug og miljøpåvirkninger, der er udpeget som væsentligst er, at de, trods meget forskellige byggerier og aktiviteter, går igen på alle regionens virksomheder, som drives i den fusionerede region. Region Hovedstaden har, på grund af sine aktiviteter, et stort ressourceforbrug og anvender store mængder energi, kemikalier og lægemidler. De væsentligste direkte påvirkninger af miljøet sker ved udledning til luften, primært som CO 2, samt til recipienter ved udledning af spildevand via renseanlæg. Regionens virksomheder producerer endvidere betydelige mængder affald, der ved bortskaffelsen påvirker miljøet. 4.2 Hvorfor spare på ressourcerne? Regionens forbrug Energi Regionen er storforbruger af energi. Der bliver bl.a. brugt meget energi på køling, opvarmning, ventilation, lys og udstyr. Der er både økonomiske og miljømæssige gevinster ved at reducere energiforbruget og CO 2 udledningen fra hospitaler og institutioner. Selvom der løbende er gennemført energiforbedrende foranstaltninger, er der stadig et stort potentiale for yderligere forbedringer og energibesparelser. Internationale klimaaftaler, national regulering, ressourceknaphed og stigende energipriser er andre vigtige incitamenter til at arbejde for energibesparelser. Kemikalier Regionen påvirker miljø og sundhed med miljøbelastende stoffer. Anvendelse af store mængder kemikalier og lægemidler er en forudsætning for et moderne sundhedssystem. Regionen lægger stor vægt på at begrænse miljøpåvirkningen ved fortsat at kortlægge og substituere anvendelsen af de farligste stoffer og begrænse udledningen. Derfor er kemikalieområdet prioriteret som et meget væsentligt indsatsområde. En række af de produkter og byggematerialer, der anvendes i regionen, indeholder stoffer, som har en kendt potentiel effekt på miljø og sundhed. Hormonlignende stoffer, blødgørere og ftalater udgør for eksempel et stigende 12

34 sundhedsproblem. Generelt udsættes befolkningen for et meget stort antal kemikalier. Kemikalier er med til at fremkalde sygdomme som kræft, allergi, barnløshed mv. Sygdomme som er ressourcekrævende at behandle. Kemikalieanvendelsen i sundhedssektoren påvirker således det interne arbejdsmiljø. Men også det lokale ydre miljø påvirkes af miljøfremmede stoffer, som for eksempel LAS i vaskemidler, der, når det kommer ud i naturen med spildevandet, er med til at forskyde konkurrencen i økosystemet. Endelig påvirkes det globale ydre miljø ved anvendelse af for eksempel CFC og HCFC-gasser, der er med til at nedbryde ozonlaget. Valget af kemiske produkter og materialer, hvordan de håndteres, opbevares og bortskaffes har derfor en betydning for virksomheders påvirkning af sundhed og miljø. Det gælder både når der skal bygges nyt og indkøbes produkter og serviceydelser. Ved siden af kemikalier anvender regionen selvklart betydelige mængder lægemidler. Brugsvand Brugsvand er en knap ressource i Region Hovedstaden og der bliver mindre af den. Årsagen er dels, at vandboringer lukker, da kvaliteten er for ringe på grund af forureninger af jorden, dels fordi der sker en intensiv vandindvinding og dermed sænkning af grundvandsspejlet. Mange af regionens virksomheder har gennem årene gjort en stor indsats for at spare på brugsvandet. Men der anvendes stadig store mængder brugsvand på regionens virksomheder - ca. 1,15 millioner m 3 om året. Regionen vurderer derfor fortsat området for væsentligt og vil i såvel planlægning og projektering, som i den daglige drift fortsætte arbejdet med at mindske brugsvandsforbruget. Regionens udledninger Luft Regionen udleder betydelige drivhusgasser, SO 2, NO x og sundhedsskadelige partikler fra hospitaler og institutioner, som primært skyldes energiforbruget. Luftforureningen udledes fra regionens virksomheder i forbindelse med en række forskellige aktiviteter tilknyttet bygningsdrift, nybyggeri og renoveringer, indkøb af varer og service, transporten af personer og varer. Regionen ønsker at spille en væsentlig rolle i indsatsen for et bedre klima. Regionen vil begrænse luftforureningen ved at gøre det rigtigt fra starten dvs. ved at indtænke energirigtige løsninger i nybyggerier, renovere den eksisterende bygningsmasse, optimere driften, indkøbe energirigtigt samt mindske energiforbruget ved transport tilknyttet virksomhederne. CO 2 og andre drivhusgasser er væsentlige, da de medfører en øget drivhuseffekt og dermed en stigning i temperaturen på jorden og medfølgende klimaændringer. Emissioner af SO 2 og NO x forværrer åndedrætssygdomme regionalt og giver syreregn, der lokalt ødelægger skove, søer og bygninger. NO x kan endvidere medvirke til næringsstofbelastning i søer og haver. Udledningen af flygtige organiske forbindelser (VOC) er også et problem, da det medvirker til fotokemisk ozondannelse, der forværrer åndedrætssygdomme og er ødelæggende for materialer og planter. Spildevand Regionens virksomheder udleder store mængder spildevand, der går via de kommunale renseanlæg til recipienterne dvs. Øresund og Kattegat. Spildevandet indeholder såvel kemikalier som medicinrester. Region Hovedstaden har sat fokus på spildevandsområdet og vil tage udfordringen op med at kortlægge, begrænse og rense de væsentligste steder. Udledning af kemikalier og lægemidler med spildevandet kan have en toksisk påvirkning af renseanlæg og recipienter. Speciallægemidler til behandling af kræft, HIV infektioner, psykofarmaka udgør en potentiel miljøbelastning af ferske og marine vandområder og en række af stofferne er persistente i vandmiljøet, dvs. at de ikke nedbrydes eller kun nedbrydes meget langsomt. Hospitalernes spildevand vil altid indeholde medicinrester og bakterier, da de udskilles fra patienterne via fæces og urin. Medicinrester, herunder antibiotika, påvirker miljøet i negativ retning og kan potentielt medvirke til at fremme antibiotikaresistens. Affald Regionens virksomheder producerer affald svarende til flere provinsbyer. For at mindske ressourcetabet og miljøpåvirkningen har regionens virksomheder arbejdet på en større genanvendelsesgrad og mindre affald til forbrænding. Endvidere har flere hospitaler haft fokus på medarbejderes sundhed ved håndteringen af affaldet. Men der er stadig store udfordringer på affaldsområdet og regionen har derfor valgt affald som et indsatsområde af hensyn til det ydre miljø, arbejdsmiljøet, sikkerheden og økonomien. De største fraktioner er dagrenovation, men der er også betydelige mængder kontoraffald, byggeaffald, kemikalieaffald samt klinisk risikoaffald. Klinisk risikoaffald er klart den dyreste fraktion at bortskaffe. Derfor er det også økonomisk en god ide at effektivisere sorteringen, da blot lidt klinisk risikoaffald blandet i dagrenovationen giver anledning til, at det hele takseres til den høje pris. Langt den største del af affaldet går til forbrænding, noget bliver genanvendt og endelig skal en del af det affald, der produceres på hospitalerne specialbehandles, hvilket er omkostningstungt. En stor del af det affald, der produceres i regionen, forbrændes på de store centrale forbrændingsanlæg. Det udleder CO 2 og regionens affaldsproduktion har derfor en indirekte negativ påvirkning på klimaet. 13

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010

Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2010 1. Forord I Region Hovedstaden mener vi, at øget velfærd og bedre miljøbeskyttelse skal gå hånd i hånd. Vækst uden bæredygtighed er ikke muligt. Regionen vil derfor

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 2. marts 2010 Klokken: 18:00 20:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale 2 på 3. sal Møde nr. 2 Mødet

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 27. september 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 19.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 27. september 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 27. september 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 6 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 18.30 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 3. maj 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 3

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 3. maj 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 3 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 3. maj 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 3 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas Razvi

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt:

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt: Aarhus Universitetshospital Teknisk Afdeling Palle Juul Jensens Boulevard 50 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 3950 www.auh.dk Kompetenceprofil Dette er Aarhus Universitetshospitals (AUH) kompetenceprofil

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud)

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri planområde nord Dato: 19.04.2013 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48 Indgang

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. november 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød Mødelokale: H 5 Møde nr. 8 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Teknik- og Miljøforvaltningen november 2010 Indhold Indledning...4 Praktisk miljøledelse...5 Praktisk miljøledelse på institutionerne... 5 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder

Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Indledning Byrådet har en ambition om, at Aarhus Kommune er med til at gå forrest og markant reducere den CO 2, som Aarhus udleder Aarhus Kommune er netop gået i gang med arbejdet med en ny Klimaplan for

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde.

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. 31. august 2012 Sagsbehandler: BTH Dok.nr.: 2012/0069929-1 Kultur, Fritid og Erhverv Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. Baggrund for Frederiksbergs internationale

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere