Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1

2 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et udtrykt ønske om behandling for stofmisbrug. Ordningen giver borgeren mulighed for at få udredt sin misbrugssituation og blive henvist til en passende behandling. Stofmisbrugsbehandling skal godkendes af visitationen i Psykiatri og Handicap i Rudersdal Kommune. Henvendelse om stofmisbrugsbehandling rettes til: Rudersdal Kommune RusmiddelRådgivning Bygstubben Vedbæk (Trørød) Telefon: E mail: Borgeren bliver tilbudt en tid til en samtale med en misbrugsrådgiver i RusmiddelRådgivning. Samtalen vil sammen med eventuelle oplysninger om tidligere behandling, fra egen læge, psykiateren i RusmiddelRådgivning eller andre relevante parter danne baggrund for udarbejdelse af en behandlingsplan. Behandlingsplanen er baseret på en faglig vurdering af borgerens aktuelle behov og den behandlingsmæssige intensitet, som matcher dette behov. Sagsbehandlingstiden er op til 14 dage. Akut abstinensbehandling foretages af egen læge, på psykiatrisk skadestue på Gentofte eller Hillerød sygehus. Borgere med akut forgiftning henvises til behandling på hospital. Kvalitetsstandarden omhandler misbrug af produkter som for eksempel: Centralstimulantia (amfetamin/speed, kokain, ecstasy, crack, metamfetamin) Opioider (heroin, morfin, smertestillende medicin), Hallucinogener (LSD, svampe), cannabis (hash, pot, skunk) Benzodiazepiner (beroligende, angstdæmpende medicin, sovemedicin) Herefter under et kaldet 'Stof' eller 'Stoffer'. Målgruppe Borgere over 18 år med bopæl i Rudersdal Kommune, som søger misbrugsbehandling i relation til deres eget misbrug rådgivning i forhold til pårørendes brug af stoffer. Unge under 18 år kan modtage vejledning med forældres samtykke i RusmiddelRådgivning. Hvis den unge efter to samtaler skønnes at have brug for yderligere rådgivning eller behandling, inddrages Børn og Unge i Rudersdal Kommune. De er myndigheds-ansvarlige for unge under 18 år. Opgaver som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet Rådgivning og vejledning af borgere. Rådgivning kan foregå anonymt. Behandling kan ikke iværksættes anonymt. Udredning af misbrug, sociale omstændigheder og lægefagligt Udarbejdelse af behandlingsplan Visitation til ambulant misbrugsbehandling 2

3 Visitation til dag- og døgnbehandling Visitation til medicinsk behandling (substitution/metadon o.a.) Ambulant stofmisbrugsbehandling Sagsopfølgning og koordination internt i Rudersdal Kommune Konsulentfunktion internt i Rudersdal Kommune Samarbejde med behandlingspartnere, hospitaler, kriminalforsorgen Opfølgning på behandlingstilbud Samarbejde med opsøgende SKP (støttekontakt) funktion Tilbud om udarbejdelse af handleplan Mål, værdier og normer Formålet er: At understøtte borgerens bestræbelse på at ophøre med brugen af stoffer. Når dette mål ikke er muligt, at borgeren opnår at få kontrol over sit stofbrug. At tilgodese behovet for rådgivning og inddragelse af pårørende. Målet er: At forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved stofbrug. At reducere risikoen for at borgeren i rehabilitering genoptager uhensigtsmæssig stofbrug. At sikre borgeren støtte i sine bestræbelser på at genetablere sig på arbejdsmarkedet, boligmæssigt, økonomisk og i samfundet mere bredt gennem en tværfaglig og helhedsorienteret sagshåndtering. At støtte borgeren i at etablere netværk af personer uden aktivt misbrug for eksempel gennem selvhjælpsgruppen NA (Narcotics Anonymous). At støtte den pårørende i at håndtere konsekvenserne ved misbrug. Rudersdal Kommunes indsats på misbrugsområdet hviler på følgende værdier, som grundlag for kontakten til borgeren: Tilbuddet om rådgivning og behandling skal være let tilgængeligt for borgerne. Det forudsættes, at borgeren deltager frivilligt og har et ønske om at engagere sig i sine egne mål for indsatsen. Borgeren skal føle sig velkommen og mødes med respekt og indlevelse. Borgeren skal informeres objektivt og være medansvarlig for mål og indsats. Rehabilitering baseret på stoffrihed er en værdifuld og attråværdig målsætning for en øget livskvalitet. Organisation og tilbud RusmiddelRådgivning er organisatorisk placeret under Psykiatri og Handicap og tilbyder ambulant social behandling for stofmisbrug fra egne lokaler. Behandlingsindsatsen består af følgende tilbud: Rådgivning og vejledning. Besøg i hjemmet for borgere med særlige udfordringer. Udredning og behandlingsplan. Psykiatersamtale for vurdering af psykisk lidelse og ordination af medicinsk behandling eksempelvis ved nedtrapning, antabus 3

4 eller depression. Motiverende samtaler. Psykosocial behandling med kognitiv terapeutisk tilgang til forandringsprocesser individuelt eller i gruppe. Efterbehandling og tilbagefaldsforebyggelse. Ad-hoc opfølgning ved eksempelvis støtte i en skadesreducerende indsats. NADA akupunktur. Sagsopfølgning og koordination overfor relevante aktører internt i Rudersdal Kommune eller eksternt. Støttegruppe for pårørende til aktive misbrugere. Borgere med behov for substitutionsbehandling efter sundhedslovens 142 visiteres af RusmiddelRådgivning til et relevant tilbud hos faste samarbejdspartnere. Visitationskriterier og procedure Behandling tilbydes borgere, som vurderes at have skadelig brug eller afhængighedsyndrom af stof efter fastsatte kriterier 1. Skadelig brug vurderes aktuelt ved et brugsmønster af stof, som medfører at helbredet skades under følgende omstændigheder: a. Fysisk eller psykisk skade (herunder dømmekraft og adfærd). b. Skaden er klart påviselig. c. Varighed mindst en måned eller gentagne gange inden for et år. d. At der ikke er tale om afhængighedssyndrom. Afhængighedsyndrom er en række adfærdsmæssige, kognitive og fysiologiske fænomener, som hos nogle mennesker udvikler sig ved gentagen brug af stoffer. Når tre eller flere af følgende kriterier er opfyldt samtidigt i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år, at der er tale om et afhængighedssyndrom: a. Trang ('craving') b. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen. c. Abstinenssymptomer eller indtagelse af stof eller andet psykoaktivt stof for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer d. Toleransudvikling. e. Stofs dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. f. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. Til grund for vurdering af behandlingsplan lægges en helhedsvurdering af borgerens: Fysiske og psykiske tilstand. Sociale situation. Motivation for at engagere sig i behandling med det formål at forandre adfærd med hensyn til brugen af stof. Medvirken til aktivt at løse egne problemer 2. Det er en betingelse for indsatsens fortsatte gennemførelse, at borgeren overholder behandlingsaftale med anvisninger af: Fremmøde til individuelle samtaler eller gruppeforløb. 1 WHO ICD-10 (International Classification og Disease) - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Klassifikation og diagnostiske kriterier 2009, 1. udg. 15. reviderede oplag, Munksgaard, København 2 Retssikkerhedsvejledningen, 2006, pkt. 14 4

5 Lægefaglig karakter. Rådgivnings eller terapeutisk karakter. Ydelsens intensitet Vurderes på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgeres samlede situation. Behandlingen klassificeres af Servicestyrelsen på forskellige niveauer i intensitet 3 : Ambulant behandling: Foregår enten individuelt eller i grupper, mindst hver 14. dag og højst to gange om ugen. Dagbehandling: Deltagelse i tre til fem dage om ugen af mindst 2 timers varighed per gang. Døgnbehandling: Leveres som en ydelse hver dag, og ydelsen inkluderer overnatning. Døgnbehandling benyttes til afgiftning og stabilisering og til behandling af borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med alvorlige sociale problemer. Ad hoc: Ydelsen leveres under sjældnere end hver 14. dag Afrusning / afgiftning: Tilbud om afgiftning og stabilisering kan foregå ved via læge, psykiatrisk skadestue, ambulant eller døgnindlæggelse på behandlingsinstitution. Proceduren for at komme i stofmisbrugsbehandling er følgende: Borgeren træffer aftale om en rådgivningssamtale hos RusmiddelRådgivning Rådgiver beslutter med borger, om der skal iværksættes en udredning, Rådgiver foretager udredning, som afdækker borgerens behov for behandling Sagsfremstilling og behandlingsplan udfærdiges af rådgiver Der afholdes et ugentligt visitationsmøde, hvor RusmiddelRådgivnings rådgivere har kompetencen til træffe afgørelser om ambulant behandling og kan indstille til dag- og døgnbehandling. Visitationen i Psykiatri og Handicap har den endelige kompetence til at træffe afgørelser om dag- og døgnbehandling. Ændringer af indholdet af behandlingen kræver ny vurdering og afgørelse Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Borgere med stofmisbrug har ifølge servicelovens 101 ret til at modtage et behandlingstilbud senest 14 dage fra første henvendelse. En borger, der er visiteret til social behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der i første omgang blev visiteret til. Der er ikke frit valg mellem ambulant behandling og døgnbehandling. Brugerens valgfrihed omfatter kun andre tilsvarende behandlingstilbud, hvad angår indhold og takster. Vælger borgeren et tilsvarende tilbud, kan 14 dages fristen fraviges. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til borgeren taler 3 Kvalitet og organisering - et inspirationskatalog til misbrugsbehandlingen af Kommunernes Landsforening. 5

6 for det. Opfølgning og handleplaner Borgeren får udarbejdet en behandlingsplan efter udredningen af deres misbrug. Ved mere komplekse behandlings- og sagsforløb med et flertal af parter involveret skal RusmiddelRådgivning sikre en særlig tæt sagsopfølgning for at koordinere en fælles tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Handleplan. Ifølge Servicelovens 141 skal kommunalbestyrelsen, når der ydes hjælp, efter afsnit V, som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen. Brugerinddragelse Tilbud og ydelser til borgeren tilrettelægges ud fra borgerens opfattelse af problemomfang og personalets faglige vurdering. Borgeren er ansvarlig for at imødegå udfordringer ved at udnytte egne ressourcer bedst muligt. Justeringer i planerne tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af rådgivningen og behandlingsforløbet. Borgeren skal nedvirke aktivt i at afdække behovet for en social indsats samt formulere sine ønsker og forventninger til indsatsen. Borgeren har ret til at afvise tilbuddet fra RusmiddelRådgivning. Regler for betaling for kost og logi Rudersdal Kommune betaler den fastsatte takst for benyttelsen af pladsen i det midlertidige botilbud. Rudersdal Kommune træffer beslutning om borgerens egenbetaling for benyttelsen af tilbuddet efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske forhold. Hjemmeboende børn RusmiddelRådgivnings opgave er at varetage den voksne forældres misbrugsbehandling og sikre den nødvendige koordination af behandlingsplanen i forhold til den øvrige familie og børn, herunder evt. koordinere behandlingen med Børn og Ungeområdets Familieafdelings handleplan for barnet. Hermed rettes opmærksomheden på de forhold, som eventuelle hjemmeboende børn af stofbrugere lever under. Hvis RusmiddelRådgivning kommer i kontakt med en stofmisbruger med børn under 18 år, inddrager den Familieafdelingen med henblik på et samarbejde mellem brugeren, RusmiddelRådgivning og Familieafdelingen, der skal sikre barnets trivsel. Hensigten med at inddrage familie- og børneperspektivet i behandlingen er at styrke borgerens forældrekompetence og yde en helhedsorienteret behandlingsindsats. Hvis det vurderes, at barnet lever under truede forhold, er behandlerne i RusmiddelRådgivning forpligtet til at underrette Familieafdelingen med henblik på, at kommunen sikrer barnet den fornødne hjælp. Krav til indsatsen RusmiddelRådgivning skal sikre, at borgeren i alle faser af forløbet tilgodeses med en professionel og faglig og tilgang til misbrugsindsatsen. 6

7 Det tilstræbes, at borgeren skal have den første personlige samtale så hurtigt som muligt og senest en uge efter første henvendelse med et ønske om behandling Et behandlingsforløb skal indledes senest 14 dage efter borgerens henvendelse med et ønske om behandling. Behandlingsarbejdet skal dokumenteres gennem ASI belastningsscore og Bosted journalsystemet. Behandling er baseret på et anerkendt og evidensbaseret grundlag med uddannet personale. Behandlingsstedet skal være opført i Tilbudsportalen under stofmisbrugsbehandling efter servicelovens 101 og ved døgnophold 107. Dag- og døgnbehandling Rudersdal Kommune driver ikke selv dag- eller døgnbehandlingstilbud for stofmisbrugere. Der benyttes i stedet private eller offentlige leverandører. For at sikre en høj kvalitet i behandlingen stiller Rudersdal Kommune krav til disse leverandører. Kvalitetskravene dækker hele behandlingen, hvad angår rammerne og indholdet i behandlingen samt det værdigrundlag, behandlingen bygger på. Krav til behandlingstilbuddet. Behandlingstilbuddet skal: Indberette data til DANRIS samt Sundhedsstyrelsens stofmisbrugsregister SIB. Samarbejde med henblik på, at borgeren kan udsluses til mindre indgribende foranstaltning hurtigst muligt. Udarbejde og fremsende status og afslutningsrapport. Orientere umiddelbart ved behandlingsafbrud. Oplyse om priser per dag per ydelse og betalingsvilkår ved uplanlagt afslutning. Umiddelbart informere i tilfælde af, at der sker ændringer på behandlingstilbuddet, som kan påvirke kvaliteten af behandlingen. RusmiddelRådgivning fører individuelt tilsyn for at sikre, at borgeren modtager den aftalte behandling. Opfølgning ved statusmøder sker midtvejs i forløbet og efter tre måneder. Ved længere forløb vurderes behov for opfølgning i det enkelte tilfælde. Andre ydelser Personale og kompetenceudvikling Transport Dagbehandling foregår oftest ved dagligt fremmøde. Borgere på offentlig forsørgelse i dagbehandling efter sundhedslovens 101 kan bevilliges tilskud til transport svarende til et syv zoners månedskort i højst tre måneder. Ordningen administreres af behandlingsstedet formedelst gyldig rejsehjemmel fra deltager. RusmiddelRådgivnings team er sammensat af personale med socialfaglig baggrund eller specialiseret misbrugsuddannelse. Den behandlende læge er speciallæge i psykiatri. Herudover har flere af det behandlende personale videreuddannelse som for eksempel 1- årig kognitiv grunduddannelse, MI eller anden terapeutisk uddannelse. Alle behandlere er NADA akupunktur uddannet. Medarbejderne deltager løbende i efter- og videreuddannelse. Lovgrundlag Lov om social service 101 7

8 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Lovgrundlag for kvalitetsstandarden I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte kvalitetsstandarder for Rudersdal Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service (Serviceloven) Kvalitetsstandarden skal omfatte følgende punkter: Opgaver som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet Målgruppe Mål, værdier og normer Organisation og tilbud Visitationskriterier og procedure Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Handleplaner Brugerinddragelse Regler for betaling for kost og logi Klageadgang Personale og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Hjemmeboende børn under 18 år Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud Klageadgang Klage over afgørelser kan ske mundtligt eller skriftligt til Psykiatri og Handicap i Rudersdal Kommune. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Udarbejdet dato: Februar Når klagen er modtaget, vil ansøgningen blive vurderet igen. Hvis afgørelsen ændres, gives besked inden fire uger. I modsat fald sendes klagen inden fire uger sammen med sagens øvrige oplysninger til Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen. Serviceniveau Klage over service i forhold til forløb i RusmiddelRådgivning eller andre aktører rettes først og fremmest til ledelsen i RusmiddelRådgivning, Bygstubben 15, 2950 Vedbæk. Tlf Herudover kan der rettes henvendelse til Rudersdal Kommune, Psykiatri og Handicap, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. Godkendt dato: 16. marts 2011 i Social- og Sundhedsudvalget. 8

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014

Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014 Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling...5

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling Gladsaxe Kommune

Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling Gladsaxe Kommune Kvalitetsstandarder for Rusmiddelbehandling 2017-2018 Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00P22 1 INDLEDNING... 3 KVALITETSSTANDARD FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING... 4 KVALITETSSTANDARD FOR ALKOHOLBEHANDLING...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Frederikshavn Kommunes Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Indledning: Baggrund for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Alkoholbehandling i henhold til sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. Alkoholbehandling i henhold til sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard Alkoholbehandling i henhold til sundhedslovens 141 1 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Alkoholbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et udtrykt

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Glostrup Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Glostrup Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Glostrup Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 11/4-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opgaver på stofmisbrugsområdet... 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling... 4 2. Målgruppe... 5 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opgaver på stofmisbrugsområdet... 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling... 4 2. Målgruppe... 5 3. Kvalitetsstandarder for den sociale behandling for stofmisbrug i Glostrup Kommune, november 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Opgaver på stofmisbrugsområdet... 4 1.1 Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere