Informationsmateriale 9. december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmateriale 9. december 2009"

Transkript

1 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013

2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. København, den 9. december 2009 KommuneKredit (Udsteder) Arrangørs/Medarrangørs erklæring I vor egenskab af Arrangør/Medarrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Garanti Invest A/S/Danske Andelskassers Bank A/S påtager sig intet ansvar for KommuneKredits opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem KommuneKredit og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Garanti Invest A/S/Danske Andelskassers Bank A/S uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i VP Securities A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 9. december 2009 København, den 9. december 2009 Garanti Invest A/S (Arrangør) Danske Andelskassers Bank A/S (Medarrangør) Vigtige oplysninger til investorerne Dette Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbudet af disse. Informationsmaterialet erstatter et egentligt prospekt, idet KommuneKredit ifølge 23, stk. 4, nr. 6 i lov om værdipapirhandel (lovbekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009 med senere ændringer) er undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt. Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering af og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLDinvestering. 2

3 K ORT BESKRIVELSE AF OBLIGATIONERNE I dette Informationsmateriale beskrives de valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Valuta- MIX 2013, som udstedes af KommuneKredit (Udstederen). Obligationerne oppebærer ikke kuponrente men indfries til en kurs, der er afhængig af kursudviklingen i en kurv (den Underliggende Valutakurv), som består af fire valutapar, henholdsvis brasilianske real (BRL), russiske rubler (RUB), australske dollar (AUD) og sydafrikanske rand (ZAR) alle opgjort i forhold til euro (EUR) (i det følgende benævnt EUR/BRL, EUR/RUB, EUR/AUD og EUR/ZAR og samlet de Underliggende Valutapar). De Underliggende Valutapar indgår hver især i den Underliggende Valutakurv med en vægt på 1/4. Obligationerne indfries til kurs 100 tillagt et eventuelt positivt afkast i form af en positiv udvikling i den Underliggende Valutakurv. Har udviklingen i den Underliggende Valutakurv været negativ, indfries obligationerne til kurs 100. B ESKRIVELSE AF VÆSENTLIGE RISIKOFORHOLD Kreditrisiko For opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder betaling af Indfrielsesbeløb, hæfter Udsteder. Er Udsteder på indfrielsestidspunktet ikke i stand til at opfylde sine forpligtelser knyttet til obligationerne, kan investor i værste fald risikere at tabe hele eller dele af Indfrielsesbeløbet. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om KommuneKredit. Likviditetsrisiko Udsteder og Arrangør/Medarrangør er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden fra Udstedelsesdagen frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden fra Udstedelsesdagen frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. I obligationernes løbetid vil den teoretiske værdi af obligationerne blandt andet afhænge af renteniveauet i Danmark, Euro-området, Brasilien, Rusland, Australien og Sydafrika samt kursudviklingen og volatiliteten i den Underliggende Valutakurv. Disse elementer bestemmes af pris og volatilitet på de enkelte valutaer samt korrelationen imellem disse. Afkastrisiko Da indfrielseskursen på obligationerne er knyttet til kursudviklingen i den Underliggende Valutakurv, vil ændringer i værdien af den Underliggende Valutakurv være afgørende for investors afkast. Såfremt værdien af den Underliggende Valutakurv ved indfrielse er faldet i forhold til startværdien (det vil sige, at værdien af BRL, RUB, AUD og ZAR over for EUR er faldet), vil obligationerne blive indfriet til kurs 100, og investor vil have mistet differencen mellem Emissionskursen og indfrielseskursen på 100 samt et alternativt renteafkast i obligationernes løbetid. Salg inden udløb Indfrielseskursen på minimum 100 gælder alene på Indfrielsesdagen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Indfrielsesdagen blandt andet blive påvirket af udviklingen i værdien af den Underliggende Valutakurv. Et fald i værdien af den Underliggende Valutakurv vil eksempelvis kunne påvirke obligationskursen i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. På tilsvarende vis vil ændringer i såvel rente- som volatilitetsniveauer på henholdsvis BRL, RUB, AUD og/ eller ZAR, samt ændringer i disses indbyrdes korrelation, kunne påvirke obligationskursen. 3

4 O BLIGATIONSBETINGELSER Udsteder Beløb KommuneKredit Kultorvet København K Størrelsen af udstedelsen vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb, jf. afsnittet Tegning, og vil senest 5 Bankdage før Udstedelsesdagen blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udstedelsen vil som minimum udgøre nominelt DKK Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen blive annulleret. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør/Medarrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Hvis retten til at foretage en sådan reduktion benyttes, skal det samlede nominelle beløb udgøre mindst DKK Meddelelse om annullering og eventuel reduktion i tildeling af obligationerne som anført ovenfor vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Obligationsudstedelsen kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Der lukkes for yderligere udstedelser den 19. juni Udstedelsesdag 19. marts Notering Valuta Stykstørrelse og registrering Emissionskurs Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering af og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 19. marts Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Obligationerne registreres i VP Securities A/S i andele af DKK Der udstedes ingen fysiske papirer. Emissionskursen på udstedelsen vil blive endelig fastlagt i perioden 23. februar 2010 til den 2. marts 2010 begge dage inklusive (Fastsættelsesperioden) og vil senest 5 Bankdage efter blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Emissionskursen vil afhænge af markedsvilkårene i denne periode, herunder renteniveauet i Danmark, rente- og volatilitetsniveauet på de Underliggende Valutapar samt deres indbyrdes korrelation. Emissionskursen vil blive endeligt fastlagt af Beregningsagenten på den første Bankdag i Fastsættelsesperioden, hvor det vil være muligt at fastsætte en Emissionskurs på maksimalt 103. Baseret på markedsvilkårene den 9. december 2009 ville der kunne opnås en Emissionskurs på indikativt ca Den endelige Emissionskurs kan blive såvel højere som lavere end det indikerede niveau. Såfremt der ikke kan opnås en Emissionskurs på 103 eller lavere, vil udstedelsen blive aflyst. 4

5 Udstedelsen sker franko kurtage. Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Amortisering Kuponrente Indfrielse Stående lån. Obligationerne kan ikke indfries før udløb. Obligationerne oppebærer ikke kuponrente. Obligationerne indfries den 19. december 2013 (Indfrielsesdagen). Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via VP Securities A/S. Indfrielsesbeløbet beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielsesbeløb. I perioden mellem Udstedelsesdagenog Indfrielsesdagen bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør/Medarrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen i værdien af den Underliggende Valutakurv og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne, bortset fra at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen. Er forfaldsdagen for betaling af Indfrielsesbeløbet ikke en Bankdag (det vil sige en dag, hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Afkastprofil Afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i den Underliggende Valutakurv. Er værdien af den Underliggende Valutakurv steget i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage, øges afkastet på obligationerne. Omvendt indfries obligationerne til kurs 100, såfremt værdien af den Underliggende Valutakurv er faldet. Obligationerne indfries som minimum til kurs 100. Startværdien af den Underliggende Valutakurv (Valutakurv start ) er fastsat til 100 %. Slutværdien af den Underliggende Valutakurv (Valutakurv slut ) opgøres som et ligevægtet gennemsnit af den relative ændring af Kursen (som defineret nedenfor) på de Underliggende Valutapar i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage. Det skal bemærkes, at de fire Underliggende Valutapar kvoteres omvendt i valutamarkedet, det vil sige som eksempelvis BRL pr. EUR, og ikke som EUR pr. BRL. Det indebærer, at en styrkelse af BRL over for EUR kan aflæses som et fald i Kursen der skal færre BRL til at købe en EUR. Omvendt vil en svækkelse af BRL (eller en af de øvrige Referencevalutaer) over for EUR medføre en stigning i Kursen. Hvis Kursen på de Underliggende Valutapar i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage falder, er BRL, RUB, AUD og ZAR i gennemsnit styrket over for EUR. Valutaafkastet (som defineret nedenfor) bliver positivt, og obligationerne indfries til en kurs over 100. Der er ikke fastsat en begrænsning for stigningen på Valutaafkastet. 5

6 Omvendt hvis Kursen på de Underliggende Valutapar i perioden fra de Indledende Observationsdage til de Afsluttende Observationsdage stiger, er BRL, RUB, AUD og ZAR i gennemsnit svækket over for EUR. Valutaafkastet bliver herefter lig med nul eller negativt, hvorfor obligationerne tilbagebetales ved udløb til kurs 100. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkupon obligation samt en call option på den Underliggende Valutakurv. Baseret på markedsvilkårene den 9. december 2009 ville værdien af nulkupon obligationen indikativt kunne opgøres til ca. 91,64 %, mens værdien af call optionen indikativt kunne opgøres til ca. 3,36 %. Indfrielsesbeløb Hver obligation á DKK indfries på Indfrielsesdagen med en værdi, der beregnes af Beregningsagenten som følger: DKK max(0; Valutaafkast x 1.000) Valutaafkast Valutakurv slut Valutakurv start 1 Valutakurv start 100 % Valutakurv slut 1 4 i 4 = 1 Valutapar (i; start) Valutapar (i; start) Valutapar (i; slut) + 1 Valutapar i EUR/BRL, EUR/RUB, EUR/AUD og EUR/ZAR Valutapar (i; start) Det simple, aritmetiske gennemsnit af Kursen på Valutapar i på hver af de tre datoer nævnt under Indledende Observationsdage. Valutapar (i; start) beregnes af Beregningsagenten og vil blive meddelt via NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S senest 2 Bankdage efter sidste Indledende Observationsdag. Valutapar (i; slut) Det simple, aritmetiske gennemsnit af Kursen på Valutapar i på hver af de fire datoer nævnt under Afsluttende Observationsdage. Valutapar (i; slut) beregnes af Beregningsagenten og vil blive meddelt via NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S senest 2 Bankdage efter sidste Afsluttende Observationsdag. Kursen Den officielle kurs for de Underliggende Valutapar (udtrykt som antallet af enheder af den relevante Referencevaluta pr. én EUR) som følger: EUR/AUD og EUR/ZAR Den officielle kurs som offentliggjort af den Europæiske Centralbank omkring kl. 14:15 (CET) på Reuters siden ECB37 eller en anden tilsvarende side, som måtte erstatte denne (Referencekilden). 6

7 EUR/BRL Fastsættes på diskretionær basis af Beregningsagenten som følger: Den officielle kurs på EUR/USD (antal USD pr. EUR) som offentliggjort af den Europæiske Centralbank omkring kl. 14:15 (CET) på Reuters siden ECB37 eller en anden tilsvarende side, som måtte erstatte denne (Referencekilden). Den officielle kurs på USD/BRL (antal BRL pr. USD) som offentliggjort omkring kl Sao Paolo tid på Reuters siden PTAX eller en anden tilsvarende side, som måtte erstatte denne (Referencekilden). Herefter beregnes EUR/BRL som: EUR/USD x USD/BRL EUR/RUB Fastsættes på diskretionær basis af Beregningsagenten som følger: Den officielle kurs på EUR/USD (antal USD pr. EUR) som offentliggjort af den Europæiske Centralbank omkring kl. 14:15 (CET) på Reuters siden ECB37 eller en anden tilsvarende side, som måtte erstatte denne (Referencekilden). Den officielle kurs på USD/RUB (antal RUB pr. USD) som offentliggjort omkring kl Moskva tid på Reuters siden EMTA eller en anden tilsvarende side, som måtte erstatte denne (Referencekilden). Herefter beregnes EUR/RUB som: EUR/USD x USD/RUB Kursen afrundes til 4 decimaler (hvor 0,00005 rundes opad). Referencevalutaer Indledende Observationsdage BRL, AUD, ZAR og RUB Den 3. marts 2010, 4. marts 2010 og 5. marts Er en af disse Indledende Observationsdage ikke en Handelsdag vedrørende et Underliggende Valutapar, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke i forvejen er en Indledende Observationsdag, som Indledende Observationsdag. Såfremt hver af de 2 Handelsdage efter en oprindelig Indledende Observationsdag ikke er en Handelsdag vedrørende det Underliggende Valutapar, anses denne anden Handelsdag for den Indledende Observationsdag vedrørende det Underliggende Valutapar, uanset at der foreligger en Markedsforstyrrelse, og Beregningsagenten fastsætter Kursen til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn vil give det rimeligste resultat under hensyntagen til blandt andet de forhold, der var gældende for det Underliggende Valutapar, da Kursen senest blev fastsat. Afsluttende Observationsdage Den 9. september 2013, 9. oktober 2013, 8. november 2013 og 9. december Er en af disse Afsluttende Observationsdage ikke en Handelsdag vedrørende et Underliggende Valutapar, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke i forvejen er en Afsluttende Observationsdag, som Afsluttende Observationsdag. Såfremt hver af de 2 Handelsdage efter en oprindelig Afsluttende Observationsdag ikke er en Handelsdag vedrørende det Underliggende Valutapar, anses 7

8 denne anden Handelsdag for den Afsluttende Observationsdag vedrørende det Underliggende Valutapar, uanset at der foreligger en Markedsforstyrrelse, og Beregningsagenten fastsætter Kursen til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn vil give det rimeligste resultat under hensyntagen til blandt andet de forhold, der var gældende for det Underliggende Valutapar, da Kursen senest blev fastsat. Handelsdag Vedrørende EUR/AUD og EUR/ZAR en dag hvor TARGET2 betalingssystemet er åbent for gennemførelse af betalinger i EUR i dets almindelige handelsperiode (en TARGET2 Handelsdag), Vedrørende EUR/BRL en TARGET2 Handelsdag og en dag, hvor der er åbent for handel med valuta i New York og Sao Paolo. Vedrørende EUR/RUB en TARGET2 Handelsdag og en dag, hvor der er åbent for handel med valuta i New York og Moskva, forudsat at Markedsforstyrrelse ikke indtræffer eller foreligger på en sådan dag. Markedsforstyrrelse En Markedsforstyrrelse foreligger, efter Beregningsagentens vurdering, i forhold til et eller flere af de Underliggende Valutapar: a) Hvis der ikke findes nogen Kurs for det Underliggende Valutapar eller de Referencevalutaer, som indgår i det Underliggende Valutapar; b) Hvis beregning eller offentliggørelse af Kursen på den anførte Referencekilde for det Underliggende Valutapar, eller de Referencevalutaer, som indgår i det Underliggende Valutapar, mangler eller er utilgængelig eller ikke længere offentliggøres på den anførte Referencekilde; eller c) Hvis det i øvrigt efter Beregningsagentens skøn ikke vil være muligt at fastsætte Kursen for det Underliggende Valutapar eller de Referencevalutaer, som indgår i det Underliggende Valutapar. Når Beregningsagenten har underrettet Udsteder om, at en Markedsforstyrrelse foreligger på en dag, der ellers havde været en Indledende Observationsdag og/eller Afsluttende Observationsdag, vil dette straks blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Korrektion af offentliggjorte Kurser Beregningsagent Såfremt en annonceret eller offentliggjort Kurs på et eller flere af de Underliggende Valutapar efterfølgende korrigeres, og korrektionen annonceres eller offentliggøres inden for fem Handelsdage efter den første annoncering eller offentliggørelse, er Beregningsagenten forpligtet til at lave en tilsvarende korrektion ved beregningen af Indfrielsesbeløbet. Korrektioner, der annonceres eller offentliggøres på et senere tidspunkt, er ikke relevante for denne beregning. Garanti Invest A/S 8

9 Beregninger foretaget af Beregningsagenten er endelige og bindende, medmindre de er behæftet med åbenlyse fejl. Papirnavn 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 ISIN kode Emissionsomkostninger DK De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 5,0 % af hovedstolen. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med udstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af oversigten nedenfor, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informationsmaterialets offentliggørelse. Oversigten nedenfor viser fordelingen af omkostningerne opgjort som procent pro anno (ÅOP) i forhold til det investerede beløb. Omkostningerne er beregnet på baggrund af en udstedelse på nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder: op til 0,80 % p.a. Tegningsprovision til Arrangør/Medarrangør: ca. 0,37 % p.a. Markedsføringsomkostninger, herunder trykning af brochurer og Informationsmateriale m.v.: ca. 0,14 % p.a. Omkostninger til børsnotering m.v.: ca. 0,02 % p.a. I alt ca. 1,33 % p.a. (ÅOP) Opsigelighed Retsstilling Misligholdelse Obligationerne er uopsigelige for såvel Udsteder som obligationsejerne i hele løbetiden, medmindre Udsteder har misligholdt sine forpligtelser som angivet under afsnittet Misligholdelse. Obligationerne er simple, usikrede, ikke efterstillede fordringer på Udsteder. Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationerne forfaldne til umiddelbar betaling såfremt: a) Udsteder undlader at betale hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 dage efter forfaldsdato; eller b) Udsteder i øvrigt ikke overholder øvrige vilkår for nærværende obligationer i indtil 60 dage, efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår. Indfrielse i henhold til b) vil ske til en af Beregningsagenten fastsat markedskurs. Meddelelse om eventuel førtidsindfrielse på grund af Udsteders misligholdelse gives i henhold til afsnittet om Meddelelser. Omsættelighed Obligationerne er omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Obligationerne kan ikke noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end 9

10 Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Forældelse Udsteders, Arrangørens, Medarrangørens og Beregningsagentens erstatningsansvar Forældelsesfristen for hovedstolen er 10 år fra forfaldsdagen. Udstederen og/eller Arrangøren/Medarrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne; svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og - hacking); strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten; eller andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet; eller lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Meddelelser Lovvalg og Værneting Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og/eller VP Securities A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Byretten i København. 10

11 E KSEMPEL PÅ BEREGNING AF I NDFRIELSESBELØB Afkasteksempler Afkastet på obligationerne er afhængigt af udviklingen i den Underliggende Valutakurv, jf. afsnittet Afkastprofil. Nedenstående afkasteksempler illustrerer, hvorledes Indfrielsesbeløbet beregnes. Eksempel 1 Antages Valutakurv slut at være steget 30 % i forhold til Valutakurv start vil Indfrielsesbeløbet blive beregnet som følger: Indfrielsesbeløb: DKK max(0; Valutaafkast x 1.000) = DKK max(0; 30 % x 1.000) = DKK Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK 1.300, der svarer til en indfrielseskurs på 130. Med en Emissionskurs på 100 giver dette et årligt afkast (IRR) på 7,25 %, jf. tabel 1. Eksempel 2 Antages Valutakurv slut at være faldet med 10 % i forhold til Valutakurv start vil Indfrielsesbeløbet blive beregnet som følger: Indfrielsesbeløb: DKK max(0; Valutaafkast x 1.000) = DKK max(0; -10 % x 1.000) = DKK Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK 1.000, der svarer til en indfrielseskurs på 100. Med en Emissionskurs på 100 giver dette et årligt afkast (IRR) på 0,00 %, jf. tabel 1. Til sammenligning kunne investor eksempelvis have opnået et afkast på ca. 2,62 % p.a. ved køb af statsobligationer med en tilsvarende restløbetid (pr. den 9. december 2009). Afkastet er opgjort før skat men efter Emissionsomkostninger. Der er ikke medregnet eventuelle depotomkostninger. 11

12 Tabel 1. Afkasteksempler Tabel 1 nedenfor viser beregningseksempler på, hvorledes ændringer i Valutaafkastet vil påvirke obligationsejernes afkast. Beregning af Valutaafkastet er baseret på teoretiske udviklingsscenarier for den Underliggende Valutakurv, og beregningerne kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast. Totalafkast Totalafkast IRR IRR Valutaafkasseskurs Indfriel- Emissionskurs Emissionskurs Emissionskurs Emissionskurs -20 % % -2,91% 0,00 % -0,79 % -15 % % -2,91% 0,00 % -0,79 % -10 % % -2,91% 0,00 % -0,79 % -5 % % -2,91% 0,00 % -0,79 % 0 % % -2,91 % 0,00 % -0,79 % 5 % % 1,94 % 1,31 % 0,51 % 10 % % 6,80 % 2,57 % 1,77 % 15 % % 11,65 % 3,80 % 2,98 % 20 % % 16,50 % 4,98 % 4,16 % 25 % % 21,36 % 6,13 % 5,30 % 30 % % 26,21 % 7,25 % 6,40 % 35 % % 31,07 % 8,33 % 7,48 % 40 % % 35,92 % 9,39 % 8,53 % 45 % % 40,78 % 10,42 % 9,55 % 50 % % 45,63 % 11,42 % 10,54 % Figur 1. Indfrielseskurser Indfrielseskurs % 0% 20% 40% 60% Valutaafkast Figur 1 illustrerer, hvorledes indfrielseskursen varierer i forhold til Valutaafkastet. Som det fremgår, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100, såfremt Valutaafkastet er negativt. Bemærk at obligationernes indfrielseskurser i figur 1 er beregnet på baggrund af teoretiske udviklingsscenarier for den Underliggende Valutakurv. 12

13 S KATTEMÆSSIGE FORHOLD Skattemæssige forhold for danske investorer Dette afsnit om skattemæssige forhold er baseret på gældende regler pr. 9. december 2009 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v., som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Det bemærkes, at den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold. Investorer opfordres til eventuelt at indhente individuel rådgivning hos revisor eller advokat. Skattemæssig definition af obligationerne Personer Skattemæssigt antages obligationerne sidestillet med en fordring i fremmed valuta, idet indfrielseskursen reguleres i forhold til udviklingen i forholdet mellem valutaer. Ved investering i obligationerne beskattes hele kursgevinsten og kurstab er fradragsberettigede. Kursgevinst og -tab opgøres ved realisation og medregnes som kapitalindkomst. Såfremt årets samlede gevinst/tab på fordringer og gæld i fremmed valuta er mindre end eller lig med DKK 1.000, er beløbet skattefrit/ikke fradragsberettiget. Der er mulighed for at vælge beskatning efter lagerprincippet, hvorefter beskatningen sker årligt af såvel realiseret som urealiseret kursgevinst eller kurstab. Der kan dog gælde særlige forhold, hvis lagerprincippet vælges. Virksomhedsskatteordningen kan ikke finde anvendelse ved investering i obligationerne. Selskaber, fonde m.v. Investering for pensionsmidler Ved investering i obligationerne bliver selskaber beskattet af eventuelle kursgevinster, mens eventuelle tab er fradragsberettigede. Kursgevinst og -tab opgøres og beskattes efter lagerprincippet. Investering i obligationerne kan tillige foretages af investorer, der betaler pensionsafkastskat, for eksempel forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Ved investering i obligationerne skal kursgevinst og -tab medregnes i grundlaget for pensionsafkast. Opgørelsen og beskatningen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst/tab løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15 %. Obligationerne er ikke underlagt 20 % placeringsbegrænsningen for en enkelt emittent, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Beskatning for udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige af afkastet af obligationerne til Danmark. 13

14 For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i udlandet bør derfor konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelse af obligationerne kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. 14

15 O PLYSNINGER OM T EGNING M. V. Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til Udsteders direktionsbeslutning af 9. december Anvendelse af provenu Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed. Nettoprovenuet udgør 100 % af det nominelle tegningsbeløb. Tegning Tegningen foregår fra den 25. januar 2010 til den 12. februar 2010, begge dage inklusive (Tegningsperioden). Mindste nominelle tegningsbeløb er DKK Til brug for tegningen anvendes tegningsblanketten, der er en del af dette Informationsmateriale. Udsteder og Arrangør/Medarrangør kan beslutte at lukke for tegningen, når minimumsbeløbet er tegnet, dog tidligst 1. tegningsdag kl Første noteringsdag for obligationerne forbliver den 19. marts 2010, selv om tegningen lukkes før Tegningsperiodens udløb. Udsteder og Arrangør/Medarrangør forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 12. februar 2010 kl og vil straks blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegningssteder Ordrer om tegning af obligationer skal afgives til: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon: Telefax: samt lokale pengeinstitutter. Se Tegningsordrer kan endvidere indleveres gennem eget kontoførende institut. Betalingsdag og afvikling Afregning af obligationerne sker med 3 børsdages valør mod registrering i VP Securities A/S. Udstedelsen afvikles med valør den 19. marts 2010 mod registrering i VP Securities A/S, uanset om tegningen lukkes inden den 12. februar 2010, jf. afsnittet Tegning. Obligationsudstedende institut KommuneKredit Salgsrestriktioner Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangør/Medarrangør påtager sig intet ansvar i så henseende. Arrangør/ Medarrangør Arrangør Medarrangør Garanti Invest A/S Danske Andelskassers Bank A/S Nicolai Eigtveds Gade 36 Baneskellet 1, Hammershøj 1402 København K 8830 Tjele 15

16 B ESKRIVELSE AF U NDERLIGGENDE V ALUTAKURV M. V. Underliggende Valutakurv Indfrielsesbeløbet på obligationerne er relateret til udviklingen i den Underliggende Valutakurv, jf. afsnittet Obligationsbetingelser. Den historiske kursudvikling i den Underliggende Valutakurv fremgår af figur 2 nedenfor. Et fald i kursen er et udtryk for, at det ligevægtede gennemsnit af kurserne på BRL, RUB, AUD og ZAR er styrket over for EUR. Omvendt udtrykker en stigning i kursen, at det ligevægtede gennemsnit af kurserne på BRL, RUB, AUD og ZAR er svækket over for EUR. Det skal understreges, at den historiske kursudvikling ikke nødvendigvis har nogen sammenhæng med den fremtidige kursudvikling. Figur 2. Indekseret kursudvikling i den Underliggende Valutakurv, december 2004 til december dec-04 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 Kilde: Bloomberg Underliggende Valutapar EUR/BRL EUR/BRL udtrykker, hvor mange BRL der skal anvendes for at købe én EUR. Den 9. december 2009 lå valutakursen på omkring 2,5953, hvilket er et udtryk for, at én EUR pr. denne dato kostede 2,5953 BRL. BRL er den officielle valuta i Brasilien. BRL er en såkaldt flydende valuta, som ikke formelt er knyttet til en anden valuta eller en kurv af valutaer. Den brasilianske centralbank, Banco Central do Brasil, har ikke offentliggjort noget officielt mål for valutakursen, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere inflationen. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente, men centralbanken kan også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af BRL på valutamarkedet, med henblik på at påvirke kursen på BRL. For yderligere information omkring Brasiliens centralbank og den brasilianske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen EUR er den officielle valuta i de lande, der deltager i Den Økonomiske og Monetæ- 16

17 re Union (ØMU). EUR er en flydende valuta, og kursen på EUR er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den Europæiske Centralbank har ansvaret for pengepolitikken i euro-området. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af de pengepolitiske styringsrenter. For yderligere information om EUR samt den Europæiske Centralbank henvises til centralbankens hjemmeside på adressen Den historiske volatilitet (100 dages annualliseret) på EUR/BRL lå pr. den 9. december 2009 på 10,23 %. Den historiske kursudvikling for EUR/BRL fremgår af figur 3. Et fald i kursen er et udtryk for, at BRL er steget i værdi over for EUR. Figur 3. Kursudvikling i EUR/BRL, december 2004 til december ,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 dec-04 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 Kilde: Bloomberg EUR/RUB EUR/RUB kursen udtrykker hvor mange RUB der skal anvendes for at købe én EUR. Den 9. december 2009 lå valutakursen på omkring 44,8737, hvilket er et udtryk for, at én EUR pr. denne dato kostede 44,8737 RUB. RUB er den officielle valuta i Rusland. Kursen på RUB er ikke formelt låst i forhold til andre valutaer til en fast kurs, men den russiske centralbank, The Central Bank of the Russian Federation, tilsigter en stabil kursudvikling i RUB i forhold til et valutaindeks sammensat af 55 % amerikanske dollar og 45 % euro. Den russiske centralbank benytter sig primært af tre redskaber i den forbindelse: Direkte intervention i valutamarkedet i form af køb eller salg af fremmed valuta, reguleringer af den korte rente samt køb eller salg af statsobligationer med henblik på at styre likviditeten i pengemarkedet. For yderligere information omkring den russiske centralbank og den russiske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankes hjemmeside på adressen Den historiske volatilitet (100 dages annualliseret) på EUR/RUB lå pr. den 9. december 2009 på 8,59 %. Den historiske kursudvikling for EUR/RUB fremgår af figur 4. Et fald i kursen er et udtryk for, at RUB er steget i værdi over for EUR. 17

18 Figur 4. Kursudvikling i EUR/RUB, december 2004 til december dec-04 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 Kilde: Bloomberg EUR/AUD EUR/AUD kursen udtrykker, hvor mange AUD der skal anvendes for at købe én EUR. Den 9. december 2009 lå valutakursen på omkring 1,6222, hvilket er et udtryk for, at én EUR pr. denne dato kostede 1,6222 AUD. AUD er den officielle valuta i Australien. AUD er en såkaldt flydende valuta, som ikke formelt er knyttet til en anden valuta eller en kurv af valutaer. Den australske centralbank, Reserve Bank of Australia, har ikke offentliggjort noget officielt mål for valutakursen, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere inflationen. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente, men centralbanken kan også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af AUD på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på AUD. For yderligere information omkring Australiens centralbank og den australske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen Den historiske volatilitet (100 dages annualliseret) på EUR/AUD lå pr. den 9. december 2009 på 9,18 %. Den historiske kursudvikling for EUR/AUD fremgår af figur 5. Et fald i kursen er et udtryk for, at AUD er steget i værdi over for EUR. 18

19 Figur 5. Kursudvikling i EUR/AUD, december 2004 til december ,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 dec-04 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 Kilde: Bloomberg EUR/ZAR EUR/ZAR kursen udtrykker, hvor mange ZAR der skal anvendes for at købe én EUR. Den 9. december 2009 lå valutakursen på omkring 11,1630, hvilket er et udtryk for, at én EUR pr. denne dato kostede 11,1630 ZAR. ZAR er den officielle valuta i Sydafrika. ZAR er en såkaldt flydende valuta, som ikke formelt er knyttet til en anden valuta eller en kurv af valutaer. Den sydafrikanske centralbank, South African Reserve Bank, har ikke offentliggjort noget officielt mål for valutakursen, men tilrettelægger pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere inflationen. Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente, men centralbanken kan også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af ZAR på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på ZAR. For yderligere information omkring Sydafrikas centralbank og den sydafrikanske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen www. Den historiske volatilitet (100 dages annualliseret) på EUR/ZAR lå pr. den 9. december 2009 på 14,05 %. Den historiske kursudvikling for EUR/ZAR fremgår af figur 6. Et fald i kursen er et udtryk for, at ZAR er steget i værdi over for EUR. 19

20 Figur 6. Kursudvikling i EUR/ZAR, december 2004 til december dec-04 jun-05 dec-05 jun-06 dec-06 jun-07 dec-07 jun-08 dec-08 jun-09 dec-09 Kilde: Bloomberg 20

21 O PLYSNINGER OM K OMMUNEKREDIT Adresse Registreringsnummer KommuneKredit Kultorvet København K CVR-nr Selskabsstruktur og formål KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898, ændret ved lov nr. 383 af 3. maj 2006, og er under tilsyn af Indenrigs- og Socialministeriet. KommuneKredits formål er at yde finansiering til danske kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti eller garanti fra en region. Medlemmer i KommuneKredit er enhver kommune eller region, der har lån eller garanterer for lån eller hæfter for lån som interessent i selskaber eller sammenslutninger. Medlemmerne hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit. Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har 10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne, og 2 vælges af regionerne. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. KommuneKredit har etableret KommuneLeasing A/S, som er et 100 % ejet datterselskab. Bestyrelse og direktion er den samme som i KommuneKredit. Års- og delårsrapporter samt vedtægter Revisorer (de sidste 3 år) Års- og delårsrapporter samt vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: For regnskabsårene 2006 og 2007 Torben Bender, statsautoriseret revisor Lars Rhod Søndergaard, statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé Frederiksberg For regnskabsåret 2008 Lars Rhod Søndergaard, statsautoriseret revisor Anders Duedahl-Olesen, statsautoriseret revisor KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg For de tre seneste regnskabsår Udpeget af Indenrigs- og Socialministeriet Fhv. overpræsident Emil le Maire c/o KommuneKredit Kultorvet København K 21

22 Rating Retstvister Seneste udvikling Obligationerne er ikke specifikt ratede, men Udsteders udestående langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højest opnåelige kreditrating på henholdsvis Aaa af Moody's Investors Services og AAA af Standard & Poors, svarende til Kongeriget Danmarks rating. Hverken KommuneKredit eller dets datterselskab er involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få væsentlig betydning for KommuneKredits mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. KommuneKredit er heller ikke bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Der er ikke siden offentliggørelse af seneste halvårsrapport indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker Udsteder. Udsteders seneste års- og halvårsrapport kan ses på følgende internetadresse: Udsigterne for 2009 Bestyrelse og direktion Der henvises til Udsteders seneste års- og halvårsrapporter, som kan ses på følgende internetadresse: Bestyrelse Borgmester Kaj Petersen, Guldborgsund, formand Borgmester Erik Fabrin, Rudersdal, næstformand Regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard, Region Sjælland Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Borgmester Hans Toft, Gentofte Borgmester Henrik Zimino, Tårnby Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Rådmand Anker Boye, Odense Borgmester Lars Krarup, Herning Rådmand Mariann Nørgaard, Aalborg Direktion Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk 22

23 23

24 Garanti Invest ValutaMIX Med denne blanket kan du bestille garantiobligationerne 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 i tegningsperioden fra den 25. januar til den 12. februar Obligationerne udstedes til emissionskursen uden yderligere omkostninger. Emissionskursen fastlægges i perioden den 23. februar til 2. marts 2010 på baggrund af de aktuelle markedsvilkår. Udstedelsen forudsætter, at der kan opnås en emissionskurs på højst 103,0. Er dette ikke muligt, aflyses udstedelsen. Stykstørrelsen på obligationerne er kr. Mindste nominelle beløb, der kan tegnes er kr. Betalingsdatoen er den 19. marts ISIN kode DK Jeg vil gerne købe nominelt kr. til den fastsatte emissionskurs Stilling Navn CPR/CVR nr. Adresse Postnr. By Tlf. Betaling Beløbet skal trækkes på konto: Pengeinstitut Reg. nr. Kontonr. Evt. kontaktperson og tlf. nr. Betalingen sker ved træk på ovennævnte konto på betalingsdatoen mod registrering i Værdipapircentralen. Registrering Obligationerne ønskes registreret på depot i Værdipapircentralen: Pengeinstitut CD-ident. (5 cifre) VP-depotnr. Tegningssteder Blanketten afleveres i dit pengeinstitut eller sendes til: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 - Hammershøj Tjele Tlf Fax Indleveret gennem (stempel) Dato Underskrift Reg. nr.: CD-ident.: 1 Bemærk: En garantiobligation er i henhold til lovgivningen om MiFID defineret som et komplekst produkt. I henhold til MiFID skal investors pengeinstitut før tegning have indsigt i investors kendskab til og erfaring med produktet, herunder vurdere om produktet er hensigtsmæssigt for investor. Investor skal derfor kontakte sin lokale rådgiver før tegning, hvis investor ikke har handlet denne type produkter tidligere.

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Informationsmateriale 11. oktober 2010

Informationsmateriale 11. oktober 2010 Informationsmateriale 11. oktober 2010 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Valuta DUO 2014 2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 KOMMUNALBANKEN AS Valutaindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab og det anbefales investorerne

Læs mere

Valutaindekserede obligationer

Valutaindekserede obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Valutaindekserede obligationer 0,05 % KommuneKredit Højrente Valuta 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Informationsmateriale 10. april 2012

Informationsmateriale 10. april 2012 Informationsmateriale 10. april 2012 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Globalt Forbrug (USD) 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 Informationsmateriale den 29. november 2013 KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 ISIN Kode: DK0030329735 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5013 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. KommuneKredit Klima 2012 ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale 28. september 2009 Aktieindekserede Obligationer 2009/2012 "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Prospekt 15. maj 2004 0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis 2006 0 % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

HMN EURBRL ISIN kode: DK

HMN EURBRL ISIN kode: DK Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 5. oktober 2007 indekserede Obligationer 0 % KommuneKredit AGRO 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 Informationsmateriale 8. marts 2010 Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 ISIN Kode: DK0030235916 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 Informationsmateriale den 14. januar 2011 KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 ISIN Kode: DK0030271713 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Råolie 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Informationsmateriale 23. december 2011

Informationsmateriale 23. december 2011 Informationsmateriale 23. december 2011 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Nordeuropa VALUE 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Informationsmateriale 19. februar 2013

Informationsmateriale 19. februar 2013 Informationsmateriale 19. februar 2013 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Amerikanske Aktier (USD) 2017 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere