Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan. for Slagelse Kommune"

Transkript

1 Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Mål med planen Hvordan arbejder kommunen med bevillingssager? Hvem giver en bevilling? Hvordan søger jeg en bevilling? Hvilke betingelser skal jeg opfylde? Hvilke oplysninger skal jeg vedlægge min ansøgning? Hvad sker der, hvis ikke alle nødvendige oplysninger er med i ansøgningen? Hvor lang tid tager det at få en tilladelse? Hvilke typer bevillinger er der? Skal jeg søge på ny, hvis der sker ændringer på forretningsstedet? Kan jeg få frataget min bevilling? Kan jeg klage over Bevillingsnævnets afgørelse? Må jeg opstille spilleautomater? Nyttig information Lovbekendtgørelse og regelgrundlag Hvad er erhvervsmæssig udskænkning? Godkendelse af bestyrer Tilladelse til udvidet åbningstider Hensyn til nærområdet Betydningen af økonomisk modgang Vejledning og nyttige links Vejledning om regler Ansøgningsskemaer Om Bevillingsnævnet Typer af tilladelser og kompetencefordeling mellem myndighederne

3 1. FORORD Dette udkast til Restaurationsplan i Slagelse Kommune ser noget anderledes ud end kommunens nuværende restaurationsplan. Vi har i bevillingsarbejdet i kommunen hidtil haft fokus på det grundlæggende: n At få etableret et velfungerende samarbejde mellem branche, politi og kommune omkring bevillingsarbejdet n At få udarbejdet en restaurationsplan n At få sat behandlingen af de mange ansøgninger i system med henblik på at sikre ansøgerne en fair og professionel behandling af deres ansøgninger Det er på plads nu, og det er derfor tid til at tage det næste skridt. Det er udarbejdelsen af denne restaurationsplan, som sætter rammerne for bevillingsarbejdet i kommunen i den kommende periode. 2. MÅL MED PLANEN Denne restaurationsplan er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og dermed også for de ansøgere, der ønsker en bevilling fra nævnet. Den indeholder rammerne for udskænkning af alkohol og tilladelse om udvidet åbningstid i Slagelse Kommune, og fungerer som rettesnor i bevillingssagerne. Restaurationsplanen skal understøtte kommunens Erhvervsudviklingspolitik og Bosætningspolitik. Målsætningen er her at skabe gode og fordelagtige forhold for erhvervslivet og fremme aktive bymiljøer i bl.a. købstæderne til gavn for både bosætning, borgere, erhvervsliv og turisme. Det er væsentligt at tænke i helheder, også når der gives bevillinger. Sammenhængen med det øvrige erhvervsliv omkring et forretningssted er vigtig, og borgernes tarv skal også varetages, hvorfor hensyn til både erhverv og borgere skal tænkes ind ved vurdering af en ansøgning. I Slagelse Kommune ønsker vi i byområderne at have et restaurationsliv, der er kendetegnet ved at tilbyde mange forskellige muligheder for borgere og gæster. Især Slagelse bymidte har en særlig status, i forhold til at skabe et attraktivt natteliv tæt på bl.a. uddannelsesinstitutioner, trafikknudepunkter (togog busstation), teater, musikhus og biograf. I land- og boligområderne skal der også sikres en helhed, og derfor bør der heller ikke her være langt til den lokale grill, pizzeria eller pub. 3

4 3. HVORDAN ARBEJDER KOMMUNEN MED BEVILLINGS SAGER? Den overordnede planlægning på området står byrådet for. Det gælder f.eks. den eventuelle geografiske afgrænsning af diskoteksmiljøet inden for kommunen og generel lukketid i kommunen. Til at varetage det konkrete arbejde omkring vurdering af ansøgninger og meddelelse af diverse tilladelser i forbindelse med servering af alkohol har Byrådet valgt at nedsætte et bevillingsnævn. Bevillingsnævnets opgaver: n Meddelelse af alkoholbevilling n Godkendelse af bestyrere i virksomheder, der har alkoholbevilling n Meddelelse af tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelser) n Udarbejdelse af kommunens restaurationsplan Bevillingsnævnets medlemmer har tavshedspligt om ansøgernes personlige og forretningsmæssige forhold. Bevillingsnævnet består af følgende medlemmer: n Tre politisk udpegede som ikke må være medlem af byrådet n Et medlem udpeget af hver af brancheorganisationerne 3F, Horesta og Bevillingshaverforeningen i Slagelse n En repræsentant for Politidirektøren Herudover deltager ledelsen af lokalpolitiet også typisk i nævnets møder 4. HVEM GIVER EN BEVILLING? Bevillingsarbejdet er et tæt samarbejde mellem politi og kommune. Politiet tager imod ansøgninger og indhenter de nødvendige oplysninger fra andre myndigheder, og vurderer, om ansøgeren opfylder de gældende regler. Politiet indstiller herefter ansøgningen til Bevillingsnævnet, som træffer den endelige afgørelse og sender meddelelse til ansøgeren. 4

5 5. HVORDAN SØGER JEG EN BEVILLING? Planlægger du at ansøge om en bevilling, kan du i de følgende afsnit få klarhed over, hvad du skal inddrage i din ansøgning. 5.1 HVILKE BETINGELSER SKAL JEG OPFYLDE? I restaurationsloven er der forskellige betingelser, som skal være opfyldt, for at en ansøger kan få den ønskede tilladelse. Betingelserne beskrives som objektive og subjektive betingelser, og betyder følgende: OBJEKTIVE BETINGELSER: Er f.eks. krav om næringsbrev og ansøgers alder. Disse ting vurderes allerede i forbindelse med politiets forberedende arbejde. SUBJEKTIVE BETINGELSER: Er ikke helt så præcise, men det er samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Det er kort sagt det lokale hensyn. F.eks. passer ansøgers aktiviteter ind i sammenhængen i nærområdet og kommunen, eller er der særlige lokale risici som f.eks. placering i nærheden af en skole, der skal tages højde for. Vurderes der at være forretningsmæssig ansvarlig adfærd hos ansøger og hensynet til lokalområdet. Det er Bevillingsnævnets vurdering, at servering af alkohol uden forudgående indhentning af de nødvendige tilladelser ikke er at udvise forretningsmæssig ansvarlig adfærd. En sådan overtrædelse kan derfor betyde, at Bevillingsnævnet giver ansøger afslag på en konkret ansøgning. 5.2 HVILKE OPLYSNINGER SKAL JEG VEDLÆGGE MIN ANSØGNING? Bevillingsnævnet behandler som udgangspunkt alle ansøgninger ens. FØRSTEGANGSANSØGER: Førstegangsansøgere bedes indsende følgende materiale: 1. En forretningsplan eller som minimum en beskrivelse af forretningskonceptet 2. Bemandingsplan 3. Budget, herunder lønbudget 4. Beskrivelse af prispolitikken eller f.eks. et menukort Det indsendte materiale skal hjælpe til at give Bevillingsnævnet et vurderingsgrundlag for ansøgerens forretningssted, i forhold til om budget og omsætning er realistisk. FORNYELSE AF EKSISTERENDE TILLADELSE: Ansøgere der ønsker at forny en tilladelse bedes indsende aktuelle økonomiske oplysninger: 1. Virksomhedens seneste årsregnskab 2. Saldobalance for indeværende år Restaurationsloven skelner ikke imellem nye ansøgere og fornyelser. Kravene i loven er de samme, hver gang Bevillingsnævnet skal behandle en ansøgning. Udgangspunktet for Bevillingsnævnets praksis er, at ansøgere som har drevet et konkret forretningssted gennem længere tid, har den fornødne forretningsmæssige ansvarlige adfærd. Derfor vil det ofte være nemmere for en ansøger med en eksisterende tilladelse og med brancheerfaring at opnå bevilling i den maksimalt mulige periode, som er 8 år. 5

6 5.3 HVAD SKER DER, HVIS IKKE ALLE NØDVENDIGE OPLYSNINGER ER MED I ANSØGNINGEN? Det er som udgangspunkt ansøgerens opgave at sikre sig, at alle oplysninger og dokumenter følger med ansøgningen. Bevillingsnævnet kan bede ansøger om yderligere oplysninger. Hvis Bevillingsnævnet mangler nødvendige oplysninger for at kunne imødekomme ansøgningen, kan nævnet være nødt til at give afslag på det ansøgte eller kun give en meget begrænset tilladelse. POLITIETS INDSTILLING OG HØRING AF ANSØGER Fremgår det af oplysningerne i politiets indstilling, at politiet forgæves har været i kontakt med ansøger omkring manglende oplysninger i ansøgningen, foretager Bevillingsnævnet ikke yderligere høring af ansøger, inden der gives afslag. Hvis politiet ser positivt på en ansøgning, giver politiet en midlertidig tilladelse til det ansøgte, som gælder i perioden frem til, at Bevillingsnævnet har truffet sin afgørelse. Bevillingsnævnet kan godt meddele afslag, selvom politiet har givet en midlertidig tilladelse. Det er Bevillingsnævnets praksis i sådanne tilfælde, at give ansøger mulighed for efter anmodning at få en meget kort midlertidig bevilling. Det er en forudsætning, at ansøger i givet fald fremsender en realistisk afviklingsplan for aktiviteter til Bevillingsnævnet. 5.4 HVOR LANG TID TAGER DET AT FÅ EN TILLADELSE? Det tager typisk 3 måneder at få en tilladelse. Længere sagsbehandlingstid er dog ikke usædvanligt, hvis myndighederne mangler de fornødne oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. Derfor anbefaler Bevillingsnævnet, at søge de nødvendige tilladelser i god tid. F.eks. kan der ansøges samtidig med, at det økonomiske grundlag afdækkes med banken, og de nødvendige tilladelser fra andre relevante myndigheder indhentes, altså inden en konkret forpagtnings- eller købsaftale underskrives. MULIGHED FOR AT FÅ EN FORHÅNDSTILLADELSE Bevillingsnævnet har mulighed for at give en forhåndstilladelse. Det kan være en god ide at få afdækket den mulige ramme for de konkrete aktiviteter, inden der i givet fald investeres i aktiviteter, som det ikke er muligt at få tilladelse til at afvikle. Uanset om ansøger allerede har investeret store summer i de påtænkte aktiviteter, er grundlaget for bevillingsnævnets behandling af en konkret ansøgning altid det samme. 5.5 HVILKE TYPER BEVILLINGER ER DER? Der findes almindeligt faste bevillinger, som er gældende i en periode bestemt af Bevillingsnævnet. Derudover kan der søges, det som kaldes lejlighedstilladelser. DEN ALMINDELIGE BEVILLING: En almindelig fast bevilling kan gives til periode på maksimalt 8 år. Det er dog nævnets praksis, at de fleste førstegangsansøgere typisk får en kortere bevilling ofte på 1 1 /2 år. TO FORMER FOR LEJLIGHEDSTILLADELSER: 1. Generel tilladelse til at forretningssteder med alkoholbevilling kan fravige den generelle lukketid i forbindelse med f.eks. byfester. En sådan tilladelse gives i givet fald af politiet, og omfatter alle serveringssteder inden for den konkrete fest-zone. 2. Tilladelse til et konkret forretningssted i forbindelse med ønske om at holde af et enkeltstående arrangement, hvor der serveres mad- og drikkevarer. Kompetencen er her delt mellem politiet og Bevillingsnævnet. Det er Bevillingsnævnets praksis at imødekomme ansøgninger om lejlighedstilladelse, med mindre der er konkrete ordensmæssige forhold, der taler imod dette. 6

7 5.6 SKAL JEG SØGE PÅ NY, HVIS DER SKER ÆNDRINGER PÅ FORRETNINGS STEDET? Ja. Det er svært at beskrive, hvor grænsen går for ændringer af aktiviteter på et forretningssted. Men hvis aktiviteterne ændres så meget, at det må vurderes, at der er tale om en ny virksomhed, skal de nødvendige tilladelser søges på ny. Det anbefales derfor at kontakte Bevillingsnævnet eller, hvis der ønskes at ændre aktiviteterne på et forretningssted væsentligt. Eksempelvis fra grillbar til værtshus, pizzeria til diskotek, eller hvis der sker en væsentlig udvidelse af kapaciteten på stedet. ÆNDRING I EJERFORHOLD: Hvis der sker ændringer i ejerforholdet, f.eks. en virksomhed omdannes til et selskab eller går fra selskab til at blive privatejet, så skal Bevillingsnævnet kontaktes med henblik på en vurdering af, om tilladelsen kan opretholdes, eller om der skal ansøges om en ny tilladelse med baggrund i de nye forhold. Hvis ansøger er et selskab f.eks. et anpartsselskab eller et interessentskab, meddeler Bevillingsnævnet typisk sammen med bevillingen vilkår om, at bevillingen bortfalder, hvis ejerforhold eller ledelse ændrer sig. Dette sker for at sikre, at Bevillingsnævnet modtager en ny ansøgning, hvis forholdene vedrørende forretningsstedet ændrer sig i forhold til det, der fremgår af den ansøgning, som Bevillingsnævnet har behandlet. 5.7 KAN JEG FÅ FRATAGET MIN BEVILLING? Ja. Bevillingsnævnet kan fratage en alkoholbevilling, f.eks. hvis en bevillingshaver har oparbejdet betydelig gæld til det offentlige med baggrund i restaurationsdrift. En meddelt alkoholbevilling bortfalder bl.a. hvis den ikke udnyttes. Bevillingen bortfalder også, hvis ansøger ikke overholder eventuelle betingelser, som Bevillingsnævnet har fastsat i bevillingen. Hvis det konstateres, at vilkåret ikke er overholdt, bortfalder bevillingen i sin helhed uden yderligere varsel. 7

8 5.8 KAN JEG KLAGE OVER BEVILLINGSNÆVNETS AFGØRELSE? Ja. Hvis Bevillingsnævnet giver afslag på en ansøgning eller fastsætter vilkår for en konkret tilladelse, har ansøgeren mulighed for at klage til byrådet. Byrådet har uddelegeret kompetencen i disse klagesager til Økonomiudvalget. Eventuelle klager bedes indgivet til Bevillingsnævnet. 6. MÅ JEG OPSTILLE SPILLEAUTOMATER? Opstilling af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer er alene muligt, hvis forretningsstedet har alkoholbevilling. Kompetencen på dette område ligger hos Spillemyndigheden. Se her: 7. NYTTIG INFORMATION 7.1 LOVBEKENDTGØRELSE OG REGELGRUNDLAG Kommunens opgaver og beføjelser i forbindelse med servering af alkohol m.v. følger reglerne i restaurationsloven, lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Det er også denne lov, der sætter rammerne for arbejdet i Bevillingsnævnet. 7.2 HVAD ER ERHVERVSMÆSSIG UDSKÆNKNING? Erhvervsmæssig udskænkning er, når udskænkningen sker med henblik på fortjeneste, også selvom rammen for udskænkningen er det sociale samvær i en forening eller på en uddannelsesinstitution. Uddannelsessteder, musikhuse, idrætsanlæg og sportsklubber, er således i bevillingsmæssig sammenhæng erhvervsvirksomheder på lige fod med øvrige bevillingshavere. Restaurationsloven fastslår, at al erhvervsmæssig udskænkning forudsætter tilladelse fra bevillingsmyndigheden. 8

9 7.3 GODKENDELSE AF BESTYRER Det er Bevillingsnævnets praksis at følge politiets indstilling. Bevillingsnævnet tager ikke i forbindelse med sagsbehandlingen direkte kontakt til bestyreren. Al kommunikation vedrørende godkendelse af bestyrer sker med bevillingshaver, som har ansvaret for, at de fremsendte oplysninger i ansøgningen er korrekte. 7.4 TILLADELSE TIL UDVIDET ÅBNINGSTIDER Den generelle lukketid i Slagelse Kommune er for aktiviteter indendørs fra kl og fra kl for udendørs aktiviteter. Forretningssteder, hvor der serveres mad- og drikkevarer, kan ifølge restaurationsloven ansøge om tilladelse til at holde åbent i den generelle lukketid. Det er Bevillingsnævnets praksis, at der som udgangspunkt alene gives tilladelse til udvidet åbningstid til diskoteker og værtshuse. Tilladelse til udvidet åbningstid omfatter typisk alene aktiviteter og servering indendørs. Tilladelse til udvidet åbningstid for aktiviteter og servering udendørs gives kun i særlige tilfælde som f.eks. ved byfester og i ferieperioder. Det er praksis omkring Slagelse By, at der ikke udenfor området Skovsøgade/ Gl. Torv gives tilladelse til udvidet åbningstid til diskoteker og andre forretningssteder, der retter sig mod samme målgruppe. Slagelse Kommune ønsker ikke, at aktiviteter efter kl for denne målgruppe spredes geografisk i Slagelse By i forhold til det nuværende kendte billede. Det er Bevillingsnævnets praksis at give en eventuel tilladelse til udvidet åbningstid med følgende betingelser: n Unge under 18 år må ikke opholde sig på forretningsstedet efter kl n Hvis der holdes åbent til kl , skal der holdes lukket fra kl til Endvidere har politiet typisk ønske om, at der i forbindelse med tilladelse til udvidet åbningstid på forretningssteder, der henvender sig til unge efter kl gives følgende betingelser: n Brug af autoriserede dørmænd fra kl n Politiets godkendelse af samtlige ansatte på forretningsstedet Varigheden af en tilladelse til udvidet åbningstid følger den eventuelle alkoholbevilling. 7.5 HENSYN TIL NÆROMRÅDET Bevillingsnævnet særligt opmærksom på hensynet til borgerne i nærområdet. Når Bevillingsnævnet modtager en ansøgning om en tilladelse til en adresse, hvor der ikke tidligere har været et forretningssted, indhentes en udtalelse fra Miljø og Natur. Dette gælder tillige ved alle ansøgninger om udvidet åbningstid, hvor der er tale om en førstegangsansøgning. Hvis Bevillingsnævnet modtager oplysning om, at ansøgeren ikke overholder gældende regler og retningslinjer, herunder f.eks. forskrift om miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.v., er det nævnets praksis at give en betinget tilladelse: En tilladelse der er betinget af, at ansøgeren foretager det fornødne, inden en tilladelse kan udnyttes. 7.6 BETYDNINGEN AF ØKONOMISK MODGANG Bevillingsnævnet er realistisk omkring, at branchen fra tid til anden oplever modgang i lighed med andre brancher. Endvidere er det almindeligt, at ansøger har opbygget kortfristet gæld i forbindelse med etableringen af forretningsstedet. Men forretningsmæssig ansvarlig adfærd indebærer, at der foreligger en realistisk plan for nedbringelse af eventuel gæld, herunder at det er godtgjort, at økonomien på forretningsstedet muliggør, at gælden kan nedbringes over den planlagte periode. 9

10 Generelt har det stor betydning for muligheden for at få den ansøgte tilladelse, at ansøger er realistisk omkring mulighederne på forretningsstedet. Hvis det er åbenbart, at ansøger ikke forholder sig til en eventuel stærkt negativ økonomisk udvikling, giver Bevillingsnævnet typisk en tidsmæssigt meget begrænset tilladelse, således at ansøger har en kort periode til enten at forsøge at vende den negative udvikling eller til at afvikle aktiviteterne. 8. VEJLEDNING OG NYTTIGE LINKS 8.1 VEJLEDNING OM REGLER 8.2 ANSØGNINGSSKEMAER De relevante ansøgningsskemaer findes på politiets hjemmeside under Borgerservice og tilladelser. 8.3 OM BEVILLINGSNÆVNET Vejledning om Bevillingsnævnets arbejde og forretningsorden kan findes på Slagelse Kommunes hjemmeside. Bevillingsnævnet holder som udgangspunkt møde en gang om måneden. Der afholdes dog ikke møde i juli måned. Der er ikke offentlig adgang til møderne. Generel vejledning om reglerne og om, hvordan man konkret skal forholde sig, hvis man ønsker at søge om f.eks. alkoholbevilling eller tilladelse til udvidet åbningstid, kan man få ved at kontakte politiet eller Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Kørekort og Bevilling i Nakskov. 10

11 9. TYPER AF TILLADELSER OG KOMPETENCEFORDELING MELLEM MYNDIGHEDERNE SERVERINGSSTEDER I FAST DRIFT: Fast alkoholbevilling Fast tilladelse til udvidet åbningstid (åbent mellem og 05.00) Godkendelse af bestyrer Autorisation som dørmand Bestyrelsesændringer, prøvelse omkring opretholdelse af bevilling Fratagelse af alkoholbevilling, tilsidesættelse af vilkår Fratagelse af alkoholbevilling, betydelig gæld til det offentlige Fratagelse af alkoholbevilling, uforsvarlig drift Lejlighedstilladelse, udvidet åbningstid Tilladelse til udvidet åbningstid for sluttede selskaber i særskilte lok. 10, Bevillingsnævnet 28, stk. 4, Bevillingsnævnet 14a, stk. 2, Bevillingsnævnet 15a, politiet 14, stk. 3, Bevillingsnævnet 19, domstolene 19a, Bevillingsnævnet 19, Bevillingsnævnet 28, stk. 4, Bevillingsnævnet Kræver ikke tilladelse SERVERING VED LEJLIGHEDSVISE ARRANGEMENTER: Servering af øl og bordvin indendørs Servering af øl og bordvin udendørs Servering af stærkere drikke end øl og bordvin Lejlighedstilladelse, udvidet åbningstid 22, politiet informeres 22, stk. 2, politiet 22, stk. 2, politiet 28, stk. 4, Bevillingsnævnet ANDRE TYPER AF TILLADELSER: Optræden på steder, hvor der serveres alkohol Byfester, generel fravigelse af lukketid på serveringsstederne 26, politiet 28, stk. 2, politiet FØLGENDE TYPER AF SERVERING KRÆVER IKKE TILLADELSE: Private fester, hvor serveringen ikke har erhvervsmæssig karakter Højskoler m.v., sammenkomster for eleverne Kantinedrift i en virksomhed (for eget personale) Pensionatdrift (længerevarende ophold, typisk i mindst 30 dage) Receptioner, jubilæer m.v. på egen virksomhed Salgsudstilling og udskænkning af egne varer i forbindelse med eksponeringen Udstillinger uden offentlig adgang Automatsalg, hvis kantinen eller virksomheden har alkoholbevilling FRAVIGELSE AF MEDDELTE VILKÅR: Fravigelse af f.eks. vilkår om tvunget lukketid Den myndighed, der har pålagt vilkåret 11

12 JANNERUP.DK Bevillingsnævnet Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse Du kan finde yderligere information om Bevillingsnævnet på herunder kontaktoplysninger til nævnets sekretariat. Fotograf: Evan Hemmingsen. Fotos er fra restaurationslivet i Slagelse Kommune. 12

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på landbrug i Grønland. Stk. 2. Ved landbrug forstås i denne lov erhvervsmæssig udnyttelse af arealer

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED

NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED Sådan skal du gøre, hvis du driver en fødevarevirksomhed NÆRINGSBASEN HVAD ER NÆRINGSBASEN? Næringsbasen er et offentligt tilgængeligt register i Erhvervsstyrelsen, hvor

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Restaurationsplan Revideret marts 2014 Godkendt af Middelfart Byråd d. 7. april 2014

Restaurationsplan Revideret marts 2014 Godkendt af Middelfart Byråd d. 7. april 2014 Restaurationsplan Revideret marts 2014 Godkendt af Middelfart Byråd d. 7. april 2014 Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

Afbud: Kultur og Udviklingschef, Søren Staack; Skolechef Hanne Frederiksen og Jobcenterchef Stine Hollendsted.

Afbud: Kultur og Udviklingschef, Søren Staack; Skolechef Hanne Frederiksen og Jobcenterchef Stine Hollendsted. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 18.juni 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 23 Afbud: Kultur og Udviklingschef, Søren Staack; Skolechef Hanne Frederiksen og Jobcenterchef

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

VEJLEDNING OM. vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Praktiske oplysninger... 1 3. Vedtægtsændringer skal være velbegrundede...

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v.

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v. 2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 245-24 Fremsat den 28. januar 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere