Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 10. januar 2020 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr (tidligere AR ) Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for HCS A/S Transport & Spedition (advokat Helge Werner) i hvilken sag der sidst blev holdt retsmøde den 7. januar Retten beklædtes af næstformand, højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen. Som retsskriver fungerede dommerfuldmægtig Bo Ruby Nilsson. Ingen var mødt eller tilsagt. I retsmødet den 7. januar 2020 overlod parterne det til retsformanden i henhold til arbejdsretslovens 16, stk. 3, at afgøre sagen. Retsformanden traf følgende: AFGØRELSE Påstande Klager, Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F Transportgruppen, nedlagde påstand om, at HCS A/S Transport & Spedition til 3F skal betale en bod, fastsat efter Arbejdsrettens skøn, og at spørgsmålet om efterbetaling henskydes til sædvanlig fagretlig behandling. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for HCS A/S Transport & Spedition, påstod frifindelse.

2 Sagen i hovedtræk Sagen angår, om HCS A/S Transport & Spedition har begået overenskomstbrud ved at lade virksomhedens medarbejdere stå for vask af arbejdstøj under omstændigheder, hvor virksomheden har stillet de nødvendige maskiner og vaskemidler til rådighed på arbejdspladsen. Overenskomstgrundlag Dagrenovationsoverenskomst mellem DI Overenskomst I og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen, indeholder for kontraktperioder med opstart efter 1. januar 2015 følgende bestemmelse i 3: 3. Lokalaftale om akkord for indsamling af sække og tømning af spande på hjul Stk. 1. Med virkning fra første kontraktperiode med aftalt opstart efter 1. januar 2015 gælder nærværende 3 ved fastsættelse af normtal. Stk. 2. Lokale aftaler kan indgås mellem tillidsrepræsentanten på virksomheden og virksomhedens ledelse, jf. Generelle bestemmelser, 18. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan aftalen indgås med den lokale afdeling af 3F. Hvis der er indgået en aftale med en tillidsrepræsentant, og der på et tidspunkt ikke er valgt en tillidsrepræsentant, indtræder den lokale afdeling af 3F som part. Stk. 3. I forbindelse med at en virksomhed vinder et udbud, skal virksomheden snarest muligt indlede og afslutte forhandlinger om norm fastsættelse, jf. Dagrenovationsoverenskomsten, Bilag A. Forhandlingerne skal så vidt muligt være afsluttede, således at arbejdet kan igangsættes på akkord. Såfremt dette ikke er muligt, udføres og afregnes al arbejdet på grundlag af den i 2, stk. 1. anførte løn. Stk. 4. Normtallet for spande på hjul i bydistrikterne kan fastsættes til mellem 900 og pr. mand pr. uge. For to-kammer biler hvor der sker tømning af to eller flere spande på hjul samtidig, kan normtallet fastsættes til mellem og pr. mand pr. uge. Stk. 5. I blandede distrikter, landsbyer o.l. kan normtallet for spande på hjul fastsættes til mellem 750 og pr. mand pr. uge. For to-kammer biler, hvor der sker tømning af to eller flere spande på hjul samtidig, kan normtallet fastsættes til mellem 850 og pr. mand pr. uge. Stk. 6. Normtallet for sække i bydistrikter med lukkede komprimatorvogne kan fastsættes til mellem og sække pr. mand pr. uge. Stk. 7. I blandede distrikter, landsbyer o.l. med lukkede komprimatorvogne kan normtallet for sække fastsættes til mellem og pr. mand pr. uge. Stk. 8. Forannævnte normer er standardnormer, der med overenskomstparternes godkendelse kan fraviges, når de lokale forhold giver anledning hertil. Stk. 9. Aftalen skal indeholde tømningspris/stykpris indenfor normen, pris for overudbæringer og for indkøring af helligdage samt pris for kørsel på helligdage.

3 Endvidere skal det af lokalaftalen fremgå, hvilke forudsætninger der ligger til grund for indgåelse af normen, jf. Dagrenovationsoverenskomsten, bilag A. Herudover skal der aftales pris for afhentninger udenfor distriktet, hvor ekstratømningen ikke er foranlediget af mandskabet. Stk. 10. For så vidt der ikke opnås enighed mellem virksomheden og de berørte medarbejdere om normfastsættelsen, udføres og afregnes al arbejdet på grundlag af den i 2, stk. 1 anførte løn. Stk. 11. Senest 6 måneder efter indgåelse af lokal aftale om normfastsættelse skal parterne foretage en evaluering af normfastsættelsen. Såfremt forudsætningerne for den aftalte norm ændres væsentligt, er parterne i alle tilfælde berettiget til en drøftelse af normen. Kan der ikke opnås enighed om evalueringen/tilpasningen af normen, udføres og afregnes al arbejdet på grundlag af den i 2, stk. 1 anførte løn, indtil enighed måtte være opnået, eller til organisationerne har behandlet sagen og resultat heraf foreligger, eller en faglig voldgift har taget stilling. Stk. 12. Organisationerne kan i enighed iværksætte en kontrolopmåling med henblik på afgørelse af en konkret sag, der måtte blive rejst i henhold til Dagrenovationsoverenskomsten, Bilag A. Stk. 13. Ved nye eller supplerende indsamlingsordninger og andre ydelser, udover de i lokalaftalen nævnte, kan der optages lokale forhandlinger med henblik på at justere i normfastsættelsen eller indgå særskilt aftale om betaling. For så vidt der ikke opnås enighed mellem parterne, udføres og afregnes al arbejdet på grundlag af den i 2, stk. 1 anførte løn. Stk. 14. Hvis denne bestemmelse bliver anvendt på en uhensigtsmæssig måde, er organisationerne enige om at drøfte de konkrete eksempler med henblik på at borteliminere disse. Af bilag A til overenskomsten fremgår følgende: Bilag A. Fastsættelse af norm ved indgåelse af lokalaftale om akkord for indsamling af sække og tømning af spande på hjul Anmærkning: For kontraktperioder med opstart efter 1. januar 2015 eller senere gælder nedenstående. Ved fastsættelse af normtal ved indgåelse af lokal aftale, jf. 3, stk. 3, kan følgende forudsætninger indgå: Antal af sækketømninger henholdsvis i skel og på standplads. Antal spandetømninger henholdsvis i skel og på standplads. Antal tømninger i standplads/skel. Angivelse af det/de aflæsningssteder der er udgangspunktfor den fastsatte norm.

4 Er der tale om to-kammer bil, skal det præciseres om der er 2, 3 eller 4 kammerspande, eller om der skal hentes dobbeltspande osv. Bemanding. Lokal definition på skel. Sker der en kombination af tømninger på standplads/standplads og skel/skel, kan der træffes behørig aftale om afhentning/betaling, såfremt spanden ikke er placeret som oplyst. Foring (minicontainere har en særskilt sats herfor). Tidsforbrug. Hvis ikke andet er aftalt, er 35% af tidsforbruget henlagt til kørsel. Registreringssystemer eller lignende. Adgangsvejenes forhold, herunder eventuelle AT-adresser og eventuelle dispensationer, som foreligger skriftligt og udstedt af Arbejdstilsynet. Supplerende indsamlingsordninger. Ovennævnte forudsætninger er ikke udtømmende, men er eksempler på, hvad der kan og bør indgå som elementer ved normfastsættelsen. Der kan være situationer, som f.eks. på grund af geografiske forhold, der umuliggør opnåelse af den i Dagrenovationsoverenskomsten fastsatte norm på 750 i blandede distrikter, ligesom de øvrige normgrænser kan fraviges, hvis de lokaleforhold giver anledning hertil, og organisationerne godkender dette. Lokalaftale Aarhus af 28. august 2015 vedrører aflønning af medarbejderne ansat i RenoNorden A/S (nu HCS A/S Transport & Spedition), beskæftiget med indsamling af restaffald og papir i Aarhus Kommune, distrikt 1 og 2. Lokalaftalen havde virkning fra den 31. august 2015 og regulerer ikke spørgsmålet om vask af arbejdstøj. Tilsvarende gør sig gældende for den nugældende lokalaftale, der er gældende fra den 9. november 2017 til den 30. september Forklaringer Ole Thorup har forklaret bl.a., at han er faglig sekretær hos 3F Transport & Logistik. Han deltog i forhandlingerne om lokalaftalerne fra 2015 og 2017 med RenoNorden A/S, der senere blev overtaget af HCS A/S Transport & Spedition, og han er medunderskriver af 2017-aftalen. Vask af arbejdstøj blev ikke drøftet ved indgåelse af de to lokalaftaler, men han var også på daværende tidspunkt klar over, at medarbejderne selv skulle vaske deres arbejdstøj. De opgaver, der i dag varetages af HCS A/S Transport & Spedition, blev oprindeligt, dvs. for mange år siden, varetaget af Aarhus Kommune. Da kommunen forestod opgaverne, sørgede kommunen for, at medarbejdernes arbejdstøj blev vasket. Det samme var tilfældet for den virksomhed, der overtog renovationsopgaverne fra kommunen. På et tidspunkt var der en ny operatør, der overtog opgaverne. Denne operatør havde driftssted på en anden adresse, og det var i forbindelse med overflytningen til dette driftssted, at der blev indført en ordning om, at medarbejderne selv skulle vaske arbejdstøjet. Spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at lade medarbejderne forestå tøjvasken, blev ikke rejst over for RenoNorden. Dette skyldtes, at 3F først efter en afgørelse fra Arbejdstilsynet fra efteråret 2016 blev klar over, at arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre, at tøjet bliver vasket. Han havde gjort sig nogle overvejelser om at rejse spørgsmålet over for RenoNorden, men han nåede det aldrig, da det pludselig gik meget stærkt med, at virksomheden blev overtaget af HCS A/S Transport & Spedition. Umiddelbart efter at HCS A/S Transport & Spediti-

5 on havde overtaget virksomheden, påpegede han problemet med arbejdstøjet, og i november 2018 blev der indledt en fagretlig sag mod HCS A/S Transport & Spedition. Michael Vad har forklaret bl.a., at han er tillidsrepræsentant hos HCS A/S Transport & Spedition. Han har været ansat i virksomheden, siden opgaverne blev varetaget af Aarhus Kommune, og således også da opgaverne blev varetaget af RenoNorden, men han er først blevet tillidsmand hos HCS A/S Transport & Spedition. Der er ham bekendt aldrig blevet indgået nogen aftale om, at medarbejderne skulle forestå vask af arbejdstøj. Det var oprindeligt virksomheden, der stod for tøjvasken, og den nye ordning med, at det pludselig var medarbejderne, der skulle vaske tøjet, var bare noget, der skete uden nogen drøftelser herom. Det er forskelligt, hvor tit medarbejderne vasker deres arbejdstøj, men det er hans opfattelse, at tøjet skal vaskes mindst én gang om ugen. Et arbejdssæt fylder mere, end hvad der kan være i én maskine, hvorfor det er nødvendigt at vaske flere gange. Han vil tro, at det tager ca. 2 timer for vask og tørring af tøjet i maskinen. Det er muligt at sætte tøjet over, inden man kører ud på tur, hvorved tøjet er klar, når man kommer hjem. Der gælder dog et først-til-mølleprincip, da der ikke er maskiner nok til, at alle kan få vasket deres tøj samtidig. Der er derfor altid nogen, der ikke fanger en maskine, og som derfor må vente. Han bruger selv virksomhedens vaskemaskiner, men han ved ikke, om alle medarbejderne gør det. Det er ikke noget, han holder øje med. Henrik Christensen har forklaret bl.a., at han er seniorchefkonsulent hos DI s overenskomstafdeling, hvor han har været ansat siden Han kender renovationsoverenskomsten meget godt, da han har været med til at forhandle den. Det er korrekt, at det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren er forpligtet til at stille rent arbejdstøj til rådighed for medarbejderne. Dette er dog ikke til hinder for, at arbejdsgiveren betaler sig fra vask af arbejdstøj, f.eks. ved at lade medarbejderne udføre arbejdet, og det er det, der som regel sker i praksis. Arbejdsgiverne har været bekendt med forpligtelsen længe, og Arbejdstilsynets afgørelse herom fra efteråret 2016 kom derfor ikke som nogen overraskelse. Der var tale om en enkelt arbejdsgiver, der ikke ville rette ind. Renovationsområdet er præget af et stort antal lokalaftaler. Det er kendetegnende for lokalaftalerne, at de ikke regulerer alle forhold mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. Det typiske er, at lokalaftaler ikke indeholder bestemmelser om vask af arbejdstøj. Han har faktisk så vidt han husker aldrig set en lokalaftale, der regulerede vask af arbejdstøj dette selv om, der findes forskellige ordninger på de forskellige arbejdspladser. Lokalaftalerne er reguleret i 3 i Dagrenovationsoverenskomsten for kontraktperioder med opstart 1. januar 2015 eller senere. Kerneområdet for lokalaftalerne er normfastsættelsen, dvs. fastsættelse af det antal sække eller spande på hjul, som medarbejderne skal tømme for at få en løn svarende til 37 timers arbejde. 3, stk. 4-7, regulerer de spænd inden for hvilke, normtallet kan fastsættes. Spændene er fastsat således, at der kan tages højde for diverse lokale forskelle. Overenskomsten regulerer ikke spørgsmålet om vask af arbejdstøj, ligesom der er mange andre forhold, der ikke er reguleret heri, herunder f.eks. hvor og hvordan bilerne skal vaskes og tankes.

6 Overenskomstens 3, stk. 11, 1. led, bestemmer, at en lokalaftale om normfastsættelse skal evalueres senest 6 måneder efter aftalens indgåelse. Denne bestemmelse er i såvel arbejdsgivers som arbejdstagers interesse, idet den sikrer, at parterne overvejer, om de forudsætninger, der blev lagt til grund ved aftalens indgåelse, holder. Lokalaftalerne fra 2015 og 2017 med RenoNorden A/S (nu HCS A/S Transport & Spedition) blev evalueret i overensstemmelse med 3, stk. 11, 1. led, og der blev ikke i den forbindelse gjort indsigelse om, at vask af arbejdstøj ikke var omfattet af medarbejdernes arbejdsopgaver. Når en lokalaftale er blevet evalueret, er lokalaftalen bindende i den aftalte virkningsperiode. Hvis aftalens forudsætninger ændrer sig væsentligt, kan der dog iværksættes drøftelser om ændring af normtallet, jf. 3, stk. 11, 2. led. Bilag A til Dagrenovationsoverenskomsten indeholder en ikke udtømmende opregning af forhold, der kan reguleres i en lokalaftale. Den blev lavet for at gøre det lettere lokalt at tage højde for alle relevante forhold. 3, stk. 13, bestemmer, at der ved nye eller supplerende indsamlingsordninger og andre ydelser, udover de i lokalaftalen nævnte, kan optages lokalforhandlinger med henblik på at justere normfastsættelsen eller indgå særskilt aftale om betaling. Det, som bestemmelsen sigter til, er tilfælde, hvor virksomheden typisk på foranledning af kommunen bliver pålagt nye eller supplerende opgaver. Bestemmelsen har således ikke noget med virksomhedens interne forhold at gøre, herunder hvem der skal forestå vask af arbejdstøj. Mads Frederiksen har forklaret bl.a., at han er administrerende direktør i HCS A/S Transport & Spedition. HCS A/S Transport & Spedition overtog virksomheden fra RenoNorden, idet RenoNordens moderselskab var gået konkurs, hvorfor selskabet ville ud af deres tabsgivende kontrakter, herunder denne virksomheds kontrakt med Aarhus Kommune. HCS A/S Transport & Spedition overtog opgaverne efter et udbud, som Aarhus Kommune afholdt i sommeren Da overtagelsen af opgaverne skulle ske allerede med virkning fra 1. november 2018, var det reelt en forudsætning for udbuddet, at det vindende selskab overtog RenoNordens bilmateriel. Det ville nemlig ikke være muligt at skaffe bilmateriel på den korte tid mellem udbuddets afslutning og aftalens ikrafttræden. Da HCS A/S Transport & Spedition overtog virksomhedens bilmateriel, var selskabet i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven forpligtet til at tilbyde virksomhedens medarbejderne, at også de blev omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Dette tilbud tog medarbejderne imod. HCS A/S Transport & Spedition lejede sig oprindeligt ind det sted, hvor RenoNorden havde haft driftssted. Da HCS A/S Transport & Spedition overtog virksomheden, trådte selskabet således fuldstændig ind i den allerede kørende virksomhed. Som led i udbudsprocessen besigtigede HCS A/S Transport & Spedition virksomheden og dennes driftssted. Ved besigtigelsen havde man noteret sig, at medarbejderne selv vaskede deres arbejdstøj i maskiner, der var stillet til rådighed af virksomheden. HCS A/S Transport & Spedition havde ikke overvejelser om at ændre tøjvask-ordningen, heller ikke da virksomheden senere flyttede driftsstedet til en ny lokalitet. Han ved, at lokalaftalen af 2017 i overensstemmelse med overenskomstens 3, stk. 11, blev evalueret i april 2018, hvor man ikke fandt grundlag for at foretage nogen ændringer. Alle var tilfredse med lokalaftalen.

7 Han har aldrig hørt om, at der skulle være problemer med ventetider eller manglende kapacitet i vaskemaskinerne. Det er ikke noget, medarbejderne har gjort opmærksom på. HCS A/S Transport & Spedition driver renovationsvirksomhed flere steder i landet. Medarbejderne forestår selv vask af arbejdstøj på alle disse steder. Klaus Egebo Jakobsen har forklaret bl.a., at han er produktionschef i HCS A/S Transport & Spedition, hvorfor han har ansvaret for at udarbejde tilbud på offentlige udbud. Da HCS A/S Transport & Spedition overtog virksomheden fra RenoNorden, fortsatte arbejdet helt uforandret. Der var i forbindelse med overtagelsen ingen drøftelser med medarbejderne om, at vask af arbejdstøj udgjorde et problem. Der kan i praksis gennemføres 3-4 vask pr. maskine pr. dag. Maskinerne er kombimaskiner, der både vasker og tørrer. Når en vask er færdig, er det typisk en kollega, der tager tøjet ud og lægger det i en kurv for så at starte sin egen vask. Han har aldrig hørt om, at der skulle være ventetider eller kapacitetsproblemer. Medarbejderne har forskellige mødetider, og det indebærer, at maskinerne kan bruges på skift. Det er deres forventning, at den pakke med arbejdstøj, som de udleverer til medarbejderne, indeholder tøj til en uge. Derfor må det sædvanlige være, at medarbejderne vasker tøjet én gang om ugen. Han har aldrig set, at medarbejderne har ventet på at komme til vaskemaskinerne, og han har aldrig modtaget klager herom. Anbringender Klager har anført bl.a., at vask af arbejdstøj ikke indgår i den arbejdsnorm, der er fastsat i lokalaftalen. På baggrund af Ole Thorups forklaring vedrørende lokalaftaleforhandlingerne må det lægges til grund, at spørgsmålet om tøjvask ikke blev drøftet ved aftaleindgåelsen. Da der således ikke foreligger nogen aftale om, at medarbejderne selv skal forestå vask af arbejdstøj, er der ikke grundlag for at pålægge dem dette. Normen holder ikke, når medarbejderen også skal vaske deres tøj. Opgaven påhviler arbejdsgiveren og kan kun pålægges medarbejderen mod betaling. Det forhold, at medarbejderne siden 2015 faktisk har forestået vask af arbejdstøj, kan ikke føre til et andet resultat. Virksomhedens pålæg til medarbejderne var også i 2015 uretmæssig, og det forhold, at medarbejderne først senere blev klar over dette, fratager ikke medarbejderne muligheden for at gøre indsigelse. Forbundet gjorde opmærksom på problemet straks, da man blev opmærksom på dette. Virksomhedens pålæg om, at medarbejderne selv skal vaske deres arbejdstøj, indebærer et overenskomstbrud, da medarbejderne skal udføre arbejde ud over det, der er normsat i lokalaftalen. Hvis 3F gives medhold, bør boden fastsættes til kr. Indklagede har anført bl.a., at HCS A/S Transport & Spedition med virkning fra 1. november 2018 indtrådte i de kollektive aftaleforhold, herunder lokale aftaler og kutymer, der havde været gældende for RenoNorden under dette selskabs udførelse af arbejdsopgaverne. HCS A/S Transport & Spedition indtrådte derfor også i den hidtidige praksis på virksomheden om, at medarbejderne selv forestod vask af arbejdstøj under anvendelse af maskiner og vaskemidler, som virksomheden stillede til rådighed. Denne praksis må anses for en del af den arbejds-

8 norm, der er fastsat i lokalaftalen, som traditionelt omfatter alt arbejde, der udføres af medarbejderne under deres ansættelse. Det forhold, at vask af arbejdstøj ikke er omtalt i lokalaftalerne, kan ikke tages som udtryk for, at arbejdet ikke er indeholdt i den aftalte norm. Tværtimod er det sædvanlige udgangspunkt, at ikke enhver arbejdsfunktion er beskrevet i den aftalte norm. Den omstændighed, at medarbejderne også under deres ansættelse hos RenoNorden selv forestod tøjvask, understøtter, at arbejdet er indeholdt i normen. Hertil kommer, at medarbejderne i forbindelse med evaluering af lokalaftalen ikke har gjort indsigelse mod den gældende praksis om vask af arbejdstøj. HCS A/S Transport & Spedition har således ikke begået overenskomstbrud. Der er intet i arbejdsmiljøloven, der forhindrer en virksomhed i at lade medarbejderne forestå vask af tøjet. Retsformandens bemærkninger Parterne er enige om, at HCS A/S Transport & Spedition som arbejdsgiver efter arbejdsmiljøloven har pligt til at stille rent arbejdstøj til rådighed for medarbejderne. Dagrenovationsoverenskomsten bygger på et akkordsystem, der indeholder standardnormer. Efter 3 kan der indgås lokalaftaler om akkord for indsamling af sække og tømning af spande på hjul. En sådan aftale er indgået mellem parterne for indsamling af restaffald og papir for to distrikter i Aarhus Kommune. Aflønningen er baseret på de normer, der fremgår af overenskomsten og bilaget hertil. Aftalen rummer bestemmelser om bl.a. transport til aflæsningssted, afhentninger uden for distriktet og sundhedsforsikring. Aftalen rummer derimod ikke bestemmelser om vask af arbejdstøj, vask af bil mv. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at lokalaftaler typisk ikke indeholder bestemmelser om vask af arbejdstøj og andre interne forhold i virksomheden. Det kan efter bevisførelsen endvidere lægges til grund, at medarbejderne på virksomheden siden 2015 selv har vasket deres tøj. Opgaven består i, at medarbejderne selv lægger det snavsede tøj i en vaske- og tørremaskine og tager det rene tøj ud efter endt vask. Denne opgave udføres af medarbejderne i alle afdelinger af HCS A/S Transport & Spedition og også i den virksomhed, som tidligere havde kontrakten med Aarhus Kommune. Under disse omstændigheder kan det ikke anses for godtgjort, at virksomheden har begået brud på overenskomsten ved at lade medarbejderne udføre den begrænsede opgave i forbindelse med vask af arbejdstøjet, selv om der ikke i lokalaftalen er taget stilling til, om denne opgave skal aflønnes særskilt. Sagen sluttet. Retten hævet. Marianne Højgaard Pedersen / Bo Ruby Nilsson

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 14. januar 2019 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2018.0044 Fagbevægelsens Hovedorganisation Fagligt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 28. marts faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 28. marts faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0032): Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I/ATL (advokat Anders Fugmann) 2 Der er under

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 7. februar 2019 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr. AR 2018.0341: Lærernes Centralorganisation (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. juni 2018 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2017.0801 Landsorganisationen i Danmark for FOA

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 30. august 2019 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR 2018.0299 Fagbevægelsens Hovedorganisation for

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Kendelse af 6. november faglig voldgift FV Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI Overenskomst I v/di.

Kendelse af 6. november faglig voldgift FV Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI Overenskomst I v/di. Kendelse af 6. november 2017 i faglig voldgift FV2016.0037 Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Meldgaard Miljø A/S (advokatfuldmægtig Alexander Stangerup) 2

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 20. maj 2010 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2009.0643 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Ulrik Mayland) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Ulrik Mayland) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV 2018.0112 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Jydsk Tagteknik (Thorsten Wilstrup) 1.Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. (advokat Evelyn Jørgensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. (advokat Evelyn Jørgensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2018 i faglig voldgiftssag (FV2018.0061): 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Hjem-Is A/S (advokat Lars Overgaard)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

eijilli Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen)

eijilli Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen) eijilli PERSONALESTYRELSEN FINANSMINISTERIET Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og C010 - Centralorganisationen af 2010 (LC/C010-hovedaftalen) 2011 Cirkulære

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV )

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2015.0035) Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod BOA for Statoil Fuel og Retail A/S (advokat Jeanette Werner) Sagens behandling Sagen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ) 3F Fagligt Fælles Forbund for murersvend A. mod. Dansk Byggeri for Hansson & Knudsen A/S

Kendelse i faglig voldgift (FV ) 3F Fagligt Fælles Forbund for murersvend A. mod. Dansk Byggeri for Hansson & Knudsen A/S Kendelse i faglig voldgift (FV 2018.0086) 3F Fagligt Fælles Forbund for murersvend A mod Dansk Byggeri for Hansson & Knudsen A/S Sagen drejer sig om, hvorvidt murersvenden har ret til siddepenge for kørsel

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

5.1. Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION

5.1. Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION 1994 Cirkulære om HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION/ OVERENSKOMSTANSATTES CENTRALORGANISATION INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til hovedaftalens

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 14. januar 2015 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0640 Landsorganisationen i Danmark Fagligt

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks)

Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV : Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) Tilkendegivelse og forlig af 24. november 2017 i faglig voldgiftssag FV2017.0088: Dansk Magisterforening som mandatar for A (advokat Frederik Brocks) mod Moderniseringsstyrelsen for Institution B (Kammeradvokaten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. oktober faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. oktober 2008 i faglig voldgift: HK/Privat mod Malerforbundet i Danmark Sagen forhandledes den 7. oktober 2008. Den faglige voldgiftsret bestod af Gerda Christensen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift FV

Opmandskendelse i faglig voldgift FV Opmandskendelse i faglig voldgift FV 2015.0207 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) for Nordjyske Medier A/S (advokat Hans Henrik Christiansen) (om

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den20. marts 2012holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2010.0098 Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om der i Maleroverenskomstens 10, stk. 2, er fornøden hjemmel for fagretlig behandling af arbejdsmiljøspørgsmål.

Uoverensstemmelsen angår, om der i Maleroverenskomstens 10, stk. 2, er fornøden hjemmel for fagretlig behandling af arbejdsmiljøspørgsmål. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0084 Malerforbundet i Danmark (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Peter Maler A/S (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. marts faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. marts faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. marts 2018 i faglig voldgiftssag (FV2016.0124): Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I for Arriva Danmark A/S (advokat Sussi Skovgaard-Holm)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. januar faglig voldgiftssag FV : CO-industri for 3F Industrigruppen for et antal medlemmer.

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. januar faglig voldgiftssag FV : CO-industri for 3F Industrigruppen for et antal medlemmer. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. januar 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0092: CO-industri 3F Industrigruppen et antal medlemmer mod DI Overenskomst I Royal Unibrew A/S -------------------------------------

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. april i sag nr. A :

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. april i sag nr. A : Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. april 2008 i sag nr. A2005.364: Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri Metropak A/S Rundageren 4 2640 Hedehusene (advokat Tine B. Skyum) mod Landsorganisationen i

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund (3F) Byggegruppen. (Jacob Scavenius) mod. Dansk Byggeri for Dansk Tagteknik A/S

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) Fagligt Fælles Forbund (3F) Byggegruppen. (Jacob Scavenius) mod. Dansk Byggeri for Dansk Tagteknik A/S OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV2019.0039) Fagligt Fælles Forbund (3F) Byggegruppen (Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Dansk Tagteknik A/S (Anne Gausland) Afsagt den 7. maj 2019 2 1. Indledning

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV

Kendelse af 8. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV Kendelse af 8. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0128 CO-Industri for Dansk El-Forbund for nogle medlemmer af forbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for MB Networks A/S under

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. februar faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. februar faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. februar 2018 i faglig voldgiftssag (FV2016.0049): Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I for Arriva Danmark A/S (advokat Sussi Skovgaard-Holm)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 7. juli 2011

Arbejdsrettens dom af 7. juli 2011 Arbejdsrettens dom af 7. juli 2011 i sag nr. A2010.0361: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Protokollat med Tilkendegivelse. Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund for A og B. mod

Protokollat med Tilkendegivelse. Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund for A og B. mod 1 Protokollat med Tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2017.0120) Fagligt Fælles Forbund for A og B (advokat Jesper Schäfer Munk) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Ulla Løvschal Wernblad)

Læs mere