ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2019"

Transkript

1 ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2019 Resultat og omkostninger Nøgletal - afkast og forrentning Formue og pensionsydelser 40,7 mia. kr. investeringsafkast før skat og omkostninger 39,7 pct. 1 afkast (før skat) fra Investering ift. bonuspotentialet mia. kr. medlemmernes formue 0,32 pct. årlige omkostninger (ÅOP) 8,2 pct. gennemsnitligt årligt afkast de seneste 20 år (N1) kr. fuld årlig ATP-pension for en 65½-årig 34,0 mia. kr. årets resultat 3,4 pct. forrentning i garantierne (gns.) kr. gennemsnitlig årlig ATPpension for en 65½-årig Akkumuleret resultat ,6 mia. kr. resultat før opdatering af levetid og forhøjelse af pensioner -40,8 mia. kr. opdatering af levetid og forhøjelse af pensioner 30,7 mia. kr. resultat 1 Definition: ATP Koncernens investeringsafkast før skat (eksklusive minoritetsinteresser) ift. bonuspotentialet (gns.) Investeringsporteføljen følger en risikobaseret investeringstilgang, hvor fokus er på risiko, frem for hvor mange kroner der investeres. Investeringsporteføljen består som udgangspunkt af midler fra bonuspotentialet. De midler, der som følge af anvendelse af afledte finansielle instrumenter ikke bindes i afdækningsporteføljen, er til rådighed for investeringsporteføljen på markedsbetingelser. Det betyder i praksis, at investeringsporteføljen kan operere med flere midler end bonuspotentialet. Markedsværdien ultimo 2019 var på 355 mia. kr. I markedsværdien af investeringsporteføljen indgår også afledte finansielle instrumenter, hvor markedsværdien typisk vil være lav, nul eller negativ. 1

2 2019 var et godt år for ATP ATP skabte et historisk godt investeringsresultat i Forklaringerne hertil var flere, men gode markedsforhold, flere års målrettet arbejde med porteføljekonstruktion samt evnen og modet til at tage markedsrisiko var nogle af dem. ATP har derfor styrket grundlaget for at realværdisikre medlemmernes pensioner. I de kommende år forventer vi i tråd med markedet, at afkastene bliver mere moderate. I december 2019 vandt ATP hovedprisen som årets bedste europæiske pensionsselskab ved den europæiske pensionssektors årlige prisuddeling IPE Awards. Herudover vandt ATP hele fem øvrige priser på særskilte faglige områder. Det er ikke bare et flot resultat, men også en stor anerkendelse af det arbejde og engagement, som ATP s medarbejdere leverer hver eneste dag. Jeg er stolt på ATP s vegne. For mig viser priserne, at ATP gør det rigtig godt. Ikke bare i en dansk men også i en europæisk sammenhæng - det glæder jeg mig over og ser frem til at arbejde videre med i de kommende år. ATP s langsigtede relevans har også de senere år været et ledelsesmæssigt fokusområde. Derfor var Folketingets vedtagelse af Obligatorisk Pensionsopsparing i foråret og den efterfølgende udpegning af ATP til forvaltningsopgaven også en god nyhed for ATP i Det samme var canadiske CEM s årlige offentliggørelse af deres benchmarkingrapport. Denne bekræftede igen, at ATP globalt har nogle af de laveste administrations- og investeringsomkostninger. Dette ændrer dog ikke ved, at ATP særligt i lyset af lavere forventede afkast stadig skal have et stærkt omkostningsfokus. I 2019 fortsatte det målrettede arbejde med ATP s samfundsansvar. Som en væsentlig samfundsaktør er forventningerne berettiget høje til os, og ATP stræber efter, at det gode afkast og ansvarlighed skal gå hånd i hånd. Som en del af varetagelsen af samfundsansvaret overvejer vi herudover hele tiden, hvordan vi som organisation selv agerer. Vi har i 2019 foretaget flere nye investeringer med fokus på bæredygtighed. Samtidig søger vi fortsat både nationalt og internationalt samarbejde med henblik på at få størst mulig effekt ud af vores tiltag på eksempelvis skatteområdet. Vi er i første omgang gået sammen med tre andre pensionsselskaber om et fælles skattekodeks, der skal modvirke aggressiv skatteplanlægning og opfordre til ansvarlig skatteadfærd. Efterfølgende er flere kommet til. ATP s Administrationsforretning, der administrerer opgaver for staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, har udover et kontinuerligt arbejde med at forenkle og forbedre de enkelte forretningsområder haft særligt fokus på at konsolidere de mange opgaver, ATP er blevet tildelt de seneste år. Blandt andet har vi fortsat rejsen med at realisere konkurrenceudsættelsen af Udbetaling Danmarks itsystemer og forventer at kunne afslutte programmet i Organisatorisk var 2019 et foranderligt år for ATP. I juni tiltrådte jeg som administrerende direktør efter en periode som konstitueret på posten. Martin Præstegaard tiltrådte i september som viceadministrerende direktør og CFO. Investeringsdirektør Kasper Ahrndt Lorenzen skiftede til PFA, og Mikkel Svenstrup starter som ny investeringsdirektør 1. marts i Kravene til os i ATP er høje, når vi søger at sikre danskernes økonomiske grundtryghed ved at investere formuen på næsten 900 mia. kr. ansvarligt og samtidig at fastholde et lavt omkostningsniveau. Vi bestræber os på løbende at leve op til kravene og det store ansvar bedst muligt. Bo Foged Adm. direktør Omkring 40 pct. af landets folkepensionister har ingen anden pensionsindtægt end folkepensionen og ATP Livslang Pension. 2

3 Femårsoversigt for ATP Koncernen Mio. kr Investering Investeringsafkast Omkostninger Pensionsafkastskat og selskabsskat Resultat af Investering Afdækning Ændring i garanterede pensioner som følge af rente og løbetidsforkortelse Afkast af afdækningsporteføljen Pensionsafkastskat Resultat af afdækning af garanterede pensioner Ændring i garanterede pensioner som følge af rentekurveknæk Resultat af Afdækning Resultat af Investering og Afdækning Pension Bidrag Pensionsydelser Ændring i garanterede pensioner som følge af bidrag og udbetalinger Administrationsomkostninger Øvrige poster Resultat af Pension før opdatering af levetid Administration for eksterne parter Indtægter Omkostninger Selskabsskat Resultat af Administration for eksterne parter Resultat før bonustilskrivning og opdatering af levetid Opdatering af levetid Årets tilskrevne bonus Årets resultat Garanterede pensioner Bonuspotentiale Formue i alt Pct Omkostningsnøgletal Administrationsomkostninger ift. formue 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 Direkte og indirekte investeringsomkostninger ift. formue 0,30 0,31 0,31 0,28 0,38 Samlede omkostninger ift. formue (ÅOP) 0,32 0,34 0,33 0,31 0,42 Bonusgrad 16,6 13,3 18,1 15,2 16,8 Afkastnøgletal Afkast fra Investering før skat ift. bonuspotentiale (gns.) 39,7-5,9 28,4 15,2 16,4 Afkast fra Investering efter skat ift. bonuspotentiale (gns.) 33,4-4,7 23,7 13,0 13,9 Resultat før opdatering af levetid og bonus ift garanterede pensioner 4,1-0,8 3,8 1,4 2,0 1 Før effekt af rentekurveknæk 2 Ved rentekurveknæk forstås det punkt på rentekurven ved 40 år, hvor de garanterede pensioner går fra at blive diskonteret med en fast rente til en markedsrente. 3

4 Beretning ÅRET I HOVEDTRÆK ATP Koncernen opnåede i 2019 et resultat på 34,0 mia. kr., og resultatet var drevet af høje afkast i investeringsporteføljen. I 2019 har næsten samtlige aktivklasser givet positive afkast. Især investeringer i stats- og realkreditobligationer samt i børsnoterede danske og udenlandske aktier gav store, positive bidrag til afkastet, mens investeringer i inflationsrelaterede instrumenter trak ned. ATP forventer i tråd med markedsforventningerne lavere afkast og større udsving i de kommende år. Med afsæt i ambitionen om at sikre pensionernes realværdi bedst muligt på sigt har bestyrelsen fastlagt en langsigtet resultatmålsætning for Investering og Afdækning efter skat. Målsætningen var isoleret set for 2019 på 10,1 mia. kr., og med et resultat af Investering og Afdækning på 29,9 mia. kr. mere end opfyldes resultatmålet, og resultatet vurderes som meget tilfredsstillende. For at bibeholde et passende investeringsmæssigt råderum til at kunne realværdisikre pensionerne i fremtiden, særligt set i lyset af, at værdien af de garanterede pensioner er steget kraftigt, har bestyrelsen besluttet ikke at forhøje pensionerne i år. ATP har, primært som følge af et mindre fald i levetiden i Danmark, justeret sin prognose for levetidsudviklingen. Justeringen betyder, at der overføres 3,2 mia. kr. fra de garanterede pensioner til bonuspotentialet. I dag forventes 65½-årige medlemmer i gennemsnit at blive 87 år. Anvendelse af de seneste 5 års resultater Mia. kr ,4 Forlængelse af pensioner (levetid) 9,4 Forhøjelse af pensioner (bonus) 30,7 Overførsel til bonuspotentiale ATP fik et samlet positivt resultat på 34,0 mia. kr. efter opdatering af levetid. Reserverne - bonuspotentialet - var ved udgangen af 2019 på 126,0 mia. kr., og de garanterede pensioner udgjorde 759,6 mia. kr. Den samlede formue var dermed på 885,6 mia. kr. ATP har i 2019 afsat hele 19,0 mia. kr. til pensionsafkast- og selskabsskat. INVESTERING OG AFDÆKNING Der er to kilder til værdiskabelse i ATP: En afdæknings- og en investeringsportefølje. Den overordnede målsætning for afdækningsporteføljen er at sikre den garanterede forrentning således, at ATP til enhver tid kan leve op til det, som medlemmerne er lovet. Den overordnede målsætning for investeringsporteføljen er at skabe et afkast, der giver mulighed for dels at opbygge reserver til dækning af eksempelvis længere levetid end forventet, således at ATP sikrer pensionerne hele livet, dels at forhøje de garanterede pensioner og dermed sikre pensionernes realværdi. Afdækning Afdækningen tilrettelægges, så markedsværdien af afdækningsporteføljen efter skat forventes at svinge i samme takt og omfang som de garanterede pensioner, når renten ændrer sig. Igen i år er dette mål opfyldt. På grund af rentefald i Europa i 2019 er værdien af de garanterede pensioner steget markant. Afdækningsporteføljen er designet til at beskytte pensionerne mod sådanne renteudsving, og afdækningen virkede også i 2019 efter hensigten. Resultatet af Afdækning inden rentekurveknæk udgjorde 1,1 mia. kr. For de garanterede pensioner, der ligger op til 40 år frem i tiden, sker afdækningen til den markedsrente, der anvendes til at værdiansætte de garanterede pensioner. Det betyder, at afdækningen kan ske effektivt. Garantier, der ligger ud over 40 år, værdiansættes derimod med en fast rente på 3 pct. 4

5 ATP s rentekurve ultimo året Pct. 3,5 3,0 2,5 Knæk i rentekurve 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, Løbetid Fast rente Markedsrente 2019 Markedsrente 2018 Garanterede pensioner, der i løbet af året går fra at være over 40 år til at være under 40 år, går fra at være værdiansat på en fast rente på 3 pct. til en markedsrente. Når markedsrenten er under den faste rente på 3 pct., vil det medføre et tab, mens en højere markedsrente end 3 pct. vil medføre en gevinst. Dette forhold betegner ATP som rentekurveknæk. I 2019 var markedsrenten under 3 pct., og det har resulteret i et tab på 5,2 mia. kr. i Afdækning. Tabet betyder, at der overføres midler fra bonuspotentialet til de garanterede pensioner. Dette påvirker således ikke ATP s samlede formue. Samlet set gav Afdækning efter rentekurveknæk et negativt resultat på 4,1 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af de garanterede pensioner. Investering Investeringsafkastet før omkostninger og skat blev på 40,7 mia. kr., hvilket er ATP s højeste årsafkast for investeringsporteføljen nogensinde. ATP s afkastnøgletal i forhold til bonuspotentialet blev for året på 39,7 pct. Resultatet efter skat blev på 34,0 mia. kr. i Det største positive afkast på 12,7 mia. kr. blev opnået i porteføljen af stats- og realkreditobligationer, mens investeringer i udenlandske og danske børsnoterede aktier gav afkast på henholdsvis 9,3 mia. kr. og 8,1 mia. kr. Også kredit, unoterede aktier, infrastruktur og fast ejendom gav positive afkast. Derimod bidrog inflationsrelaterede instrumenter, som blandt andet består af langsigtede forsikringer mod stigende inflation, med et negativt afkast på 2,4 mia. kr. ATP har haft høje afkast i de senere år og har samtidig en forventning om, at afkastene bliver mere moderate fremadrettet. Der vil fortsat blive taget investeringsrisiko indenfor risikobudgettet, og ATP forventer at skabe tilfredsstillende langsigtede resultater. De seneste 5 år er der opnået et gennemsnitligt årsafkast af investeringsporteføljen på 17,2 pct., og der har været positive afkast af investeringsporteføljen i 17 ud af de seneste 20 kvartaler. Historiske kvartalsafkast af investeringsporteføljen før skat i forhold til bonuspotentialet Pct Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Sammensætning af investeringsafkastet i 2019 Kvartalsafkast ift. bonuspotentialet 5 års gns. Mio. kr Stats- og realkreditobligationer Børsnoterede udenlandske aktier Børsnoterede danske aktier Kredit Unoterede Infrastruktur Fast Inflationsrelaterede aktier Ejendom instrumenter Øvrigt Investeringsafkast i alt 5

6 Investeringsporteføljen følger en risikobaseret investeringstilgang, hvor fokus er på risiko, frem for hvor mange kroner der investeres. I 2019 var det risikojusterede afkast 1 på 1,2, og set over de seneste fem år var det 0,7. For at få en robust investeringsportefølje med et afkast, der er stabilt og så uafhængigt af konjunkturudviklingen som muligt, styres investeringsporteføljen ud fra en strategi om risikospredning. ATP deler risikoen på hver enkelt investering op i fire forskellige risikofaktorer, alt efter hvilke typer risici den pågældende investering er eksponeret imod. Investeringerne sammensættes desuden, så der opnås den ønskede risikospredning. De fire risikofaktorer er: Aktiefaktor, Rentefaktor, Inflationsfaktor og Andre faktorer. I 2019 var der en mindre stigning i den relative risikoallokering til Aktiefaktor og til Andre faktorer, mens den relative risikoallokering til Inflationsfaktor faldt. Risikofordeling i Investeringsporteføljen 19% Aktiefaktor PENSION Ultimo 2018 Ultimo % 7% 40% Rentefaktor 14% 34% Inflationsfaktor Resultatet af Pension før opdatering af levetid blev et overskud på 0,9 mia. kr. 9% 43% Andre faktorer De samlede pensionsudbetalinger udgjorde i alt 17,1 mia. kr. Ved udgangen af 2019 modtog pensionister ATP Livslang Pension, og omkring 40 pct. af landets folkepensionister har ingen anden pensionsindtægt end folkepensionen og ATP. ATP Livslang Pension er imidlertid ikke kun relevant for dem, som ikke har anden pension, men i høj grad også for dem der løber tør for anden pension undervejs. I dag indbetales omkring 40 pct. af alle pensionsindbetalinger til ratepension, hvor udbetalingsperioden i udgangspunktet er 10 år. Dette skal sammenholdes med, at en 65½-årig kan forvente i gennemsnit at modtage pension i 21 år, og det understreger vigtigheden af et livslangt pensionsprodukt som ATP Livslang Pension. Hver fjerde af de nye pensionister kan endda forvente at blive 95 år, og er man heldig at blive så gammel, så er der 20 år tilbage på pension, efter en 10-årig ratepension udløber. Ved bidragsindbetaling fra 18 år udgjorde den fulde ATP Livslang Pension i 2019 for en 65½-årig kr. Dette svarer til 32 pct. af folkepensionens grundbeløb. Den årlige pension udgjorde i 2019 i gennemsnit kr. for en 65½årig. På pensionsinfo.dk er det muligt for hvert enkelt ATPmedlem at se størrelsen af sin forventede ATP Livslang Pension. Størrelsen af den forventede pension baseres på dels de allerede erhvervede garanterede pensioner, dels de pensioner, der forventes købt i fremtiden. De allerede erhvervede pensioner er løbende blevet garanteret det enkelte medlem på indbetalingstidspunktet. Dermed er de garanterede pensioner i dag baseret på forskellige forudsætninger. ATP s garantier er i gennemsnit i 2019 implicit blevet forrentet med 3,4 pct. Bidragsindbetalinger for året var 10,1 mia. kr. Indbetalte bidrag opdeles i garantibidrag og bonusbidrag. Garantibidraget, som udgør 80 pct., anvendes til køb af pension. Bonusbidraget udgør 20 pct. og overføres til bonuspotentialet til brug for dels dækning af eksempelvis længere forventet levetid, dels forhøjelse af pensionerne. 1 Risikojusteret afkast er et Sharpe ratio-lignende afkastmål, der udtrykker forholdet mellem det realiserede afkast og den forventede markedsrisiko på porteføljen, dvs. et mål for om risikoudnyttelsen er effektiv. Modellering af forventet markedsrisiko baserer sig på historiske observationer, der går tilbage til primo Som udgangspunkt betragter ATP et risikojusteret afkast på 0,5 eller derover som godt. 6

7 ATP s levetidsmodel ATP-pensionen er livslang og garanteret. Derfor er det vigtigt for ATP, hvor længe medlemmerne lever. ATP s levetidsmodel bygger på en antagelse om, at den danske levetidsudvikling følger udviklingen internationalt. Levetidsmodellen opdateres en gang årligt. Således forventes det nu, at en pige, der bliver født i 2019, bliver 95 år og en dreng tilsvarende 92 år. ATP har siden 2010 hensat 54 mia. kr. til længere forventet levetid. Dette svarer til en pensionsopskrivning på omkring 11 pct. Omvendt har ATP i mindre grad foretaget forhøjelse af pensionerne, hvilket i samme periode har udgjort 15 mia. kr. Hensættelser til længere forventet levetid har reduceret ATP s bonuspotentiale, men har i modsætning til eksempelvis investeringsmæssige tab ikke reduceret medlemmernes samlede formue. De yderligere hensættelser som følge af længere levetid er derimod et udtryk for, at ATP s medlemmer forventes at leve længere, og hensættelserne kommer dermed ATP s medlemmer til gode. Ekstra hensættelser som følge af stigning i levetid Mia. kr LAVE OMKOSTNINGER Lave omkostninger bidrager til større pensioner, og ATP fokuserer på at opnå de lavest mulige omkostninger, men har samtidig fokus på det afkastpotentiale en ekstra omkostningskrone kan give. År 87,0 86,5 86,0 85,5 0 85, Akkumulerede hensættelser siden 2010 til dækning af forøgelser af levetiden Gennemsnitlige forventede levetider for 65-årige Investeringsomkostninger Der er i ATP fokus på at investere på den mest hensigtsmæssige måde, hvor faktorer som risikojusteret afkast, omkostningseffektivitet, skatteforhold, samfundsansvar og ejerskab tages i betragtning. ATP s direkte og indirekte investeringsomkostninger var på 2,6 mia. kr. i 2019 svarende til 0,30 pct. af den samlede formue, som ATP forvaltede ultimo året. Inklusive administrationsomkostninger udgør ÅOP 0,32 pct. Niveauet for investeringsomkostninger steg blandt andet som følge af dels omkostninger afledt af en øget diversifikation i investeringsporteføljen, dels høje afkast og dermed performance-fees i de underliggende fonde indenfor private equity. Administrationsomkostninger I 2019 var omkostningerne til administration af ATP 201 mio. kr., hvilket er på niveau med Administrationsomkostningerne udgør 0,02 pct. i forhold til den samlede formue og ligger i danske og internationale sammenligninger lavt. Samlede årlige omkostninger i pct. (ÅOP) Pct. 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,42% ,31% ,33% 0,34% 0,32% Performance fees eksterne forvaltere Investeringsomkostninger eksterne forvaltere Investeringsomkostninger datterselskaber I en årrække er administrationsomkostningerne reduceret markant, og det skyldes primært, at ATP høster fordelene ved en stabil it-understøttelse. Administrationsomkostningerne forventes at stige marginalt i de kommende år primært som følge af f.eks. implementering og drift af Obligatorisk Pensionsordning samt deltagelse i fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer. Investeringsomkostninger ATP Administrationsomkostninger ATP Den samlede ÅOP er faldet i 2019 til 0,32 pct. på trods af let stigende omkostninger. Det skyldes den stigende formue, som omkostningerne ses i forhold til. 7

8 ADMINISTRATION FOR EKSTERNE PARTER Udover ATP Livslang Pension varetager ATP Koncernen administrationsopgaver for arbejdsmarkedets parter, staten og kommunerne. Opgaverne er placeret hos ATP på omkostningsdækket basis, hvilket vil sige uden avance og omkostningsmæssig risiko, og driftsomkostninger styres ud fra ambitiøse mål om effektiv og konkurrencedygtig drift. Der blev i 2019 afholdt omkostninger for 2,4 mia. kr. vedrørende administration for eksterne parter, og disse modsvares af tilsvarende indtægter. En fortsat effektiv drift har løbende absorberet øgede omkostninger til blandt andet compliance, it-sikkerhed, operationel risikostyring mv., samtidig med at udviklingsaktiviteten med tilgang af nye administrationsopgaver de seneste år har været høj har været præget af at idriftsætte det sidste fagsystem i konkurrenceudsættelsen for Udbetaling Danmarks it-systemer, som samlet set forventes at give kommunerne besparelser i it-omkostningerne på minimum 25 pct. Herudover har der været fokus på blandt andet valg og udvikling af et nyt tidssvarende sagsbehandlingssystem til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) samt implementeringen af administrationen af ny ferielov. RISICI ATP arbejder målrettet med at identificere og håndtere de væsentligste risici 2 knyttet til ATP Livslang Pension, koncernen og de administrerede ordningers aktiviteter. vestering og Afdækning. Disse markedsrisici er nøje afstemt med investeringsprincipperne, der indeholder tre nøgleelementer: Effektiv udnyttelse af risikobudget og investeringskapacitet Separation af afdæknings- og investeringsporteføljen En diversificeret og risikobalanceret investeringsportefølje. Operationelle risici i ATP omfatter risiko for tab, der udspringer af den operationelle udførelse af opgaver. En konsekvens kan være negativt omdømme, hvilket kan påvirke ATP s potentielle indtjening, og som en del af håndteringen heraf har ATP principper for eksempelvis håndtering af kritiske fejl, politik for samfundsansvar og en skattepolitik mv. SAMFUNDSANSVAR Som danskernes pensionskasse søger ATP at løfte et samfundsansvar. Fem millioner ATP-medlemmer, danske og internationale ngo er og andre interessenter har ofte forskelligartede forventninger til, hvordan samfundsansvar skal udøves. Samtidig møder institutionelle investorer konstant dilemmaer i arbejdet med samfundsansvar i investeringer blandt andet i vurderinger af konkrete selskaber. ATP forsøger efter bedste evne at navigere i et område præget af forskelligartede forventninger, dilemmaer og komplekse problemstillinger indenfor rammerne af egne politikker om samfundsansvar i investeringer og aktivt ejerskab. ATP udbetaler en månedlig pension lige så længe medlemmerne lever. Derfor er udviklingen i levetid den største risiko, ATP har på pensionsområdet. ATP håndterer levetidsrisikoen via egen levetidsmodel, der bygger på data fra 18 sammenlignelige OECD-lande. Udover at indregne den udvikling i levetid, der allerede er konstateret, tager modellen højde for den forventede fremtidige forbedring af levetiden. Risici i forbindelse med investering omfatter først og fremmest de markedsrisici, ATP påtager sig i forbindelse med In- ESG ESG står for Environmental (Miljø- og klima), Social (sociale forhold) og Governance (selskabsledelse). ATP har i 2019 været i dialog med 182 selskaber om otte forskellige ESG-emner, og der er ligeledes gennemført 24 fact-findings. Som følge af en fact-finding er et selskab 2 Euro-danske kroner risikoen nævnes ikke her på grund af Danmarks fastkurspolitik. 8

9 udelukket for en række kritisable menneskerettighedsog miljøforhold. FN s 17 verdensmål ATP bakker fuldt op om FN s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Som langsigtet investor har ATP en stærk interesse i, at kloden og økonomien udvikler sig bæredygtigt socialt såvel som miljømæssigt. Efterlevelse af OECD s retningslinjer for multinationale selskaber og efterlevelse af samfundsansvarlige due diligence processer er med til at flytte verden henimod opfyldelse af verdensmålene, og igennem arbejdet med fact-finding og tematisk engagement bidrager ATP dermed til bæredygtig udvikling. Det er derfor primært igennem dette, at ATP er med til at løfte sit ansvar for verdensmålene. Rapport om ATP Koncernen Samfundsansvar 2019 For yderligere information om ATP s arbejde med samfundsansvar henvises til ATP Koncernens rapport om samfundsansvar 2019 på der både udgør den lovpligtige redegørelse og ATP s fremskridtsrapport til Global Compact. Tematiske ESG-rapporter ATP rapporterer herudover for 2019 om samfundsansvar i syv særskilte tematiske rapporter, som hver behandler dele af ATP s arbejde med samfundsansvar. Endvidere rapporteres i en særskilt rapport om ATP som ansvarlig investor. Alle rapporter er tilgængelige på rapporter-om-samfundsansvar. For alle ATP s investeringer vil man kunne se en større eller mindre påvirkning på et eller flere af de 17 verdensmål. Visse af ATP s investeringer har dog en særlig klar kobling til verdensmålene som helhed eller til udvalgte verdensmål. Et sted, hvor koblingen mellem ATP s investeringer og verdensmålene er tydelig, er ATP s investeringer i grønne obligationer, som ved årets udgang udgjorde omkring 20 mia. kr. For ATP s ejendomsinvesteringer er verdensmålene både et værktøj til at stille skarpt på specifikke områder i udviklingen af ejendomme og til at vise, hvordan bæredygtige ejendomme understøtter en bæredygtig samfundsudvikling. Skattepolitik og fælles brancheprincipper Skat er en vigtig parameter, når man investerer, særligt ved investeringer på tværs af lande med forskellig skattelovgivning. ATP har på alle nye unoterede direkte investeringer haft en dialog om hvilken skattestruktur, der skal anvendes, og har været i stand til at påvirke dette for at være på linje med ATP s skattepolitik. ATP har i 2019 sammen med tre andre danske pensionsselskaber udgivet et sæt fælles skatteprincipper om ikke at acceptere aggressiv skatteplanlægning og om at opfordre til skattemæssig transparens. Flere selskaber har tilsluttet sig i januar LEDELSESFORHOLD Rammerne for ATP s ledelsesforhold er fastlagt i ATP-loven. For yderligere information om ATP s ledelsesforhold, herunder hvordan ATP lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse, lønpolitik og vederlagsrapport, henvises til årsrapporten 2019 side samt Bo Foged tiltrådte som administrerende direktør i juni efter en periode som konstitueret direktør. I september tiltrådte endvidere Martin Præstegaard som viceadministrerende direktør og CFO. Fondsdirektør Kasper Ahrndt Lorenzen fratrådte i september, og i marts 2020 tiltræder Mikkel Svenstrup som ny investeringsdirektør. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelsen af denne årsrapport, ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. 9

10 FORVENTNINGER TIL 2020 Resultatmålsætning ATP s investeringsstrategi skal sikre, at ATP skaber de bedst mulige afkast samtidig med, at ATP til enhver tid kan leve op til garantierne overfor medlemmerne. Med afsæt i en ambition om at realværdisikre livslange pensioner bedst muligt, har bestyrelsen fastlagt en langsigtet resultatmålsætning for Investering og Afdækning efter skat. Det er en absolut målsætning, som skal opnås på lang sigt. Resultatmålet, som ikke nødvendigvis opnås hvert år, er isoleret for 2020 fastsat til 13,9 mia. kr. efter skat. Resultatmålsætningen hviler på grundlæggende principper om, at medlemmernes interesser skal være i centrum, at det skal tilstræbes, at de livslange pensioner på sigt realværdisikres, og at målsætningen skal være ambitiøs. Den er samtidig afpasset til at være realistisk givet bonuspotentialet og risikobudgettets størrelse samt de langsigtede risikojusterede afkastforventninger. Forretningsmodel ATP skal sammen med folkepensionen være med til at sikre økonomisk grundtryghed igennem hele alderdommen, så de danske pensionister ved, hvad de kan forvente i grundpension, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Dette udgangspunkt har blandt andet betydning for den samlede risiko, som ATP kan tage over tid. For at kunne give en pensionsgaranti til medlemmerne kræver det, at midlerne i højere grad investeres i sikre aktiver. Dette står i modsætning til et markedsrenteprodukt, hvor der ikke er en garanti og individet løber investeringsrisikoen. ATP har igennem årene lavet en række ændringer til forretningsmodellen, og arbejdet med at optimere modellen sker kontinuerligt indenfor de rammer, der blandt andet er fastsat i ATP-loven. I lyset af de fortsat lave renter, som er en udfordring for at skabe høje pensioner generelt, er det stadig aktuelt løbende at vurdere forskellige justeringer til pensionsproduktet, afdæknings- og investeringsstrategien mv. Det er bestyrelsens højeste prioritet løbende at sikre, at forretningsmodellen er tidssvarende i forhold til ATP s formål. Derfor er der de seneste år blevet arbejdet målrettet med disse emner. Da der er tale om store beslutninger, som påvirker mange mennesker, er det vigtigt, at disse funderes og træffes på et grundigt analysearbejde. Bestyrelsens målrettede arbejde fortsætter i 2020, hvor det også er forhåbningen, at nogle konklusioner kan deles med offentligheden. Obligatorisk pensionsordning (OP) Folketinget valgte i marts, at ATP skal administrere OP for i størrelsesordenen en million borgere på overførselsindkomst. Med ordningen sikrer man, at de opsparingsbaserede pensioner styrkes, så alle borgere, også i perioder med overførselsindkomst, sparer op til egen pension. Dermed styrkes fundamentet i det danske pensionssystem. Ordningen vil gradvist blive indfaset over perioden fra Torben M. Andersen bestyrelsesformand Bo Foged adm. direktør 10

11 ATP Koncernen Resultatopgørelse Mio. kr kvt kvt Indtægter fra associerede virksomheder og joint ventures Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv. vedrørende Investering Rådgivningshonorar og gebyrindtægter Kursreguleringer vedrørende Investering Renteudgifter vedørende Investering Omkostninger vedrørende Investering Resultat af Investering før pensionsafkast- og selskabsskat Pensionsafkastskat vedrørende Investering Selskabsskat Resultat af Investering Renteindtægter vedrørende Afdækning Kursreguleringer vedrørende Afdækning Renteudgifter vedrørende Afdækning Pensionsafkastskat vedrørende Afdækning Ændring i garanterede ydelser som følge af ændring i opgørelsesrente Ændring i garanterede ydelser som følge af løbetidsforkortelse Resultat af Afdækning Resultat af Investering og Afdækning Bidrag Udbetalte ydelser Ændring i garanterede ydelser som følge af bidrag og pensionsydelser Renteindtægter vedrørende Pension Renteudgifter vedrørende Pension Omkostninger vedrørende Pension Pensionsafkastskat vedrørende Pension Resultat af Pension før ændring i levetid Ændring i garanterede ydelser som følge af opdatering af levetid Resultat af Pension Andre indtægter Andre omkostninger Selskabsskat vedrørende administration Resultat af Administration Resultat før bonus Årets tilskrevne bonus Årets resultat

12 ATP Koncernen Totalindkomstopgørelse Mio. kr kvt kvt Årets resultat Poster, som ikke kan blive omklassificeret til resultatet: Opskrivninger på domicilejendomme Pensionsafkast vedørende opskrivninger på domicilejendomme I alt Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Minoritetsinteressers andel af periodens totalindkomst ATP Koncernens andel af periodens totalindkomst Fordelt totalindkomst

13 ATP Koncernen Balance Mio. kr. Året 2019 Året 2018 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Udlån Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Driftsmidler Tilgodehavende pensionsafkast- og selskabsskat Udskudt pensionsafkastskat- og selskabsskat 0 0 Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende hos kreditinstitutter Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Afledte finansielle instrumenter Skyldig pensionsafkast- og selskabsskat Udskudt pensionsafkast- og selskabsskat Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Forpligtelser i alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale Pensionsmæssige hensættelser i alt Minoritetsinteresser Passiver i alt

-9,9 mia. kr. 9,3 mia. kr. -0,6 mia. kr. 15,0 pct. 4,4 pct. 8,8 pct kr. 100 mia. kr. 759 mia. kr. -24,8 mia. kr. 51,5 mia. kr. 26,7 mia. kr.

-9,9 mia. kr. 9,3 mia. kr. -0,6 mia. kr. 15,0 pct. 4,4 pct. 8,8 pct kr. 100 mia. kr. 759 mia. kr. -24,8 mia. kr. 51,5 mia. kr. 26,7 mia. kr. Resultat i kr. 9,3 mia. kr. årets resultat før opdatering af levetid -9,9 mia. kr. opdatering af levetid (overført fra bonuspotentialet til garantier) -0,6 mia. kr. årets resultat Afkast i pct. 15,0 pct.

Læs mere

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2018

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2018 ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 218 Resultat Afkast og omkostninger Formue og pensionsydelser -5,5 mia. kr. årets resultat før opdatering af levetid og forhøjelse af pensioner -3,2 pct. afkast (før

Læs mere

Afkast og omkostninger. 29,5 pct. afkast (før skat og omk.) fra Investering ift. bonuspotentialet 1. 8,1 pct.

Afkast og omkostninger. 29,5 pct. afkast (før skat og omk.) fra Investering ift. bonuspotentialet 1. 8,1 pct. Årsregnskabsmeddelelse 2017 Resultat Afkast og omkostninger Formue og pensionsydelser 24,7 mia. kr. årets resultat før opdatering af levetid og forhøjelse af pensioner 29,5 pct. afkast (før skat og omk.)

Læs mere

ATP Koncernen. Årsrapport

ATP Koncernen. Årsrapport ATP Koncernen Årsrapport 2018 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 4 Kort fortalt 5 2018 var forandringernes år for ATP 6 Året der gik 8 Vision og værdier 9 Femårsoversigt for ATP Koncernen 10 Afkast

Læs mere

ATP Koncernen. Årsrapport 2017

ATP Koncernen. Årsrapport 2017 ATP Koncernen Årsrapport 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Kort fortalt 4 Direktørens forord 5 ATP s forretningsmodel på få minutter 6 Vision og værdier 8 Året der gik 10 Femårsoversigt for

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2018

ATP Koncernen Halvårsrapport 2018 ATP Koncernen Halvårsrapport Kort fortalt Resultat 2 Afkast og omkostninger Formue og pensionsydelser 2,3 mia. kr. periodens resultat før opdatering af levetid og bonustilskrivning 3,4 pct. afkast (før

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2013

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2013 11,6 mia. kr. årets resultat før bonus 93,3 mia. kr. bonuspotentiale 499,0 mia. kr. pensionsforpligtelser 14,5 pct. resultat af Investering i forhold til bonuspotentiale 915.300 pensionister 5,9 pct. værdiskabelse

Læs mere

ATP Koncernen. Halvårsrapport

ATP Koncernen. Halvårsrapport ATP Koncernen Halvårsrapport Kort fortalt Resultat 2 Afkast og omkostninger Formue og pensionsydelser 24,3 mia. kr. periodens resultat før opdatering af levetid og bonustilskrivning 32,1 pct. afkast (før

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2017

ATP Koncernen Halvårsrapport 2017 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning Resultat i kr. 12,6 mia. kr. periodens resultat før opdatering af levetid -1,0 mia. kr. opdatering af levetid (overført fra bonuspotentialet til garantier) 11,6 mia.

Læs mere

AT P Koncernen. Årsrapport 2015

AT P Koncernen. Årsrapport 2015 AT P Koncernen Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Kort fortalt 4 Året der gik 6 ATP s forretningsmodel på få minutter 7 Femårsoversigt for ATP Koncernen 8 Ledelsens beretning Afdækning

Læs mere

AT P Koncernen. Årsrapport 2014

AT P Koncernen. Årsrapport 2014 AT P Koncernen Årsrapport 2014 Ledelsens beretning Værdiskabelse Risiko Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Samfundsansvar Koncernregnskab Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2015

ATP Koncernen Halvårsrapport 2015 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning 4,7 mia. kr. Periodens resultat 12,0 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 960.000 Pensionister 7,2 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser 691 mia.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal Beretning for 1.-3. kvartal 7,6 mia. kr. Resultat 9,6 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 942.000 Pensionister 10,2 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

ATP Koncernen i ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr.

ATP Koncernen i ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr. ATP Koncernen i 2012 ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på 10,1 mia. kr. Bag det positive resultat på 10,1 mia. kr. ligger der et positivt afkast på 58,0 mia. kr. og bidragsindtægter på

Læs mere

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 ATP Koncernen Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Beretning 4,3 mia. kr. Periodens resultat 924.000 Pensionister 5,1 pct. Afkast af Investering ift. bonuspotentiale (før omkostninger og skat) 3,4 mia. kr.

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2016

ATP Koncernen Halvårsrapport 2016 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning 5,6 mia. kr. Periodens resultat før levetidsforbedring 9,9 mia. kr. levetidsforbedring -4,3 mia. kr. Periodens resultat 6,7 pct. Afkast af Investering i forhold til

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Pensionskassen for Farmakonomer

Pensionskassen for Farmakonomer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2018 Pensionskassen for Farmakonomer Gentofte Kommune CVR nr. 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Teknisk gennemgang af ATP s internationale investeringer

Teknisk gennemgang af ATP s internationale investeringer Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del Bilag 133 Offentligt Teknisk gennemgang af ATP s internationale investeringer v. Torben M. Andersen (bestyrelsesformand i ATP) og Christian Hyldahl (direktør i ATP) Møde

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension

1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension 1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension Begivenheder Velkommen til nyt elektronisk kvartalsregnskab Regnskab Nordea Liv & Pension introducerer her et nyt og læsevenligt kvartalsregnskab. Med vores nye

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP Koncernen Halvårsrapport 2014

ATP Koncernen Halvårsrapport 2014 ATP Koncernen Halvårsrapport Beretning 7,7 mia. kr. Periodens resultat 9,4 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 934.000 Pensionister 6,8 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser 641 mia.

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2019 Pressemeddelelse Låneomlægninger sætter præg på stærkt halvårsregnskab Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Meget tilfredsstillende,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

3. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension

3. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension 3. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension Tema Tal Regnskab Begivenheder Pensionsreformer Der er brug for ro omkring pensionssystemet ro, så danskerne kan indstille sig på, hvilke regler, der gælder, og

Læs mere

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1. kvartal 2013

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1. kvartal 2013 ATP Koncernen opnåede et overskud på 3,3 mia. kr. i årets første kvartal. Overskuddet kan især tilskrives et positivt resultat af ATP s investeringsvirksomhed. Periodens overskud betød, at ATP s reserver

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2018 Pressemeddelelse Pressemeddelelse halvårsrapport 2018 2 Solidt første halvår i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse præsterede et overskud på 61 mio. kr. før skat på koncernniveau

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Pensionskassen PenSam CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 Pensionskassen PenSam CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6 Balance...7

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00

Halvårsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00 Halvårsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00 Pressemeddelelse halvårsrapport 2017 2 Stærkt halvårsregnskab fra Middelfart Sparekasse Overskud

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2003

Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 24. oktober 2003 Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2010

Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2010 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2010

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2010

Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2010 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2010 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2009

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2016 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter 8 Topdanmark

Læs mere

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2011

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2011 ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse ATP Koncernen opnåede i et overskud på 4,0 mia. kr. Dermed blev ATP s reserver - bonuspotentialet - øget til 74,1 mia. kr. Bag resultatet på de 4,0 mia. kr. ligger

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013

ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013 ATP Koncernen opnåede et overskud på 6,5 mia. kr. i årets første tre kvartaler. Overskuddet kan tilskrives et positivt resultat af ATP s investeringsvirksomhed. Periodens overskud betød, at ATP s reserver

Læs mere

Halvårsrapport 2018 Pensionskassen PenSam CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 Pensionskassen PenSam CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2018 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 27. februar 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2013. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019

Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Meddelelse nr. 07/2019 København, d. 24. april 2019 Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted Halvårsregnskab Sparekassen Thy Store Torv 1 7700 Thisted www.sparthy.dk 2010 2 Indhold: Ledelsesberetning...side 3-6 5 års hoved- og nøgletal... side 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassen Thy

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Figuren nedenfor viser den overordnede proces for, hvordan ansvarlighed integreres i investeringsbeslutninger.

Figuren nedenfor viser den overordnede proces for, hvordan ansvarlighed integreres i investeringsbeslutninger. Ansvarlige investeringer i praksis Ansvarlighed er integreret i pensionskassens arbejde, før og efter investeringer foretages. Hovedparten af pensionskassens portefølje er investeringer foretaget gennem

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted

Halvårsregnskab. Sparekassen Thy Store Torv Thisted Halvårsregnskab Sparekassen Thy Store Torv 1 7700 Thisted www.sparthy.dk 2011 2 Indhold: Ledelsesberetning...side 3-6 5 års hoved- og nøgletal... side 7 Ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET Sparekassen Thy

Læs mere

Halvårsrapport Side 1/16Side 1 af 16

Halvårsrapport Side 1/16Side 1 af 16 Halvårsrapport 2018 Side 1/16Side 1 af 16 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for moderselskabet 2018 2017 Resultatopgørelse mio. kr. (ÅTD) 2. kvt. 2. kvt. Medlemsbidrag 1.203 1.163 Investeringsafkast

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Politik for skat for unoterede investeringer i ATP Koncernen

Politik for skat for unoterede investeringer i ATP Koncernen Områdeansvarlig: BF Erstatter politik af: 1. januar 2018 Gældende fra: 1. januar 2019 Politik for skat for unoterede investeringer i ATP Koncernen Indhold 1. Baggrund, formål, anvendelsesområde og strategiske

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Meddelelse nr. 44/2017: Delårsrapport 1. januar 30. september 2017

Meddelelse nr. 44/2017: Delårsrapport 1. januar 30. september 2017 Christian IX s Gade 2, 2 DK-1111 København K Meddelelse nr. 44/2017 København, d. 3. november 2017 Meddelelse nr. 44/2017: Delårsrapport 1. januar 30. september 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 11. maj 2006 Kvartalsrapport 2006 1. januar 2006 31. marts 2006 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Bankdirektør Kim Duus Tlf. 33 42 15 10 eller 33 42

Læs mere